Udskillersystem. Uponor udskillersystemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskillersystem. Uponor udskillersystemer"

Transkript

1 Uponor er Uponor udskillersystemer 499

2 er indhold 11.0 er - indhold er - indledning Uponor olie- og benzinudskillersystemer Godkendelser Installation Dimensionering Drift og vedligeholdelse Uponor fedtudskillersystemer Installation Dimensionering Drift og vedligeholdelse Uponor udskillersystemer

3 11.1 er indledning Udskilning af olie, benzin og fedt Gennem de seneste år er der kommet et stigende fokus på rensning af spildevand. Myndighederne har derfor prioriteret rensning af olie-, benzin- og fedtholdigt spildevand særdeles højt. Det er et krav, at de forurenende stoffer skal fjernes så tæt på kilden som muligt. Det vil i praksis sige, at den der forurener også skal fjerne forureningen. Grunden til at stofferne ønskes fjernet så tidligt som muligt er, at olie og benzin kan beskadige afløbssystemer og renseanlæg, og at utætte systemer forurener undergrunden. Fedt skal fjernes så hurtigt som muligt, da det kan tilstoppe systemet med uheldige drifts- og miljømæssige konsekvenser. De fleste benzinstationer, autoværksteder, industrivirksomheder og levnedsmiddelindustrier skal derfor installere en udskiller. Installation af en udskiller er en større investering, og der bør derfor vælges system og materialer med lang holdbarhed. Her giver plastmaterialet polyethylen (PE) udskillerne en lang levetid. Kapaciteter Uponor udskillere har en maksimal opsamlingskapacitet. Senest når den maksimale mængde er opsamlet, skal udskilleren tømmes. Lagtykkelserne vil da være som angivet i følgende skema: Lagtykkelse Udskillertype Opsamlingskapacitet Lagtykkelse Mængde (l) cm Fedtudskiller cm (1 cm = 12 l) Fedtudskiller cm (1 cm = 21 l) Olieudskiller cm (1 cm = 12 l) Olieudskiller cm (1 cm = 15 l) Olieudskiller cm (1 cm = 21 l) Tabel Alternativt kan der installeres et alarmsystem. Alarmer En alarm til registrering af lagtykkelse i olie- og benzinudskilleren giver sikkerhed i den daglige drift, da den udsender et alarmsignal, når mængden af olie eller benzin i udskilleren når op på et vist niveau. Med en alarm undgås spild af olieprodukter til recipient, og der kan påregnes færre tømninger samt længere tid imellem inspektioner. Derudover øges sikkerheden i tilfælde af lækage, eller hvis der ikke påfyldes vand efter tømning. Uponor udskillersystemer 501

4 En alarm giver også større sikkerhed mod overløb i olie- og benzinudskilleren, og der vil blive alarmeret i forbindelse med utilsigtet opstuvning af væske. En sådan opstuvning kan forekomme ved overbelastning af udskilleren eller ved tilstoppet/tilsmudset koalescensfilter, så den tilførte væske ikke kan trænge hurtigt nok igennem filteret. Samme situation opstår, hvis flydelukken aktiveres og spærrer for udløbet. Sådan virker alarmsystemet Alarmen består af en lagføler, som er tilsluttet alarmrelæet og udsender et svagt HF-signal. Føleren kan skelne mellem vand og olie, og signalet vil ændre sig, og alarmrelæet blive aktiveret, når følerens metaldel er omsluttet af olie eller benzin. Alarmen for overløb er en føler, som er tilsluttet alarmrelæet og forsynet med et lille termisk element, der kan skelne mellem væske og luft. Hvis føleren omsluttes af væske, vil der blive sendt signal til alarmrelæet, som aktiveres. Godkendelser Olieudskillerne er fremstillet i henhold til DS/EN 858. Fedtudskillerne er fremstillet i henhold til DS/EN Tankene er CE-mærket. Dokumentation samt deklaration for CE-godkendelsen kan findes på Uponor udskillersystemer

5 Uponor Olie- og Benzinudskillersystemer 503

6 11.2 Uponor olie- og benzin udskillersystemer Uponor producerer i dag to forskellige udskillere til olie/benzin. Afhængig af anvendelsesområde og myndighedskrav skal det i hvert enkelt tilfælde vurderes, hvilket system der skal anvendes. Koalescensudskiller kl. 1 i henhold til DS/EN 858 Standardudskiller kl. 2 i henhold til DS/ EN 858. Uponor olie- og benzinudskiller er en gravitationsudskiller, der udnytter, at benzin og olie er lettere end vand. Den anvendes til udskillelse af mindre mængder olie/ benzin i spildevandet. Udskilleren er en rotationsstøbt sort tank, fremstillet i polyethylen (PE). Til- og afgang samt muffe for opføringsrør er påsvejset. Udskilleren kan forhøjes med et opføringsrør. Uponor udskillere er tæthedsprøvede. Ud over udskilleren består Uponor olieog benzinudskillersystemet af en sandfangsbrønd og en prøvetagningsbrønd. end vand, f.eks. grus, sand og slam, vil sandfanget også binde olie og benzin i sand, slam og jord, der er i spildevandet. Endvidere bidrager sandfanget også til udskillereffekten i det samlede anlæg på grund af den længere opholdstid. Jo større et sandfang er, des langsommere bliver gennemstrømningen, og dermed bliver udskillereffekten større. Prøvetagningsbrønden placeres efter udskilleren. Brønden skal give en frit faldende vandstråle, selv ved små vandstrømme. Dette sikres med en indstikkende indløbsstuds og en højdeforskel på 300 mm mellem ind- og udløb. Den frie vandstråle gør det muligt at indsamle vandprøver med målebæger eller lignende. Prøvetagningsbrønden er fremstillet af et korrugeret PP-rør i ø425 mm. I det følgende beskrives henholdsvis koalescensudskiller og standardudskiller nærmere. Sandfanget er systemets første rensetrin og fjerner sand, jord og slam. Udover at tilbageholde partikler, der er tungere Uponor koalescensudskiller Uponor koalescensudskiller er forsynet med flydelukke og et koalescensfilter, der kan opfange en vandig emulsion af vand og olie. Ordet koalescens betyder sammensmeltning. Udskilleren er specielt velegnet til udskillelse af mekanisk emulgeret olier i spildevand. Mekanisk emulgeret olie forekommer efter højtryksrensning, f.eks. på vaskeplads for biler, lastvogne og lignende. 504 Uponor olie- og benzinudskillersystemer

7 Olier vil ofte være emulgeret (olie og vand sammenblandet til én væske) enten som følge af brug af højtryksrenser eller kemikalier. Der skelnes der mellem to former for emulgering. Ved kemisk emulgering er olien findelt af kemiske stoffer, som f.eks. motorrens, affedtningsmidler, sæber og lignende. Disse oliepartikler kan ikke umiddelbart udskilles i en gravitationsudskiller eller i en koalescensudskiller. Denne udskilning kræver et specialanlæg, hvor der tilsættes kemikalier eller anvendes anden teknik. Ved mekanisk emulgering er olien findelt ved højtryksrensning, pumpning eller anden mekanisk påvirkning. Mekanisk emulgerede olier kan normalt udskilles i olieudskillere forsynet med koalescensfilter. Uponor koalecenscensudskiller er en klasse 1 udskiller. Det vil sige, at den maksimale udløbskoncentration er på 5 mg olie pr. liter, når udskilleren testes i en normspecificeret prøveopstilling. Der anvendes altid sandfang foran en olie- og benzinudskiller. Tilløbsledningen skal altid udluftes. Sådan fungerer Uponor koalescensudskilleren El & Tele A. Vand Rense- og inspektionsbrønd Olie B. Vand Vand P = Prøvetagningsbrønd Sand S = Sandfang I = Koalescensudskiller kl. I Figur Funktion 1. Det forurenede spildevand ledes til sandfangsbrønden. Her bundfældes de tunge partikler 2. Koalescensudskilleren opsamler olie og benzin ved at udnytte opholdstiden og den forskellige vægtfylde af vand og olie/benzin Uponor olie- og benzinudskillersystemer 505

8 3. Koalescensudskilleren er forsynet med et højeffektivt koalescensfilter, som samler de små oliepartikler, så de efterhånden bliver til dråber, der udskilles 4. Et automatisk flydelukke i udskillerens udløb sikrer, at der ikke kan udledes olie/benzin fra udskilleren, hvis dens opsamlingskapacitet er opbrugt 5. Installationen kan suppleres med en prøvetagningsbrønd. Her kan der udtages prøver for kontrol af udskillerens funktion. Der kan lokalt være krav om installation af en prøvetagningsbrønd 6. Udskilleren forsynes normalt med en alarm for overløb. Alarmen giver signal, når flydelukket aktiveres ved en opstuvning i udskilleren. Alarmen registrerer olielagets tykkelse og giver signal, når udskilleren skal tømmes 7. Uponor anbefaler, at der installeres en rense- og inspektionsbrønd umiddelbart før olieudskilleren. Brønden giver nem rense- og spuleadgang samt en hurtig og enkel afspærringsmulighed ved tæthedsprøvning. Uponor standardudskiller Uponors olie- og benzinudskiller i standardudførelse anvendes til udskilning af mindre mængder olie/benzin. Det vil typisk være ved virksomheder og lokaliteter, hvor der forekommer benzin og olie i produktion eller håndtering. Det er tilfældet ved bl.a. pladser, hvor der påfyldes olie/benzin, tankstationer, autoværksteder, parkeringspladser samt oplags- og rensepladser for autoskrot. Olie og benzin vil normalt ligge øverst i udskilleren. Standardudskilleren er en klasse 2 udskiller. Det vil sige, at udløbskoncentrationen må være på maks. 100 mg olie pr. liter, når udskilleren testes i normspecificeret prøveopstilling. Der installeres altid et sandfang foran en standardudskiller. Tilløbsledningen skal altid udluftes. 506 Uponor olie- og benzinudskillersystemer

9 Sådan fungerer Uponor standardudskilleren A. Vand Rense- og inspektionsbrønd Olie B. Vand Vand P = Prøvetagningsbrønd Sand S = Sandfang II = Standardudskiller Figur Funktion 1. Det forurenede spildevand ledes til sandfangsbrønden. Her bundfældes de tunge partikler 2. Standardudskilleren opsamler olie og benzin ved at udnytte opholdstiden og den forskellige vægtfylde af vand og olie/benzin 3. Et automatisk flydelukke i udskillerens udløb sikrer, at der ikke kan udledes olie/benzin fra udskilleren, hvis udskillerens opsamlingskapacitet er opbrugt 5. Udskilleren forsynes normalt med en alarm for overløb. Alarmen giver et signal, når flydelukket aktiveres ved en opstuvning i udskilleren. Alarmen registrerer olielagets tykkelse og giver signal, når udskilleren skal tømmes 6. Uponor anbefaler, at der installeres en rense- og inspektionsbrønd umiddelbart før standardudskilleren. Brønden giver nem rense-/spuleadgang samt afspærringsmulighed ved senere tæthedsprøvninger. El & Tele 4. Installationen kan forsynes med en prøve tagningsbrønd. Her kan der udtages prøver for at kontrollere udskillerens funktion. Der kan lokalt være krav om installation af en prøvetagningsbrønd Uponor olie- og benzinudskillersystemer 507

10 Godkendelser Uponor koalescensudskiller er VAgodkendt og CE-mærket og testet i henhold til DS/EN-858 Kl. 1. Standardudskilleren er VA-godkendt og CE-mærket og testet i henhold til DS/EN-858 Kl Uponor olie- og benzinudskillersystemer

11 Installation Vejledningen giver retningslinier for installation, drift, og vedligeholdelse af Uponor olie- og benzinudskillersystemer. Et olie- og benzinudskillersystem består af en sandfangsbrønd, en olieudskiller og en prøvetagningsbrønd. Fotoet viser opstilling med sandfangsbrønd, udskiller og prøvetagningsbrønd. Uponor udskillerne opfylder kravene i den europæiske standard DS/EN 858. Standarden inddeler olieudskillere i klasse 1 (med koalescensfilter) og kl. 2 (standardudskilleren). I henhold til standarden må kulbrinteindholdet i spildevandet efter rensning i en klasse 1 udskiller højst være 5 mg/l, og i en klasse 2 olieudskiller højst 100 mg/l. Tallene er fremkommet ved laboratorieforsøg med ren, ny olie. El & Tele Installationsforudsætninger fremgår af følgende skema Produkt Maksimal installationsdybde Maksimal grund- Trafiklast Opdriftssikring ved fra vandshøjde over tom tank terræn til tankbund tankbund Sandfangsbrønd med ø400 mm 3000 mm 1200 mm Tung (ved min. Er opdriftssikrede ved opføringsrør 1 m jorddækning, 0,8 m jorddækning, hvor standard proctor jordens vægtfylde er på 98 % og fast mindst 1,2 ton/m 3 Sandfangsbrønd med ø560 mm 3000 mm 1600 mm belægning af Er opdriftssikrede ved opføringsrør asfalt, beton eller 1 m jorddækning, hvor Standardudskiller 3000 mm 1600 mm SF-sten) jordens vægtfylde er på mindst 1,6 ton/ m 3 Tabel Uponor olie- og benzinudskillersystemer 509

12 Generelle anvisninger 1. Udskilning andre steder end i udskilleren skal undgås. Der må ikke anbringes vandlåse i afløbsinstallationer før udskilleren 2. Der kræves ikke udluftning, hvis udskilleren kun tilføres olie. Udskillere der tilføres benzin, behøver ikke udluftning, hvis alle tilløb sker udendørs 3. Tilføres olieudskilleren benzin både i bygning og uden for bygning under normal drift, skal det sikres, at benzindampe ikke kan trænge ind i bygningerne gennem ledningssystemet 4. De lokale myndigheder kan tillade, at mindre mængder fækaliefrit spildevand, f.eks. afløb fra håndvask, føres til olieudskillere 5. Afløbsinstallationer før udskiller skal udføres i olieresistente materialer 2. Installationen skal foretages af autoriseret kloakmester 3. Udgravningen skal være så dyb, at alle ledningers bundløb er i frostfri dybde, normalt 75 cm 4. Udgravningen til udskillersystemet udformes i henhold til Arbejdstilsynets regler. Der skal være plads til at arbejde med komprimeringsudstyr i en afstand fra cm. rundt om installationsdelene 5. Udskiller, sandfang og prøvetagningsbrønd placeres på et 10 cm udjævningslag af velegnet, komprimerbart friktionsmateriale 6. Fyld vand i udskiller og slamfangsbrønd, inden omkringfyldningen komprimeres forsigtigt i lag à 20 cm. Omkringfyldningen komprimeres til standard proctor 98 % 6. Sandfang og olieudskillere bør normalt anbringes i det fri 7. Eventuelle udluftningsledninger bør munde ud i det fri minimum 3 m over terræn. Udluftningen kan alternativt anbringes ned til ca. 0,5 m over terræn, hvis den forsynes med en nedadvendt bøjning, der er forsynet med et gniststoppende net. Endnu et alternativ kan være at installere udluftning over tag. Installation 1. Inden installation kontrolleres alle dele for skader og fejl 7. Installer tilløbs-, forbindelses- og afløbsrør. Fotoet viser samlingerne af forbindelsesrøret mellem tankene. 510 Uponor olie- og benzinudskillersystemer

13 8. Alle ledninger før udskilleren udføres med oliebestandige tætningsringe. Ledningerne lægges med et fald på min Monter opføringsrør i passende længder med tilhørende tætningsringe 10. Fortsæt med at komprimere sandet i 40 cm lag op til terræn. Brug ikke tungt materiel til komprimering over tanke, sandfang eller rør 11. Afslut med lugttætte og ikke-fastholdte dæksler 12. Installationen skal udføres i henhold til DANVA Vejledning nr. 54, 2. udgave, DS/EN samt anvisninger fra de lokale myndigheder Installation af alarm Ledningen på alarmens føler fastgøres i opføringsrøret. Alarmen til overløb skal monteres, så følerens underkant flugter med muffens underkant. Alarmen til volumen monteres afhængigt af, om den skal give alarm ved 30 eller 70 % opsamling: 30 % anvendes ved installationer uden magasinbrønd. Afstanden fra underkant af muffe til underkant af følerhoved er 420 mm 70 % anvendes ved installation med magasinbrønd. Afstanden fra underkant af muffe til underkant af følerhoved er 630 mm. 13. Sandfangsbrønd og udskiller skal være fyldt med vand inden ibrugtagning, og et eventuelt flydelukke i udskilleren skal være frigjort. El & Tele Fotoet viser frigørelse af flydelukker. Uponor olie- og benzinudskillersystemer 511

14 Dimensionering Olie- og benzinudskilleren dimensioneres efter DS/EN For at kunne dimensionere korrekt skal følgende oplysninger være til rådighed: Forudsætninger for dimensionering af olie- og benzinudskilleren, gravitation 1. Mængden af regnvand (fritliggende areal i m 2 afløbskoefficient regnintensitet) 2. Mængden af spildevand (antal tapsteder, installationsgenstande mv.) 4. Anvendes der højtryksrensere? Hvilken type? Hvor mange? 5. Anvendes der autovaskeanlæg? Hvilken type? 6. Er der fra kommunal myndighed fastlagt et udlederkrav (ppm eller mg/liter, restindhold i spildevand)? Følgende oplysningskema indeholder de oplysninger, der er nødvendige ved dimensionering af olie/benzinudskillere. 3. Det udskilte produkts massefylde (g/ cm 3 v/15-20 C) 512 Uponor olie- og benzinudskillersystemer

15 Oplysningsskema for dimensionering af olie- og benzinudskillere Mængden af regnvand fra evt. udendørsareal Befæstelse på arealet Størrelse af vaskeplads eller lignende i m 2 Asfalt/beton Flisebelagt Grusbelægning Slammængde Lille Mellem Høj Anvendelsesområde Procesvand, overfladevand og påfyldningspladser Benzinstationer, håndvask af biler, autoværksteder Vask af lastbiler, entreprenør og landbrugsmaskiner samt automatiske vaskeanlæg Spildevandstype Type a Type b Type c Beskrivelse af spildevandstype Spildevand fra industri, affedtning, vask af biler, pladser ved tankstationer, procesvand, overfladevand og påfyldningspladser Olieforurenet regnvand fra P-pladser, veje, industriområder Tilbageholdelse af ethvert spild af lette væsker Densitet af anvendt olie Under 0,85 g/cm 3 Mellem 0,85 og 0,9 g/cm 3 Mellem 0,9 og 0,95 g/cm 3 Udstyr/tapsteder Antal enheder DN15 (½") vandhaner/tapventiler DN20 (¾") vandhaner/tapventiler DN25 (1") vandhaner/tapventiler Højtryksrensere El & Tele Auto vaskeanlæg Skema Uponor olie- og benzinudskillersystemer 513

16 Uponor står gerne til rådighed i forbindelse med dimensionering, der sikrer en optimal og miljørigtig systemløsning. Følgende oversigt viser typiske eksempler på systemopbygning afhængig af anvendelsesområde. Eksempel på systemopbygning Hvor anvendes standardudskillere Bemærkning Typisk anvendt udskillersystem Regnvand fra tankstation Påfyldnings- og aftapningssteder for olie og benzin Regnvand fra parkeringspladser Skrotpladser, hvor der ikke anvendes højtryksrenser Automatisk vaskeanlæg Skrotpladser hvor der anvendes højtryksrenser Må ikke indeholde detergenter af aktive rensemidler Med en eller flere højtryksrensere, samt brug af rensemidler iht. keminøglen ( S-II-P S-II-P S-II-P S-II-P S-I-P S-I-P S = Sandfang II = Standardudskiller I = Koalescensudskiller P = Prøvetagningsbrønd Tabel Uponor olie- og benzinudskillersystemer

17 Drift og vedligeholdelse I et udskillersystem er der placeret et sandfang før standardudskilleren. I sandfanget bundfældes faste partikler fra spildevandet ved hjælp af tyngdekraften. Denne bundfældning er vigtig, da sandet ellers vil fortsætte ind i udskilleren og nedsætte dennes funktion og kapacitet. I standardudskilleren udskilles både de frie og delvis også de mekanisk emulgerede olier fra spildevandet. Standardudskilleren er af gravitationstypen og udnytter, at olie er lettere end vand. Udskilleren kan være forsynet med et flydelukke, der lukker for afløbet, når den maksimale opsamlingskapacitet overskrides. Udskilleren kan ligeledes være forsynet med et koalescensfilter, som gør det muligt at udskille mekanisk emulgeret olie. Udskilleren kan endelig være monteret med et elektrisk alarmsystem, der giver signal, når opsamlingskapaciteten er nået (lagtykkelse), og evt. hvis flydelukket er aktiveret, og væskeniveauet i tanken stiger (overløb). Alarmen for måling af lagtykkelse i Uponor standardudskilleren består af en KVF-føler, som er tilsluttet alarmrelæet og udsender et svagt HF-signal. Føleren kan skelne mellem vand og olie, og signalet vil ændre sig, og alarmrelæet blive aktiveret, når følerens metaldel er omsluttet af olie eller benzin. Alarmen for overløb er en NVF-føler, der er tilsluttet alarmrelæet og forsynet med et termisk element, der kan skelne mellem væske og luft. Bliver føleren omsluttet af væske, bliver relæet aktiveret, og der sendes et alarmsignal. Vedligeholdelse Inspektion og service foretages gennem udskillerens dæksel. Sandfang og udskiller skal tømmes regelmæssigt. Intervallet afhænger af forbruget eller myndighedernes regler. Det skal ved inspektion sikres, at et eventuelt flydelukke er frit bevægeligt. Øverst på flyderen er der et øje, så man nemt kan frigøre flydelukket. Et eventuelt koalescensfilter spules med varmt vand efter hver tømning. Filteret er øverst forsynet med et øje, så det kan løftes med en løftestang. Det anbefales, at også flydelukket spules med varmt vand efter hver tømning. I koalescensudskilleren skal filterarrangementet trækkes helt op af udskilleren, før flydelukket kan trækkes op. Udskiller og sandfangsbrønd bør tømmes, rengøres og inspiceres omhyggeligt mindst hvert femte år. Et eftersyn omfatter kontrol af systemets tæthed, tankenes tilstand samt komponenternes tilstand og funktionalitet. Dertil kommer kontrol af El & Tele Uponor olie- og benzinudskillersystemer 515

18 eventuelle sonder og sondekabler samt alarmens funktion. Efter inspektion og inden ibrugtagning fyldes udskiller og sandfang med vand, og det kontrolleres, at et eventuelt flydelukke flyder i vandoverfladen. 516 Uponor olie- og benzinudskillersystemer

19 Uponor Fedtudskillersystemer 517

20 11.3 Uponor fedtudskillersystemer Uponor fedtudskiller er en gravitationsudskiller, der udnytter, at fedt er lettere end vand. En fedtudskiller anvendes til udskillelse af vegetabilske og animalske fedtstoffer fra spildevandet, hvor der forekommer fedtspild. Udskilleren er en rotationsstøbt sort tank, fremstillet i polyethylen (PE). Til- og afgange samt muffer til opføringer er påsvejset, og udskilleren kan forhøjes med et opføringsrør. Uponor udskillere er tæthedsprøvede. Ud over selve udskilleren består Uponor fedtudskillersystem af en sand- og slamfangsbrønd. Uponor slamfangsbrønd er en rotationsstøbt sort tank, fremstillet i polyethylen (PE). Til- og afgange og opføringer er påsvejset. Slamfanget er systemets første rensetrin og fjerner sand, jord og slam. Udover at tilbageholde partikler, der er tungere end vand, f.eks. grus, sand, slam, vil slamfanget også binde fedt i det sand, slam og jord, der er i spildevandet. Endvidere bidrager slamfanget også til udskillereffekten i det samlede anlæg på grund af den langsomme gennemstrømning. Jo større et slamfang er, des langsommere bliver gennemstrømningen, og dermed bliver udskillereffekten større. Endvidere skaber slamfanget en afkølende effekt. Prøvetagningsbrønden placeres efter udskilleren. Brønden skal give en frit faldende vandstråle, selv ved små vand- strømme. Dette sikres med en indstikkende indløbsstuds og en højdeforskel på 300 mm mellem ind- og udløb. Den frie vandstråle gør det muligt at indsamle vandprøver med målebæger eller lignende. Prøvetagningsbrønden er fremstillet af et korrugeret PP-rør i ø425 mm. Da fedt er lettere end vand, vil det blive udskilt og lægge sig øverst i udskilleren. Det er en fordel, at fedt tilbageholdes hurtigst muligt, da det ellers vil størkne og sætte sig fast i rør og brønde. Fedtudskillere anvendes typisk på afløb fra lokaliteter, hvor der normalt forekommer fedt i afløbsvandet. Som eksempel kan nævnes: Erhvervskøkkener Hoteller Grillbarer Restauranter Kantiner Bagerier Mejerier Sygehuse. Uponor anbefaler, at der altid anvendes slamfang foran en fedtudskiller og gerne en rense- og inspektionsbrønd mellem slamfang og fedtudskiller. Det vil lette rengøring af afgang og tilgang på henholdsvis slamfang og udskiller. Tilløbsledningen skal altid udluftes. Koncentrationen af kulbrinter i spildevandet må højest være 25 mg/l i henhold til norm/ godkendelse (DS/EN ). 518 Uponor fedtudskillersystemer

21 Sådan fungerer Uponor fedtudskilleren Restaurant Vand Rense- og inspektionsbrønd Fedt Vand Slam Vand Prøvetagningsbrønd Slamfang Fedtudskiller Tabel Funktion 1. Der installeres et slamfang, hvor de tunge partikler bundfælder 2. Der installeres en rense- og inspektionsbrønd umiddelbart før fedtudskilleren aflejres i toppen af udskilleren, mens det rensede afløbsvand bliver ledt videre til afløbssystemet 4. Efter fedtudskilleren installeres en prøvetagningsbrønd til udtagning af spildevandsprøver. 3. Fedtudskilleren udnytter forskellen i vægtfylde mellem vand og fedt. Fedtet Godkendelser Uponor fedtudskiller er VA-godkendt og CE-mærket og er testet og godkendt i henhold til DS/EN Uponor fedtudskillersystemer 519

22 Installation Fotoet viser opstilling med prøvetagningsbrønd, udskiller og slamfangsbrønd. Denne vejledning giver retningslinier for installation, drift, og vedligeholdelse af Uponor fedtudskillersystem. Et Uponor fedtudskillersystem består af en slamfangsbrønd, en fedtudskiller og en prøvetagningsbrønd. Uponor udskiller opfylder kravene i den europæiske standard DS/EN Installationsforudsætninger fremgår af følgende skema: Produkt Slamfangsbrønd med ø400 mm opføringsrør Slamfangsbrønd med ø560 mm opføringsrør Fedtudskiller med ø560 mm opføringsrør Maksimal installationsdybde fra terræn til tankbund Maksimal grundvandshøjde over tankbund Trafiklast Opdriftssikring ved tom tank 3000 mm 1200 mm Tung (ved Er opdriftssikrede ved min. 1 m 0,8 m jorddækning, hvor jorddækning, jordens vægtfylde er på 3000 mm 1600 mm standardproctor mindst 1,2 ton/m 3 98 % og fast belægning af asfalt, 3000 mm 1600 mm beton eller Er opdriftssikrede ved SF-sten) 1 m jorddækning, hvor jordens vægtfylde er på mindst 1,6 ton/ m 3 Tabel Uponor fedtudskillersystemer

23 Generelle anvisninger 1. Der må ikke tilledes forurenet spildevand, regn- eller drænvand til fedtudskillersystemet 7. Det anbefales at installere en prøvetagningsbrønd efter fedtudskilleren, så det er muligt at udtage spildevandsprøver. 2. Udskilning andre steder end i udskilleren skal undgås. Derfor skal slamfanget før udskiller installeres uden vandlås 3. Fedtudskilleren skal udluftes på tilløbssiden 4. På grund af lugtgener anbefales det at placere fedtudskillere udendørs 5. Fedtudskillere skal placeres så tæt som muligt på de afløbssteder, hvor fedtstofferne tilføres Fotoet viser prøvetagningsbrønd. 6. Det anbefales at placere en rense- og inspektionsbrønd umiddelbart foran udskilleren Uponor fedtudskillersystemer 521

24 Installation 1. Inden installation kontrolleres alle dele for skader og fejl 2. Installationen skal foretages af autoriseret kloakmester 3. Udgravningen skal være så dyb, at alle ledningers bundløb er i frostfri dybde, normalt 75 cm 4. Udgravningen udformes i henhold til Arbejdstilsynets regler. Der skal være plads til at arbejde med komprimeringsudstyr i en afstand fra cm rundt om installationsdelene 8. Ledningerne lægges med et fald på min. 20. Dette er især vigtigt fra de steder, hvor fedtspildet bliver opsamlet. 9. Monter opføringsrøret i passende længder med tilhørende tætningsringe 10. Komprimer sandet i 40 cm lag op til terræn. Brug ikke tungt materiel til komprimering over tanke, sandfang eller rør 11. Afslut med lugttætte og ikke-fastholdte dæksler 5. Udskiller, slamfang og prøvetagningsbrønd placeres på et 10 cm udjævningslag af velegnet, komprimerbart friktionsmateriale 12. Installationen skal udføres i henhold til DANVA Vejledning nr. 54, 2. udgave, DS/EN 1825 samt anvisninger fra de lokale myndigheder 6. Fyld vand i udskiller og slamfangsbrønd samtidig med at omkringfyldningen komprimeres forsigtigt i 20 cm lag. Omkringfyldningen komprimeres til standardproctor 98 % 7. Installer tilløbs-, forbindelses- og afløbsrør 13. Slamfang og udskiller skal være vandfyldt inden ibrugtagning. 522 Uponor fedtudskillersystemer

25 Dimensionering Dimensionering af Uponor fedtudskiller foretages i henhold til DS/EN og Dansk lovgivning. Ved bestemmelse af fedtudskillerens nominelle størrelse, NS, skal der tages højde for følgende faktorer: Forudsætninger for dimensionering af fedtudskilleren, gravitation Dimensionsgivende regnvandsstrøm mængden af regnvand som ledes til fedtudskiller Den dimensionsgivende spildevandsstrøm Spildevandets maksimale temperatur Densiteten af fedt/olie Påvirkning af rengørings- og skyllemidler. Dimensionsgivende regnvandsstrøm På virksomheder med levnedsmiddelfabrikation findes der ofte udendørs tankanlæg, hvor der opbevares fedtstoffer og andre væsker til produktionen. Normalt modtager virksomheden væsken til tankanlægget i tankbiler, der pumper fedtstofferne til tankanlægget. Under denne ompumpning kan der forekomme spild på parkeringsarealer. Afløb fra disse arealer skal ske til en fedtudskiller. Den tilledte vandstrøm kan sættes til A x 0,014 l/s pr. m 2, hvor A er det afvandede areal i m 2. Er arealet overdækket, men uden vægge, kan det regnmodtagende areal sættes til 1/3 af arealet af to vinkelstående flader (se evt. DS ). Dimensionsgivende spildevandsstrøm Den dimensionsgivende spildevandsstrøm kan bestemmes ved forskellige metoder: Metode a: direkte måling af spildevandsstrømmen Metode b: beregning er baseret på, hvilke installationer der er tilsluttet fedtudskilleren Metode c: beregning er baseret på, hvilken type virksomhed der anvender fedtudskilleren. Hvis der er tvivl om, hvorvidt den dimensionsgivende spildevandsstrøm skal beregnes efter den ene eller den anden metode, bør begge tilfælde beregnes, og den største spildevandsstrøm benyttes som grundlag. Oplysningsskemaerne og viser, hvilke oplysninger der er relevante og nødvendige for metode b og c: Uponor fedtudskillersystemer 523

26 Oplysningsskema metode b Under 60 C Over 60 C Spildevandets temperatur Under 0,94 g/cm 3 Over 0,94 g/cm 3 Densitet af anvendt fedt/olie Nej, aldrig Ja Specialtilfælde f.eks hospitaler Brug af rense- og skyllemidler Type af udstyr Antal enheder Spildevandsstrøm pr enhed l/s Kogekar med ø25 mm udløbsstuds 1 Kogekar med ø50 mm udløbsstuds 2 Vippekar med ø70 mm udløbsstuds 1 Vippekar med ø110 mm udløbsstuds 3 Håndvask i køkken 0,3 Vask med vandlås ø50 mm 1,2 Opvaskemaskine 2 Vippestegepande 1 Fast stegepande 0,1 Højtryksrenser eller damprenser 2 Tapventiler DN 15 0,5 Tapventiler DN 20 1 Tapventiler DN 25 1,7 Gulvafløb 50 mm 0,9 Gulvafløb 75 mm 1,2 Gulvafløb 110 mm 1,5 Tabel Uponor fedtudskillersystemer

27 Oplysningsskema metode c Køkkener Hotel Restaurant Hospital Kantiner i virksomheder Større cateringfirmaer i 24 timers drift Forventet antal måltider pr. dag Den gennemsnitlige arbejdstid pr. døgn i timer Kødforarbejdende virksomhed/slagtere Lille, op til 5 GV*/uge Mellem, 6-10 GV*/uge Stor, GV*/uge Den gennemsnitlige arbejdstid pr. døgn i timer *) 1 GV = 1 dyreenhed = 1 ko eller 2,5 grise Uponor står gerne til rådighed i forbindelse med dimensionering, der sikrer en optimal og miljørigtig systemløsning. Tabel Uponor fedtudskillersystemer 525

28 Drift og vedligeholdelse Funktion I et udskillersystem er der placeret et slamfang før fedtudskilleren. I slamfanget bundfældes faste partikler fra spildevandet ved hjælp af tyngdekraften. Denne bundfældning er vigtig, da slammet ellers vil fortsætte ind i udskilleren og nedsætte dennes funktion og kapacitet. I fedtudskilleren udskilles både de frie og delvis også de mekanisk emulgerede fedtstoffer fra spildevandet. Fedtudskilleren er af gravitationstypen og udnytter, at fedt er lettere end vand. Vedligeholdelse Inspektion og service foretages gennem udskillerens dæksel. Slamfang og udskiller skal tømmes regelmæssigt. Intervallet afhænger af mængden af tilledt spildevand eller myndighedernes krav. Udskiller og slamfangbrønd bør tømmes, rengøres og inspiceres omhyggeligt mindst hvert femte år. Et eftersyn bør omfatte kontrol af systemets tæthed, tankenes tilstand samt komponenternes tilstand og funktionalitet. Endvidere kontrol af eventuelle sonder og sondekabler samt alarmenhedens funktion. Udskiller og slamfang genfyldes med vand efter inspektion og inden ibrugtagning. Pejling af fedtniveauet bør foretages regelmæssigt for at sikre et funktionsdygtigt system. Fedtniveauet kan pejles ved hjælp af en pind med målepasta. Data på fedtudskillere Uponor nr. NS Opsamling L fedt Opføring Dim. mm Total T mm Indløbs H mm Udløbs H mm Længde L mm Bredde B mm Vægt Kg x 560 mm x 560 mm Tabel Uponor fedtudskillersystemer

Fedtudskillere. Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle. Rørcentret. Teknologisk Institut

Fedtudskillere. Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle. Rørcentret. Teknologisk Institut Fedtudskillere Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle 1 Fedt + vand En fyldt fedtudskiller lige før tømning 2 Fedt er ikke miljøskadeligt Fedt kan give tilstopning i afløbssystemet

Læs mere

Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune

Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune Skive Kommune August 2005 Indholdsfortegnelse 1. Sandfang og olieudskillere... 2 1.1 Hvor skal der være olieudskilleranlæg... 2

Læs mere

Generelt om olie- og benzinudskillere

Generelt om olie- og benzinudskillere Generelt om olie- og benzinudskillere Natur- og miljøafdelingen i Skive Kommune 1. Hvor skal der etableres olie- og benzinudskilleranlæg? Olie- og benzinudskilleranlæg skal etableres hvor der forekommer

Læs mere

Retningslinier for dimensionering af olie- og benzinudskillere

Retningslinier for dimensionering af olie- og benzinudskillere Retningslinier for dimensionering af olie- og benzinudskillere Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvor skal der etableres olie- og benzinudskilleranlæg? 1 2. Valg af

Læs mere

Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Skive Kommune

Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Skive Kommune Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Skive Kommune Skive Kommune August 2005 Indholdsfortegnelse 1.Fedtudskilleranlæg... 2 1.1 Hvor skal der være fedtudskilleranlæg... 2 1.2 Hvordan

Læs mere

Brugeren af udskillere og sandfang er ansvarlig for, at der ikke sker uhensigtsmæssige udledninger.

Brugeren af udskillere og sandfang er ansvarlig for, at der ikke sker uhensigtsmæssige udledninger. Januar 2014 1 Formålet med denne vejledning er at sikre, at olie- og benzinudskillere (herefter udskiller) samt sandfang IKKE giver anledning til forurening af jord og grundvand, tilstopning eller tæring

Læs mere

Generelt om olie- og benzinudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune

Generelt om olie- og benzinudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 1 Generelt om olie- og benzinudskillere Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 2 1. Hvor skal der etableres olie- og benzinudskilleranlæg? Olie- og benzinudskilleranlæg skal etableres hvor der forekommer

Læs mere

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø 2012. Brugervejledning for Olieudskiller i. Holstebro Kommune

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø 2012. Brugervejledning for Olieudskiller i. Holstebro Kommune Holstebro Kommune Teknik og Miljø 2012 Brugervejledning for Olieudskiller i Holstebro Kommune Holstebro Kommune Denne pjece handler om olieudskiller. Holstebro Kommune vil i løbet af de næste par år, have

Læs mere

Olie- og fedtudskillere

Olie- og fedtudskillere Oktober 2011 Olie- og fedtudskillere PRODUKTSORTIMENT Solutions for Essentials Introduktion Hvorfor er udskillere nødvendige? De seneste års øgede belastning på det kommunale kloaknet har øget risikoen

Læs mere

Fedtudskillere. Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune

Fedtudskillere. Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune Fedtudskillere Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor skal der etableres fedtudskillere? 2 2. Hvor skal der installeres

Læs mere

Københavns Kommune. Olieudskillere

Københavns Kommune. Olieudskillere Københavns Kommune Olieudskillere December 2011 Københavns Kommune Olieudskillere December 2011 Ref.: Olieudskillere Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm ApS KU, Skov og Landskab DTU Miljø Orbicon

Læs mere

Vejledning for påfyldningspladser

Vejledning for påfyldningspladser Vejledning for påfyldningspladser Baggrund Mange virksomheder, der har et transportbehov, vælger at etablere mulighed for påfyldning af egne motorkøretøjer med benzin eller dieselolie på egen grund frem

Læs mere

Retningslinjer for indretning og drift af olie- og benzinudskillere og sandfang

Retningslinjer for indretning og drift af olie- og benzinudskillere og sandfang Retningslinjer for indretning og drift af olie- og benzinudskillere og sandfang 1. Formål Formålet med en udskiller er at fjerne olie- og benzinrester fra spildevandet. Olie og benzin i spildevandet kan

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune

Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune Baggrund Mange virksomheder vil gerne have mulighed for at etablere vaskeplads eller vaskehal på egen ejendom. Hvidovre

Læs mere

Dimensionering og regler for fedtudskiller

Dimensionering og regler for fedtudskiller Dimensionering og regler for fedtudskiller Hvorfor skal der etableres fedtudskillere? Fedtudskillere installeres for at mindske udledningen af fedt til kloaksystemet. Dermed hindres driftsproblemer med

Læs mere

Sandfang og olieudskillere

Sandfang og olieudskillere Sandfang og olieudskillere v/ Ulrik Hindsberger, 1 Sandfang Sandfang fjerner tunge partikler i regnvand Sandfang forbedrer olieudskilleres virkningsgrad Der anbefales forholdsvis små sandfang i DS/EN 858-2

Læs mere

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune Center for Teknik og Miljø Marts 2013 Administrative retningslinjer for indretning og

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

Vejledning til brugere af Olie- og benzinudskillere

Vejledning til brugere af Olie- og benzinudskillere Vejledning til brugere af Olie- og benzinudskillere Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Industriafdelingen Vejledning til brugere af olieog benzinudskillere Denne folder beskriver forhold,

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Ansøgning om udledning af spildevand fra vaskeplads

Ansøgning om udledning af spildevand fra vaskeplads Sendes til: Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia Ansøgning om udledning af spildevand fra vaskeplads Att: navn E-mail: xxxx@fredericia.dk Ansøgningsdato Følgende skal vedlægges ansøgningen:

Læs mere

Retningslinjer. Dimensionering og drift af olieudskilleranlæg

Retningslinjer. Dimensionering og drift af olieudskilleranlæg Retningslinjer Dimensionering og drift af olieudskilleranlæg 2 Formål med retningslinjen Formålet med retningslinjen er at udskille benzin og olie fra afløbsvand, så det ikke efterfølgende giver problemer

Læs mere

Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne

Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne Inja Miljøteknik - skaber sikre løsninger I mere end 30 år har Inja Miljøteknik A/S leveret udskillerteknik til det

Læs mere

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Vedtaget af Miljø- og Teknikudvalget, den 25. februar 2013 01-03-2013 Sags Id.

Læs mere

Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning

Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning 1.1 Konstruktion Watercare fedtudskillere er rotationsstøbte i middelsvært langliniært polyethylen

Læs mere

Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Morsø Kommune

Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Morsø Kommune Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Morsø Kommune Morsø Kommune Juli 2006 Indholdsfortegnelse 1 FEDTUDSKILLERANLÆG...2 1.1 HVOR SKAL DER VÆRE FEDTUDSKILLERANLÆG...2 1.2 HVORDAN VIRKER

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Udskillere af polyethylen (HDPE) for installation i jord, præfabrikeret iht. EN 1825 og DIN 4040-100 LIPUMAX-P LIPUMAX-PD www.aco.dk - Tel. +45 5766

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Udskillere af polyethylen (HDPE), fritstående for indendørs installation i frostfri omgivelser præfabrikeret iht. EN 1825 og DIN 4040-100 ECO JET-O ECO

Læs mere

Olie- og benzinudskillere. i Odense

Olie- og benzinudskillere. i Odense Olie- og benzinudskillere i Odense Olie- og benzinudskillere Odense Renovation A/S administrerer den kommunale ordning for olie- og benzinudskillere på vegne af Odense Kommune. Og alle nødvendige tømninger

Læs mere

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email tekniskforvaltning@viborg.dk

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Regnvandsanlæg Krav til afløbsinstallationerne

Regnvandsanlæg Krav til afløbsinstallationerne Regnvandsanlæg Krav til afløbsinstallationerne Inge Faldager,, 1 Afløbsinstallationerne Filtre i jord Tanke i jord Ledninger i jord Overløb Sikring mod tilbagestrømning 2 Filtre 3 Filtre Der skal anvendes

Læs mere

Fedtudskillere Retningslinjer for indretning og drift af slamfang og fedtudskillere

Fedtudskillere Retningslinjer for indretning og drift af slamfang og fedtudskillere Fedtudskillere Retningslinjer for indretning og drift af slamfang og fedtudskillere Teknik og Miljø, VirksomhedsMiljø November 2010 1. Indledning Spildevand, som indeholder fedt, kan give problemer i kloaksystemet,

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING ACO Benzin & Olieudskillere

INSTALLATIONSVEJLEDNING ACO Benzin & Olieudskillere INSTALLATIONSVEJLEDNING ACO Benzin & Olieudskillere Indhold: Komponenter.. 1 Anvendelsesområde.. 2 Personel, Journal, teknisk ændringer... 2 Produktbeskrivelse 2 Tilbehør.. 2 Funktion.. 2 Installation:

Læs mere

Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning

Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning 1.1 Konstruktion er rotationsstøbte i middelsvært langliniært polyethylen (PE) med en uovertruffen slagstyrke.

Læs mere

BIOKUBE PRODUKTOVERSIGT

BIOKUBE PRODUKTOVERSIGT BIOKUBE PRODUKTOVERSIGT GLASFIBERTANKE Bundfældningstanke Olieudskillere Fedtudskillere Samletanke Nedsivning INDHOLDSFORTEGNELSE Bundfældningstanke...side 3 Fedtudskillere...side 4 Olieudskillere...side

Læs mere

KESSEL Olie-/benzin udskiller KESSEL Koalecensudskiller PE udskiller i henhold til EN 858

KESSEL Olie-/benzin udskiller KESSEL Koalecensudskiller PE udskiller i henhold til EN 858 Installations-, Drifts- og Vedligholdelsesvejledning KESSEL Olie-/benzin udskiller KESSEL Koalecensudskiller PE udskiller i henhold til EN 858 KESSEL Olie-/benzinudskiller KESSEL Koalecensudskiller I henhold

Læs mere

EuroREK og EuroREK fedtudskiller (EN1825)

EuroREK og EuroREK fedtudskiller (EN1825) Oktober 2011 EuroREK og EuroREK fedtudskiller (EN1825) INSTALLATIONS-, DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSES- MANUAL FOR EUROREK FEDTUDSKILLER Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 03 2. SÅDAN HÅNDTERES OG INSTALLERES

Læs mere

ACO Separatorer. Produktinformation, udskillere i beton. www.aco.dk

ACO Separatorer. Produktinformation, udskillere i beton. www.aco.dk Produktinformation, udskillere i beton OLEOPASS - Olieudskiller klasse I med bypass Olieudskiller i henhold til DS /EN 858 OLEOPASS kl. I er beregnet til behandling af olieholdigt overfladevand med høje

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Afsnit 10, som omhandler dimensionering af slamfang og udskillere er afstemt med de nyeste regler i ht. DS/EN 858-1 og -2 og DS/EN 1825-1 og -2.

Afsnit 10, som omhandler dimensionering af slamfang og udskillere er afstemt med de nyeste regler i ht. DS/EN 858-1 og -2 og DS/EN 1825-1 og -2. Forord. Afsnit 10, som omhandler dimensionering af slamfang og udskillere er afstemt med de nyeste regler i ht. DS/EN 858-1 og -2 og DS/EN 1825-1 og -2. Afsnit 11 omhandler installations-, drift- og vedligeholdelsesvejledning.

Læs mere

Olieudskillere. v/ Ulrik Hindsberger, Rørcentret, Teknologisk Institut

Olieudskillere. v/ Ulrik Hindsberger, Rørcentret, Teknologisk Institut Olieudskillere v/ Ulrik Hindsberger, Rørcentret, Teknologisk Institut Sådan fungerer en olieudskiller Princippet af en gravimetrisk olieudskiller 2 3 Eksempel på en gammel olieudskiller 4 Eksempler på

Læs mere

Retningslinjer. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Retningslinjer. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Retningslinjer for indretning, drift og vedligeholdelse af sandfang og olie- og benzinudskillere. Samt tæthedsprøvning af olie- og benzinudskillere Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...........................................................

Læs mere

Teknisk afsnit Wavins olie- og fedtudskillere

Teknisk afsnit Wavins olie- og fedtudskillere Oktober 2011 Teknisk afsnit Wavins olie- og fedtudskillere Teknisk afsnit Wavins olie- og fedtudskillere Solutions for Essentials Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 2. GENEREL UDSKILLERTEORI...5 2.1.

Læs mere

12.4 Vand- og afløbsinstallationer

12.4 Vand- og afløbsinstallationer 12.4 Vand- og afløbsinstallationer Stk. 1. Vand- og afløbsinstallationer udformes, så de frembyder tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds-, funktions- og sundhedsmæssig henseende. (12.4, stk. 1)

Læs mere

Olieudskillere. Udskiller, hvor olien udskilles på grund af forskelle i vægtfylde. Rørcentret. Teknologisk Institut

Olieudskillere. Udskiller, hvor olien udskilles på grund af forskelle i vægtfylde. Rørcentret. Teknologisk Institut Olieudskillere Udskiller, hvor olien udskilles på grund af forskelle i vægtfylde 1 Princippet af en gravimetrisk olieudskiller 2 En fyldt olieudskiller lige før tømning 3 Olie er miljøskadeligt og skal

Læs mere

Katalog. Dimensionering Installation Drift vedligeholdelse. Slamfang Fedtudskiller Olieudskiller Alarmer. www.purus.dk info@purus.

Katalog. Dimensionering Installation Drift vedligeholdelse. Slamfang Fedtudskiller Olieudskiller Alarmer. www.purus.dk info@purus. Katalog Slamfang Fedtudskiller Olieudskiller Alarmer Dimensionering Installation Drift vedligeholdelse Udskillerkatalog Purus as Udgivelse: Purus as 4. udgave 2011, 1. oplag Purus as kan ikke holdes økonokisk

Læs mere

Retningslinjer for olieog benzinudskilleranlæg

Retningslinjer for olieog benzinudskilleranlæg Retningslinjer for olieog benzinudskilleranlæg April 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilladelse... 3 3. Valg af anlægstype... 3 4. Krav til udskilleranlægget... 6 5. Flydelukke og alarmer... 6 6. Tæthedsprøvning...

Læs mere

Spildevand fra virksomheder

Spildevand fra virksomheder 1 Spildevand fra virksomheder Retningslinier for tilslutning til det offentlige kloaknet Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 3 Spildevand fra virksomheder Spildevand fra en virksomhed kan bestå

Læs mere

Håndtering af spildevand i det åbne land. 3-kammertanke Bundfældningstanke Septiktanke

Håndtering af spildevand i det åbne land. 3-kammertanke Bundfældningstanke Septiktanke Håndtering af spildevand i det åbne land 3-kammertanke Bundfældningstanke Septiktanke 3-kammertanke, bundfældningstanke og septiktanke 5 PE WaterCares bundfældningstanke er udviklet i et samarbejde mellem

Læs mere

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1 Anlægsidentifikation Kommune Anlægsnavn og nr. Jægerspris Tørslev 225-19 Adresse Strandvej 2 Gerlev 3630 Jægerspris Matr.nr. Anlægstype 4ah Tørslev MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl. indsivning

Læs mere

Sønderborg Områdets Miljøcenter I/S

Sønderborg Områdets Miljøcenter I/S Sønderborg Områdets Miljøcenter I/S Kapitel: Afsnit: Udgave: Side: 1 af 10 Navn: Ansvarlig: Kontrolleret af: Sti:C:\Users\dktijg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Status: Files\Content.IE5\1KHUR9LV\OBU

Læs mere

Oldebjerg Sepko olie-/vandudskillere. Nyskabende og effektivt system til at fjerne olie fra regnvand og industrielt spildevand.

Oldebjerg Sepko olie-/vandudskillere. Nyskabende og effektivt system til at fjerne olie fra regnvand og industrielt spildevand. Oldebjerg Sepko olie-/vandudskillere. Nyskabende og effektivt system til at fjerne olie fra regnvand og industrielt spildevand. Alt til dine VA projekter Vores produkter afspejler vores miljøforpligtelse

Læs mere

Vejledning 8. Retningslinjer for udførelse af faskiner. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør

Vejledning 8. Retningslinjer for udførelse af faskiner. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Teknik og Miljø Vejledning 8 Retningslinjer for udførelse af faskiner Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask Design: Teknik og Miljø/NFN

Læs mere

Regnvandstunnel. Installations- og driftsvejledning

Regnvandstunnel. Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Sortiment Varenummer Produkt 230010 Oldebjerg regnvandstunnel 300 l. 231004 Endeplade 2 stk. 19181280 Samlepinde til regnvandstunnel 6 stk. Udluftning ø110mm Inspektionslåg

Læs mere

Aarhus Kommune. Olieudskillere. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S

Aarhus Kommune. Olieudskillere. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Aarhus Kommune Olieudskillere Oktober 2011 Ref. Olieudskillere Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Indholdsfortegnelse 1. DATABLAD 1 2. GENEREL BESKRIVELSE 3 2.1 Opbygning og funktion 3 2.2 Krav fra myndigheder

Læs mere

Ansøgning Etablering af pileanlæg

Ansøgning Etablering af pileanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af pileanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres: Matr.

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere

Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere i Augustenborg, Broager, Nordborg, Sundeved, Sydals og Sønderborg Kommune 2004 Lidt om dette regulativ Regulativet

Læs mere

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet.

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet. Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing STATOIL FUEL & RETAIL A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Tilslutningstilladelse selvbetjeningsanlæg

Læs mere

Bilag 1 Standard ansøgningsskema

Bilag 1 Standard ansøgningsskema Bilag 1 Standard ansøgningsskema Journal nr. Modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg Pileanlæg opbygget som anført i "Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 pe"

Læs mere

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier 1 1. Forskriftens område 1.1 Forskriften er gældende for alle virksomheder og landbrug i Guldborgsund Kommune, der

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere Udskillere fremstillet af HDPE, præfabrikeret iht. EN 858 for installation i jord OLEOPATOR-P OLEOPASS-P www.aco.dk - Tel. +45 5766 6500 Fax

Læs mere

Vaskepladsen anvendes til brug for rengøring af Pindstrup Mosebrugs rengøring af maskiner i tilknytning til produktionen af spagnum.

Vaskepladsen anvendes til brug for rengøring af Pindstrup Mosebrugs rengøring af maskiner i tilknytning til produktionen af spagnum. Pindstrup Mosebrug A/S Fabriksvej 2, Pindstrup 8550 Ryomgård Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 28.04.2016 Reference: Flemming H. Nielsen Tlf.: 89 59 40 02 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 16/4501 Tilladelse

Læs mere

Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby

Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til udledning af overfladevand (tagvand, vejvand og vand fra øvrige befæstede arealer), jf. 28 i lovbekendtgørelse

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Anmeldelsesskema for nyetablerede autoværksteder Journalnumre Virksomhedens navn

Anmeldelsesskema for nyetablerede autoværksteder Journalnumre Virksomhedens navn Anmeldelsesskema for nyetablerede autoværksteder Journalnumre Virksomhedens navn Adresse Matr. nr. Ejer af værkstedet Ejer af ejendommen Kontaktperson Antal ansatte på værksted Arbejdstider på værksted

Læs mere

Fra spildevand... -til til badevand KOMMUNE. Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ

Fra spildevand... -til til badevand KOMMUNE. Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ Fra spildevand... -til til badevand Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Mr. Flush Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Rundt om spildevandet 1. Både boliger og virksomheder

Læs mere

Mars 3000 INSTALLATIONSVEJLEDNING. Entreprenører og kloakmestre

Mars 3000 INSTALLATIONSVEJLEDNING. Entreprenører og kloakmestre Mars 3000 INSTALLATIONSVEJLEDNING Entreprenører og kloakmestre Januar 2015 Indholdsfortegnelse Emne Side Generelle forhold i forbindelse med installation af BioKube Mars 3 Ins 1 - Modtagekontrol 4 Ins

Læs mere

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende Lægning af ledninger For både stive og fleksible rør gælder, at rørene har: tilstrækkelig styrke til at tåle de påførte laster (trafik, jord osv.) tilstrækkelig modstandsdygtighed overfor mekaniske, kemiske,

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til det offentlige vandløb Søbækrenden.

Tilladelse til udledning af regnvand til det offentlige vandløb Søbækrenden. Forsyning Helsingør A/S Att. Søren Valeur Ungstrup Haderslevvej 25 3000 Helsingør Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282526 rha02@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S

Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S Tilladelse til udledning af spildevand Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S Udarbejdet af: mfjel Datablad Spildevandstilladelse i henhold til Bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 1 Stamdata for HOFOR A/S Smedeholm 1 og 4 Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Smedeholm 1+4 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 P-nr.

Læs mere

ACO VEJ OG ANLÆG A C O D R A I N. ACO Multiline PP/PS Linieafvanding til belastningsklasse A15 til D400 i henhold til EN1433. www.aco.

ACO VEJ OG ANLÆG A C O D R A I N. ACO Multiline PP/PS Linieafvanding til belastningsklasse A15 til D400 i henhold til EN1433. www.aco. ACO VEJ OG ANLÆG A C O D R A I N Linieafvanding til belastningsklasse A15 til D400 i henhold til EN1433 www.aco.dk ACO. Vej The og future anlæg of drainage. ACO Tradition Multiline og avanceret PP/PS teknologi

Læs mere

Vejledning til olie- og benzinudskilleranlæg

Vejledning til olie- og benzinudskilleranlæg NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Vejledning til olie- og benzinudskilleranlæg Drift, vedligehold, dimensionering og tæthedsprøvning Oktober 2011 www.naturogmiljoe.dk 2 Indhold 1. Indledning...3

Læs mere

Neutra fedtudskillere Til vegetabilsk og animalsk fedt

Neutra fedtudskillere Til vegetabilsk og animalsk fedt Neutra fedtudskillere Til vegetabilsk og animalsk fedt Iht. til EN 1825 og DIN 4040-100 Neutra fedtudskillere Inja Miljøteknik - gør afløbet fedtfri med Neutra I mere end 30 år har Inja Miljøteknik A/S

Læs mere

GRUNDFOS PE FLEX-BRØNDE. Ingen opgave er for stor

GRUNDFOS PE FLEX-BRØNDE. Ingen opgave er for stor GRUNDFOS PE FLEX-BRØNDE Ingen opgave er for stor ... til drænvand uden indhold af trævler og fibre Følgende modeller passer typisk til denne type opgaver: > PE Flex-brønd, ø4x2 mm med KP 25 A-1. > PE Flex-brønd,

Læs mere

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads Jammerbugt kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lisbeth Kroman Direkte 7257 7605 lkr@jammerbugt.dk 14-12-2015 Sagsnr.: 06.01.15-P19-3-15

Læs mere

Udledningstilladelse til beplantet filteranlæg for Strynø 400 PE

Udledningstilladelse til beplantet filteranlæg for Strynø 400 PE LANGELAND FORSYNING A/S Att.: Berit Bang-Jensen Nørrebro 207 A 5900 Rudkøbing Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. +4562233000 Fax. +4562228810 keu@svendborg.dk

Læs mere

12.5 Rør, brønde og bygværker

12.5 Rør, brønde og bygværker 12.5 Rør, brønde og bygværker Af Steffen Birk Hvorslev, SBH-Consult A/S Betonrør og -brønde bruges til at anlægge gravitations- og tryksystemer til transport af spildevand og regnvand, samt til at etablere

Læs mere

Anvendelse og afledning af

Anvendelse og afledning af Anvendelse og afledning af Undervisningsministeriet. 14-01-2014. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med André Damkjær. Materialet kan frit kopieres

Læs mere

NYT. Naturgenopretning. O k t o b e r 2 0 0 8

NYT. Naturgenopretning. O k t o b e r 2 0 0 8 VA NYT O k t o b e r 2 0 0 8 Naturgenopretning Scan-Plast har ved fl ere lejligheder indgået i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen om naturgenopretningsprojekter og reetablering af naturområder med

Læs mere

ATEX FDA ISO 9001 ATEX ISO 9001 FDA ISO 9001 FDA EMC EMC ISO 9001 ATEX FDA ATEX FDA EMC. Auto-line Automatiske selvrensende filtre

ATEX FDA ISO 9001 ATEX ISO 9001 FDA ISO 9001 FDA EMC EMC ISO 9001 ATEX FDA ATEX FDA EMC. Auto-line Automatiske selvrensende filtre ISO 91 ISO 91 FDA ISO EMC 91 ISO 91 FDA EMC FDA FDA EMC EMC ISO 91 FDA EMC Automatiske selvrensende filtre Skraber er kun i si under rensning Mange paknings- og styringsvarianter Skarpkantet spaltesi -

Læs mere

Rørføring. PREMANT fjernvarmerør

Rørføring. PREMANT fjernvarmerør MNT fjernvarmerør 6.230 Rørføring Der stilles ikke specielle krav til rørføringen for MNT fjernvarmerør, og røret bør overvejende udvælges på basis af ekspansionsevnen. I en normal rørføring vælges først

Læs mere

Uponor. No-Dig-systemer. No-Dig-systemer. Uponor NO-DIG-SYstemer 569

Uponor. No-Dig-systemer. No-Dig-systemer. Uponor NO-DIG-SYstemer 569 Uponor Uponor NO-DIG-SYstemer 569 indhold 13.0 - indhold... 569 13.1 - indledning... 571 13.2 Uponor No-Dig-system Pipebursting...573 Dimensionering...576 13.3 Uponor No-Dig-system Omega-Liner...579 Godkendelser....

Læs mere

Gerlev Købmand Bygaden 20 Gerlev 3630 Jægerspris

Gerlev Købmand Bygaden 20 Gerlev 3630 Jægerspris Gerlev Købmand Bygaden 20 Gerlev 3630 Jægerspris Tilslutningstilladelse Journalnr.: 06.01.15-P19-6-15 Udarbejdet af: ahjen Kontrolleret af: mfjel Godkendt af: ahjen Indhold Tilslutningstilladelse... 4

Læs mere

Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby

Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til udledning af overfladevand (tagvand, vejvand og vand fra øvrige befæstede arealer), jf. 28 i lovbekendtgørelse

Læs mere

Bagrund Uno-x ønsker at etablere en ny benzinstation på Hornbækvej 115. I ønsker at etablere:

Bagrund Uno-x ønsker at etablere en ny benzinstation på Hornbækvej 115. I ønsker at etablere: Frandsen og Søndergård Svend Pedersen sp@frandsen-sondergaard.dk dan.overgaard@unoxautomat.dk Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 09.12.2016

Læs mere

Dimensionering af udskiller anlæg

Dimensionering af udskiller anlæg Dimensionering af udskiller anlæg Da DS 432 kun anviser overordnede krav og forudsætninger, er der i dette materiale, valgt at beskrive de europæiske standarder. For olie udskilleranlæg er det DS/EN 858-2:

Læs mere

Vandets kredsløb Hvem passer på virksomheder ikke sviner på jorden?

Vandets kredsløb Hvem passer på virksomheder ikke sviner på jorden? Vandets kredsløb Hvem passer på virksomheder ikke sviner på jorden? Hurtig kontrol for utæthed i et OU anlæg: Tommestokk metoden. Alternativ kan man tilpasse en stang, der passer til koten til bund og

Læs mere

Norm for afløbsinstallationer

Norm for afløbsinstallationer Dansk standard DS 432 4. udgave 2009-07-03 Norm for afløbsinstallationer Code of Practice for Sanitary Drainage Wastewater Installations DS 432 København DS projekt: M231067 ICS: 91.140.80 Første del af

Læs mere

Vejledning Sådan laver du en faskine

Vejledning Sådan laver du en faskine Natur og Miljø Vejledning Sådan laver du en faskine November 2011 1 Hvorfor er det en god ide at nedsive regnvand? Regnvand, som siver ned gennem jorden, bliver til grundvand, og vi henter vort drikkevand

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

TILSLUTNINGSTILLADELSE. Tilslutningstilladelse for fedtudskiller til Sài Gòn Spisested & Spillehal på adressen Holstebrovej 2 d, 7600 Struer

TILSLUTNINGSTILLADELSE. Tilslutningstilladelse for fedtudskiller til Sài Gòn Spisested & Spillehal på adressen Holstebrovej 2 d, 7600 Struer TILSLUTNINGSTILLADELSE Tilslutningstilladelse for fedtudskiller til Sài Gòn Spisested & Spillehal på adressen Holstebrovej 2 d, 7600 Struer Indhold Side Indholdsfortegnelse... 2 Datablad for virksomhed

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 31080258 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere