STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION"

Transkript

1 STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold Kapitel 2 Mål, varighed, struktur mv. 4 Uddannelsens formål 5 Varighed, struktur mv. 6 Adgangsbetingelser og forudsætninger 7 Generelle prøvebestemmelser Kapitel 3 Uddannelsens tilrettelæggelse, indhold og prøver 8 Uddannelsens tilrettelæggelse 9 Modulet Grammatik og lingvistik 10 Modulet Virksomhedens PR og strategiske markedskommunikation 11 Modulet Virksomheden i den globale verden 12 Modulet Virksomhedens kommunikation i en interkulturel kontekst 13 Modulet Praktikophold samt mundtlig sprogfærdighed og formidling på engelsk/tysk/fransk 14 Modulet Kandidatspeciale 15 Modulet Konsumentadfærd 16 Modulet Æstetisk webkommunikation 17 Modulet Chinese Area Studies I 18 Modulet Forbrugergrupper og forbrugerkultur 19 Modulet Intern organisationskommunikation 20 Modulet Chinese Area Studies II 21 Oversigt over kandidatuddannelsens obligatoriske prøver med ECTS-normering 2

3 22 Oversigt over kandidatuddannelsens valgfrie prøver med ECTSnormering 23 Omprøve Kapitel 4 Øvrige bestemmelser 24 Dispensation 25 Uddybende information 26 Ikrafttrædelse 3

4 STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION VED AALBORG UNIVERSITET I medfør af lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for kandidatuddannelsen i Sprog og International Virksomhedskommunikation ved Aalborg Universitet. KAPITEL 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 Bekendtgørelsesgrundlag Kandidatuddannelsen i Sprog og International Virksomhedskommunikation er tilrettelagt i henhold til Videnskabsministeriets bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og Videnskabsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer. Der henvises i øvrigt til karakterskalabekendtgørelsen, censorbekendtgørelsen og adgangsbekendtgørelsen. 2 Fakultetstilhørsforhold Kandidatuddannelsen i Sprog og International Virksomhedskommunikation hører under Det Humanistiske Fakultet. 3 Studienævnstilhørsforhold Kandidatuddannelsen i Sprog og International Virksomhedskommunikation hører under Studienævnet for International Virksomhedskommunikation. KAPITEL 2 MÅL, VARIGHED, STRUKTUR MV. 4 Uddannelsens formål Kandidatuddannelsen i Sprog og International Virksomhedskommunikation er en forskningsbaseret heltidsuddannelse, som skal give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på en ph.d.-uddannelse. Stk. 2 Det overordnede formål med kandidatuddannelsen i Sprog og International Virksomhedskommunikation er, at den studerende skal erhverve sig den nødvendige viden samt de nødvendige færdigheder og kompetencer til at kunne arbejde selvstændigt inden for fagets rammer på et niveau, der lever op til internationale standarder. Stk. 3 Uddannelsen har som almene kompetencemål, at den studerende skal blive i stand til: 4

5 selvstændigt at formulere, bearbejde og belyse fagligt relevante problemstillinger under anvendelse af anerkendte videnskabelige teorier, metoder og værktøjer at forholde sig analytisk og selvstændigt reflekterende til fagenes genstandsfelter og deres teorier og metoder at anvende forskellige faglige arbejds- og evalueringsformer, herunder problemorienteret projektarbejde at indgå i projektsamarbejde og varetage projektledelse at strukturere egne læreprocesser og selvstændigt at fortsætte egen kompetenceudvikling at formidle sin faglige viden mundtligt og skriftligt til forskellige målgrupper at analysere praktiske problemstillinger i en professionel sammenhæng og træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger. Uddannelsen har som specifikke faglige kompetencemål, at den studerende skal opnå følgende mål inden for uddannelsens faglige genstandsområder: Viden om sprog og kommunikation i den globale virksomhed, herunder sprog- og kommunikationspolitik PR og kommunikation, herunder organisationskommunikation i offentlige medier og marketing interkulturel kommunikation. at planlægge og gennemføre projekter i forbindelse med virksomhedens dokumentations- og kommunikationsopgaver på baggrund af en forståelse af kulturelle forskelles betydning at analysere og udarbejde tekster til brug for virksomhedens eksterne kommunikation med anvendelse af passende (fremmed)sproglige og retoriske strategier at samarbejde med andre afdelinger i virksomheden/organisationen og at planlægge og gennemføre marketingopgaver at planlægge og gennemføre kampagner, fx informationskampagner, reklamekampagner og image/brandingkampagner at udarbejde, bearbejde og vedligeholde materiale, som indgår i virksomheders interne, eksterne og offentlige kommunikation på dansk og på det valgte fremmedsprog at udarbejde og gennemføre sprog- og kommunikationspolitik for virksomheden/organisationen. at styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar selvstændigt at tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. 5

6 5 Varighed, struktur mv. Kandidatuddannelsen i Sprog og International Virksomhedskommunikation varer 2 år, svarende til 120 ECTS-point. Stk. 2 Kandidatuddannelsen løber over fire semestre ( semester). På 7. og 8. semester har den studerende mulighed for at tone uddannelsen ved hjælp af valgfag. 9. semester udgøres af et praktik- eller studieophold, og på 10. semester skrives kandidatspeciale. Stk. 3 Kandidatuddannelsen udbydes inden for sprogene engelsk, fransk og tysk efter studienævnets nærmere bestemmelse. Inden for hvert af de tre sprog kan der arbejdes med alle relevante geografiske områder. Det ønskede sprog angives ved ansøgning om optagelse. Stk. 4 Vælges kandidatuddannelsen i Engelsk, har den studerende mulighed for at tilføre uddannelsen en specialisering i Kinesiske Områdestudier (Specialization in Chinese Area Studies) ved at vælge, at begge valgfag, praktikophold og praktikopgave samt specialet skal ligge inden for Kinesiske Områdestudier. Stk. 5 Gennemført kandidatuddannelse giver, afhængigt af det valgte sprog, ret til betegnelsen cand.mag. (candidatus/candidata magisterii) i Sprog og International Virksomhedskommunikation Engelsk/Fransk/Tysk. På engelsk anvendes betegnelsen Master of Arts (MA) in International Business Communication English/French/German. 6 Adgangsbetingelser og forudsætninger Adgangskravet til kandidatuddannelsen i Sprog og International Virksomhedskommunikation er gennemført bacheloruddannelse i Sprog og International Virksomhedskommunikation eller International Virksomhedskommunikation. Derudover giver følgende bacheloruddannelser adgang til kandidatuddannelsen: Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation, Sprog og Internationale Studier og sprog/økonomi-kombinationsuddannelser. For at være adgangsgivende skal sidstnævnte bacheloruddannelser have fokus på sproglige kompetencer og sproglig korrekthed. Andre akademiske bacheloruddannelser med et væsentligt fremmedsprogligt indhold i det valgte sprog samt andre relevante kompetencer vil også kunne danne basis for optagelse på grundlag af studienævnets godkendelse af den enkelte ansøger. 7 Generelle prøvebestemmelser Ved bedømmelsen af de enkelte prøver gives enten en karakter efter 7-trinsskalaen eller bedømmelsen bestået/ikke bestået. Stk. 2 Prøverne er enten interne eller eksterne. Hvor intet andet er anført, bedømmes prøverne af eksaminator og en intern eller ekstern censor. Stk. 3 Alle prøver er individuelle. Projekter, emnestudier mv. kan udarbejdes i fællesskab af indtil 5 studerende. Bachelorprojekter kan udarbejdes i fællesskab af indtil 3 studerende. Selve prøven er individuel. Ved prøver i projekter, emnestudier mv. gælder normalt følgende prøveform: En kombineret skriftlig og mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er lavet individuelt eller i samarbejde med andre. Hvor det skriftlige arbejde er lavet i 6

7 samarbejde med andre, skal det for hvert af de individuelle afsnit angives, hvem der er ansvarlig for det pågældende afsnit. De øvrige afsnit betragtes som gruppens fælles ansvar. Den studerende eksamineres med udgangspunkt i hele det skriftlige arbejde. Der gives en samlet karakter for den mundtlige og den skriftlige præstation; vægtningen af de to elementer i forhold til hinanden anføres under den enkelte prøve. Stk. 4 Hvor der ved skriftlige arbejder er fastsat regler for arbejdets omfang, svarer en side til 2400 tegn med mellemrum. Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling, idet fx titelblad, forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resume og bilag ikke medtælles. Ved opgørelsen af sidetal medtælles noter, men ikke illustrationer. Sidetal anføres enten på forsiden eller i et forord. Stk. 5 De angivne prøvetider ved mundtlige prøver er inkl. votering og meddelelse af resultatet. Stk. 6 I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, indgår en vurdering af den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk korrekthed og overensstemmelse med normerne for formelt, akademisk skriftsprog samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig faktor i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation. Stk. 7 Uddannelsen skal være afsluttet senest tre år efter, at den er påbegyndt. Orlov medregnes ikke i de tre år. Stk. 8 Det er en betingelse for at indstille sig til prøven i kandidatspecialet, at samtlige forudgående prøver, inkl. prøver i valgfrie moduler i det foreskrevne omfang, er bestået. Stk. 9 De studieelementer, der ligger til grund for den enkelte prøve, normeres som andele af årsværk, idet et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år inklusive ferie. Et årsværk er lig 60 ECTS-point. Stk. 10 For at bestå uddannelsen skal alle prøver være bestået med mindst karakteren 02 eller bedømmelsen Bestået. Der udregnes et vægtet gennemsnit af karaktererne fra de prøver, som bedømmes efter 7-trinsskalaen, på baggrund af de enkelte prøvers vægt i ECTS-point. Dvs. at gennemsnittet defineres som summen af de enkelte karakterer, hver multipliceret med den tilhørende prøves ECTS-omfang, divideret med summen af ECTS-pointene for de prøver, der indgår i gennemsnittet. Ved beregningen indgår ikke prøver, som bedømmes med bestået/ikke bestået. Gennemsnittet anføres på eksamensbeviset med én decimal. KAPITEL 3 UDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE, INDHOLD OG PRØVER 7

8 8 Uddannelsens tilrettelæggelse Uddannelsen er modulopbygget og er tilrettelagt som en kombination af kurser, hjemmeopgaver samt problemorienterede og projektorganiserede emnestudier. Obligatoriske moduler Grammatik og lingvistik 7. sem. 10 ECTS-point Virksomhedens PR og strategiske markedskommunikation 7. sem. 15 ECTS-point Virksomheden i den globale verden sem. 15 ECTS-point Virksomhedens kommunikation i en interkulturel kontekst 8. sem. 10 ETCS-point Praktikophold samt mundtlig sprogfærdighed og formidling på 9. sem. 30 ECTS-point engelsk/tysk/fransk Kandidatspeciale 10. sem. 30 ECTS-point Valgfrie moduler/valgfag*, hvoraf den studerende skal vælge ét på 7. semester og ét på 8. semester jf. dog stk. 2 Konsumentadfærd 7. sem. 5 ECTS-point Æstetisk webkommunikation 7. sem. 5 ECTS-point Chinese Area Studies I 7. sem. 5 ECTS-point Forbrugergrupper og forbrugerkultur 8. sem. 5 ECTS-point Intern organisationskommunikation 8. sem. 5 ECTS-point Chinese Area Studies II 8. sem. 5 ECTS-point * Der oprettes et antal af de angivne valgfrie moduler efter studienævnets bestemmelse. Stk. 2 Den studerende kan søge studienævnet om tilladelse til at erstatte et af eller begge valgfrie moduler fra ovenstående liste med valgfag, som hører under andre studieordninger. Den studerende skal under alle omstændigheder på 7. semester have valgfag for i alt 5 ECTS-point og tilsvarende på 8. semester have valgfag for i alt 5 ECTS-point. Stk. 3 Obligatoriske moduler, valgfag og praktikophold giver samlet den studerende mulighed for at nå de i 4 formulerede mål. Stk. 4 På uddannelsens 7. semester afholdes der kurser inden for følgende fagområder: lingvistik og grammatik, virksomhedens strategiske markedskommunikation og virksomheden i den globale verden. Herudover afholdes der kurser i valgfag. Stk. 5 På uddannelsens 8. semester afholdes der kurser inden for følgende fagområder: virksomheden i den globale verden og virksomhedens kommunikation i en interkulturel kontekst. Herudover afholdes der kurser i valgfag. Stk. 6 På uddannelsens 9. semester kan den studerende vælge mellem et praktikophold i en virksomhed/organisation i fremmedsprogsområdet eller Danmark og et studieophold ved et universitet i fremmedsprogsområdet med kurser på kandidatniveau inden for uddannelsens centrale fagområder, svarende til mindst 30 ECTS-point. Plan for praktikophold henholdsvis studieophold udarbejdes af den studerende og godkendes af studienævnet inden semestrets begyndelse. 8

9 Stk. 7 På uddannelsens 10. semester skrives kandidatspeciale. Den studerende vælger et specialeemne inden for uddannelsens rammer, idet fremmedsproget/fremmedsprogsområdet skal indgå heri. Specialeemnet godkendes af studienævnet på baggrund af en kort problemformulering. Ved godkendelsen fastsættes en frist for indleveringen af specialet. Den studerende kan ikke påregne at modtage vejledning efter udløbet af denne frist. Der afholdes en specialeforberedende forelæsning med særlig vægt på metodiske spørgsmål. 9 Modulet Grammatik og lingvistik Modulets placering: 7. semester Omfang: 10 ECTS-point. fremmedsproglig grammatik lingvistik (lingvistikkens discipliner og lingvistiske retninger). centrale fremmedsproglige grammatiske strukturers semantiske og funktionelle betydning udvalgte discipliner inden for lingvistik (fx syntaks, semantik og pragmatik) udvalgte lingvistiske retninger. : at analysere konkrete eksempler inden for centrale grammatiske emneområder inden for fremmedsproget at redegøre for udvalgte lingvistiske fænomener at foretage lingvistisk analyse af enklere eksempler/tekster. : at reflektere over grammatiske og lingvistiske problemstillinger. Modulet afsluttes på 7. semester med: Prøve 1 En intern skriftlig prøve på dansk eller fremmedsproget i: Grammatik og lingvistik (engelsk/fransk/tysk) (Grammar and Linguistics) (English/French/German). Den studerende skal på baggrund af en forelagt tekst på fremmedsproget evt. suppleret med en tekst på dansk analysere og kommentere centrale grammatiske emneområder. Herudover stilles der spørgsmål inden for gennemgåede områder i lingvistik. Alternativt kan dette fagområde integreres i den grammatiske del af prøven. Prøven aflægges på dansk eller på fremmedsproget efter studienævnets bestemmelse. Normeret prøvetid: 4 timer. Alle hjælpemidler må anvendes. Omfang: 10 ECTS-point. Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. 9

10 Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive 10 Modulet Virksomhedens PR og strategiske markedskommunikation Modulets placering: 7. semester Modulets omfang: 15 ECTS-point. strategisk markedskommunikation inden for fremmedsproget organisationskommunikation i offentlige medier inden for fremmedsproget. virksomhedens markedskommunikation, herunder markedskommunikationens strategiske niveauer, forskellige typologier samt taktisk medievalg virksomheders forskellige muligheder for markedskommunikationsstrategier inden for aktuelle temaer massemediers indflydelse på virksomheders og organisationers PR særlig indsigt i et udvalgt emne inden for modulets fagområder gennem et problembaseret projektarbejde. at analysere virksomhedens markedskommunikation at udvælge og udarbejde markedskommunikationsstrategier inden for udvalgte temaer. at arbejde teoretisk og praktisk med virksomheders og organisationers PR og strategiske markedskommunikation med en professionel tilgang. Modulet afsluttes på 7. semester med: Prøve 2 En intern kombineret skriftlig og mundtlig prøve på fremmedsproget i: Virksomhedens PR og strategiske markedskommunikation (engelsk/fransk/tysk) (Public Relations and Strategic Market Communication of the Company) (English/French/German). Prøven foregår som en samtale på fremmedsproget mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Projektrapporten, der udarbejdes på fremmedsproget, må højst være på 20 sider pr. studerende, dog højst 25 ved individuelle projektrapporter. Normeret prøvetid: 30 min. Vægtning: Der gives en samlet karakter for den skriftlige og den mundtlige del. Hovedvægten lægges på den skriftlige præstation. Omfang: 15 ECTS-point. Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. 10

11 Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede projektrapport. 11 Modulet Virksomheden i den globale verden Modulets placering: 7. og 8. semester Modulets omfang: 15 ECTS-point. virksomheden i den globale verden. globaliseringsprocesser set i et økonomisk, kulturelt og teknologisk perspektiv organisationskultur og kommunikation i fremmedsprogsområdet set i globalt perspektiv internationale organisationer og konventioner i relation til virksomhedens virke virksomhedens sprog- og kommunikationspolitik sproglige og retoriske strategier i virksomhedens eksterne kommunikation inden for fremmedsproget. at redegøre for de globale processers, herunder internationale konventioners, indvirken på virksomhedens betingelser at analysere virksomhedens organisationskommunikation i en globaliseringskontekst selvstændigt at udarbejde og formidle en organisationskommunikativ strategi på fremmedsproget på baggrund af en forståelse af kulturelle forskelles betydning at analysere og udarbejde tekster til brug for virksomhedens eksterne kommunikation med anvendelse af passende (fremmed)sproglige og retoriske strategier. at arbejde teoretisk og praktisk med ekstern organisationskommunikation med en professionel tilgang. Modulet afsluttes på 8. semester med: Prøve 3 En ekstern skriftlig prøve på fremmedsproget i: Virksomheden i den globale verden (engelsk/fransk/tysk) (Global Corporate Communication) (English/French/German)). Prøven har form af en bunden 4-dages hjemmeopgave, der indeholder udvalgte elementer fra flere af modulets fagområder. Besvarelsen må højst være på 12 sider. Omfang: 15 ECTS-point. Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. 11

12 Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive 12 Modulet Virksomhedens kommunikation i en interkulturel kontekst Modulets placering: 8. semester Modulets omfang: 10 ECTS-point. virksomhedens og organisationens image og identitet inden for fremmedsproget PR og interkulturel kommunikation inden for fremmedsproget. forskellige teorier om opbygning og vedligeholdelse af virksomheders og organisationers image og identitet interkulturel kommunikation i en virksomhedskontekst særlig indsigt i et udvalgt emne inden for modulets fagområder gennem et problembaseret projektarbejde. selvstændigt at analysere virksomheders og organisationers image og identitet at arbejde praktisk med opbygning og vedligeholdelse af virksomheders og organisationers image og identitet på tværs af kulturer. selvstændigt og i tværfagligt samarbejde at arbejde med virksomheders og organisationers image og identitet. Modulet afsluttes på 8. semester med: Prøve 4 En ekstern kombineret skriftlig og mundtlig prøve på fremmedsproget i: Virksomhedens kommunikation i en interkulturel kontekst (engelsk/fransk/tysk) (Corporate Communication in an Intercultural Context) (English/French/German). Prøven foregår som en samtale på fremmedsproget mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Projektrapporten, der udarbejdes på fremmedsproget, må højst være på 20 sider pr. studerende, dog højst 25 ved individuelle projektrapporter. Normeret prøvetid: 30 min. Vægtning: Der gives en samlet karakter for den skriftlige og den mundtlige præstation. Hovedvægten lægges på den skriftlige præstation. Omfang: 10 ECTS Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. 12

13 Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede projektrapport. 13 Modulet Praktikophold samt mundtlig sprogfærdighed og formidling på engelsk/tysk/fransk Modulets placering: 9. semester Modulets omfang: 30 ECTS. praktikophold i en dansk eller en udenlandsk virksomhed praktikrelateret skriftlig opgave på fremmedsproget. generel forretningsforståelse med udgangspunkt i den studerendes praktikophold et udvalgt fagområde, der relaterer sig til praktikopholdet. selvstændigt og med inddragelse af relevant teori og viden at anvende sin viden om det valgte fagområde i en opgave, der behandler et udvalgt emne med relation til praktikopholdet at præsentere og formidle sine resultater skriftligt og mundtligt i en grammatisk og idiomatisk korrekt form og med en passende terminologi. på grundlag af sin generelle forretningsforståelse at anvende de opnåede teoretiske og praktiske kompetencer professionelt i en virksomhedsmæssig kontekst. Modulet afsluttes på 9. semester med: Prøve 5 En intern kombineret skriftlig og mundtlig prøve på fremmedsproget i: Praktikopgave (engelsk/fransk/tysk) (Internship Assignment) (English/French/German). Prøven foregår som en diskussion på fremmedsproget mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en fri skriftlig hjemmeopgave i et til praktikopholdet relateret emne. Hjemmeopgaven afleveres sammen med en erfaringsrapport. Emnet skal godkendes af praktikvejlederen. Den skriftlige hjemmeopgave må højst være på 15 sider. Erfaringsrapporten må højst være på 3 sider. Normeret prøvetid: 30 min. Vægtning: Der gives en samlet karakter for hjemmeopgaven, erfaringsrapporten og den mundtlige præstation. Hovedvægten lægges på den skriftlige præstation. Omfang: 25 ECTS-point. 13

14 Besvarelsen skal sammen med prøve 6 demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede praktikopgave. Prøve 6 En intern mundtlig prøve på fremmedsproget i: Mundtlig sprogfærdighed, præsentation og formidling (engelsk/fransk/tysk) (Oral Proficiency, Presentation and Communication) (English/French/German). Prøven afvikles samtidig med prøve 5. Omfang: 5 ECTS-point. Den mundtlige samtale sammen med prøve 5 skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive Omprøve: En eventuel omprøve har form af en samtale mellem den studerende og eksaminator med udgangspunkt i en fremmedsproget tekst om et emne i relation til den studerendes praktikopgave. Der er en forberedelsestid på 30 minutter før prøvens afholdelse. Alle hjælpemidler må anvendes. Normeret prøvetid ved omprøve: 20 min. 14 Modulet Kandidatspeciale Modulets placering: 10. semester Modulets omfang: 30 ECTS-point. udarbejdelse af et kandidatspeciale på dansk eller fremmedsproget efter den studerendes eget valg inden for et emneområde, som relaterer til uddannelsens centrale vidensområder, idet fremmedsproget/fremmedsprogsområdet skal indgå i et rimeligt omfang. fortrolighed med videnskabelige principper særlig indsigt i et udvalgt emne inden for uddannelsens centrale fagområder gennem et kandidatspeciale. at tage kritisk stilling til samt anvende fagets videnskabelige metoder og redskaber at foretage problemafgrænsning og problemanalyse 14

15 at perspektive emnet og inddrage det i nye sammenhænge at formidle og diskutere komplekse faglige problemstillinger i en velargumenteret og velformuleret form. selvstændigt at tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. Modulet afsluttes på 10. semester med: Prøve 7 En ekstern kombineret skriftlig og mundtlig prøve i: Kandidatspeciale (Master s Thesis). Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor på grundlag af et af den/de studerende udarbejdet kandidatspeciale. Specialet skal være på mindst 35 og må højst være på 70 sider pr. studerende, højst 80 sider ved individuelle specialer. Specialet udarbejdes på dansk eller fremmedsproget efter den/de studerendes valg. Resume: Specialet skal indeholde et resume på dansk eller fremmedsproget. Hvis specialet udarbejdes på fremmedsproget, kan resumeet skrives på dansk eller fremmedsproget. Hvis specialet udarbejdes på dansk, skal resumeet skrives på fremmedsproget. Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i de for kandidatspecialet fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Normeret prøvetid: 45 min. Prøvesprog: Prøven foregår på det sprog, specialet er udarbejdet på. Vægtning: Der foretages en samlet bedømmelse af den skriftlige del, resumeet og den mundtlige præstation. Hovedvægten lægges på den skriftlige præstation. Omfang: 30 ECTS-point. Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede specialerapport. 15 Modulet Konsumentadfærd (valgfrit modul) Modulets placering: 7. semester Modulets omfang: 5 ECTS-point. konsumentadfærd. de mest gængse teorier inden for holdnings- og adfærdsforskningen på området konsumentadfærd 15

16 forbrugerholdninger og adfærdsmålemetoder i forbindelse med holdningsændringsstrategier. at anvende sin viden inden for modulets fagområder til at undersøge og belyse, hvilke forståelsesrammer der ligger bag de forskellige teorier og metoder og anvende disse. selvstændigt at fortsætte egen kompetenceudvikling inden for fagområdet. Modulet afsluttes på 7. semester med: Prøve 8 En intern skriftlig prøve på dansk i: Konsumentadfærd (Consumer Behaviour). Prøven har form af en bunden skriftlig 2-dages hjemmeopgave. Besvarelsen må højst være på 6 sider. Den studerende skal på baggrund af en opgave stillet af kursusholder demonstrere kendskab til de teorier og metoder, der er alment kendte inden for det udvalgte område af konsumentadfærd. Omfang: 5 ECTS-point. Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive 16 Modulet Æstetisk webkommunikation (valgfrit modul) Modulets placering: 7. semester Modulets omfang: 5 ECTS-point. æstetisk webkommunikation. teorier vedrørende design og planlægning af virksomheders og organisationers webkommunikation teorier og værktøjer, der tages i anvendelse ved udarbejdelse af webkommunikation. at analysere og kritisk vurdere æstetisk webkommunikation. selvstændigt at fortsætte egen kompetenceudvikling inden for fagområdet. Modulet afsluttes på 7. semester med: Prøve 9 16

17 En intern skriftlig prøve på dansk i: Æstetisk webkommunikation (Aesthetic Web Communication). Prøven har form af en bunden skriftlig 2-dages hjemmeopgave. Besvarelsen må højst være på 6 sider. Den studerende skal på baggrund af en opgave stillet af kursusholder demonstrere kendskab til de teorier og metoder, der er alment kendte inden for det udvalgte område af æstetisk webkommunikation. Omfang: 5 ECTS-point. Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive 17 Modulet Chinese Area Studies I (valgfrit modul) Modulets placering: 7. semester Modulets omfang: 5 ECTS-point. Chinese Area Studies I. udvalgte områder inden for kinesiske samfundsforhold, kulturelle og forretningsmæssige forhold. selvstændigt at beskrive, forklare og reflektere over samfundsmæssige, kulturelle og/eller forretningsmæssige forhold i det moderne Kina og sammenligne disse med vestlige forhold. selvstændigt at fortsætte egen kompetenceudvikling inden for fagområdet. Modulet afsluttes på 8. semester med: Prøve 10 En intern skriftlig prøve på engelsk i: Chinese Area Studies I (engelsk) (Chinese Area Studies I (English)). Prøven har form af en bunden skriftlig 2-dages hjemmeopgave. Besvarelsen må højst være på 6 sider. Omfang: 5 ECTS-point. Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive 17

18 18 Modulet Forbrugergrupper og forbrugerkultur (valgfrit modul) Modulets placering: 8. semester Modulets omfang: 5 ECTS-point. forbrugergrupper og forbrugerkultur. udvalgte metoder til at opnå en grundlæggende indsigt i forbrugergruppers kultur markedskommunikation i sammenhæng med forbrugergrupper og forbrugerkultur. at identificere udviklingstendenser i forbrugergruppers værdier, kultur og adfærd at anvende indsigt i forbrugergruppers kultur til markedsføring og kommunikation med udvalgte forbrugergrupper. selvstændigt at fortsætte egen kompetenceudvikling inden for fagområdet. Modulet afsluttes på 8. semester med: Prøve 11 En intern skriftlig prøve på dansk i: Forbrugergrupper og forbrugerkultur (Consumer Groups and Consumer Culture). Prøven har form af en bunden skriftlig 2-dages hjemmeopgave. Besvarelsen må højst være på 6 sider. Den studerende skal på baggrund af en opgave stillet af kursusholder demonstrere kendskab til de teorier og metoder, der er alment kendte inden for det udvalgte område af forbrugergrupper. Omfang: 5 ECTS-point. Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive 19 Modulet Intern organisationskommunikation (valgfrit modul) Modulets placering: 8. semester Modulets omfang: 5 ECTS-point. intern organisationskommunikation. 18

19 teorier om genrer og typer af virksomheders og organisationers interne kommunikation teorier vedrørende horisontale og vertikale kommunikationsformer i virksomheder og organisationer i forhold til organisationsplaner og ledelsesformer. at analysere eksempler på intern organisationskommunikation ved hjælp af ovennævnte teorier at udarbejde forslag til intern organisationskommunikation i forhold til forskellige konkrete situationer. selvstændigt at fortsætte egen kompetenceudvikling inden for fagområdet. Modulet afsluttes på 8. semester med: Prøve 12 En intern skriftlig prøve på dansk i: Intern organisationskommunikation (Internal Corporate Communication). Prøven har form af en bunden skriftlig 2-dages hjemmeopgave. Besvarelsen må højst være på 6 sider. Den studerende skal på baggrund af en opgave stillet af kursusholder demonstrere kendskab til de teorier og metoder, der er alment kendte inden for det udvalgte område af intern organisationskommunikation. Omfang: 5 ECTS-point. Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive 20 Modulet Chinese Area Studies II (valgfrit modul) Modulets placering: 8. semester Modulets omfang: 5 ECTS-point. Chinese Area Studies II. centrale områder af kinesiske samfundsforhold, kulturelle og forretningsmæssige forhold. selvstændigt at analysere, diskutere og perspektivere samfundsmæssige, kulturelle og forretningsmæssige forhold i det moderne Kina ud fra et tværfagligt og komparativt perspektiv. selvstændigt at fortsætte egen kompetenceudvikling inden for fagområdet. 19

20 Modulet afsluttes på 8. semester med: Prøve 13 En intern skriftlig prøve på engelsk i: Chinese Area Studies II (engelsk) (Chinese Area Studies II (English)). Prøven har form af en bunden skriftlig 2-dages hjemmeopgave. Besvarelsen må højst være på 6 sider. Omfang: 5 ECTS-point. Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive 21 Oversigt over obligatoriske prøver med angivelse af ECTS-normering 7.semester Nr. Navn 1 Grammatik og lingvistik (engelsk/fransk/tysk) 2 Virksomhedens PR og strategiske markedskommunikation (engelsk/fransk/tysk) Intern Intern 7-trinsskala 10 ECTS 15 ECTS 7-trinsskala 8. semester Nr. Navn 3 Virksomheden i den globale verden (engelsk/fransk/tysk) 4 Virksomhedens kommunikation i en interkulturel kontekst (engelsk/fransk/tysk) Intern Intern 7-trinsskala 7-trinsskala 15 ECTS 10 ECTS 9. semester Nr. Navn Intern Intern 7-trinsskala 5 Praktikopgave (engelsk/fransk/tysk) 25 ECTS 6 Mundtlig sprogfærdighed, præsentation 5 ECTS og formidling (engelsk/fransk/tysk) 7-trinsskala 10. semester Nr. Navn Intern Intern 7-trinsskala 7-trinsskala 7 Kandidatspeciale 30 ECTS 20

21 22 Oversigt over prøver i valgfag med angivelse af ECTS-normering 7. semester: prøver i valgfag (den studerende skal på 7. semester bestå prøver i valgfag for 5 ECTS-point) Nr. Navn Intern Intern 7-trins- skala 8 Konsumentadfærd 5 ECTS 9 Æstetisk webkommunikation 5 ECTS 10 Chinese Area Studies I 5 ECTS 7-trinsskala 8. semester: prøver i valgfag (den studerende skal på 8. semester bestå prøver i valgfag for 5 ECTS-point) Nr. Navn Intern Intern 7-trins- skala 11 Forbrugergrupper og forbrugerkultur 5 ECTS 12 Intern organisationskommunikation 5 ECTS 13 Chinese Area Studies II 5 ECTS 7-trinsskala 23 Omprøve Vedrørende omprøvemuligheder uden for de ordinære eksamensterminer henvises til den til enhver tid gældende eksamensordning. KAPITEL 4 ØVRIGE BESTEMMELSER 24 Dispensation Studienævnet for International Virksomhedskommunikation kan dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der alene er fastsat af universitetet, når der foreligger usædvanlige forhold. 25 Uddybende information Studienævnet offentliggør og vedligeholder mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder eksamen. 26 Ikrafttrædelse Studieordningen er indstillet af Studienævnet for International Virksomhedskommunikation og godkendt af Dekanen. Studieordningen har virkning fra den 1. september 2009 og gælder for alle studerende, der påbegynder kandidatstudiet på denne dato eller senere. Stk. 2 Studerende, der har påbegyndt kandidatstudiet inden den 1. september 2009, forbliver på ældre studieordninger. 21

22 Det besluttes af Studienævnet for International Virksomhedskommunikation og/eller Det Humanistiske Fakultetskontor, AAU, hvornår der sidste gang afholdes prøver efter nærværende studieordning. 22

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I SPANSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I SPANSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I SPANSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold Kapitel 2 Mål, varighed, struktur mv. 4 Uddannelsens formål 5 Varighed,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ENGELSK OG TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ENGELSK OG TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ENGELSK OG TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION i ENGELSK, SPANSK, TYSK SAMT TILVALGSFAGENE ENGELSK, SPANSK, TYSK, IT OG KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELSE SAMT KINESISKE

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG INTERNATIONALE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG INTERNATIONALE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG INTERNATIONALE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi Udkast til foreløbig studieordning for Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi 1. 4. semester De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet August 2008 Forord I medfør af

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I DANSK SOM CENTRALT FAG DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I DANSK SOM CENTRALT FAG DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I DANSK SOM CENTRALT FAG DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDATTILVALGENE I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDATTILVALGENE I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDATTILVALGENE I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN...

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN... STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2009 FOR BACHELORUDDANNELSEN I MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION (BAMMC) VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Denne studieordning er udarbejdet i henhold

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor-

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D.

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D. AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D September 2003 Senest revideret juli

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDAT- SIDEFAGENE I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDAT- SIDEFAGENE I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDAT- SIDEFAGENE I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Studieordning for Master i teknologiledelse. Curriculum for Master in Management of Technology (MMT)

Studieordning for Master i teknologiledelse. Curriculum for Master in Management of Technology (MMT) Studieordning for Master i teknologiledelse Curriculum for Master in Management of Technology (MMT) Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2010 Forord: I medfør af lov 985 af 21.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDAT- TILVALGENE I ENGELSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDAT- TILVALGENE I ENGELSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDAT- TILVALGENE I ENGELSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informatik

Studieordning for kandidatuddannelsen i informatik Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Datalogi Studieordning for kandidatuddannelsen i informatik Aalborg Universitet September 2015 Campus Aalborg Forord: I medfør af bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Arabisk, Polsk, Russisk eller Tyrkisk med Interkulturel ODENSE WWW.SDU.DK TILRETTELAGT SOM DELTIDSUDDANNELSE

STUDIEORDNING 2009 Arabisk, Polsk, Russisk eller Tyrkisk med Interkulturel ODENSE WWW.SDU.DK TILRETTELAGT SOM DELTIDSUDDANNELSE STUDIEORDNING 2009 Arabisk, Polsk, Russisk eller Tyrkisk med Interkulturel Kommunikation TILRETTELAGT SOM DELTIDSUDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR International VIRKSOmhedskommunikation,

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i historie ved Aarhus Universitet

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 2000 2 1. GRUNDLAG HD-uddannelsen i Organisation er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august 1999 om den

Læs mere

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication.

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication. OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication.

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication. OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2012 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES OG ARTS Med

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i biologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KULTUR, KOMMUNIKATION OG GLOBALISERING

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KULTUR, KOMMUNIKATION OG GLOBALISERING STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KULTUR, KOMMUNIKATION OG GLOBALISERING DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget indenfor japanstudier ved Aarhus Universitet

Læs mere

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Godkendt i Cand.negot.-studienævnet den 8. oktober 2009 og den 21. januar 2010 og den 4. marts

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i datalogi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE  INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 Kandidatuddannelsen INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR DE ERHVERVSSPROGLIGE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold Kapitel 2 Mål, varighed, struktur mv. 4 Uddannelsens formål 5 Varighed,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R September 2002 Senest revideret juli 2007 2 Studieordning for Suppleringsuddannelse

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2. Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.2006 1. Bekendtgørelsesgrundlag Cand. merc. linien i International

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I Januar 1997 Senest revideret august 2007 1 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION i ENGELSK, SPANSK, TYSK SAMT TILVALGSFAGENE ENGELSK, SPANSK, TYSK, IT OG KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELSE SAMT KINESISKE

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ENGELSK OG TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ENGELSK OG TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ENGELSK OG TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende

Læs mere

STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET GÆLDENDE FRA 1. SEPTEMBER 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG Kapitel 1: Generelle bestemmelser... 3 1.

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KULTUR, KOMMUNIKATION OG GLOBALISERING

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KULTUR, KOMMUNIKATION OG GLOBALISERING STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KULTUR, KOMMUNIKATION OG GLOBALISERING DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

STUDIEORDNING FRANSK... 2

STUDIEORDNING FRANSK... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FRANSK... 2 KAPITEL 1: UDDANNELSENS FORMÅL... 3 KAPITEL 2: UDDANNELSENS OMRÅDER... 6 KAPITEL 3: ADGANGSKRAV... 6 KAPITEL 4: UDDANNELSENS OPBYGNING...

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltids-uddannelse,

Læs mere

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Russisk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Russisk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1.

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget indenfor Nordisk mytologi

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoscience og teknologi (September 2013)

Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoscience og teknologi (September 2013) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoscience og teknologi (September 2013) De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning,

Læs mere

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Organisatorisk Læring ved Aalborg Universitet September 2014

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Organisatorisk Læring ved Aalborg Universitet September 2014 Studieordning for Bacheloruddannelsen i Organisatorisk Læring ved Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Prøvebeskrivelser for moduler. på 4. semester (prøve 6) med 2 prøveformer. foråret 2007

Prøvebeskrivelser for moduler. på 4. semester (prøve 6) med 2 prøveformer. foråret 2007 Prøvebeskrivelser for moduler på 4. semester (prøve 6) med 2 prøveformer foråret 2007 ALLE SPROG...2 4. semesters projekt...2 ENGELSK...3 Virksomhedskommunikation...3 Interkulturel kommunikation...4 Globalisering...5

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for faget matematik

Studieordning for faget matematik Roskilde Universitetscenter Studienævnet for matematik Juni 2002 Studieordning for faget matematik Denne studieordning udstedes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. august 1995

Læs mere

REVIDERET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I POLITIVIRKSOMHED VED AALBORG UNIVERSITET 2013 Med ændringer 2014 og 2015 J. nr.

REVIDERET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I POLITIVIRKSOMHED VED AALBORG UNIVERSITET 2013 Med ændringer 2014 og 2015 J. nr. REVIDERET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I POLITIVIRKSOMHED VED AALBORG UNIVERSITET 2013 Med ændringer 2014 og 2015 J. nr. 2015-422-00655 I medfør af bekendtgørelse af lov nr. 960 af 14. august 2014

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold Kapitel 2 Mål, varighed, struktur mv. 4 Uddannelsens formål 5 Varighed,

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere