Amaliegade 10, 1256 København K, tlf , Forlaget Forsikring, Varenr / Januar 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Forlaget Forsikring, Varenr. 42 313 000 / Januar 2007"

Transkript

1 Amaliegade 10, 1256 København K, tlf , Forlaget Forsikring, Varenr / Januar 2007 Januar 2007 Principper for skadeopgørelse Bygningsforsikring - Landbrug Indholdsfortegnelse (klikbar) 1. Formål 4 2. Forsikringspolicen 4 3. Forsikringsformer 4 4. Procedure ved behandling af bygningsskader 6 5. Vurdering af skadeomfang og fastlæggelse 7 af opgørelsesmetoder 5.1 Sagkyndig medvirken Vurdering af skadeomfang Fastlæggelse af opgørelsesmetoder Tilbudsindhentning Priskalkulation 8 6. Skadeopgørelse Skadens omfang/afgrænsning Beregning af skadegrad Beregning af erstatning Partiel skade Total skade Fastsættelse af værdiforringelse Tvivlstilfælde vedrørende prisniveau Følgeudgifter Vinterbyggeri Oprydning ved partiel skade Oprydning ved totalskade Forøgede byggeudgifter som følge af lovgivningen (lovliggørelsesudgifter) Teknikerhonorar/byggeadministration Andre omkostninger Prisstigninger i byggeperioden Indretning af byggeplads Erstatningens anvendelse Erstatning til genoprettelse Partiel skade Totalskade Erstatning til fri rådighed Delvis byggeri og kontant udbetaling Forladte bygninger Bygninger bestemt til nedrivning 16 Principper for skadeopgørelse - Bygningsforsikring - Landbrug - Januar

2 9. Erstatningens udbetaling Tvivlstilfælde voldgift Tvivlstilfælde (vurdering uden voldgift) Voldgiftsklausul Ankenævnet for Forsikring Domstolene 17 Bilag 1 18 Retningsgivende indplacering i nedslidningstabellen Principper for skadeopgørelse - Bygningsforsikring - Landbrug - Januar

3 Forord Denne vejledning er udarbejdet af et udvalg med repræsentanter fra Dansk Landbrugsrådgivning og Forsikring & Pension (F&P). Vejledningen blev udgivet af Skafor første gang i november 1984 og er siden revideret i oktober 1995 og i august Denne fjerde udgave er revideret i forhold til den tredje i form af redaktionelle ændringer og visse mindre ændringer i øvrigt. Skafor ophørte som selvstændig organisation den 1. januar Men de aktiviteter, som Skafor har varetaget, er i fuldt omfang videreført af. Som tillæg til vejledningen har F&P udarbejdet Fordelingsvejledning landbrug, som kan revideres af F&P uden forudgående forhandlinger med repræsentanter fra landbruget. Principper for skadeopgørelse - Bygningsforsikring - Landbrug - Januar

4 1. Formål Denne vejledning indeholder retningslinier for, hvordan bygningsskader på landbrugsforsikringer kan opgøres. De i vejledningen anførte principper er tænkt som en hjælp og et praktisk værktøj for parterne, idet den endelige erstatningsopgørelse må ske på baggrund af de konkrete forhold og forsikringsaftalen. Forsikringsaftalen, der er indgået mellem forsikringstageren og forsikringsselskabet, består af forsikringspolicen og tilhørende betingelser og danner det juridiske grundlag for skadeopgørelsen. 2. Forsikringspolicen Inden skadeopgørelsen påbegyndes skal det først afklares, på hvilket grundlag det skaderamte skal erstattes. Grundlaget er bl.a. policen med de gældende betingelser og eventuelle udvidelser eller indskrænkninger i dækningen (eksempelvis klausuler og selvrisiko). I grundlaget indgår den for forsikringen gældende bygningsinddeling (litrering eller nummerering), sådan som denne fremgår af police og grundrids. Det skal endvidere afklares, i hvilket omfang erstatning for driftsbygninger skal ydes eksklusive moms (fremgår af police og/eller forsikringsbetingelser). 3. Forsikringsformer Der forekommer typisk følgende forsikringsformer: Nyværdi-, dagsværdi-, sum- og førsterisikoforsikring. Selskaberne kan have beskrevet forsikringsformerne forskelligt, men i hovedtræk gælder følgende: Nyværdiforsikring: Det forsikrede er i princippet dækket for dets værdi som nyt. Forsikringen tegnes derfor uden angivelse af sum. Som hovedregel foretages der ikke fradrag for slid og alder. Dagsværdiforsikring: Det forsikrede er i princippet dækket for dets værdi som nyt med fradrag for værdiforringelse pga. slid og alder. Forsikringen tegnes derfor uden angivelse af sum. Sumforsikring (pro-rata): Det forsikrede er i princippet dækket for dets værdi som nyt med fradrag for værdiforringelse pga. slid og alder. Den fastsatte sum udgør maksimumgrænsen for erstatningen. Hvis dagsværdien overstiger summen, kan der gøres underforsikring gældende. 1. risikoforsikring sumdækning nyværdi maksimeret nyværdi nyværdi sum Det forsikrede er i princippet dækket for dets værdi som nyt. Den fastsatte sum udgør maksimumgrænsen for erstatningen. Principper for skadeopgørelse - Bygningsforsikring - Landbrug - Januar

5 Der kan ikke gøres underforsikring gældende. Som hovedregel foretages der ikke fradrag for slid og alder. Sumdækning dagsværdi garantisum - dagsværdisum Det forsikrede er i princippet dækket for dets værdi som nyt. Den fastsatte sum udgør maksimumgrænsen for erstatning. Der kan ikke gøres underforsikring gældende. Der foretages fradrag for slid og alder. Nedrivnings-/bortrydningsdækning: Den fastsatte forsikringssum udgør maksimumgrænsen for erstatning. Der udbetales erstatning til dækning af omkostninger ved nedrivning, fjernelse og oprydning af bygningsdele, der ikke ønskes genanvendt ved retablering. Herudover er der sædvanligvis følgende tilvalgsmuligheder: Nygaranti nyværdigaranti udvidet nyværdi Der kan ikke gøres fradrag for slid og alder, uanset værdiforringelse. Restværdidækning: Der kan udbetales erstatning for ikke-skaderamte bygningsdele, såfremt skadegraden overstiger en i forsikringsgrundlaget nærmere fastsat grænse. Udvidet restværdi Udgangspunktet er, at underjordiske anlæg ikke medregnes ved skadegradsberegningen. Værdien af ubeskadigede gyllekanaler, gødningsskrabere og andre anlæg til husdyrgødning, der befinder sig under gulv, medregnes således ikke ved beregning af skadegraden. Det er en betingelse, at bestanddelene ikke har konstruktiv betydning for bygningens stabilitet og bærende konstruktion. Fast gulv og fundamenter indgår altid i beregning af skadegrad. Flytteret Skadelidte har mulighed for at anvende erstatningen på en anden ejendom. Principper for skadeopgørelse - Bygningsforsikring - Landbrug - Januar

6 4. Procedure ved behandling af bygningsskader Forsikringsform for den skaderamte bygning Vurdering af skadens omfang Partiel skade eller totalskade Hvis enighed om partiel Hvis ikke enighed om partiel Beregning af skadegrad med henblik på evt. restværdierstatning Skadegrad der følger af aftalen Skaden opgøres som partiel skade Skadegrad under det aftalte eller der aftales partiel Skadegrad over det aftalte Skaden opgøres som totalskade Fastsættelse af evt. værdiforringelse Beregning af erstatning Erstatningens anvendelse Principper for skadeopgørelse - Bygningsforsikring - Landbrug - Januar

7 5. Vurdering af skadeomfang og fastlæggelse af opgørelsesmetoder 5.1 Sagkyndig medvirken Det anbefales, at den skadelidte tager kontakt til en byggesagkyndig på landbrugsområdet, eksempelvis en bygningskonsulent. Forsikringsselskabet bør orientere skadelidte herom, og den byggesagkyndige bør så vidt muligt være med allerede ved første kontakt mellem skadelidte og selskabets taksator om skadeopgørelsen. Den sagkyndige bistand er væsentlig, dels ved selve skadens vurdering og fastsættelse af skadegrad, dels ved fastlæggelse af opgørelsesmetoder. Betaling for sagkyndig bistand kan, efter forudgående aftale med selskabet, dækkes, jf. punkt 7.5, når brug af sagkyndig bistand står i et rimeligt forhold til skadens størrelse og omfang. 5.2 Vurdering af skadeomfang Snarest muligt efter skaden foretages der på skadestedet en foreløbig vurdering af skadeomfang. Det fastlægges herunder, hvilke bygninger og anlæg der er ramt af skade, og til hvilke formål disse har været brugt. Det vurderes umiddelbart, bygning for bygning, hvorvidt der er tale om en partiel skade eller en total skade. Ved vurderingen medtages alle bygningsdele samt medforsikret fast inventar og faste installationer. Er der tegnet forsikring med restværdidækning, behandles skaden som partiel, hvis parterne er enige om det, eller hvis skadelidte tilkendegiver, at der skal ske reparation. I alle andre tilfælde kan der foretages en beregning af skadegraden ved priskalkulation. Der træffes aftale mellem skadelidte/sagkyndig og forsikringsselskab om eventuelle efterfølgende nødvendige foranstaltninger for at sikre mod yderligere skader. Det aftales, hvem der står for disse foranstaltninger, og hvorledes de skal foregå, samt hvornår de skal være foretaget. 5.3 Fastlæggelse af opgørelsesmetoder I forbindelse med vurdering af skaden skal det afklares, hvilket opgørelsesprincip der skal anvendes ved den senere skadeberegning. Disse to mulige principper kan anvendes: 1. tilbudsindhentning 2. priskalkulation Tilbudsindhentning Tilbudsindhentning vil især være anvendelig ved partielle skader, hvor der ikke skal ske nybyggeri, men udelukkende reparation af skadet bygning. Der bør som udgangspunkt kun indhentes to tilbud. Omkostninger til udarbejdelse af udbudsmateriale alene til brug for skadeopgørelse falder uden for administrationsomkostninger. Principper for skadeopgørelse - Bygningsforsikring - Landbrug - Januar

8 5.3.2 Priskalkulation Priskalkulation kan være anvendelig ved opgørelse af såvel partielle skader som totalskader. Prisniveauet for beregningen er det lokalt gældende på skadedagen. Publikationen Priskalkulation vedr. landbrugsbyggeri, som udgives én gang årligt af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret/Byggeri & Teknik, kan være vejledende ved opgørelsen. Prisgrundlaget herfor er gennemsnitspriser på materialer i Danmark og akkordpriser fra Byggeriets Arbejdsgivere vedrørende arbejdsløn. 6. Skadeopgørelse Det vil være nødvendigt at vurdere, om den skadede bygning har været aktivt anvendt i landbrugsproduktionen på skadestidspunktet. Det kan være beskrevet forskelligt i de enkelte selskabers betingelser, men typisk skal bygningen indgå i landbrugsproduktionen for fuldt ud at være omfattet af de samlede erstatningsregler. Ved skadeopgørelsen tages der udgangspunkt i den aktuelle bygning, som den var opført og placeret på grunden umiddelbart før skaden. Der foretages opmåling og kalkulation af den beskadigede bygning. Skadeopgørelse bør i videst muligt omfang ske på skadestedet. 6.1 Skadens omfang og afgrænsning Skaden opgøres for hver enkelt bygning, benævnt med litra eller nummer. Inddeling, som fremgår af policen, er bindende. Følgende vil normalt være aftalt mellem parterne: For sammenbyggede bygninger gælder, at en adskillende mur hører til den først opførte bygning. Hvis to bygninger er opført på samme tid, tilhører adskillende mur den højeste bygning. Hvis bygningerne er lige høje og opført på samme tid, tilhører adskillende mur den i policen først nævnte bygning. Kloak, gyllekanaler og lignende nedgravede anlæg medtages ud til en meter fra ydersiden af bygningens mure i lodret plan. Mobile anlæg (f.eks. foderrobotter) hører til den bygning, hvortil den stationære del er monteret, uanset hvor den mobile del befinder sig ved skadens opståen. For jordarbejder gælder, at der kun medtages nødvendigt arbejde i forbindelse med støbning af fundament direkte mod jord (gravede kanaler). Kun hvor det klart fremgår, at der oprindeligt har været udført et større jordarbejde, eksempelvis udgravning til fuld dybde, opsætning af fundamentsforskalling og lignende, medtages dette. 6.2 Beregning af skadegrad Skadegraden er forholdet mellem værdien af det beskadigede og værdien af hele bygningen umiddelbart før skaden. Værdien opgøres inkl. fast inventar og installationer. Skadegraden findes ved kalkulation. Principper for skadeopgørelse - Bygningsforsikring - Landbrug - Januar

9 Eksempel 1 Skadegradberegning, der medfører restværdierstatning Fagentrepriser Bygningens nyværdi i kr. Skadens nyværdi i kr. Beton Murer Tømrer Snedker VVS El Maler Malkeanlæg Fodringsanlæg Vandingsanlæg I alt Skadens nyværdi Bygningens nyværdi kr kr. x 100= 56,5 pct. (skadegrad) Hvis restværdierstatning, jf. forsikringsbetingelserne, gives ved en skadegrad på f.eks. 50, kan dette betyde, at der tilbydes restværdierstatning. Dette betyder, at forsikringstageren kan vælge at få opført en ny tilsvarende bygning. Dog med eventuelt fradrag for værdiforringelse som vist i eksempel 2. Derudover kan følgende forhold være gældende, idet der henvises til forsikringsbetingelserne: Værdien af den skadede bygning kan fastsættes til, hvad det efter priser på skadedagen vil koste at genopføre en tilsvarende bygning i uændret skikkelse på nøjagtig samme sted til samme anvendelse. Der kan ikke benyttes priser for dyrere materialer end det beskadigede. Værdifastsættelse af de beskadigede bygningsdele er en forudsætning for beregning af skadegrad. Ved fastsættelsen af skaden benyttes priser svarende til, hvad det ville koste at udføre reparationen, som var den et led i en nyopførelse af den pågældende bygning. I beregningen indgår ikke merydelser eller følgeudgifter, jf. punkt 7. Ved merydelser forstås de yderligere omkostninger, som er nødvendige for at udføre en reparation af det beskadigede, og som ikke ville være fremkommet i samme omfang, hvis hele bygningen skulle genopføres. Som eksempler kan nævnes merudgifter ved tag- og murværksreparationer, fordi stilladsudgiften skal fordeles på færre enheder. Beregning og fastsættelse af skadegrad kan undlades, hvis skadelidte klart tilkendegiver, at den aktuelle skade skal repareres. Undladelse bør kun ske, hvis skadelidte er skriftligt orienteret om begrebet restværdi og erstatningsmuligheder i forbindelse hermed. På baggrund af beregningen af skadegraden afgøres, om erstatningsberegningen skal opgøres efter reglerne om partiel skade eller totalskade. Såfremt skadelidte ønsker reparation, opgøres skaden som partiel uanset skadegrad. 6.3 Beregning af erstatning Når skadens omfang og afgrænsning er afklaret, og skadegraden er beregnet, i de tilfælde hvor det er påkrævet, skal den egentlige erstatning beregnes. Principper for skadeopgørelse - Bygningsforsikring - Landbrug - Januar

10 Uanset om der er tale om en partiel skade eller en totalskade, kan det være fastsat i forsikringsbetingelserne, at der ved erstatningsberegningen højst kan anvendes priser på byggematerialer og -metoder, der er gængse på skadetidspunktet. Ved gængse byggematerialer forstås standardmaterialer, der ikke er specialfremstillet (normal lagervare), og som normalt anvendes på skadetidspunktet i landbrugsbyggeri. Ved gængse byggemetoder forstås, at arbejdet skal udføres på en måde, der er håndværksmæssigt kendt og alment anvendt på skadetidspunktet i landbrugsbyggeri. Eksempler Er den skadede bygnings spær fremstillet manuelt, skal der indgå præfabrikerede spær i erstatningsberegningen bortset fra tilfælde, hvor andet er billigere. Er den skadede bygning opført på et kampestensfundament, skal der ved erstatningsberegningen regnes med et fundament af f.eks. fundablokke eller støbt fundament i samme dybde som under den skadede bygning. Var det oprindelige fundament ikke ført til lovlig dybde hhv. frostfri dybde, kan der blive tale om forøgede byggeudgifter, jf. pkt Er huset opført med bindingsværk, skal der til genopførelsen beregnes tillempet bindingsværk. Det vil f.eks. sige bindingsværk udført i trykimprægneret fyrretræ samlet ved hjælp af sømbeslag. Ønskes huset ikke opført med bindingsværk, skal prisen for det tillempede bindingsværk ikke indgå i prisberegningen Partiel skade Ved partiel skade betales der for reparation af skaden. Derudover kan der være tale om udgifter, som ikke vil forekomme ved genopførelse af hele bygningen (merydelser). Udgifter til demontering af ikke-beskadigede bygningsdele og inventar, understøtning af lofter m.v. erstattes kun i forbindelse med reparation. Hvis der under en igangværende reparation viser sig uforudsete skadevirkninger, der er en direkte følge af skadebegivenheden, og som medfører større udgifter til reparation end beregnet, kan disse erstattes efter forudgående aftale med selskabet. Hvis reparation ikke udføres, bortfalder erstatning for merydelser. Ved mindre partielle skader skal bygningen efter reparation stort set fremtræde på samme måde og i samme stand, som før skaden skete Totalskade Skaden skal opgøres til, hvad det efter priser på skadedagen koster at genopføre det beskadigede ved anvendelse af gængse byggemetoder og -materialer. Følgende materialer og byggemetoder betragtes f.eks. ikke som gængse i landbrugets driftsbygninger: Stråtag Bindingsværk Kampesten. For bygninger, der er nyværdiforsikret inkl. restværdidækning, kan prisen for følgende materialer indgå i opgørelsen, uanset at disse ikke betragtes som sædvanlige: Principper for skadeopgørelse - Bygningsforsikring - Landbrug - Januar

11 Tegltag Gesimser Relieffer omkring døre og vinduer. Dette forudsætter dog, at forsikringstageren accepterer, at skaden erstattes som partiel skade Eksemplerne er ikke udtømmende. Beregnes skaden på grundlag af tilbudsindhentning henvises til punkt Beregnes skaden på grundlag af kalkulation, skal det kalkuleres, hvad det vil koste at opføre en tilsvarende bygning til samme faktiske anvendelse og med driftsinventar og -udstyr i samme omfang som i den skaderamte bygning. 6.4 Fastsættelse af værdiforringelse Ved beregning af en bygningsdels værdiforringelse tages der udgangspunkt i den beskadigede bygningsdels nyværdi og tilstanden umiddelbart før skaden. For at vurdere tilstanden umiddelbart før skaden skal følgende to synspunkter anvendes: En vurdering af det beskadigedes tilstand som følge af brug, vejrligets påvirkning eller andre individuelle omstændigheder, eksempelvis ikke-intakte bygningsdele En konstatering af, hvor gammel den beskadigede bygningsdel er, og hvor lang restlevetid den formodes at ville have haft, såfremt skaden ikke var indtrådt. Procenten for slid og alder kan beregnes således: Eksempel 2 Som eks. 1, hvor der gives restværdierstatning, men hvor værdiforringelse bliver gjort gældende Fagentrepriser Bygningens Bygningens Værdiforringelse nyværdi i kr. dagsværdi i kr. i kr. Beton Murer Tømrer Snedker VVS El Maler Malkeanlæg Fodringsanlæg Vandingsanlæg I alt Værdiforringelse i kr. af nyværdi Bygningens nyværdi kr kr. x 100= 35,2 pct. (værdiforringelsesgrad) Dette medfører, at der vil ske fradrag for værdiforringelse, hvis værdiforringelsesprocenten er fastsat til eksempelvis 30 i forsikringsbetingelserne. Principper for skadeopgørelse - Bygningsforsikring - Landbrug - Januar

12 Erstatningen vil herefter være bygningens nyværdi minus værdiforringelse = erstatning: Ved vurdering af værdiforringelse samt nedslidning skal der skelnes mellem bygningsdele og tekniske installationer/stationære anlæg, således at det står klart, hvilke af disse der har et nedslidningsforløb som vist i bilag 1. Man skal ved fastsættelsen af værdiforringelsen foretage en konkret vurdering af de beskadigede ting. Ved vurderingen af de enkelte ting tages hensyn til beliggenhed, anvendelse og vedligeholdelse. Til brug ved vurderingen kan nedslidningstabellen i bilag 1 være vejledende, når tingene er i brug og anvendelige til deres oprindelige formål. 6.5 Tvivlstilfælde vedrørende prisniveau Forekommer der tvivl om prisniveauet, kan selskabet sammen med skadelidte efter aftale kontakte en fagmand på området for at fremskaffe forslag vedrørende den pris, der er tvivl om. Denne bestemmelse kan kun tages i anvendelse, hvis der er enighed om det mellem parterne, og i så fald betales udgifterne af selskabet. 7. Følgeudgifter Ved erstatningsopgørelsen kan der desuden blive tale om at tage stilling til nedennævnte forhold, som ikke indgår i beregning af skadegraden jf. afsnit 6.2. Erstatning for udgifterne bortfalder, såfremt der ikke sker genopførelse/reparation, og disse således ikke afholdes af skadelidte. 7.1 Vinterbyggeri Merudgifter som følge af at genopførelse eller reparation foretages som vinterbyggeri: Selskabet vil i hver enkelt sag vurdere forholdet mellem udgifter til vinterbyggeri og forøget driftstab ved eventuelt at udsætte genopførelse/reparation. 7.2 Oprydning ved partiel skade Ved partiel skade indeholder erstatning til oprydningen udgifter, som gør den beskadigede bygning klar til reparation. Under oprydning kan også udgifter til transport dækkes samt nødvendige afgifter til godkendt deponering. Hvis ikke andet er aftalt, forpligter selskabet sig i givet fald til at afholde udgifter til endelig fjernelse af uanvendelige bygningsrester til godkendt deponering. 7.3 Oprydning ved totalskade Ved totalskade, hvor anvendelige rester nedrives, behandles nedrivning og oprydning under ét. Der er ingen særlige hensyn at tage, da det hele fjernes. Nedrivning hhv. oprydning må dog først påbegyndes, når skadeopgørelsen er accepteret af skadelidte. De anvendelige rester, der frigøres ved nedrivningen, tilhører selskabet. Ønsker skadelidte at overtage anvendelige rester, der er frigjort ved nedrivningen, kan de genkøbes til det beløb, de er ansat til i erstatningsopgørelsen, dog med fradrag af eventuelle reparationsomkostninger og lignende. Under oprydning ved totalskade dækkes også udgifter til transport og nødvendige afgifter til godkendt deponering. Principper for skadeopgørelse - Bygningsforsikring - Landbrug - Januar

13 Hvis ikke andet er aftalt, forpligter selskabet sig til at afholde udgifter til endelig fjernelse af uanvendelige bygningsrester til godkendt deponering. Ved sum- og førsterisikoforsikring skal det afklares, om udgifter til nedrivning/oprydning skal afholdes inden for forsikringssummen. 7.4 Forøgede byggeudgifter som følge af lovgivningen (lovliggørelsesudgifter) Forsikringen kan være tegnet med lovliggørelsesdækning. Dækningens omfang og vilkårene i øvrigt fremgår af den forsikringsaftale, der er indgået med det enkelte forsikringsselskab. Lovliggørelsesdækning kan omfatte erstatning til dækning af forøgede byggeudgifter ved reparation eller genopførelse, som påføres sikrede til opfyldelse af krav, som stilles af bygningsmyndighederne. Udvidet lovliggørelsesdækning kan dække udgifter til retablering af ubeskadiget møddingplads og beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, som bliver uhensigtsmæssigt placeret i forhold til den staldbygning, anlægget betjener. Det er en betingelse for erstatning, at miljømyndighederne kræver afstandskrav ifølge miljølovgivningen opfyldt ved genopførelse af staldbygning. Derudover kan udvidet lovliggørelsesdækning omfatte udgifter til etablering af gavl/facade ved adskillelse af sammenbyggede bygninger, som er anført i policen, hvis myndighederne kræver bygningerne adskilt til opfyldelse af afstandskrav ifølge lovgivning. Udvidet lovliggørelsesdækning kan også omfatte nødvendige udgifter til ændring af bestående kloakering, vand-, varme, el-forsyning og lignende installationer, der kræves af samme årsag. Nogle af de væsentligste elementer i lovliggørelsesdækningerne kan være følgende: Der er kun dækning for de dele af bygningen, der betales erstatning for. Omfatter en partiel skade f.eks. spær, der efter gældende normer er underdimensionerede, men var korrekte, da huset blev bygget, ydes kun erstatning for de spær, der er berørt af skaden. I de fleste reparationssager vil det være muligt at opnå dispensation, og bygningsmyndighederne må derfor kontaktes på et så tidligt tidspunkt, at dispensation ikke hindres af for sen henvendelse. Det er vigtigt, at der søges konkret dispensation til reparation eller genopførelse efter totalskade, alt efter hvad der agtes foretaget. Det er forsikringstagerens ansvar at indsende ansøgning om dispensation. Dækningen bortfalder, hvis bygningen på grund af slid og alder er værdiforringet med mere end f.eks. 30 pct. i forhold til nyværdien. Stilles der i en skadeopgørelse krav om forøgede udgifter til brandsikring af en etageadskillelse, bortfalder erstatning herfor, hvis der ikke opføres en tilsvarende bygning med etageadskillelse. Forsikringen dækker ikke udgifter, der skyldes manglende vedligeholdelse, f.eks. ikke opmuring af en ny skorstenspibe, hvor byggelovskravet er baseret på mangelfuld vedligeholdelse. Forsikringen dækker ikke udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden skaden. Som eksempel herpå kan nævnes allerede stillede krav om staldindretning til forbedring af dyrevelfærden. Erstatningen kan være begrænset beløbsmæssigt, jf. betingelserne. Udbetaling af lovliggørelsesdækning forudsætter, at istandsættelse eller genopførelse finder sted. 7.5 Teknikerhonorar/byggeadministration Under dette punkt kan medregnes de dokumenterede udgifter, der er nødvendige i forbindelse med genopførelse (reproduktion) af den beskadigede bygning. Der kan være tale om udgifter til teknisk bistand, tegninger, ekstrapræmie for forsikring i byggeperioden, bistand ved opgørelsen m.v. Principper for skadeopgørelse - Bygningsforsikring - Landbrug - Januar

14 Erstatning udbetales kun på grundlag af specificeret faktura, og erstatningen kan være maksimeret i forsikringsbetingelserne. Såfremt det ekstraordinært måtte vise sig, at erstatningen ikke er tilstrækkelig med den maksimering, der følger af forsikringsbetingelserne til dækning af skadeopgørelse og administration m.v., kan det umiddelbart efter skadens opgørelse og inden projektering påbegyndes, aftales med selskabet, at yderligere nødvendige omkostninger dækkes mod dokumentation. 7.6 Andre omkostninger Det vil fremgå af forsikringsbetingelserne, hvis andre omkostninger dækkes. Herunder er angivet nogle eksempler: Retablering af haveanlæg og gårdsplads Udgifter til retablering af haveanlæg erstattes, dog kan der være en beløbsmæssig begrænsning. Det er en betingelse, at retablering finder sted. Redning og bevaring af det forsikrede Rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede betales udover erstatningen for bygningen, f.eks. affugtning og afdækning af ubeskadigede bygningsdele. Genhusningsudgifter Rimelige og nødvendige merudgifter ved skadelidtes fraflytning af den beskadigede beboelse i op til 12 måneder. Tab af lejeindtægt for beboelse Huslejetab, såfremt en udlejet bygning bliver ubeboelig. 7.7 Prisstigninger i byggeperioden Som tidligere nævnt skal opgørelsen foretages efter priserne på skadetidspunktet. Sker der ændringer af byggepriserne, kan der tages hensyn til prisændringer i en normal byggeperiode (regnet fra skadedagen). Der skal i så fald i forbindelse med skadeopgørelsen opstilles en tidsplan for retablering af den beskadigede bygning, hvor der tages rimelige hensyn til overvejelse og planlægning. Såfremt erstatningen ikke er fastsat på grundlag af faste tilbud, eller efter regning, ydes et prisstigningstillæg. Dette kan beregnes som halvdelen af prisstigningen fra skadedatoen til byggeriets afslutning, dog maksimalt i den i opgørelsen fastsatte byggeperiode. Eventuel større stigning kan ydes mod dokumentation. Prisstigningstillægget kan kun komme til udbetaling, såfremt reparation og genopførelse finder sted. Den samlede erstatning inklusiv prisstigninger kan dog ikke overstige de faktiske byggeomkostninger. 7.8 Indretning af byggeplads Faktisk afholdte omkostninger til indretning af byggeplads, der er nødvendige i henhold til gældende lovgivning, betales på grundlag af faktura. Principper for skadeopgørelse - Bygningsforsikring - Landbrug - Januar

15 8. Erstatningens anvendelse Når skadens størrelse er beregnet (erstatningsopgørelsen), og der er taget stilling til eventuelle merudgifter, jf. punkt 7 ovenfor, afhænger erstatningsudbetalingen af, hvorledes erstatningen skal anvendes. Følgende forhold kan være gældende: 8.1 Erstatning til genoprettelse Partiel skade Erstatning for partiel skade skal benyttes til reparation af den beskadigede bygning eller bygningsdel Totalskade Erstatning for totalskade skal benyttes til genopførelse af bygning på samme ejendom og til samme anvendelse. Efter betingelserne kan det være et krav, at den nye bygning genopføres på samme sted. På samme sted fortolkes således, at det ikke er nødvendigt, at den nye bygning opføres præcis på den beskadigede bygnings plads. Kravet anses for opfyldt, når genopførelsen sker enten på ejendommens oprindelige areal eller på det areal, der er fremkommet ved sammenlægning af to ejendomme under forudsætning af, at der er sket frastykning af den ene af ejendommens bygningssæt. Såfremt der ikke er sket en frastykning, og der således er flere sæt bygninger på samme ejendom, vil det afhænge af en konkret forhandling, hvor meget der kan udbetales i erstatning, hvis en bygning fra et sæt ønskes overført til et andet sæt. Erstatningen kan dog aldrig blive mindre end den, der kan fastsættes efter reglerne i punkt 8.2. I alle tilfælde kan det være en forudsætning, at bygningen fortsat anvendes til landbrugsformål. I så fald behøver anvendelsen af den genopførte driftsbygning ikke at svare til den beskadigedes, men er der i erstatningsopgørelsen medregnet driftsinventar og tilsvarende ikke genanskaffes i forbindelse med nyt byggeri erstattes med driftsinventarets dags- eller handelsværdi. Er der tale om mekaniske anlæg af samme type, f.eks. fodringsanlæg i kvægstald, der ønskes kompenseret til fodringsanlæg i svinestald, erstattes dog typisk efter almindelige regler. En beskadiget beboelsesbygning skal erstattes af en beboelsesbygning. Såfremt der er tilknyttet flytteret, anvendes reglerne som beskrevet ovenfor. 8.2 Erstatning til fri rådighed Anvendes erstatningen ikke som beskrevet i pkt. 8.1 er der tale om erstatning til fri rådighed. Eksempler på dette kan være: Erstatning til byggeri til anden anvendelse på samme ejendom Erstatning til byggeri til samme anvendelse (landbrugsformål), men på anden ejendom Erstatning til byggeri til anden anvendelse og på en anden ejendom Kontant udbetaling uden byggeri. Konsekvenserne af valget fremgår af de enkelte selskabers forsikringsbetingelser. Principper for skadeopgørelse - Bygningsforsikring - Landbrug - Januar

16 8.3 Delvis byggeri og kontant udbetaling Skal kun en del af erstatningen anvendes til byggeri, beregnes den del, der skal bruges til den nye bygning, efter reglerne herfor, medens den resterende erstatning behandles efter reglerne for kontant udbetaling. 8.4 Forladte bygninger For bygninger, der henligger forladt, fastsættes erstatningen med fradrag for værdiforringelse på grund af slid, alder og nedsat anvendelighed. Ved en forladt bygning forstås en bygning, der ikke benyttes og ikke vedligeholdes. 8.5 Bygninger bestemt til nedrivning For bygninger eller dele heraf, som før skaden var bestemt til nedrivning, kan erstatningen opgøres til materialeværdien med fradrag af sparede nedrivningsomkostninger. Var nedrivning ikke umiddelbart forestående, betales en passende erstatning for afsavn. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige det beløb, som erstatningen ville andrage, hvis den var opgjort efter reglerne for den pågældende forsikringsform. 9. Erstatningens udbetaling Erstatning til reparation eller genopførelse betales i takt med, at reparation eller genopførelse har fundet sted. Senest 10 arbejdsdage efter, der er fremsendt begæring herom, skal godkendt acontoudbetaling finde sted. Vælger forsikringstageren at opføre en nybygning, som koster mere end den opgjorte erstatning, jf. punkt 8.2, formindskes udbetalingsraterne i forholdet mellem erstatningen og byggeudgiften for det større byggeri, der opføres. Forsikringstageren må løbende betale sin andel af byggeriet, så panthaverne har sikkerhed for, at hele bygningen genopføres. Erstatning til fri rådighed, jf. punkt 8.2 til 8.5, forudsætter samtykke fra samtlige tinglyste rettighedshavere i ejendommen. Dette gælder også ved anden bygningsbeskadigelse end brand. 10. Tvivlstilfælde voldgift 10.1 Tvivlstilfælde (vurdering uden voldgift) Er der tvivl om opgørelsen, kan selskabet sammen med skadelidte og dennes rådgiver finde frem til en uvildig sagkyndig, der kan fremkomme med forslag til fastsættelse af det/de beløb, der er tvivl om. Skadelidte og dennes rådgiver samt selskabet skal orienteres om tidspunktet for, hvornår drøftelse af opgørelsen finder sted, således at de kan være til stede, hvis de måtte ønske det. En sådan fremgangsmåde, der er tænkt som en praktisk hjælp i opgørelsesarbejdet, afskærer hverken skadelidte eller selskab fra en egentlig voldgift. Denne fremgangsmåde kan kun tages i anvendelse, hvis der er enighed om det mellem parterne, og i så fald betales udgifterne af selskabet Voldgiftsklausul Forsikringsbetingelserne indeholder ofte bestemmelse om, at såvel forsikringstageren som forsikringsselskabet kan forlange skaden opgjort af upartiske voldgiftsmænd, hvis der opstår uenighed mellem parterne om skadens opgørelse. Hver af parterne vælger i så fald en voldgiftsmand. Betaling til voldgiftsmænd og opmand er præciseret i forsikringsbetingelserne. Principper for skadeopgørelse - Bygningsforsikring - Landbrug - Januar

17 Inden vurderingens begyndelse vælger de to voldgiftsmænd en opmand. Opmanden kommer kun i funktion, hvis voldgiftsmændene ikke kan blive enige. I tilfælde af uenighed mellem voldgiftsmændene træffer opmanden den endelige afgørelse på de punkter, hvor der måtte være uenighed. Voldgiftsmændene gør skaden op i overensstemmelse med forsikringsbetingelserne og afgiver skriftlig redegørelse for afgørelsen Ankenævnet for Forsikring Klager vedrørende en skadesags behandling kan forelægges for Ankenævnet for Forsikring. Klager vedrørende sager af erhvervsmæssig karakter behandles dog kun, hvis nævnet skønner, at sagen ikke adskiller sig væsentligt fra private forsikringsforhold. Ankenævnets adresse er: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaardsgade København V Tlf (mellem kl ) Klager skal indsendes på et særligt skema, som fås hos forsikringsselskabet, Forsikringsoplysningen, Forbrugerrådet eller Ankenævnets sekretariat. Ved klager til Ankenævnet, må forsikringstageren betale et mindre gebyr Domstolene Opstår der uenighed mellem forsikringstageren og forsikringsselskabet om, hvorvidt forsikringen dækker den omhandlende skade, kan sag anlægges ved domstolene. Hvorvidt en skade er dækningsberettiget, vil som oftest ikke være omfattet af forsikringsbetingelsernes voldgiftsbestemmelse. De ovenfor anførte klagemuligheder, jf. pkt afskærer ikke forsikringstageren for mulighed for at anlægge sag ved domstolene. Principper for skadeopgørelse - Bygningsforsikring - Landbrug - Januar

18 Bilag 1 - Retningsgivende indplacering i nedslidningstabellen A. Tagbeklædning Betontagsten D Eternit D Metalplader C Onduline-plader A Plastplader B Stråtag C Tagpap B Teglsten E B. Staldindretning Betonspaltegulv C Kvægstaldinventar C Metalspaltegulv C Plastspaltegulv B Svinestaldinventar B C. Tekniske installationer/ stationære anlæg I. Stald Foderanlæg Gyllepumpe Højtryksrenser Hårde hvidevarer Køletank Malkeanlæg Overvågningsanlæg Udmugningsanlæg Ventilationsanlæg Malkerobot Foderrobot B B B A C D A A B C B II. Lager Ensilagesiloer: - beton D - stål D Fuldfoderblandeanlæg A Halmbearbejdning B Halmtransport C Korn-/foderopbe. inde D Korn-/foderopbe. ude D Korntransport C Korntørring B Male-/blandeanlæg A D. Opvarmningskilder Halmfyrsautomatik Halmfyrskedel Kornfyrskedel Oliefyrskedel Varmegenvindingsanlæg Stålskorstene B A/B* A/B* A/B* A/B* B * Den konkrete indplacering af installationerne afhænger af brug, materiale m.v. Principper for skadeopgørelse - Bygningsforsikring - Landbrug - Januar

19 Nedslidningstabel Tingens alder Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel indtil år A B C D E Principper for skadeopgørelse - Bygningsforsikring - Landbrug - Januar

20 Principper for skadeopgørelse - Bygningsforsikring - Landbrug - Januar

Juni 2000. Opgørelse af bygningsskader Bygningsforsikring for 1- og 2-familiehuse samt fritidshuse

Juni 2000. Opgørelse af bygningsskader Bygningsforsikring for 1- og 2-familiehuse samt fritidshuse Juni 2000 Opgørelse af bygningsskader Bygningsforsikring for 1- og 2-familiehuse samt fritidshuse Forsikring & PensionVejledning Forord Forsikring & Pension ønsker med denne vejledning for opgørelse af

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Betingelser for Property. Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring

Betingelser for Property. Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring Betingelser for Property Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17 DK-2640 Hedehusene, Denmark

Læs mere

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder:

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder: Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Coverholder: Husejernes Forsikring Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4.

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring

Vilkår for Maskinforsikring Vilkår for Maskinforsikring 9907-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere

38.240 kr. Korttidsforsikring

38.240 kr. Korttidsforsikring Telefon A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Marathonvej 5 9230 Svenstrup J Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring 1: Dækningsskema for bygningsbrand...2 1: Brand med videre...2 2. Anden skade...3 3. Svampe- og insektangreb...3 4. Utætheder i skjulte rør i bygninger...4

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen AIDA den 23. februar 2012 Direktør Henning Jønsson, Ankenævnet for Forsikring, Advokat, Forsikring & Pension Disposition Nye regler

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSFORSIKRING A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem

Læs mere

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring Vilkår for Kombineret landbrug ygning 4873-3 November 1989 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug - ygning 4873-3 November 1989 Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks

Læs mere

All Risks forsikring nr. 642-203T

All Risks forsikring nr. 642-203T Forsikrede genstande og interesser. Afsnit Indhold Side 1.0. Bygningsforsikring... 1 1.1.1. og 1.1.2. Bygningsbrand og Bygningsbeskadigelse... 1 1.1.3. Lovliggørelse... 1 1.1.4. Oprydnings- og destruktionsomkostninger

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder.

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. Forsikringspolitik 1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. 2. Kommunen tegner som hovedregel forsikringer efter samlet udbud af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket?

Læs mere

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud Telefon E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 5 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikring. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om det lever op

Læs mere

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 5-årig Forsikringsbetingelser nr. E11 1. maj 2012

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 5-årig Forsikringsbetingelser nr. E11 1. maj 2012 Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 5-årig Forsikringsbetingelser nr. E11 1. maj 2012 1. Hvem er sikret på policen Sikret på policen er den i policen oplyste forsikringstager (køber). 2. Hvad er

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner.

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner. Forsikringen betjenes af: De Frie ForsikringsMæglere Winckler Norgesmindevej 4 2900 Hellerup Tlf. nr. 7020 2725 v/kim Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 01-12B -0163791 Forsikringstager

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring. Forsikringstager E/F Vejlbyparkeb Blok B. Forsikringen er tegnet for l-årige perioder.

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring. Forsikringstager E/F Vejlbyparkeb Blok B. Forsikringen er tegnet for l-årige perioder. Forsikringen betj enes af : FPR Forsikringsmægler A/S Skagensgade 39 Høje Taastr 2630 Taastrup Tlf. nr. 70202929 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 0l-l2B -0193877 Forsikringstager E/F

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Landbrug

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Landbrug Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Landbrug BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade 1 3. Anden

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

hjælpeguide når ulykken er sket...

hjælpeguide når ulykken er sket... hjælpeguide når ulykken er sket... Ly n g b y - Ta a r b æ k B r a n d væ s e n når skaden er sket Denne guide er tænkt som hjælp i en svær situation efter en brand, hvor du har mistet dine ejendele eller

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 340-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT

Læs mere

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus Nr 5301 Indholdsfortegnelse Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 2

Læs mere

Tak fordi du valgte et tilbud fra Nykredit Forsikring A/S

Tak fordi du valgte et tilbud fra Nykredit Forsikring A/S Ejendomsmæglerfirmaet Gustav Winther ApS Haraldsvej 60 8960 Randers SØ Dato: Vores ref.: Kundenr.: 26.03.2014 W80 3301537075 Tak fordi du valgte et tilbud fra Nykredit Forsikring A/S Vi har hermed fornøjelsen

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Særlige vilkår for kasko-forsikringen til lystfartøjer - premium - (tysk betegnelse: BB Wassersportfahrzeuge Premium 2015)

Særlige vilkår for kasko-forsikringen til lystfartøjer - premium - (tysk betegnelse: BB Wassersportfahrzeuge Premium 2015) Særlige vilkår for kasko-forsikringen til lystfartøjer - premium - (tysk betegnelse: BB Wassersportfahrzeuge Premium 2015) Formular 8068 (01) udgave fra den 01.11.2014 Indholdsfortegnelse 1 Forsikringens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød. Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød. Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød og Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede vidste eller burde

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25

Læs mere

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ændring A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 3354042 Kundenummer 3302759457 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. januar 2015 Udløb 1. januar 2017 Hovedforfald 1.

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8

Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8 Forsikringsvilkår nr. 201.8 Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring Grønningen 1 Telefon 33 14 37 48 Gensidigt Gensidig 1270 København K Telefax 33 32 06 66 forsikringsselskab Hjemmeside: www.kab.dk

Læs mere

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger Bilag 1 Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger 1 Forsikringstager: Sikrede: Risk Management møder: Entreprisen og arbejdspladsen Region Sjælland Alléen 15 4180

Læs mere

Oversigt over forsikringsbetingelser

Oversigt over forsikringsbetingelser POLICENR: 900 001 8314 ERHVERVSFORSIKRING BETINGELSER Oversigt over forsikringsbetingelser Side Erhvervsforsikring, generelle betingelser 9 Fællesbetingelser for bygningsforsikring 13 Udvidet ejendomsdækning

Læs mere

E/F Hasletoppen Ryvej 36 Hasle 8210 Aarhus V

E/F Hasletoppen Ryvej 36 Hasle 8210 Aarhus V E/F Hasletoppen Ryvej 36 Hasle 8210 Aarhus V KUNDENR: 95841918 POLICENR: 900 001 2669 ERHVERVSFORSIKRING 20.12.2012 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er baseret på de oplysninger,

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Til lovforslag nr. L 138 Folketinget 2013-14 Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 9. april 2014 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis i samarbejde med Statsaut. ejendomsmægler MDE, Daniel Hammer 02-11-2006 Helsebakken 11 A, 2900, Hellerup Ejendomsmægleren

Læs mere

Skybruds- og stormflodsskader

Skybruds- og stormflodsskader Skybruds- og stormflodsskader Torben Weiss Garne Forsikring & Pension Torben Weiss Garne Forsikring & Pension Hvem er Forsikring & Pension? Brancheorganisation for pensionskasser og forsikringsselskaber

Læs mere

Forsikring & Pension

Forsikring & Pension Amaliegade 10, 1256 København K, Tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Forlaget Forsikring, Varenr. 19 550 000/April 2005 April 2005 Vejledning om reaktion ved alarm fra indbrudsalarmanlæg Indholdsfortegnelse

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Skadevejledning. for. Randers Kommune

Skadevejledning. for. Randers Kommune for Randers Kommune 06-02-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inddeling... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøreforsikring... 7 Motorkøretøj... 8 Ansvar... 9

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Ekstra dækninger til motorkøretøj

Ekstra dækninger til motorkøretøj Ekstra dækninger til motorkøretøj Udvidet bildækning Det dækker Udvidet bildækning: Friskadeforsikring. Dækningen sikrer dig erstatning, hvis bilen beskadiges ved blandt andet tyveri, nedstyrtning af genstande,

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ny forsikring A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 1944775 Kundenummer 3302704603 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. oktober 2014 Udløb 1. oktober 2017 Hovedforfald

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 331 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 331 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 331 Offentligt Fra: [mailto:pj@kfst.dk] Sendt: 27. august 2014 09:58 Cc: Louise Marie Kronbak Prahl; Randi Lage Hansen (KFST); Rikke Line

Læs mere

Kontakt venligst Nykredit på telefon 70 15 96 33 eller email tilbudejendom@nykredit.dk, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Kontakt venligst Nykredit på telefon 70 15 96 33 eller email tilbudejendom@nykredit.dk, hvis der er behov for yderligere oplysninger. G/F Tisvildelund Østergade 33 6520 Toftlund Aalborg, 26. januar 2006 Forsikringsoplæg Herved fremsendes dækningsforslag for G/F Tisvildelund. Forslaget er delt op i Forsikringstilbud Aftalegrundlag Accept

Læs mere

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C KUNDENR: 87227306 POLICENR: 900 152 8278 ERHVERVSFORSIKRING 30.06.2015 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Forsikringen er tegnet med helårlig præmiebetaling. Hovedforfald for policen er 01.01.

Forsikringen er tegnet med helårlig præmiebetaling. Hovedforfald for policen er 01.01. POLICE POLICENR: 900 001 0259 ERHVERVSFORSIKRING Forsikringstager E/F H.V. Nyholms Vej 13-19 c/o GAAP Accounting ApS Ole Borchs Vej 12 1. 2500 Valby Erhvervsforsikring omfattende Bygningsforsikring Policen

Læs mere

LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005

LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005 LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005 Forsikringsbetingelser af juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-20 Side 8 Risikobetingelser for bygning Afsnit 21-41 Side 20 Risikobetingelser

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere