Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, januar Tværfaglig prøve

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, januar 2008. Tværfaglig prøve"

Transkript

1 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Tværfaglig prøve Torsdag den 24. januar 2008 kl Alle hjælpemidler er tilladt. Det betyder bøger, noter, papirer, lommeregnere o.l. Tilladt er derimod ikke hjælpemidler, der kan kommunikere i og udenfor lokalet, og hjælpemidler, der kan virke forstyrrende for øvrige studerende; det er computere, printere, telefoner o.lign. Side 1 af 13

2 Denne opgave omhandler den danske børsnoterede transport- og logistikvirksomhed DSV A/S. DSV s aktiviteter er opdelt på tre divisioner betegnet henholdsvis Road, Air & Sea, og Solutions, jf nedenstående figur med data fra DSV s Årsrapport for DSV Omsætning: mio. DKK Resultat af primær drift: mio. DKK ROAD Omsætning: mio. DKK Resultat af primær drift: 885 mio. DKK AIR & SEA Omsætning: mio. DKK Resultat af primær drift: 574 mio. DKK SOLUTIONS Omsætning: mio. DKK Resultat af primær drift: 53 mio. DKK Opgaven omfatter en række problemstillinger, som forekommer relevante for en virksomhed af denne type. Til opgavens enkelte dele gives en række økonomiske såvel som ikke økonomiske data. Disse er for en stor dels vedkommende opdigtede. Til opgaven medfølger følgende bilag: Bilag 1: Reformulerede resultatopgørelser og balancer for årene (inkl.) for DSV-koncernen. Bilag 2: Resultatopgørelse for 2007 og balance pr. 31. december 2007 for DSV-koncernen. Delopgave 1 (Vægt = 30%) Solutions-divisionen leverer totale logistikløsninger herunder outsourcing af lager, distribution samt en lang række serviceydelser i relation til kundernes supply chain. Blandt de mange services der tilbydes kan nævnes slutsamling, ompakning, mærkning, klargøring og installation alt efter kundens specifikationer og ønsker. Kunderne er hovedsageligt større industrier indenfor mærkevarer og brands. Divisionen stod ved udgangen af 2006 i en vanskelig situation idet dens kapacitet i Norden stort set var fuldt udnyttet. Det blev derfor besluttet at gennemføre en større kapacitetsudvidelse, som skulle muliggøre yderligere ekspansion på det nordiske marked. Kapacitetsudvidelsen blev gennemført ved opførelse af et topmoderne lagerhotel nær Göteborg. Det er indrettet med faciliteter til såvel oplagring som slutbearbejdning af kundernes produkter. Desuden er der indrettet kontorfaciliteter således at alt det administrative arbejde omkring lagerhotellets aktiviteter kan udføres på stedet. Til slutbearbejdning af kundernes produkter er der indrettet to haller på hen- Side 2 af 13

3 holdsvis m 2 og m 2. I den mindste af hallerne er det muligt at bearbejde såvel køle- som frostvarer. Hotellets samlede oplagringskapacitet er m 2.. De samlede faste bygningsomkostninger (afskrivninger, reparation og vedligeholdelse, forsikring, kraft, vand og varme mv.) er beregnet til 15 mio. kr. årligt. Lagerhotellet blev taget i brug i løbet af december Lagerhotellets aktiviteter gennemføres på grundlag af langtidskontrakter med kunderne. Kontrakterne indgås som hovedregel med en løbetid på et eller to år, hvorefter de genforhandles. I kontrakterne specificeres de produkter, der er omfattet, plus en ramme for mængden af produkter som skal håndteres. Endvidere specificeres de eventuelle slutbearbejdningsopgaver som indgår. Kundens betaling for ydelserne består i et fast månedligt beløb plus en variabel betaling, hvis størrelse afhænger af den oplagrede mængde. For de kunder som også ønsker slutbearbejdning af deres produkter indgår desuden en variabel betaling som afhænger af den håndterede mængde af produkter. De månedlige indtægter fra en given kontrakt kan således beskrives ved følgende: Indtægt = Fast pris + X1 Gens. lagermængde + X2 Antal slutbearbejdede enheder Solutions-divisionens regnskabssystem er opbygget som en slags ordreregnskabssystem, hvor hver kunde (hver kontrakt) betragtes som en ordre. Til ordrerne henregnes de direkte henførbare omkostninger og desuden fordeles en række indirekte omkostninger på de enkelte ordrer. De direkte henførbare omkostninger består af: Omkostninger ved transport fra kunden til lagerhotellet (hvis dette indgår i kontrakten). Disse omkostninger omfatter primært chaufførløn og brændstof mv. Omkostninger til modtagelse af produkter fra kunden, primært løn til medarbejdere i varemodtagelsen, Omkostninger til slutbearbejdning (ompakning, mærkning, mv.) af produkter, primært bestående af løn, men også omkostninger til ny emballage o.l., Lønomkostning til udtagning og lastning af produkter til forsendelse til kundens aftagere, Omkostninger til transport af produkter til kundens aftagere; løn, brændstof mv., Omkostninger ved evt. installation af produkter hos kundens aftagere. De indirekte omkostninger som fordeles på ordrerne omfatter en lang række generelle omkostninger samt visse omkostninger, som principielt er direkte relateret til den enkelte kunde, men som det af praktiske årsager ikke anses for hensigtsmæssigt at måle i forhold til den enkelte kunde. De generelle indirekte omkostninger omfatter: Bygningsomkostninger i form af afskrivninger, reparation og vedligeholdelse, forsikring, el, vand og varme, Side 3 af 13

4 Interne transportomkostninger bestående af afskrivning, reparation og vedligeholdelse samt brændstof til trucks plus løn til truckførere, Kundekontakt og informationsbearbejdning. Denne type omkostninger omfatter løn til speditører og kontorfunktionærer, afskrivninger på og vedligeholdelse af kontorinventar og Edbudstyr (herunder software), kontormaterialer mv. Omkostninger til udarbejdelse af kundetilbud og kontraktforhandlinger betragtes som en direkte omkostning forudsat at kontrakten sluttes. Hvis kontraktforhandlingerne ikke fører til en indgået kontrakt betragtes disse omkostninger som en indirekte omkostning. Spørgsmål 1.1 Redegør for mindst to metoder til fordeling af de indirekte omkostninger, og vurder de beskrevne metoders fordele og ulemper i relation til følgende økonomistyringsopgaver: a) udarbejdelse af kundetilbud og kontraktforhandling, b) løbende kontrol af enkelte kontrakters profitabilitet, og c) intern arbejdsfordeling og præstationskontrol. Det beskrevne regnskabssystem har været brugt i Solutions-divisionen gennem flere år. For det netop ibrugtagne lagerhotel ved Göteborg er der udarbejdet driftsbudgetter, som i nogen udstrækning er baseret på erfaringer fra divisionens øvrige lagerhoteller. Budgettet for slutbearbejdningsaktiviteter er udarbejdet på grundlag af de endnu ret få indgåede kontrakter med kunder. I december måned har der således alene været tale om ompakning og mærkning af produkter fra en enkelt kunde. Om disse aktiviteter foreligger der nu følgende: Lagerhotel Göteborg Slutbearbejdning, december Enhed Budgetteret Faktisk Ompakkede produkter i perioden stk Forbrugte arbejdstimer timer Forbrugte materialeenheder (emballage mv.) stk Direkte arbejdsløn kr Materialeomkostninger kr Variable IPO (fordelingsnøgle: Direkte arbejdstimer) kr Faste IPO (Budgetteret sats pr. enhed = 21,00 kr.) kr I alt omkostninger kr Spørgsmål 1.2 Forklar kort hvad der forstås ved et fleksibelt budget, og hvordan dette kan udnyttes i forbindelse med den løbende kontrol af aktiviteter i et omkostningscenter. Side 4 af 13

5 Spørgsmål 1.3 Opstil det fleksible budget for december måned for slutbearbejdning i Lagerhotel Göteborg ved det faktiske aktivitetsniveau. Om nødvendigt skal du selv tilføje og specificere de yderligere antagelser du måtte bruge for at opstille budgettet. Spørgsmål 1.4 Forklar kort begreberne a) Prisafvigelse, b) Efficiensafvigelse, og c) Produktionsvolumenafvigelse, og forklar hvordan disse afvigelser kan bruges i den løbende kontrol af en afdelings præstationer. Spørgsmål 1.5 Beregn pris- og efficiensafvigelse på direkte arbejdsløn og materialeomkostninger. Hvilke (om nogen) af disse afvigelser giver anledning til nærmere undersøgelser hvis ledelsen generelt ønsker en nærmere vurdering af alle afvigelser som udgør mere end 5%. Spørgsmål 1.6 Beregn forbrugs- og efficiensafvigelserne på variable IPO. Spørgsmål 1.7 Beregn forbrugs- og produktionsvolumenafvigelserne på de faste IPO. Delopgave 2 (Vægt = 20%) Den samlede anskaffelsesværdi for det nye lagerhotel ved Göteborg er opgjort til 184 mio. kr. Til delvis finansiering af lagerhotellet er der optaget et obligationslån med en hovedstol på 150 mio. kr. Obligationerne blev realiseret til kurs 94, og de samlede stiftelsesomkostninger beløb sig til kr., således at det endelige låneprovenu blev på kr. Lånet er et 20-årigt annuitetslån med en pålydende rente på 4% p.a. Lånet afvikles med to årlige terminer pr. 30. juni henholdsvis 31. december, første gang d. 30. juni Den terminslige ydelse er beregnet til kr. og lånets interne rentefod er på dette grundlag opgjort til 2,4% pr. termin svarende til en effektiv årlig rente på 4,86%. Antag at lånet er effektueret pr. 31. december Side 5 af 13

6 Spørgsmål 2.1 Giv en kortfattet redegørelse for årsregnskabslovens bestemmelser om indregning og måling af finansielle forpligtelser i virksomhedens årsrapport. Spørgsmål 2.2 I hvilke poster og med hvilke beløb vil det ovenfor omtalte obligationslån indgå i DSVs årsrapport (resultatopgørelse og balance) for 2008, når det antages at de aftalte ydelser erlægges som beskrevet. Spørgsmål 2.3 Hvordan ville dit svar på spørgsmål 2.2 ændres dersom det antages at terminsydelsen, som forfalder til betaling d. 31. december 2008, først blev betalt d. 2. januar 2009? Som bekendt skal årsrapporten for virksomheder i regnskabsklasse C og D (hvortil DSV hører) indeholde en pengestrømsopgørelse, som viser årets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter. Spørgsmål 2.4 Hvordan vil pengestrømsopgørelsen for 2008 være påvirket af det omtalte obligationslån? Antag at betalingerne falder som i spørgsmål 2.2. Delopgave 3 (Vægt = 20%) DSV er som nævnt organiseret i 3 divisioner med hver deres forretningsområde. Stort set alle aktiviteter foregår i de tre divisioner, som alle er 100% ejede datterselskaber til moderselskabet DSV A/S. Nedenfor er vist et uddrag af resultatopgørelsen for moderselskabet, DSV A/S, for regnskabsåret 2006: Side 6 af 13

7 DSV A/S (moderselskabet) Resultatopgørelse 2006 (uddrag) Alle beløb i mio. DKK Note Resultat af primær drift (EBIT) 15 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat 657 Skat af årets resultat 10 7 Årets resultat 650 Note 8 specificerer de finansielle indtægter ved Renteindtægter på 13 mio. kr., Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder på 145 mio. kr., Valutakursreguleringer, netto på 3 mio. kr. og Udbytte fra dattervirksomheder på 614 mio. kr. Spørgsmål 3.1 Hvilken værdiansættelsesmetode benytter DSV A/S ved indregning af Kapitalinteresser i dattervirksomheder i moderselskabets balance? Svaret ønskes begrundet. Spørgsmål 3.2 Forklar kort hvilke metoder DSV A/S (regnskabsklasse D), ifølge Årsregnskabsloven kan og/eller skal benytte til værdiansættelse af kapitalinteresser i dattervirksomheder. Beskriv for hver metode hvordan resultatopgørelsen og balancen påvirkes af besiddelsen af datterselskaberne. Som tidligere omtalt udføres DSVs aktiviteter gennem de tre divisioner, DSV Road, DSV Air & Sea, og DSV Solutions. De tre divisioner leverer hver især fuldstændige transportløsninger (Road og Air & Sea) henholdsvis logistik-løsninger (såvel transport som oplagring). Dette indebærer at de tre divisioner i nogen udstrækning køber ydelser hos hinanden. Eksempelvis håndterer DSV Air & Sea forsendelser til og fra oversøiske markeder med enten fly eller skib. Divisionen ejer ikke egne fly eller skibe, men er alene forbindelse mellem kunden og rederi og/eller flyselskab. Transporten fra kunden til udskibningshavnen/lufthavnen og fra destinationshavnen/lufthavnen til den endelige destination købes ofte hos DSV Road. På tilsvarende måde køber DSV Solutions også en del transportydelser, primært hos DSV Road. I 2006 havde DSV Road en samlet omsætning på mio. kr. Af disse var 896 mio. kr. opnået ved levering af landtransportydelser til Air & Sea og Solutions divisionerne. På tilsvarende vis var 216 mio. kr. ud af en samlet omsætning på mio. kr. interne ydelser leveret fra Air & Sea til koncernens to øvrige divisioner. Af Solutions divisionens omsætning på mio. kr. var 15 mio. kr. intern omsætning. Side 7 af 13

8 Spørgsmål 3.3 Forklar hvordan de nævnte koncerninterne ydelser påvirker udarbejdelsen af koncernens resultatopgørelse og balance. Se eventuelt bilag 1, som viser opstillingen af koncernregnskabet og specificerer de poster der benyttes. Delopgave 4 (Vægt = 30%) I denne delopgave ønskes en vurdering af værdien af DSVs egenkapital. Som grundlag herfor er resultatopgørelse og balance for 2007 gengivet i opgavens bilag 2. I bilag 1 er givet en opstilling med reformulerede resultatopgørelser og balancer for regnskabsårene (inkl.) Som led i værdiansættelsen bedes du besvare følgende spørgsmål. Spørgsmål 4.1 Opstil en reformuleret resultatopgørelse for 2007 og balance pr. 31. december 2007, således at der sondres mellem driftsaktiviteter og finansieringsaktiviteter, og således at Totalindkomsten (comprehensive income) fremkommer. I den udstrækning du anvender antagelser som ikke direkte fremgår af opgaveteksten eller bilagsmaterialet skal disse anføres og begrundes. Spørgsmål 4.2 På grundlag af din besvarelse fra spørgsmål 4.1 og de i bilag 1 givne regnskabsoplysninger vedrørende ønskes gennemført en nærmere analyse af egenkapitalforrentningen (ROCE = Return on Common Equity). Analysen skal alene omfatte niveau 1 og 2. DSVs egenkapital kan værdiansættes ud fra flere forskellige modeller ligesom de prognoser som skal danne grundlag for værdiansættelsen kan udarbejdes på et mere eller mindre informeret grundlag. Antag at der i første omgang ønskes brugt et relativt simpelt grundlag. Det besluttes derfor at prognosticere de fremtidige driftsoverskud alene ud fra den aktuelle resultatopgørelse og balance (en SF2-model). Ifølge denne model prognosticeres det kommende års driftsoverskud (OI 2008 ) som det aktuelle års driftsoverskud (OI 2007 ) plus driftsafkastkravet (ρ F 1) multipliceret med ændringen i nettodriftsaktiverne ( NOA). Side 8 af 13

9 Spørgsmål 4.3 Idet det antages at afkastkravet til DSV s driftsmæssige aktiviteter er 7,85% bedes du a) beregne det prognosticerede driftsoverskud for 2008 (OI 2008 ), b) beregne det prognosticerede residuale driftsoverskud for 2008 (ReOI 2008 ), c) den økonomiske værdi af nettodriftsaktiverne ( V NOA 2007 ), og d) den økonomiske værdi af egenkapitalen pr. 31. december 2007 ( V ). E 2007 Spørgsmål 4.4 Hvad vil værdien pr. aktie være pr. 31. december 2007 når det antages at DSVs aktiekapital er fordelt på 201,5 mio. aktier og de i spørgsmål 4.3 beregnede værdier lægges til grund. Spørgsmål 4.5 Antag at DSV-aktien faktisk handles til 119 kr. pr. aktie (det skete faktisk mandag d. 3. december 2007). Diskuter kort mulige årsager til forskellen mellem den i spørgsmål 4.4 beregnede pris og den faktiske pris. Spørgsmål 4.6 Beskriv kort hvilke yderligere analyser, vurderinger og prognoser, der bør udarbejdes, dersom en fuld-informations værdiansættelse (full information valuation) af DSV-aktien baseret på anvendelse af en ReOI-model ønskes gennemført. Side 9 af 13

10 BILAG 1 DSV A/S (Koncern) REFORMULERET RESULTATOPGØRELSE Beløb i mio. kr Anvendt selskabsskattesats 30% 30% 28% 28% Driftsaktiviteter: Nettoomsætning Resultat af primær drift Andel af resultat i associerede virksomheder Skat af driftsaktiviteter Resultatposter ført direkte på egenkapital Minoritetsaktionærers andel Driftsoverskud (OI) Finansielle aktiviteter: Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Skattefordel af finansielle omkostninger Netto finansielle omkostninger (NFE) Total Indkomst til DSVs aktionærer (Earn) DSV A/S (koncern) REFORMULERET BALANCE Beløb i mio. kr Driftslikvider i pct. af omsætning 1,25% Driftsaktiver: Immaterielle langfristede aktiver Materielle langfristede aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Udskudt skatteaktiv Aktiver bestemt for salg Tilgodehavender fra salg og tjenester Periodeafgrænsningsposter, aktiver Likvide beholdninger (driftsandel) Driftsaktiver i alt Driftsforpligtelser: Udskudt skat Hensatte forpligtelser Forpligtelser vedr. aktiver sat til salg Leverandørgæld mv Selskabsskat Driftsforpligtelser i alt Netto driftsaktiver (NOA) fortsættes Side 10 af 13

11 BILAG 1 ( fortsat) DSV A/S (koncern) REFORMULERET BALANCE Beløb i mio. kr Finansielle forpligtelser: Pensioner og lignende forpligtelser Langfristede finansielle forpligtelser Kortfristede finansielle forpligtelser Finansielle forpligtelser i alt Finansielle aktiver: Andre langfristede værdipapirer mv Kortfristede værdipapirer Likvide beholdninger ej i drift Finansielle aktiver i alt Netto finansielle forpligtelser (NFO) Minoritetsinteresser (Min) Egenkapital (CSE) Der gøres opmærksom på, at regnskabsdataene fra 2003 er udarbejdet efter gammel regnskabspraksis (dvs. før IFRS-standarder) mens data fra er efter IFRS-standarder. Side 11 af 13

12 BILAG 2 DSV A/S Koncernresultatopgørelse 1. januar 31. december 2007 Alle beløb i mio. kr Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttofortjeneste Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat af primær drift før afskrivninger og særlige poster Af- og nedskrivninger på matr. og immatr. aktiver Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Minoritetsaktionærers andel af årets resultat Aktionærer i DSVs andel af årets resultat Indtægter/omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen: Valutakursregulering, udenlandske virksomheder Årets værdiregulering af sikringsinstrumenter Værdiregulering af sikringsinstrumenter overført til resultatopgørelsen -4 2 Aktiebaseret vederlæggelse 6 5 Aktuarmæssige tab(-) / gevinster (+) Andre reguleringer 1 2 Skat af egenkapitalbevægelser Nettoindtægt indregnet direkte i egenkapital 12 1 Årets resultat Indregnede indtægter og omkostninger i alt Minoritetsaktionærers andel heraf DSV-aktionærers andel af Totalindkomst Der gøres opmærksom på at der på nuværende tidspunkt (januar 2007) ikke foreligger regnskabsdata vedrørende 2007 fra DSV, og at alle regnskabsdata vedrørende 2007 derfor er estimerede. Budgetoplysninger fra DSVs Årsrapport for 2006 samt kvartalsrapporter fra DSV er brugt som grundlag. fortsættes Side 12 af 13

13 BILAG 2 ( fortsat) DSV A/S Koncernbalance pr. 31. december Alle beløb i mio. kr AKTIVER Langfristede aktiver: Goodwill IT-software Kunderelationer Immaterielle aktiver under udførelse Immaterielle aktiver i alt Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under udførelse 50 0 Materielle aktiver i alt Kapitalandele i associerede virksomheder Andre værdipapirer og andre tilgodehavender Udskudt skatteaktiv Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver: Aktiver bestemt for salg Omsætningsaktiver: Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser mv Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Reserver Aktionærerne i DSVs andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser: Udskudt skat Pensioner og lignende forpligtelser Hensatte forpligtelser Finansielle forpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser: Hensatte forpligtelser Finansielle forpligtelser Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Selskabsskat 2 54 Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt Side 13 af 13

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER

78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER 78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER 84 NOTE 4 SALGS- OG DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER 84 NOTE 5 HONORAR TIL GENERALFORSAMLINGSVALGT

Læs mere

GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700. Årsrapport 2011/12

GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700. Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700

Læs mere

Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2014

Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2014 Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2014 Dette hæfte giver dig et overblik over de nye forhold, der potentielt skal indarbejdes i din IFRSårsrapport 2014 i forhold til årsrapporten 2013 Velkommen

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

BERETNING. Indholdsfortegnelse. Påtegninger. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning

BERETNING. Indholdsfortegnelse. Påtegninger. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning ÅRSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning................................ 4 Den uafhængige revisors påtegning.................. 5 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger..............................

Læs mere

Regnskab for Carlsberg-gruppen

Regnskab for Carlsberg-gruppen Carlsberg Årsrapport 2006 / Carlsberg-gruppen 57 Regnskab for Carlsberg-gruppen Resultatopgørelse Opgørelse over årets indregnede indtægter og omkostninger Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 2011 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 1. januar 2011-31. marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2006. Indhold. Kort om Grontmij Carl Bro A/S

Årsrapport 2006. Indhold. Kort om Grontmij Carl Bro A/S Indhold Kort om Grontmij Carl Bro A/S Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Hoved og nøgletal Ledelsesberetning Regnskabsberetning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2009 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse C Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Virksomhedens Finansiering Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 11 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter 17 Påtegninger 46

Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 11 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter 17 Påtegninger 46 Årsrapport 2005 Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 11 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter 17 Påtegninger 46 Bestyrelse og direktion 48 Finansiel ordbog

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere