Til Folketinget - Skatteudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Folketinget - Skatteudvalget"

Transkript

1 Skatteudvalget L 80 Bilag 14 Offentligt J.nr Dato:25. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 80 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven (Ændret afkastbeskatning af pengeinstitutordninger placeret i unoterede aktier og ved personers ophør af skattepligt, harmonisering af fristen for afregning af institutskat og individskat ved pensionsinstitutters ophør af skattepligt, mulighed for uden afgift at stoppe udbetalingen af en livsvarig alderspension m.m.). Hermed sendes kommentar til henvendelsen fra Forsikring & Pension af 23. april 2012 (L 80 bilag 13) Thor Möger Pedersen / Carsten Vesterø

2 Forsikring & Pension (F&P) anerkender, at det hul, der er opstået i forhold til loftet for ratepensioner, skal lukkes. Skatteministerens valgte model for at lukke hullet har efter F&Ps opfattelse imidlertid en række alvorlige og utilsigtede konsekvenser, fordi der er fastsat en maksimumrente for pensionsselskabernes beregning af pensionsydelserne. Modellen er ekstra problematisk, fordi denne grænse er lagt 0,015-0,25 procentpoint lavere end den rente, som flere pensionsselskaber bruger i dag. F&P mener, at skattehullet kan lukkes, hvis loven fjerner muligheden for individuelt tilvalg af en højere beregningsrente, når pensionsydelsen fastsættes. F&P synes principielt, at det er at skyde gråspurve med kanoner, at skatteministeren vil fastsætte en maksimumrente. Hvis skatteministeren fastholder, at der skal være en grænse for beregningsrenten for at forebygge den form for skattespekulation, som ifølge F&P endnu ikke er set, skal lovens maksimumgrænse hæves til 4,5 procent og må ikke kunne falde under 4,5 procent nu og i fremtiden. Det bør også angives, at selskaberne ikke må anvende en rente, der er højere, end hvad der er realistisk set i forhold til de generelle markedsforhold og selskabets konkrete forhold. Lovforslaget har efter F&Ps opfattelse følgende alvorlige og utilsigtede konsekvenser: Svingende pensioner Lovforslaget vil reelt give mere svingende pensioner, hvilket F&P har forsøgt at illustrere i to grafer. Pensionister sætter pris på stabile og forudsigelige pensioner. En maksimumrente vil føre til større justeringer af pensionsberegningen. Det vil ikke være en fordel, hvis selskaberne følger ministerens råd i svar på Forsikring & Pensions brev af 13. april 2012, om, at selskaberne sætter renten lavere end maksimumrenten. Hvis selskaberne gør det, vil pensionisterne typisk opleve, at deres pension vil stige, jo ældre pensionisten bliver, hvilket generelt ikke er en fordel for pensionisterne. Lavere pensioner Pensionskunderne vil få en lavere pension stillet i udsigt i deres årlige pensionsoversigt. I de selskaber, der i dag bruger en lidt højere rente end foreslået, skal alle opsparere have nedsat pensionen i deres årlige pensionsoversigt. Forskellen mellem den rente, der regnes på i dag, og den rente, som ministeren kræver, er lille. Resultatet er en lille nedsættelse af pensionen (et par procent). Men det vil ifølge F&P skabe forvirring og forklaringsproblemer, særligt fordi de pågældende kunder aldrig har været i nærheden af at udnytte skattehullet Side 2

3 At fastholde kundernes pensionsydelser beregnet på maksimalt 4,5 procent i stedet for 4,235 procent vil heller ikke føre til skatteomgåelse, idet livrenterne ifølge F&P stadig vil være reelt livsvarige. Nedsat invalidepension De kunder, der får nedsat deres pensionstilsagn, får også med øjeblikkelig virkning nedsat de forsikringsdækninger, der er en del af pensionsordningen (invalidepension og ægtefællepension). Det er ifølge F&P ikke en rimelig konsekvens for kunderne. Dyrere pensioner Kunderne skal betale omkostningerne ved omberegning af pensionsydelser og information og rådgivning af kunderne. Hertil bemærkes, at der overordnet ikke er så meget nyt i F&Ps henvendelse i forhold til, hvad der tidligere er fremført. Jeg synes dog, at det er interessant, at F&P mener, at maksimumrenten svarer til at skyde gråspurve med kanoner, fordi den skal forebygge en form for skattespekulation, vi endnu ikke har set. Det er meget bemærkelsesværdigt al den stund, at baggrunden for forslaget var en markedsføring af produkter, der gav en markant forhøjet startydelse, nemlig op til 28 pct. ekstra i de første år. Det harmonerer dog meget godt med F&Ps udsagn om, at de pensionsselskaber, der bliver berørt utilsigtet, er selskaber, hvor kunderne altid har haft livrenter, og som har givet kunderne lidt fleksibilitet i måden livrenter udbetales på. Man har således opnået, at ydelserne er lidt højere i begyndelsen af pensionisttilværelsen mod til gengæld at være lidt lavere i slutningen af pensionisttilværelsen. Jeg vil gerne understrege, at jeg fuldt ud anerkender behovet for lidt større ydelser i starten af pensionstilværelsen. Men dette behov skal ikke skattemæssigt understøttes på en måde, hvor bl.a. ratepensionsloftet kan omgås. Og det er jo sådan, at pensionsbeskatningsloven giver den enkelte pensionsopsparer gode muligheder for at sammensætte pensionsopsparingen på en måde, så man får større pensionsydelser i starten af pensionstilværelsen. Dette behov kan tilgodeses ved at spare op i ratepension, ophørende alderspension eller kapitalpension - som supplement til opsparingen i en livsvarig alderspension. Det er derfor en misforståelse, at de pågældende selskaber efter F&Ps opfattelse skulle blive berørt utilsigtet. Jeg tager samtidig til efterretning, at en 28 pct. forhøjet startydelse af F&P tilsyneladende alene kan udlægges som værende lidt højere, og at F&P, hvis man læser F&Ps afsluttende bemærkninger på henvendelsens side 3, tilsyneladende ikke mener, at det er så alvorligt, set i forhold til ratepensionsloftet. Det er jeg så bare ikke enig i. Side 3

4 For så vidt angår F&Ps udsagn om, at pensionskunderne vil få en lavere pension stillet i udsigt i deres årlige pensionsoversigt bemærkes, at forslaget alene er rettet mod den ydelse, der konkret beregnes i forbindelse med pensioneringen. Der er derimod ikke skattemæssigt noget, der hindrer, at pensionsinstituttet over for kunderne - dvs. både pensionister og kunder i den erhvervsaktive alder udstikker en prognose over det samlede ydelsesforløb, der både dækker en grundpension, der overholder maksimalrenten, og den forventede bonus hidrørende fra det realiserede resultat. Derimod synes jeg, at der er en tendens til, at F&P ophøjer prognoserne til noget til vished grænsende sandsynligt. F&P synes at kritisere, at erhvervsaktive kunder bliver udsat for svingende udmeldinger fra pensionsinstituttet pga. maksimumrenten. Men jeg formoder ikke, at en pensionskunde på eksempelvis 30 år i dag kan være sikker på, at ydelserne, som han eller hun vil modtage om 35 år eller mere, vil have den størrelse, der udstikkes i prognosen. Lovforslaget regulerer derimod ydelserne i forhold til det realiserede afkast. At maksimumrenten undervejs i opsparingsfasen ifølge F&P kan give anledning til ændringer af prognosen på linje med en lang række andre faktorer, herunder levetidsprognose er ikke ensbetydende med, at pensionisterne snydes for deres pension, herunder for invalidepension. Skattemæssigt er der således ikke noget der hindrer, at det realiserede afkast udbetales som bonus. For så vidt angår F&Ps udsagn om svingende pensioner bemærkes, at det jo ikke er sådan, at institutterne efter gældende regler kan nøjes med at beregne en ydelse på pensioneringstidspunktet, som ligger fast i hele udbetalingsforløbet. Der sker jo netop konstant en tilpasning af ydelserne på baggrund af det realiserede resultat. Og for så vidt angår udsagnet om lavere ydelser er der som sagt ikke noget, der hindrer, at det realiserede afkast udbetales som bonus. For så vidt angår F&Ps grafer som skal illustrere problemerne knyttet til lovforslaget, hviler de på en forudsætning om, at man på pensioneringstidspunktet kan lave en eksakt forudsigelse af renteudviklingen. Det er eksempelvis i graf 1 klart, at ydelserne som følge af lovforslaget bliver forhøjet efter 5 år, fordi afkastet stiger efter 5 år. Men den eksakte forudsigelse er jo netop ikke mulig. Graf 1 illustrerer derfor også, at hvis renten ikke stiger efter 5 år, men er status quo eller faldende, vil der være tale om en markant fremrykning af pensionsydelserne, såfremt gældende praksis kan opretholdes. For så vidt angår F&Ps forslag om at hullet kan lukkes ved at forhindre, at kunder individuelt kan vælge et udbetalingsforløb, der omdanner deres livrente til en ratepension, er der ikke noget nyt i det i forhold til F&Ps tidligere forslag. Det håndterer ikke omgåelsesmuligheden effektivt. Jeg skal derfor blot henvise til min kommentar af 16. april 2012 (L 80 - bilag 11) til F&Ps første henvendelse til Skatteudvalget om emnet. Side 4

5 For så vidt angår F&Ps kritik af, at kunderne skal betale omkostningerne ved omberegning af pensionsydelser og information og rådgivning af kunderne, vil jeg for der første bemærke, at omberegning og information jo også vil kunne ske i dag. For det andet vil jeg fremhæve, at jeg ikke har fremsat forslaget for at genere pensionskunderne, men fordi ratepensionsloftet m.v. kan omgås og i et vist omfang er blevet omgået. F&P kritiserer, at forskellen mellem den rente, der regnes på i dag, og den rente, som jeg umiddelbart har foreslået, er lille, hvilket ifølge F&P yderligere understreger det ufrugtbare i mit forslag. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at de 4,235 pct. ikke er foreslået for bevidst at genere flest muligt pensionskunder, men for at sikre rimelig fleksibilitet for det enkelte pensionsinstitut. Men jeg er enig i, at forskellen er lille, og da jeg noterer mig, at F&P synes at kunne håndtere en maksimumrente, hvis den hæves marginalt, vil jeg gerne medvirke hertil for her og nu at løse det af F&P anførte problem for de pågældende pensionskunder, herunder i form af en overgangsperiode til og med 2016, således at de berørte pensionsinstitutter får god mulighed for at indrette sig på den nye regel. Jeg kan og vil dog ikke medvirke til at indføre en permanent maksimumrente, der aldrig kan falde under et givent niveau. En permanent rente er ensbetydende med, at man altid vil kunne lave en afkastforudsætning på x pct., uanset at det reelle afkast er lavere. Dermed hindres en omgåelse af ratepensionsloftet m.v. ikke effektivt. Side 5

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 196 Bilag 2 Offentligt J.nr. 2012-321-0022 Dato: 15-08-2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

Forslag om 100.000 kr. loft over fradrag for pensionsindbetalinger et fejlskud

Forslag om 100.000 kr. loft over fradrag for pensionsindbetalinger et fejlskud MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Analyserapport 2008:2 Forslag om 100.000 kr. loft over fradrag for pensionsindbetalinger et fejlskud Jannik Andersen Jan

Læs mere

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Pension især med fokus på beskatning ved efterløn og folkepension Studerende: Vejleder: Jacob E. Christensen

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 4/2011

Nordisk försäkringstidskrift 4/2011 Nordisk försäkringstidskrift 4/2011 Ny finanslov går på hugst i pensionerne - det er en bekymrende tendens 12.12.2011 Danmark fik ny regering efter folketingsvalg den 15. september 2011. Allerede i forbindelse

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER DAGENS PROGRAM 1. Pensionsopsparinger (Kapital, Ratepension, Aldersopsparing og Livsvarig livrente) 2. Bonus ved omvalg til markedsrente Forsikringsselskabernes

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesministeriet Lovforslag om reform af førtidspension - høringssvar 24.09.2012 takker for muligheden for at blive hørt vedr. lovforslag om førtidspension og fleksjob. Hermed følger vores bemærkninger.

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline Foto: Byline guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Det svære pensionsvalg Hvad skal du vælge? 14 sider Guide og oversigter Pensionsvalg INDHOLD I DETTE HÆFTE: Lænset for en formue...

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Skatteministeriet 20. juli 2012 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Med forslaget sker der en fremrykning af skattebetalingen

Læs mere

Separation/skilsmisse og pension

Separation/skilsmisse og pension SEPARATION/SKILSMISSE OG PENSION OKTOBER 011 SIDE 1 Separation/skilsmisse og pension Web-pjecen giver nogle hovedregler om behandlingen af livs- og pensionsforsikringer samt pensionskasseordninger ved

Læs mere

Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg

Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg Forsikring & Pension Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg Generelt: Forsikrings- og pensionsbranchen har en stor egen-interesse i at skabe større åbenhed og gennemsigtighed. Det viser

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html Nr. 2 / December 211 En ny analyse fra PensionDanmark dokumenterer, at livrenten er den bedste form for pensionsopsparing. Over 8 pct. af pensionisterne vil leve længere end de ti år, som en typisk ratepension

Læs mere

Pensionsaftale kom pensionssektoren til undsætning - på bekostning af pensionsopsparerne

Pensionsaftale kom pensionssektoren til undsætning - på bekostning af pensionsopsparerne 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. Ikke parti -eller bevægelsesorganiseret medlem af centrum venstre www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013.

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013. Nr. 10 / Juli 2013 Alderspensionen fra PensionDanmark udgør for hver ny årgang af pensionister et stadigt større beløb og dermed også en voksende andel af den samlede pensionsindkomst. Fra 2012 til 2020

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere