Såfremt der er mistanke om overgreb foretaget af andre børn: se særlig vejledning herom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Såfremt der er mistanke om overgreb foretaget af andre børn: se særlig vejledning herom."

Transkript

1 Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra voksen til barn Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender procedurer og regler ved mistanke om seksuelle overgreb mod børn/unge i institutioner i Frederiksberg Kommune foretaget af medarbejdere i Frederiksberg Kommune. Såfremt der er mistanke om overgreb foretaget af andre børn: se særlig vejledning herom. Målgruppen er medarbejdere og ledere i Børne- og Ungeområdets institutioner for 0-18 årige herunder selvejende samt medarbejdere i forvaltningen. Udgangspunktet for handleguiden er tre hovedregler: Foretag en konkret og samlet vurdering af situationen og handl derefter. Hver sag er unik, men hovedproceduren er den samme fra gang til gang. Gå altid til nærmeste leder med bekymring eller mistanke om seksuelle overgreb. Sørg for at sikre god, skriftlig dokumentation fra starten. Hvad er et seksuelt overgreb? I Danmark er det strafbart at inddrage børn i voksnes seksuelle aktiviteter. Et seksuelt overgreb kan være af fysisk eller psykisk karakter, og det er ligegyldigt om barnet eller den unge har samtykket eller ej. Det betyder, at samleje eller anden kønslig omgang med et barn under 15 år er forbudt. Aldersgrænsen er dog 18 år, hvis barnet er betroet til en medarbejder til undervisning, pasning eller opdragelse. Det er også forbudt at krænke et barns blufærdighed, f.eks. ved at blotte sig, eller ved at besidde og/eller distribuere børnepornografi. I Frederiksberg Kommunes Børne- og Ungeområde defineres seksuelle overgreb således: Der er tale om seksuelt misbrug, når et barn inddrages i seksuelle aktiviteter, som det ikke kan forstå rækkevidden af, udviklingsmæssigt ikke er parat til, og derfor ikke kan give tilladelse til og/eller aktiviteter af denne karakter, der overskrider samfundets sociale og retslige normer. (Kempe, CH, 1978: Seksual abuse another hidden pediatric problem) Tegn på seksuelle overgreb Der er ingen typiske mønstre for, hvordan børn reagerer, når de udsættes for overgreb. Der vil ofte ske det, at børnene udsender nogle ændrede signaler, og de vil ændre adfærd. Der findes altså ikke en færdig tjekliste, så man kan sige, at hvis fem af nævnte signaler viser sig, så er der sket et overgreb. Børn reagerer på enhver form for omsorgssvigt og mistrivsel og signalerne er som udgangspunkt de samme. Det ene særlige kendetegn, som bør vække enhvers særlige opmærksomhed, er en udpræget seksualiseret adfærd. Seksualiseret adfærd forstås her som en adfærd ift. det seksuelle område, der afviger fra det, man normalt kan forvente for et barn i en given alder og en given udvikling. 1

2 Eksempler på børns signaler ved seksuelle overgreb Små og mindre børn Apati hyperaktivitet Gråd irritabilitet Generel mistrivsel. Uharmonisk forhold til forældre. Irritation/blødning ved kønsorganer eller endetarmsåbning Ubehag ved vandladning eller afføring. Ændret adfærd ved bleskift/toiletbesøg. Seksuel nysgerrighed i en grad, der ligger udover alderstrinnet. Kønssygdomme Større børn Som små og mindre børn, samt: Lav selvtillid og mistillid til omverdenen. Manglende lyst til eller angst for at være bestemte steder (fx skole, SFO eller klub) eller for at være sammen med bestemte personer. Forsinket udvikling, svigtende appetit eller usædvanlig svingende appetit. Angstpræget adfærd (indadreagerende): Selvdestruktiv, psykiske forstyrrelser, selvmordstanker, passivitet, problemer med at falde i søvn, dårlig søvnkvalitet eller gentagende mareridt. Trække sig tilbage fra venner. Aggressiv adfærd (udadreagerende): Ukoncentration, hyperaktivitet, manglende selvkontrol, voldelig adfærd. Seksualiserende sprogbrug eller overdreven fokus på sex, som ikke svarer til det aldersmæssigt normale. Teenagere Samme mønster som større børn, men forstærket. Selvmordsforsøg, psykiske lidelser, isolationstilbøjelighed. Kriminalitet, løber væk, autoritetsopgør, asociale tilhørsforhold. Ved mistanke om overgreb Generelt gælder det for alle medarbejdere, at når man bliver kontaktet af forældre eller andre med mistanke om overgreb, skal man altid tage det alvorligt, skrive det ned (offentligt ansatte har altid notatpligt) og straks viderebringe det til nærmeste leder. Sørg også for at få mistanken fra forældre/andre på skrift. Ved egen mistanke om overgreb er man som medarbejder i daginstitution, sfo, klub eller skole underlagt skærpet underretningspligt. Pligten er personlig, og man har derfor selv ansvaret for, at en underretning straks gives videre til de sociale myndigheder (i Frederiksberg Kommune i praksis familieafdelingen), når det er påkrævet. Medarbejderens rolle: Ved en diffus bekymring for, at noget er galt: Observer barnet/den unge og dets omgivelser med henblik på at analysere bekymringen. Skriv fornemmelser og observationer ned og viderebring dem til nærmeste leder. Ved mistanke der bygger på udsagn eller på tegn og signaler om mistrivsel/overgreb: Formuler mistanken skriftligt på baggrund af de konkrete observationer/udsagn og kontakt nærmeste leder. Overvej desuden barnets beskyttelsesbehov og drøft dette med nærmeste leder. Ved konkret viden om overgreb: Formuler straks din viden skriftligt og kontakt nærmeste leder, der sørger for at underrette forvaltningen med det samme. 2

3 Ved mistanke om overgreb foretaget af institutionens leder: Kontakt straks forvaltningschefen. Lederens rolle: Generelt gælder det for alle ledere, at alle henvendelser om overgreb tages alvorligt. Som leder har man ansvaret for at vurdere de foreliggende oplysninger, og evt. søge hjælp til at drøfte og vurdere konsekvensen af den indsamlede information. Det vil som hovedregel være hos forvaltningschef eller områdedirektør og evt. også hos SISO (Videnscenter for Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn ). Lederen har ansvaret for at handle om nødvendigt og handle straks. Uanset hvor og hvornår hændelsen er sket. Helt overordnet har institutionens leder ansvaret for at afklare, hvad der er sket, hvem der er involveret, og hvad der skal gøres i forhold til såvel de involverede som andre myndigheder. Institutionslederen ejer sagen. Lederen skal vurdere tyngden af de informationer, der er modtaget: Hvad er observeret eller hørt? Hvor pålidelige er informationerne? Hvor er det sket? Hvornår er det sket? Hvem er involveret? Er der tale om enkelt hændelse eller flere hændelser? Lav altid straks et skriftligt notat i sagen (notatpligt) og kontakt straks forvaltningen (forvaltningschef eller direktør). I selvejende institutioner orienteres formanden for bestyrelsen tillige. Notatet skal tage udgangspunkt i følgende: Skriv ned, hvad du har hørt. Vær konkret. Tag kun den viden med, som du ser og er bekymret for. Forhold dig til spørgsmål som: Hvad er der sket og hvem er involveret? Hvornår har hændelsen fundet sted? Hvordan er hændelsen beskrevet af den eller de personer, som har kontaktet institutionslederen? Hvad er barnets/den unges alder, og hvordan er dets udvikling, adfærd og samspil med de andre børn/unge og voksne? Hvad har du som leder foretaget dig i sagen? Er personalet orienteret? Er forældrene orienteret, i givet fald hvordan? Er forældregruppen orienteret? Er bestyrelsen orienteret? Hvem kender i øvrigt til henvendelsen? Send notatet til forvaltningschefen (daginstitutionschef/skolechef/familieafdelingschef) og til områdedirektøren. Det videre forløb Aftal straks et møde med forvaltningschef og/eller områdedirektør. Målet er at afdække, om de omtalte episoder kan have fundet sted (fx om personale har været alene med børn, om en mistænkt har været på arbejde etc.). Hvis der er anledning til det: lav straks en skriftlig underretning til Familieafdelingen. 3

4 Aftal straks, sammen med forvaltningschef og/eller områdedirektør, et møde med den/de personer, der er fremkommet med bekymringen/mistanken. Målet er at afklare, om der er basis for politianmeldelse. Afklar bl.a. barnets generelle trivsel, om der pt. er særlige aktiviteter (fx numselege ) i børnegruppen, om der er særlig brug af uartige ord, om det er årstid hvor børnene har meget lidt tøj på osv. Indkald straks, sammen med forvaltningschef og/eller områdedirektør, den mistænkte medarbejder til en tjenstlig samtale. På kommunale institutioner skal HR-afdelingen deltage for at sikre, at de formelle regler overholdes i forhold til evt. tjenstlige skridt. HR sikrer endvidere at der tages referat. Overvej hvordan tillidsrepræsentant (TR) og eventuelt arbejdsmiljørepræsentant (AMR) kan inddrages tidligt i forløbet Informer forældrene til barnet om sagen. (Dog: Hvis mistanken er rettet mod en eller begge forældre, skal Familieafdelingen straks kontaktes. Forældrene må ikke informeres. Det vil efter politianmeldelse være politiet der afgør, hvornår der kan tages kontakt til forældrene.) Hvis der er flere børn i sagen skal det koordineres således, at det om muligt sker samtidigt eller i umiddelbart forlængelse af hinanden. Det skal ske hurtigst muligt, - under hensyntagen til de indledende undersøgelser og indhentning af viden. Orienteringen til de berørte forældre skal som hovedregel ske i form af et møde, hvor forvaltningschef eller områdedirektør deltager. Forældrene orienteres om sagens karakter, sagsgang, tavshedspligt m.v. Hvis der er tvivl om, hvilke oplysninger der må videregives kontaktes HR-afdelingen. I selvejende institutioner deltager formanden for bestyrelsen i mødet. Håndter den daglige tilrettelæggelse under hensyntagen til sagen og de implicerede. Herunder hensynet til tavshedspligt. Lederen skal give personalegruppen en orientering om mistanken, fritagelse for tjeneste samt politianmeldelse. Der må ikke orienteres om sagens indhold. Som hovedregel skal forvaltningschef eller områdedirektør deltage i orienteringen af personalet. Det indskærpes, at personalet har tavshedspligt og ikke må drøfte sagen med forældregruppen eller andre personer. Personalet skal henvise til institutionens leder, såfremt de får spørgsmål eller kommentarer fra forældre eller andre. Spørgsmål vedr. tjenstlige forhold kan rettes til HR-afdelingen. Lederen har ansvaret for at tilbyde krisehjælp til de involverede parter: Medarbejdere på kommunale institutioner henvises til SOS International (som kommunen har samarbejdsaftale med). Konkret på tlf Forældre og barn henvises til Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb. Forældre med bopæl i Frederiksberg Kommune kan endvidere kontakte Familie- og Ungerådgivningen. Al pressekontakt skal ske via forvaltningschef eller direktør. Forvaltningens rolle: Forvaltningen, v. forvaltningschef eller områdedirektør, kontakter den lokale institution, så snart notat om sagen er modtaget eller der på anden vis er rettet henvendelse om sagen. Forvaltningschefen har ansvaret for at afklare, hvilken viden der findes, og hvilke tiltag der er taget. Ingen sager er ens, så selvom den overordnede procedure der igangsættes er ens fra gang til gang, vil det konkrete forløb være unikt. Forvaltningschefen har ansvaret for: At rådgive institutionslederen om fremgangsmåde. At deltage i de beskrevne mødeaktiviteter. 4

