Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring"

Transkript

1 Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Juni 2011

2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om jer. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-/CVR-nummer og jeres forsikringer. Hvis I ønsker at se disse oplysninger, kan I blot skrive til: Topdanmark Borupvang Ballerup Hvis I ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan I blot skrive til samme adresse. Vi skal informere jer om, at oplysninger om jeres kundeforhold bliver registreret centralt i Topdanmark. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Topdanmarks medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til jer, hvis vi har registreret jeres CPR-/CVR-nummer. Ordforklaring Ordforklaringen er en del af vilkårene. Ord og begreber markeret med en * er forklaret i Nogle forsikringer kan have yderligere ordforklaring. 2

3 Indholdsfortegnelse Lovpligtig arbejdsulykke Forsikringens omfang Forsikringens ikrafttræden Forsikringstagerens oplysningspligt Beregning af pris Forsikringens betaling Indeksregulering Ændring af prisen Opsigelse af forsikringen Ophør af Topdanmarks koncession Vejledning ved anmeldelse af skade Her kan I finde mere information Operationsdækning Dækning Dækningsberettiget behandling Behandlere og behandlingssteder Undtagelser i dækningen Godkendelse Udbetaling Højeste udbetaling Ændring af forsikringsbetingelser...8 Side 3

4 01100 Lovpligtig arbejdsulykke Forsikringens omfang Forsikringen dækker forsikringstageren for enhver forpligtelse vedrørende arbejdsulykker m.m., jf. Lov om arbejdsskadesikring paragraf 5, (dog undtaget erhvervssygdom, jf. paragraf 7) og paragraf 6, stk. 1 eller fremtidige bestemmelser, der erstatter denne Det kan dog aftales, at en nærmere bestemt del af forsikringstagerens forpligtelse bliver forsikret i et andet forsikringsselskab Forsikringens ikrafttræden Forsikringen træder i kraft på den dato, der står i forsikringsaftalen Forsikringstagerens oplysningspligt Det påhviler forsikringstageren ved forsikringens oprettelse og senere at oplyse om og på forlangende at dokumentere samtlige de forhold, som Topdanmark skønner er nødvendige til bedømmelse af risikoen og til fastsættelse af prisen Efter forsikringens oprettelse har forsikringstageren pligt til at oplyse Topdanmark om ændringer i arten eller omfanget af risikoen Hvis Topdanmark skønner, at det er nødvendigt at kontrollere de oplysninger, som forsikringstageren har givet, herunder at undersøge forholdene på de arbejdssteder forsikringen omfatter, er forsikringstageren også forpligtet til at give Topdanmark adgang til kontrol Hvis det senere viser sig, at forsikringstageren har givet Topdanmark urigtige eller ufuldstændige oplysninger, er forsikringstageren forpligtet til at give Topdanmark alle ønskede supplerende oplysninger og adgang til at foretage den nødvendige kontrol Har forsikringstageren på grund af de urigtige eller ufuldstændige oplysninger betalt en for lav pris, er forsikringstageren forpligtet til at betale Topdanmark differencen og eventuelle omkostninger. Topdanmark har ret til at kræve det skyldige beløb forrentet med en årlig rentefod på 5 % over Nationalbankens diskonto fra beløbets forfaldsdato Forsikringstageren har pligt til at meddele flytning til Topdanmark Hvis forsikringstageren undlader at afgive oplysninger, bliver det betragtet som manglende overholdelse af forsikringstagerens forpligtelser, se Beregning af pris Ved hvert forsikringsårs begyndelse (dvs. pr. hovedforfaldsdato) fastsætter Topdanmark en foreløbig pris på grundlag af det forventede antal beskæftigede/ enheder i forsikringsåret Ved hvert forsikringsårs afslutning beregner Topdanmark den endelige pris på grundlag af det endelige antal beskæftigede/enheder i forsikringsåret Den endelige pris beregner Topdanmark efter samme tarif som den foreløbige pris Uanset bestemmelsen i har Topdanmark ved ændring af ydelserne efter Lov om arbejdsskadesikring og de tilhørende hensættelser ret til uden varsel at ændre prisen. 4

5 Bestemmelsen i anvender Topdanmark også ved andre lovmæssige krav om forøgelse af de foretagne hensættelser Hvis prisen bliver ændret i henhold til og/eller kan forsikringstageren alene opsige forsikringen efter bestemmelsen i En ændring af prisen i henhold til og/eller har virkning fra første forfaldsdato i det forsikringsår, hvor ændringen sker Har Topdanmark ikke modtaget de nødvendige oplysninger til beregning af den foreløbige og endelige pris senest 1 måned efter forfaldsdagen for det opkrævede beløb, kan Topdanmark fastsætte prisen efter et skøn Forsikringens betaling Den første foreløbige pris forfalder til betaling på sidste rettidige betalingsdag Senere opkrævninger forfalder til betaling på de forfaldsdage, der står i forsikringsaftalen Se Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer og Topdanmark har udpantningsret for skyldige beløb Foretager Topdanmark udpantning for skyldig betaling, er Topdanmark fortsat erstatningspligtig Indeksregulering Prisen bliver indeksreguleret hvert år pr. hovedforfaldsdagen på baggrund af - udviklingen i lønindekset for den private sektor som offentliggjort af Danmarks Statistik, - udviklingen i det af Arbejdsskadestyrelsen tilkendte gennemsnitlige erhvervsevnetab, - udviklingen i Arbejdsskadestyrelsens tilkendelsespraksis og - udviklingen i pensionsalderen. Prisen vil dog mindst blive indeksreguleret på baggrund af udviklingen i lønindekset for den private sektor Hvis offentliggørelsen af komponenterne i det anvendte indeks ophører, eller beregningsmetoderne for indekset bliver ændret, har Topdanmark ret til at fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet relevant indeks, fx et indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik Ændring af prisen Hvis Topdanmark ændrer prisen, skal Topdanmark skriftligt meddele forsikringstageren dette senest 1 måned før førstkommende forfaldsdato Ændringer i henhold til og/eller samt bliver ikke betragtet som en ændring af prisen Opsigelse af forsikringen Forsikringstageren kan opsige forsikringen med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb. Opsigelse skal ske skriftligt til Topdanmark Forsikringstageren kan uanset bestemmelsen i ved en forhøjelse af prisen, som anført i , opsige forsikringen med virkning fra førstkommende forfaldsdato. Opsigelse skal ske skriftligt til Topdanmark og være modtaget inden den pågældende dato. 5

6 Undlader forsikringstageren at overholde sine forpligtelser i henhold til vilkårene, kan Topdanmark dog opsige forsikringen med 1 måneds varsel uanset tidspunktet for forsikringsperiodens udløb Ved manglende betaling af første foreløbige opkrævning kan Topdanmark, uanset bestemmelsen i , opsige forsikringen med 1 uges varsel uanset tidspunktet for forsikringsperiodens udløb Bestemmelsen i anvendes også, hvis en udpantning i henhold til slutter forgæves Ophør af Topdanmarks koncession Hvis Topdanmarks koncession til oprettelse af forsikringer efter Lov om arbejdsskadesikring ophører, skal Topdanmark underrette forsikringstageren herom. Forsikringen bortfalder fra datoen for koncessionens ophør, selvom forsikringsperioden ikke er udløbet En opgørelse af prisen for den forløbne tid bliver foretaget snarest muligt Vejledning ved anmeldelse af skade Forsikringspligtig arbejdsgiver for en tilskadekommen er den arbejdsgiver, i hvis virksomhed eller tjeneste arbejdsulykken er indtrådt En arbejdsulykke, der antages at kunne begrunde krav på ydelser efter loven, skal anmeldes snarest muligt og senest 9 dage efter skadens indtræden Hvis en arbejdsulykke ikke er anmeldt efter , skal skaden anmeldes senest på 5-ugers dagen for skadens indtræden, hvis den tilskadekomne ikke forventes at kunne genoptage sit arbejde i fuldt omfang senest på dette tidspunkt Dødsfald, der må antages at skyldes en arbejdsulykke, eller som er indtruffet på en arbejdsplads, skal inden 48 timer anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen telefonisk og herefter også via EASY. Den telefoniske underretning til Arbejdsskadestyrelsen skal foretages, selvom den skade, der kan have medført dødsfaldet, allerede er anmeldt efter eller Anmeldelsespligten påhviler den forsikringspligtige arbejdsgiver Her kan I finde mere information På Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside kan I finde mere information om arbejdsskader og Lov om arbejdsskadesikring samt anmelde en skade. 6

7 01200 Operationsdækning Dækning Arbejdsskadeforsikringen er udvidet til at dække de udgifter, som er nævnt i , til forundersøgelser, operation samt efterkontrol af tilstande som følge af en arbejdsulykke. Ved en arbejdsulykke forstås ulykker som defineret i vilkårene for arbejdsskadeforsikring Forundersøgelsen og/eller operationen skal skønnes nødvendig for at opnå den bedst mulige helbredelse efter en almen dansk lægelig vurdering, og for at skadelidtes mulighed for at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet bliver forøget Ved forundersøgelse forstås konsultation (diagnostisk udredning) som led i vurdering af skadelidtes behov for operation hos en speciallæge i offentligt eller privat regi Ved operation forstås den lægelige behandling, som indebærer anvendelse af kirurgi, dvs. procedurer eller behandlinger manuelt eller med instrumenter Dækningsberettiget behandling Forsikringen dækker udgifter i forbindelse med lægeordineret forundersøgelse, operation og efterkontrol og hermed direkte forbundne udgifter på offentlige sygehuse, hvor det offentlige opkræver egenbetaling, og på private hospitaler eller klinikker Behandlere og behandlingssteder Forsikringen dækker indlæggelse på danske betalingshospitaler, samt forundersøgelse, operation og efterkontrol hos danske speciallæger Forundersøgelse, operation og efterkontrol uden for Danmark er ikke dækket Behandleren skal være autoriseret efter dansk ret Undtagelser i dækningen Forsikringen dækker ikke: Undersøgelse eller behandling hos alment praktiserende læge, vagtlæge, skadestue eller speciallæger i almen medicin, samt ambulancetransport i offentligt regi Undersøgelse eller behandling hos alment praktiserende læge, vagtlæge, skadestue eller speciallæger i almen medicin, samt ambulancetransport i privat regi Behandling af enhver tilstand, som skyldes at skadelidte er HIV-positiv eller lider af tilsvarende immundefekt. Dette gælder uanset, hvornår skadelidte er blevet HIV-positiv Organtransplantation Kosmetisk behandling Omkostninger, der debiteres Topdanmark for aftalt besøg mv., hvor den skadelidte er udeblevet Eksperimentelle behandlinger, dvs. behandlinger som ikke er beskrevet i kliniske behandlingsvejledninger og/eller fast bliver tilbudt på danske sygehuse, herunder behandlinger der alene bliver tilbudt eller udført på forsøgs- eller forskningsbasis Behandling mv. af arbejdsulykker, der direkte eller indirekte er opstået som følge af udløsning af atomenergi, radioaktive kræfter eller kemisk udslip af enhver art Under krigstilstand, borgerlige uroligheder, oprør eller anden fareforøgelse af tilsvarende art, med virkning på dansk område, bortfalder forsikringens dækning. Forsikring og Pension træffer i samråd med myndighederne bestemmelse om, hvorvidt den omtalte tilstand skal anses for indtrådt og i bekræftende fald om det tidspunkt, hvorfra fareforøgelsens indtræden og ophør skal regnes Godkendelse Det er en forudsætning for dækning efter denne forsikring, at forundersøgelse er foretaget senest 12 måneder efter, at arbejdsulykken er sket. 7

8 Forsikringen dækker ikke udgifter til forundersøgelse, operation eller efterkontrol, der foretages mere end 24 måneder efter, at arbejdsulykken er sket Det er en betingelse for dækning, at Topdanmark godkender forundersøgelse eller operation, inden den bliver påbegyndt Forundersøgelse, operation og efterkontrol skal være lægeordineret eller lægeligt godkendt af Topdanmark for at være dækket Alle udgifter skal efter Topdanmarks skøn være rimelige og nødvendige i forhold til det forventede resultat, dvs. at skadelidtes mulighed for at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet bliver forøget Den skadelidte er forpligtet til at give de oplysninger samt give tilladelse til, at Topdanmark indhenter de lægelige oplysninger, som Topdanmark anser for nødvendige for at afgøre betalingspligten. Oplysningerne vedrører både perioden før og efter arbejdsulykken. Giver skadelidte ikke de nødvendige oplysninger og tilladelser, har skadelidte ikke ret til udbetaling Ligeledes skal den skadelidte gennemgå de lægeundersøgelser, som Topdanmark skønner nødvendige for at vurdere retten til dækning Topdanmark kan kræve, at der bliver foretaget en ny vurdering af behandlingsbehovet hos en læge, som er udpeget af Topdanmark, med henblik på at fastslå, om forundersøgelser og/eller operation er rimelig og relevant eller eventuelt kan gennemføres billigere eller bedre hos en bestemt klinik eller betalingshospital. Vurderer Topdanmark, at forundersøgelse og/eller operation ikke er rimelig eller relevant, eller at forundersøgelsen og/eller operationen kan gennemføres billigere eller bedre et andet sted, kan Topdanmark vælge at afvise dækning eller at dække udgift svarende til dette andet alternativ Det er skadelidtes faktiske udgifter, efter fradrag af tilskud fra det offentlige og efter fradrag af tilskud fra Sygeforsikringen danmark, der er dækket af forsikringen I ulykkestilfælde skal skadelidte og/eller forsikringstageren informere Topdanmark, om der er etableret forsikring mod samme risiko i et andet selskab. Har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller bliver indskrænket, hvis der er etableret forsikring i et andet selskab, gælder det samme forbehold for denne forsikring. Selskaberne betaler herefter erstatningerne forholdsmæssigt. Den samlede udbetaling kan dog aldrig overstige de faktiske udgifter Udbetaling Topdanmark betaler dækningsberettigede udgifter direkte til den pågældende behandlingsinstitution Højeste udbetaling Den højeste udbetaling pr. arbejdsulykke står i forsikringsaftalen Den højeste udbetaling for den enkelte skadelidte står i forsikringsaftalen Den højeste udbetaling bliver reguleret hvert år efter det private lønindeks Ændring af forsikringsbetingelser Topdanmark kan med mindst 4 ugers skriftligt varsel forud for en forfaldsdato gøre en fortsættelse af forsikringen betinget af ændrede forsikringsbetingelser. Topdanmark kan blandt andet indføre begrænsninger i forsikringens dækningsomfang. 8

9 Topdanmark Forsikring A/S Borupvang Ballerup Telefon CVR-nr

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Sundhedssikring Basis og Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Au Pair forsikring nr. 12801 Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Har du behov for at anmelde en skade? I tilfælde af anmeldelse af skade, i forbindelse

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS E-03-010113 gælder fra 1. januar 2013. 1 Forsikringsaftalen 2 Hvem forsikringen omfatter 3 Hvor forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0906

Forsikringsbetingelser nr. 0906 0 Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne. Vi anbefaler,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 vilkår for Personbiler bil uden bonustab Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS Erhverv E 04 010114 gælder fra 1. januar 2014. Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. PLUS Privat P 04 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014 Sundhedsforsikring Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014 Personforsikringer Vilkår nr. WP-AB Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen?

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Januar 2011 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejseforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0905 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere