I lovforslaget er det nævnt, at miljøministeren fastsætter nærmere regler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I lovforslaget er det nævnt, at miljøministeren fastsætter nærmere regler"

Transkript

1 Bilag 1 Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøkontrollen NOTAT 14. juli 2006 Høringssvar om lovforslag om miljøzoner Journalnr Birte Busch Thomsen Miljøstyrelsen har den 28. juni 2006 fremsendt et lovforslag, som giver kommunalbestyrelserne i København, Frederiksberg, Århus, Aalborg og Odense kommuner mulighed for at indføre en permanent miljøzoneordning inden for de rammer, som fremgår af lovforslaget. Baggrund Lovforslaget fastlægger, at alle dieseldrevne lastbiler og busser over 3,5 tons, der kører inden for en miljøzone, skal være monteret med et velfungerende partikelfilter, hvis køretøjet har en motor ældre end Euro 3 (ældre end 1. oktober 2001). Kravene kan tidligst gælde fra 1. juli 2008, og fra 1. juli 2010 strammes kravene til også at omfatte tunge dieselkøretøjer med en motor ældre end Euro 4 (ældre end 1. oktober 2006). I lovforslaget er det nævnt, at miljøministeren fastsætter nærmere regler for: Den geografiske afgrænsning af større sammenhængende byområder, herunder om undtagelse af visse veje, som kommer til at gælde for et miljøzoneområde. Offentlig annoncering i forbindelse med indførelse af en miljøzone. Hvad der forstås ved et effektivt partikelfilter. Miljøzonemærker på køretøjerne og om administration af disse, herunder om udstedelse og inddragelse af mærker samt om tilsyn og digital indberetning. Derudover kan miljøministeren stille regler for: Inddragelse af varebiler i en miljøzoneordning. Dispensation, tidsbegrænset dispensation og om opfyldelse af eventuelle dokumentationskrav. Hovedtræk i bemærkninger til miljøzonelovforslaget Kommunen finder det positivt, at det nu bliver muligt at nedbringe den tunge trafiks sundhedsskadelige partikelforurening. Kommunen undrer sig dog over følgende forhold i lovforslaget: Trinvis indførelse af miljøzoneordningen synes ikke nødvendigt, da transportbranchen kan få dækket udgifterne til partikelfiltre via stigende takster på transportydelserne. En juridisk professor har for København Kommune vurderet, at udskydel- Miljøkontrollen Kalvebod Brygge 45 Postboks København V Telefon Telefax EAN-nr P-nr

2 sen af en fuld miljøzoneordning er resultatet af en politisk bedømmelse og ikke en forfatningsretlig argumentation. Miljøstyrelsens sundhedsberegninger på færre for tidlige dødsfald synes meget lav sammenlignet med tidligere udmeldinger fra bl.a. regeringens partikelredegørelse, hvor tallet er 450 færre for tidlige dødsfald om året. Kommunen ønsker følgende ændringer: En fuld implementering af miljøzoneordningen fra En bemyndigelse til miljøministeren om i samarbejde med kommunerne at stille yderligere krav for at sikre overholdelse af luftkvalitetsgrænseværdier. En effektiv håndhævelse, hvor både kommunale parkeringsvagter og politi deltager. Klare retningslinjer for, hvornår kommunen skal dispensere for kravene i miljøzonen. Kommunen indgår gerne i dialog med Miljøstyrelsen i forbindelse med det videre arbejde med udmøntning af regler for indførelse af miljøzoneordning. Side 2 af 8 Kommunens bemærkninger Forsinket og dermed mindre ambitiøs miljøzoneordning Københavns Kommune finder det meget positivt, at det nu bliver muligt for kommunen at indføre en miljøzoneordning med det formål at begrænse den sundhedsskadelige partikelforurening, der specielt kommer fra dieseltrafikken. Kommunen skal dog beklage, at kravene i miljøzonen indføres i to trin, og at det først fra midten af 2010 bliver muligt at indføre den miljøzoneordning, som kommunen ansøgte om i 2003 og Det er således med 6-7 år forsinkelse, at lovforslaget indfrier regeringens politik (supplerende regeringsgrundlag af 2003) og kommunens ønsker til en miljøzoneordning. Det kan derfor umiddelbar undre, at partikelfilterkravene ikke bliver fuldt implementeret allerede i Transportbranchen har kendt til de ønskede krav igennem flere år, og har derfor haft god tid til at indstille sig. Desuden har transportbranchen mulighed for at få dækket udgifterne til partikelfiltre og deres vedligeholdelse igennem stigende takster for transportydelserne. Efter Københavns Kommunes opfattelse er en trinvis indførelse af partikelfilterkrav ikke begrundet i ekspropriationsretlige spørgsmål (se afsnittet om ekspropriation). Resultatet af lovforslaget er, at kun 1/3 af køretøjerne vil blive omfattet af kravet i 2008 i forhold til kommunens ansøgte miljøzoneordning. Den reducerede effekt ses også på de samfundsøkonomiske beregninger (sundhedsgevinst minus omkostninger til filtre og deres

3 vedligeholdelse), hvor Miljøstyrelsen har beregnet gevinsten til at være ca. 46 mio. kr. pr. år fra 2008, stigende til ca. 60 mio. kr. pr. år, når miljøzonen implementeres fuldt ud i Side 3 af 8 Ekspropriation Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget (side 6), at kravene til montering af partikelfiltre på dieseldrevne lastbiler og busser inden for en miljøzone indfases i to trin, som er fastsat ud fra en samlet vurdering af hensynet til at opnå en maksimal reduktion i partikeludslippet sammenholdt med hensynet til de økonomiske konsekvenser, herunder konsekvenserne for ejerne af de omhandlede køretøjer. I bemærkningerne til det foreliggende lovudkast vedrørende miljøzoner fremgår det ikke eksplicit jf. ovenstående formulering i bemærkningerne til loven hvilke nærmere vurderinger en udskydelse af kravet om monteringen af partikelfiltre på dieseldrevne lastbiler og busser fra før 1. oktober 2006 (med EURO 3 motorer) beror på. Københavns Kommune har derfor fået professor dr. jur. Henrik Zahle til at give en forfatningsretlig redegørelse om, hvorvidt grundlovens 73 vedrørende ejendomsrettens beskyttelse har betydning for, inden for hvilke tidsfrister nye (skærpede) regler om partikelfiltre kan sætte i kraft. Henrik Zahle har sammenholdt en række kriterier, som er alment anerkendte metoder for bedømmelse af ekspropriationsretlige spørgsmål. Af redegørelsen fremgår det blandt andet, at udskydelsen af ikrafttrædelsestidspunktet må ses som resultatet af en politisk bedømmelse, men ikke af en forfatningsretlig argumentation. Redegørelsen vedlægges høringssvaret som bilag. Københavns Kommune er på baggrund af redegørelsen af den opfattelse, at kravet om partikelfiltre fra 1. juli 2008 bør gælde alle dieseldrevne køretøjer fra før 1. oktober Dispensationsmuligheder I Miljøstyrelsens lovbemærkninger (side 7) angives følgende. Desuden foreslås det, at kommunalbestyrelsen i forhold til kravet om partikelfilter, dels kan dispensere i særlige tilfælde, herunder for eksempel hvor montering af filter er teknisk umuligt, og dels skal dispensere i de særlige tilfælde, hvor partikelfilterkravet må anses for at være et indgreb af ekspropriativ karakter efter grundlovens 73. Hvis kommunerne skal kunne håndtere dispensationssager, er det yderst vigtigt, at der kommer klare regler på området. Det fremgår

4 heller ikke af lovbemærkningerne, hvem der skal definere de tekniske muligheder og begrænsninger. Er det for eksempel transportbranchen, filterproducenterne eller en tredje part? Side 4 af 8 I de fire år kommunen har været i dialog med Justitsministeriet og Miljøstyrelsen omkring miljøzoneordningen, har det ikke været muligt at få oplyst, hvor grænsen for ekspropriation ligger. Grænsen er heller ikke oplyst i det fremsendte lovforslag eller i Miljøstyrelsens tilknyttede bemærkninger. Vi vil derfor opfordre til, at der bliver udarbejdet retningslinjer, så kommunerne kan håndtere eventuelle dispensationssager. Kommunen indgår gerne i dialog med Miljøstyrelsen i forbindelse med udarbejdelse af retningslinjerne. Af professor dr. jur. Henrik Zahles redegørelse fremgår det endvidere, at dispensationsmuligheden, som er fremsat i lovforslaget, ikke hviler på ekspropriationsretlige grunde. Hvis man af politiske grunde ønsker at dispensere længere, end hensynet til beskyttelse af ejendom kan begrunde, skal loven udformes, så den giver grundlag for at skelne mellem de ekspropriationsretlige begrundede dispensationer og de dispensationer, der gives af andre grunde, f.eks. en bestemt standard for omkostningsniveau. Dynamiske miljøzonekrav og redskab til overholdelse af EU s luftkvalitetsgrænseværdier I bemærkningerne til lovforslaget (side 19) skriver Miljøstyrelsen at, miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om partikeludledning, herunder partikelfilter, samt krav om erhvervelse og placering af miljøzonemærker for varebiler. Baggrunden for forslaget er, at varebiler ifølge Danmarks Miljøundersøgelser s emissionsopgørelser står for 44 % af vejtrafikkens partikeludledning, mens de tunge køretøjer bidrager med 36 % af vejtrafikkens partikeludledning. I dag er det imidlertid relativt dyrt og teknisk vanskeligt at montere partikelfiltre på varebiler. Miljøstyrelsen skriver endvidere i bemærkninger til lovforslaget (side 4), at indførelse af miljøzoner som ét element blandt flere andre vil kunne bidrage til opfyldelse af bestemmelserne i EU direktivet (1999/30/EF) om grænseværdier for svovldioxid, kvælstofdioxid, kvælstofoxider, partikler og bly i luften. Københavns Kommune finder det positivt, at lovforslaget lægger op til dynamiske krav med mulighed for på et senere tidspunkt at begrænse varebilernes partikeludledning. Kommunen finder det også positivt, at miljøzoneordningen indgår i en helhedsorienteret indsats, som bl.a. skal være med til at opfylde EU s grænseværdier for luftkvalitet. Efter vores opfattelse bør fremtidige krav ikke kun omfatte varebiler, men være en generel bemyndigelse til, at ministeren i samarbej-

5 de med kommunerne kan stille krav til trafikkens NO 2 (kvælstofdioxid) udledning, krav til partikeludledning fra arbejdsmaskiner, krav om anvendelse af renere brændstoffer mv. Det er nødvendigt, at kravene bliver langt mere dynamiske, hvis miljøzoneordningen, også i fremtiden, skal bidrage positiv til miljøforbedringer og folkesundheden, samt være et effektivt virkemiddel i forhold til luftkvalitetsgrænseværdierne. Side 5 af 8 I 2005 fik kommunen i samarbejde med Miljøstyrelsen iværksat en undersøgelse af egnede virkemidler til nedbringelse af NO 2 forureningen. Konklusionen var, at en miljøzoneordning foruden krav til køretøjernes partikelemission også skal omfatte krav til køretøjernes NO 2 udledninger, hvis grænseværdierne skal overholdes i København. Tilsvarende problemstilling gør sig gældende for PM 10 partikler, der vil skulle nedbringes ved bl.a. at begrænse trafikkens slitage på vejene, dæk, bremser og ophvirvling af vejstøv. Sundhedsgevinster Miljøstyrelsen har beregnet, at indførelse af miljøzoner i alle fem kommuner forventes at medføre færre for tidlige dødsfald om året, samt en række sparede sygedage, færre hospitalsindlæggelser, færre astmaanfald m.v. Efter kommunens opfattelse er beregningerne foretaget på et ret konservativt grundlag, idet der er regnet på ændrede partikelkoncentrationer i bybaggrund, hvorved der ikke tages højde for de personer, som udsættes for partikelforureningen i trafikerede gader. Endvidere er der ikke regnet på reduktionen af ultrafine partikler, men fine partikler (PM 2,5 ). Miljøzoneordningen vil kun nedbringe niveauet af fine partikler med 0,6 %, mens mængden af ultrafine partikler nedbringes med 10 % i bybaggrund og helt op til 35 % i en trafikeret gade som H.C. Andersens Boulevard. I regeringens partikelredegørelse fra 2003 blev det, på baggrund af et studie fra Tyskland om ultrafine partiklers sundhedsskadelige effekter, beregnet, at der årligt på landsplan kan spares 450 for tidlige dødsfald, som følge af 20 % reduktion af ultrafine partikler. Hvis det tal sammenholdes med 10 % reduktion af ultrafine partikler i bybaggrund i København, svarer årligt til 225 færre for tidlige dødsfald på landsplan. Tallet stemmer meget godt overens med kommunens beregninger, om ca. 150 færre for tidlige dødsfald om året som følge af kommunes forslag til en miljøzoneordning. Kvalitetskrav til partikelfiltre Kommunen finder det positivt, at synsvirksomhederne, i forbindelse med årlige bilsyn, får til opgave at kvalitetssikre ibrugtagne partikelfiltre, samt at det bliver muligt at inddrage miljøzonemærket, hvis målingerne viser, at filtrene ikke opfylder kvalitetskravet.

6 Når miljøministeren skal fastsætte nærmere regler for partikelfiltrenes effektivitet, vil vi anbefale, at partikelemissionen ikke må overstige Færdselsstyrelsens anbefalede K-værdi på 0,2 m -1, samt at miljømålingerne af partikelfilteret sker på et rullefelt med modstand. Ellers vil visse ældre køretøjer kunne opfylde kravet uden partikelfilter. Side 6 af 8 Håndhævelse af miljøzoneordningen Lovforslaget lægger op til, at partikelfiltre på køretøjer i kommunalt fastlagte miljøzoner bliver en del af miljøbeskyttelsesloven. Med hensyn til håndhævelse af miljøzonekravene skriver Miljøstyrelsen i følgebrevet til lovforslaget (side 2), at tilsynet med overholdelsen af partikel- og miljøzonemærkningskravene vil i medfør af den eksisterende 65 i miljøbeskyttelsesloven blive varetaget af de berørte kommuner. For så vidt angår tilsynet med synsvirksomhedernes opgavevaretagelse, jf. 15 c, er det hensigten, at miljøministeren i medfør af den eksisterende 67 i miljøbeskyttelsesloven bestemmer, at Miljøstyrelsen varetager dette tilsyn. I bemærkningerne til lovforslaget (side 6) skriver Miljøstyrelsen imidlertid, at af hensyn til håndhævelsen af partikelfilterkravene foreslås det, at alle dansk indregistrerede dieseldrevne tunge køretøjer, som ønskes anvendt i miljøzonen, skal have et miljøzonemærke synligt monteret på bilen. Formålet hermed er, at politiet og tilsynsmyndigheden relativt nemt kan se, om et givent køretøj overholder partikelfilterkravene. Det er således uklart, om det er kommunerne alene eller både politi og kommuner, som skal håndhæve miljøzoneordningen. Det er vores klare anbefaling, at både kommunale parkeringsvagter og politiet får bemyndigelse til at håndhæve ordningen. På denne måde bliver det muligt at håndhæve miljøzoneordningen med hensyn til både kørende og parkerede køretøjer i byen. Københavns Kommune vil gerne inddrages i det videre arbejde omkring udformning af nærmere regler for håndhævelse af miljøzoneordningen. Håndhævelse af miljøzoneordningen efter miljøbeskyttelsesloven kræver en række afklaringer. Parkeringsvagterne og ikke miljømyndighederne skal kunne håndhæve miljøzoneordningen og have mulighed for at udstede afgifter ved parkering. Samtidig er det afgørende, at politiet har de fornødne ressourcer til at håndhæve ordningen. Det er kommunens erfaring, at politiets håndhævelse af tomgangsregulativet ikke har været en prioriteret opgave. I dag har parkeringsvagterne mulighed for at udstede afgifter i forhold til køretøjer, som holder ulovligt parkeret. Langt de fleste tunge køretøjer holder imidlertid ikke parkeret i byen,

7 men kører rundt eller holder i forbindelse med af- eller pålæsning af varer. Her har parkeringsvagterne ingen håndhævelsesmulighed. Der er således behov for, at både politi og parkeringsvagter i fællesskab håndhæver miljøzoneordningen. Normal håndhævelsesprocedure i forbindelse med overtrædelser af miljøbeskyttelsesloven er, at der først udstedes et påbud og derefter et forbud. Denne sagsgang vil imidlertid være uacceptabelt lang og ressourcekrævende, og ikke have den ønskede effekt over for vognmænd, som evt. måtte bryde reglerne. Parkeringsvagterne og politiet skal derfor have mulighed for at udstede afgifter og bøder. Side 7 af 8 Straf I bemærkningerne til lovforslaget (side 22) skriver Miljøstyrelsen følgende: Det foreslås, at overtrædelse af bestemmelserne i de foreslåede 15 b, stk. 1 samt stk. 6, 2., jf. 15 b, stk. 2 skal kunne straffes med bøde og straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år under tilsvarende omstændigheder som anført i miljøbeskyttelseslovens 110, stk. 2. Det er dog ikke tanken, at en mindre forseelse som manglende erhvervelse af miljøzonemærket skal straffes med andet end en mindre bøde, hvis køretøjet allerede opfylder partikeludledningskravene i 15 b, stk. 1, idet en sådan overtrædelse ikke medfører forurening og således alene har karakter af at være en formel overtrædelse. Endvidere indebærer lovforslaget, at der i regler eller forskrifter, der udstedes i medfør af de foreslåede 15 a 15 c, kan fastsættes straf af bøde. I den forbindelse er det vigtigt, at bødestørrelsen står mål med udgifterne til montering af partikelfilter, så det over en rimelig tidshorisont ikke kan svarer sig at undgå montering af partikelfiltre. Kommunen finder det i orden, at manglende miljøzonemærkat på køretøjet medfører en mindre straf, end et manglende funktionsdygtigt partikelfilter vil gøre. I forslaget til miljøbeskyttelsesloven er der (side 3) indføjet følgende tekst. I 110, stk. 1 indsættes efter pkt. 16: 17) undlader at efterkomme krav i medfør af 15 b, stk. 1 eller 15 b, stk. 6, 2., jf. 15 b, stk. 2.. Det bør ændres til. I 110, stk. 1 indsættes efter pkt. 16: 17) undlader at efterkomme krav i medfør af 15 b, stk. 1 eller 15 b, stk. 6, 2., jf. 15 b, stk. 2. og stk. 7 og stk. 8, så det også bliver muligt at straffe overtrædelse af dispensationsordninger. Et eksempel kan være en dispensationsordning, som er betinget af en bestemt økonomisk eller teknologisk situation. Hvis forholdene for vognmanden ændrer sig

8 i forhold til dispensationsordningen, eller hvis en tidsbegrænset dispensation udløber, bør vedkommende kunne straffes på lige fod med andre. Side 8 af 8 Evt. undtagelse af visse veje i miljøzonen Lovforslaget lægger op til at miljøministeren kan undtage visse veje fra at være omfattet af miljøzoneordningen. I Miljøstyrelsens bemærkninger til lovforslaget (side 16), er det angivet, at det vil fremgå af en efterfølgende bekendtgørelse, i hvilket omfang Europaveje og veje, der forudsættes benyttet af gennemkørende regional trafik, kan eller skal undtages fra miljøzonen. Københavns Kommune har fastlagt den geografiske afgrænsning af miljøzonen til at ligge indenfor Ring 2. Det betyder, at regional gennemkørende trafik har mulighed for at komme både nord og syd om København uden at være omfattet at partikelfilterkravet. Hvis regionale veje inden for miljøzoneområdet også bliver undtaget af kravene, vil det medføre en kraftig udhulning af de miljø- og sundhedsmæssige effekter, der ellers kunne være opnået med miljøzoneordningen. Vi har beregnet, at der ligger omkring boliger langs det regionale vejnet inden for kommunens miljøzoneområde. Det vil være yderst beklageligt, hvis beboerne langs de mest miljøbelastede veje ikke vil få gavn af miljøzoneordningen.

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel.

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel. Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Civilingeniør Dorte Kubel, Miljøstyrelsen 1 Status for Euro-normer Euro-normer betegner de totalharmoniserede udstødningsnormer for motorer, der gælder i

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bedre miljøzoner

Forslag til folketingsbeslutning om bedre miljøzoner 2008/1 BSF 54 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. november 2008 af Ida Auken (SF), Pia Olsen Dyhr (SF), Steen Gade (SF), Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

LUFTKVALITET BUTIKSCENTER PÅ HER- LEV HOVEDGADE 17

LUFTKVALITET BUTIKSCENTER PÅ HER- LEV HOVEDGADE 17 Til NVP Nordic Property Vision Dokumenttype Notat Dato November 2012 LUFTKVALITET BUTIKSCENTER PÅ HER- LEV HOVEDGADE 17 LUFTKVALITET BUTIKSCENTER PÅ HERLEV HOVEDGADE 17 Revision V1 Dato 09-11-2012 Udarbejdet

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt Notits Miljøteknologi J.nr. MST-501-00341 Ref. kaasm Den 27. september 2010 REVIDERET NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Miljøzoner, partikler og sundhed. 1. Baggrund og formål. 2. Metode

Miljøzoner, partikler og sundhed. 1. Baggrund og formål. 2. Metode Miljøzoner, partikler og sundhed Af Henrik Køster og Mads Paabøl Jensen, COWI, Ole Hertel og Steen Solvang Jensen, DMU, Pia Berring, Miljøstyrelsen 1. Baggrund og formål I de seneste år er der kommet øget

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Luft(-forurening) Færre partikler fra trafikken Kvælstofdioxid Baggrund for data om luftforurening November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab

Læs mere

Begrænsning af luftforurening fra trafik Hvor langt kan vi komme med kommunale virkemidler?

Begrænsning af luftforurening fra trafik Hvor langt kan vi komme med kommunale virkemidler? Begrænsning af luftforurening fra trafik Hvor langt kan vi komme med kommunale virkemidler? Luftkvalitet i København i forhold til grænseværdier Virkemidler til nedbringelse af trafikforureningen Luftkvalitet

Læs mere

MILJØstyrelsen 2. oktober 2006 Industri J.nr. 502-00002. Høringsnotat

MILJØstyrelsen 2. oktober 2006 Industri J.nr. 502-00002. Høringsnotat Miljø- og Planlægningsudvalget L 39 - Bilag 1 Offentligt MILJØstyrelsen 2. oktober 2006 Industri J.nr. 502-00002 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring om lov om miljøbeskyttelse (Partikelfiltre

Læs mere

Miljøeffekt af ren-luftzoner i København

Miljøeffekt af ren-luftzoner i København Hvordan skal luftkvaliteten forbedres? 9. oktober20133 Miljøeffekt af ren-luftzoner i København Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Jørgen Brandt, Louise Martinsen, Thomas Becker, Morten Winther, Thomas

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0001 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0001 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0001 Bilag 1 Offentligt Miljøteknologi J.nr. 001-03680 Ref. kaasm, fleba Den 6. februar 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt Skatteministeriet, 2009-511-0035 den 21. april 2009 Høringssvar og kommentarer hertil Organisationer Bemærkninger i høringssvar Kommentarer til bemærkninger Advokatsamfundet

Læs mere

Miljøzoneordning i Odense. 1. Resume

Miljøzoneordning i Odense. 1. Resume Miljøzoneordning i Odense 1. Resume Folketinget vedtog i december 2006 en ændring af lov om miljøbeskyttelse, vedrørende partikelfiltre på køretøjer i kommunalt fastlagte miljøzoner. Loven, der trådte

Læs mere

Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet

Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet Trængselskommissionen Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Thomas Ellermann, Jørgen Brandt Præsentation Hvad er effekterne af luftforurening? Hvordan

Læs mere

Trafikdage på Ålborg Universitet August Linie Køretøjsteknologi

Trafikdage på Ålborg Universitet August Linie Køretøjsteknologi Trafikdage på Ålborg Universitet. 25.-26. August 2003 8. Linie Køretøjsteknologi Overvejelser fra regeringens arbejdsgruppe om partikelforurening af Torkil Eriksen, Trafikministeriet 1 Indledning På baggrund

Læs mere

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Pkt.nr. 5 Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at de ændringer til forskriftens

Læs mere

Hvad er effekten for partikelforureningen af indførelse af miljøzoner i de største danske byer?

Hvad er effekten for partikelforureningen af indførelse af miljøzoner i de største danske byer? Hvad er effekten for partikelforureningen af indførelse af miljøzoner i de største danske byer? Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Peter Wåhlin, Finn Palmgren, Ruwim Berkowicz Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

NO 2 forureningen i Danmark og EU s grænseværdier

NO 2 forureningen i Danmark og EU s grænseværdier DCE - Nationalt Center for Miljø og AARHUS UNIVERSITET NO 2 forureningen i Danmark og EU s grænseværdier Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Thomas Ellermann, Jørgen Brandt, og Jesper Christensen Institut

Læs mere

Uddybende notat om partikelforurening til VVM for Kalundborg Ny Vesthavn

Uddybende notat om partikelforurening til VVM for Kalundborg Ny Vesthavn Kystdirektoratet Att.: Henrik S. Nielsen NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Direkte: Telefon 87323262 E-mail rho@niras.dk CVR-nr.

Læs mere

Partikelfiltre til dieselkøretøjer

Partikelfiltre til dieselkøretøjer Partikelfiltre til dieselkøretøjer Baggrund Partikler fra køretøjer, specielt dieselkøretøjer, udgør det største trafikskabte miljøproblem i byerne. En af de mest lovende tekniske løsninger til reduktion

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Status for luftkvalitet i Danmark i relation til EU s luftkvalitetsdirektiv

Status for luftkvalitet i Danmark i relation til EU s luftkvalitetsdirektiv DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi AARHUS UNIVERSITET Status for luftkvalitet i Danmark i relation til EU s luftkvalitetsdirektiv Konference Christiansborg 9-1-213 Thomas Ellermann, Stefan Jansen,

Læs mere

Miljøstyrelsen den 27. oktober 2008

Miljøstyrelsen den 27. oktober 2008 Miljøstyrelsen den 27. oktober 2008 Bilag til Danmarks meddelelse om udsættelse af fristen for overholdelse af grænseværdier for PM 10 i Danmark i medfør af artikel 22 i direktiv 2008/50/EF I 2005 og 2006

Læs mere

Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 2 Offentligt SAMLENOTAT om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner, om adgang

Læs mere

Citylogistik og miljøzone baseret på dialog

Citylogistik og miljøzone baseret på dialog Citylogistik og miljøzone baseret på dialog Civilingeniør Malene Kofod Nielsen Citylogistik i Aalborg Undersøgelse af potentiale for citylogistik i Aalborg (1994-1996) Effektivisering af godstransport

Læs mere

Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer

Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Indledning Status for Euro normer EU s temastrategi for luftforurening Nye normer for person- og varebiler (Euro 5/6) Kommende Euro normer Europæiske udstødningsnormer

Læs mere

Afgrænsning af definitionen "større entreprenørmaskiner"

Afgrænsning af definitionen større entreprenørmaskiner Afgrænsning af definitionen "større entreprenørmaskiner" Baggrund Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget, at busser og lastbiler over 3½ tons samt større entreprenørmaskiner skal være udstyret med

Læs mere

Miljøzone i København

Miljøzone i København Miljøzone i København Af Civilingeniør Annette Kayser & Cand. Techn. Soc. Vibeke Forsting Københavns Kommune, Vej & Park Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 Baggrund Partikelforureningen fra trafikken

Læs mere

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug Maj 2010 Danske personbilers energiforbrug Danske personbilers energiforbrug Fossile brændstoffer, CO 2 -udledning hvordan hænger det sammen? Benzin og diesel er fossile brændstoffer. Brændstofferne er

Læs mere

Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet

Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 105 Offentligt Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet Notatet uddyber RenoSams bemærkninger til lovforslag

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven. Skatteudvalget L 217 - Svar på Spørgsmål 27 Offentligt J.nr. 2007-511-0088 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

Læs mere

Forventet miljøeffekt af SCRT på bybusser i København

Forventet miljøeffekt af SCRT på bybusser i København Trafikdage på Aalborg Universitet 24-25. august 20153 Forventet miljøeffekt af SCRT på bybusser i København Steen Solvang Jensen, Aarhus Universitet, Roskilde DCE Nationalt Center for Miljø og Energi,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse Til lovforslag nr. L 210 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 19. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Udvidelse af miljøzoneordningen,

Læs mere

Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk. Sagsnr. 2010-16212. Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk. Dokumentnr. 876604

Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk. Sagsnr. 2010-16212. Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk. Dokumentnr. 876604 Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk Luftkvalitetsplan for kvælstofdioxid NO 2 i København/Frederiksberg, Århus og Aalborg Sagsnr. 2010-16212 Dokumentnr. 876604 Københavns

Læs mere

Titel: Partikelfiltre til biler. Forfatters titel: Diplomingeniør. Navn: Peter Jessen Lundorf

Titel: Partikelfiltre til biler. Forfatters titel: Diplomingeniør. Navn: Peter Jessen Lundorf Titel: Partikelfiltre til biler Forfatters titel: Diplomingeniør Navn: Peter Jessen Lundorf Ansættelsessted: Center for Grøn Transport - Trafikstyrelsen Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN 1603-9696

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Miljøzonekontrol ved syn

Miljøzonekontrol ved syn Miljøzonekontrol ved syn Niels-Anders Nielsen Hvordan får man et miljøzonemærke? Principgodkendelse af partikelfiltre Vedligeholdelse af partikelfiltre Status for miljøzonemærket Reglerne Loven vedtaget

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 4. september 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten. Planlægning og Byggeri. Den 11. marts 2011

Til Aarhus Byråd via Magistraten. Planlægning og Byggeri. Den 11. marts 2011 Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 11. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Beslutningsforslag fra Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe om etablering af demoprojekt for grønne

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

Forslaget har endnu ikke været behandlet i Rådet eller i Europa Parlamentet.

Forslaget har endnu ikke været behandlet i Rådet eller i Europa Parlamentet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 243 Offentligt Miljøteknologi J.nr. MST-502-00062 Ref. kaasm Den 8. december 2010 RED: VIBEJ 14.12.10 REVIDERET GRUND- og NÆRHEDSNOTAT til FMPU

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Danske Busvognmænd. Kør-hjem-møde om miljøzonen Onsdag den 16. april 2008

Danske Busvognmænd. Kør-hjem-møde om miljøzonen Onsdag den 16. april 2008 Danske Busvognmænd Kørhjemmøde om miljøzonen Onsdag den 16. april 008 Busserne kan og skal være med til at forbedre Københavns miljø Reducerer trængslen i byen. Reducerer miljøbelastningen per person,

Læs mere

Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport

Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport Niels-Anders Nielsen, Chefkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Temadag: Emissionssystemer til tunge

Læs mere

Lov om miljøvurdering af planer, programmer og projekter. Lov om ændring af lov om offentlige veje, lov om jernbaner, m.v. NY MILJØVURDERINGSLOV II

Lov om miljøvurdering af planer, programmer og projekter. Lov om ændring af lov om offentlige veje, lov om jernbaner, m.v. NY MILJØVURDERINGSLOV II Lov om miljøvurdering af planer, programmer og projekter Lov om ændring af lov om offentlige veje, lov om jernbaner, m.v. 1 Baggrund: Udvalg til forenkling og modernisering af VVM-reglerne (nedsat 2012)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

Luftkvalitetsvurdering af SCRT på bybusser i København

Luftkvalitetsvurdering af SCRT på bybusser i København Trafikdage på Aalborg Universitet 22-23. august 20163 Luftkvalitetsvurdering af SCRT på bybusser i København Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Thomas Ellermann, Morten Winther, Aarhus Universitet,

Læs mere

Begrænsning af luftforurening fra trafik: Hvor langt kommer vi med kommunale virkemidler?

Begrænsning af luftforurening fra trafik: Hvor langt kommer vi med kommunale virkemidler? Begrænsning af luftforurening fra trafik: Hvor langt kommer vi med kommunale virkemidler? Miljøsagsbehandler Birte Busch Thomsen, Miljøkontrollen i Københavns Kommune Luftmålinger i København viser overskridelse

Læs mere

Luftforurening fra krydstogtskibe i havn

Luftforurening fra krydstogtskibe i havn Luftforurening fra krydstogtskibe i havn Af seniorrådgiver Helge Rørdam Olesen og seniorforsker, ph.d Ruwim Berkowicz, Danmarks Miljøundersøgelser En undersøgelse fra 2003 pegede på, at krydstogtskibe

Læs mere

Pkt. 1. Indledning. Pkt. 2. Forskriftens anvendelsesområde. Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn

Pkt. 1. Indledning. Pkt. 2. Forskriftens anvendelsesområde. Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn Regulativ for støjende kultur og musik aktiviteter i Næstved - Udkast Pkt. 1. Indledning Miljøministerens bekendtgørelse

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K

Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 25.1.2015 Høringssvar til lovforslag om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 11. februar 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for køretøjer omfattet af taxilovgivningen) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fremtidens bilteknologier

Fremtidens bilteknologier Fremtidens bilteknologier Baggrund og formål Internationale ønsker om reduktion af energiforbrug og emissioner i transportsektoren har medført skærpede krav og fokus på de tekniske muligheder for at indfri

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme Erhvervsstyrelsen Att. Steen Frederiksen stefre@erst.dk Att. Stine Nylev stinyl@erst.dk Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre love Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs mere

2. Brev af 28. november 2011 fra Dan-Ejendomme as, administrator af ejendommen Christians Brygge 24-28/Vester Voldgade 108-110

2. Brev af 28. november 2011 fra Dan-Ejendomme as, administrator af ejendommen Christians Brygge 24-28/Vester Voldgade 108-110 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Bilag 1 Henvendelser i forbindelse med naboorientering om dispensation fra lokalplan nr. 437 Bryghusgrunden til midlertidig placering

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 L 54 endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 9. januar 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marie Louise Skibsted

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne (brændeovne m.v.) i Frederiksberg Kommune

Forskrift for brug af fastbrændselsovne (brændeovne m.v.) i Frederiksberg Kommune Forskrift for brug af fastbrændselsovne (brændeovne m.v.) i Frederiksberg Kommune Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Frederiksberg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 187 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./ 2. afd., 1. kt. J.nr.: 2296 Den 31. januar 2007 MMO/LOUJ/EMFJ FVM 412

Læs mere

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att.: Tina Hansen. 21. januar 2015

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att.: Tina Hansen. 21. januar 2015 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att.: Tina Hansen 21. januar 2015 Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt Udkast MINISTEREN Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato 6. januar 2009 Dok.id J. nr. 004-u18-778 Frederiksholms Kanal

Læs mere

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven),

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven), LBK nr 40 af 16/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0036162 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1503 af 23/12/2014 LOV

Læs mere

Høringsnotat vedr. bekendtgørelse om Ungdomskort

Høringsnotat vedr. bekendtgørelse om Ungdomskort Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 mva@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Journal TS50604-00012 Høringsnotat vedr. bekendtgørelse om Ungdomskort Dato 17. maj 2013 En

Læs mere

Krav til det offentliges indkøb af transport

Krav til det offentliges indkøb af transport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 5. august 2013 Krav til det offentliges indkøb af transport

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

Etablering af miljøzoner i Danmark

Etablering af miljøzoner i Danmark Etablering af miljøzoner i Danmark (UOLQJ+YLG&2:, %DJJUXQG Miljøbelastningen fra transporten er i fokus, og der er er gennem de senere år iværksat en lang række tiltag, der sigter på at mindske transportens

Læs mere

Hvilke initiativer vil ministrene tage for at implementere Trafikudvalgets. ansvarsområde, og at afsnit 2 og 3 hører under transportministerens

Hvilke initiativer vil ministrene tage for at implementere Trafikudvalgets. ansvarsområde, og at afsnit 2 og 3 hører under transportministerens Trafikudvalget (2. samling) B 115 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Justitsministeriet Dato: 27. august 2008 Dok.: LST41056 Sagnr.: 2008-154-0141 Udkast til tale til ministeren til brug for samråd A i Folketingets

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 26. august 2011 JOURNAL NR. RA-2011-131-0004 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

Emissions Teknologi. Lavmands A/S Emissions teknologi. >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010. NON-Road Maskiner. Per Lavmand.

Emissions Teknologi. Lavmands A/S Emissions teknologi. >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010. NON-Road Maskiner. Per Lavmand. Kærup Parkvej 11-13 4100 DK 4100 Emissions Teknologi >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Emissions teknologi NON-Road Maskiner Per Lavmand 1 kort Lavmands er en af Danmarks førende virksomheder

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget L 204 - Bilag 6,B 100 - Bilag 2 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget L 204 - Bilag 6,B 100 - Bilag 2 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget L 204 - Bilag 6,B 100 - Bilag 2 Offentligt Notat Landsplanområdet J.nr. Ref. Til folketingets ordførere på miljøområdet. Lovforslag nr. 204

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. december 2009. Betænkning. over Skatteudvalget 2009-10 L 24 Bilag 28, L 24 A Bilag 28, L 24 B Bilag 28 Offentligt Til lovforslag nr. L 24 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. december 2009 Betænkning over

Læs mere

Er det muligt og samfundsøkonomisk rentabelt at reducere partikelemissionen fra diesel varebiler og taxier? Tim Gustav Weibel, TetraPlan

Er det muligt og samfundsøkonomisk rentabelt at reducere partikelemissionen fra diesel varebiler og taxier? Tim Gustav Weibel, TetraPlan Er det muligt og samfundsøkonomisk rentabelt at reducere partikelemissionen fra diesel varebiler og taxier? Forfattere: Johan Nielsen, TetraPlan Tim Gustav Weibel, TetraPlan Der har i længere tid været

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

Lovgivning om emissioner fra skibe

Lovgivning om emissioner fra skibe Lovgivning om emissioner fra skibe Dorte Kubel Civilingeniør Miljøstyrelsen Industri Ansvarsområder: Emissioner fra køretøjer og skibe Brændstoffer til køretøjer og skibe Lovgivning om emissioner fra skibe

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

Læsepolitikken omfatter alle elever også elever i specialklasserækkerne. Bilaget gøres tydeligere De nationale test skal indføres i skemaet, bilag 1.

Læsepolitikken omfatter alle elever også elever i specialklasserækkerne. Bilaget gøres tydeligere De nationale test skal indføres i skemaet, bilag 1. Notat Læsepolitik for Frederiksberg Kommune oversigt over ændringsforslag i høringssvar Skole/organisation Kommentar Forvaltningens bemærkninger Rettelse Søndermarkskolen Skolebestyrelsen finder positivt,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene 2007/2 LSF 184 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. april 2008 af Sophie Hæstorp Andersen (S), Thomas Jensen (S) og Nanna Westerby (SF) Forslag

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Bjarne Kogsbøll (C), Ekrem Günbulut (A), Hugo Hammel (A), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. BT stillet af Per Clausen

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. BT stillet af Per Clausen Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 340 Offentligt J.nr. MST-001-03262 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. BT stillet af Per Clausen Spørgsmål: Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Luftforurening. med særlig vægt på dieselpartikler. Luftforurening - med særlig vægt på dieselpartikler 1

Luftforurening. med særlig vægt på dieselpartikler. Luftforurening - med særlig vægt på dieselpartikler 1 Luftforurening med særlig vægt på dieselpartikler Luftforurening - med særlig vægt på dieselpartikler 1 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag Indhold Små partikler - trafikkens største dræber

Læs mere

partikelfiltre til lastbiler Erfaringer med

partikelfiltre til lastbiler Erfaringer med Miljø- og Planlægningsudvalget L 39 - Bilag 12 Offentligt Erfaringer med partikelfiltre til lastbiler Ove Holm, cheføkonom Ja til miljøzoner som i Sverige og som foreslået i Aalborg Afvejning af Miljø

Læs mere

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave God Løsladelse Infopakke september 2011 3. udgave www.kriminalforsorgen.dk Læs i infopakken: Velkommen til infopakke og nyheder om God Løsladelse Samarbejdsaftaler mellem Kriminalforsorgen og kommunerne

Læs mere

I/S Reno-Nord Markedsprismodellen

I/S Reno-Nord Markedsprismodellen Aarhus 2. februar 2015 Per Hemmer Partner T +45 72 27 35 50 phe@bechbruun.com Sagsnr. 036007-0007 phe/jhp I/S Reno-Nord Markedsprismodellen 1. Indledning Rebild Kommune består efter strukturreformen af

Læs mere

Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark

Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark Den 7. februar 2011 Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark Konklusion Nederlandene og Danmark har for alle kystvande og Slesvig-Holsten for

Læs mere

Varedistribuering i Århus City

Varedistribuering i Århus City Varedistribuering i Århus City Civilingeniør, Mikkel H. Frandsen, Vejkontoret, Århus Kommune Civilingeniør, Henrik Køster, COWI Baggrund De trafikskabte problemer i danske byområder bliver stadig større

Læs mere

Bedre bymiljø på den politiske dagsorden

Bedre bymiljø på den politiske dagsorden Debatavis om trafik og miljø Debatavis om trafik og miljø er udgivet som baggrund for to konferencer i maj 2006 om miljøzoner og trængselsafgifter Bedre bymiljø på den politiske dagsorden Samspillet mellem

Læs mere

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i ovedstaden... 1 Indledning ovedstaden har bedt Tetraplan om at udarbejde et notat med beregninger af luft- og støjforurening fra trafikken

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

Luftforureningsstrategi for Frederiksberg Kommune. Udkast

Luftforureningsstrategi for Frederiksberg Kommune. Udkast Luftforureningsstrategi for Frederiksberg Kommune Udkast Version: december 2011 Indholdsfortegnelse Forord 5 Sammenfatning af luftforureningsstrategien 6 1 Kilder til luftforurening 15 1.1 Kilder for partikler

Læs mere