Dansk Cricket-Forbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Cricket-Forbund"

Transkript

1 Dansk Cricket-Forbund INDENDØRSTURNERINGEN FOR KØBENHAVN/SJÆLLAND 2016 OBS - ALLE KAMPE 2 X 12 OVERE MED MINDRE ANDET ER FASTSAT I DETTE PROGRAM, AFTALES ELLER FASTSÆTTES AF HALLEDEREN P.G.A. MANGLENDE HALTID. Mærk: Læderbolde i senior- og juniorrækkerne Mærk: Maksimumscoren for en gærdespiller er i første omgang 20 points ( 7). Indprentning af regler fra foregående år: 1. Spilles der med måtter, er bolde, der rammer før eller udenfor måtten eller på kanten af måtten, at betragte som en no ball. 2. I ungdomskampe skal gærdespilleren slå efter bolden (hvis det er rimeligt muligt at ramme den) ellers dømmes ikke udenom Regler: Den arrangerende klub (klubben i hvis hal kampene afvikles) skal sørge for, at resultatskemaerne. indscannes og mailes til eller afleveres til Søren Nissen - umiddelbart efter stævnets afslutning (evt, sendes til Svanholm CC, Svanholm Alle 2, 2660, Brøndby Strand). Skemaerne skal indsendes/scannes og mailes i en sådan form - med kampnumre påført - at turneringsledelsen kan aflæse såvel navne som resultater. Af hensyn til udregning af slutstillingen skal det være muligt at kontrollere kampens detaljer. Gennemgå skemaerne, inden de sendes og gør dem tilstrækkeligt oplysende. De hold, der spiller kampene, skal føre skemaerne og sørge for, at de efterlades til den arrangerende klub, til samlet indsendelse. Det er ligeledes disse hold, der har ansvaret for at korrekt og fuldt navn påføres skemaerne. Sjusket/ulæselig angivelse af navn vil i en tvivlssituation blive anvendt imod det pågældende hold. 1

2 Et hold skal altid medbringe en reglementeret bold. Ved miniput- og lilleputkampe anvendes windballs (i lilleputstørrelse), ved drengekampe anvendes windballs (i seniorstørrelse) og junior- og seniorhold anvender gule læder- indendørsbolde, der for nogle kræver let beskyttelsesudstyr. Nye regler, der dog blot nedfælder hidtil anvendt praksis: Afbud: A. Anvendes plasticgærder er gærdespilleren også ude, selvom bolden kun rammer foden af gærdet. B. Anvendes måtter er der no ball, hvis bolden rammer gulvet inden måttens begyndelse, måttens kant eller udenfor måtten Udeblivelse uden afbud medfører bøder på 250 kr. pr. kamp. Det udeblevne hold pålægges tillige at afholde modstandernes rejseomkostninger, hvis der har været tale om rejse over længere afstande, og det ikke har været muligt at afvikle et program. Udeblivelse med afbud medfører samme bødestraf som udeblivelse uden afbud, hvis afbuddet indtræffer så sent, at det ikke er muligt at underrette modstanderne. Afbud skal meddeles den arrangerende klub, evt. modstanderne. Trækkes holdet, skal det meddeles turneringsleder Søren Nissen.. Tillige skal det meddeles den arrangerende klub, hvis holdet trækkes indenfor den uge, hvor det er ansat til at spille. Ved indplacering af hold i stillingerne anvendes reglerne i udendørsturneringsreglementet De almindelige cricketlove er gældende med følgende modifikationer: 14 og 15 indeholder vejledende regler for turneringer med nybegyndere (der også kan anvendes i tilpasset form udendørs) 1 Deltagerantal: 7 spillere på lilleputhold, 6 spillere på miniput-, pige-, dame-, drenge-, junior-, og seniorhold. Indtil 2 udskiftningsspillere kan anvendes, men kun henholdsvis 7 eller 6 spillere kan komme til gærdet eller være i marken samtidigt. Mikroput- og miniputkampene afvikles som enkeltstævner og der kåres ikke nogen samlet vinder efter turneringens afslutning, se reglement 14 og 15 og der spilles med frit slag i stedet for udenom. Ved miniputkampe skal der være plastic-kegler tilstede (kan købes hos DCF). 2 Bolde: Der bruges små windballs til lilleputter og miniputter og store windballs til drenge. Under kampene i junior og seniorkampe anvendes de gule Kookaburra læder- indendørsbolde.. Det er de deltagende holds eget ansvar at sørge for en bold 2

3 3 Udstyr: Sædvanligt udendørsudstyr (skinner, handsker) er tilladt, men ikke påkrævet 4 Pointsgivning: Der gives 2 points for hvert løb og 1 point hver gang bolden rammer en væg (uanset om bolden kommer fra battet eller det er en bye (eller overthrow - se senere). Når bolden rammer en væg, gives der et point, uanset om der løbes, uanset om bolden rammer gærdet og uanset om gærdespilleren måtte blive løbet ud efterfølgende. Dog gives der ikke points, hvis bolden rammer en gærdespiller under løb. Ved slag til den modsatte endevæg af banen gives 4 eller 6 points alt efter om bolden slås langs jorden eller i luften. Et slag til den modsatte endevæg betragtes som et grænseslag; gærdespillerne bytter således ikke ende og bolden er ude af spil, når den har ramt endevæggen. Der kan således ej heller gribes eller løbes ud fra et stød til endevæggen. Ved overthrows gives 1 point pr. væg (altså også kun et for endevæggen). Rammer bolden således p.g.a det første overthrow en sidevæg og p.g.a. det andet overthrow en endevæg gives i alt to points (plus de points, der måtte være løbet). Er der f.eks. løbet to gange og har gærdespillerens slag ramt en sidevæg og der er ramt to vægge p.g.a. overthrows gives 7 points. Rammer bolden en sidevæg eller væggen bag gærdespilleren (uanset om det skyldes et slag, en bye eller en udenom og uanset om der løbes) tæller alene det, at bolden rammer væggen, 1 point. Rammer bolden dog uden at markspillerne har rørt bolden - først en sidevæg og derefter en endevæg, gives dog kun l point. Opstår et overthrow ved at bolden har berørt en gærdespiller, skal pointene dog ikke tælle. Der tælles derimod overthrows, hvis bolden har ramt gærdet. En udenom og fejl bold i de første 9 overe (eller ved nedskåret oversantal ¾ af overne) tæller 2 points (plus evt. points for væg og løb) og der kastes ikke en ekstra bold. I de sidste 3 overe tæller udenom og fejl bold også 2 points, men der kastes også en ekstra bold. Regel kun gældende for ungdomsrækkerne: Vurderer dommeren at gærdespilleren ville have haft en rimelig mulighed for at ramme en bold i legsiden, der er udenom efter de normale regler, dømmes kun udenom, hvis gærdespilleren har gjort et helhjertet forsøg på at ramme bolden. Eksempler: En udenom, hvor bagvæggen rammes uden at gærdespillerne skifter ende, vil således give 3 points skifter gærdespillerne ende tæller en sådan udenom 5 points. Ved fejl bold lægges øvrige points til ud over de 2 points, fejlbolden koster. Eksempelvis: Gærdespilleren slår bolden ud i væggen og gærdespillerne skifter ende en gang. Der gives 2 points for fejl bold, 2 for løbet og en for væggen eller i alt 5 points. De tælles således i regnskabet: 2 i ekstrarubrikken og 3 til gærdespilleren. Dommerne bør i betragtning af de særlige forhold og det lille oversantal fortolke udenomloven konsekvent og lade berettiget tvivl komme til gærdeholdets fordel. Særligt bør der skrides ind overfor 3

4 kastning på legsiden og bevidst negativ kastning, men der skal tages hensyn til aldersgruppen, herunder spillernes færdigheder. 5 Hvornår er gærdespilleren ude: Som i udendørscricket, dog er rene greb fra væg, ribber o. lign. - men ikke fra stole og tilskuere gældende. Det gælder dog ikke greb fra endevæggen ved en "sekser", jfr. 4. Der fastsættes desuden specialregler for de enkelte haller for, hvor højt det er tilladt at slå bolden. Slås bolden højere, er gærdespilleren slået ud. Holdleder - anfører skal forud for kampen orientere sig om de særlige regler i hallen, og ukendskab til disse regler kan ikke påberåbes under kampen. Bemærk, at for miniputrækken gælder dog, at der kun kan slås for højt, hvis loftet rammes. 6 Antal overe: Når intet andet er aftalt spilles med 12 overe til hvert hold og højst 3 overe til hver kaster. Såfremt det under en stævnedag bliver klart for den ansvarlige, at programmet ikke kan gennemføres uden en nedsættelse af overantallet, skal dette ske, men det skal meddeles holdledere/anføreren inden kampens start. 7 Maksimumscore: Hver enkelt gærdespiller må højst score 20 points, dog hvis han scorer f.eks. en firer eller sekser, når han står på f. eks 19, kan han komme på 23 eller 25. En gærdespiller, der har måttet gå ud, fordi han har scoret 20 points, kan komme ind igen, hvis der er flere overs tilbage, og de øvrige spillere er gået. Spillerne kommer ind i den rækkefølge, de har måttet forlade gærdet og i anden omgang gælder ligeledes, at gærdespilleren kun må score 20 points, uanset om der ikke måtte være flere spillere tilbage. Totalt maksimum er 40, jfr. dog den indledende bestemmelse. Teoretisk set vil han således kunne komme op på 50 points. 8 Oversafvikling: Det påhviler holdene at sørge for, at overne afvikles hurtigt. Dommerne skal påse, at det sker. Det forkorter afviklingstiden kun at kaste fra den ene ende. I så fald skal gærdespillerne skifte gærde ved overskift. 9 Pointstælling: Dommerne tæller enten selv points eller kontrollerer, at det bliver gjort. De afgør indbyrdes alle tvivlsspørgsmål. Er der uenighed mellem dommerne, træffer den dommer, der efter normale spilleregler skal gøre det, afgørelse, 10 Gærder: Der anvendes plastikgærder. 4

5 11 Pitchens længde: For mikroputter 12 meter, for miniputter og for piger 15 meter og lilleputter 18 meter. For andre hold i øvrigt som for udendørs, dvs. 20,12 meter. 12 Placering af hold: Der gives 2 points for sejr, 1 point for uafgjort og 0 point for nederlag og udeblivelse. Ved pointlighed er de for udendørskampe gældende regler afgørende, dvs. først indbyrdes kamp. Hvis der ikke kan placeres efter denne regel søges der lavet omkamp, og hvis dette ikke kan lade sig gøre, bruges igen udendørsreglementet. 13 Aldersgrænser: Det er de for den efterfølgende udendørssæson gældende aldersgrænse, der er afgørende. Det medfører, at spillere, der ikke er fyldt 19 år inden 1. september i 2016 kan spille på juniorhold der ikke er fyldt 16 år inden 1. september i 2016 kan spille på drengehold der ikke er fyldt 14 år inden 1. september 2016 kan spille på lilleputhold der ikke er fyldt 12 år inden 1. september 2016 kan spille på miniputhold 14 Regler for turneringer med miniputter, piger, nybegyndere, skoleturneringer o.l. (kanga-cricket o.l.): Afstand mellem gærder er 15 meter. Der kan således spilles to kampe samtidig på tværs af hallen på en normal indendørsbane. Der aftales et antal overe til hvert hold - afhængig af den tid, der er til rådighed. Holdene, der består af et lige antal spillere - hvis ikke andet er aftalt af 6 spillere - deles op i par. Hvert par modtager 4 overs af 3 bolde uanset, hvor mange gange, de mister deres gærde. Der kastes fra samme ende og markspillerne roterer mod uret, når der er over, så alle kommer til både at keepe og kaste. Ingen må kaste igen førend alle markspillerne har kastet. (Gærdespilleren betragtes som ude hvis han rammer loftet). Hvert hold starter med 100 points, og hver gang en gærdespiller går, fratrækkes 3 points. Når en gærdespiller går, skal han skifte ende med makkeren, dog ikke hvis han løbes ud eller mister sit gærde på overens sidste bold. De to gærdespillere bytter kun plads ved overskift, hvis den samme gærdespiller har modtaget alle 3 bolde. Der anvendes ikke normal udenom og no ball, derimod medbringes en kegle/top, og hvis der kastes en udenom, herunder en full toss over hoften og jordtrillere, anbringes bolden på denne kegle/top og gærdespilleren får et frit slag. Rammer han ikke bolden, får han ikke et nyt slag. Der må ikke slås "baglæns" (dvs. fra slaggrænsen og bagud). Hvis en gærdespiller alligevel kommer til at gøre det, får han første gang et omslag. Keeperen stiller keglen/toppen op - og skal under spillet (herunder under kegleslaget) blive på sin plads bag gærdet. 5

6 " Ikke-slåeren" må først løbe, når slåeren har ramt bolden. Et slag til den modsatte endevæg vil være at betragte som et grænseslag. Gærdespillerne bytter ende, hvis bolden slås langs jorden (4 point) og kan ikke løbes ud. Hvis bolden slås i luften direkte på bagvæggen (6 point), kan gærdespilleren derimod både blive løbet og grebet ud. I disse tilfælde fratrækkes 3 point og ingen point for grænseslag noteres. Træneren /kastedommeren skal ved stikarm skride ind og forsøge at hjælpe kasteren til at kaste med strakt arm. Er dette ikke muligt, skal dommeren påse at kasteren ikke "tyrer". Fortsætter kasteren med at tyre med stikarm, skal der gives frit slag/kegleslag ligesom ved udenom. Af sikkerhedsmæssige årsager må ingen markspiller være placeret tættere end 10 meter fra slåeren. 15 Kvik cricket - parcricket med underhåndskast Vejledende regler for mikroputrækken samt skolekampe for 1.-2 klasse. Afstanden mellem gærderne er ca. 12 meter. Der kan således spilles to kampe på tværs af hallen på en normal indendørsbane. Der spilles parcricket og i øvrigt som i miniput med nedenstående undtagelser: Hvert par får 4 overs a 2 bolde. Misser gærdespilleren to gange i træk, gives et frit kegleslag. Dog er der intet kegleslag, hvis gærdespilleren slår forbi bolden med vilje to gange i træk for at få kegleslag, da dette er unfair. Kasteren må selv vælge, om han kaster med strakt under- eller overarm. INDENDØRSPROGRAM ØST 2016 Turneringsinddeling Senior Pulje A Nørrebro, Ishøj I, Svanholm I, AB I, Albertslund I, KB, Svanholm II (enkelt) Nr. 1, 2 og 3 til slutspil om SM d. 20. marts Senior Pulje B Soraner I, Ishøj II, Hvidovre, AB II, Taastrup, Svanholm III, Albertslund II, (enkelt). Nr. 1 og 2 til slutspil d. 13. marts. Senior pulje C Ishøj III, KB II, Svanholm IV, Køge, Herlev, Bella, APMcc, (enkelt). Nr. 1 og 2 til slutspil d. 13. marts 6

7 Spillere, der deltager i senior Pulje A (eller B) kan spille ulovligt i senior Pulje B eller C, selvom det ikke er ønskeligt, men de hold, der har brugt spillere, der ikke har været spilleberettiget efter udendørsreglerne, kan ikke deltage i slutspillet for Senior Pulje B og C. Vinderen af slutspillet for Pulje B og C deltager i slutspillet mod nr. 1-3 fra pulje A d. 20. marts. Juniorer Svanholm I, Svanholm II, AB, KB, Ishøj (dobbelt). Nr. 1 og 2 til slutspil om DM i Ishøj d. 19. marts Drenge Ishøj, Svanholm I og II, AB I og II, Køge/Glostrup, KB, Albertslund (enkelt) Nr. 1 og 2 til slutspil om DM i Ishøj d. 19 marts Lilleput Ishøj, Svanholm I og II, Køge I og Køge piger (angives som Køge II), AB, Glostrup, (enkelt).. Nr. 1 og 2 til slutspil om DM i Ishøj d.19. marts. Miniput Glostrup, Køge, Svanholm, KB, Albertslund, AB. Kun stævner uden stillingsberegning kampene indberettes ikke. Alle klubber (uanset om de har tilmeldt sig miniputturneringen) kan deltage i Glostrups fastelavnsstævne d. 7. februar og i miniput-dm i Kerteminde d, 27. marts Evt. afbud til miniput stævnerne skal meddeles Søren Nissen (tlf ) eller i god tid, så pladsen kan tilbydes andre. Der spilles samtidig på to baner i samme hal. Hjemmeholdet skal skaffe afskærmning mellem banerne, et par windballs og nogle kegler til at slå fra i tilfælde af udenom. 7

8 PROGRAM Ishøj Fritids- og Idrætscenter, Vejledalen 17, 2635, Ishøj Lørdag d. 2. januar Ishøj Cup for drengehold 2 Lørdag d.9. januar Kamp 618.kl Svanholm II Svanholm I, lp Kamp 512 kl Svanholm I Svanholm II, drenge Kamp kl Svanholm I KB, Jun. Kamp kl Svanholm II KB, Jun. Søndag d. 10. januar Kamp 1 kl Svanholm I Nørrebro I, sen. Pulje A. Kamp kl Albertslund I Nørrebro I, sen. Pulje A. Kamp 3.. kl Svanholm I Albertslund, sen. Pulje A. Kamp kl Køge Svanholm IV, sen. Pulje C Kamp kl Køge Herlev, sen. Pulje C Kamp kl Svanholm IV Bella, sen. Pulje C Kamp 211 kl Bella Herlev, sen. Pulje C 8

9 Frydenhøj hallen, Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Søndag d. 10. januar Kamp 101 kl Svanholm III Hvidovre, sen. Pulje B Kamp 102 kl AB II Svanholm III, sen. Pulje B Kamp 103 kl AB II Hvidovre sen. Pulje B Gildbroskolen, Gildbrovej 39, 2635 Ishøj Søndag d. 10. januar Kamp kl Ishøj III KB II, sen. Pulje C Kamp kl KB II Bella, sen. Pulje C Kamp kl Ishøj III Bella, sen. Pulje C Køge Hallerne v/ Stadion Køges lilleputstævne Lørdag d. 16. januar Gildbroskolen, Gildbrovej 39, 2635 Ishøj Søndag d. 17. januar kamp 4... kl Ishøj I Albertslund I, sen. pulje A. kamp 5.. kl Albertslund I KB I, sen. pulje A. kamp 6...kl KB I Ishøj I, sen. Pulje A Kamp kl Svanholm III Ishøj II, sen. Pulje B kamp kl Soraner Ishøj II, sen. Pulje B kamp kl Svanholm III Taastrup, sen. Pulje B kamp kl Soraner Taastrup, sen. Pulje B. 9

10 Søndag d. 17. januar kamp 7 kl Svanholm I Svanholm II, sen. pulje A. kamp 8..kl Svanholm II Nørrebro I, sen. pulje A. kamp kl Svanholm I AB I, sen. pulje A. kamp 10...kl AB I Nørrebro I, sen. pulje A. Kamp kl Ishøj Svanholm I, Jun. Kamp kl Ishøj Svanholm II, Jun. Kamp 406. kl AB Svanholm I, jun. Kamp kl AB Svanholm II, jun Lørdag. 23. januar kamp 527 Kl Svanholm I Albertslund, dr. Kamp kl Svanholm II Albertslund, dr. Kamp kl Svanholm I- Svanholm II, jun AB-Hallen, Bagsværd, v/ Skovbrynet Station Lørdag d. 23. januar Kamp 501. kl Køge/Glostrup AB I, drenge kamp 502. kl Køge/Glostrup AB II, drenge kamp 503. kl AB I AB II, Drenge 10

11 Søndag d. 24. januar Kamp 11...kl Svanholm I KB I, sen. Pulje A Kamp 12...kl Nørrebro I KB I, sen. Pulje A. Kamp 13...kl Svanholm I Ishøj I, sen. Pulje A Kamp 14...kl Ishøj I Nørrebro I, Sen. Pulje A kamp kl Soraner Svanholm III, sen. Pulje B kamp kl Soraner Hvidovre, sen. Pulje B kamp kl Svanholm III Albertslund II, sen. Pulje B kamp kl Albertslund II Hvidovre, sen. Pulje B Gildbroskolen, Gildbrovej 39, 2635 Ishøj Søndag d. 24. januar Kamp kl Ishøj III APMcc, sen. Pulje C Kamp 115. kl APMcc Herlev, sen. Pulje C Kamp 117. kl Ishøj III Herlev sen. Pulje C Lørdag d. 30. januar Kamp kl Svanholm I Ishøj, drenge Kamp kl Ishøj Svanholm II, drenge 11

12 AB-Hallen, Bagsværd, v/ Skovbrynet Station Søndag d. 31. januar Kamp 508. kl AB II Ishøj, drenge Kamp 509. kl KB AB II, drenge Kamp 510. kl AB I Ishøj, drenge Kamp 511. kl KB AB I, drenge Herstedøster Skoles boldhal, Trippendalsvej 2, 2620, Albertslund Søndag d. 31. januar Kamp 15. kl Albertslund I AB I, sen. pulje A. kamp 16..kl Albertslund I Svanholm II, sen. pulje A. kamp 17.. kl AB I Svanholm II. sen. pulje A. Søndag d. 31. januar Kamp 201. kl Svanholm IV Herlev, sen. Pulje C Kamp 202 kl KB II Svanholm IV, sen. Pulje C Kamp 203 kl KB II Herlev sen. Pulje C Miniputstævne kl : Deltagere Svanholm I og II, Køge, Albertslund. AB-Hallen, Bagsværd, v/ Skovbrynet Station Lørdag d. 6. februar kamp 522..kl AB II Albertslund, drenge kamp 524.kl Albertslund- AB I, drenge 12

13 Lørdag d. 6. februar kamp kl Svanholm I KB, drenge kamp kl Svanholm II KB, drenge Søndag d. 7. februar Kamp kl Køge Svanholm IV, sen. Pulje C Kamp kl Køge Herlev, sen. Pulje C Kamp kl Svanholm IV Bella, sen. Pulje C Kamp kl Bella Herlev, sen. Pulje C Søndervangskolen, Florasvej 2, 2600 Glostrup Søndag d. 7. februar Kl Glostrups fastelavnsstævne for ALLE miniputter kamp 526 kl Albertslund- Køge/Glostrup, drenge Frydenhøj hallen, Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Søndag d. 7. februar Kamp 115. kl Taastrup Hvidovre, sen. Pulje B Kamp kl Ishøj II Taastrup, sen. Pulje B Kamp kl Ishøj II Hvidovre, sen. Pulje B 13

14 Gildbroskolen, Gildbrovej 39, 2635 Ishøj Søndag d. 7. februar Kamp kl Svanholm I- Ishøj, Jun. Kamp kl Svanholm II Ishøj, jun. Kamp kl Svanholm I-AB, jun. Kamp kl Svanholm II-AB, jun. AB-Hallen, Bagsværd, v/ Skovbrynet Station Lørdag d. 13. februar kamp kl KB-AB, jun. Kamp kl KB Ishøj, jun. Kamp kl AB - Ishøj, jun. Lørdag d. 13. februar Kamp kl AB Svanholm I, lp Kamp kl AB - Svanholm II, lp Kamp kl Svanholm I I- Svanholm I, jun. Herstedøster Skoles boldhal, Trippendalsvej 2, 2620, Albertslund Søndag d. 14. februar kamp 118.kl Taastrup-Albertslund II, sen. Pulje B kamp kl Taastrup AB II, sen. Pulje B kamp 120..kl Soraner Albertslund II, sen. Pulje B kamp kl Soraner AB II, sen. Pulje B 14

15 AB-Hallen, Bagsværd, v/ Skovbrynet Station Søndag d. 14. februar Kamp 18..kl AB I Ishøj I, sen pulje A kamp 19.. kl Ishøj I Svanholm II, sen pulje A Kamp 20..kl KB I AB I, sen. Pulje A kamp 21..kl KB I Svanholm II, sen. Pulje A Asgård Skolen, Nordsvej , Køge Søndag d. 14. februar kamp 218..kl Køge Bella, sen. Pulje C kamp 219 kl APMcc-Bella, sen. Pulje C kamp kl Køge KB II, sen. Pulje C kamp kl APMcc KB II, sen. Pulje C AB-Hallen, Bagsværd, v/ Skovbrynet Station Lørdag d. 20. februar kamp kl Svanholm II AB I, drenge kamp 505 kl Svanholm I AB II, drenge kamp 506 kl Svanholm I AB I, drenge kamp 507. kl AB II Svanholm II, drenge 15

16 Søndervangskolen, Florasvej 2, 2600 Glostrup Søndag d. 21. februar kamp 519. kl Ishøj Køge/Glostrup, drenge kamp kl Køge/Glostrup KB, drenge kamp 521.kl KB Ishøj, drenge Kamp kl Ishøj Glostrup, lp. Kamp kl Ishøj AB, lp. Kamp kl AB-Glostrup, lp Gildbroskolen, Gildbrovej 39, 2635 Ishøj Søndag d. 21. februar Kamp kl Svanholm IV Ishøj III, sen. Pulje C Kamp kl Svanholm IV APMcc, sen. Pulje C Kamp 206 kl Køge Ishøj III, sen. Pulje C Kamp 207. kl Køge APMcc, sen. Pulje C. Lørdag d. 27 februar Kamp514...kl Køge/Glostrup Svanholm I, drenge Kamp kl Køge/Glostrup Svanholm II, drenge 16

17 Asgård Skolen, Nordsvej , Køge Søndag d. 28. februar Kl Miniputstævne: Deltagere Køge, AB, KB, Glostrup Kamp 601 kl Køge I AB, lp Kamp kl AB Køge II, lp. Kamp 620.kl Svanholm II Køge I, lp Kamp kl Svanholm I- Køge II, lp Lørdag. 5. marts Kamp 602 kl Ishøj Svanholm I, lp. Kamp 619.kl Svanholm II Ishøj, lp Kamp 418. kl KB -Svanholm I, jun. Kamp 419 kl KB - Svanholm II Jun AB-Hallen, Bagsværd, v/ Skovbrynet Station Søndag d. 6. marts Kamp kl Ishøj II AB II, sen. Pulje B Kamp Kl Ishøj II Albertslund II, sen. Pulje B Kamp kl AB II Albertslund II, sen. Pulje B 17

18 Asgård Skolen, Nordsvej , Køge Søndag d. 6. marts Kamp kl Køge II Køge I, lp Kamp 611..kl Køge I Ishøj, lp Kamp kl Ishøj Køge II, lp, Kamp kl Køge I - Glostrup, lp Kamp kl Køge II Glostrup, lp. Lørdag d. 12. marts Kamp 612 kl Svanholm I Køge I, lp Kamp kl Svanholm I-Køge II, lp Gildbroskolen, Gildbrovej 39, 2635 Ishøj Lørdag d. 12. marts kamp 523..k Ishøj--Albertslund, drenge kamp 525 kl KB-Albertslund, drenge Kamp kl Ishøj AB, jun. kamp kl AB-KB, jun. Kamp kl Ishøj -KB, jun. Søndag d. 13. marts Kamp kl Svanholm I-Glostrup, lp Kamp kl Svanholm II Glostrup, lp Miniputstævne kl Deltagere. Svanholm, Glostrup, AB, Albertslund 18

19 Slutspil Senior Pulje B senior Pulje C: Kamp 701 kl Vinder pulje C nr. 2 senior pulje B Kamp 702 kl Vinder pulje B- Nr. 2 senior pulje C Kamp kl Vinder Vinder Ishøj Idrætscenter Vejledalen 17, 2635, Ishøj Lørdag d. 19. marts Inde-DM for ungdom Søndag d.20. marts Slutspil om senior-sm Kamp kl Vinder pulje A Vinder kamp 703 (fra 13/3) Kamp kl Nr. 2 pulje A nr. 3 pulje A Kamp kl Vinder Kamp 704-Vinder Kamp 705 Kerteminde Hallerne Lørdag d. 26. Marts Miniput DM 19

20 Husk indsendelse af resultat og skema umiddelbart efter kampenes afvikling. Klubben med hallen har ansvaret! Den arrangerende klub (klubben i hvis hal kampene afvikles) skal sørge for, at resultatskemaerne indsendes /evt. indscannes og mailes til eller afleveres/indsendes til Søren Nissen - umiddelbart efter stævnets afslutning. Skemaerne skal indsendes/scannes og mailes i en sådan form - med kampnumre påført - at turneringsledelsen kan aflæse såvel navne som resultater. Af hensyn til udregning af slutstillingen skal det være muligt at kontrollere kampens detaljer. Gennemgå skemaerne, inden de sendes og gør dem tilstrækkeligt oplysende. 20

INDENDØRSTURNERINGEN FOR KØBENHAVN/SJÆLLAND 2013

INDENDØRSTURNERINGEN FOR KØBENHAVN/SJÆLLAND 2013 Dansk Cricket-Forbund INDENDØRSTURNERINGEN FOR KØBENHAVN/SJÆLLAND 2013 OBS - ALLE KAMPE 2 X 12 OVERE MED MINDRE ANDET ER FASTSAT I DETTE PROGRAM, AFTALES ELLER FASTSÆTTES AF HALLEDEREN P.G.A. MANGLENDE

Læs mere

Dansk Cricket-Forbund

Dansk Cricket-Forbund Dansk Cricket-Forbund INDENDØRSTURNERINGEN FOR KØBENHAVN/SJÆLLAND 2012 OBS - ALLE KAMPE 2 X 12 OVERE MED MINDRE ANDET ER FASTSAT I DETTE PROGRAM, AFTALES ELLER FASTSÆTTES AF HALLEDEREN P.G.A. MANGLENDE

Læs mere

Dansk Cricket-Forbund

Dansk Cricket-Forbund Dansk Cricket-Forbund INDENDØRSTURNERINGEN FOR KØBENHAVN/SJÆLLAND 2014 OBS - ALLE KAMPE 2 X 12 OVERE MED MINDRE ANDET ER FASTSAT I DETTE PROGRAM, AFTALES ELLER FASTSÆTTES AF HALLEDEREN P.G.A. MANGLENDE

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

SKOLEREGLER VERSION 2014

SKOLEREGLER VERSION 2014 SKOLEREGLER VERSION 2014 Reglerne er udviklet af Mastiff A/S i samarbejde med Dansk Skoleidræt og DR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Banen og bolden Spillet Spilstart tip-off, bevægelse på banen og skud

Læs mere

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs DGI Midtjylland fodbold - Koncept for Indendørs Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse i DGI Midtjylland... 3 Terminer... 3 Rækker... 4 Puljenummerering... 6 Puljeinddeling... 6 Placeringer...

Læs mere

Indefodbold Reglement 2011/2012

Indefodbold Reglement 2011/2012 Indefodbold Reglement 2011/2012 Kontakt til turneringsledelse Dommerbordsvagt VIGTIGT!! Turneringsregler LM, SM, B og C Træf 2012 Se turneringsplaner, resultater og stillinger på http://minidraet.dgi.dk/

Læs mere

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk KØBENHAVNS BOWLING UNIONS STÆVNEHÅNDBOG FOR UNGDOMSAKTIVITETER Håndbog for stævner i KBU side 1 af 15 INDHOLD KBU

Læs mere

09. samt 16. - 17. januar

09. samt 16. - 17. januar 09. samt 16. - 17. januar 2016 44. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 44. gang at arrangerer indefodboldturnering for skolerne i Strandby, Aalbæk og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold)

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning samt op-/nedrykningsregler 03 Point beregning samt rangering i rækken 04 Aldersbestemmelse 05 Spilletilladelse

Læs mere

SYDMORS I.F. S Indefodboldstævne

SYDMORS I.F. S Indefodboldstævne PROGRAM SYDMORS I.F. S Indefodboldstævne 27. - 28. - 29. december 2015 Hvidbjerg Hallerne, Næssundvej 325, 7960 Karby. Hal 1 & 2 Sydmors hovedsponsor: 2 Sydmors I.F. s 44. juleturnering Velkommen til Sydmors

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Jydsk Håndbold Forbund - Kreds 5 Børne- og Ungeudvalget Aktivitetsoversigt og øvrig information Sæsonen 2015/2016 Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen til sæsonen 2015/2016 Side 3 2. Totalhåndboldregler samt

Læs mere

Kamp program for Pokalmesterskab i fodbold for 4 6 klasse.

Kamp program for Pokalmesterskab i fodbold for 4 6 klasse. Kamp program for Pokalmesterskab i fodbold for 4 6 klasse. Velkommen til Pokalmesterskab i fodbold for 4-6 klasse. Der er pt. tilmeldt 44 hold i alt. Super stærkt gået da alle skoler/klubber er repræsenteret.

Læs mere

FODBOLD. Marts 2012 afsnit 3.9. Jernbanefritid

FODBOLD. Marts 2012 afsnit 3.9. Jernbanefritid FODBOLD Marts 2012 afsnit 3.9 FODBOLD JERNBANEMESTERSKAB, indendørs fodbold. SENIOR OLDBOYS ÆLDRE OLDBOYS VETERANER DAMER MIX Turneringerne afvikles hvert år. Turneringerne afvikles i princippet efter

Læs mere

NYBOLIG Invitationsstævne STÆVNEPROGRAM

NYBOLIG Invitationsstævne STÆVNEPROGRAM NYBOLIG Invitationsstævne lørdag den 5. august & søndag den 6. august 0 STÆVNEPROGRAM side af 5 Velkommen til Rosenhøj Invitationsstævne lørdag 5. august & søndag 6. august 0. Rosenhøj invitationsstævne

Læs mere

CRICKET. den grønne. Dansk Cricket-Forbund

CRICKET. den grønne. Dansk Cricket-Forbund CRICKET 2015 den grønne Dansk Cricket-Forbund FORORD Traditionen tro er sæsonens håndbog klar til brug med turneringen, de væsentligste reglementer samt klub- og forbundsadresser. Husk at turneringen

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010 tilrettet af Eliteudvalget i oktober2015. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top

Læs mere

Skolernes idrætsdag 10. juni 2011 Gladsaxe Sportscenter

Skolernes idrætsdag 10. juni 2011 Gladsaxe Sportscenter Skolernes idrætsdag 10. juni 2011 Gladsaxe Sportscenter Vi byder alle elever og lærere velkommen til den fælles idrætsdag for 4.-6. klasserne. Idrætsdagen finder sted fredag den 10. juni fra kl. 9 til

Læs mere

Næstved 29. december 2010

Næstved 29. december 2010 MINI JULESTÆVNE Næstved 29. december 2010 Næstved/Herlufsholm Håndbold Venner Velkommen til Sydbank Mini Julestævne Næstved 2010 Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere

Læs mere

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa Kolding Boldklub byder VELKOMMEN til Smurfit Kappa Cup - Skoleturneringen 2015 Vi glæder os meget til at se jer på Mosevej Sportsplads SØNDAG DEN 21 JUNI - hvor der bliver rigtig gang i den. Der deltager

Læs mere

Bryderegler, på 5 minutter

Bryderegler, på 5 minutter Med denne folder, ønsker vi at gøre dig klogere på brydning, samt gøre det lettere for dig at følge med i brydekamp. Hvad er brydning? Brydning er en kampsport. Der kæmpes på en madras der er 12 x 12 meter,

Læs mere

Hirtshals Boldklub Søndergade 20 9850 Hirtshals Tlf. 60 72 98 94 hb@hirtshalsboldklub.dk

Hirtshals Boldklub Søndergade 20 9850 Hirtshals Tlf. 60 72 98 94 hb@hirtshalsboldklub.dk Hirtshals Boldklub Søndergade 20 9850 Hirtshals Tlf. 60 72 98 94 hb@hirtshalsboldklub.dk VELKOMMEN TIL Hirtshals Boldklub - ungdomsafdelingen byder alle velkommen til årets skolefodbold-stævne. Interessen

Læs mere

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa Kolding Boldklub byder VELKOMMEN til Smurfit Kappa Cup - Skoleturneringen 2016 Vi glæder os meget til at se jer på Mosevej Sportsplads LØRDAG DEN 18 JUNI og SØNDAG DEN 19 JUNI, hvor der bliver rigtig gang

Læs mere

Program til Marienlyst Cup 2015

Program til Marienlyst Cup 2015 Program til Marienlyst Cup 2015 Velkommen til Marienlyst Cup, den 18. - 20. december 2015. Boldklubben Marienlyst byder spillere, trænere, sponsorer og publikum velkommen til vores indendørsstævne i Marienlystcentret.

Læs mere

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa Kolding Boldklub byder VELKOMMEN til Smurfit Kappa Cup - Skoleturneringen 2015 Vi glæder os meget til at se jer på Mosevej Sportsplads LØRDAG DEN 20 JUNI - hvor der bliver rigtig gang i den. Der deltager

Læs mere

Igen i år er det også lykkedes os at få nogle af sjællands bedste dommere.

Igen i år er det også lykkedes os at få nogle af sjællands bedste dommere. Vi er glade for, at vi endnu engang kan byde velkommen til et af Danmarks største ungdomsstævner med ca. 300 hold, og hvor der skal spilles rigtig mange kampe. Det er desværre sidste gang i år at DANSKE

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer 2016 21. april 2016 1 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle bestemmelser 4 Unionen udskriver turneringen 4 Deltagergebyr og præmier 4 Rækker, aldersgrupper

Læs mere

Mini Julestævne Næstved2013

Mini Julestævne Næstved2013 Mini Julestævne Næstved2013 Velkommen til Mini Jule stævne - Næstved 2013 Håndboldspillere, dommere, publikum og alle frivillige hjælpere bydes velkommen til det årlige mini jule stævne i Næstved. Vi har

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

I NUGF Viborg spiller vi sammen

I NUGF Viborg spiller vi sammen Program F-SPORT TOP CUP Stævneprogram I NUGF Viborg spiller vi sammen VELKOMMEN NUGF Boldklub og U8 teamet samt sponsorer byder velkommen til 1. udgave af: F-SPORT TOP CUP. 25. maj 2013 Vi ser frem til

Læs mere

Cup 2015. Indefodboldstævne i. Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen

Cup 2015. Indefodboldstævne i. Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen Cup 2015 Stævneprogram Indefodboldstævne i Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen 20. 22. februar 2015 Velkommen Til Sparekassen Vendsyssel Cup 2015. Det er en fornøjelse, at vi igen

Læs mere

BØRNEHÅNDBOLD STÆVNER

BØRNEHÅNDBOLD STÆVNER HÅNDBOLD REGION ØST BØRNEHÅNDBOLD STÆVNER Håndbog 2011-2012 til: Børnetrænere Børneledere Forældre Andre interesserede INDHOLDSFORTEGNELSE - HÅNDBOG BØRNEHÅNDBOLDSTÆVNER Side 2 Side 3 Side 4-7 Side 7-9

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

PROGRAM. Finalestævnet 2016. U-12 PIGER OG -DRENGE 14.-15. MAJ 2016 i Hvidovre FOR

PROGRAM. Finalestævnet 2016. U-12 PIGER OG -DRENGE 14.-15. MAJ 2016 i Hvidovre FOR PROGRAM Finalestævnet 2016 FOR U-12 PIGER OG -DRENGE 14.-15. MAJ 2016 i Hvidovre Velkommen til Hvidovre Hvidovre IF s Håndboldafdeling byder jer velkommen til Hvidovre, hvor der for 44. gang bliver afholdt

Læs mere

Med disse ord byder jeg Jer alle velkommen til Albertslund, til nogle forhåbentlig gode, spændende og solrige håndbolddage.

Med disse ord byder jeg Jer alle velkommen til Albertslund, til nogle forhåbentlig gode, spændende og solrige håndbolddage. Vi er glade for, at vi endnu engang kan byde velkommen til et af Danmarks største ungdomsstævner med 295 hold, og hvor der skal spilles rigtig mange kampe. Det er stadig DANSKE BANK, Albertslund afd. som

Læs mere

Fingerslagskast og baggerslagskast

Fingerslagskast og baggerslagskast Fingerslagskast og baggerslagskast Fingerslagskast og baggerslagskast er begge forøvelser til det færdige finger- og baggerslag. Her under følger en række øvelser, hvor fokus er lagt på netop disse to

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE

FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE Forslag 1 4 Medlemmer (Ny tekst) 4.1 Som medlemmer kan optages fodboldspillende foreninger, samt høj-og efterskoler. 4.2 Foreninger og høj-og efterskoler, der ønsker at blive

Læs mere

SkolemælkCup er blevet til i et samarbejde mellem Laudrup & Høgh, Fodboldfabrikken, Mejeriernes skolemælksordning og Dansk Skoleidræt

SkolemælkCup er blevet til i et samarbejde mellem Laudrup & Høgh, Fodboldfabrikken, Mejeriernes skolemælksordning og Dansk Skoleidræt Afviklingsmateriale SkolemælkCup SkolemælkCup er en utraditionel indendørs fodboldturnering, hvor klasser og skoler kæmper imod hinanden på en sjov og anderledes måde, så alle fra 3-4 klasse kan være med.

Læs mere

Velkommen i klubben. HI-Fodbold. Målsætning og filosofi vision. Est. 1923. Trænere/holdledere. Kontor. Til nye medlemmer

Velkommen i klubben. HI-Fodbold. Målsætning og filosofi vision. Est. 1923. Trænere/holdledere. Kontor. Til nye medlemmer HI-Fodbold Velkommen i klubben Est. 1923 Til nye medlemmer Herlev Fodbold Tvedvangen 200 2730 Herlev. Opdateret september 2014. (Nord) Med denne folder byder vi dig velkommen til HI-Fodbold. HI-Fodbold

Læs mere

DBU KØBENHAVN BØRNESTÆVNER DBU KØBENHAVN EN DEL AF NOGET STØRRE WWW.DBUKOEBENHAVN.DK

DBU KØBENHAVN BØRNESTÆVNER DBU KØBENHAVN EN DEL AF NOGET STØRRE WWW.DBUKOEBENHAVN.DK DBU KØBENHAVN BØRNESTÆVNER WWW.DBUKOEBENHAVN.DK DBU KØBENHAVN EN DEL AF NOGET STØRRE INDHOLD 03 Introduktion DBU København og medlemsklubberne skal i fællesskab skabe de bedste rammer om DBU Københavns

Læs mere

i Skanderborg Kommune

i Skanderborg Kommune 2010 Rettet : 17.2: 6. klasse Uøvet, 8. klasse Øvet / Uøvet i Skanderborg Kommune Rettet : 22.2: 6. klasse Uøvet, 6. klasse Øvet Rettet: 24.2: 8. klasse Uøvet Rettet 25.2 7. klasse Øvet Program for indefodboldstævnet

Læs mere

TINGSTED BOLDKLUB'S FORÆLDRE OG VENNEFORENING. PROGRAM TIL JULESTÆVNE I TINGSTED HALLEN. Den 27. - 30. december 2013

TINGSTED BOLDKLUB'S FORÆLDRE OG VENNEFORENING. PROGRAM TIL JULESTÆVNE I TINGSTED HALLEN. Den 27. - 30. december 2013 TINGSTED BOLDKLUB'S FORÆLDRE OG VENNEFORENING PROGRAM TIL JULESTÆVNE I TINGSTED HALLEN. Den 27. - 30. december 2013 Tingsted hallens Cafeteria Tingsted Hallen, Stationsvej 63, Tingsted, 4800 Nykøbing F.

Læs mere

DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold.

DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold. DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold. En anden måde at spille fodbold på Fair Fodbold er et

Læs mere

SUPERBRUGSEN HAR ÅBEN LØRDAG OG SØNDAG FRA 08.00 TIL 18.00. BANE FORDELING

SUPERBRUGSEN HAR ÅBEN LØRDAG OG SØNDAG FRA 08.00 TIL 18.00. BANE FORDELING SUPERBRUGSEN HAR ÅBEN OG FRA 08.00 TIL 18.00. BANE FORDELING PROGRAM OG INFORMATIONER VEDR. SUPERBRUGS CUP 2013. : 14.00-20.00: Indkvartering. 17.30-20.00: aftensmad. KUN for dem som har forud bestilt.

Læs mere

Kampleder 7- og11 mands

Kampleder 7- og11 mands Spilleregler for 7:7 rækker (For U-10 Drenge, U-11 Piger, U-11 Drenge, U-12 Piger, U-12 Drenge) Se regler her Banestørrelsen Længde min. 50 meter max. 68 meter. Bredde min. 36 meter max 56 meter. Idealstørrelse

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

TEAM FAXE HÅNDBOLD AFHOLDER HARIBO CUP FOR 29. GANG FREDAG D. 2.- LØRDAG D. 3.- OG SØNDAG D. 4. MAJ 2014.

TEAM FAXE HÅNDBOLD AFHOLDER HARIBO CUP FOR 29. GANG FREDAG D. 2.- LØRDAG D. 3.- OG SØNDAG D. 4. MAJ 2014. TEAM FAXE HÅNDBOLD AFHOLDER HARIBO CUP FOR 29. GANG FREDAG D. 2.- LØRDAG D. 3.- OG SØNDAG D. 4. MAJ 2014. Indbydelse og stævneinformation Som noget nyt kan der i år tilmeldes enten i A eller B række i

Læs mere

Børnefodbold U10.2 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik

Børnefodbold U10.2 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1740 Station 1 Afleveringer Der opstilles en startkegle og 5 kegler på række, med ca. 5-7 meters imellem. Der stilles nu en spiller ved hver kegle. Første spiller, spiller

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 INFORMATIONER OM TURNERINGEN Vintersæson `en 2013/14. 1 STRUKTUR FOR UNGDOM, sæson 2013-14 (skematisk) Generelt: Kvalifikationsturnering i U-16 1. Division og U-18 1. Division

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen. 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Sparke

Læs mere

REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING

REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING Indholdsfortegnelse Indledning... Formål... 1 Holdturneringens struktur... 3 Kriterier for tilmelding af ungdomshold... 3a Slutspil... 4 Tilmelding af hold...

Læs mere

Solrød Cup 2015. Kampprogram & Regler

Solrød Cup 2015. Kampprogram & Regler Solrød Cup 2015 Kampprogram & Regler 1 Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 3 Spilleregler... 4 Præmier... 5 Kampprogram... 5 De 5 forældrebud... 6 De 5 trænerbud... 8 Sponsorer... 9 2 Velkommen

Læs mere

DGI Nordsjælland fodbold. Indefodbold Reglement 2014/2015. Dommerbordsvagter, regler, videregående mesterskaber og meget mere...

DGI Nordsjælland fodbold. Indefodbold Reglement 2014/2015. Dommerbordsvagter, regler, videregående mesterskaber og meget mere... DGI Nrdsjælland fdbld Indefdbld Reglement 2014/2015 Dmmerbrdsvagter, regler, videregående mesterskaber g meget mere... Turneringsledesle: Stævneleder, Hal-krdinatr, lv-frtlker g resultatfrmidler: DGI Nrdsjælland

Læs mere

SKOLEREGLER. Reglerne er udviklet af Mastiff A/S i samarbejde med Dansk Skoleidræt og DR.

SKOLEREGLER. Reglerne er udviklet af Mastiff A/S i samarbejde med Dansk Skoleidræt og DR. SKOLEREGLER Reglerne er udviklet af Mastiff A/S i samarbejde med Dansk Skoleidræt og DR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Banen og bolden 4 Spillet 5 Spilstart tip-off, bevægelse på banen og skud 6 Griber,

Læs mere

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner REGLEMENT for SLTUs holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner 2012 Hermed følger holdturneringsreglementet for 2012 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle le bestemmelser 5 Unionen udskriver turneringen

Læs mere

KAMPPROGRAM 2011 Mandag 11. juli torsdag 14. juli 2011 HERRE- OG International DAMEUNGDOM turnering

KAMPPROGRAM 2011 Mandag 11. juli torsdag 14. juli 2011 HERRE- OG International DAMEUNGDOM turnering KAMPPROGRAM 2011 Mandag 11. juli torsdag 14. juli 2011 HERRE- OG DAMEUNGDOM International turnering Østersøcup 2011 Aakirkeby Idrætsforening indbyder for 33. gang hele den europæiske håndboldungdom til

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 05. DEC. 2014 I BRISTOL

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 05. DEC. 2014 I BRISTOL Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

5-mands & Turnering 2010-11

5-mands & Turnering 2010-11 5-mands & Stævner Jyske 3-bold 2006 Turnering 2010-11 Fodbold for alle hele året www.jbu.dbu.dk Turnering 5-mands & Jyske 3-bold 2010-11 Dette hæfte indeholder en oversigt over de rækker, som Region 3

Læs mere

Forsvarstræning med 5 stationer

Forsvarstræning med 5 stationer Forsvarstræning med 5 stationer Intervaltræning arbejde 30 sek / hvile 30 sek. Sammen 2 og 2. God i forbindelse med opvarmning. Ved alle øvelser arbejdes der med mindst én fod i gulvet ( slæbende ), lidt

Læs mere

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI s turneringsreglement gældende fra november 2012, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider:

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

Program til Langå Sparekasse Cup

Program til Langå Sparekasse Cup Program til Langå Sparekasse Cup Houlbjerg-Laurbjerg IF byder igen i år velkommen til Langå Sparekasse Cup i week-enden den 13. - 14. og 21. november 2015. Program til den 21. november udsendes søndag

Læs mere

KASTRUP BOLDKLUBS 30 ÅRS JUBILÆUMSSTÆVNE. Fredag den 16. maj, lørdag 17. maj & søndag 18. maj 2014 STÆVNEPROGRAM

KASTRUP BOLDKLUBS 30 ÅRS JUBILÆUMSSTÆVNE. Fredag den 16. maj, lørdag 17. maj & søndag 18. maj 2014 STÆVNEPROGRAM KASTRUP BOLDKLUBS 30 ÅRS JUBILÆUMSSTÆVNE Fredag den 16. maj, lørdag 17. maj & søndag 18. maj 2014 STÆVNEPROGRAM Kastrup Boldklubs jubilæumsstævne er planlagt for at sikre et breddestævne for alle drenge

Læs mere

BUSTRANSPORT MELLEM HALLERNE PROGRAM

BUSTRANSPORT MELLEM HALLERNE PROGRAM BUSTRANSPORT MELLEM HALLERNE PROGRAM UNGDOMSHÅNDBOLDSTÆVNE 24. 27. MARTS 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL LYNGBY PÅSKECUP 2016... 4 DELTAGENDE KLUBBER... 5 INDKVARTERING... 6 BESPISNING... 6 FRITID...

Læs mere

5-mands & Jyske 3-bold Turnering 2012-13

5-mands & Jyske 3-bold Turnering 2012-13 5-mands & Jyske 3-bold Turnering 2012-13 1 Turnering 5-mands & Jyske 3-bold 2012-13 Dette hæfte indeholder en oversigt over de rækker, som DBU Jylland Region 3 udbyder i 2012-13. HUSK Tilmelding til alle

Læs mere

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Fysisk Aktivitet Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Indholdsfortegnelse CIRKELTRÆNINGSPROGRAMMER... 1 INSTRUKTØRKORT HELE KROPPEN... 3 INSTRUKTØRKORT PAR... 4 INSTRUKTØRKORT

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: Alle hold spiller 2 X 15 minutter. Vedr. børneturneringen.

Læs mere

- en aktivitet på tværs af alder og køn

- en aktivitet på tværs af alder og køn - en aktivitet på tværs af alder og køn 1 Redaktion: Mona Olsgaard Fotos: Privat Layout: DGI kommunikation, Marianne Kristensen Tryk: DGI print September 2008 2 Krocket er en aktivitet for alle aldersgrupper.

Læs mere

VOLLEYBALL. Sportsdag 2016. Volleyball Skal være MIX hold. Serious about Innovation

VOLLEYBALL. Sportsdag 2016. Volleyball Skal være MIX hold. Serious about Innovation Volleyball Skal være MIX hold Der spilles efter de officielle Volleyball regler 2013-2016 fra DVF med følgende tilføjelser: POINT Et hold scorer et point: Ved at slå bolden i jorden på modstanderens banehalvdel.

Læs mere

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

Reglement 2016. Indhold

Reglement 2016. Indhold Reglement 2016 Indhold Rækkeinddeling.... 2 Ændringer i reglement 2016... 2 Indberetning af spring til indledende og Master... 3 Rettidigt... 3 For sent... 3 Spring i finalen:... 3 Prøvespring... 3 Afvikling...

Læs mere

Europa Cup - rangerings- og seedningssystem

Europa Cup - rangerings- og seedningssystem Europa Cup - rangerings- og seedningssystem Informationsmateriale: Rangering og seedning gældende fra 2002/2003 Baggrund Tilbage i 2002/2003 blev større ændringer implementeret hvad angår Champions League

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

www.aalborgchang.dk Aalborg Chang Inviterer til Zebra Cup 2013 for drenge- og pigerækkerne: U6 U12

www.aalborgchang.dk Aalborg Chang Inviterer til Zebra Cup 2013 for drenge- og pigerækkerne: U6 U12 www.aalborgchang.dk Aalborg Chang Inviterer til Zebra Cup 2013 for drenge- og pigerækkerne: U6 U12 Søndag den 26. maj 2013 Aalborg Chang har den glæde, at invitere til vores årlige fodboldstævne for drengeog

Læs mere

BUM 2006 Slagelse. Hej med dig! Men hvad er det nu egentlig BUM er for noget??? Hvordan kan du deltage? Idrætsgrene.

BUM 2006 Slagelse. Hej med dig! Men hvad er det nu egentlig BUM er for noget??? Hvordan kan du deltage? Idrætsgrene. Hej med dig! BUM 2006 Vi har netop modtaget et brev fra Ahorn, Ringsted, som denne gang er vært for BUM 2006 i den 3.-5. november for Teenager BUM 14-18 år og 17.-19. november for Junior BUM 10-13 år.

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

Skævinge Open. Indendørsfodbold i Skævinge hallen 13/12-14

Skævinge Open. Indendørsfodbold i Skævinge hallen 13/12-14 Skævinge Open Indendørsfodbold i Skævinge hallen 13/12-14 Div. informationer Rygning er ikke tilladt i hallen, eller i de tilstødende lokaler Eget øl og vand må ikke medbringes Kantinen tilbyder Øl, vand,

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2013 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

HÅNDBOLD REGION ØST. BØRNEHÅNDBOLDSTÆVNER Håndbog til: Børnetrænere. Børneledere. Forældre

HÅNDBOLD REGION ØST. BØRNEHÅNDBOLDSTÆVNER Håndbog til: Børnetrænere. Børneledere. Forældre HÅNDBOLD REGION ØST BØRNEHÅNDBOLDSTÆVNER Håndbog til: Børnetrænere Børneledere Forældre Senest opdateret d. 10. september 2013 Indhold Forord... 3 Børnehåndbold.... 4 Oversigt over HRØs Børnestævne-aktiviteter....

Læs mere

5-mands & Jyske 3-bold Turnering 2013-14

5-mands & Jyske 3-bold Turnering 2013-14 5-mands & Jyske 3-bold Turnering 2013-14 NY turnering = ingen hold tilmeldt 1 Turnering 5-mands & Jyske 3-bold 2013-14 Dette hæfte indeholder en oversigt over de rækker, som DBU Jylland Region 3 udbyder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:

INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL LYNGBY PÅSKECUP 2010...4 DELTAGENDE KLUBBER...5 INDKVARTERING...6 BESPISNING...6 FRITID...6 LEDERKOMSAMMEN...6 ORDENSREGLER...7 TURNERINGSREGLER...7 PROTESTER...8 PRÆMIER...9

Læs mere

BESØG DGI HÅNDBOLD SYDVEST`S HJEMMESIDE. www.dgi.dk/sydvest/haandbold. Tak for i sommer og på gensyn til vinterturneringen

BESØG DGI HÅNDBOLD SYDVEST`S HJEMMESIDE. www.dgi.dk/sydvest/haandbold. Tak for i sommer og på gensyn til vinterturneringen BESØG DGI HÅNDBOLD SYDVEST`S HJEMMESIDE www.dgi.dk/sydvest/haandbold HER FINDER DU OPLYSNINGER OM : FORMÅL TURNERINGER RESULTATER/STILLINGER UDVALGSADRESSER STÆVNER MIKROBOLD DOMMER KURSER HÅNDBOLDSKOLER

Læs mere

Vejledningen tager udgangspunkt i DBU s Nye vej og de regler som er udviklet på baggrund af dette koncept.

Vejledningen tager udgangspunkt i DBU s Nye vej og de regler som er udviklet på baggrund af dette koncept. Stævnevejledning Vejledningen tager udgangspunkt i DBU s Nye vej og de regler som er udviklet på baggrund af dette koncept. Stævnevejledningen for 3- og 5mandsstævner kan benyttes i alle aldersgrupper:

Læs mere

Regler INTRODUKTION TIL KROLF. 19. Idrætsfestival for Sindslidende 2014. - og gode tips til træning. Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda!

Regler INTRODUKTION TIL KROLF. 19. Idrætsfestival for Sindslidende 2014. - og gode tips til træning. Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda! 19. Idrætsfestival for Sindslidende 2014 Regler INTRODUKTION TIL KROLF - og gode tips til træning DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda! 1 Peptalk - Et par gode tips

Læs mere

U-5, U-6, U-7 & U-8 Stævner 2014-2015

U-5, U-6, U-7 & U-8 Stævner 2014-2015 U-5, U-6, U-7 & U-8 Stævner 2014-2015 Vejledning til de arrangerende foreninger Ca. 2 onsdage før et stævne, ligger kampprogrammet klar på hjemmesiden, med puljeinddeling og tidsrum for afvikling af de

Læs mere

KOMMUNEMESTERSKABER INDENDØRS FODBOLD FOR UNGDOM 2012

KOMMUNEMESTERSKABER INDENDØRS FODBOLD FOR UNGDOM 2012 FREDERIKSSUND KOMMUNE KOMMUNEMESTERSKABER INDENDØRS FODBOLD FOR UNGDOM 2012 MØLLEGÅRDHALLEN Møllevej 90, 3630 Jægerspris www.jik.dk LØRDAG, den 3. marts 2012 og SØNDAG, den 4. marts 2012 PROGRAMINDHOLD:

Læs mere

PROGRAM Værløse Cup 2017 U-5 - U-10 drenge LØRDAG D 14. JANUAR 2017 KL

PROGRAM Værløse Cup 2017 U-5 - U-10 drenge LØRDAG D 14. JANUAR 2017 KL PROGRAM Værløse Cup 2017 U-5 - U-10 drenge LØRDAG D 14. JANUAR 2017 KL. 09.00-18.00. Stævnet afvikles i Farum Arena, hal 1 + 2, Stavnsholtvej 41, 3520 Farum i følgende årgange. Miniput 07A & 07B 4-mands

Læs mere

Lørdag den 27. oktober 2012 i Mejrup Kultur- & Fritidscenter

Lørdag den 27. oktober 2012 i Mejrup Kultur- & Fritidscenter Program 2012/2013 Kommunemesterskaber i indefodbold i Holstebro Kommune Lørdag den 27. oktober 2012 i Mejrup Kultur- & Fritidscenter Dagli Brugsen Mejrup Kommunemesterskaber i Holstebro Kommune Velkommen

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Badmintonregler. Nik til bolden kamp SJOVE KAMPLEGE SJOVE KAMPLEGE

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Badmintonregler. Nik til bolden kamp SJOVE KAMPLEGE SJOVE KAMPLEGE Nr.6653 Nr.6651 Badmintonregler lov til at serve og får et point. Bordtennisbold og bat Nik til bolden kamp Der kan spilles med kun 3 jongleringer før bolden skal returneres. Kan spilles som double, hvor

Læs mere

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2013

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2013 ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2013 s BANER 8. 9. Juni PROGRAM VELKOMMEN TIL ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2013 Fodbold har fornøjelsen af at byde jer velkommen til det første Århus-mesterskab i udefodbold.

Læs mere

DM & SPORTSKLASE STÆVNE I SPEEDSKATING PÅ PARABOLSK BANE 2015

DM & SPORTSKLASE STÆVNE I SPEEDSKATING PÅ PARABOLSK BANE 2015 DM & SPORTSKLASE STÆVNE I SPEEDSKATING PÅ PARABOLSK BANE 2015 Danmarks Rulleskøjte Union indbyder til DM i Speedskating på bane i samarbejde med Slagelse In-Line Klub d.31 maj 2015 Sted: Løbs afviklingen:

Læs mere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere Praktik og retningslinjer KFD s breddedommere Retningslinjer 2013-2014 Mødetid 30 minutter før 45 minutter ved triokampe Fair-play hilsen Retningslinjer 2013-2014 Dommeren skal gøre sig bekendt med Turneringsregler

Læs mere

Til Klubber ved Pokal Festival 2014

Til Klubber ved Pokal Festival 2014 Til Klubber ved Pokal Festival 2014 Hermed følger informationer om turneringen i de åben pokalrækker ved Pokal Festivalen, der henvises endvidere til diverse praktisk info. Haller Alle Kids og Teen Trænermøde

Læs mere

Stævneprogram. Det Uofficielle DM for U10 drenge og piger 2015. Greve d. 18. 19. april 2015

Stævneprogram. Det Uofficielle DM for U10 drenge og piger 2015. Greve d. 18. 19. april 2015 Stævneprogram Det uofficielle DM for U10 drenge og piger Greve d. 18. 19. april 2015 Billeder fra U10DM 2014 se mere på http://www.flickr.com/photos/grevehaandbold Kære deltager For 16. gang byder vi jer

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold, en A-række med 7 hold, en B-række med 7 hold, en C- række med 4 hold og en D-række med 4 hold (4-mands hold). Tilmelding af hold

Læs mere

PROGRAM. Kommunemesterskaber 2016 for U6/U8 til og med U14. Den 28. december 2016 kl Ølgod Hallerne, Skolegade 18, 6870 Ølgod

PROGRAM. Kommunemesterskaber 2016 for U6/U8 til og med U14. Den 28. december 2016 kl Ølgod Hallerne, Skolegade 18, 6870 Ølgod PROGRAM Kommunemesterskaber 2016 for U6/U8 til og med U14. Den 28. december 2016 kl. 09-20 Ølgod Hallerne, Skolegade 18, 6870 Ølgod Kampene spilles i hal 1 Spilletid i U6 total, U8 total og U8 Max er 1

Læs mere

Turneringsreglement Gælder ikke for landsmesterskaberne 2012 Revideret 27. juni 2012 (ændringer er angivet med kursiv) Foto: Kristian Vindal Jørgensen

Turneringsreglement Gælder ikke for landsmesterskaberne 2012 Revideret 27. juni 2012 (ændringer er angivet med kursiv) Foto: Kristian Vindal Jørgensen ARKIVFOTO: DGI FOTOARKIV/ Kristian Vindal jørgensen Foto: Kristian Vindal Jørgensen Turneringsreglement Gælder ikke for landsmesterskaberne 01 Revideret 7. juni 01 (ændringer er angivet med kursiv) DGI

Læs mere