KORT OG GODT. Kort og godt om kvalitetsmål i de gymnasiale uddannelser. for erhvervsskolernes bestyrelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORT OG GODT. Kort og godt om kvalitetsmål i de gymnasiale uddannelser. for erhvervsskolernes bestyrelser"

Transkript

1 DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER Kort og OG godt -GYMNASIER om kvalitetsmål DANSKE i de ERHVERVSSKOLER gymnasiale uddannelser OG -GYMNASIER for erhvervsskolernes bestyrelser 1

2 Indledning Alle gymnasiale uddannelsesinstitutioner arbejder med at sikre en høj kvalitet i de gymnasiale uddannelser, uanset om det er en erhvervsskole, der typisk udbyder hhx eller htx eller et alment gymnasium, der har stx. Dette udmønter sig både i det strategiske arbejde i skolens bestyrelse, i den strategiske og pædagogiske ledelse samt i den daglige undervisning. De gymnasiale institutioner skal have et kvalitetssystem, der understøtter kvalitetsarbejdet. Denne publikation beskriver rammerne for erhvervsskolernes kvalitetsarbejde på det gymnasiale område og giver inspiration til, hvordan skolens kvalitetssystem kan bruges til strategisk udvikling. Kort og godt om kvalitetsarbejde er målrettet erhvervsskolernes bestyrelser og har til formål at inspirere bestyrelsen til at benytte skolens kvalitetssystem som afsæt for strategiske drøftelser vedrørende de gymnasiale uddannelser på skolen. I udgivelsen sættes der fokus på henholdsvis de formelle rammer og arbejdet med data som strategisk værktøj. De formelle rammer: 1. Rammer for arbejdet med kvalitetssystemer 2. Tilsyn og politisk opfølgning på retningsgivende mål Det strategiske værktøj: 1. Data til kvalitetsarbejde på en uddannelsesinstitution 2. Signalværdier i arbejdet med kvalitetsmål Med venlig hilsen Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj

3 Indholdsfortegnelse Indledning Rammer for gymnasiers arbejde med kvalitetssystemer Mål for kvaliteten Selvevaluering Opfølgningsplan Bestyrelsens fokus Illustration af et kvalitetssystem: Tilsyn og politisk opfølgning på retningsgivende mål Politisk opfølgning via målbare konkrete mål Tilsyn Bestyrelsens fokus Data til kvalitetsarbejde på en uddannelsesinstitution Data til evaluering af kvalitetsudvikling til forskellige målgrupper i organisationen Data, der kan understøtte skolens kvalitetsmål på de gymnasiale dannelser Fortolkning af data på en uddannelsesinstitution Bestyrelsens fokus Signalværdi i arbejdet med kvalitetsmål Erhvervsskolens kvalitetskultur Bestyrelsens fokus

4 1. Rammer for gymnasiers arbejde med kvalitetssystemer Alle gymnasiale uddannelsesinstitutioner skal have et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Et kvalitetssystem er en fast procedure for, hvordan skolen vil arbejde med kvalitetsudvikling. Systemet tilrettelægges ud fra formålet med de gymnasiale uddannelser og de i øvrigt fastsatte uddannelses- og institutionspolitiske mål. Skolen integrerer ligeledes egne mål for skolens kvalitetsudvikling i kvalitetssystemet. Kvalitetssystemet indeholder en beskrivelse af, hvilke mål skolen arbejder efter, samt hvordan skolen indsamler og anvender data til resultatvurdering og kvalitetssikring og -udvikling. Skolen fastsætter selv hvilke metoder og procedurer, der skal anvendes i kvalitetssystemet. Der er dog krav om, at skolen følger skriftligt op via en årlig selvevaluering og en opfølgningsplan, og at disse drøftes i skolens bestyrelse. Figur 1: Kvalitetssystem Et kvalitetssystem er en fast procedure for, hvordan skolen vil arbejde med sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet. Kvalitetssystemet skal tage udgangspunkt i formålet med de gymnasiale uddannelser, nationalt fastsatte mål og skolens egne mål. Mål for kvaliteten Nationalt fastsatte mål og skolens egne mål Selvevaluering Løbende evaluering af skolens indsatser Opfølgningsplan Plan for handlinger skolen vil iværksætte og evaluere Faktaboks vedr. kvalitetssystemer. Mål for kvaliteten Skolens kvalitetssystem skal udfolde og konkretisere de uddannelses- og institutionspolitiske mål på det gymnasiale område. Dette omfatter, i den nuværende gymnasiereform, de retningsgivende mål, som er fastsat i aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser i Forligskredsen har fastsat målene for at sikre, at kvaliteten i de gymnasiale uddannelser er så ensartet som muligt på tværs af landet. Målene skal ligeledes sikre, at reformen af de gymnasiale uddannelser bliver implementeret efter hensigterne. 4

5 De retningsgivende mål for de gymnasiale uddannelser er følgende: 3. Gymnasieskolerne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan, uanset social baggrund. 4. Elevtrivslen i de gymnasiale uddannelser skal styrkes. 5. En større andel af studenterne skal påbegynde en videregående uddannelse. Politikerne følger derfor løbende med i resultaterne af de retningsgivende mål. I kvalitetssystemet kan skolen supplere politisk fastsatte mål med skolens egne mål for kvalitet på det gymnasiale område. Det kan fx være mål, der knytter sig til erhvervsskolens værdigrundlag og strategi på det gymnasiale område. Erhvervsskoler, der udbyder flere gymnasiale uddannelser, fx både hhx, htx og stx, kan udforme særlige mål for de enkelte uddannelsesområder eller afdelinger på skolen. Selvevaluering Alle gymnasiale institutioner skal have en procedure for en årlig selvevaluering, der inddrager elever og lærere og danner grundlag for den lokale kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Selvevalueringen skal drøftes med skolens bestyrelse og har til formål at sikre en løbende udvikling af skolens faglige og pædagogiske kvalitet. Selvevalueringen er en del af skolens lokale kvalitetssystem og skal blandt andet omfatte den enkelte skoles særlige faglige og pædagogiske indsatsområder. Selvevalueringen er et værktøj til løbende evaluering af de indsatser, skolen har igangsat og skal danne grundlag for at udarbejde en opfølgningsplan. Den årlige selvevaluering skal være skriftlig og skal offentliggøres på skolens hjemmeside. Opfølgningsplan På baggrund af selvevalueringen skal skolen udarbejde én skriftlig opfølgningsplan for det kommende år. Planen skal indeholde oplysninger om vurderede ændringsbehov, løsningsforslag og operationelle mål og herunder hvilke konkrete indsatser skolen vil sætte i gang. Selvevaluering og forslag til opfølgningsplanen skal forelægges bestyrelsen. Opfølgningsplanen skal ligeledes lægges på skolens hjemmeside. Bestyrelsens fokus De retningsgivende mål og skolens lokale kvalitetsmål for de gymnasiale uddannelser bør være et fokusområde for skolens bestyrelse. Målene kan være med til at sætte retning på det strategiske arbejde med at udvikle kvaliteten og vurdere, hvor det er særligt vigtigt at styrke hhx og htx. Drøftelserne kan tage afsæt i skolens selvevaluering og opfølgningsplan, så de bliver et arbejdsredskab i bestyrelsens strategiske arbejde. 5

6 Illustration af et kvalitetssystem: Nedenfor er to eksempler på, hvordan skoler, der udbyder erhvervsrettede gymnasiale uddannelser, har valgt at systematisere arbejdet omkring måling af kvalitetsarbejdet på skolen. Årshjul for kvalitetsarbejdet på gymnasieområdet på en erhvervsskole, der udbyder hhx og htx. Link til kvalitetssystemet på skolens hjemmeside Skema med oversigt over kvalitetssystemet på en skole, der udbyder stx, hf og hhx: Link til kvalitetssystemet på skolens hjemmeside 6

7 2. Tilsyn og politisk opfølgning på retningsgivende mål De gymnasiale uddannelsesinstitutioner er forpligtet til at arbejde for at sikre god kvalitet og leve op til den til en hver tid gældende aftale på det gymnasiale område. Undervisningsministeren har det overordnede ansvar og fører tilsyn med undervisning, prøver og eksaminer i de gymnasiale uddannelser. I dette afsnit beskriver vi overordnet, hvordan det statslige tilsyn foregår, samt hvordan politikerne følger op på reformens mål. Politisk opfølgning via målbare konkrete mål Til hvert af de retningsgivende mål knyttes konkrete indikatorer/målepunkter, så udviklingen kan følges på nationalt plan og på den enkelte skole. De konkrete mål fastlægges af den pågældende skole. Figur 2: Mål 1. Gymnasieskolerne skal udfordre alle elever uanset social baggrund, så de bliver så dygtige, som de kan. 2. En større andel af studenterne skal påbegynde en videregående uddannelse. 3. Trivslen i de gymnasiale uddannelser skal styrkes. Data til opfølgning Løfteevne Fagligt niveau Fravær Eksamensresultater Særkørsel vedr. socialøkonomisk baggrund*. Overgang til videregående uddannelser Frafald Årlige elevtrivselsmålinger. * Betydningen af social baggrund i forhold til elevernes resultater sker ved brug af samme data opdelt på elevkategorier ud fra socioøkonomisk baggrund og faglige indgangsforudsætninger. Skolen har adgang til data via undervisningsministeriets datavarehus og svarer til de data, der i forvejen benyttes i kvalitetstilsynet med skolerne. Mål vedrørende elevernes trivsel indhentes via de årlige elevtrivselsmålinger (ETU). På nationalt plan bliver der udarbejdet en årlig statusredegørelse, så regeringen og Folketinget kan følge op på, om reformen lever op til de politiske intentioner. Gymnasiesektoren har derfor et fælles ansvar for at arbejde for at implementere reformen, så den lever op til de politiske målsætninger, og her er skolens kvalitetssystem et vigtigt værktøj. 7

8 Tilsyn Det statslige kvalitetstilsyn med de gymnasiale uddannelser tager udgangspunkt i de retningsgivende mål. Tilsynet skal understøtte skolernes kvalitetsudvikling. Der er fokus på at understøtte de institutioner, der har de største udfordringer med at nå målene. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) i Undervisningsministeriet gennemfører et kvalitetstilsyn hvert år og har som mål, at det skal ske i tæt dialog mellem skolerne. STUK benytter sig af tre tilsynsspor i forbindelse med gennemførsel af tilsyn på de gymnasiale uddannelsesinstitutioner. Figur 3: Tilsyn Risikobaseret Tematisk Enkeltsag De tre tilsynsspor Målepunkter/indikatorer for udvælgelse af skoler til tilsyn Skoler screenes på baggrund af følgende indikatorer: 1. Eksamensresultat 2. Overgang til videregående uddannelse 3. Frafald 4. Løfteevne. Særlige indsatser som STUK er blevet opmærksom på. Det kan være et tema, hvor flere skoler er udfordret, eller tema, der har politisk interesse som fx fravær. Tilsynet omfatter en samlet indsats på flere skoler på én gang. Iværksættes ofte på baggrund af henvendelser fra elever, lærere eller forældre om en generel bekymring for skolen. Udvidet tilsyn Hjemmeside Årsrapporter Bestyrelsesreferater Resultatlønskontrakter Opfølgningsplaner Øvrig relevant materiale. Kan udspringe af konkrete tilsynssager, hvor styrelsen vurderer, at en samlet indsats er fordelagtig for sektoren. Kan også udspringe af tidligere tilsynssager. Kilde: I det risikobaserede tilsyn screener STUK de gymnasiale uddannelsers faglige resultater på skolens niveau og på landsplan. STUK udvælger de skoler, der igennem en treårig periode har de dårligste resultater set i forhold til de andre skoler. Hvis skolen fx har en negativ løfteevne, bliver skolen udtrukket til tilsyn. I det tematiske tilsyn tager STUK udgangspunkt i indsatser på særlige områder, hvor de er blevet opmærksom på, at skoler er udfordrede. Det kan også være et emne, der har særligt politisk bevågenhed. 8

9 Et enkeltsagstilsyn sættes ofte i gang, hvis der har været henvendelser fra borgere, elever, lærere osv., men det kan også sættes i gang, hvis skolen tidligere har været udtrukket til tilsyn, og der er brug for at følge op på forløbet, og de indsatser skolen har iværksat. Hvordan bliver skolerne udvalgt til tilsyn? I Undervisningsministeriets tilsynsprocesser undersøger STUK skolernes resultater, og udvælger de skoler, der har klaret sig dårligst i forhold til de andre skoler (relativ udvælgelse). Denne undersøgelse indebærer en gennemgang af skolens hjemmeside, årsrapporter m.m., hvorefter STUK indleder en dialog med de udvalgte skoler. Når skolen bliver udtrukket til nærmere undersøgelse, er det ikke ensbetydende med, at skolen generelt klarer sig dårligt, men at skolen klarer sig dårligere end andre skoler på de områder, der er i fokus i tilsynet, fx eksamenskarakterer eller løfteevne. Hvad sker der, hvis skolen bliver udtrukket til tilsyn? Hvis en skole bliver udtrukket til tilsyn, skal skolen opstille indsatser, der kan imødekomme de udfordringer, som STUK har identificeret. Dette kan ske ved en opfølgningsplan, der fastsætter mål for, hvordan der kan rettes op på den utilstrækkelige kvalitet. STUK kan også inddrage Undervisningsministeriets læringskonsulenter, som kan understøtte og rådgive skolerne om kvalitetsudvikling og relevante indsatser. Bestyrelsens fokus Skolen er forpligtet til at arbejde for at opfylde de politiske målsætninger i den gældende aftale på det gymnasiale område. Det er derfor vigtigt, at bestyrelsen følger med i gymnasiets målopfyldelse og dermed sikrer, at skolen lever op til sin forpligtigelse og være opmærksom på undervisningsministeriets tilsyn. Hvis gymnasiet bliver udpeget til et udvidet tilsyn bør bestyrelsen, i samarbejde med skolens ledelse, drøfte eventuelle tiltag i forbindelse med tilsynet og strategier for det fremadrettede arbejde. 9

10 3. Data til kvalitetsarbejde på en uddannelsesinstitution Skolens kvalitetssystem er baseret på en række data, der er knyttet til de retningsgivende mål og til de øvrige målsætninger, som skolen arbejder med. Dette afsnit giver et indblik i, hvilke typer af data, der kan anvendes på en uddannelsesinstitution og særligt, hvilke data bestyrelsen kan anvende. Herudover belyser afsnittet, hvad det kræver at anvende data i forbindelse med kvalitetsudvikling. Data til evaluering af kvalitetsudvikling til forskellige målgrupper i organisationen Kvalitetsudvikling involverer alle dele af uddannelsesinstitutionen lige fra bestyrelsen, der træffer de strategiske beslutninger til den enkelte underviser, der skal folde de strategiske pejlemærker ud i undervisningen. Det betyder også, at den strategiske ledelse og underviserne har brug for forskellige typer af data og evalueringsformer til at løse deres opgave. Nedenstående figur giver et overblik over, hvilke former for evaluering af kvaliteten, der anvendes i den gymnasiale sektor i forhold til om målgruppen er Undervisningsministeriet, den strategiske ledelse, uddannelseschefer eller undervisere. Figur 4: Politisk Retningsgivende mål nationalt fx Elevtrivsel Tilsynsdata fx Vis kvalitet og frafald Strategisk Retningsgivende mål nationalt og skolens resultat Data fra skolens kvalitetssystem fx Selvevaluering Undervisningsministeriet Bestyrelse Direktør Taktisk Retningsgivende mål nationalt og skolens resultat Data fra skolens kvalitetssystem fx Undervisningsevaluering Uddannelseschef Uddannelseschef Operationelt Retningsgivende mål afdelingens resultater Data fra skolens kvalitetssystem fx undervisningsevaluering Teams/ Undervisere Teams/ Undervisere Teams/ Undervisere Den strategiske ledelses arbejde med skolens generelle kvalitetsudvikling har fokus på de samlede resultater og tager primært afsæt i overordnede analyser af data. Drøftelserne i bestyrelsen vil derfor dreje sig om at identificere overordnede kvalitetsproblemer og bruge data til at forstå baggrunden for skolens udfordringer med fx fravær eller skolens løfteevne. For bestyrelsens vedkommende er det således evalueringsformerne på det strategiske og politiske niveau, der er relevante. Men disse evalueringsformer hænger sammen med og bygger ofte på data fra det taktiske og operationelle niveau. 10

11 Data, der kan understøtte skolens kvalitetsmål på de gymnasiale dannelser De retningsgivende mål er nationalt fastsatte kvalitetsmål, som bliver målt med data omkring fx studenternes overgangsfrekvens til de videregående uddannelser og eksamensresultater. Når det gælder de mål, som skolen selv fastsætter i kvalitetsarbejdet, kan der være mål, hvor resultatet ikke nødvendigvis kan belyses med uddannelsesstatistik. Når skolens ledelse skal følge op på kvalitetsarbejdet, kan der derfor være behov for at kombinere uddannelsesstatistik med andre former for data. Der findes overordnet set to former for data. Der kan skelnes mellem kvantitative data, der er udtryk for aktiviteter, der kan måles og vejes, og kvalitative data, der anvendes til at måle mere bløde observationer, der ikke nødvendigvis kan opgøres statistisk. Dette kan fx være elevernes oplevelse af undervisningen, hvor det er værdifuldt at indhente data i form af elevinterviews. De to typer af data er illustreret i nedenstående figur 1. Figur 5. Data Data er information, der er indsamlet på en systematisk måde, så den kan anvendes som et troværdigt grundlag til at træffe beslutninger ud fra. Kvantitative data Indsamlet via fx registerdata eller spørgeskemaer - Eksamensresultater - Overgangsfrekvens til videre uddannelse - Elevtrivselsmåling (ETU). Kvalitative data Indsamlet via fx interview eller observationer - Observationer i undervisningen - Interviews med elever - Feedbacksamtaler med elever. Når bestyrelsen og den strategiske ledelse fastsætter gymnasiets egne mål for kvalitet, kan det være med afsæt i skolens strategi og værdigrundlag. Målene kan også fastsættes på baggrund af elementer i den gældende gymnasiereform, som gymnasiet ønsker at sætte særligt fokus på. Dette kan fx være de fire nye kompetenceområder, som er oplistet i nedenstående figur. 1 Definitionerne er udarbejdet med inspiration fra undersøgelsen Brug af data i erhvervsuddannelserne, EVA

12 Figur 5: Nye kompetenceområder: Beskrivelse med udgangspunkt i politisk aftale styrkede gymnasiale uddannelser, der trådte i kraft i Gymnasiets målsætning Indsats hvad skal der sættes i værk for at opnå den ønskede udvikling Data, der kan sige noget om udvikling eller resultatet af indsatsen Innovative kompetencer Elevernes innovative kompetencer skal styrkes, så eleverne lærer at anvende faglig viden og metoder til at undersøge og løse konkrete problemer. Digitale kompetencer Elevernes digitale kompetencer skal styrkes, så de lærer at anlægge et kritisk blik på digitale medier. De skal fx lære at søge information og udøve kildekritik samt lave selvstændige, digitale produktioner. Globale kompetencer Elevernes globale kompetencer skal styrkes gennem målrettet arbejde med sprog og kulturforståelse i undervisningen. De skal fx være dygtigere til sprog. Karrierekompetencer Eleverne skal opnå indsigt i fagenes anvendelse i det omgivende samfund, så de får konkrete erfaringer med faget i praksis og en forståelse for egne karriereperspektiver og mulige uddannelsesvalg. 12

13 Hvis bestyrelsen fx ønsker at styrke arbejdet med de innovative kompetencer på gymnasiet, kan det være en udfordring at vurdere, hvilke data, der kan sige noget om resultatet af indsatsen. Her er det vigtigt, at skolens strategiske ledelse klarlægger for bestyrelsen, hvordan de forventer at følge op på kvalitetsindsatsens resultater, så der sker en forventningsafstemning omkring, hvad der kan måles og hvordan. Fortolkning af data på en uddannelsesinstitution Når data, der skal belyse progression eller resultat af gymnasiets kvalitetsmål, er blevet samlet ind, skal data fortolkes, så de kan anvendes til at følge op på indsatser og mål. Data skal analyseres for at blive til viden, der kan bruges som grundlag for, at bestyrelsen træffer beslutninger. Det er derfor vigtigt, at der sættes tid af til at analysere og fortolke på data, da der alternativt kan være risiko for, at data bliver det troværdige beslutningsgrundlag, som de bør være. En mistolkning af data kan i sidste ende betyde, at en bestyrelse træffer beslutninger på et forkert eller unuanceret billede. Resultatet af en statusmåling eller evaluering vil fx ofte være påvirket af forskellige forudsætninger, der har betydning for, hvorfor resultatet ser ud som det gør. Det kan fx have betydning, hvornår data blev indsamlet eller, hvilken klasse/hold, der har svaret på undersøgelsen. Det er derfor vigtigt at prioritere, at data skal analyseres og fortolkes, før det kan sættes i anvendelse i det strategiske arbejde. Fortolkning af data sker som et led i kvalitetsarbejdet. Nedenstående figur viser, den proces der foregår fra bestyrelsen og den øvrige strategiske ledelse beslutter en kvalitetsindsats til data bliver indsamlet, fortolket og anvendt. Figur 6: Fastsættelse af kvalitetsindsats. Drøftelse af resultat og evt. beslutning om nye indsatser. Fastsættelse af målepunkter for kvalitetsindsats. Afrapportering af data til bestyrelsen. Valg af metode til indsamling af data. Analyse og fortolkning af data. Indsamling af data. 13

14 Det kræver en indsigt i data at kunne gennemføre en analyse og fortolkning af skolens resultat på kvalitetsområdet. Bestyrelsen kan blive præsenteret for data, hvor der er behov for at vide mere om, hvad der ligger til grund for resultatet. Det kan kræve, at bestyrelsen spørger ind til, hvorfor data viser det de gør. Som en hjælp til bestyrelsen er der nedenfor nogle eksempler på spørgsmål, som bestyrelsen kan stille til ledelsen, når bestyrelsen bliver præsenteret for data og tilsynsrapporter. Figur 7: Inspiration til spørgsmål bestyrelsen kan stille den strategiske ledelse vedr. data i kvalitetssystemet: Hvorfor Hvad Hvem Hvornår Hvordan Spørgsmål Hvorfor er datatabellen relevant i forhold til skolens kvalitetsmål på hhx, htx, HF eller stx? Hvad kan datatabellen fortælle os som bestyrelse? Giv gerne konkrete eksempler fra skolen. Hvem er med i målingen, og er der oplysninger om målgruppen, som påvirker resultatet? Hvornår er målingen lavet og har timingen betydning for resultatet? Hvordan er data samlet ind, og er der behov for yderligere data som supplement? Bestyrelsens fokus Det er bestyrelsens opgave at forholde sig til de overordnede data på kvalitetsområdet og på den baggrund og identificere eventuelle kvalitetsproblemer, der kræver en indsats på skolen. I disse beslutningsprocesser er det vigtigt, at alle i bestyrelsen har en forståelse for de data, der anvendes vedr. gymnasiets kvalitet. Bestyrelsens medlemmer kan sikre, at data bruges på en hensigtsmæssig måde ved at spørge ind til baggrunden for, hvordan data er indsamlet og anvendt. Brug evt. spørgeguide i figur 7 eller drøft, hvordan bestyrelsen opbygger kapacitet til at anvende data som beslutningsgrundlag. 4. Signalværdi i arbejdet med kvalitetsmål Der er en stor opmærksomhed på brug af evaluering og data i uddannelsessektoren og i samfundet generelt. Ledelse af en gymnasial institution foregår i en styringsmæssig kontekst, som både sætter rammer for og stiller krav til gymnasiets opgaveløsning, og der er en stigende efterspørgsel på dokumentation for kvalitet i arbejdet. På det gymnasiale område er der krav om, at erhvervsskolen skal arbejde efter de uddannelsespolitiske målsætninger og have et kvalitetssystem, der understøtter og dokumenterer, hvordan skolen klarer sig. 14

15 For den strategiske ledelse kan kvalitetsdata på den måde være betydningsfulde, fordi det er en måde at dokumentere kvalitet og skabe legitimitet om skolens arbejde 2. Både over for Undervisningsministeriet, de videregående uddannelser, der skal aftage eleverne samt kommende elever. Valg af kvalitetsindsatser og data sætter ligeledes retning for den undervisning eleverne får på skolens gymnasiale uddannelser. Kvalitetsmål og valg af data har derfor en vigtig signalværdi både eksternt og internt på erhvervsskolen. Dette afsnit belyser perspektiver, hvorfor det er vigtigt, at bestyrelsen har fokus på hvilke data, der bliver indsamlet og anvendt på erhvervsskolen. Erhvervsskolens kvalitetskultur På erhvervsskolen har skolens gymnasiale uddannelser et sæt kvalitetsmål som gymnasiet bliver målt på, og skolens erhvervsuddannelser har nogle andre politisk fastsatte kvalitetsmål. Erhvervsskolen vælger ligeledes egne mål og ambitioner i forhold til kvalitetsarbejdet på skolen. Det er derfor relevant at drøfte i skolens bestyrelse, hvad kvalitet er på skolen. Når den strategiske ledelse sætter mål for skolens arbejde, knytter indsatser til målene og vælger, hvordan der skal følges op på indsatserne ved hjælp af data, sætter bestyrelse og ledelse retning på skolens kvalitetsarbejde. Valg af data og kvalitetsindsatser er et udtryk for en strategisk beslutning, som kunne have været truffet anderledes. Derfor er det vigtigt som bestyrelse at være bevidst om, at det er vigtigt at drøfte, hvad kvalitet er på skolen, fordi valg af indsatser og data er et strategisk signal om, hvad der er den bedste vej til at sikre høj kvalitet i gymnasiets kerneopgave. Det sætter retning for det taktiske og operationelle niveau i organisationen, hvor uddannelseschefer og undervisere omsætter kvalitetsmål og indsatser til undervisningsaktiviteter for eleverne. Det er derfor vigtigt at drøfte, hvordan skolens værdigrundlag og overordnede mål hænger sammen med det kvalitetsarbejde, der gennemføres. Skolens selvevaluering og opfølgningsplan skal offentliggøres på skolens hjemmeside og er dermed et offentligt vindue ind til at se, hvilke skolens mål og værdier der bliver vægtet højt på skolen. Bestyrelsens fokus Bestyrelsen kan tage en overordnet drøftelse af, hvilken kvalitetskultur skolen har, og om der er sammenhæng mellem skolens kvalitetssystem og skolens overordnede mål og værdigrundlag. 2 Reference: Når data kommer på bordet, ledelse med data, der giver mening. H. Olsen, H. Marcher og S. Hornskov,

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

TG S KVALITETSSYSTEM

TG S KVALITETSSYSTEM November 2018 TG S KVALITETSSYSTEM TG s kvalitetssystem angiver, hvorledes TG opfylder 2017 bekendtgørelsens krav om fastlæggelse og anvendelse af et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Kvalitetssystem 2019 TÅRNBY GYMNASIUM & HF. [Dokumentets undertitel]

Kvalitetssystem 2019 TÅRNBY GYMNASIUM & HF. [Dokumentets undertitel] Kvalitetssystem 2019 TÅRNBY GYMNASIUM & HF [Dokumentets undertitel] TG S KVALITETSSYSTEM På TG ønsker vi med vores kvalitetssystem at forbedre kvaliteten gennem systematiske evalueringer. De løbende evalueringer

Læs mere

Beskrivelse af systemets principper

Beskrivelse af systemets principper Gribskov Gymnasiums system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering Systemet er baseret på Lov om de gymnasiale uddannelser og Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser. Relevante paragraffer fremgår

Læs mere

Kvalitetssystem Marts 2019

Kvalitetssystem Marts 2019 Kvalitetssystem Marts 2019 1. Indledning Dette dokument beskriver Erhvervsgymnasiet Grindsteds (EGG) system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Det fremgår heraf, hvordan EGG bidrager til opfyldelse

Læs mere

Resultatmål og indikatorer er på vej på alle de erhvervsrettede uddannelsesområder

Resultatmål og indikatorer er på vej på alle de erhvervsrettede uddannelsesområder Effekt- og evalueringsudvalget Resultatmål og indikatorer er på vej på alle de erhvervsrettede uddannelsesområder Forslag til klare mål for gymnasierne Citat: Regeringen foreslår, at der fastlægges klare

Læs mere

KORT OG GODT. Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer

KORT OG GODT. Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer 1 KORT OG GODT I aftalen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2018 HANSENBERG TEKNISKE GYMNASIUM DORTHE HOWALT SØRENSEN

KVALITETSRAPPORT 2018 HANSENBERG TEKNISKE GYMNASIUM DORTHE HOWALT SØRENSEN KVALITETSRAPPORT 2018 HANSENBERG TEKNISKE GYMNASIUM DORTHE HOWALT SØRENSEN HANSENBERG TEKNISKE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse Indledning... 2 De retningsgivende mål for kvalitet på det gymnasiale område...

Læs mere

KORT OG GODT. Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer

KORT OG GODT. Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer 1 KORT OG GODT I aftalen

Læs mere

Kvalitetsarbejdet i de gymnasiale uddannelser ESB-netværket 9. november 2017

Kvalitetsarbejdet i de gymnasiale uddannelser ESB-netværket 9. november 2017 Kvalitetsarbejdet i de gymnasiale uddannelser ESB-netværket 9. november 2017 Trine Rhein-Knudsen Læringskonsulent STUK trine.rhein-knudsen@stukuvm.dk Dagsorden Lovkomplekset og reformens intentioner Hvad

Læs mere

Implementering af gymnasiereformen for bestyrelser

Implementering af gymnasiereformen for bestyrelser DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER Implementering af gymnasiereformen for bestyrelser 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for reformen

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

SELVEVALUERING GHG

SELVEVALUERING GHG SELVEVALUERING GHG 2017-18 I forbindelse med gymnasiereformen er der indført et nyt krav om, at gymnasierne som led i det samlede kvalitetsarbejde skal udarbejde en selvevaluering. Det fremgår af BEK nr.

Læs mere

Skolens mål og rammer

Skolens mål og rammer Herning Gymnasiums system til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering Indhold Herning Gymnasiums system til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering... 2 1. Baggrund og overordnet formål:... 2 2. Kvalitetsudvikling

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

KVALITETSSYSTEM INSTITUTIONSNIVEAU KLASSENIVEAU ELEVNIVEAU. Opfølgningsplan. Selvevaluering. Evalueringer og dataindsamling.

KVALITETSSYSTEM INSTITUTIONSNIVEAU KLASSENIVEAU ELEVNIVEAU. Opfølgningsplan. Selvevaluering. Evalueringer og dataindsamling. KVALITETSSYSTEM INSTITUTIONSNIVEAU Selvevaluering Opfølgningsplan KLASSENIVEAU Evaluering Opfølgning i klasseteams Evalueringer og dataindsamling Implementering ELEVNIVEAU Feedback Undervisning Evalueringssamtaler

Læs mere

Til alle erhvervsskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til alle erhvervsskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til alle erhvervsskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Orientering om det

Læs mere

System til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling /Vestegnen HF & VUC 2019

System til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling /Vestegnen HF & VUC 2019 System til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 2019-2021 /Vestegnen HF & VUC 2019 Indledning og formål Dette dokument beskriver Vestegnen HF & VUC s kvalitetssystem. Formålet med systemet er at sikre

Læs mere

Evaluering og Kvalitetssikring på Rungsted Gymnasium

Evaluering og Kvalitetssikring på Rungsted Gymnasium Evaluering og Kvalitetssikring på Rungsted Gymnasium Formålet med kvalitetssystemet på Rungsted Gymnasium er at medvirke til at skabe en åben evalueringskultur som er praktisk anvendelig. Hensigten er,

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Workshop 1-3: Det velfungerende kvalitetssystem og kvalitetsarbejde i praksis

Workshop 1-3: Det velfungerende kvalitetssystem og kvalitetsarbejde i praksis Workshop 1-3: Det velfungerende kvalitetssystem og kvalitetsarbejde i praksis Handler om hvordan du skaber de ledelsesmæssige og strukturelle rammer for et velfungerende kvalitetsarbejde. Niveauer i kvalitetsarbejdet

Læs mere

SELVEVALUERING Solrød Gymnasium juni 2019

SELVEVALUERING Solrød Gymnasium juni 2019 SELVEVALUERING Solrød Gymnasium juni 2019 Indledning Den årlige selvevaluering er skriftlig og drøftes i bestyrelsen. Selvevalueringen offentliggøres efterfølgende på skolens hjemmeside. Selvevalueringen

Læs mere

Kvalitetskoncept. Kvalitetsarbejdet er beskrevet overordnet i dette kvalitetskoncept og illustrereret i et årshjul (se side 3).

Kvalitetskoncept. Kvalitetsarbejdet er beskrevet overordnet i dette kvalitetskoncept og illustrereret i et årshjul (se side 3). Kvalitetskoncept Juni 2015 På ZBC arbejder vi med kvalitet og udvikling for at lære og for at blive endnu bedre. Vi følger løbende op på skolens resultater og gennemfører systematisk evalueringer med henblik

Læs mere

Kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Herningsholm Erhvervsgymnasium

Kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Herningsholm Erhvervsgymnasium Kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Herningsholm Erhvervsgymnasium Systemet til kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Herningsholm Erhvervsgymnasium er udviklet på baggrund af bekendtgørelse

Læs mere

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept Skive Tekniske Skole arbejder systematisk med evaluering og kvalitetsudvikling, og det er målet, at det kan bidrage konstruktiv til de fire kvalitetsmål for erhvervsuddannelsernes udvikling. Skolens kvalitetsarbejde

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

4 klare mål i EUD-reformen og kvalitetsarbejdet. Signe Philip, ESB netværk, 5. marts 2015

4 klare mål i EUD-reformen og kvalitetsarbejdet. Signe Philip, ESB netværk, 5. marts 2015 4 klare mål i EUD-reformen og kvalitetsarbejdet Signe Philip, ESB netværk, 5. marts 2015 Historien viser, at reformer ikke bare er noget, man ruller ud, og så virker de 13-Apr- 15 Klare mål Indikator landsplan

Læs mere

Undervisningsministeriet Februar 2015. Kvalitetstilsynet med folkeskolen

Undervisningsministeriet Februar 2015. Kvalitetstilsynet med folkeskolen Kvalitetstilsynet med folkeskolen Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte

Læs mere

Aabenraa Statsskoles Kvalitetssystem

Aabenraa Statsskoles Kvalitetssystem Aabenraa Statsskoles Kvalitetssystem Juni 2018 Aabenraa Statsskoles kvalitetssystem Kvalitet i uddannelsen har tre dimensioner: Den oplevede kvalitet hos elever, den faglige kvalitet og den organisatoriske

Læs mere

Guide til brug af data på erhvervsuddannelserne

Guide til brug af data på erhvervsuddannelserne Guide til brug af data på erhvervsuddannelserne Indhold 3 Hvorfor denne guide? 8 Elevtilfredshedsundersøgelsen Sådan kan I få et større udbytte af ETU 12 Undervisningsevalueringer Sådan kan I få et større

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering for Næstved Gymnasium og HF-kursus efter UVM's gymnasieog hf-bekendtgørelser ( 107-118/56-62) og bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsplan og. kvalitetssystem til selvevaluering. Vejen Business College

Kvalitetsplan og. kvalitetssystem til selvevaluering. Vejen Business College Kvalitetsplan og kvalitetssystem til selvevaluering Vejen Business College Senest revideret: Juni 2015 Indledning Denne plan skal ses som et element i det krævede kvalitetsarbejde på Vejen Business Colleges

Læs mere

Indledning Hvad evalueres og hvordan evalueres der på Køge Gymnasium? 3

Indledning Hvad evalueres og hvordan evalueres der på Køge Gymnasium? 3 Kvalitetssystem for Køge Gymnasium Indhold Indledning 2 1. Hvad evalueres og hvordan evalueres der på Køge Gymnasium? 3 1.1 Elevernes faglige niveau, trivsel og overgang til videregående uddannelse 3 1.1.1

Læs mere

RADAR for HANSENBERG Tekniske Gymnasium

RADAR for HANSENBERG Tekniske Gymnasium RADAR for HANSENBERG Tekniske Gymnasium 2018 2021 Overordnet beskrivelse af opgaven Denne RADAR er udarbejdet for HBTGYM, på baggrund af RADAR 2015-18. RADARen for gymnasiets udvikling udarbejdes og implementeres

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolen. Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005

Kvalitetssikring af folkeskolen. Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005 Kvalitetssikring af folkeskolen Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005 Hvis jeg var BKC ville jeg: Sikre mig at alle kommunens skoler lever op til centrale og kommunale mål Sikre at forvaltningens

Læs mere

Kvalitetsplan. Elevtrivselsundersøgelser. Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Kvalitetsplan. Elevtrivselsundersøgelser. Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Kvalitetsplan Elevtrivselsundersøgelser Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium September 2010 Indledning Denne plan skal ses som et element i det krævede kvalitetsarbejde på Vejen Handelsskole & Handelsgymnasiums

Læs mere

Kvalitetssystemet. Syddansk Erhvervsskole. Kvalitetssystemet skal sikre og udvikle Syddansk Erhvervsskoles kerneydelse: Undervisning

Kvalitetssystemet. Syddansk Erhvervsskole. Kvalitetssystemet skal sikre og udvikle Syddansk Erhvervsskoles kerneydelse: Undervisning information og vejledning Læs mere på sde.dk/kvalitet Kvalitetssystemet Syddansk Erhvervsskole Kvalitetssystemet skal sikre og udvikle Syddansk Erhvervsskoles kerneydelse: Undervisning...HVIS DU VIL BRUGE

Læs mere

Temadag om handlingsplan for øget gennemførelse 2018

Temadag om handlingsplan for øget gennemførelse 2018 Temadag om handlingsplan for øget gennemførelse 2018 Den 4., 6., 9. og 10. oktober 2017 Temadag for handlingsplan for øget gennemførelse 2018 Side 1 Dagens program 09.30-10.00: Ankomst: kaffe og morgenmad

Læs mere

Klar til selvevaluering. Hæfte til lærerne. Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag

Klar til selvevaluering. Hæfte til lærerne. Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag Klar til selvevaluering Hæfte til lærerne Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag Klar til selvevaluering Inspirationsmateriale til gymnasier 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Pernille

Læs mere

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Vedtaget

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Vedtaget Kvalitetsarbejde Social og sundhedsskolen Syd Vedtaget Marts 2010 Kvalitetsarbejde Baggrund I bekendtgørelse nr. 1518 af 31.12.2007 kap.2 er beskrevet de regler, som skoler der udbyder erhvervsuddannelse

Læs mere

TEMADAG OM KLARE MÅL PRÆSENTATION AF INSPIRATIONSVÆRKTØJ OM BRUG AF DATA I ERHVERVSSKOLERNES KVALITETSARBEJDE

TEMADAG OM KLARE MÅL PRÆSENTATION AF INSPIRATIONSVÆRKTØJ OM BRUG AF DATA I ERHVERVSSKOLERNES KVALITETSARBEJDE MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING TEMADAG OM KLARE MÅL PRÆSENTATION AF INSPIRATIONSVÆRKTØJ OM BRUG AF DATA I ERHVERVSSKOLERNES KVALITETSARBEJDE OKTOBER 2016 HVORFOR ET INSPIRATIONSVÆRKTØJ

Læs mere

Rammebeskrivelse for evaluering af studieaktiviteter

Rammebeskrivelse for evaluering af studieaktiviteter Orientering til: Dokumentdato: 13. februar 2014 godkendt på styregruppemøde den 10. oktober 2014 Dokumentansvarlig: Senest revideret: Senest revideret af: Sagsnr.: KAM/LEL Rammebeskrivelse for evaluering

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2017 til 31. juli 2018

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2017 til 31. juli 2018 Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2017 til 31. juli 2018 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse resultatløn for ledere

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

Selvevaluering med opfølgningsplaner

Selvevaluering med opfølgningsplaner Selvevaluering med opfølgningsplaner Selvevaluering gennemføres i alle fagområder, på baggrund af de indsamlede resultater fra ETU, VTU, fokusgruppe interview, de løbende evalueringer m.v., hvorefter centercheferne

Læs mere

Nordfyns Gymnasium Bestyrelsen Nye fællesskaber

Nordfyns Gymnasium Bestyrelsen Nye fællesskaber Nordfyns Gymnasium Bestyrelsen Nye fællesskaber områder for perioden 2019 til 2022 Formål med de strategiske fikspunkter Oversigten skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen Oversigten skal understøtte

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen Kvalitetstilsynet med folkeskolen Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte

Læs mere

Fra data til vidensbaserede drøftelser af pædagogik. V. Kristian Quistgaard Steensen og Sara Hach, Danmarks Evalueringsinstitut

Fra data til vidensbaserede drøftelser af pædagogik. V. Kristian Quistgaard Steensen og Sara Hach, Danmarks Evalueringsinstitut Fra data til vidensbaserede drøftelser af pædagogik V. Kristian Quistgaard Steensen og Sara Hach, Danmarks Evalueringsinstitut Program for workshoppen Introduktion til undersøgelsen Resultater fra EVA

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere

Læs mere

Det er et redskab til at opbygge en kultur, hvor skolen løbende og systematisk forbedrer skolens løsning af opgaver på alle niveauer

Det er et redskab til at opbygge en kultur, hvor skolen løbende og systematisk forbedrer skolens løsning af opgaver på alle niveauer Business College Syd 2007 Kvalitetssystem på Business College Syd Mommark Handelskostskole Sønderborg Handelsskole 1. Overordnede mål og rammer Skolens overordnede formål er at formidle uddannelse og kompetencer

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan Til at understøtte arbejdet med at realisere det pædagogiske grundlag og den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbuddene i Aarhus Kommune Indledning

Læs mere

Brug af data i skolebestyrelsesarbejdet. Er der plads til fortællingen?

Brug af data i skolebestyrelsesarbejdet. Er der plads til fortællingen? Brug af data i skolebestyrelsesarbejdet. Er der plads til fortællingen? Skole og Forældre Landsmøde 23. nov. 2018 Temacafé 6 Mette Helding Madsen, UVM Program for temacaféen Del 1: Intro og tjek ind Del

Læs mere

Rammer for lokal evalueringspraksis:

Rammer for lokal evalueringspraksis: Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Rammer for lokal evalueringspraksis: Rammen for lokal evalueringspraksis for sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg er Det fæles kvalitetssystem for UCL : Professionshøjskolen

Læs mere

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Aftalebeskrivelse Til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Fra EVA De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Et grundlæggende formål med de gymnasiale

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Side 1 af 11 Baggrundsforhold om skolen 1. Hvilken type skole arbejder du på? Kombinationsskole Teknisk skole Handelsskole Landbrugsskole Anden type 2.

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Kvalitetssystem SG. Skole. Undervisning. Elev

Kvalitetssystem SG. Skole. Undervisning. Elev Kvalitetssystem SG Overordnet Gymnasiets formål er at forberede eleverne bedst muligt til videregående uddannelse og udvikle deres viden, kompetencer og almendannelse. Vores kvalitetssystem har derfor

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Evaluering af resultatkontrakt for direktør Inge Prip godkendt på bestyrelsesmødet den 23. marts 2017.

Evaluering af resultatkontrakt for direktør Inge Prip godkendt på bestyrelsesmødet den 23. marts 2017. Evaluering af resultatkontrakt for direktør Inge Prip 1.1.2017 31.12.2017 - godkendt på bestyrelsesmødet den 23. marts 2017. Denne resultatlønskontrakt er indgået mellem Erhvervsskolens bestyrelse og direktør

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling

Evaluering og kvalitetsudvikling Evaluering og kvalitetsudvikling I henhold til gymnasie og HF bekendtgørelsen skal alle gymnasier have et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Vi benytter følgende evalueringssystem. Indhold

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Fremtidens selvejende institutioner - krav til fremtidens resultater

Fremtidens selvejende institutioner - krav til fremtidens resultater Bestyrelserne i front for kvaliteten Fremtidens selvejende institutioner - krav til fremtidens resultater Departementschef Jesper Fisker Side 1 En ny minister hvad betyder det Øgede krav til eleverne Eleverne

Læs mere

Evalueringsstrategi Evaluering og kvalitetssikring Nykøbing Katedralskole

Evalueringsstrategi Evaluering og kvalitetssikring Nykøbing Katedralskole Nykøbing Katedralskoles evalueringsstrategi bygger på kravene i kapitel 11 i Lov om gymnasiale uddannelser (LOV nr 1716 af 27/12/2016) om kvalitetsudvikling samt på kravene i kapitel 1 i bekendtgørelsen

Læs mere

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland.

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Formålet med kvalitetssikringen på EUC Sjælland er at understøtte skolens visioner og strategiplan, samt det pædagogiske og didaktiske grundlag.

Læs mere

Sønderborg Statsskole

Sønderborg Statsskole Sønderborg Statsskole Alment Gymnasium og HF-kursus Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2018-2019 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Undervisningsministeriet) De primære formål med resultatlønskontrakten

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

KVALITETSARBEJDE OG EVALUERING. På Tietgen Handelsgymnasium

KVALITETSARBEJDE OG EVALUERING. På Tietgen Handelsgymnasium KVALITETSARBEJDE OG EVALUERING På Tietgen Handelsgymnasium 1 Indholdsfortegnelse Hvad betyder kvalitet for os?... 3 Kvalitet i hverdagen... 3 Sådan arbejder vi med resultatopfølgning og evaluering... 3

Læs mere

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Auditforløb 17.1 Januar Marts 2017 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser - en vejledning Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Tidsmæssig ramme... 4 Trin i evalueringsprocessen... 5 Trin 1: Dataindsamling... 5 Trin 2: Analyse... 5

Læs mere

Selvevaluering (jf. kvalitetsystemet) pr :

Selvevaluering (jf. kvalitetsystemet) pr : Selvevaluering (jf. kvalitetsystemet) pr. 1.5.2019: ETU2018 Samlet resultat: lidt over landsgennemsnit og fremskridt siden sidste ETU = Meget tilfredsstillende. Undersøgelsen viser særligt potentiale for

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGSTEORIER STARTKONFERENCE STARTKONFERENCE 2015/03/11

AT ARBEJDE MED FORANDRINGSTEORIER STARTKONFERENCE STARTKONFERENCE 2015/03/11 AT ARBEJDE MED FORANDRINGSTEORIER 11.03.2015 DE KRITISKE ANTAGELSER ER AFGØRENDE FORMÅL MED OPLÆG Introduktion til forandringsteori: Hvad er en forandringsteori? Og hvad skal den bruges til? Hvordan udarbejder

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Køge Kommunes dagtilbud

Pædagogisk tilsyn i Køge Kommunes dagtilbud Pædagogisk tilsyn i Køge Kommunes dagtilbud Pædagogisk tilsyn Kommunens forpligtelser Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunerne føre pædagogisk tilsyn med dagtilbuddene Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på handelsgymnasiet. Roskilde Handelsskole

Kvalitetsarbejdet på handelsgymnasiet. Roskilde Handelsskole Kvalitetsarbejdet på handelsgymnasiet (hhx) Roskilde Handelsskole 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Kapitel. Principperne for kvalitetsarbejdet... 4 1.1. Kvalitetsarbejdet i relation til RHS

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017 Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse resultatløn for ledere

Læs mere

Diskussionsoplæg fra Danske Erhvervsskoler - Effekt og evalueringsudvalget

Diskussionsoplæg fra Danske Erhvervsskoler - Effekt og evalueringsudvalget Handleplaner for øget gennemførelse Diskussionsoplæg fra Danske Erhvervsskoler - Effekt og evalueringsudvalget Handleplaner for øget gennemførelse Hvad er - Effekt og evalueringsudvalget? Drøfter og vurderer

Læs mere

VIDENSNOTAT 5# LIP Ledelsesudvikling I Praksis på erhvervsskolerne. Kvalitetssystemer og evalueringskultur på erhvervsuddannelserne

VIDENSNOTAT 5# LIP Ledelsesudvikling I Praksis på erhvervsskolerne. Kvalitetssystemer og evalueringskultur på erhvervsuddannelserne VIDENSNOTAT 5# LIP Ledelsesudvikling I Praksis på erhvervsskolerne Februar 2019 Kvalitetssystemer og evalueringskultur på erhvervsuddannelserne Siden EUD-reformen fra 2015 har erhvervsskolerne arbejdet

Læs mere

Kvalitetssystem. Struer Statsgymnasiums udmøntning af bekendtgørelsens krav tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag:

Kvalitetssystem. Struer Statsgymnasiums udmøntning af bekendtgørelsens krav tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag: Kvalitetssystem 1. Skolens kvalitetssystem Jf. BEK nr 367 af 19/04/2016 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelse og BEK nr 497 af 18/05/2017 Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser kapitel 10 skal institutionen

Læs mere

Konkrete mål Målepunkter (milepæle) Evaluering Vægt. Udvikling af det sproglige studieområde/fremmedsprogene. særligt fokus på tysk):

Konkrete mål Målepunkter (milepæle) Evaluering Vægt. Udvikling af det sproglige studieområde/fremmedsprogene. særligt fokus på tysk): Rektors resultatkontrakt 1. august 2017 31. juli 2018 Kontraktgrundlag Kontraktgrundlaget er bemyndigelsesbrev af 27. juni 2013 fra Ministeriet for Børn og Undervisning til bestyrelser for almene gymnasier.

Læs mere

Velkommen til Skoleudvikling i praksis - SIP 4

Velkommen til Skoleudvikling i praksis - SIP 4 Velkommen til Skoleudvikling i praksis - SIP 4 - REFORM 2017 Netværk: Bruger: Password: Når vinteren rinder (Torrild/Skjoldborg) 1. Når vinteren rinder i grøft og i grav, Og rugens krøllede blade, Sig

Læs mere

Opfølgningsplan. [hhx]

Opfølgningsplan. [hhx] Opfølgningsplan [hhx] [ På Handelsgymnasiet i Ballerup, ligger elevernes frafald på hhx, et år efter de har påbegyndt deres uddannelse, blandt de højeste 10 pct. på landsplan målt som et gennemsnit i perioden

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Formålet med kvalitetssystemet er at undersøge, hvorledes skolens interessenter på og udenfor skolen har det med skolen. Kvalitetsvurderinger skal

Læs mere

Dialogbaseret kvalitetstilsyn. Titel 1

Dialogbaseret kvalitetstilsyn. Titel 1 Dialogbaseret kvalitetstilsyn Titel 1 Indhold 1 Indledning 4 2 Dialogbaseret kvalitetstilsyn 5 3 Gennemsigtighed og kommunikation 6 Tilsynsforum 6 Revisornetværket 6 Databank/Datavarehus 6 Digital platform

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Kvalitetsudvikling. Når kvalitetssystemer skal omsættes til kvalitetskultur. Erfaringer fra regionssamarbejdet i det tidligere Vejle Amt

Kvalitetsudvikling. Når kvalitetssystemer skal omsættes til kvalitetskultur. Erfaringer fra regionssamarbejdet i det tidligere Vejle Amt Kvalitetsudvikling Når kvalitetssystemer skal omsættes til kvalitetskultur Erfaringer fra regionssamarbejdet i det tidligere Vejle Amt Henriette Knudsen Fredericia Gym 1 Historien om de 5 s samarbejde

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Resultatkontrakt Rektor, Sct. Knuds Gymnasium

Resultatkontrakt Rektor, Sct. Knuds Gymnasium Resultatkontrakt Rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2018-2019 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter med institutionens

Læs mere