Praksis og tendenser inden for udbudsretten. v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praksis og tendenser inden for udbudsretten. v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014"

Transkript

1 Praksis og tendenser inden for udbudsretten v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014

2 2 Disposition Udvælgelse (prækvalifikation og egnethedsvurdering) Kan der indhentes supplerende oplysninger? Sideordnet udbud Udbud med forhandling usædvanlig dyrt tilbud Tilbudsvurdering Beregning af tærskelværdi Rammeaftaler Begrundelse Annonceringspligten ved grænseoverskridende interesse Udskiftning af ansøgere/tilbudsgivere ved konkurs

3 3 Udvælgelse brug af tredjemands ressourcer EU-domstolens dom af 17. marts 2011 i sag C-95/10 - Strong Segurança En portugisisk kommune iværksatte et offentligt udbud vedrørende vagttjenester, der er en bilag IIBydelse. En tilbudsgiver vedlagde sit tilbud en erklæring fra sit moderselskab om, at moderselskabet ville sikre, at tilbudsgiveren var i besiddelse af de nødvendige midler og ville erstatte kommunens eventuelle tab som følge af en manglende opfyldelse af kontrakten. Kommunen afviste tilbuddet med den begrundelse, at tilbudsgiveren ikke var berettiget til at henvise til den finansielle formåen hos en anden virksomhed. EU-domstolen: Udbudsdirektivets artikel 47, stk. 2, vedrørende brug af underentreprenører/underleverandører finder ikke anvendelse på kontrakter om bilag IIB-tjenesteydelser. Det forhold, at en tilbudsgiver ikke kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, er hverken i strid med gennemsigtighedsprincippet eller ligebehandlingsprincippet.

4 4 Kan en tilbudsgiver, der opfylder mindstekravene til egnethed, udelukkes? KLFU af 5. juli 2013 SOS International A/S mod Region Midtjylland Region Midtjylland udbød på vegne af de 5 danske regioner 3 helikopterberedskaber som led i etablering og drift af en landsdækkende akutlægehelikopterordning i et begrænset udbud efter udbudsdirektivet. I udbudsbekendtgørelsen var angivet følgende minimumskrav til den tekniske kapacitet: Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har erfaring med drift af helikopterberedskab inden for patienttransport, redningshelikopter eller lægehelikopter, og at denne erfaring fremgår af den vedlagte referenceliste. Det vil sige, at der skal foreligge mindst én reference inden for drift af helikopterberedskab inden for patienttransport, redningshelikopter eller lægehelikopter inden for de seneste 3 år med en samlet nettoomsætning på minimum 10 mio. kr. genereret inden for perioden. Anmodningen om prækvalifikation fra SOS International A/S blev afvist som ikke egnet, selv om SOS opfyldte minimumskravet. Afvisningen var begrundet i følgende forhold: - At det af ansøgningen fremgik, at SOS ville basere opfyldelsen af den flyoperative del af kontrakten på en underleverandør, som endnu ikke var udpeget. - At det i udbudsbekendtgørelsen var angivet, at såfremt en ansøger ønskede, at der skulle lægges vægt på en underleverandørs tekniske kapacitet, skulle ansøgningen vedlægges en erklæring fra en sådan underleverandør. - At SOS havde forholdt sig neutralt i forhold til valg af operatør og derfor ikke havde vedlagt en erklæring fra en underleverandør. - At SOS derfor ikke havde dokumenteret, at SOS utvivlsomt havde den tilstrækkelige tekniske kapacitet til at kunne udføre opgaven fremadrettet.

5 5 Kan en tilbudsgiver, der opfylder mindstekravene til egnethed, udelukkes? KLFU af 5. juli 2013 SOS International A/S mod Region Midtjylland (fortsat) SOS anlagde klagenævnssag med påstand om, at SOS opfyldte minimumskravet og derfor ikke kunne afvises som uegnet. KLFU: Indklagede har ikke været berettiget til under udtrykket»utvivlsomt har en tilstrækkelig... teknisk kapacitet til at kunne udføre den udbudte ydelse«at inddrage andre parametre end de mindstekrav til egnetheden, som indklagede i overensstemmelse med udbudsdirektivets artikel 41, stk. 2, har fastsat Det er herefter klagenævnets opfattelse, at indklagede ikke har været berettiget til at afvise klagerens ansøgning med henvisning til, at klageren ikke har dokumenteret»utvivlsomt [at have] den tilstrækkelige tekniske kapacitet til at kunne udføre opgaven fremadrettet.«indklagede ville derimod såfremt der var flere end 5 egnede ansøgere have været berettiget til i medfør af udbudsdirektivets artikel 44, stk. 3, at foretage en begrænsning af antallet af ansøgere ud fra objektive og ikke diskriminerende kriterier.

6 6 Kan en tilbudsgiver afvises som uegnet, hvis der ikke er stillet krav om dokumentation for egnetheden? KLFU af 3. september 2013 UAB Tauro Zenklas mod Vejdirektoratet Vejdirektoratet udbød i et offentligt udbud efter udbudsdirektivet en entreprise om udførelse af vindog støjskærme på Vejefjordbroen. Tildelingskriteriet var laveste pris. I udbudsbekendtgørelsen var vedrørende den økonomiske og finansielle kapacitet angivet, at tilbudsgiverne på forespørgsel og inden en uge efter modtagelse af en sådan skulle bevise sin økonomiske hhv. finansielle kapacitet ved at give oplysninger om denne i henhold til udbudsdirektivets artikel 47 hhv. udbudsdirektivets artikel 48. Klagers tilbud blev efter en dialog om klagers økonomiske og tekniske formåen afvist som uegnet med henvisning til, at der var tale om en teknisk og sikkerhedsmæssigt krævende opgave af relativt stor størrelse, hvorfor Vejdirektoratet ikke vurderede, at klagers faglige og økonomiske formåen var tilstrækkelig til at udføre entreprisen.

7 7 Kan en tilbudsgiver afvises som uegnet, hvis der ikke er stillet krav om dokumentation for egnetheden? KLFU af 3. september 2013 UAB Tauro Zenklas mod Vejdirektoratet (fortsat) KLFU: Artikel 44 må forstås således, at de ordregivende myndigheder ikke skal, men kan fastsætte minimumskriterier (mindstekrav) for egnethed, jf. også Klagenævnets tidligere praksis. Efter udbudsdirektivets artikel 36 skal en udbudsbekendtgørelse indeholde de oplysninger, der er nævnt i udbudsdirektivets bilag VII A. Af punkt 17 i bilaget fremgår, at udbudsbekendtgørelsen skal indeholde:»udvælgelseskriterier og oplysninger om den økonomiske aktørs personlige forhold samt de oplysninger og formaliteter, der er nødvendige for vurderingen af de økonomiske og tekniske minimumskrav, denne skal opfylde. Eventuelle specifikke minimumstærskel-krav. «. Indklagedes udbudsbekendtgørelse af 20. juni 2012 indeholder ikke krav til tilbudsgiverne om afgivelse af oplysninger om tilbudsgiverens økonomiske og finansielle kapacitet eller tekniske kapacitet, og den mulighed, ordregiveren har efter udbudsdirektivets artikel 51 for at anmode om oplysninger hos en tilbudsgiver, forudsætter, at disse oplysninger skal supplere eller uddybe allerede afgivne oplysninger. Afvisningen af klagers tilbud som egnet var uberettiget.

8 8 Kan der indhentes supplerende oplysninger? EU-Domstolens dom af 10. oktober 2013 i sag C-336/12 Manova Undervisningsministeriet udbød efter annonceringsreglerne i tilbudslovens afsnit II driften af syv regionale vejledningscentre. Udbuddet blev gennemført som et begrænset udbud, hvor ansøgningen om prækvalifikation bl.a. skulle vedlægges ansøgerens seneste balance. Syddansk Universitet og Københavns Universitet havde oprindeligt ikke vedlagt ansøgningen om prækvalifikation den krævede balance, hvorfor Undervisningsministeriet efterfølgende indhentede disse oplysninger. Undervisningsministeriet gjorde under sagen gældende, at udbudsdirektivets regler om indhentelse af supplerende oplysninger ikke finder anvendelse, at indhentning af balancen ikke havde til formål at forvride den effektive konkurrence, og at der ikke var opstillet mindstekrav vedrørende tilbudsgiverens økonomiske formåen i udbudsmaterialet.

9 9 Kan der indhentes supplerende oplysninger? EU-Domstolens dom af 10. oktober 2013 i sag C-336/12 Manova (fortsat) KLFU af 10. marts 2010 Da hverken Syddansk Universitet eller Københavns Universitet imidlertid indleverede seneste balancer, som indklagede havde krævet af alle ansøgere, skulle indklagede have afvist anmodningerne om prækvalifikation fra de to universiteter. Indklagede rettede i stedet henvendelse til universiteterne og foranledigede, at de indleverede de manglende oplysninger, og indklagede handlede dermed i strid med princippet om ligebehandling. EU-Domstolen Med sit spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om ligebehandlingsprincippet skal fortolkes således, at det er til hinder for, at en ordregivende myndighed efter udløbet af fristen for anmodning om deltagelse i en udbudsforretning anmoder en ansøger om fremsendelse af dokumenter, som beskriver denne ansøgers situation, såsom offentliggjorte balancer, hvis fremsendelse var krævet i udbudsannoncen, men som den pågældende ansøger ikke havde medsendt i sin ansøgning om deltagelse i udbudsproceduren. Anvendelse af ligebehandlingsprincippet i udbudsprocedurer udgør således ikke et mål i sig selv, men skal bedømmes i lyset af de formål, det forfølger. Ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsforpligtelsen er til hinder for enhver forhandling mellem den ordregivende myndighed og en tilbudsgiver inden for rammerne af en udbudsprocedure, hvilket i princippet indebærer, at et tilbud ikke kan ændres efter dets afgivelse, hverken på den ordregivende myndigheds initiativ eller tilbudsgiverens initiativ. Det følger heraf, at den ordregivende myndighed ikke må anmode en tilbudsgiver, hvis tilbud ifølge myndigheden er upræcist eller ikke i overensstemmelse med de tekniske specifikationer i udbudsbetingelserne, om supplerede oplysninger Domstolen har imidlertid præciseret, at artikel 2 i [udbudsdirektivet] ikke er til hinder for, at oplysningerne vedrørende buddet i enkelttilfælde kan berigtiges eller suppleres, bl.a. fordi de åbenlyst blot kræver en præcisering eller for at bringe åbenlyse indholdsmæssige fejl til ophør

10 10 Kan der indhentes supplerende oplysninger? EU-Domstolens dom af 10. oktober 2013 i sag C-336/12 Manova (fortsat) Følgende krav skal dog overholdes: Anmodning om supplerende tilbudsoplysninger, som først kan fremsættes efter, at den ordregivende myndighed har fået kendskab til alle oplysninger, skal rettes mod alle virksomheder i samme situation. Anmodningen skal omfatte alle de punkter i buddet, der skal suppleres. Anmodningen må ikke føre til, at tilbudsgiver i virkeligheden fremsætter et nyt tilbud. Anmodningen må ikke uberettiget begunstige eller forskelsbehandle den eller de ansøgere, som har været genstand for denne anmodning. Denne konklusion vedrørende tilbud indgivet af tilbudsgivere kan overføres til ansøgeres anmodninger om at deltage i en udbudsforretning under prækvalifikationsfasen i et begrænset udbud. Den ordregivende myndighed kan således anmode om, at de oplysninger, der fremgår af en sådan ansøgning, i enkelttilfælde berigtiges eller suppleres, for så vidt som en sådan anmodning vedrører forhold eller oplysninger, såsom offentliggjorte balanceoplysninger, som det objektivt kan kontrolleres forelå forud for udløbet af fristen for anmodning om deltagelse i et udbud. Det skal imidlertid præciseres, at dette ikke ville være tilfældet, hvis udbudsmaterialet krævede fremsendelse af det manglende dokument eller den manglende oplysning, idet ansøgeren ellers ville blive udelukket fra udbuddet.

11 11 Kan der indhentes supplerende oplysninger? KLFU af 18. juli 2014 Kontech A/S m.fl. mod Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse udbød i et begrænset udbud efter udbudsdirektivet en altanentreprise. I udbudsbekendtgørelsen var stillet krav om, at ansøgningen om prækvalifikation skulle indeholde: o Erklæring på tro- og love om udelukkelsesgrundene efter artikel 45, stk. 1 og 2 o Erklæring på tro- og love vedrørende ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Klagers ansøgning indeholdt ikke den krævede tro og love-erklæring, men derimod en serviceattest dateret efter offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen. Klagers ansøgning blev afvist som ukonditionsmæssig. KLFU: Serviceattesten indeholder ikke oplysninger svarende til de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra d og g. Uanset om en del af serviceattesterne i øvrigt svarer til det indhold, som tro og love-erklæringen efter udbudsbekendtgørelsen skulle have, kunne de allerede af denne grund ikke erstatte den krævede tro og love-erklæring. Boligorganisationen var derfor berettiget til at anse klagerens ansøgning for ikke konditionsmæssig.

12 12 Kan der indhentes supplerende oplysninger? KLFU af 3. juli 2014 HHM A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen udbød i en begrænset licitation efter tilbudsloven en hovedentreprise om udvidelse af Statsfængslet i Horserød. I udbudsbrevet var der indeholdt krav om, at der skulle afleveres en tilsagnserklæring vedrørende garantistillelse, jf. byggesagsbeskrivelsens bilag 4. I byggesagsbeskrivelsen var der i en oplistning af bilag efter indholdsfortegnelsen desuden anført: Bilag 4. Tilsagnserklæring (skal underskrives og vedlægges tilbud) NB Vedlagte bilag 3 og 4 skal anvendes ved afgivelse af tilbud. Andre formularer accepteres ikke. Endelig var det i en bemærkning til AB 92, 1, anført, at der ikke blev accepteret forbehold ud over Dansk Byggeris Standardforbehold maj 2008, og at alle øvrige forbehold således ville indebære, at et tilbud var ukonditionsmæssigt. Tilbuddet fra H. Skjøde Knudsen A/S blev vurderet som det økonomisk mest fordelagtige tilbud. H. Skjøde Knudsen A/S tilbud var vedlagt et tilsagn om entreprisegaranti fra Tryg Forsikring, der dog ikke var afgivet ved en underskrift af udbudsmaterialets bilag 4 Tilsagnserklæring.

13 13 Kan der indhentes supplerende oplysninger? KLFU af 3. juli 2014 HHM A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen (fortsat) KLFU: Efter en gennemgang af præmisserne i Manova-dommen udtalte klagenævnet følgende: Klagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at forstå ligebehandlingsprincippet i tilbudsloven anderledes, end hvad der på det EU-udbudsretlige område følger af dommen og af implementeringsbekendtgørelsens 12. Som angivet i præmis 40 og 42 i Manova-dommen og tilsvarende implementeringsbekendtgørelsens 12, stk. 4, er indklagede forpligtet til at overholde de kriterier, herunder kravet om brug af bilag 4, som indklagede selv har fastlagt. Erklæringen fra Tryg, som var vedlagt H. Skjøde Knudsen A/S tilbud, er anderledes formuleret end bilag 4. Da H. Skjøde Knudsen A/S ikke havde anvendt formularen i bilag 4, kunne indklagede som følge af det krav i byggesagsbeskrivelsen, som indklagede selv havde opstillet, ikke lovligt antage tilbuddet. Dette gælder, uanset om anvendelse af en tilsagnserklæring som den Tryg har afgivet, synes at opfylde indklagedes formål med at kræve tilsagn om garanti, og uanset at indklagede, hvis indklagede ikke i byggesagsbeskrivelsen havde stillet et obligatorisk krav om brug af bilag 4, efter de i øvrigt i udbudsmaterialet anvendte formuleringer ville have kunnet acceptere det tilsagn, som H. Skjøde Knudsen A/S havde vedlagt sit tilbud. Direktoratet blev desuden ved klagenævnets kendelse af 29. oktober 2014 pålagt at betale kr. i erstatning for mistet fortjeneste til HHM A/S.

14 14 Sideordnet udbud KLFU af 18. december 2012 Stryker Danmark, filial af Stryker AB mod Region Syddanmark Region Syddanmark udbød i et offentligt udbud efter udbudsdirektivet indkøb af forskellige hofteimplantater til regionens sygehuse og samarbejdet om drift af et referencecenter på Vejle Sygehus om uddannelses-, forsknings- og udviklingsaktiviteter. Udbuddet var opdelt i 8 rammeaftaler og således at tilbuddet på hver rammeaftale skulle gives henholdsvis inklusive og eksklusive forbrug på Vejle Sygehus. Derudover kunne tilbudsgiveren som et sideordnet tilbud give tilbud på implantater til Vejle Sygehus samt deltagelse i partnerskab om drift af referencecenter. Sidstnævnte var et sideordnet udbud, som regionen frit kunne vælge om regionen ville antage. KLFU: Hverken udbudsdirektivet eller tilbudsloven indeholder bestemmelser om sideordnet udbud, men fremgangsmåden har i praksis navnlig været anvendt på bygge- og anlægsområdet, hvor ordregiveren typisk har ønsket at få tilbud på forskellige tekniske løsninger eller opnå kendskab til den prismæssige forskel mellem forskellige løsninger. Der er dog ikke grundlag for at antage, at sideordnet udbud er udelukket ved udbud af andet end bygge- og anlægsarbejder efter udbudsdirektivet. Et sideordnet udbud skal tilrettelægges, så det overholder de udbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed. Både udbudsbekendtgørelsen og udbudsbetingelserne indeholder en klar beskrivelse af de sideordnede udbud.

15 15 Sideordnet udbud Indklagede har oplyst, at baggrunden for det sideordnede udbud var, at indklagede ville sikre sig, at referencecenteret ikke ville få en fordyrende effekt i forhold til leveringen af hofteimplantater til regionens øvrige sygehuse. Det har efter udbudsbetingelserne været tydeligt, dels hvad grundlaget for det sideordnede udbud var, dels at indklagede frit kunne vælge, om tilbud på referencecentret skulle antages, dels hvad tildelingskriteriet og underkriterierne for tildelingen af rammeaftalen på referencecentret herefter var. Klagenævnet fandt herefter, at regionen havde tilrettelagde udbuddet på en saglig og objektiv måde, og at det var hensigtsmæssigt at inddrage udbuddet af samarbejdet om drift af et referencecenter på Vejle Sygehus i udbuddet af hofteimplantater mv. for at få fastlagt, om regionen økonomisk ville have mulighed for at antage et tilbud på dette koncept. Det sideordnede udbud var lovligt.

16 16 Udbud med forhandling usædvanlig dyre tilbud KLFU af 11. marts 2014 HSHansen A/S mod Bygningsstyrelsen Bygningsstyrelsen udbød i et begrænset udbud efter udbudsdirektivet en konkrakt om udførelse af facaden på Mærsk Bygningen (Panum-komplekset) i totalentreprise. Tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Udbuddet var tilrettelagt således, at den vindende tilbudsgiver ville blive tildelt en samarbejdsaftale, som efterfølgende kunne overgå til en entrepriseaftale under visse betingelser. En af disse betingelser var ifølge udbudsbetingelserne, at entreprenøren kunne redegøre for, at entreprisen kunne realiseres inden en for en økonomisk ramme på 150 mio. kr. ekskl. moms. Bygningsstyrelsen modtog 2 tilbud på 295 mio. kr. og 233 mio. kr. Bygningsstyrelsen annullerede efterfølgende udbuddet og overgik til et udbud med forhandling efter udbudsdirektivets artikel 30, stk. 1, litra a, under henvisning til, at de to modtagne tilbud var uantagelige grundet den tilbudte pris. Under det efterfølgende udbud med forhandling afgav klageren et tilbud på 268 mio. kr. og den vindende tilbudsgiver et tilbud på 235 mio. kr. Tilbuddene blev herefter vurderet efter en pointskala, hvor en tilbudssum på over 270 mio. kr. blev vurderet som uantagelig (1 point), og en tilbudssum på 180 mio. kr. eller derunder som fremragende (5 point). Klagenævnet for Udbud skulle under den efterfølgende klagesag bl.a. tage stilling til, om betingelserne i udbudsdirektivets artikel 30, stk. 1, litra a, for at overgå til et udbud med forhandling var opfyldt.

17 17 Udbud med forhandling usædvanlig dyre tilbud KLFU af 11. marts 2014 HSHansen A/S mod Bygningsstyrelsen (fortsat) KLFU: At de afgivne tilbud ligger over ordregiverens budget medfører ikke i sig selv, at tilbuddene kan anses for at være ikke forskriftsmæssige eller uantagelige efter nationale forskrifter med den følge, at ordregiveren kan overgå til udbud med forhandling i medfør af udbudsdirektivets artikel 30, stk. 1, litra a. Dersom budgettet er forud fastsat og tilkendegivet som bindende over for tilbudsgiverne i forbindelse med udbudsbetingelserne, vil overskridelse af budgetrammen dog kunne medføre, at tilbuddene er ikke forskriftsmæssige Budgettet på 150 mio. kr. har imidlertid ikke haft en sådan karakter, at overskridelsen kunne medføre, at tilbuddene var ikke forskriftsmæssige, jf. at Bygningsstyrelsen under det gennemførte udbud antog begge tilbud, uanset at de oversteg dette beløb væsentligt og tilrettelagde prisvurderingen således, at den omfattede et spænd fra 180 mio. kr. til 270 mio. kr., samt at det beroede på et skøn, hvorvidt tilbuddene efter fradrag af forslag til optimering havde potentiale til at kunne reduceres til 150 mio. kr. Da Bygningsstyrelsen, efter der var indgivet til klage til klagenævnet, havde indrykket en profylaksebekendtgørelse, kunne kontrakten med den vindende tilbudsgiver ikke erklæres for uden virkning, selv om denne kontrakt var indgået uden forudgående udbudsbekendtgørelse.

18 18 Tilbudsvurdering laveste pris KLFU af 1. februar 2013 Abena A/S mod Statens og Kommunernes Indkøbs service A/S SKI udbød i et offentligt udbud efter udbudsdirektivet en 4-årig rammeaftale vedrørende aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Tildelingskriteriet var laveste pris. I udbudsbetingelserne var det anført, at produkterne ville blive evalueret på baggrund af deres stykpris. De enkelte varelinjer var vægtet med faktor 1 til 3. Derudover var de 3 hovedproduktgrupper aftørringspapir, affaldsposer og håndhygiejne mv. vægtet. Endelig var der inden for hovedproduktgrupperne foretaget vægtning af de forskellige (under)produktgrupper. I forbindelse med et spørgsmål oplyste SKI, at der på baggrund af de oplyste vægtninger ville blive beregnet en totalpris, og at priserne pr. linje lægges sammen i forhold til den vægtning, der fremgår af tilbudslisten. I forbindelse med den konkrete vurdering af tilbuddene blev de enkelte priser tildelt point efter to forskellige modeller:

19 19 Tilbudsvurdering laveste pris KLFU af 1. februar 2013 Abena A/S mod Statens og Kommunernes Indkøbs service A/S (fortsat) Model A: Beregning af totalpris på varegruppen. Tildeling af point efter følgende formel: Pointskalaens maksimum x ( Laveste tilbudspris ) Tilbud der vurderes pris Beregning af den samlede pointtildeling pr. hovedproduktgruppe, der derefter blev vægtet i overensstemmelse med angivelserne i udbudsmaterialet. Model B: Tildeling af point pr. varelinje. Beregningen af den samlede pointsum pr. vare og pointene pr. varegruppe blev lagt sammen i henhold til den vægtning, der er angivet i udbudsmaterialet. Herefter beregnes den samlede pointtildeling pr. hovedproduktgruppe i relation til den i udbudsmaterialet angivne vægt. KLFU: SKI har ikke været forpligtet til at anvende en model, hvorefter laveste pris blev udregnet som en samlet totalpris baseret på ren sammenlægning af evalueringsprisen (pris pr. mindste enhed) vedrørende alle varelinjer med den i tilbudslisten angivne vægtning pr. varelinje mv. SKI har ikke ved besvarelsen af spørgsmål forpligtet sig til at anvende en bestemt evalueringsmodel. De anvendte evalueringsmodeller var lovlige. SKI har således ved brug af 2 forskellige modeller samt den eksterne auditering foretaget en grundig og gennemkontrolleret bedømmelse.

20 20 Vurdering af tilbuds konditionsmæssighed KLFU af 1. oktober 2009 Cimber Air A/S mod Forsvarskommandoen, ad påstand 5: En ordregiver har som udgangspunkt ikke pligt til at kontrollere rigtigheden af de oplysninger, som fremgår af et tilbud. Hvis det er åbenbart, at oplysninger fra en tilbudsgiver er forkerte, kan det imidlertid være i strid med princippet om ligebehandling, hvis ordregiveren lægger de pågældende oplysninger til grund i sin vurdering af tilbuddet. KLFU af 28. juni 2012 Gambro Danmark mod Region Sjælland, ad påstand 5 c): Indklagede var berettiget til at lægge til grund, at Fresenius Medical Care Danmark A/S opfyldte kravspecifikationens pkt. 4.57, da virksomheden bekræftede at opfylde kravet uden tilføjelser.

21 21 Vurdering af tilbuds konditionsmæssighed Højesterets dom af 15. juni 2012 i sag 88/2010 Montaneisen GmbH mod Kystdirektoratet Efter gennemførelse af et udbud efter udbudsdirektivet indgik Kystdirektoratet i 2007 aftale med Minegruppen om minerydning af Skallingen. Minegruppen havde i sit tilbudsbrev under overskriften Scope of Tender anført: - We have prepared a Proposal which to the highest extent fulfils the requirements, technical as well as commercial, in the Tender Documents - The methods, technology and work plan described in are an integrated part of our Tender. Den 9. marts 2007 meddelte Kystdirektoratet de øvrige tilbudsgivere, at Minegruppen havde afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og at kontrakten derfor ville blive tildelt Minegruppen. På et møde den 7. marts 2007 oplyste Minegruppen, at det var Minegruppens forudsætning, at det der står i tilbudet leveres, mens der ikke leveres noget, som ikke står i tilbudet. Det betyder at det materiel og den metode, der er foreslået i tilbudet, ligger til grund for prisen.

22 22 Vurdering af tilbuds konditionsmæssighed Højesterets dom af 15. juni 2012 i sag 88/2010 Montaneisen GmbH mod Kystdirektoratet (fortsat) Højesteret: Parterne er enige om, at fase 2 af minerydningen på Skallingen blev udbudt som en resultatkontrakt, således at tilbudsgiveren selv skulle bære risikoen for valg af materiel og metode. Det må lægges til grund, at Kystdirektoratet senest på møderne med Minegruppen den 14. og 23. marts 2007 blev klar over, at Minegruppens tilbud indeholdt et forbehold om, at detektionsudstyret kunne spore de eftersøgte genstande, herunder ZZ-42-tænderne, i den dybde, der var forudsat i tilbuddet. Dette forbehold, som overvæltede risikoen for detektionsudstyrets anvendelighed og effektivitet på Kystdirektoratet, var i strid med et grundlæggende element i udbudsbetingelserne. Kystdirektoratet var derfor i medfør af artikel 2 i udbudsdirektivet forpligtet til at se bort fra Minegruppens tilbud. Dette gælder, selv om direktoratet ved af 9. marts 2007 havde meddelt de øvrige tilbudsgivere, at Minegruppen havde vundet udbudsforretningen.

23 23 Vurdering af tilbuds konditionsmæssighed KLFU af 8. maj 2014 Abena A/S mod Slagelse Kommune Slagelse Kommune udbød på vegne af Fællesudbud Sjælland i et offentligt udbud efter udbudsdirektivet to delaftaler om levering af henholdsvis stomihjælpemidler og kateterhjælpemidler. Klagesagen vedrørte delaftalen om kateterhjælpemidler. Klager nedlagde under klagenævnssagen påstand om, at klagenævnet skulle konstatere, at Slagelse Kommune havde handlet i strid med ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet ved ikke at afvise den vindende tilbudsgivers tilbud som ukonditionsmæssigt. KLFU: En ordregiver er efter fast praksis på den ene side ikke uden nærmere anledning forpligtet til at undersøge, om et tilbudt produkt lever op til mindstekrav i udbudsbetingelserne. Ordregiveren kan på den anden side ikke uden at handle i strid med ligebehandlingsprincippet underkaste tilbuddene en forskellig prøvelse i henseende til, om det tilbudte er konditionsmæssigt, medmindre der er særlig anledning til en sådan undersøgelse. OneMed A/S oplyste i sit tilbud, at selskabet opfyldte alle krav i udbudsbetingelserne Indklagede var herefter berettiget til ved tilbudsevalueringen at gå ud fra, at OneMed A/S havde tilbudt de fulde produktserier, mens indklagede ikke havde anledning til - og derfor heller ikke var berettiget til - at foretage en nærmere undersøgelse af oplysningerne i tilbudslisten, som ikke også blev foretaget i forhold til de øvrige tilbud, herunder klagerens.

24 24 Teknisk afklaring hvor går grænsen? KLFU af 31. januar 2014 Avaleo ApS mod Vejle Kommune Sagen angik et offentligt udbud efter UBD vedrørende levering og drift af et IT-system til Vejle Kommunes velfærdsforvaltning. I udbudsmaterialet var der angivet en lang række mindstekrav med udtrykkelig angivelse af, at tilbud, der ikke opfyldte mindstekravene, ville blive betragtet som ukonditionsmæssige. Vejle Kommune modtog to tilbud, ét fra Avaleo ApS og ét fra CSC Scandihealth A/S. I tilbuddet fra CSC var det angivet, at tilbuddet opfyldte alle mindstekravene CSC beskrev (selv om det ikke var et krav), hvordan man ville opfylde alle mindstekrav. Efter modtagelsen af tilbuddene bad Vejle Kommune CSC bekræfte, at tilbuddet opfyldte en række nærmere angivne mindstekrav, herunder mindstekravet om snitflader idet det ikke fremgik af tilbuddet (en liste, der fremstod som udtømmende sammenholdt med en beskrivelse), at de krævede snitflader til Stofmisbrugsdatabasen var omfattet af tilbuddet. CSC bekræftede, at alle mindstekrav ville blive opfyldt, hvorefter Vejle Kommune valgte at indgå kontrakt med CSC.

25 25 Teknisk afklaring hvor går grænsen? KLFU af 31. januar 2014 Avaleo ApS mod Vejle Kommune (fortsat) KLFU: Risikoen for den uklarhed, der følger af, at de anførte steder i tilbuddet ikke er overensstemmende, påhviler tilbudsgiveren. Henset til tilbudsgiverens angivelser vedrørende de konkret tilbudte snitflader kan de generelle bemærkninger i tilbuddets indledning ikke føre til en forståelse, hvorefter tilbuddet med sikkerhed omfatter snitflader til Stofmisbrugsdatabasen. En sikker, hurtig og effektiv afklaring af tilbuddets oprindelige indhold kunne under de nævnte omstændigheder, hvor der ikke er konkrete holdepunkter for, at der foreligger en klar skrive-, slå- eller regnefejl eller lignende, ikke opnås blot ved at anmode tilbudsgiveren om at oplyse eller bekræfte dennes intention med tilbuddet. Dette skyldes, at tilbudsgiveren i en sådan situation efter omstændighederne vil kunne have en stærk interesse i at søge at forbedre sit oprindelige tilbud, således at det bliver konditionsmæssigt. Vejle Kommune havde forhandlet med CSC efter afleveringen af CSCs tilbud og inden kontrakttildelingen om CSCs forbehold for udbudsmaterialet. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at henvendelsen og CSCs svar efter deres ordlyd alene efterspurgte og indeholdt en bekræftelse på, at tilbuddet var konditionsmæssigt. Det kunne heller ikke tillægges betydning, at beskrivelsen ikke var krævet i medfør af udbudsmaterialet. Beslutningen om at indgå kontrakt med CSC blev som følge heraf annulleret.

26 26 Beregning af tærskelværdi Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udtalelse af 8. maj 2012 i klage over DTU s manglende overholdelse af udbudsreglerne DTU (DTU Campus Service og DTU s institutter) havde indgået kontrakter med 5 forskellige virksomheder om udførelse af elinstallationsarbejder omfattet af udbudsdirektivets bilag I, undergruppe Elinstallationsvirksomhed. Opgaven var udbudt efter tilbudslovens bestemmelser. De pågældende virksomheders samlede omsætning med DTU varierede mellem ca. 3 mio. kr. og 20 mio. kr. Omsætningen var fordelt på mange enkelte opgaver. Udtalelse: Når det skal afgøres, om flere kontrakter om bygge- og anlægsaktiviteter værdimæssigt skal sammenlægges i relation til tærskelværdien, skal det således vurderes, om kontrakterne angår ét bygge- og anlægsarbejde. Momenter der kan være et indicium for, at det er tale om ét bygge- og anlægsarbejde er eksempelvis sammenfald mellem flere kontrakter, fx for så vidt angår den ordregivende myndighed, de virksomheder som kan udføre arbejderne, den geografiske placering, udførelsestidspunkt samt tidspunktet for proceduren ved kontraktindgåelsen Det skal i denne forbindelse fremhæves, at DTU har oplyst, at kontrakterne om udførelsen af elinstallationsvirksomhed er af meget forskellig karakter og indgået med flere forskellige virksomheder. På baggrund af disse oplysninger kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke umiddelbart finde holdepunkter der tyder på et sådant sammenfald mellem kontrakter, udførelsestidspunkt eller tidspunkt for proceduren for kontraktindgåelsen, at kontrakterne skal betragtes som ét samlet bygge- og anlægsarbejde.

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034506 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 5. juli 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034506 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 5. juli 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034506 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 5. juli 2013 K E N D E L S E SOS International A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 4. juni 2012 K E N D E L S E Kuben Management (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (selv

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Ordregiver har et meget vidt skøn ved prækvalifikation

Ordregiver har et meget vidt skøn ved prækvalifikation Resumeer af offentliggjorte kendelser fra Klagenævnet for Udbud Perioden august 2014. Resumeer og kommentarer er skrevet af Jacob Georg Naur og Pernille Aagaard Truelsen fra Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 K E N D E L S E Danske Kroer & Hoteller (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

PRIMO-seminar, Odense Rådhus 29. oktober 2013. Seneste praksis. Jesper Kaltoft, Bech-Bruun

PRIMO-seminar, Odense Rådhus 29. oktober 2013. Seneste praksis. Jesper Kaltoft, Bech-Bruun PRIMO-seminar, Odense Rådhus 29. oktober 2013 Seneste praksis Jesper Kaltoft, Bech-Bruun Kontrakter uden for direktiv og tilbudslov Kendelse af 4. februar 2013, SDI Media A/S mod Danmarks Radio Frivillig

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke?

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? IKA Indkøbsjura 2013 Advokat Mikala Berg Dueholm 19. og 20. juni 2013 At forstå markedet? Side 2 Risici Dyrt for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014 (Erstatningsdel) K E N D E L S E HHM A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Aarhus) mod Direktoratet for

Læs mere

Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge

Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge 26. februar 2010 Sag 4/0420-0100-0205 / PMK Deres ref. Klage over Fællesindkøb Fyn vedr. accept af dokumentation

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag.

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag. Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020177 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Kaj Kjærsgaard) 5. februar 2010 K E N D E L S E 1. Klaus Kristoffer Larsen A/S 2. Vognmandsfirmaet Alfred Nielsen A/S 3. Universal

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Praksis og tendenser inden for udbudsretten. v/ partner Jesper Kaltoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Praksis og tendenser inden for udbudsretten. v/ partner Jesper Kaltoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Praksis og tendenser inden for udbudsretten v/ partner Jesper Kaltoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Udvalgte temaer fra det seneste års tid Profylaksebekendtgørelser efter Fastweb Annonceringspligt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 K E N D E L S E Merrild Coffee Systems ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Region Sjælland (advokat Claus Berg, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere

NYHEDER PÅ UDBUDSOMRÅDET

NYHEDER PÅ UDBUDSOMRÅDET NYHEDER PÅ UDBUDSOMRÅDET Der er følgende nyheder på udbudsområdet: Domme fra De Europæiske Fællesskabers Domstol 29. januar 2014, T-158/12, European Dynamics Belgium SA, Europeans Dynamics Luxembourg SA,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 K E N D E L S E Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS (selv) mod Region Midtjylland (selv) Klagenævnet har den 8. februar 2013

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Orientering om Udbudsret - Uge 17-18 Forum for kontrakter og udbud

Orientering om Udbudsret - Uge 17-18 Forum for kontrakter og udbud Orientering om Udbudsret - Uge 17-18 Forum for kontrakter og udbud 1 2 INTRODUKTION Siden sidste Orientering er der offentliggjort en kendelse, en dom fra Retten samt en ny analyse fra Konkurrence- og

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 K E N D E L S E Munkebjerg Hotel A/S (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Seneste nyt inden for udbudsretten

Seneste nyt inden for udbudsretten Seneste nyt inden for udbudsretten Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Anders Birkelund Nielsen og partner Jesper Kaltoft Håndhævelsesloven er ændret pr. 1. juni 2013 Klagefrister

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036039 (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036039 (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036039 (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014 K E N D E L S E Ulefos NV A/S (selv) mod Esbjerg Forsyning A/S (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen

Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret Odense 21. januar 2009 Program KLFU af 19. december 2008, UAB Baltic Orthoservice

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 K E N D E L S E Dansk Byggeri (advokat Henrik Fausing v/ advokat Christian B. Prophet-Rannow, København) mod

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere