Indholdsfortegnelse. Sikkerhed Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indledning Symboler anvendt i denne vejledning...98 Bogstaver i parentes...98 Problemer og reparationer...98 Sikkerhed Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Anvendelse til formålet med apparatet Brugervejledning Beskrivelse Beskrivelse af apparatet...99 Beskrivelse af kontrolpanelet...99 inden apparatet tages i brug Kontrol af apparatet Installazione dell apparecchio Tilslutning af apparatet Første gang apparatet tages i brug apparatet tændes apparatet slukkes menuindstillinger Afkalkning Sprogindstilling Energibesparelse Indstilling af uret Automatisk start Automatisk slukning (Standby) Kaffens temperatur Indstilling af vandets hårdhed Funktion statistik Fabriksværdier (reset) tilberedelse af kaffe Valg af kaffesmag Valg af kaffemængde pr. kop Personlig indstilling af kaffemængde til min kaffe Regulering af kaffekværnen Gode råd for at få en varmere kaffe Tilberedelse af kaffe med kaffebønner Tilberedelse af kaffe med formalet kaffe Tilberedelse af drikke med mælk Fyld mælkebeholderen og hægt den på Tilberedelse af cappuccino eller latte macchiato Tilberedelse af opskummet mælk (uden kaffe) Tilberedelse af ikke opskummet mælk (uden kaffe) Rengøring af opskummer anordning med tasten CLEAN Indstilling af mængde kaffe og mælk pr. Kop tilberedelse af varmt vand Tilberedelse Ændring af vandmængde der automatisk løber ud rengøring Rengøring af apparatet Rengøring af kaffegrumsbeholderen Rengøring af dråbeopsamlingsbakken Rengøring af maskinens indre dele Rengøring af vanddunken Rengøring af kaffeudløbsrørenes mundinger Rengøring af tragten til påfyldning af formalet kaffe Rengøring af infusionsenheden Rengøring af mælkebeholderen Rengøring af dysen til varmt vand/damp afkalkning programmering af vandets hårdhed Måling af vandets hårdhed Indstilling af vandets hårdhed Nu er maskinen omprogrammeret til den nye indstilling af vandets hårdhed tekniske data bortskaffelse meddelelser der vises frem på displayet fejlløsning

2 Indledning Tak for at have valgt den automatiske kaffe- og cappuccino maskine ESAM Vi ønsker Dem god fornøjelse med Deres nye apparat. Brug et par minutter til at læse denne brugervejledning. De vil således undgå at komme ud for faresituationer og at beskadige maskinen. Symboler anvendt i denne vejledning De vigtige advarsler er kendetegnet med følgende symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse advarsler. Fare! Hvis denne advarsel ikke følges kan den blive eller er allerede årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet. Hvis denne advarsel ikke følges kan den blive eller er allerede årsag til kvæstelser eller skade på apparatet. Fare for at blive skoldet! Hvis denne advarsel ikke følges kan den blive eller er allerede årsag til man bliver skoldet eller forbrændt. Bemærk : Dette symbol gør opmærksom på vigtige råd og oplysninger til brugeren. Bogstaver i parentes Bogstaver i parentes svarer til tegnforklaringen der står i Beskrivelse af apparatet (side 3). Problemer og reparationer Hvis der opstår problemer, prøv først at løse dem ved at følge advarslerne der står i paragrafferne Meddelelser på displayet på side 110 og Løsning af problemer på side 111. Hvis disse oplysninger ikke er tilstrækkelige, eller der kræves yderligere oplysninger, tilrådes det at ringe til kundeservicen på det nummer, der står på det medfølgende blad med Kundeservice. Hvis Deres land ikke er blandt dem, der står på bladet, ring til det telefonnummer, der er angivet i garantien. Angående eventuelle reparationer, henvend Dem udelukkende til De Longhis Tekniske Assistance. Adresserne står på garantibeviset, der følger med maskinen. Sikkerhed Fundamentale sikkerhedsadvarsler Fare! Idet apparatet går på elektrisk strøm, kan det ikke udelukkes, at det kan give elektriske stød. Overhold derfor følgende sikkerhedsadvarsler: Rør aldrig apparatet med våde hænder eller fødder. Rør aldrig stikket med våde hænder. Kontroller at stikket altid er let tilgængeligt, fordi kun hvis det er det, kan man tage stikket ud, hvis det bliver nødvendigt. Hvis De vil trække stikket ud af kontakten, skal man tage fat direkte om stikket. Træk aldrig i ledningen, fordi den kan gå i stykker. For at slå apparatet helt fra, tryk hovedafbryderen, der sidder på bagsiden af apparatet, i pos. 0 (fig. 6). Hvis der opstår beskadigelser til apparatet, prøv aldrig at reparere dem. Sluk for apparatet, tag stikket ud af kontakten og henvend Dem til De Longhis Tekniske Assistance. Hvis der er skader på stikket eller el-ledningen, lad dem udelukkende blive udskiftet af De Longhis Tekniske Assistance, for at undgå enhver form for risiko. Opbevar emballagematerialet (plastikposer, ekspanderet polystyren) udenfor børns rækkevidde. Man bør ikke tillade mennesker (og heller ikke børn) med nedsatte psykiske eller fysiske evner eller nedsatte sanse evner, eller med utilstrækkelig erfaring og kendskab, at betjene dette apparat med mindre de er under passende opsyn, og der er blevet givet passende vejledninger af en der er ansvarlig for deres sikkerhed. Overvåg børn, og kontroller at de ikke leger med apparatet. Fare for at blive skoldet! Dette apparat fremstiller varmt vand, og når det er i funktion, kan der dannes vanddamp. De skal passe på ikke at komme i kontakt med vandsprøjt eller varm damp. Anvendelse til formålet med apparatet Dette apparat er lavet til brygning af kaffe og til at opvarme drikke. En hvilken som helst anden anvendelse anses for ukorrekt. Dette apparat er ikke egnet til kommercielt brug. Fabrikanten svarer ikke for skader, der skyldes ukorrekt anven- 98

3 delse af apparatet. Dette apparat er udelukkende beregnet til brug i hjemmet. Det er ikke beregnet til at blive anvendt i: rum der bruges som køkken for personale i butikker, på kontorer eller i andre arbejdsmiljøer bondegårdsferie hoteller, moteller og andre indkvarteringsstrukturer udlejede værelser Brugervejledning Læs omhyggeligt følgende vejledning inden apparatet tages i brug. - Hvis denne vejledning ikke overholdes, kan det forårsage kvæstelser og beskadigelser af apparatet. Fabrikanten svarer ikke for skader, der skyldes manglende overholdelse af denne brugervejledning. Bemærk: Opbevar omhyggeligt disse vejledninger. Hvis apparatet overtages af andre, skal også denne vejledning overdrages til den nye ejer. 99 Beskrivelse Beskrivelse af apparatet (side. 3 - A ) A1. Drejeknap til regulering af malingsgrad A2. Hovedafbryder A3. Bønnebeholder A4. Låg til bønnebeholderen A5. Låg til tragten og til måleskeen A6. Måleskesæde A7. Kopholderbakke (kopvarmerbakken er aktiveret, når Energibesparelsen er deaktiveret) A8. Tragt til påfyldning af formalet kaffe A9. Dampudløbsrør A10. Vanddunk A11. Forsyningskabel A12. Kopholderbakke A13. Dråbeopsamlingsbakke A14. Betjeningslåge A15. Kaffegrumsbeholder A16. Kaffeudløbsrør (kan reguleres i højden) A17. Kaffeleder A18. Infusionsenhed A19. Kontrolpanel A20. Varmt vanddyse A21. Måleske A22. Rengøringspensel A23. Afkalkningsmiddel A24. Målestrip til registrering af vandets hårdhedsgrad (Total hardness test) Beskrivelse af ekstradelene (side. 3 - B ) B1. Låg med opskummer anordningen B2. Mælkebeholder ens håndtag B3. Tast CLEAN B4. Opsugningsrør til mælk B5. Udløbsrør opskummet mælk B6. Mælkebeholder Beskrivelse af kontrolpanelet (side. 3 - C ) Nogle af tasterne på panelet har dobbelt funktion: dette angives med parentes inde i beskrivelsen. C1. Display: leder brugeren i anvendelsen af apparatet C2. Tast : for at brygge 2 kopper kaffe (Når man kommer ind i MENUEN: for at bladre tilbage i menuen). C3. Tast : for at brygge 1 kop kaffe (Når man kommer ind i MENUEN: tast OK for at aktivere og bekræfte den valgte funktion). C4. Tast MENU: for at gå ind i programmeringsmenuen. C5. Tast : for at tænde eller slukke maskinen (standby).

4 C6. Tast : for at lave varmt vand. C7. Tast CAPPUCCINO: for at brygge en cappuccino eller en opskummet mælk (tryk to gange på tasten). C8. Tast : valg af kaffemængde (Når man kommer ind i MENUEN: for at bladre menuen fremad) C9. Tast : valg af kaffesmag (Når man kommer ind i MENUEN: ESC for at gå ud af menuen) C10. Tast : for at foretage en skylning C11. Tast : for at vælge formalet kaffe inden apparatet tages i brug Kontrol af apparatet Efter at have fjernet emballagen, skal man sikre sig at apparatet er intakt og at alle ekstradelene er med. Benyt ikke apparatet hvis der er synlige beskadigelser. Henvend dem til De Longhis Tekniske Assistance. Installazione dell apparecchio Når de installerer apparatet, skal følgende sikkerhedsforskrifter overholdes: Apparatet udsender varme i rummet omkring det. Efter at have anbragt apparatet på arbejdsplanen, skal man kontrollere, at der er frit rum tilbage på mindst 3 cm mellem apparatets overflader, det der er på siderne og bag apparatet, og et frit rum på mindst 15 cm over kaffemaskinen. Hvis der skulle komme vand ind i apparatet, kan dette beskadige apparatet. Anbring ikke apparatet i nærheden af vandhaner eller køkkenvaske. Apparatet kan blive beskadiget, hvis vandet i det fryser til. Installer ikke apparatet i et miljø, hvor temperaturen kan komme ned under frysepunktet. Anbring den elektriske forsyningsledning således, at den ikke bliver beskadiget af skarpe hjørner eller i kontakt med varme overflader (f.eks. elektriske plader). Tilslutning af apparatet Kontroller at elforsyningens spænding svarer til den, der er angivet på apparatets typeskilt på bunden af apparatet. Apparatet må kun forbindes til en korrekt monteret stikkontakt, med en kapacitet på mindst 10A og en velfungerende jordforbindelse. Hvis stikket og kontakten ikke passer sammen, få udskiftet stikket med et andet, der er af passende type, af faglært personale. 100 Første gang apparatet tages i brug Bemærk : Maskinen er blevet kontrolleret på fabrikken med kaffe i, så det er helt normalt, at der er spor af kaffe i kværnen. Det garanteres under alle omstændigheder, at maskinen er ny. Det tilrådes at foretage personlige indstillinger m.h.t. vandets hårdhed med det samme, ved at følge den procedure, der er beskrevet i paragraf Programmering af vandets hårdhed (side 108). 1. Tilslut apparatet til elnettet og tryk hovedafbryderen bag på apparatet i pos. I (fig. 1). Det er nødvendigt at vælge det ønskede sprog (sprogene skifter hver 3 sekunder): 2. når sproget dansk vises frem, tryk i nogle sekunder på tast ok (fig.2), indtil der på displayet kommer til at stå: NSK INSTALLERET. Fortsæt derefter ved at følge de angivne vejledninger på selve displayet: 3. FYLD VANDDUNK : træk vanddunken ud, fyld den med frisk vand indtil stregen MAX, og sæt derefter dunken i igen (fig. 3). 4. INDSÆT VANDDYSE : kontroller at dysen sidder korrekt på udløbsrøret stil en beholder (fig.4), der kan rumme mindst 100 ml under dysen. 5. Varmt vand Tryk OK : Tryk på tast OK (fig.2). På displayet kommer der til at stå VENT VENLIGST, medens varmt vandet starter at løbe ud af varmt vanddysen. Maskinen slutter første startprocedure, og viser meddelelsen SLUKKER VENT VENLIGST og apparatet slukkes. Nu er maskinen klar til normal anvendelse. Bemærk: Første gang apparatet benyttes, er det nødvendigt at tilberede 4-5 kopper kaffe eller 4-5 kopper cappuccino inden maskinen begynder at give et tilfredsstillende resultat. apparatet tændes Bemærk: Inden De tænder apparatet, skal de sikre Dem at hovedafbryderen, der sidder på bagsiden af apparatet, står i pos. I (fig. 1). Hver gang apparatet tændes, udfører det automatisk en foropvarmnings - og skyllecyklus, som ikke kan afbrydes. Apparatet er først klar til brug, efter at denne cyklus er færdig. Fare for at blive skoldet! Under skylningen, kommer der lidt varmt vand ud af mundingerne på kaffeudløbsrøret; det bliver samlet op i dråbeopsam-

5 lingsbakken nedenunder. Pas på ikke at komme i kontakt med vandstænk. For at tænde apparatet, tryk på tast (fig. 5): på displayet kommer der til at stå VARMER OP VENT VENLIGST. Når opvarmningen er færdig, viser apparatet en anden meddelelse: SKYLLER ; på denne måde begynder apparatet udover at varme kedlen op, at lade varmt vand løbe rundt i de indvendige rør så de også bliver varmet op. Når displayet viser meddelelsen vedrørende kaffesmag og kaffemængde, har apparatet fundet den rigtige temperatur. apparatet slukkes Hver gang apparatet slukkes, foretager det en automatisk skylning, der ikke kan afbrydes. For at undgå beskadigelser på apparatet, tryk altid på tast for at slukke maskinen. Fare for at blive skoldet! Under skylningen, kommer der lidt varmt vand ud af mundingerne på kaffeudløbsrøret (kun hvis man har brygget kaffe); det bliver samlet op i dråbeopsamlingsbakken nedenunder. Pas på ikke at komme i kontakt med vandstænk. Tryk på tast (fig. 5). for at slukke maskinen. Apparatet udfører skylningen og derefter slukkes. Bemærk: Hvis apparatet ikke benyttes i længere perioder, tryk også hovedafbryderen i position I (fig. 6). Tryk aldrig hovedafbryderen i pos. 0 når apparatet er tændt. Apparatet udfører ikke skylningen, hvis man ikke har tilberedt nogen drikke i den tid det er resteret tændt. menuindstillinger Man kommer ind i programmeringsmenuen ved at trykke på tast MENU ;de indstillinger der kan vælges fra menuen er: Afkalkning, Sprogindstilling, Energibesparelse, Indstilling af uret, Automatisk start, Automatisk slukning, Kaffens temperatur, Vandets hårdhed, Statistik, Fabriksværdier. Afkalkning Angående vejledninger til afkalkning, henvises der til side 108. Sprogindstilling Hvis man ønsker at ændre sproget på displayet, skal man gå frem som følgende: Tryk på tast eller indtil displayet viser det ønskede sprog; 3. Tryk på tast OK; 4. Tryk på tast eller indtil displayet viser det ønskede sprog; 5. Tryk på tast OK for at bekræfte; 6. Tryk på tast ESC for at gå ud af programmeringsmenuen. Energibesparelse Med denne funktion kan man aktivere eller deaktivere funktionsmåde energibesparelse. Når denne funktionsmåde er aktiveret, garanteres minimum energiforbrug, i overensstemmelse med de pågældende europæiske normer. For at aktivere eller deaktivere denne funktionsmåde, gå frem som følgende: Energibesparelse ; 3. Tryk på tast OK; displayet viser meddelelsen Deaktiver? (eller Aktiver? hvis funktionen er deaktiveret); 4. Tryk på tast OK for at aktivere eller deaktivere denne funktionsmåde, eller tryk flere gange på esc for at gå ud af programmeringsmenuen. Når funktionen er aktiveret, efter cirka 1 minut, vil displayet vise meddelelsen Energibesparelse. For at gå ud af funktionsmåden energibesparelse, tryk på hvilken som helst tast, og så tryk på tasten der svarer til den ønskede drikke. Når maskinen er i funktionsmåde Energibesparelse kan det være at den har brug for at par sekunders ventetid, inden tilberedelsen af drikken: ventetiden angives af meddelelsen Tilbereder. Indstilling af uret Hvis man ønsker at justere tiden på displayet, skal man gå frem som følgende: Sæt ur ; 3. Tryk på tast OK: og på displayet starter timerne at blinke; 4. Tryk på tast eller for at indstille timerne. 5. Tryk på tast ok for at bekræfte; på displayet starter minutterne at blinke; 6. Tryk på tast eller for at indstille minutterne. 7. Tryk på tast ok for at bekræfte. 8. Tryk derefter på tast ESC for at komme ud af programmeringsmenuen.

6 Tiden vises på displayet, når apparatet er i standby, eller i energibesparelse: hvis tiden ikke indstilles, viser displayet 0:00 blinkende. Automatisk start Det er muligt at indstille den automatiske start, så apparatet er klart til brug på den ønskede tid (for eksempel om morgen) for at kunne lave kaffen med det samme. Til aktiveringen af denne funktion, er det nødvendigt at indstille uret korrekt. For at aktivere den automatiske start, gå frem som følgende: Automatisk start aktiveret : 3. Tryk på tast OK: på displayet kommer til at stå Aktiver? ; 4. Tryk på tast OK: på displayet starter timerne at blinke; 5. Tryk på tast eller for at vælge timen. 6. Tryk på tast ok for at bekræfte: på displayet starter minutterne at blinke; 7. Tryk på tast eller for at indstille minutterne. 8. Tryk på tast ok for at bekræfte: på displayet vises symbolet [IMG] under funktion Automatisk start aktiveret. 9. Tryk derefter på tast ESC ] for at komme ud af programmeringsmenuen: når apparatet er i standby viser displayet symbolet ved siden af uret, for at meddele at den automatiske start er programmeret. For at deaktivere denne funktion: Automatisk start : 3. Tryk på tast OK: på displayet vises meddelelsen Deaktiver? 4. Tryk på tast ok for at bekræfte. 5. Tryk derefter på tast ESC for at komme ud af programmeringsmenuen: på displayet vises symbol ikke længere. Automatisk slukning (Standby) Maskinen er forindstillet til at slukke af sig selv efter 2 timer, hvor den ikke er blevet brugt. Man kan ændre dette tidsinterval og indstille således, at apparatet slukkes efter 15 eller 30 minutter eller efter 1, 2 eller 3 timer. For at genindstille den automatiske slukning, skal man gå frem som følgende: 102 Automatisk slukning : 3. Tryk på tast OK; 4. Tryk på tast eller indtil displayet viser den ønskede driftsvarighed (15 eller 30 minutter, 1, 2, eller 3 timer); 5. Tryk på tast ok for at bekræfte; 6. Tryk derefter på tast ESC for at komme ud af menuen Nu er den automatiske slukning omprogrammeret. Kaffens temperatur Hvis man ønsker at ændre temperaturen på vandet, som kaffen kommer ud ved (lav, middel, høj), gå frem på følgende måde: Kaffens temperatur ; 3. Tryk på tast OK; 4. Tryk på tast eller indtil displayet viser den ønskede temperatur (l = lav; llll = høj); 5. Tryk på tast ok for at bekræfte; 6. Tryk derefter på tast ESC for at komme ud af menuen. Indstilling af vandets hårdhed Angående vejledninger til indstilling af vandets hårdhed, henvises der til side 109. Funktion statistik Med denne funktion vises maskinens statistiske data. For at vise dem, gå frem på følgende måde: Statistik ; 3. Tryk på tast ok; 4. Ved at trykke på tast eller, er det muligt at kontrollere: - hvor mange kopper kaffe, man har brygget; - hvor mange kopper cappuccino man har brygget; - hvor mange afkalkninger, man har foretaget; - hvor mange liter vand, der er det blevet brugt i det hele; 5. Tryk derefter 2 gange på tast ESC for at komme ud af menuen. Fabriksværdier (reset) Med denne funktion genindstilles alle indstillingerne i menuen og alle mængdeprogrammeringerne, ved at gå tilbage til fabriksværdierne (undtagen sproget, der resterer det der er indstillet). For at genoprette fabriksindstillingerne, skal man foretage følgende:

7 Fabriksværdier ; 3. Tryk på tast ok; 4. Displayet viser meddelelsen Bekræft? 5. Tryk på tast ok for at bekræfte og gå ud. tilberedelse af kaffe Det kan være at maskinen har brug for at par sekunders ventetid inden udløb af den første kaffe, når den er i energibesparelsesmåde. Valg af kaffesmag Maskinen er forindstillet på fabrikken til at give kaffe med normal smag. Man kan vælge en af disse smag: Ekstra let smag Let smag Normal smag Stærk smag Ekstra stærk smag For at ændre smag, tryk flere gange på tast (fig. 7) indtil den ønskede smag kommer frem på displayet. Valg af kaffemængde pr. kop Maskinen er forindstillet på fabrikken til at give en normal kaffe. For at vælge kaffemængden, tryk flere gange på tast : (fig. 8) indtil meddelelsen der svarer til den ønskede kaffemængde kommer frem på displayet: Svarende type kaffe MIN KAFFE STÆRK KAFFE NORMAL LONG EKSTRA LONG espresso (ml) program. fra 20 til Personlig indstilling af kaffemængde til min kaffe Maskinen er forindstillet på fabrikken til at give cirka 30 ml af min kaffe. Hvis man ønsker at ændre dette valg, gå frem på følgende måde: 1. Stil en kop under mundinger på kaffeudløbsrøret (fig. 9). 2. Tryk flere gange på tast (fig. 8) indtil meddelelsen Min kaffe kommer frem på displayet. 3. Hold tast (fig. 2) nede indtil meddelelsen Indstil kaffemængde kommer frem på displayet; slip derefter tasten: maskinen begynder at lade kaffen løbe ud; 4. Så snart kaffen i koppen når det ønskede niveau, tryk igen på tast. Nu er mængden programmeret ifølge den nye indstilling. Regulering af kaffekværnen Kaffekværnen må ikke reguleres, i hvert fald ikke i begyndelsen, fordi den er allerede blevet forindstillet på fabrikken, sådan at kaffen løber korrekt ud. Men hvis, efter at man har lavet de første kopper kaffe, løber kaffen ud for hurtigt eller for langsomt (i dråber), skal man foretage en ændring med drejeknappen til regulering af malingsgraden (fig. 10). Drejeknappen til regulering må kun drejes, når kaffekværnen er i funktion. For at opnå at kaffen ikke løber ud i dråber, drej med uret hen mod 7 tallet (= groft malet kaffe) ikke mere end et hak ad gangen. For at opnå at kaffen løber fyldigere ud, og for at få cremen til at se bedre ud, drej et hak mod uret hen mod 1 tallet (=fin malet kaffe) ikke mere end et hak ad gangen. Virkningen af denne korrektion ses først efter at der er lavet mindst 2 kopper kaffe. Hvis kaffen stadig løber for hurtigt eller for langsomt ud, er det nødvendigt at gentage ændringen og dreje knappen et hak til. Gode råd for at få en varmere kaffe For at få en varmere kaffe, tilrådes følgende: foretag en skylning, inden kaffen løber ud: tryk på tast for at vælge funktion Skylning : der løber varmt vand ud af kaffeudløbsrøret, og det varmer hele maskinens indvendige kredsløb op og gør, at kaffen kommer varmere ud; stil kopperne på kopvarmerbakken indtil de bliver varme; varm kopperne med varmt vand (brug funktion varmt vand); vælg høj kaffetemperatur i menuen (llll). Tilberedelse af kaffe med kaffebønner Brug aldrig karamelliserede eller kandiserede kaffebønner fordi de risikerer at klistre sig fast i kaffekværnen og gøre den ubrugelig. 103

8 1. Kom kaffebønnerne i beholderen til dem (fig. 11). 2. Under kaffeudløbsrørets mundinger stilles: - 1 kop, hvis man ønsker 1 kop kaffe (fig. 9); - 2 kopper, hvis man ønsker 2 kopper kaffe (fig. 12). 3. Sænk kaffeudløbsrøret således at det kommer så nær ved koppen som muligt: således får man en bedre creme (fig. 13). 4. Tryk på den tast, der svarer til det ønskede antal kopper (1 kop eller 2 kopper ) (fig. 2 og 14). 5. Tilberedelsen starter og på displayet vises den ønskede kaffestyrke samt kaffesmag, og en progressionsbarre, der fyldes efterhånden, som tilberedningen skrider frem. Når tilberedelsen er færdig, er apparatet klart til at bruges igen. Bemærk: Mens maskinen er i gang med at tilberede kaffen, kan udløbet standses når som helst, ved at man trykker en af tasterne til udløb ( eller ). Hvis man vil have en større mængde kaffe i koppen efter at kaffen er udløbet, skal man bare (inden der er gået 3 sekunder) holde en af tasterne til udløb af kaffe nede ( eller ). Når tilberedelsen er færdig, er apparatet klart til at bruges igen. Hvis kaffen løber ud i dråber eller ikke er ret fyldig, med for lidt creme, eller for kold, læs rådene i kapitlet Løsning af problemerne (side 111). Når maskinen er i brug, kan nogle meddelelser vises frem på displayet; deres betydning forklares i paragraf Meddelelser der vises frem på displayet (side 110). Tilberedelse af kaffe med formalet kaffe Kom aldrig formalet kaffe i maskinen, hvis maskinen er slukket, for at undgå at kaffen spreder sig inde i maskinen, og snavser maskinen til. Hvis dette sker, kan maskinen beskadiges. Fyld aldrig mere end 1 strøget måleske i, ellers risikerer man at maskinen snavses til indvendigt, eller at tragten bliver stoppet til. Hvis man bruger formalet kaffe, kan man kun tilberede en kop kaffe ad gangen. 1. Tryk på tast (C11): displayet viser den blinkende 104 meddelelse Formalet. 2. Kontroller at tragten ikke er tilstoppet, og kom en strøget måleske formalet kaffe i tragten (fig. 14). 3. Stil en kop under kaffeudløbsrørets mundinger (fig. 9). 4. Tryk på tast erogazione (fig. 2). 5. Tilberedelsen starter og på displayet vises en progressionsbarre, der fyldes op medens kaffen brygges. Når tilberedelsen er færdig, er apparatet klart til at bruges igen: for at deaktivere funktionen tilberedelse med formalet kaffe, tryk igen på tast eller. Tilberedelse af drikke med mælk For at undgå mælk der er for lidt opskummet, eller med store bobler, skal man altid rengøre mælkens låg og varmtvandsdysen som beskrevet i afsnittet rengøring af mælkebeholder og rengøring af dysen til varmt vand/damp på s. 17. Fyld mælkebeholderen og hægt den på 1. Tag låget (fig. 16) af; 2. Fyld mælkebeholderen med en tilstrækkelig mængde mælk, uden at gå over stregen MAX, der står på beholderen (fig. 17). For at få en mere fyldig og homogen creme, skal man bruge minimælk eller letmælk ved køleskabstemperatur (cirka 5 C). Man kan regulere skummet under leveringen: ved at flytte regulatoren lidt mod skriften caffelatte vil man få mindre skum. Man kan regulere skummet under leveringen: ved at flytte regulatoren lidt mod skriften caffelatte vil man få mindre skum - skum + skum Når maskinen er i Energibesparelse kan det være at den har brug for at par sekunders ventetid, inden den brygger en cappuccino. Ventetiden angives af meddelelsen Tilbereder Kontroller at opsugningsrøret er sat ind i dets sæde på bunden af mælkebeholderens låg (fig. 18). 4. Sæt låget tilbage på mælkebeholderen. 5. Fjern udløbsrøret fra vanddysen (fig. 19). 6. Hægt mælkebeholderen ved at skubbe den i bund på dysen (fig. 20). 7. Følg vejledningerne der følgende vises til hver specifik funktion.

9 Tilberedelse af cappuccino eller latte macchiato 1. Når man har hægtet mælkebeholderen (se forrige paragraf), anbring en kop der er tilstrækkelig stor under kaffeudløbsrørets mundinger og under udløbsrøret til opskummet mælk. 2. Placér cursoren mellem pos. CAPPUCCINO og pos. CAF- FELATTE (fig. 21). 3. Tryk på tast cappuccino (fig. 22). Apparatet viser meddelelsen Cappuccino, og samtidig en progressionsbarre der fyldes op medens cappuccinoen brygges. 4. Efter nogle sekunder starter den opskummet mælk at løbe ud fra udløbsrøret og fylder koppen nedenunder. Hvis skummet ikke er tilfredsstillende, placér cursoren mellem pos.. cappuccino (= + skum) eller mellem pos. caffelatte (=-skum). Udløbet af mælken afbrydes automatisk, og så starter kaffen at løbe ud. 5. Cappuccinoen er klar: kom sukker i efter behag og, hvis du synes, drys lidt kakaopulver på skummet. Hvis man, under brygningen, ønsker at afbryde tilberedelsen, skal man trykke to gange på tast cappuccino. Så snart at leveringen er slut og man vil forlænge leveringen, skal man trykke tasten CAPPUCCINO (indenfor 3 sekunder fra leveringens automatiske afbrydelse). Efterlad ikke mælkebeholderen lang tid udenfor køleskabet: jo mere mælkens temperatur stiger (5 C ideel) desto værre bliver skummets kvalitet. Tilberedelse af opskummet mælk (uden kaffe) For at tilberede opskummet mælk, skal du følge beskrivelsen i forrige paragraf, ved at stille cursoren i pos. Cappuccino, og trykke to gange i sekvens (inden for to sekunder) tast cappuccino (fig.22). Maskinen viser meddelelsen Opskummet mælk Hvis man, under levering, vil afbryde mælkens tilberedelse, skal man trykke tasten CAPPUCCINO en gang. Tilberedelse af ikke opskummet mælk (uden kaffe) Fortsæt som beskrevet i forrige afsnit (Tilberedelse af opskummet mælk), ved at placere cursoren i pos. CAFFELATTE. Rengøring af opskummer anordning med tasten CLEAN Fare for at blive skoldet! Under rengøringen af rørene inde i mælkebeholderen, kan der løbe lidt varmt vand ud af udløbsrøret til opskummet mælk (B5). Pas på ikke at komme i kontakt med vandstænk. Når skriften Tryk CLEAN taste kommer blinkende frem på displayet (efter hvert brug af mælkefunktionerne), skal man fortsætte som følgende for at gøre rent og fjerne mælkeresterne: 1. Efterlad mælkebeholderen i kaffemaskinen (det er ikke nødvendigt at tømme mælkebeholderen); 2. Stil en kop eller en anden beholder under udløbsrøret hvor der løber opskummet mælk ud. 3. Tryk på tast CLEAN (fig.23) og hold den nede indtil progressionsbarren på displayet fyldes og samtidigt vises meddelelsen RENGØRER. 4. Fjern mælkebeholderen og vask altid dysen med en svamp (fig. 24). Når displayet viser den blinkende meddelelse Tryk på tast CLEAN, er det under alle omstændigheder muligt at gå frem med brygningen af kaffe eller mælk; hvis man skal tilberede kopper drikkevarer med mælk, skal man rengøre mælkebeholderen efter den sidste tilberedelse. Mælken der er tilbage i mælkebeholderen kan opbevares i køleskabet. I nogle tilfælder, for at foretage rengøringen, er det nødvendigt at vente at maskinen varmes op, ved at holde tasten CLEAN trykket nede. Indstilling af mængde kaffe og mælk pr. Kop Maskinen er forindstillet på fabrikken til at brygge med standard mængder. Hvis man ønsker at ændre standard mængderne, skal man gå frem som følgende: 1. Stil en kop under kaffeudløbsrørets mundinger og samtidigt under mælk udløbsrøret. 2. Tryk på tast cappuccino og hold den trykket nede, indtil der på displayet kommer til at stå Mælk til CAP- PUCCINO.Indstil mængde. 3. Slip tasten. Maskinen starter at brygge mælk. 4. Så snart mælken i koppen når det ønskede niveau, tryk igen på tast cappuccino. 5. Efter nogle sekunder starter maskinen at brygge kaffe og på displayet kommer der til at stå Kaffe til CAPPUC- CINO.Indstil mængde. 6. Så snart kaffen i koppen når det ønskede niveau, tryk igen på tast cappuccino. Kaffebrygningen afbrydes. Nu er maskinen omprogrammeret ifølge de nye mængder kaffe og mælk. tilberedelse af varmt vand Bemærk: Hvis funktionsmåden Energy Saving ( Energibesparelse ) er aktiv, kan der gå nogle sekunder inden det varme vand begynder at løbe ud, der angives af meddelelsen Tilbereder. 105

10 Tilberedelse Fare for at blive skoldet! Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når der løber varmt vand ud af det. Varmtvanddysen bliver varm under vandets udløb, og skal derfor gribes kun ved grebet. 1. Kontrollér at vanddysen er korrekt tilkoblet.. 2. Stil en beholder under varmtvanddysen (så tæt som muligt, for at undgå sprøjter) (fig. 4). 3. Tryk på tast. Displayet viser meddelelsen Varmt vand og en progressionsbarre, der fyldes op medens tilberedelsen foretages. 4. Der løber varmt vand ud af varmtvanddysen og afbrydes automatisk efter cirka 250 ml vand. 5. For at afbryde manuelt udløbet af varmt vand, tryk igen på tast. Ændring af vandmængde der automatisk løber ud Maskinen er forindstillet på fabrikken til at give 250 vand ml vand. Hvis man ønsker at ændre mængden, skal man gå frem som følgende: 1. Stil en beholder under vanddysen. 2. Tryk tast indtil displayet viser meddelelsen Varmt Vand Indstil mængde. 3. Så snart vandet i koppen når det ønskede niveau, tryk igen på tast. Nu er maskinen omprogrammeret med den nye mængde vand. rengøring Brug aldrig opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller alkohol til rengøring af apparatet. Med De Longhi superautomatiske apparater, er det ikke nødvendigt at bruge kemiske tilsætningsstoffer til rengøring af apparatet. Der er ikke nogle af apparatets dele der kan vaskes op i opvaskemaskine bortset fra mælkebeholderen (B) Anvend ikke metalredskaber til at fjerne kaffesamlinger eller kaffeaflejringerne, fordi de kan ridse maskinens metal- eller plastikoverfladerne. 106 Rengøring af apparatet Følgende dele af apparatet kæver regelmæssig rengøring: - beholderen til kaffegrums (A15), - dråbeopsamlingsbakken (A13), - maskinens indre dele, man kan komme ind til, ved at åbne betjeningslågen (A14), - vanddunken (A16), - kaffeudløbsrørenes mundinger (A16) og varmtvand dysen (A9), - tragten til påfyldning af formalet kaffe (A7), - infusionsenheden (A18) - mælkebeholderen (B). Rengøring af kaffegrumsbeholderen Når der på displayet kommer til at stå TØM KAFFEGRUMSBE- HOLDER!, er det nødvendigt at tømme den og gøre den ren. Så længe du ikke rengør beholderen til kaffegrums, vises ikke foregående meddelelse og maskinen kan ikke brygge kaffe. 1. Åbn betjeningslågen på den nederste del (fig. 25), træk derefter dråbeopsamlingsbakken ud (fig. 26), tøm den og gør den ren. 2. Tøm og rengør beholderen til kaffegrums ved samtid at sørge for at fjerne samtlige rester der kunne være aflejret på bunden: den medleverede pensel er udstyret med en børste der er egnet til denne operation. 3. Sæt igen dråbeopsamlingsbakken sammen med kaffegrumsbeholderen i. 4. Luk betjeningslågen. Når du trækker dråbeopsamlingsbakken ud, skal du altid tømme beholderen til kaffegrums, selv om den ikke er fyldt op. Hvis du ikke foretager denne operation, kan det ske, når du brygger de næste kopper kaffe, at beholderen til kaffegrums fyldes for meget op og at maskinen tilstoppes. Rengøring af dråbeopsamlingsbakken Hvis dråbeopsamlingsbakken ikke tømmes regelmæssigt, kan vandet løbe over og trænge ind eller til siderne af apparatet. Dette kan beskadige maskinen, bordet maskinen står på, og hvad der er omkring. Opsamlingsbakken er udstyret med en flydende indikator (af rød farve) som viser vandniveauet i bakken (fig. 26). Inden indikatoren begynder at stikke ud af kopholderbakken, er det nødvendigt at tømme opsamlingsbakken og at rengøre den. For at fjerne dråbeopsamlingsbakken: 1. Åbn betjeningslågen (fig. 25); 2. Træk dråbeopsamlingsbakken og beholderen til kaffegrums ud (fig. 26); 3. Tøm dråbeopsamlingsbakken og beholderen til kaffegrums og vask dem; 4. Indsæt dråbeopsamlingsbakken, med dens beholder til kaffegrums; 5. Luk betjeningslågen.

11 Rengøring af maskinens indre dele Fare for elektrisk stød! Inden du foretager rengøringen af maskinens indre dele, skal maskinen slukkes (jvf. Apparatet slukkes, side 101), og frakobles fra elnettet. Kom aldrig maskinen i vand. 1. Kontroller regelmæssigt (efter cirka 100 kopper kaffe) at maskinen ikke er snavset indvendigt (du kan komme ind til de indre dele, ved at fjerne dråbeopsamlingsbakken Hvis det er nødvendigt, skal man fjerne kaffeaflejringerne med den medleverede pensel (A22) 2. Opsug alle rester med en støvsuger (fig. 28). Rengøring af vanddunken 1. Rengør vanddunken (A10) regelmæssigt (cirka en gang om måneden) med en fugtig klud og lidt mildt rengøringsmiddel. 2. Efter rengøringen, skyl omhyggeligt vanddunken for at fjerne alle rester rengøringsmiddel. 3. Fyld dunken med friskt vand og sæt dunken i igen. Rengøring af kaffeudløbsrørenes mundinger 1. Rengør kaffeudløbsrørenes mundinger, ved hjælp af en svamp eller en klud (fig. 29). 2. Kontroller at hullerne i kaffeudløbsrøret ikke er tilstoppet. Hvis det er nødvendigt, fjern kaffeaflejringerne med et tandstik (fig. 30). Rengøring af tragten til påfyldning af formalet kaffe Kontroller regelmæssigt (cirka en gang om måneden) at tragten til påfyldning af formalet kaffe (A7) ikke er tilstoppet. Hvis det er nødvendigt, fjern kaffeaflejringerne med den medleverede pensel. INGEN OPVASKEMASKINE Rens infusionsenheden, uden at bruge rengøringsmidler fordi de kan beskadige den. 5. Kom infusionsenheden ned i vand i cirka 5 minutter og skyl den derefter under vandhanen. 6. Ved brug af penslen (A22), skal man rengøre eventuelle kafferester på infusionsenhedens plads. 7. Efter at have gjort infusionsenheden ren, sættes den i igen og anbringes i holderen; tryk derefter på PUSH, indtil du hører at den sætter sig fast med et klik. Hvis infusionsenheden er svær at sætte i, skal man (inden den sættes i) sætte den på den rette størrelse, ved at trykke samtidigt på underdelen og overdelen, som vist på figuren. 8. Når infusionsenheden er sat i, skal man sikre sig at de to røde taster er blevet udløst udad. 9. Sæt dråbeopsamlingsbakken og kaffegrumsbeholderen i igen. 10. Luk betjeningslågen. Rengøring af infusionsenheden Infusionsenheden (A18) skal gøres ren mindst en gang om måneden. Infusionsenheden må ikke tages ud, når maskinen er tændt. 1. Kontroller at maskinen har udført slukningen korrekt (jvf. Apparatet slukkes, side 101). 2. Åbn betjeningslågen (fig. 24). 3. Træk dråbeopsamlingsbakken og beholderen til kaffegrums ud (fig. 26). 4. Tryk de to røde afhægtningstaster indad, og træk samtidig infusionsenheden udad (fig. 31). SKYL KUN MED VAND INGEN RENGØRINGSMIDDEL 107 Rengøring af mælkebeholderen Gør beholderen ren efter hver tilberedelse af mælk, som beskrevet i det følgende: 1. Tag låget af mælkebeholderen 2. Træk udløbsrøret og opsugningsrøret ud. 3. Vask omhyggeligt alle delene med varmt vand og mildt opvaskemiddel. Alle delene kan vaskes i opvaskemaskinen, ved at stille dem i øverste kurv i opvaskemaskinen.

12 Vær særligt opmærksom på, at der ikke sidder mælkerester i hullerne. 5. Kontroller også at opsugningsrøret og udløbsrøret ikke er tilstoppet af mælkerester. 6. Sæt udløbsrøret og opsugningsrøret på igen. 7. Sæt mælkebeholderens låg på igen. Rengøring af dysen til varmt vand/damp Rengør dysen hver gang man tilbereder en drikke med mælk, og fjern alle mælkerester der sidder fast på pakningerne (fig. 24). afkalkning Når displayet viser den blinkende meddelelse VENLIGST AF- KALK!, skal man gå frem med afkalkningen af apparatet. Afkalkningsmidlet indeholder syrer, der kan irritere huden og øjnene. Det er strengt nødvendigt at overholde fabrikantens sikkerhedsforskrifter, som står på afkalkningsmidlets pakke, samt forskrifterne om hvad man skal gøre, hvis man får det på huden, eller i øjnene. Brug udelukkende De Longhi afkalkningsmiddel. Brug endelig ikke afkalkningsmidler der er lavet på sulfaminsyre og eddikesyre; hvis du gør det, dækker garantien ikke. I øvrigt dækker garantien ikke, hvis afkalkningen ikke er udført regelmæssigt. 1. Tænd for maskinen. 2. Gå ind i menuen ved at trykke på tast MENU. Tryk på tast eller indtil displayet viser meddelelsen Afkalkning ; 3. Tryk på tast ok for at bekræfte. På displayet vises meddelelsen Tilføj afkalk. Tryk OK. 4. Inden du bekræfter, tøm fuldstændigt vanddunken (A10). Hæld afkalkningsmidlet (A23) i vanddunken i opløsning med vand (ved at følge proportionerne der angives på selve afkalkningsmidlets pakke); sæt vanddunken i igen. Fare for at blive skoldet! Der løber varmt vand, som indeholder syrer, ud af varmtvandsdyssen. Pas på ikke at komme i kontakt med vandstænk. 5. Stil en tom beholder, der kan rumme mindst 1,5 l, under varmtvand dysen. 6. Tryk på tast OK for at bekræfte. 7. Når man har bekræftet med OK, på displayet kommer der til at stå Afkalker Afkalkningsprogrammet starter og afkalkningsvæsken løber ud af vanddysen. Afkalkningsprogrammet udfører automatisk en serie skylninger med visse intervaller, for at fjerne kalkrester inde i kaffemaskinen. Efter cirka 30 minutter på displayet kommer der til at stå Skyller FYLD VANDDUNKEN!. 8. Nu er apparatet klar til en skyllecyklus med frisk vand. Træk vanddunken ud, tøm den og skyl den med rindende and, fyld den igen med rent vand og sæt den i: displayet viser meddelelsen Skyller Tryk OK?. 9. Tøm den beholder, du har brugt til at opsamle afkalkningsopløsningen, og stil den tom under cappuccinoadapteren. 10. Tryk på tast ok for at starte skylningen. Det varme vand løber ud af vanddysen og displayet viser meddelelsen Skyller Vent venligst. 11. Når vanddunken er helt tom, på displayet kommer der til at stå Skylning færdig. Tryk OK. 12. Tryk på tast ok : apparatet slukkes. For at bruge det igen, tænd ved at trykke på tast. programmering af vandets hårdhed Meddelelsen VENLIGST AFKALK vises efter at der er gået en forud fastsat funktionsperiode, som afhænger af vandets hårdhed. Maskinen er forindstillet på fabrikken med en hårdhed på niveau 4 (meget hårdt vand). Hvis man vil, kan man programmere maskinen ud fra den reelle vandhårdhed, der findes på de forskellige egne, og gøre afkalkningsprocessen mindre hyppig. Måling af vandets hårdhed 1. Tag målestrippen TOTAL HARDNESS TEST, der medleveres med denne vejledning, ud af indpakningen (A24). 2. Stik strippen helt ned i et glas vand i cirka et sekund. 3. Estrarre la striscia dall acqua e scuoterla leggermente. Tag strippen op af vandet og ryst den lidt. Efter cirka en minut dannes der 1, 2, 3 eller 4 små røde firkanter afhængigt af vandets hårdhed; hver firkant svarer til 1 niveau. Niveau 1 lmmm Niveau 2 llmm Niveau 3 lllm Niveau 4 llll 108

13 Indstilling af vandets hårdhed 1. Tryk på tast MENU for at komme ind i programmeringsmenuen. 2. Tryk på tast eller for at vælge funktion Vandets hårdhed. 3. Bekræft valget ved at trykke på tast ok. 4. Tryk på eller for at indstille det niveau, der er blevet målt med målestrippen (jvf. fig. i foregående paragraf). 5. Tryk på tast ok for at bekræfte indstillingen. 6. Tryk på tast ESC for at komme ud af programmeringsmenuen. maskinen er lavet af, og således opnå en betydelig energi- og ressourcebesparelse. For at angive pligten til at kaste husholdningsmaskiner bort særskilt, sidder der et mærke på produktet med en overstreget skraldespand. Hvis brugeren kaster produktet bort på ulovlig måde, medfører det administrative straffesanktioner som er fastsat af den gældende lov. Nu er maskinen omprogrammeret til den nye indstilling af vandets hårdhed. tekniske data Spænding: V~ 50/60 Hz max. 10A Absorberet effekt: 1350W Tryk: 15 bar Vanddunkkapacitet: 1,8 L Mål LxHxB: 282x364x425 mm Kabellængde: 1,5 m Vægt: 11 Kg Max kapacitet bønnebeholder: 200 g Apparatet er i overensstemmelse med følgende EF direktiver: Standby direktiv 1275/2008 Lavspændingsdirektiv 2006/95/CE og følgende ændringer; Direktiv EMC 2004/108/CE og følgende ændringer; Materialer og genstande der er beregnet til kontakt med fødevarer er i overensstemmelse med forskrifterne der angives i de europæiske forordninger 1935/2004. bortskaffelse Oplysninger angående den korrekte bortskaffelse af produktet i henhold til Europa Direktivet EF/2002/96 og Lovdekret nr. 151 af 25. juli Når produktets levetid er ophørt må det ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Det kan afleveres på genbrugsstationerne for differentieret affald, som er lavet af kommuneadministrationerne, eller hos forhandlerne, der yder denne service. Når man bortskaffer en husholdningsmaskine separat, gør man det muligt at undgå mulige negative konsekvenser for miljøet og for helbredet, som følger af en ukorrekt bortskaffelse, og samtidigt gør man det muligt at genvinde de materialer, som 109

14 meddelelser der vises frem på displayet MEDDELELSE MULIG ÅRSAG LØSNING FYLD VANDDUNK! Vandet i vanddunken er ikke nok. Fyld vanddunken og/eller indsæt den korrekt ved at trykke helt i bund indtil du hører et klik. FOR FINT MALET, JUSTER MALINGSGRAD Kaffen er for fint malet, og derfor kommer kaffen ud for langsomt eller slet ikke. Gentag kaffebrygning og drej knappen til regulering af malingsgrad med et hak med uret hen imod 7 tallet, mens kaffekværnen er i funktion. Hvis, efter at du har lavet mindst 2 kopper kaffe, kaffen bliver ved at løbe for langsomt, gentag løsningsforslaget ved at dreje knappen med et hak til. INDSÆT VANDDYSE! Vanddysen er ikke indsat eller sidder forkert på. Indsæt varmtvanddysen helt i bund. TØM KAFFEGRUMSBEHOLDEREN! INDSÆT KAFFEGRUMSBEHOLDEREN! PÅFYLD FORMALET KAFFE Beholderen til kaffegrums er fuld Der er gået 72 timer fra den sidste brygning Efter rengøringen har du ikke sat beholderen til kaffegrums på plads igen. Du har valgt funktionen preground ( formalet kaffe ), men du har ikke hældt den formalede kaffe i tragten. Tøm kaffegrumsbeholderen, rengør den og sæt den i igen Vigtigt: når du trækker dråbeopsamlingsbakken ud, skal du altid tømme beholderen til kaffegrums, selv om den ikke er fyldt op. Hvis du ikke foretager denne operation, kan det ske, når du brygger de næste kopper kaffe, at beholderen til kaffegrums fyldes for meget op og at maskinen tilstoppes. (For at maskinen kan tælle 72 timer korrekt, må den aldrig slukkes med hovedafbryderen i pos. 0). Åbn betjeningslågen, træk dråbeopsamlingsbakken ud og sæt kaffegrumsbeholderen i. Fyld formalet kaffe i tragten eller fravælg funktion formalet. AFKALK! Det angiver at det er nødvendigt at afkalke maskinen. Så snart som muligt er det nødvendigt at gå frem med afkalkningsprogrammet beskrevet i kapitel Afkalkning. (side. 108). MINDRE KAFFE! Du har brugt for meget kaffe. Vælg en mildere smag kaffe, eller fyld mindre formalet kaffe i. FYLD BØNNEBEHOLDER! Kaffebønnerne er brugt op. Fyld beholderen med kaffebønner. (fig. 11). INDSÆT INFUSIONSENHED! Tragten til den formalede kaffe er tilstoppet. Efter rengøring har du ikke sat infusionsenheden på plads igen. Tøm tragten ved at bruge penslen, som beskrevet i par. Rengøring af tragten til påfyldning af kaffe. (side. 107). Indsæt infusionsenheden som beskrevet i paragraf Rengøring af infusionsenheden (side. 107). LUK BETJENINGSLÅGEN! Betjeningslågen er åben. Luk betjeningslågen (A14). INDSÆT MÆLKEBEHOLDER! Mælkebeholderen er ikke indsat korrekt. Indsæt mælkebeholderen helt i bund. (fig. 20). TRYK PÅ TAST CLEAN! Energibesparelse Du har lige lavet mælk så det er nødvendigt at gå frem med rengøringen af rørene inde i mælkebeholderen. Funktionen er aktiveret og gør det muligt at nedsætte det elektriske energiforbrug Tryk på tast CLEAN og hold den trykket nede, indtil progressionsbarren fyldes op: på displayet vises meddelelsen Rengører. Deaktiver funktionen fra programmeringsmenuen (se paragraf Energibesparelse side. 101). ALARM! De indre dele af maskinen er meget snavse. Rengør maskinen omhyggeligt som beskrevet i par. rengøring og vedligeholdelse. Hvis apparatet bliver ved med at vise meddelelsen efter rengøring, skal du henvende dig til en assistance center. TOM KREDSLØB FYLD KREDSLØB skiftevis med Varmt vand tryk OK Det hydrauliske kredsløb er tom Tryk på OK og lad vandet løbe ud, indtil vandudløbet er normalt. 110

15 fejlløsning Nedenfor er opstillet en liste over mulige driftsfejl. Hvis problemet ikke kan løses på den beskrevne måde, skal du kontakte den Tekniske Assistance. FEJL MULIG ÅRSAG LØSNING Kaffen er ikke varm. Kopperne er ikke blevet forvarmet. Varm kopperne ved at skylle dem med varmt vand (NB: anvend funktion varmt vand). Infusionsenheden er blevet kold fordi der er gået 2/3 minutter fra den sidste kop kaffe. Kaffens temperatur er indstillet lavt. Inden du brygger kaffe, forvarm infusionsenheden med funktion skylning. Indstil kaffens højeste temperatur fra menuen (llll). Kaffen har kun lidt creme. Kaffen er malet for groft. Drej knappen til regulering af malingsgraden et hak mod uret, imod 1 tallet mens kaffekværnen er i funktion (fig. 8). Gå frem et hak ad gangen indtil du finder et tilfredsstillende kaffeudløb. Virkningen kan først ses efter at der er lavet 2 kopper kaffe. side. 103). Kaffen løber for langsomt ud eller den løber ud i dråber. Kaffen løber ikke ud af mundinger på udløbsrørene, men langs betjeningslågen. Mælken har store bobler eller kommer ud i sprøjt af udløbsrøret. Mælken er for lidt opskummet. Kaffeblandingen er ikke egnet. Kaffen er malet for fin. Anvend en kaffeblanding, der er beregnet til espressokaffemaskiner. Drej knappen til regulering af malingsgraden et hak med uret, imod 7 tallet mens kaffekværnen er i funktion (fig. 11). Gå frem et hak ad gangen indtil du finder et tilfredsstillende kaffeudløb. Virkningen kan først ses efter at der er lavet 2 kopper kaffe. side. 103). Mundingerne er tilstoppet med tørt kaffepulver. Rens mundingerne med et tandstik (fig. 29). Kaffelederen inde i betjeningslågen er blokeret. Mælken er ikke tilstrækkeligt kold, eller det er ikke letmælk. Mælkebeholderens låg er snavset. Dysen til varmt vand/damp er snavset. Mælkebeholderens låg er snavset. Dysen til varmt vand/damp er snavset. Mælkebeholderens cursor (B1) er i caffelatte position Rengør omhyggeligt kaffelederen, især ved hængslerne. Brug fortrinsvis minimælk eller letmælk, ved køleskabstemperatur (cirka 5 C). Hvis resultatet endnu ikke er det ønskede, prøv at gå over til et andet mærke mælk. Rengør mælkebeholderens låg som beskrevet i paragraf Rengøring af mælkebeholderen. Rengør dysen som beskrevet i paragraf Rengøring af dysen til varmt vand/damp. Rengør mælkebeholderens låg som beskrevet i paragraf Rengøring af mælkebeholderen. Rengør dysen som beskrevet i paragraf Rengøring af dysen til varmt vand/damp. Placér cursoren korrekt i pos. cappuccino Apparatet tændes ikke. Stikket er ikke sat i stikkontakten. Sæt stikket i stikkontakten. Mælken løber ikke ud af udløbsrøret. Funktionsmåde Energibesparelse er aktiveret, men kopvarmerbakken er varm. Hovedafbryderen er ikke tændt. Tryk hovedafbryderen hen i position I (fig. 29). Mælkebeholderens låg er snavset. Man har tilberedt forskellige drikke den ene efter den anden. Rengør mælkebeholderens låg som beskrevet i paragraf Rengøring af mælkebeholderen. 111

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...92 SIKKERHED... 92 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...92 KORREKT

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

INDLEDNING TILBEREDELSE AF DRIKKE MED MÆLK...135

INDLEDNING TILBEREDELSE AF DRIKKE MED MÆLK...135 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...127 Tegnsymboler der er anvendt i disse vejledninger...127 Bogstaver i parentes...127 Problemer og reparationer...127 SIKKERHED...127 Grundlæggende sikkerhedsadvarsler...127

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer...

Indholdsfortegnelse. Indledning Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer... Indholdsfortegnelse Indledning... 97 Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer...97 Sikkerhed... 97 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...97 Anvendelse til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 95

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 95 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 95 Symboler anvendt i denne vejledning... 95 Bogstaver i parentes... 95 Problemer og reparationer... 95 Sikkerhed... 95 Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 95 Anvendelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 SIKKERHED...7 Sikkerhedsanvisninger...7 Brug i overensstemmelse med formålet...8

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 110 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen... 110 Bogstaver i parentes... 110 Problemer og reparationer... 110 SIKKERHED... 110 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet.

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet. Sikkerhedsadvarsler Symboler anvendt i denne vejledning De vigtige advarsler er kendetegnet med følgende symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse advarsler. Fare! Hvis denne advarsel ikke

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Indholdsfortegnelse Indledning... 114 Bogstaver i parentes... 114 Problemer og reparationer... 114 Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Tilladt anvendelse... 115 Brugsanvisning...

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget.

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget. SIKKERHEDSADVARSLER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Brugsanvisningen bør gemmes. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller den tekniske kundeservice,

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer...111 SIKKERHED... 111 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...111

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100

Kortfattet vejledning FB 7100 Kortfattet vejledning FB 7100 10.2009 1 75503300 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Friskbrygingrediensbeholder Instant ingrediensbeholder

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne... 91 SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter... 91 ANVENDELSE I OVERENSSTEMMELSE MED DET APPARATET ER BEREGNET TIL...92

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

MANUAL TIL IS MASKINE

MANUAL TIL IS MASKINE MANUAL TIL IS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs hele vejledningen grundigt før brug. Tag stikket ud af stikkontankten før montering, adskillelse, eller rengørelse af dele. Børn bør ikke bruge denne

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100 B2C

Kortfattet vejledning FB 7100 B2C Kortfattet vejledning FB 7100 B2C 08.02 1 75531700 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Kaffebønnebeholder Skydelukke (bønnelukke)

Læs mere

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET BESKRIVELSE AF APPARATET A Termostatknap B Timer C Kontrollampe D Funktionsvælger E Glasdør F Nederste modstand G Rist H Bradepande I Spid (kun på visse modeller) L Krummeopsamler M Øverste modstand N

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P Sikkerhedsråd PAS PÅ Inden apparatet anvendes, skal man omhyggeligt læse advarslerne i dette hæfte, fordi de giver vigtige oplysninger om sikkerhedsforhold under installering, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse...126

Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse...126 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...113 Symboler der anvendes i brugsanvisningen...113 Bogstaver i parentes...113 Problemer og reparationer...113 SIKKERHED...113 Grundlæggende sikkerhedsforskrifter...113

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

SIKKERHED... 119 TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

SIKKERHED... 119 TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK... RESUMÉ INDLEDNING... 119 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...119 Bogstaver i parentes...119 Problemer og reparationer...119 SIKKERHED... 119 Grundlæggende sikkerhedsforskrifter...119 TILSIGTET

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Spabad fra GBwood - Guide

Spabad fra GBwood - Guide Spabad fra GBwood - Guide Vi ved, at du nu har mange dejlige oplevelser i sigte med dit nye Spabad fra GBwood. Inden du tager spabadet i brug vil vi anbefale, at du blot gør følgende: 1. Gennemlæser guiden,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL. Industriopvasker

BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL. Industriopvasker BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL Industriopvasker INDHOLDSFORTEGNELSE Identifikation af maskine Generelle leveringsnoter Beskrivelse af maskine Sikkerhedsnormer Brugers inspektion Kontrolpanel Fyldning

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

INDLEDNING 109 Bogstaver i parentes 109 Problemer og reparationer 109. SIKKERHED 109 Fundamentale sikkerhedsadvarsler 109

INDLEDNING 109 Bogstaver i parentes 109 Problemer og reparationer 109. SIKKERHED 109 Fundamentale sikkerhedsadvarsler 109 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 109 Bogstaver i parentes 109 Problemer og reparationer 109 SIKKERHED 109 Fundamentale sikkerhedsadvarsler 109 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET 110 BRUGERVEJLEDNING 110

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Multifunktionsmaskine

Multifunktionsmaskine Multifunktionsmaskine Foodprocessor Blender Minihakker Kaffekværn Saftcentrifuge Model nr. 42020 Brugsanvisning Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere