HOVEDBEGIVENHEDER 1. HALVÅR 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOVEDBEGIVENHEDER 1. HALVÅR 2002"

Transkript

1 Pr. 2. kvartal 2002 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: Fax: Telex: TORM DK Website: Comtext: A43DK152 VAT/CVR. No NASDAQ: TRMD KFX: TORM HOVEDBEGIVENHEDER 1. HALVÅR 2002 Tankdivisionen opnåede under vanskelige markedsforhold et positivt resultat og bedre indtjening end forventet. Tørlastdivisionen gav fortsat negativt resultat, men resultatet svarede til forventningerne. God rateafdækning i 3. og 4. kvartal til rater, der ligger over det nuværende marked. Liniedivisionens resultat var positivt og noget over forventningerne i et vanskeligt marked. Resultat før afskrivninger (EBITDA) for 1. halvår 2002 udgør DKK 134,6 mio. i overensstemmelse med forventningerne trods betydeligt fald i USD-kursen. Der er foretaget kursregulering (negativ) med i alt DKK 50,5 millioner grundet faldende USD-kurs. Resultatet før tilbageførsel af udskudt skat udgør i 1. halvår 2002 derfor DKK -3,1 mio. Resultat efter skat for 1. halvår udgør DKK 357,1 mio. eller DKK 21 pr. aktie. Resultat før skat for 2. halvår 2002 forventes at udgøre ca. DKK 30 mio. Herefter forventes et positivt resultat efter skat på knap DKK 380 mio. eller knap DKK 22 pr. aktie for hele året forudsat uændrede valutakurser. Der er 1. juli 2002 afgivet købstilbud på den udestående aktiekapital i Dampskibsselskabet NORDEN A/S (NORDEN). Købstilbuddet udløb 29. juli Pr. 9. august 2002 ejer TORM mere end 1/3 af NORDENs aktiekapital efter fradrag af NORDENs egne aktier. Trods den betydelige nuværende ejerandel af det associerede selskab, NORDEN er pro-rata andelen af dette selskabs forventede resultat efter skat for 2002 på DKK 200 mio., jævnfør fondsbørsmeddelelse fra NORDEN af 14. juli 2002, ikke indregnet i TORMS forventede resultat.

2 HOVEDTAL FOR KONCERNEN 1. Halvår Halvår 2001 DKK mio. USD mio. DKK mio. USD mio. RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning 1.018,2 122, ,4 157,7 Omkostninger ved skibenes drift -856,6-103,4-818,1-98,5 Indtjening ved skibsfart (Dækningsbidrag) *) 161,7 19,5 492,3 59,2 Resultat ved salg af skibe/kapitalandele 9,6 1,2 69,3 8,3 Administrationsomkostninger -60,0-7,2-52,9-6,4 Andre driftsindtægter 23,4 2,8 34,2 4,1 Resultat før afskrivninger (EBITDA) 134,6 16,2 542,9 65,3 Afskrivninger -67,3-8,1-87,4-10,5 Resultat før finansielle poster (EBIT) 67,3 8,1 455,5 54,8 Finansielle poster -70,4-8,5-53,0-6,4 Resultat før skat -3,1-0,4 402,5 48,4 Skat af periodens resultat 360,2 43,5-120,7-14,5 Periodens resultat 357,1 43,1 281,8 33,9 BALANCE Anlægsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Gæld NØGLETAL Egenkapitalens forrentning **) % 28 1) 33 ROIC **) % 17 1) 16 EBITDA/nettoomsætning **) % Resultat pr. aktie (EPS) **) 21 2, ,81 Børskurs ultimo 51,4 6,89 59,0 6,72 Antal aktier (fratrukket egne aktier) mio. 17,3 17,7 Egenkapitalandel % Netto rentebærende gæld Investeret kapital Investeringer i materielle anlægsaktiver Likvide beholdninger inklusive obligationer USD/DKK kurs ultimo 7,45 8,79 *) Bruttoindsejling fratrukket driftomkostninger, hvilket består af havneudgifter, bunker, kommissioner, mandskab, vedligeholdelse etc. og hyre, men ekskluderer administration, renter og afskrivninger. **) Halvårsbaseret 1) Incl. tilbageførsel af udskudt skat Egenkapital DKK mio. Saldo pr. 1. januar Ændring af regnskabspraksis -291 Saldo pr. 1. januar 2002 efter ny praksis Kursregulering af egenkapital i tilknyttede og associerede virksomheder 30 Kursregulering af lån til selvstændige enheder -5 Ændring af finansielle instrumenter og egne aktier 13 Udloddet udbytte -69 Periodens resultat 357 Egenkapital pr. 30. juni

3 UDSIGTERNE FOR 2002 Det tidligere forventede EBITDA-resultat på DKK 300 mio. nedjusteres til omkring DKK 280 mio. på grund af dollarens fald i forhold til danske kroner. Resultatet før skat for hele året forventes derfor at udgøre knap DKK 20 mio. og er således lavere end tidligere forventet. Selskabet har besluttet at indgå i tonnageskatteordningen, der vil medføre en ændring af indkomstbeskatningen for danske rederier. Tilbageførsel af udskudt skat på DKK 360 mio. påvirker således resultatopgørelsen positivt i 2. kvartal Ændringen har ingen likviditetseffekt. Det samlede resultat efter skat for 2002 inkl. ovennævnte ændringer forventes herefter at andrage knap DKK 380 mio. eller knap DKK 22 pr. aktie. Der er ikke indregnet nogen pro-rata andel af det associerede selskab, NORDENs forventede resultat for For resten af 2002 er der anvendt en dollarkurs på DKK 7,40 til estimering af de forventede resultater. Det forventede resultat er baseret på realiserede slutninger for 1. og 2. kvartal, hvorimod tallene for 3. og 4. kvartal er estimater som vist i nedenstående opstilling. Indtjening for 2002 (USD/dag): Produkttankskibe Bulkskibe DKK mio. MR LR1 LR2 Panamax Handysize 1. Kvartal (a) Kvartal (a) Kvartal (e) Kvartal (e) (a) aktuelle tal (e) estimat De forventede rater for selskabets produkttankskibe er uændret i forhold til de forventninger, der blev udtrykt i resultatet for 1. kvartal, medens de forventede rater for Panamax bulkskibene er forhøjet med USD 500 pr. dag og reduceret med USD 650 pr. dag for Handysize-skibene. Der er tegn på øget tiltro i markedet for produkttankskibe, idet terminsmarkedet indikerer en stigning i raterne for 4. kvartal med 7-10% i forhold til de nuværende dag-til-dag spot-rater. Produkttankdivisionen har afdækket omkring 60% af eksponeringen i fragtmarkedet for 3. kvartal, medens bulkdivisionen har afdækket 100% og 70% af divisionens eksponering for henholdsvis 3. og 4. kvartal. For både produkttankskibe og bulkskibe vil eventuelle betydelige og vedvarende rateforbedringer ud over ovennævnte indtjeningsforventninger stort set være bestemt af efterspørgslen, der igen grundlæggende er afhængig af udviklingen i verdensøkonomien.

4 For at reducere den fremtidige risiko i forbindelse med renteudsving har selskabet i juli måned renteafdækket USD 36 mio. Selskabet overvejer at afdække yderligere omkring USD 33 mio. af prioritetsgælden i de kommende 3-5 år i lyset af det nuværende lave renteniveau. Den gennemsnitlige restløbetid på den rentesikrede gæld var ved udgangen af juli 2,4 år. Det forventede resultat for 2002 er baseret på en uændret ejerandel i NORDEN. Ejerandelen føres i regnskabet efter balancedagens børskurs i lighed med sædvanlig praksis. RESULTAT FOR 1. HALVÅR 2002 Resultat før afskrivninger (EBITDA) for 1. halvår 2002 udgør DKK 134,6 mio. i overensstemmelse med forventningerne trods betydeligt fald i USD-kursen. Resultat før skat for 1. halvår 2002 udgør DKK -3,1 mio. efter kursregulering (i alt DKK -50,5 mio.). Et generelt lavere aktivitetsniveau i verdensøkonomien har påvirket tankskibsmarkedet. Som forudsagt førte dette til et kraftigt fald i periodens indtjening i forhold til sidste års rekordhøje niveau. Bulkdivisionen var påvirket af tilsvarende forhold, hvorimod liniedivisionen opnåede en forbedret indtjening. Indtjening ved skibsfart (Dækningsbidrag) *) 1. halvår DKK mio Andel 2001 Andel Produkttank % % Bulk -15-9% 29 6% Linie 19 12% 14 3% Offshore 0 0% 9 2% Total % % *) Bruttoindsejling fratrukket driftomkostninger, hvilket består af havneudgifter, bunker, kommissioner, mandskab, vedligeholdelse etc. og hyre, men ekskluderer administration, renter og afskrivninger.

5 PRODUKTTANK Specifikation af driftsresultatet for selskabets produkttankskibe i 1. halvår pr. segment: 2. kvartal 1.kvartal Hele året Ændring 2001 LR2/Aframax skibe Tilgængelige indtjeningsdage ,2% 962 Gennemsnitligt antal skibe 3,0 3,0 0,1% Timecharter ækvivalent pr. indtjeningsdag ,5% Driftsomkostninger pr. indtjeningsdag *) ,9% Driftspengestrømme pr. indtjeningsdag **) ,0% LR1/Panamax skibe Tilgængelige indtjeningsdage ,7% Gennemsnitligt antal skibe 2,6 4,0-33,4% Timecharter ækvivalent pr. indtjeningsdag ,5% Driftsomkostninger pr. indtjeningsdag *) ,8% Driftspengestrømme pr. indtjeningsdag **) ,9% MR skibe Tilgængelige indtjeningsdage ,2% Gennemsnitligt antal skibe 6,0 5,8 4,0% Timecharter ækvivalent pr. indtjeningsdag ,8% Driftsomkostninger pr. indtjeningsdag *) ,8% Driftspengestrømme pr. indtjeningsdag **) ,6% *) Driftsomkostninger for egne skibe **) Timecharter ækvivalent indtjening minus driftsomkostninger og charterhyre De tre poolsamarbejder opnåede bedre indtjening end forventet på baggrund af de turbulente aktiemarkeder og fortsat ustabilitet i Mellemøsten. Efterspørgslen efter rene olieprodukter har været varierende, men var generelt lavt. Selv om der på verdensplan vil blive leveret et betydeligt antal nybygninger i løbet af resten af 2002, var ophugningstallene for tankskibssegmentet generelt opmuntrende, idet der blev solgt 98 skibe til ophugning i forhold til 54 i samme periode sidste år. I LR2/Aframax-segmentet blev vedligeholdelsessæsonen for raffinaderianlæggene i Fjernøsten afsluttet, hvilket førte til større efterspørgsel efter nafta, der er hovedproduktet, som transporteres af disse skibe. LR2/Aframax-skibene opnåede derfor de bedste resultater af selskabets tre segmenter. LR1/Panamax- og MR-segmenterne opnåede ligeledes bedre resultater end forventet, og på trods af ustabile rater i hele perioden nød disse segmenter godt af stigende efterspørgsel efter benzin i USA.

6 De seneste initiativer fra U.S. Coast Guard mod de befragtere, der anvender sub-standard skibe kan, hvis der sker omfattende håndhævelse, lægge yderligere pres på ældre sub-standard tonnage. Dette kan være en fordel for redere som TORM, der har valgt kun at anvende moderne tonnage med dobbelt skrog. BULKDIVISIONEN Tørlastmarkedet oplevede fortsat generelt utilfredsstillende rateniveauer i 2. kvartal, selv om raterne for korn på Atlanten rettede sig noget. Divisionen fortsatte sin strategi med at foretage afdækning i form af en kombination af time charters, lastekontrakter og FFA er. Divisionen opnåede således resultater, der lå ca. 5% over BIFFEX-indekset. Da der ikke forventes nogen væsentlig forbedring resten af året, forventer divisionen fortsat et negativt resultat, men dog mindre end oprindeligt forventet. På grundlag af en forventet bedre balance mellem udbud og efterspørgsel efter tonnage i 2003 forventer divisionen et positivt resultat i LINIEDIVISIONEN Divisionen opnåede et resultat bedre end forventet. De østgående sejladser var fuldt lastet til tilfredsstillende rater, idet udstyr til olieindustrien tegnede sig for størstedelen af indtjeningen. Belægningen på de vestgående sejladser var ligeledes tilfredsstillende med betydelige mængder af kakao, især i begyndelsen af året. Udsigterne for 3. kvartal svarer til forventningerne, og der forventes et højere aktivitetsniveau i 4. kvartal. OFFSHORE Ankerhåndterings- og forsyningsskibet TORM HERON blev leveret tilbage til rederen i juni. TORM KESTREL har fortsat god indtjening og forventes at bidrage positivt til årets resultat. FINANSIELLE POSTER Den gennemsnitlige rente på lån og valutaswapforretninger var i 1. halvår 2002 på 4,03% inkl. marginal. For 2002 og 2003 er ca. 96% og 50% af selskabets renterisiko afdækket. En ændring i renten på 1% på den udstående variabelt forrentede gæld vil resultere i en ændring i renteomkostningerne for 2002 på DKK 0,8 mio. For 1. halvår 2002 solgte selskabet USD 19 mio. mod DKK til en gennemsnitlig kurs på DKK 8,55 til dækning af likviditetsbehov. For resten af året er der solgt USD 5 mio. på termin mod DKK til en gennemsnitlig kurs på DKK 8,76. Desuden havde selskabet pr. 30. juni 2002 en beholdning af danske obligationer på DKK 583 mio. Omregnet til årsbasis udgjorde afkastet for perioden 5,85%. Selskabet har pr. 1. juli 2002 solgt obligationer til en værdi af DKK 250 mio. for at købe aktier i NORDEN. Selskabet har desuden en kreditfacilitet med henblik på køb af yderligere aktier i NORDEN. I tilfælde af en ændring i renten på 1% vil markedsværdien af obligationsbeholdningen ændres med DKK 13 mio.

7 VÆRDIER I FLÅDEN Selskabets flåde og ordrerne på otte nybygninger har en merværdi på ca. USD 13 mio. eller DKK 105 mio. pr. 30. juni 2002, svarende til DKK 5,77 pr. aktie efter kursregulering på statusdagen af både skibenes værdi og relevante lån, hvilket er i overensstemmelse med selskabets sædvanlige regnskabspraksis. Flåden og nybygningskontrakterne er blevet vurderet af to uafhængige internationale skibsmæglere. Det er selskabets politik at opdatere skibenes værdi hvert halve og hele år. KØBSTILBUD PÅ DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S I overensstemmelse med TORMs strategi om at opnå vækst gennem køb af nye skibe, poolsamarbejde samt virksomhedskøb og fusioner og under hensyntagen til det fortsatte behov for yderligere konsolidering i rederibranchen besluttede bestyrelsen på et møde den 29. juni 2002 at bemyndige direktionen til at købe aktier i NORDEN svarende til ca. 30,8% af NORDENs aktiekapital eksklusiv NORDENs egne aktier. Dette køb blev den 1. juli efterfulgt at et generelt købstilbud på selskabets aktiekapital gældende indtil 29. juli 2002 til en kurs på DKK 360 pr. aktie. Bestyrelsen og direktionen vurderer, at der vil være betydelige fordele ved at sammenlægge disse to velrenommerede selskaber. Bortset fra de åbenbare synergifordele, er der opbygget et højt ekspertiseniveau i de to selskaber hver for sig, der, hvis selskaberne blev lagt sammen, ville kunne føre til et betydeligt, dansk-baseret internationalt rederi med en betragtelig konkurrencefordel. NORDENs engagement i MR-produkttank-segmentet vil kunne øge TORMs kapacitet inden for dette segment, hvor der især er behov for vækst. På den anden side vil NORDENs betydelige styrke i tørlastsegmentet ved en sammenlægning med TORM skabe en betydelig tørlastvirksomhed med en mærkbar tilstedeværelse i de vigtigste segmenter på tørlastmarkedet. Pr. 30. juni 2002 ejede TORM lige under 5% af aktierne i NORDEN. Pr. 12. august 2002 ejer TORM aktier, svarende til 33,35% af NORDENs aktiekapital efter fradrag af NORDENs egne aktier (10%). Købstilbuddet er ved periodens udløb ikke fornyet eller forhøjet, og de modtagne accepter er behandlet i henhold til betingelserne i købstilbuddet. FORVALTNING AF SELSKABETS AKTIVMASSE Selskabet fik i løbet af juni leveret 2 MR-nybygninger fra STX-værftet i Korea. Begge skibe indgik straks i MR-poolen, der nu består af 16 skibe. Skibene blev døbt TORM MARY og TORM VITA og er de første i en serie på seks MR-skibe, der skal leveres til TORM i 2002 og Den hensigtserklæring, der i sidste kvartal blev indgået med Hyundai Heavy Industries i Sydkorea om bygning af en serie LR1/Panamax-tankskibe, blev efterfølgende til en fast kontrakt, der blev underskrevet i juni. TORM har udnyttet sin købsoption til endnu et skib, hvorved den samlede ordre inkl. poolpartnernes ordrer nu udgør otte skibe, hvoraf to er for TORMs egen regning. TORM og poolpartnerne har købsoptioner til yderligere seks skibe. Alle skibene vil ved levering indgå i LR1-poolen.

8 EGNE AKTIER På et bestyrelsesmøde den 29. juni bemyndigede bestyrelsen direktionen til at købe indtil 8% af selskabets aktier, når dette skønnes hensigtsmæssigt af direktionen. Selskabet ejer pr. 12. august 4,99% af aktiekapitalen i TORM. TILDELING AF MARINE MONEY PRIZE På den årlige Marine Money Week Conference i New York i juni modtog TORM førsteprisen som verdens bedst indtjenende rederi i 2001 på grundlag af en række kriterier fastsat af denne førende shippingfinanspublikation. I alt 53 børsnoterede rederier indgik i vurderingen. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Som følge af den nye årsregnskabslov, der trådte i kraft 1. januar 2002 samt selskabets notering på NASDAQ, er der foretaget visse ændringer i den anvendte regnskabspraksis. Der er foretaget ændringer af regnskabspraksis på nedennævnte områder, mens anvendt regnskabspraksis i øvrigt er uændret i forhold til sidste år. Finansiel leasing De bareboataftaler for skibe, som selskabet har indgået, der opfylder definitionen på finansiel leasing, indregnes i balancen på etableringstidspunktet med et beløb, der svarer til nutidsværdien af de underliggende minimumsleasingydelser beregnet ved leasingperiodens begyndelse. Leasingaktiver afskrives efter samme principper, som selskabets ejede aktiver. Tidligere har selskabet behandlet disse aftaler som operationel leasing. Ændringen i anvendt regnskabspraksis indebærer en forøgelse af periodens resultat med DKK 8 mio. samt en reduktion af primoegenkapitalen med DKK 15 mio. Sale and lease back aftaler Avancer vedrørende sale and lease back aftaler udskydes og indtægtsføres forholdsmæssigt over kontraktperioden i takt med hyrebetalingerne på de tilbagechartrede skibe. Tidligere blev sådanne gevinster indregnet i resultatopgørelsen på salgstidspunktet. Ændringen i anvendt regnskabspraksis indebærer en forøgelse af periodens resultat med DKK 20 mio. samt en reduktion af primoegenkapitalen med DKK 84 mio. Swap af skibe Selskabet indregner avancer ved swap af skibe i resultatopgørelsen på transaktionstidspunktet, undtagen hvis skibene er ensartede aktiver. Tidligere blev avancer ved swap af skibe indregnet i resultatopgørelsen på transaktionstidspunktet, undtagen hvis skibene var søsterskibe fra samme byggeår. Ændringen i anvendt regnskabspraksis indebærer en reduktion af primoegenkapitalen med DKK 7 mio., men har ingen effekt på periodens resultat.

9 Udbytte Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Tidligere blev udbytte indregnet som en forpligtelse i det år, udbyttet vedrørte. Ændringen i anvendt regnskabspraksis indebærer en forøgelse af primoegenkapitalen på DKK 73 mio., men har ingen effekt på periodens resultat. Egne aktier Egne aktier indregnes som en del af egenkapitalen til kostpris. Tidligere blev egne aktier indregnet som et aktiv og reguleret til markedsværdi via resultatopgørelsen. Ændringen i anvendt regnskabspraksis indebærer en reduktion af periodens resultat med DKK 2 mio. samt en reduktion af primoegenkapitalen på DKK 44 mio. Valutaterminskontrakter og finansielle instrumenter Valutaterminskontrakter og finansielle instrumenter optages i balancen til markedspris på balancedagen. Ved sikring af balanceposter vil en ændring i markedsværdi modsvare kursreguleringen af den sikrede balancepost. Ved sikring af forventede fremtidige transaktioner indregnes ændringen af kontrakternes markedsværdi i egenkapitalen og indregnes først i resultatopgørelsen, når det sikrede er realiseret. Ændring i markedsværdien på kontrakter, der ikke kan betragtes som sikringstransaktioner, indregnes i resultatopgørelsen. Tidligere blev valutaterminskontrakter og finansielle instrumenter ikke indregnet i balancen. Ændringen i anvendt regnskabspraksis har ikke haft resultateffekt i perioden, mens primoegenkapitalen er reduceret med DKK 27 mio. Prioritetsgæld og banklån Prioritetsgæld og banklån vedrørende finansiering af skibe optages til kursen på balancedagen. Da disse lån udgør en effektiv valutakurssikring af investeringerne i skibe, bliver kursreguleringerne optaget som en del af egenkapitalen og indregnet i resultatopgørelsen, når skibet bliver solgt. Tidligere blev prioritetsgæld og banklån vedrørende finansiering af skibe i integrerede enheder optaget til kursen på kontraheringstidspunktet. Ændringen i anvendt regnskabspraksis har ikke haft resultateffekt, mens primoegenkapitalen er reduceret med DKK 187 mio.

10 Nedenstående opstilling viser en summarisk opgørelse af effekten på resultatopgørelse og balance for perioden fra 1. januar 2002 til 30. juni 2002: Hidtidig Ny regnskabs- Reguleringer Reguleringer regnskabspraksis og før vedrørende vedrørende praksis inkl. tonnageskat praksisændring tonnageskat tonnageskat DKK mio. DKK mio. DKK mio. DKK mio. RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Indtjening ved skibsfart Resultat ved salg af skibe/kapitalandele 9 9 Andre driftsindtægter Resultat før afskrivninger Resultat før skat Periodens resultat BALANCE Anlægsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensættelser Gæld Passiver i alt Afstemning til amerikanske regnskabsprincipper (US GAAP) pr. 30. juni Halvår 2002 DKK mio. USD mio. RESULTATOPGØRELSE Resultat aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabspraksis 357,1 43,1 Hensættelser til reparation og aktivering af dokningsomkostninger -7,1-0,9 Urealiserede gevinster på omsættelige værdipapirer -0,5-0,1 Valutaterminskontrakter 60,2 7,3 Afledte finansielle produkter 10,7 1,3 Tonnageskat -360,2-43,5 Skattevirkning af tilpasninger til US GAAP -19,0-2,3 Årets resultat 41,2 5,0 Udvandet resultat per aktie 2,38 0,32 I tillæg til de faktorer og forhold, som er gennemgået andre steder i denne meddelelse, vil vigtige faktorer, der i TORMs mening kunne forårsage, at de aktuelle resultater vil variere markant fra dem gennemgået under forventningerne for resten af året inkludere en forbedring af verdensøkonomien, valutakurser, generelle markedsforhold inklusiv variationer i charterhyre og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen i fragtmarkederne, herunder effekten af en ændret OPEC produktion og ændring i verdens olieforbrug og lagre, ændring i selskabets driftsomkostninger, inklusiv bunkerpriser, dokomkostninger og forsikringsomkostninger, ændring i love og vedtægter samt andre foranstaltninger foretaget af myndigheder, herunder forpligtigelser af fremtidige retstvister, ændringer i inden- og udenlandske politiske forhold, potentielle ændringer af skibsruter som følge af uheld eller politiske begivenheder eller andre vigtige faktorer beskrevet fra tid til anden i meddelelser fra TORM til Københavns Fondsbørs og Securities and Exchange Commission.

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002 Pr. 1. kvartal 2002 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

EBITDA udgør DKK 139 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 60 mio.). EBIT udgør DKK 95 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 21 mio.)

EBITDA udgør DKK 139 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 60 mio.). EBIT udgør DKK 95 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 21 mio.) FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 6-2003 22. maj 2003 TORM delårsrapport 1. kvartal 2003 - opjustering Resultat efter skat udgør DKK 101 mio. for 1. kvartal 2003, (DKK 3 mio. i 1. kvartal 2002). Resultatet indeholder

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Resultatet før skat var i første kvartal på USD 39 mio. og USD 40 mio. efter skat. Pengestrømme fra driften udgjorde USD 61 mio. i første kvartal.

Resultatet før skat var i første kvartal på USD 39 mio. og USD 40 mio. efter skat. Pengestrømme fra driften udgjorde USD 61 mio. i første kvartal. Resultatet efter skat for årets første kvartal på USD 40 mio. er på niveau med forventningerne og tilfredsstillende i betragtning af det vanskelige marked. Vores Greater Efficiency Power projekt, der fremadrettet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 19. maj 2004 TORM Delårsrapport 1. kvartal 2004 Forventning om 2004 resultat før skat på egne aktiviteter på minimum DKK 750-800 mio. Resultatet af egne aktiviteter udgjorde

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Inter-Graphics.dk A/S Bytorvet 14, 8722 Hedensted Årsrapport for 2014 CVR-nr. 25 06 89 47 Årsrapporten

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Høeghsmindevej 43 2820 Gentofte CVR nr. 34228612 Årsrapport for 2013/2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79 CVR-nr. 27 68 34 79 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Lisbeth Degn Bladt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego HALVÅRSRAPPORT 2007 - i fuldendt balance Stratego 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... side 3 Hoved- og Nøgletal... side 4 Ledelsespåtegning... side 5 Ledelsesberetning... side 6 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

1. Ændrede hoved- og nøgletal

1. Ændrede hoved- og nøgletal 1. Ændrede hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2004 2003 2002 2001 2000 Resultat af udlejning... 683 857 1.083 2.038 843 Avance ved salg af lejligheder... 6.792 7.676 7.352 5.943 3.206 Administrationsomkostninger...

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006

Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2006 Aalborg, den 13. november 2006 Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006 Vedlagt fremsendes

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS LED LIGHT DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2014 Thomas Juul Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88 CVR-nr. 31 36 64 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.07.15 Ricki Vejsmose Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46 CVR-nr. 26 33 86 46 Årsrapport for 2005/06 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / Dirigent: Gåskærgade 32-34 6100 Haderslev Tlf.: 74 52 18 12 Fax: 74 53 32 32 E-mail:

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/01/2015 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten

Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten Med en voksende globalisering og større samhandel med udenlandske kunder har mange virksomheder behov for og ønske om at sikre virksomheden mod fremtidige udsving

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010 Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Omsætning på DKK 272 mio. mod

Læs mere

Embacollage A/S Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård CVR-nr. 10 08 85 18

Embacollage A/S Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård CVR-nr. 10 08 85 18 Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård CVR-nr. 10 08 85 18 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.10.15 Jacob Hjortshøj Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

K/S Nordshuttle Danmark. CVR. nr. 12 41 33 94. c/o Projektforvaltning A/S Hovedgaden 6, 1. 2970 Hørsholm

K/S Nordshuttle Danmark. CVR. nr. 12 41 33 94. c/o Projektforvaltning A/S Hovedgaden 6, 1. 2970 Hørsholm K/S Nordshuttle Danmark CVR. nr. 12 41 33 94 c/o Projektforvaltning A/S Hovedgaden 6, 1. 2970 Hørsholm Telefon 45 16 07 70 - Telefax 45 74 05 01 E-mail info@projektforvaltning.dk ÅRSRAPPORT 2011 Vedtaget

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni 2007.

Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni 2007. Side 1 af 7 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. Hellerup, den 31. august 2007 Schaumann Østerfælled A/S fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2007. Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2012 Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Omsætning på DKK 577 mio. mod DKK 583 mio. samme periode

Læs mere

FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975

FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975 FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975 Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2015 Bent Lauritzen Dirigent Side

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479. Årsrapport 2012

Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479 Årsrapport 2012

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning...

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning... Indholdsfortegnelse Side Ledelsens påtegning... 1 Den uafhængige revisors erklæringer... 2 Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Novo Ventures

Læs mere

Pr. 30. juni 2008 udgjorde egenkapitalen USD 1.211 mio. (DKK 5.726 mio.) svarende til USD 17,5 pr. aktie (DKK 82,7 pr. aktie) ekskl. egne aktier.

Pr. 30. juni 2008 udgjorde egenkapitalen USD 1.211 mio. (DKK 5.726 mio.) svarende til USD 17,5 pr. aktie (DKK 82,7 pr. aktie) ekskl. egne aktier. Resultatet for årets første 6 måneder er det bedste i TORMs historie, når der ses bort fra salget af TORMs aktiebeholdning i rederiet Norden. Vi har været begunstiget af høje rater på tankmarkedet, og

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014 Apricore ApS Løvsangervej 5 4300 Holbæk CVR.nr.: 34 88 13 40 ÅRSRAPPORT 2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. maj 2015 Jakob Tholle

Læs mere