5 At koordinere kontakt, information og tiltag på tværs af institution, forældre, forvaltningsenheder og andre myndigheder. Kontakt til forældre vil typisk blive delegeret til institutionslederen. At kontakte og inddrage HR-afdeling og Familieafdeling. Familieafdelingen går konkret ind i sagen, når der foreligger en indberetning (skriftlig underretning) fra institutionen. At koordinere med og orientere områdedirektør. At foretage den konkrete politianmeldelse (hvis forældrene ikke har gjort det). Sammen med institutionsleder og HR at træffe beslutning om evt. tjenstlige konsekvenser for medarbejderen. Medarbejderens faglige organisation orienteres om sagen og inddrages såfremt medarbejderen ønsker det. At sikre at medarbejderens rettigheder bliver overholdt, og at der bliver taget hånd om vedkommende. Dette er især HR-afdelingens ansvar. Sammen med institutionsleder og HR-afdeling at vurdere, hvordan det videre forløb i sagen skal håndteres. At koordinere evt. pressekontakter. Konkret ved henvisning til områdedirektør eller kommunaldirektør. Forvaltningschefen vil som hovedregel nedsætte en koordinationsgruppe bestående af områdedirektør, forvaltningschef (skolechef/daginstitutionschef), chef for familieafdelingen, leder af HR-afdelingen og institutionens leder. Denne gruppe varetager i praksis koordineringen og styrer forløbet, omend forvaltningschefen har ansvaret som beskrevet ovenfor. Familieafdelingens rolle: Familieafdelingen har ansvaret for den konkrete socialfaglige indsats overfor de involverede parter, børn/unge og familie, når der foreligger en underretning fra institutionen. Når Familieafdelingen modtager en underretning fra skole, daginstitution eller lign. har Familieafdelingen pligt til at vurdere om der i henhold til Servicelovens 50 skal foretages en børnefaglig undersøgelse af barnets forhold med henblik på at afdække ressourcer og problemer hos barn, familie og netværk. Som led i undersøgelsen inddrages relevante fagpersoner, der allerede har viden om barnets eller familiens forhold, ligesom Familieafdelingen rådgiver institutionsleder og personale såfremt der er behov herfor. Endvidere vurderer Familieafdelingen barnets behov for beskyttelse her og nu. Information og kommunikation En mistænkt person er uskyldig indtil andet er bevist og derfor beskyttet af reglerne om tavshedspligt. Det kan være nødvendigt at informere fx personale tæt på den mistænkte medarbejder, men det skal altid gøres med forsigtighed kun nødvendig viden formidles. Forældre til barnet/den unge der måske har været udsat for overgreb skal som hovedregel altid straks underrettes. Såfremt der er umiddelbar grund til straks at politianmelde, skal dette ske før forældre eller andre parter informeres, og efterfølgende informationsproces skal koordineres med politiet. Dette af hensyn til muligheden for en politimæssig efterforskning. Andre forældre eller personalegrupper må som hovedregel ikke informeres om sagen, fordi det kan være i strid med tavshedspligten. Såfremt det i forældregruppen er generelt kendt, at der verserer 5

6 en sag, må kommunen informere om sagens generelle karakteristika. Der skal her tages hensyn til såvel den mistænkte som til barnet og dets forældre. Sådanne informationer skal som hovedregel gives i form af møder, hvor forvaltningschefen sammen med institutionens leder informerer. En central pointe er her, at udtalelser, rygtedannelser og løse formodninger kan forværre en i forvejen vanskelig situation, og at der er behov for at tage hensyn til og beskytte alle involverede parter. Selvom sager om seksuelle overgreb er underlagt tavshedspligt, er der alligevel et stort behov for at orientere de involverede og berørte parter. Manglende orientering og utilstrækkelig kontakt kan forværre den kriseprægede tilstand hos de berørte parter og skabe uheldige konsekvenser for sagsforløbet. Ikke mindst giver det en dårlig beskyttelse af de involverede børn, hvis de voksne føler sig ladt i stikken. Derfor er det nødvendigt at formulere en detaljeret orienteringsstrategi, der tager højde for hvilken type sag, der er tale om og hvilke dilemmaer, der knytter sig til netop denne sag. Dette skal indgå i den konkrete handleplan jf. nedenstående. Lokal handleplan på institutionen Når der er mistanke om overgreb foretaget af medarbejdere i institutionen, skal institutionslederen altid udarbejde og igangsætte en handleplan, der som minimum tager højde for nedenstående punkter: Hvordan forhindres yderligere overgreb: organisering af arbejdet, lokaleanvendelse, pauser, opsyn med børnene, transportveje. Hvordan tages der bedst muligt hensyn til det involverede barn/de involverede børn: opsyn, voksenkontakt, råd og vejledning, organisering af hverdagen, gruppetilhørsforhold, tryghedsskabende foranstaltninger, evt. institutionsskift. Hvordan tages der hånd om medarbejderen: Institutionen har en forpligtelse overfor alle parter i sagen, og det må ikke negligeres, at medarbejderen ofte har et lige så stort behov for støtte og en særlig indsats som offeret. Henvis til SOS International, HR-afdelingen og medarbejderens faglige organisation. Hvordan informeres de medarbejdere, som er tætte på de involverede parter: hvad har de brug for at vide, hvordan gives denne information. Hvordan informeres evt. øvrige personale: hvad har de brug for at vide, hvordan gives denne information? Hvordan informeres forældre? Hvordan klædes personalet på i forhold til at kunne tale med børn og forældre om sagen, og i forhold til at håndtere dagligdagen i øvrigt? Kontakt evt. SISO. Handleplanen skal sendes til forvaltningschefen og godkendes af denne. Forhold for den mistænkte medarbejder Frederiksberg Kommune ser det som en beklagelig erhvervsrisiko ved arbejdet, at man som medarbejder kan blive mistænkt for seksuelle overgreb på børn. Som mistænkt i en sag har man ret til krisehjælp. Man har også mulighed for at få assistance fra sin faglige organisation, både undervejs i forløbet og efter at sagen er afsluttet. Det er både fagligt og personligt rystende at blive mistænkt for at have begået seksuelle overgreb mod et barn eller en ung. Man vil opleve, at tilliden til en bliver gjort til genstand for vurdering, spørgsmål og tvivl. Og selv om mistanken mod en bliver afvist som grundløs, skal man forvente, at man bagefter kan reagere følelsesmæssigt på forløbet. Hvis anklagen afvises eller der ikke sker domfældelse efter en politianmeldelse, og medarbejderen ønsker at vende tilbage til sit arbejde i den pågældende institution, vil vedkommende have brug for, at både ledelse og kolleger bakker op og udtrykker tillid. Det kan også være vigtigt at møde de involverede forældre, hvis tilliden mellem parterne skal genoprettes, og de skal kunne samarbejde fremover. 6

7 I nogle sager vil det ikke være optimalt eller muligt for medarbejderen at vende tilbage til sit arbejde. Er det tilfældet, har vedkommende ret til hjælp og støtte fra Børn og Unge-området til at finde et andet job i Frederiksberg Kommune så vidt dette er muligt. Det gælder både, hvis det er medarbejderens eget personlige ønske og en beslutning truffet på baggrund af den driftsmæssige situation. Generelt gælder det for alle typer af sager, at der uanset en sags udfald af institutionens leder udfærdiges et notat med oplysninger om problemstilling og konklusion, som medarbejderen har mulighed for at gennemlæse og få tilført eventuelle kommentarer, hvorefter det lægges på medarbejderens personalesag. Nyttige adresser Dagtilbudsafdelingen att. Dagtilbudschefen Frederiksberg Rådhus, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg. Tlf.: Skoleafdelingen att. Skolechefen Frederiksberg Rådhus, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg. Tlf.: Familieafdelinge att. Afdelingschef Frederiksberg Rådhus, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg. Tlf.: Hvor kan jeg få mere viden? Frederiksberg kommunes Familie- og ungerådgivning. Peter Bangsvej 24, 4. sal 2000 Frederiksberg Tlf Det landsdækkende videncenter for Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn i Danmark (SISO). SISO yder rådgivning til fagprofessionelle der arbejder med børn og unge, men pårørende (familier m.v.) kan også henvende sig. Tlf , Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb. Team for Seksuelt Misbrugte børn (SMB), Afsnit 9541, Juliane Marie Centret Rigshositalet, Blegdamsvej 58, 3. sal København Ø. Tlf , SOS International Nitivej Frederiksberg Tlf , 7

Børn krænker børn, version maj Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra barn til barn

Børn krænker børn, version maj Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra barn til barn Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra barn til barn Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender procedurer og regler ved mistanke om seksuelle overgreb mod

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab.

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab. Kommunalt beredskab Beredskab til opsporing, forebyggelse, og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Vordingborg Kommune 1 Forord Der er igennem de sidste år kommet et større

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge December 2014 Indhold 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 2.1. Definition af seksuelle

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge apr il 201 6 Beredskabsplanen er en del af: TIDE Indsatsmodellen i Forord Hvidovre Kommunes vision er, at uanset hvilke forudsætninger

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge.

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Beredskabsplan for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Procedurer i forvaltningen 1. Underretningen drøftes altid med Socialfaglig konsulent eller Socialfaglig

Læs mere

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 3. Tidlig forebyggelse og opsporing...5 4. Bekymring...7

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14

Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14 Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14 1. Sammenhæng Firkløverskolens seksualpolitik er en del af Randers Kommunes Vejledning til håndtering af mistanke om seksuelle overgreb på børn og

Læs mere

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud Center for Dagtilbud og Skoler Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud forår 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole 1 Den professionelle bekymring på Lyne Friskole November 2015 Lovgrundlag Dette er lovgrundlaget, der skal sikre, at der tages hånd om børn og unge, der har behov for særlig støtte Underretningspligt Underretningspligt

Læs mere

BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Beredskab og handlevejledninger Myndighedsafdelingen Oktober 2014 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Samværspolitik Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Del II - retningslinier til forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Seksuelle overgreb mod børn & unge. Hvad ser du? - Hvad gør du? Børne- og Familiecentret

Seksuelle overgreb mod børn & unge. Hvad ser du? - Hvad gør du? Børne- og Familiecentret Seksuelle overgreb mod børn & unge Hvad ser du? - Hvad gør du? Børne- og Familiecentret Forord Børn og unge har ret til et godt liv. De har krav på beskyttelse, udvikling og inddragelse. Men desværre bliver

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer

Børn i familier med alkoholproblemer Børn i familier med alkoholproblemer Handlevejledning Udarbejdet november 2008 Pjecen kan hentes på www.vejle.dk/alkohol Indhold Afsnit 1: Forældre med alkoholproblemer. Det er vigtigt at gribe ind!...4

Læs mere

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb.

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Forord For at sikre en ensartet og hurtig indsats ved såvel mistanke som begået overgreb skal alle medarbejdere være bekendt med retningslinjerne, som er beskrevet

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

10-03-2010. Sagsnr. 2010-42551. Dokumentnr. 2010-174906. Samarbejdsaftale mellem Børnefamiliecenter København og krisecentre i Københavns Kommune.

10-03-2010. Sagsnr. 2010-42551. Dokumentnr. 2010-174906. Samarbejdsaftale mellem Børnefamiliecenter København og krisecentre i Københavns Kommune. Socialforvaltningen NOTAT 10-03-2010 Sagsnr. 2010-42551 Dokumentnr. 2010-174906 Samarbejdsaftale mellem Børnefamiliecenter København og krisecentre i Københavns Kommune. Formål Københavns Kommune vil gerne

Læs mere

Foranstaltninger mod det uhørte overgreb

Foranstaltninger mod det uhørte overgreb Foranstaltninger mod det uhørte overgreb Indhold: FORÆLDRE... 2 TRÆNERE OG LEDERE FOR BØRN OG UNGE UNDER 18 ÅR... 3 A: TRÆNER OG LEDERE FOR BØRN/UNGE UNDER 15 ÅR... 3 B: TRÆNER OG LEDERE FOR UNGE MELLEM

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning.

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. 1 Januar 2011 Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. Børn og Unge vil gerne præcisere, at hvis du ved forebyggende og tværfagligt

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold.

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold. Dialog DAGTILBUD Dialogspørgsmålene er velegnede til at sætte temaet Overgreb på dagsordenen i en personalegruppe i forhold til, hvordan I bør handle, når der opstår viden eller mistanke om overgreb. De

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger 1 indhold Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Gældende fra den 26. november 2015. Hvad vil vi med vores antimobbestrategi?

Gældende fra den 26. november 2015. Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Antimobbestrategi for Frederiksværk skole Gældende fra den 26. november 2015 På Frederiksværk skole er det et fælles ansvar, at alle trives. Alle er derfor forpligtet til at bidrage til god trivsel på

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning

Beredskabsplan og handlevejledning Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt KOLDING KOMMUNE 2014 KOV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med

Læs mere

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 1 Indledning Ifølge Servicelovens 19 stk. 5, skal kommunerne udarbejde et beredskab

Læs mere

Notat om underretninger i børnesager

Notat om underretninger i børnesager Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen 8. maj 2012 Margit Tang Møller Notat om underretninger i børnesager På landsplan er der en stor stigning i antal underretninger. Dette vurderes af eksperter i familiesager

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Sådan gør du. Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Sådan gør du. Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Sådan gør du Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp 2 1. Tavshedspligt s. 3 2. Sådan arbejder vi med barnet eller den unge og familien s. 6 3. Sådan søger

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn

Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn Vejledning til beredskabet overgreb mod børn Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune,

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Forebyggelse og håndtering. af overgreb mod børn og unge. Halsnæs Kommunes handleplan. Oktober 2013

Forebyggelse og håndtering. af overgreb mod børn og unge. Halsnæs Kommunes handleplan. Oktober 2013 Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge Halsnæs Kommunes handleplan Oktober 2013 1 2 Indledning Halsnæs Kommunes handleplan Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge 1, henvender

Læs mere

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Til personalet på skoler, daginstitutioner og dagpleje DENNE FOLDER SKAL SIKRE, AT MEDARBEJDERE I KOMMUNEN MEDVIRKER TIL At borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

Det kommunale beredskab. forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge

Det kommunale beredskab. forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge Det kommunale beredskab forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge 1. Indledning Som menneske og fagperson kan vi alle blive i tvivl, når der opstår

Læs mere

Standard for inddragelse af familie og netværk

Standard for inddragelse af familie og netværk Sagsbehandlingsstandarder Børn og Kultur Vågebjergvej 5 5932 Humble Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: bornogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato 25. april 2007 J. nr. Ref: jp/cje

Læs mere

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet Dag- og døgntilbud - Handicap & Psykiatri - Ballerup Kommune 1

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? Børnefamiliecenter København har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE Du er kommet i kontakt med Børnefamiliecenter

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet... 4 Tegn og signaler, du skal være opmærksom på...

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

Bryndum Skoles antimobbestrategi

Bryndum Skoles antimobbestrategi Bryndum Skoles antimobbestrategi God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling Skolens overordnede mobbepolitik er klar: Vi vil overhovedet ikke tolerere mobning på Bryndum Skole Bryndum

Læs mere

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s.

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s. Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 en samarbejdsmodel s. 4 1. Mål og værdier i s. 5 2. Forløbet i s. 7 3. Om møderne i Familieteamfasen s. 10 4. Indkaldelse og referater s. 10 5. Barnet flytter s. 10 6.

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Indholdet... 3 Loven... 3 Hvordan skal jeg forholde mig?... 4 Underretningen... 5 Min rolle som fagperson...

Læs mere

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Børne- Ungeforvaltningen og Beredskabsplan i sager vedrørende seksuelle overgreb Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68

Læs mere

Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 2 Målgruppen... 2 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb...

Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 2 Målgruppen... 2 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb... Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 2 Målgruppen... 2 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb... 2 Hvad er vold?... 2 Hvad er et seksuelt overgreb?... 3 Tegn

Læs mere

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Beredskab til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Børneudvalget og Skoleudvalget

Læs mere

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Formål identificere om der er problemer med vold, trusler, mobning og chikane, forebygge hændelser med vold, trusler, mobning

Læs mere

Handleguide og beredskabsplan

Handleguide og beredskabsplan SOLRØD KOMMUNE BØRN OG UNGE RÅDGIVNINGEN Handleguide og beredskabsplan en forebyggende og rettidig indsats over for børn og unge Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 Acadre 13/16509 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Hovedudvalget i Region Syddanmark Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune Partnerskabsguide Favrskov Kommune 2 3 Forord I Favrskov Kommune ønsker vi, at vores elever får motiverende og lærerig undervisning. Ved at etablere partnerskaber mellem folkeskolerne og forenings-, erhvervs-

Læs mere

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn Hørsholm Kommune Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn 2013 1 Indholdsfortegnelse: Indledning.............................3 Forebyggelse...........................3 Bekymring mistanke

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger

Beredskab og handlevejledninger FURESØ KOMMUNES Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 2 INDHOLD 1. Indledning... 5 2. Målgruppe og definitioner... 6 Målgruppe... 6 Definitioner og lovgivning...

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn begår overgreb mod andre børn... 4 Indholdet... 4 Loven... 5 Hvordan skal jeg

Læs mere

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Medarbejdere i skoler, dag- og døgninstitutioner samt medarbejdere i kommunens øvrige tilbud til børn og unge. Planen henvender sig til medarbejdere

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. X FORORD 2 Etiske overvejelser 2. NÅR NOGET ER GALT 4 Bekymring for barnet 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. X FORORD 2 Etiske overvejelser 2. NÅR NOGET ER GALT 4 Bekymring for barnet 4 INDHOLDSFORTEGNELSE X FORORD 2 Etiske overvejelser 2 NÅR NOGET ER GALT 4 Bekymring for barnet 4 OVERGREB OVER FOR BØRN 6 Fysisk/psykisk vold og mishandling 6 Fysisk/psykisk vanrøgt 6 Seksuelt misbrug 6

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er

Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

HURTIG HJÆLP er alfa og omega til børn og unge, der kan være...

HURTIG HJÆLP er alfa og omega til børn og unge, der kan være... Om individorienteret forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge i Køge Kommune Vejledning til alle ansatte, der arbejder med børn og unge op til 18 år > HURTIG HJÆLP er alfa og omega til børn og

Læs mere

Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune. Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det socialretlige tilsyn. I henhold til 15, stk. 1 i Socialministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

Seksualpolitik for Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Seksualpolitik for Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Seksualpolitik for Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Region Midtjylland Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indhold Formål... 2 Definition af seksualitet...

Læs mere

Beredskabsplan.... hvis omsorgen svigter BRØNDBY KOMMUNE

Beredskabsplan.... hvis omsorgen svigter BRØNDBY KOMMUNE Beredskabsplan... hvis omsorgen svigter BRØNDBY KOMMUNE BEREDSKABSPLAN 2 Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge Brøndby Kommunes beredskabsplan 2013 Indhold Indledning...3 Definition af

Læs mere

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser Pårørendepolitik For Borgere med sindslidelser 2 1. INDLEDNING 3 IN D F LY D E L S E 4 POLITIKKENS RAMMER 5 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 7 INDFLYDELSE, INDDRAGELSE OG INFORMATION 7 DE SOCIALE

Læs mere