All Risks forsikring nr T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "All Risks forsikring nr. 642-203T"

Transkript

1 Forsikrede genstande og interesser. Afsnit Indhold Side 1.0. Bygningsforsikring og Bygningsbrand og Bygningsbeskadigelse Lovliggørelse Oprydnings- og destruktionsomkostninger af bygningsrester Restværdi Udsmykning samt haveanlæg m.v Oprydning og destruktion af forurenet jord Løsøreforsikring Indeks forsikring Maskiner, værktøjer, forme og inventar på nyværdibasis Indeksforhøjelse af pos Deklarationsforsikring Råvarer, halvfabrikata og færdigvarer samt emballage Fast forsikring Maskiner, værktøjer, forme og inventar samt varer og emballage Indhold i tanke Genstande for fremmed regning herunder personalets effekter Bygningsinvestering, der ikke omfattes af anden forsikring Oprydnings- og destruktionsomkostninger Lovliggørelse Omkostninger til genfremstilling af originalmodeller/-tegninger og arkiver og Rede penge og pengerepræsentativer i almindeligt gemme, pengeskab eller boks Rede penge og pengerepræsentativer dækket mod røveri Edb-forsikring Edb-meromkostninger Driftstabsforsikring... 8 Ved dækningsperioden på 6 eller 12 måneder gælder :... 8 Ved dækningsperioder længere end 12 måneder gælder: Primære dækninger Driftstab Dækning af "direkte løn" Leverandør- og aftagerdriftstab Restværdidriftstab Energiforsyningsdriftstab Sekundære dækninger Tab af huslejeindtægt... 10

2 Forsikrede genstande og interesser Bygningsforsikring Omfatter bygninger og bygningsfundamenter indtil en dybde af 1 meter under jordlinie eller kældergulv. Grundlaget for fordeling af bygningstilbehør og installationer m.v. mellem bygningsforsikring og Iøsøreforsikring er SKAFOR's fordelingsvejledning og Bygningsbrand og Bygningsbeskadigelse Nyværdiforsikring En nyværdiforsikring medfører i skadetilfælde en erstatning, svarende til hvad det vil koste at reparere eller genopføre det beskadigede med samme byggemåde på samme sted. Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end i de skaderamte bygninger og højst priser for byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på skadetidspunktet. Ved erstatningens fastsættelse tages hensyn til ændring af byggepriser, der finder sted inden for normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet. Hvis det skaderamte på grund af slid, ælde eller andre forhold er værdiforringet mere end 30% i forhold til nyværdien, beregnes erstatningen på grundlag af dagsværdien. Dette medfører en erstatning, svarende til hvad det vil koste at reparere eller genopføre det beskadigede med samme byggemåde på samme sted (nyværdi), men med fradrag for værdiforringelse grund af slid, ælde eller andre forhold. Præmien indeksreguleres på grundlag af det af Danmarks Statistik offentlige reguleringsindeks for boligbyggeri. For denne forsikring er nyværdi beregnet på basis af gældende indekstal. Reguleringen foretages ved førstkommende forfaldsdag i året med den procent som indekstallet er steget eller faldet i forhold til det forrige års indekstal Lovliggørelse Dækker forøgede byggeudgifter, som efter en dækningsberettiget skade ved istandsættelse eller genopførelse, påføres virksomheden til opfyldelse af bygningsmyndigheds krav i kraft af byggelovgivningen Dækningen for forøgede byggeudgifter er pr. forsikringssted, begrænset til den i afsnittet "Forsikrede genstande og interesser" angivne værdi. Det er en forudsætning: - at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås - at udgifterne vedrører de dele af bygningerne, der er skaderamt - at bygningens værdiforringelse på grund af slid, ælde eller andre forhold ikke overstiger 30% i forhold til nyværdien - at istandsættelse eller genopførelse finder sted. Erstatningen kan ikke overstige 25% af nyværdien for en beskadiget bygning. Hvis offentlige myndigheders krav, der er stillet før skadetidspunktet, er til hinder for genopførelse af den beskadigede bygning, og dispensation ikke har kunnet opnås, erstattes tillige anvendelige rester. Dette under forudsætning af, at bygningsbeskadigelsen er mindst 50%. Side 1

3 Oprydnings- og destruktionsomkostninger af bygningsrester Dækningen omfatter: - Nødvendige udgifter til bortkørsel af skaderamte forsikrede bygningsrester, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan anvendes. - Fjernelse, deponering og destruktion at slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse. - Oprydning efter en forsikringsbegivenhed, herunder fjernelse, deponering og destruktion af forsikrede genstande. Dækningen omfatter ikke: - Udgifter til oprydning, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse og destruktion af jord, anlæg, søer, damme, vandreservoirer og lignende Restværdi I forbindelse med en dækningsberettiget skade kan forsikringstageren, hvis bygningen beskadiges mindst 50% af nyværdien, vælge i stedet for reparation, at få nedrevet de anvendelige rester og få opført en tilsvarende bygning som ny. Endvidere erstattes nødvendige omkostninger til nedrivning og bortkørsel af anvendelige rester. Det er en betingelse for erstatningens udbetaling, at de anvendelige rester er nedrevet, og at erstatningen anvendes til genopførelse. Eventuel værdi af materialer, der frigøres ved nedrivningen, fratrækkes i restværdierstatningen Udsmykning samt haveanlæg m.v. Dækningen omfatter den håndværksmæssige værdi af: - Vægmalerier - Relieffer - Anden ind- og udvendig udsmykning samt - Have-, vej- og parkeringsanlæg - Udgifter til retablering af haveanlæg, sti, vejbelægninger samt parkeringsanlæg. For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning. Det vil for buske og træer sige ikke over 4 år gamle planter. I dækningen indgår stakitter, plankeværker, hegn o.lign. Erstatning ydes kun, når retablering finder sted og nedsættes da med den dækning, der kan kræves fra det offentlige Oprydning og destruktion af forurenet jord. Dækningen omfatter: - Udgifter til oprydning, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse og destruktion af jord, anlæg, søer, damme, vandreservoirer og lignende ejet/lejet af forsikringstageren og beroende på forsikringsstedet. - Udgifter til retablering af det ovennævnte beskrevne materiale. - Nødvendige omkostninger til fastlæggelse af den dækningsberettigede skades omfang. Dækningen er betinget af, at offentlige myndigheder i kraft af gældende lovgivning stiller eller kan stille krav om oprydning m.v., og at denne er nødvendiggjort af en dækningsberettiget skade, som har ramt bygninger, løsøre beroende i bygninger eller løsøre beroende på eller i jorden på forsikringsstedet. Forsikringen dækker højst med kr pr. m³ jord/vand. - Skulpturer Side 2

4 2.0. Løsøreforsikring Dækningen omfatter: - Maskiner af enhver art med tilbehør (herunder fundamenter, montageudgifter og hjemtagelsesomkostninger) samt værktøj, redskaber og øvrigt løst og fast inventar, herunder elektriske installationer m.v., alt 2.1. Indeks forsikring Hermed forstås, at forsikringen er etableret med en overdækning til nyinvesteringer og prisstigninger. Forsikringen reguleres én gang om året på basis af stigningen i SKAFOR's maskinprisindeks samt oplysninger om nettoinvesteringer. Ved forsikringens etablering er beregningsgrundlaget fastsat på basis af gældende indekstal. I skadetilfælde dækker forsikringen inden for maksimalforsikringssummen med en forsikringssum svarende til de forsikede genstandes nyværdiforsikringssum ved forsikringsårets begyndelse. Hertil skal tillægges eller fratrækkes: - Den i henhold til SKAFOR's maskinprisindeks beregnede prisændring fra forsikringsårets begyndelse. - Nyværdien af de genstande, der er indgået eller afskaffet siden forsikringsårets begyndelse. Indeks- og investeringsdækningen er for pos begrænset til den i pos nævnte procent af forsikringsværdien ved forsikringsårets begyndelse. Ved prisstigninger og/eller nyanskaffelser samt ved interne flytninger mellem forsikringsstederne, hvorved værdiforøgelsen kommer til at overstige nævnte procent for en position, skal der med undtagelse af genstande, der ifølge specifikation er medforsikret under en bygningsforsikring. - Råvarer, halvfabrikata og færdigvarer samt emballage. straks aftales forhøjelse at forsikringsværdien med Tryg. Ud over det opgjorte tab omfatter forsikringen inden for maksimalforsikringssummen uundgåelige merudgifter, der skyldes, at den faktiske genanskaffelsespris eller istandsættelsesudgift bliver højere end forudsat som følge af prisstigning i tidsrummet mellem forsikringsbegivenhed og levering. Det er en forudsætning, at forsikringstageren inden 1 måned efter forsikringsbegivenheden træffer bindende dispositioner om genanskaffelse eller istandsættelse, med mindre anden aftale træffes med Tryg. Senest 3 måneder efter hvert forsikringsårs udløb opgiver forsikringstageren nyværdien af de genstande, der er indgået og/eller afskaffet i løbet af forsikringsåret, skriftligt til Tryg. Efter modtagelsen af nettoinvesteringstallene beregner Tryg nyværdien ved forsikringsårets slutning i overensstemmelse med ovennævnte principper. Hvis nyværdien ved forsikringsårets slutning er højere end ved dets begyndelse beregnes en tillægspræmie på 50% af den til forskelsbeløbet svarende årspræmie. Side 3

5 Den udregnede nyværdi betragtes, med procenttillægget under pos , som maksimalforsikringssum for det nye år. Indtil denne sum har kunnet beregnes, gælder maksimalforsikringssummen for det foregående år. Er nettoinvesteringstallene ikke fremkommet rettidigt, ophæves indeksklausulens bestemmelser, og Tryg beregner en tillægspræmie, der udgør fuld præmie af indeksforhøjelsen fra forrige forsikringsårs begyndelse til indeksforsikringens bortfald. Nyværdien ved forsikringsårets begyndelse forhøjes med den indeksforhøjelse, hvoraf tillægspræmie beregnes og udgør derefter forsikringssummen Maskiner, værktøjer, forme og inventar på nyværdibasis Dækningen omfatter drifts- og produktionsudstyr samt tekniske anlæg af enhver art, herunder maskiner, værktøjer, forme, inventar, antenner, ventilationsanlæg, skilte, lysanlæg, varmegenvindingsanlæg, anlæg til udnyttelse at vedvarende energi, gård- og haveredskaber, civilforsvarsmateriel o.lign. under forudsætning af, at de pågældende genstande ikke er dækket under anden forsikring Deklarationsforsikring Hermed forstås, at forsikringen er etableret som reguleringsforsikring, baseret på et antal årlige deklarationer der er anført i den supplerende policetekst. Den i policen anførte forsikringssum er det maksimale beløb, som Tryg skal betale i samlet erstatning ved en enkelt forsikringsbegivenhed. Som forskudspræmie betales årspræmien for maksimalforsikringssummen. Senest 1 måned efter hver deklarationsperiodes udløb, opgiver forsikringstageren skriftligt til Tryg, hvor stor værdien af de genstande, forsikringen omfatter, har været på den sidste dag i den forløbne periode. Denne Ovennævnte dækkes efter nyværdien, hvorved forstås genanskaffelsesværdien for en tilsvarende ny genstand på opgørelsestidspunktet. Værdifastsættelsen omfatter: Udstyr - Driftsudstyrets nyværdi på opgørelsestidspunktet, ab fabrik Tilbehør - Nyværdien for tilbehør til driftsudstyret, herunder f.eks. værktøjer. Transport - Omkostninger til emballering og fragt samt til importafgift, told m.v. Montage - Omkostninger til indbaksning, opstilling, montering og prøvekørsel. Heri indregnes omkostninger til etablering eller ændring af maskinfundament og ekstraordinære montageomkostninger til bygningsændring eller andet Indeksforhøjelse af pos Angiver den overdækning, forsikringen indeholder til nyinvesteringer og prisstigninger. Se også indeksforsikring pos værdi bliver forsikringssummen for den pågældende deklarationsperiode. Indsendes oplysninger ikke rettidigt, beregnes præmien ved den årlige deklarationsopgørelse af maksimalforsikringssummen for den pågældende deklarationsperiode. Ved en skade dækker forsikringen inden for hele forsikringstiden med den sidst deklarerede forsikringssum, tillagt eller fratrukket værdien af de genstande, der er indgået eller afskaffet efter den sidste dato i den pågældende deklarationsperiode, med skyldigt hensyntagen til eventuelle prisstigninger. Side 4

6 Umiddelbart efter fastsættelsen af forsikringssummen for den sidste deklarationsperiode beregnes den endelige præmie som præmien af gennemsnitsforsikringssummen. Hvis den endelige præmie er lavere end den betalte forskudspræmie, får forsikringstageren godtgjort differencen, dog maksimalt 75% af forskudspræmien. Såfremt policen er opdelt i flere positioner, skal deklaration finde sted og beregning af den endelige præmie ske som om der for hver enkelt position var tegnet selvstændig deklarationsforsikring. Bestemmelsen om, at højst 75% af forskudspræmien tilbagebetales, anvendes ikke på hver enkelt af policens positioner, men kun på den samlede præmie for deklarationsforsikringen Råvarer, halvfabrikata og færdigvarer samt emballage. Dækningen omfatter : - Råvarer, halvfabrikata, og færdigvarer samt emballage - Råvarer, handelsvarer og emballage. Værdien af råvarer, handelsvarer og emballage opgøres på grundlag af dagsværdien. Ved dagsværdien forstås genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden med fradrag for alder og Fast forsikring Hermed forstås, at dækningerne ikke reguleres efter et indekstal Maskiner, værktøjer, forme og inventar samt varer og emballage. brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. - Halvfabrikata. Værdien af halvfabrikata, som forsikringstageren selv har under tilvirkning, opgøres på grundlag af produktionsomkostningerne (herunder råmaterialer). Hertil lægges andel af kapacitetsomkostninger og andel af avance ved færdigvarens salg til en pris, der på almindelige betingelser ville kunne opnås umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden. Der foretages fradrag for regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko samt fordelen ved kontant betaling, dog kun for så vidt forsikringstageren ikke derved opnår en fordel, der ikke ville være opnået, såfremt forsikringsbegivenheden ikke havde fundet sted. - Færdigvarer Værdien af færdigvarer af egen produktion opgøres på grundlag af den pris, som ved salg på almindelige betingelser ville kunne opnås umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden. Herfra trækkes regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko samt fordelen ved kontant betaling, dog kun for så vidt forsikringstageren ikke derved opnår en fordel, der ikke ville være opnået, såfremt forsikringsbegivenheden ikke havde fundet sted Indhold i tanke Dækningen omfatter faste og luftformige stoffer eller væsker i over- eller underjordiske tanke uden for bygningerne. Se pos og pos Side 5

7 Genstande for fremmed regning herunder personalets effekter Forsikringen dækker Iøsøre, som tilhører tredjemand herunder jernbanemateriel samt personalets effekter. Forsikringen omfatter det til tredjemand tilhørende løsøre, som forsikringstageren i skadetilfælde er pligtig at erstatte eller bærer risikoen for. Den forsikringssum, der herefter måtte være tilovers, dækker det til tredjemand tilhørende løsøre, som forsikringstageren ikke er pligtig at erstatte eller ikke bærer risikoen for. Dækningen for løsøre, tilhørende tredjemand, gælder kun i det omfang, løsøret ikke er dækket ved anden forsikring Bygningsinvestering, der ikke omfattes af anden forsikring Dækningen omfatter egne bygningsinvesteringer, der ikke er medforsikret på en bygningsforsikring, herunder skillevægge, belysning, solafskærmning, baldakiner og markiser bekostet af forsikrede Oprydnings- og destruktionsomkostninger Dækningen omfatter: - Rimelige udgifter til bortkørsel af skaderamt forsikret Iøsøre efter en dækningsberettiget skade. - Fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse. - Oprydning efter en forsikringsbegivenhed, herunder bortskaffelse og destruktion af forsikrede genstande, herunder hjælpestoffer til produktion, affald og lignende fra virksomheden. Dækningen omfatter ikke: - Udgifter til oprydning, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse og destruktion af jord, anlæg, søer, damme, vandreservoirer og lignende Lovliggørelse Dækningen omfatter forøgede retableringsudgifter til imødegåelse af krav, som stilles af myndighederne i forbindelse med genanskaffelse og/eller opsætning af maskiner og/eller anlæg efter en dækningsberettiget skade. Erstatning ydes udelukkende for udgifter som følge af myndighedskrav, der er relateret til lovgivnings- og tilladelsesmyndighed. Det er en forudsætning: - at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås - at udgifterne vedrører den beskadigede maskine samt udstyr, der er fastmonteret på denne - at maskinen er beskadiget med mere end 50% af nyværdien - at forsikringen er tegnet på grundlag af nyværdien - at maskinens værdiforringelse på grund af alder og brug ikke overstiger 30% i forhold til nyværdien. Erstatningen kan ikke overstige 25% af forsikringsværdien for en beskadiget maskine/anlæg. Side 6

8 Omkostninger til genfremstilling af originalmodeller/- tegninger og arkiver. Dækningen omfatter udgifter, som i forbindelse med en dækningsberettiget skade medgår til genfremstilling/rekonstruktion af beskadigede originalmodeller/ tegninger samt arkiver og kartoteker, herunder datalagre. Det er en betingelse af genfremstilling/ rekonstruktion finder sted. Forsikringen er en førsterisikodækning og Rede penge og pengerepræsentativer i almindeligt gemme, pengeskab eller boks Dækningen giver erstatning for rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer i forbindelse med en dækningsberettiget skade Edb-forsikring Edb-meromkostninger Dækningen omfatter meromkostninger, som forsikringstageren pådrager sig i dækningsperioden i forbindelse med driften af administrativt edb-udstyr. Erstatning ydes udelukkende for meromkostninger - som følge af en dækningsberettiget skade på edb-udstyret under pos "Løsøreforsikring" eller Som rede penge eller pengerepræsentativer anses bl.a. ubenyttede frimærker, stempelmærker, sparemærker, feriemærker, creditcards, ucrossede kvitterede checks, ikkekasserede kuponer samt umøntet, ædelt metal. Som værdipapirer anses aktier, obligationer, pantebreve, bank- og sparekassebøger, manuskripter og dokumenter Rede penge og pengerepræsentativer dækket mod røveri. Dækningen giver erstatning for røveri af rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer fra forsikringstageren eller dennes personale, såvel på forsikringsstedet som under transport overalt i Danmark. Forsikringen dækker ikke under ophold udover 1 time i den til transporten benyttede persons hjem. - som følge af sletning, tilintetgørelse eller forvrængning af data på de forsikrede elektroniske databærende medier ved en identificerbar hændelig begivenhed, som forsikringstageren kan påvise er opstået i forsikringsperioden. Dækningen omfatter ikke meromkostninger: - til afværgelse af nedgang i omsætning (driftstab) - til retablering af data - som følge af data/edb-misbrug. Det er en forudsætning, at afholdte meromkostninger er dokumenterede og nødvendige for at undgå afbrydelse eller forstyrrelse af virksomhedens drift. Side 7

9 4.0. Driftstabsforsikring Ved dækningsperioden på 6 eller 12 måneder gælder : Forsikringen er tegnet med ret til årlig bagudregulering. De anførte forsikringssummer udgør ved en skade grænsen for Tryg's hæftelse. Præmien er en forskudspræmie. Senest 6 måned efter forsikringsårets udløb skal "Anmeldelse til brug ved årlig regulering af præmien" (Tryg's formular B/74) indsendes til Tryg, hvorefter beregning af den endelige præmie finder sted. Det er en betingelse, at regnskabsåret falder sammen med forsikringsåret, og at en "Opgørelse til brug ved årlig regulering af præmien" (Tryg's formular B/74),er underskrevet af forsikringstageren og attesteret af dennes statsautoriserede eller registrerede revisor, og findes hos forsikringstageren. Revisor attesterer, at "Anmeldelse" og "Opgørelse" er i overensstemmelse med det af ham reviderede regnskab. Indsendes "Anmeldelse til brug ved årlig regulering af præmien" ikke rettidigt beregnes den endelige præmie af policens forsikringssummer. Hvis den beregnede endelige præmie er lavere end den indbetalte forskudspræmie for driftstabsdækningen, får forsikringstageren godtgjort differencen, dog maksimalt 75% af forskudspræmien. Ved dækningsperioder længere end 12 måneder gælder: Forsikringen er tegnet med ret til årlig bagudregulering. De anførte forsikringssummer udgør ved en skade grænsen for Tryg's hæftelse. Præmien er en forskudspræmie, der kun udgør 75% af årspræmien. Senest 6 måneder efter forsikringsåret udløb skal "Anmeldelse til brug ved årlig regulering af præmien" (Tryg formular B/74) indsendes til Tryg hvorefter beregning af den endelige præmie finder sted. Det er en betingelse, at regnskabsåret falder sammen med forsikringsåret, og at en "Opgørelse til brug ved årlige regulering af præmien" (Tryg's formular B/74), er underskrevet af forsikringstageren og attesteres af dennes statsautoriserede eller registrerede revisor og findes hos forsikringstageren. Revisor attesterer, at "Anmeldelse" og "Opgørelse" er i overensstemmelse med det af ham reviderede regnskab. Indsendes "Anmeldelse til brug ved årlige regulering af præmien" ikke rettidigt beregnes den endelige præmie af policens forsikringssummer, hvilket medfører opkrævning af de resterende 25% af årspræmien. Hvis den beregnede endelige præmie er højere end den indbetalte forskudspræmie, er forsikringstageren forpligtet til at efterbetale differencen, mod omvendt at få godtgjort differencen, dog kun indtil 66 2/3% af forskudspræmien for driftstabsdækningen, hvis den beregnede endelige præmie er lavere end forskudspræmien. Side 8

10 4.1. Primære dækninger Hermed forstås dækning af indtægtstab, baseret på nedgangen i omsætningen af varer og tjenesteydelser, inden for dækningsperioden: Dækningsperiode. Dækningsperioden er det tidsrum, i hvilket Tryg erstatter driftstab som følge af en forsikringsbegivenhed. Dækningsperioden begynder på det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed konstateres og ophører så mange måneder senere, som svarer til det i policen angivne antal måneder, og på samme tidspunkt på døgnet som begyndelsestidspunktet. Hvis forsikringen er tegnet med en dækningsperiode på 12 måneder eller længere, kan forsikringstageren forlange tidspunktet for dækningsperiodens begyndelse udskudt i indtil 6 måneder efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret. Hvis dækningsperioden ønskes udskudt, skal forsikringstageren snarest muligt, og inden for en måned efter forsikringsbegivenheden er konstateret, give Tryg meddelelse om dag og tid for dækningsperiodens begyndelse, med mindre en anden aftale træffes med Tryg i forbindelse med skadebehandlingen. Dækningsperiodens begyndelsestidspunkt kan herefter ikke ændres yderligere. Omsætning. Ved omsætning forstås faktureret omsætning med fradrag at merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion Driftstab Hvis dækningsperioden er 6 eller 12 måneder gælder : Dækningen giver erstatning ved den nedgang i virksomhedens forventede omsætning af varer og tjenesteydelser, der er en direkte følge af en berettiget skade. Forsikringssummen fastsættes på baggrund af forsikringsinteressen. Forsikringsinteresse Forsikringsinteressen er forsikringstagerens forventede samlede omsætning af varer og tjenesteydelser i de første 12 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt, med fradrag af forventet forbrug i samme periode af: - indkøbte handelsvarer til videresalg, - råvarer og halvfabrikata, - direkte løn incl. Iønafhængige omkostninger til medarbejdere, der ikke hører under funktionærloven eller lærlingeloven. I maksimalt 3 måneder indenfor dækningsperioden erstattes det driftstab, som forsikringstageren måtte lide ved forsinkelse som følge af offentlige myndigheders krav stillet i forbindelse med oprydning efter en dækningsberettiget skade. - Den i policen anførte dækningsperiode forlænges ikke som følge af nærværende bestemmelse. Hvis dækningsperioden er Iængere end 12 måneder gælder : Dækningen giver erstatning ved den nedgang i virksomhedens forventede omsætning af varer og tjenesteydelser, der er en direkte følge af en dækningsberettiget skade. Forsikringssummen fastsættes på baggrund af forsikringsinteressen. Forsikringsinteresse Forsikringsinteressen er forsikringstagerens forventede samlede omsætning af varer og tjenesteydelser i de første 24 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt, med fradrag af forventet forbrug i samme periode af: Side 9

11 - indkøbte handelsvarer til videresalg, - råvarer og halvfabrikata, - direkte Iøn incl. lønafhængige omkostninger til medarbejdere, der ikke hører under funktionærloven eller lærlingeloven. I maksimalt 6 måneder indenfor dækningsperioden erstattes det driftstab, som forsikringstageren måtte lide ved forsinkelse som følge af offentlige myndigheders krav stillet i forbindelse med oprydning efter en dækningsberettiget skade. - Den i policen anførte dækningsperiode forlænges ikke som følge af nærværende bestemmelse Dækning af "direkte løn" Forsikringsinteressen er beregnet på grundlag af forventet direkte løn incl. lønafhængige omkostninger til egne medarbejdere, der ikke henhører under Funktionærloven, respektive Lærlingeloven. Dækningen udgør for denne police den procent, som er oplyst i den supplerende policetekst. Den således definerede løn omfatter altid de første 12 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt Leverandør- og aftagerdriftstab Dækningen giver erstatning ved den nedgang i virksomhedens omsætning af varer og 4.2. Sekundære dækninger Ved sekundære dækninger forstås dækning for tab af: tjenesteydelser, der er en direkte følge af skade hos forsikringstagerens leverandører og/eller aftagere samt hos forsikringstagerens reparatører af driftsudstyr. Dækningen gælder ikke leverancer af elektricitet, gas, vand eller kraft/varme samt anvendelse af post, telegraf, telefon eller andre databærende transmissionssystemer Restværdidriftstab I forbindelse med en af forsikringen eller en af bygningsbrandforsikringen omfattet skade, der medfører driftstab i henhold til pos og , dækkes den forøgelse af driftstabet, som forsikringstageren måtte lide ved forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af, at en etableret restværdiforsikring under en bygningsforsikring bliver effektiv ved betaling af erstatning for anvendelige rester og opførelse at en ny bygning. Erstatningen ydes kun for den forøgelse af driftstabet, der holder sig inden for den fastsatte dækningsperiode for pos Energiforsyningsdriftstab Forsikringen dækker tab, som er en direkte følge af svigtende elektricitetsforsyning efter en af denne forsikring dækningsberettiget skade på forsynerens produktionssted eller forsyningsledninger. Forsikringen er en førsterisikodækning: - huslejeindtægter - licensindtægter - renteindtægter, der er præsteret på baggrund af omsætningsformuen Tab af huslejeindtægt Forsikringsinteressen er forsikringstagerens kontraktlige lejeindtægt dog højst den lovlige markedsleje. Side 10

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring

Vilkår for Maskinforsikring Vilkår for Maskinforsikring 9907-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 501

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Erhvervsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Sikrede 1 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 1 3. Anmeldelse af skade

Læs mere

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE 280-1 OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser 3.1.1 Gradvis forringelse 3.1.2 Naturforhold

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger Bilag 1 Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger 1 Forsikringstager: Sikrede: Risk Management møder: Entreprisen og arbejdspladsen Region Sjælland Alléen 15 4180

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Indholdsfortegnelse 1. Forsikrede genstande... 2 1.1 Hvilke genstande dækker forsikringen... 2 1.2 Hvilke genstande dækker forsikringen ikke... 2 1.3 Hvor dækker forsikringen...

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 340-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

GULDSMEDEFORSIKRING 2 (Jewellers Block Insurance)

GULDSMEDEFORSIKRING 2 (Jewellers Block Insurance) GULDSMEDEFORSIKRING 2 (Jewellers Block Insurance) Driftstabsforsikring Betingelser No. CO-1301 Det bekræftes herved, at Guldsmedeforsikringen er blevet udvidet til at dække Driftstab med indtil det beløb,

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Gjensidige Forsikring Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 5103 - løsøre og ansvar - og de nye betingelser 5601 + viser forbedringer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket?

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Office Forsikring. Forsikringsbetingelser

Office Forsikring. Forsikringsbetingelser Office Forsikring Forsikringsbetingelser pr. 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse FÆLLESBETINGELSER FOR OFFICE FORSIKRING 1 1 Skadetilfælde 1 2 Voldgift - Uenighed om erstatningens størrelse 1 3 Anden forsikring

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009 Udvidelse for beboelsesejendom Version 1 21.08.2009 EJENDOM Medforsikret Sikret under opførelse eller ombygning er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør

Læs mere

All Risks forsikring nr. 642-203T

All Risks forsikring nr. 642-203T Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de en Afsnit Indhold Side 100 Forsikringstager/sikrede under forsikringen... 1 200 Forsikringens omfang... 1 300 Forsikringssted... 1 400 Undtagelser/forsikringen

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Ny police til Silkeborg Kajakklub v/ Claus Byskov

Ny police til Silkeborg Kajakklub v/ Claus Byskov ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 87 30 20 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DFFDATFDDATTDFTTDFTTTFAAFDFADDTDFDFFFDDTAFADAFDAATTTDAAATDTADFFFFF Silkeborg Kajakklub

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Betingelser nr. 311207 Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre

Betingelser nr. 311207 Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre Betingelser nr. 311207 Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Betingelsesnr. P336201 R026101 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 10 Bygningsbranddækning 11 Elskadedækning 13 Anden bygningsbeskadigelsesdækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder.

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. Forsikringspolitik 1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. 2. Kommunen tegner som hovedregel forsikringer efter samlet udbud af

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Forlaget Forsikring, Varenr. 42 313 000 / Januar 2007

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Forlaget Forsikring, Varenr. 42 313 000 / Januar 2007 Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Forlaget Forsikring, Varenr. 42 313 000 / Januar 2007 Januar 2007 Principper for skadeopgørelse Bygningsforsikring - Landbrug

Læs mere

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Edb-forsikring Forsikrings betingelser Nr. 70-1 Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4.

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 3.

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Flora Dania (Brancheforening) Kundenr.: 7213871 Hvidkærvej 29 Branchenr.: 15-001 5250 Odense SV Betjener: Hovedkontoret Tlf.nr.

Flora Dania (Brancheforening) Kundenr.: 7213871 Hvidkærvej 29 Branchenr.: 15-001 5250 Odense SV Betjener: Hovedkontoret Tlf.nr. FORSIKRINGSTAGER: SIKREDE: Flora Dania (Brancheforening) Hvidkærvej 29 5250 Odense SV Flora Dania (Brancheforenings) medlemmer i form af producenter samt salgsselskaber i det omfang disse ikke er omfattet

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder:

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder: Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Coverholder: Husejernes Forsikring Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Real Estate Guard. 1. november 2010. 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40.

Real Estate Guard. 1. november 2010. 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40. Real Estate Guard 1. november 2010 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40. Ikrafttrædelse 100. Bygningsforsikring 200. Sikrede 300. Bygningsbrandforsikring 310.

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Betingelser for Property. Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring

Betingelser for Property. Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring Betingelser for Property Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17 DK-2640 Hedehusene, Denmark

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring 1: Dækningsskema for bygningsbrand...2 1: Brand med videre...2 2. Anden skade...3 3. Svampe- og insektangreb...3 4. Utætheder i skjulte rør i bygninger...4

Læs mere

Juni 2000. Opgørelse af bygningsskader Bygningsforsikring for 1- og 2-familiehuse samt fritidshuse

Juni 2000. Opgørelse af bygningsskader Bygningsforsikring for 1- og 2-familiehuse samt fritidshuse Juni 2000 Opgørelse af bygningsskader Bygningsforsikring for 1- og 2-familiehuse samt fritidshuse Forsikring & PensionVejledning Forord Forsikring & Pension ønsker med denne vejledning for opgørelse af

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSFORSIKRING A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner.

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner. Forsikringen betjenes af: De Frie ForsikringsMæglere Winckler Norgesmindevej 4 2900 Hellerup Tlf. nr. 7020 2725 v/kim Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 01-12B -0163791 Forsikringstager

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Oversigt over forsikringsbetingelser

Oversigt over forsikringsbetingelser POLICENR: 900 001 8314 ERHVERVSFORSIKRING BETINGELSER Oversigt over forsikringsbetingelser Side Erhvervsforsikring, generelle betingelser 9 Fællesbetingelser for bygningsforsikring 13 Udvidet ejendomsdækning

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 40-1. Gældende fra 1.oktober 1993

Erhvervsforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 40-1. Gældende fra 1.oktober 1993 Erhvervsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 40-1 Gældende fra 1.oktober 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C KUNDENR: 87227306 POLICENR: 900 152 8278 ERHVERVSFORSIKRING 30.06.2015 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0105-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring... 6 Varegrupper

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. LIND 02-010711 Indhold 1. Forsikringens dækningsomfang... 2 1.1. Arbejdsbetingede skader... 2 1.2.

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere