Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v."

Transkript

1 Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 1 a. Skolen fastsætter slutmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, og for folkeskolens obligatoriske emner. Stk. 2. Skolen udarbejder undervisningsplaner for de fagområder og emner, der er nævnt i stk. 1. Undervisningsplanerne skal angive udviklingen hen mod slutmålene, beskrive, på hvilke klasse- eller alderstrin der arbejdes med de forskellige fagområder og emner, samt beskrive, hvorledes det samlede undervisningstilbud giver mulighed for alsidig personlig udvikling. Stk. 3. Skolen fastsætter mål for undervisningen i dansk, regning/matematik, engelsk, geografi, biologi og fysik/kemi på bestemte tidspunkter i det samlede undervisningsforløb (delmål). Stk. 4. I det omfang skolen ikke har fastsat slutmål, jf. stk. 1, og delmål, jf. stk. 3, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, gælder de kompetencemål henholdsvis færdigheds- og vidensmål (Fælles Mål), der er fastsat for undervisning i folkeskolen. Stk. 5. For en nyoprettet skole skal de i stk. 1-4 nævnte krav være opfyldt senest den 1. januar i det første skoleår. 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen. Stk. 2. Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål. Stk. 3. Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen. 1 c. Skolen skal offentliggøre sine slutmål, delmål og undervisningsplaner, jf. 1 a, og resultatet af evaluering og opfølgningsplan, jf. 1 b, stk. 3, på skolens hjemmeside på internettet. Forholdet mellem Nye Forenklede Fælles Mål og kravene til de frie grundskoler (UVM. vejledning): For de frie grundskoler gælder begreberne slutmål, delmål og undervisningsplaner. En sammenstilling af begreberne, som de anvendes i henholdsvis folkeskolens Nye Forenklede Fælles Mål og i friskoleloven, anskueliggør, at der på et overordnet niveau er sammenhæng mellem dem. 1

2 Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: 1. Hvornår og hvordan har skolen evalueret læringsmål og undervisningsplaner? 2. Står skolens undervisning mål med hvad, der almindeligvis kræves i folkeskolen? 3. Elevernes udbytte af undervisningen Vurderer skolen, på baggrund af de løbende evalueringer, at undervisningens tilrettelæggelse imødekommer eleverne på en sådan måde, at såvel den enkelte elev som klasserne som helhed i vid udstrækning når frem til de beskrevne trinmål i den af skolen planlagte progression? 4. Frihed og folkestyre: Vurderer skolen at dens undervisning og samlede virke lever op til kravet om at: Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene (frihed og folkestyre-kravet), jf. friskolelovens 1, stk Tilsynsførendes rapport (link) 6. Skolens underretning af forældre Vurderer skolen, at dens tilrettelæggelse af hvorledes forældrene og eleverne underrettes om skolens syn på elevernes udbytte af skolegangen, giver såvel elever som forældre et fyldestgørende billede af elevens skolegang? 7. Fokuspunkter 8. Andre aktiviteter 9. Næste evaluering af skolens samlede undervisning 2

3 Skolens evaluering af den samlede undervisning 1.1: Skolens læringsmål 1.1.1: Hvornår er skolens læringsmål senest vurderet i forhold til skolens praksis/resultater? Se nedenstående skema: Humanistiske fag: skoleår Naturvidenskabelige fag skoleår Praktisk / musiske fag Skoleår Dansk 17/18 Matematik 17/18 Idræt 17/18 Engelsk 17/18 Natur og teknik 17/18 Kunst og håndværk 17/18 Tysk 17/18 Geografi 17/18 Madkundskab 17/18 Arabisk 17/18 Biologi 17/18 Fonetik 17/18 Kulturkendskab 17/18 Fysik/kemi 17/18 Obligatoriske emner Skoleår Historie 17/18 Samfundsfag 17/18 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab 17/18 3

4 1.1.2: Er skolens trinmål stadig en naturlig og formålstjenlig måde at strukturere undervisningens indhold på frem mod at skolen forventer at kunne videregive elever, hvis kundskaber gør dem i stand til uden problemer at kunne fortsætte i en kommunal skole efter 9. klasse? Skolen følger Folkeskolens Forenklede Fælles Mål 2016 i de almindelige skolefag. Fagene arabisk, fonetik og kulturkendskab har skolen selv udarbejdet mål for : Lever skolens udformning af trinmål i fagene op til den seneste udgave af Folkeskolens Forenklede Fælles Mål? Dansk: Vi arbejder med fælles mål Vi arbejder fortsat på at både norsk og svensk inddrages i passende mængde på de enkelte klassetrin. Det er vores mål at have mere fokus på disse sprog i danskundervisningen. Matematik: Ja, vi arbejder med fælles mål Engelsk: Ja, vi arbejder med fælles mål Tysk: Ja, vi arbejder med fælles mål Natur og teknik: Ja, der arbejdes med fælles mål 2016 Arabisk: Skolen er ved at udarbejde egne fælles mål for faget. Kulturkendskab: Skolen er ved at udarbejde egne fælles mål for faget. Historie: Ja, vi arbejder med fælles mål Geografi: Ja, der arbejdes med fælles mål 2016 Biologi: Ja, der arbejdes med fælles mål 2016 Fysik/kemi: Ja, der arbejdes med fælles mål 2016 Idræt: Idræt udarbejder vi mål ud fra fælles mål Vores årsplaner i idræt er blevet lavet i forhold til at afdække trinmålene i de forskellige centrale og færdighedsområder. Vi har fulgt vores årsplaner. Madkundskab: Ja, vi arbejder med fælles mål

5 Samfundsfag: Ja, der arbejdes med fælles mål for faget. Kunst og håndværk: Ja, der arbejdes med fælles mål for faget. Fonetik: Skolen er ved at udarbejde egne fælles mål for faget : Er der kommet nye erfaringer/ny erkendelse om arbejdsmetoder, stofområder eller læringsmåder, som skal indarbejdes i skolens arbejde? Der arbejdes stadig med cooperative learning og læringsstile. I skoleåret har alle lærere deltaget i et længerevarende læsekursus, som i praksis implementeres i undervisningen. Dansk: Strukturer fra CL anvendes i undervisningen. Vi har fokus på læsning. Alle lærere har været gennem et længerevarende læsekursus, og vi anvender praktiske metoder herfra. Matematik 2016/2017: I år har vi fokus på den sproglige dimension i matematik. Vi arbejder meget mere med mundtlighed,da det skaber meget bedre forståelse af de forskellige faglige begreber. Vi har derudover selv udarbejdet forskellige problemløsningsopgaver, fra 1. klasse til og med 9. klasse. Engelsk: Strukturer fra CL anvendes i undervisningen. Vi har fokus på læsning. Alle lærere har været gennem et længerevarende læsekursus, og vi anvender praktiske metoder herfra. Vi har i højere grad fokus på den mundtlige del gennem lege og rollespil. Tysk: Strukturer fra CL anvendes i undervisningen. Vi har fokus på læsning. Alle lærere har været gennem et længerevarende læsekursus, og vi anvender praktiske metoder herfra. Natur og teknik: Der arbejdes fortsat på at få flere kropslige aktiviteter med ind i faget - som fx hands-on aktiviteter. Generelt arbejdes med en høj grad af mundtlighed, så eleverne aktivt tilegner sig fagsproget og -tænkningen. Der arbejdes på i højere grad at lade eleverne selv udformer eksperimenter/forsøg. Arabisk: Jeg har kigget på det materiale, vi i de foregående år har undervist i og med hensyn til de tosprogede elever, vi har her på skolen, fandt jeg det nødvendigt at afholde møde med tilsynsførende for det arabiske pensum i Libanon, for at udveksle og lære af hans 5

6 erfaringer. Derfor har vi udskiftet det nuværende materiale فرحي),لغتي Lughati Farahi) med det nye من العربیة),درر Durrar men Al- Arabiyyah), da det nye pensum er bedre egnet rent fagligt og emnerne er knyttet tættere til det samfund, eleverne lever i. Note.: det ny pensum indeholder mundtlige øvelser, billeder til tilhørende tekster, opgave-ark og CD er, der hjælper eleverne igennem pensummet. Kulturkendskab: Kulturkendskab er et færdighedsfag, vidensfag og kulturfag. Dets genstandsområde er religionen Islam og i forlængelse heraf kendskab til og forståelse af religion, historie, kultur. Så formålet med undervisningen i kulturkendskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre. Derudover skal eleverne opnå kundskaber om forskellige religioner og livsanskuelser. Men faget har ikke et fælles mål som er udarbejdet af UVM. Historie: Strukturer fra CL anvendes i større omfang end tidligere. Generelt arbejdes med en høj grad af mundtlighed, så eleverne aktivt tilegner sig fagsproget og -tænkningen. Der arbejdes på i højere grad at lade eleverne selv udforme og arbejde med selvvalgte problemstillinger i fællesfaglige områder. Geografi: Der er stor fokus på læring i fællesskaber samt på at gøre undervisningen så konkret som mulig ved hands-on undervisning. Elevernes egne/fælles refleksioner er ligeledes i fokus. Interaktiv undervisning er blevet en større del af undervisning og også tværfaglige forløb ml. de tre naturfag er en væsentlig del af undervisningen. Ved tværfaglige forløb er emnerapporter et vigtigt evalueringsværktøj. På 8. klassetrin foregår undervisningen i de tre naturfag med ét emne ad gangen, da det er samme lærer, der varetager undervisningen i alle tre naturfag. Det betyder, at eleverne i perioder kun har fx geografi og i andre fx biologi eller fysik/kemi. I nogle perioder er fagene slået sammen til tværfaglig undervisning. Denne måde at organisere undervisningen på giver en bedre sammenhæng i forståelsen for eleverne, der således ikke i løbet af én uge skal skifte mellem de tre fag. I 9. klasse er undervisningen konsekvent tværfaglig indenfor fokusområderne. Biologi: Der er stor fokus på læring i fællesskaber samt på at gøre undervisningen så konkret som mulig ved hands-on undervisning. Elevernes egne/fælles refleksioner er ligeledes i fokus. Interaktiv undervisning er blevet en større del af undervisning og også tværfaglige forløb ml. de tre naturfag er en væsentlig del af undervisningen.ved tværfaglige forløb er emnerapporter et vigtigt evalueringsværktøj. På 8. klassetrin foregår undervisningen i de tre naturfag med ét emne ad gangen, da det er samme lærer, der varetager undervisningen i alle tre naturfag. Det betyder, at eleverne i perioder kun har fx geografi og i andre fx biologi eller fysik/kemi. I nogle perioder er fagene slået sammen til tværfaglig undervisning. Denne måde at organisere undervisningen på giver en bedre sammenhæng i forståelsen for eleverne, der således ikke i løbet af én uge skal skifte mellem de tre fag. I 9. klasse er undervisningen konsekvent tværfaglig indenfor fokusområderne. 6

7 Fysik/kemi: Der er stor fokus på læring i fællesskaber samt på at gøre undervisningen så konkret som mulig ved hands-on undervisning. Elevernes egne/fælles refleksioner er ligeledes i fokus. Interaktiv undervisning er blevet en større del af undervisning og også tværfaglige forløb ml. de tre naturfag er en væsentlig del af undervisningen.ved tværfaglige forløb er emnerapporter et vigtigt evalueringsværktøj. På 8. klassetrin foregår undervisningen i de tre naturfag med ét emne ad gangen, da det er samme lærer, der varetager undervisningen i alle tre naturfag. Det betyder, at eleverne i perioder kun har fx geografi og i andre fx biologi eller fysik/kemi. I nogle perioder er fagene slået sammen til tværfaglig undervisning. Denne måde at organisere undervisningen på giver en bedre sammenhæng i forståelsen for eleverne, der således ikke i løbet af én uge skal skifte mellem de tre fag. I 9. klasse er undervisningen konsekvent tværfaglig indenfor fokusområderne. Idræt:Strukturer fra CL anvendes i større omfang end tidligere i forskellige lege og aktiviteter i idræt. Madkundskab: I faget madkundskab er der en progression i forløbene både i forhold til forudgående og efterfølgende forløb. Eleverne kan altså støde på emner, som de tidligere har arbejdet med, men som her tilføjes ny viden eller en anden vinkel. Samfundsfag: Strukturer fra CL anvendes i større omfang end tidligere. Generelt arbejdes med en høj grad af mundtlighed, så eleverne aktivt tilegner sig fagsproget og -tænkningen. Der arbejdes på i højere grad at lade eleverne selv udforme og arbejde med selvvalgte problemstillinger i fællesfaglige områder. Fonetik: Fonetik er et færdighedsfag, vidensfag og dets genstandsområde er læren om sproglyd i det arabiske sprog. Formålet med undervisningen i faget fonetik, er at eleverne får kendskab til og forståelse hvilke egenskaber disse lyde har og hvordan de frembringes, hertil har vi af erfaring, nået frem at brugen af digitale midler hjælper med at løfte faget på skolen. 1.2: Skolens undervisningsplaner 1.2.1: Vurdering af om undervisningsplanernes bestemmelser af indhold og progression opfylder skolens forventninger til opnåelse af fastsatte trinmål: Engelsk: Der udarbejdes årsplaner, som godkendes af ledelsen. Årsplanerne lever op til de opstillede læringsmål i Forenklede Fælles Mål Gennem blandt andet to årlige test (pensumtest) evaluerer vi, om læringsmålene nås. Disse danner rammen for 7

8 elevplanerne. Inden sommerferien udarbejder vi en selvevaluering, hvor vi vurderer, om vi har nået målene og reflekterer over egen praksis. Tysk: Der udarbejdes årsplaner, som godkendes af ledelsen. Årsplanerne lever op til de opstillede læringsmål i Forenklede Fælles Mål Gennem blandt andet to årlige test (pensumtest ) evaluerer vi, om læringsmålene nås. Disse danner rammen for elevplanerne. Inden sommerferien udarbejder vi en selvevaluering, hvor vi vurderer, om vi har nået målene og reflekterer over egen praksis. Dansk: Der udarbejdes årsplaner, som godkendes af ledelsen. Årsplanerne lever op til de opstillede læringsmål i Forenklede Fælles Mål Gennem blandt andet to årlige test (pensumtest og diagnostiske test) evaluerer vi, om læringsmålene nås. Disse dann er rammen for elevplanerne. Inden sommerferien udarbejder vi en selvevaluering, hvor vi vurderer, om vi har nået målene og reflekterer over egen praksis. Matematik: I skoleåret har vi gennemlæst de nye fælles mål fra 2016 og sammenligner det med vores egne årsplaner for at sikre progressionen i faget. Vi laver både løbende og afsluttende evalueringer for at sikre at eleverne har opnået de forventede mål. i det enkelte klassetrin. Natur og teknik: Årsplanerne indeholder både emner og progression i emnerne, der fører eleverne frem til de forventede mål som beskrevet i Forenklede Fælles Mål 2016 Arabisk: Der udarbejdes årsplaner, og læreplan, som skal leve op skolen didaktiske principper for faget, som kan indkredses indenfor skrivefærdigheder og talefærdigheder. Hertil skal det nævnes at der arbejdes på fælles mål for faget. Kulturkendskab: Der er ved at blive lavet fælles mål for faget. Historie: At have veldefinerede mål er et nødvendigt udgangspunkt for enhver evaluering, der indbefatter en betragtning af, hvorvidt et givent forhold lever op til det forventede. Og da der netop er udkommet nye Fælles Mål for historie i 2016 har vi justeret de eksisterende Trinmål, så de i dag afdækker færdigheds og vidensmål i fælles mål Geografi: Årsplanerne lever op til forventninger om progression i forhold til den forudgående N/T-undervisning og den kommende undervisning i klasse. Vi er fortsat i gang med en udvikling af de tre naturfag i forhold til at gennemføre minimum 6 tværfaglige forløb i løbet af klasse. De tværfaglige forløb følger anbefalinger og retningslinjer fra undervisningsministeriet. 8

9 Biologi: Årsplanerne lever op til forventninger om progression i forhold til den forudgående N/T-undervisning og den kommende undervisning i klasse. Vi er fortsat i gang med en udvikling af de tre naturfag i forhold til at gennemføre minimum 6 tværfaglige forløb i løbet af klasse. De tværfaglige forløb følger anbefalinger og retningslinjer fra undervisningsministeriet. Fysik/kemi: Årsplanerne lever op til forventninger om progression i forhold til den forudgående N/T-undervisning og den kommende undervisning i klasse. Vi er fortsat i gang med en udvikling af de tre naturfag i forhold til at gennemføre minimum 6 tværfaglige forløb i løbet af klasse. De tværfaglige forløb følger anbefalinger og retningslinjer fra undervisningsministeriet. Idræt: Skoleåret er trinmålene for idræt blevet revideret,så de afdækker færdigheds og vidensmål i fælles mål 2016 og der har været specielt fokus på fællesskab. Madkundskab: Der udarbejdes årsplaner, som godkendes af ledelsen. Årsplanerne lever op til de opstillede læringsmål i Forenklede Fælles Mål Disse danner rammen for elevplanerne. Inden sommerferien udarbejder vi en selvevaluering, hvor vi vurderer, om vi har nået målene og reflekterer over egen praksis. Samfundsfag: Der udarbejdes årsplaner, som godkendes af ledelsen. Årsplanerne lever op til de opstillede læringsmål i Forenklede Fælles Mål Gennem blandt andet to årlige test i forbindelse med terminsprøverne evaluerer vi, om læringsmålene nås. Disse danner rammen for elevplanerne. Inden sommerferien udarbejder vi en selvevaluering, hvor vi vurderer, om vi har nået målene og reflekterer over egen praksis. Kunst og håndværk: Fonetik: Der udarbejdes årsplaner, og læreplan, som skal leve op skolen didaktiske principper for faget, som kan indkredses indenfor talefærdigheder og kendskabs til bogstavernes lyde. Fremover vil der hvert år ske en systematisk vurdering af alle undervisningsplanerne i alle fag. Da vi har etableret fagudvalg i fagene dansk, engelsk, matematik, kunst og håndværk og arabisk bliver denne vurdering af fagene en del af arbejdet i det relevante fagudvalg. I de fag, hvor der ikke er fagudvalg, vurderer de enkelte faglærere fagenes indhold. I vurderes det, at undervisnings planernes indhold og progression lever op til de Forenklede Fælles Mål Det er ikke alle elever, der har opnået de fastsatte kundskaber og færdigheder, men der er gjort en indsats for alle. Elever med basale vanskeligheder får dels tildelt støtte i klassen. 9

10 1.2.2: Giver vurderingen af den gennemførte undervisning anledning til at ændre skolens undervisningspraksis og progressionen i fagenes indhold? Dansk: I dansk arbejdes der mere målrettet med at udvikle emnekasser, der opdeles på forskellige klassetrin. Vi har allerede en del emnekasser, men arbejder med at videreudvikle disse materialer. Samtidig tilføjes nye emnekasser efterhånden som de udarbejdes. Derigennem kan man endnu nemmere sikre progressionen i de enkelte emner samt sørge for at eleverne får et alsidigt, gennemarbejdet materiale at arbejde med. Vi arbejder med indkøbte materialer, samt materialer, vi selv udvikler. Der er i løbet af de seneste to skoleår indkøbt nyt bogsystem til dansk i indskolingen. Vi har endvidere særligt fokus på læsning og læseforståelse. I de kommende skoleår vil dansk udvalget have fokus på at udvikle faste pensumtests til de enkelte klassetrin, dette gøres ligeledes for at sikre progressionen fra et klassetrin til det næste. Den nuværende undervisningspraksis fungerer rigtig godt, og der ses derfor ingen anledning til ændringer. Matematik: I matematik er værksteder blevet en del af undervisningen i indskolingsklasserne, for dermed at sikre en differentieret undervisning. Vi har større fokus på mundtlighed og styrkelse af samarbejdet mellem eleverne. Vi arbejder med indkøbte materialer og materialer som vi selv laver. Vurderingen er at vi ikke ser en anledning til at ændre skolens undervisningspraksis i faget matematik. Engelsk: I engelskudvalget er det blevet vurderet, at det er nemmere at udarbejde test og værksteder i fællesskab, både for at sikre progressionen og for at sikre, at eleverne bliver udfordret på mange måder på de enkelte klassetrin - uden det bliver ensformigt. I engelsk vil der fremover være specielt fokus på mundtligheden. Vi har endvidere særlig fokus på læsning, læseforståelse og ordforråd. Det vurderes, at den gennemførte undervisning ikke giver anledning til ændring af hverken skolens undervisningspraksis eller progressionen i fagets indhold. Tysk: I tysk udvalget udarbejdes test for at sikre progressionen og for at sikre, at eleverne bliver udfordret på mange måder på de enkelte klassetrin - uden det bliver ensformigt. I tysk vil der fremover være specielt fokus på mundtligheden. Vi har endvidere særlig fokus på læsning, læseforståelse og ordforråd. Det vurderes, at den gennemførte undervisning ikke giver anledning til ændring af hverken skolens undervisningspraksis eller progressionen i fagets indhold. Natur og teknik: Ikke umiddelbart, da der hele tiden er fokus på at gøre undervisningen levende, relevant og med mange hands-on aktiviteter Arabisk: Der skal arbejdes målrettet på at udføre og udarbejde materialer der understøtter den enkelte elevs faglighed, således at differentiering i undervisningen samt undervisningsmaterialerne kan hjælpe med at styrke elevernes udbytte af faget. Talesprog trænes 10

11 gennem situationsbaserede dialoger eller tasks, f.eks. i form af rollespil eller korte elevoplæg på arabisk, og gennem situationsbaserede dialoger og emnespecifikke fagtekster introduceres eleven til forskelle på arabisk tale- og skriftsprog. Kulturkendskab: CL struktur vil blive implementeret i faget. Større sammenspil mellem det arabiske og danske sprog i form af oversættelse af undervisningsmaterialer. Historie: Nej Geografi: På grundlag af den nye tværfaglige eksamen ændres flere forløb og der indkøbes diverse materialer, der understøtter undervisningen i de tværfaglige forløb. Undervisningen har i den forbindelse fået et større islæt af digitalt baseret undervisning. Generelt udvides skolens materialesamling løbende. Biologi: På grundlag af den nye tværfaglige eksamen ændres flere forløb og der indkøbes diverse materialer, der understøtter undervisningen i de tværfaglige forløb. Undervisningen har i den forbindelse fået et større islæt af digitalt baseret undervisning. Generelt udvides skolens materialesamling løbende. Fysik/kemi: På grundlag af den nye tværfaglige eksamen ændres flere forløb og der indkøbes diverse materialer, der understøtter undervisningen i de tværfaglige forløb. Undervisningen har i den forbindelse fået et større islæt af digitalt baseret undervisning. Generelt udvides skolens materialesamling løbende. Idræt: Nej:Nej, Skolen følger fælles mål. Madkundskab:Nej, Skolen følger fælles mål. Samfundsfag: Nej, for skolen følger fælles mål. Kunst og håndværk: Der arbejdes på, at udvide skolens redskaber og materialer så der implementeres nye ideer i undervisningen. Fonetik:nej 1.2.3: Vurderes det at undervisningsplanernes bestemmelser af indhold og progression opfylder skolens forventninger til at skabe de ønskede muligheder for Elevernes Alsidige Personlige Udvikling? 11

12 Elevens tilegnelse af sociale færdigheder er en kontinuerlig proces gennem hele skoleforløbet. Eleverne arbejder således igennem hele deres skolegang med at udvikle deres sociale færdigheder. Der stilles naturligvis større forventninger til eleverne, jo ældre de er. Samtidig tages der hensyn til den enkelte elevs personlige formåen. Vi har følgende fokusområder på Al-Salahiyah Skolen: empati, konfliktløsning, diskussion og argumentation, kommunikation tilpasset modtager, konsekvens af handling, og stærke og svage sider. Vi arbejder fortsat på at gøre Elevernes Alsidige Personlige Udvikling mere konkret for både elever og lærere. Det gøres blandt andet ved at inddrage eleverne i højere grad i målene for egen læring. Endvidere har vi fokus på udvidet AKT-arbejde, idet de fleste lærere har faste ugentlige AKT-timer. Løbende afholdes trivselsdage på skolen, hvor alle klassetrin deltager. Eksempler på, hvorledes EAPU tænkes ind i den daglige undervisning: Dansk: Elevernes alsidige personlige udvikling ligger implicit i de emner vi arbejder med i danskfaget og bliver yderligere styrket gennem CL. Der arbejdes derudover med konkrete trivsels emner og -opgaver. Matematik: 2017/2018: Eleverne arbejder meget i grupper, hvor de sommetider også skal fremvise og forklare nogle af fagets begreber for hinanden. Dette er med til at styrke samarbejds- og kommunikations kompetencer hos den enkelte elev. Mange af de emner vi arbejder med er hverdagsorienteret og spiller en afgørende rolle i elevens forståelse af det samfund vi lever i. Engelsk: Elevernes alsidige personlige udvikling ligger implicit i de emner, vi arbejder med. Tysk: Elevernes alsidige personlige udvikling ligger implicit i de emner, vi arbejder med. Natur og teknik: Der er naturligt fokus på refleksioner i forbindelse med de naturfaglige emner - både individuelt og i grupper. Der arbejdes aktivt med fremvisning og formidling af diverse produkter for de øvrige elever med fokus på både modtager- og afsender roller. Arabisk:Elevernes alsidige personlige udvikling ligger implicit i de emner, vi arbejder med. Med henblik på elevens alsidige personlige udvikling inddrages en bred vifte af tilgange til faget. Inden for alle forløb skal eleverne arbejde med at lytte og fortælle, og samtale klassevis, gruppevis og i par. 12

13 Kulturkendskab: Med henblik på elevens alsidige personlige udvikling inddrages en bred vifte af tilgange til faget. Inden for alle forløb skal eleverne arbejde med at lytte og fortælle, og samtale klassevis, gruppevis og i par. Historie: Elevernes alsidige personlige udvikling ligger implicit i de emner, vi arbejder med. Geografi: Der er naturligt fokus på refleksioner i forbindelse med de naturfaglige emner - både individuelt og i grupper. I den forbindelse arbejdes der naturligt med problemstillinger og stillingtagen og evnen til at stille kritiske spørgsmål. Eleverne udfordres også til at præsentere og formidle diverse produkter for de øvrige elever med fokus på både modtager- og afsender roller. Der er opmærksomhed på og krav til hvordan eleverne indgår i gruppearbejde. Biologi: Der er naturligt fokus på refleksioner i forbindelse med de naturfaglige emner - både individuelt og i grupper. I den forbindelse arbejdes der naturligt med problemstillinger og stillingtagen og evnen til at stille kritiske spørgsmål. Eleverne udfordres også til at præsentere og formidle diverse produkter for de øvrige elever med fokus på både modtager- og afsender roller. Der er opmærksomhed på og krav til hvordan eleverne indgår i gruppearbejde. Fysik/kemi: Der er naturligt fokus på refleksioner i forbindelse med de naturfaglige emner - både individuelt og i grupper. I den forbindelse arbejdes der naturligt med problemstillinger og stillingtagen og evnen til at stille kritiske spørgsmål. Eleverne udfordres også til at præsentere og formidle diverse produkter for de øvrige elever med fokus på både modtager- og afsender roller. Der er opmærksomhed på og krav til hvordan eleverne indgår i gruppearbejde. Idræt: Elevernes alsidige personlige udvikling ligger implicit i de emner, vi arbejder med. Samfundsfag: udvikling. Der er stor fokus på refleksioner og stillingtagen, både individuelt og i grupper, samt elevernes alsidige personlige Madkundskab: Elevernes alsidige personlige udvikling ligger implicit i de emner, vi arbejder med. Kunst og håndværk: Stor fokus på refleksioner og stillingtagen, både individuelt og i grupper. Fonetik: 13

14 2. Står skolens undervisning mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen? Dansk: Ja. Vi er dog opmærksomme på, at eftersom de skriftlige prøver er ændret, skal der langt større og tidligere fokus på den digitale del af undervisningen. Matematik: 2016 / 2017.Generelt ja, men vi arbejder på at forbedre den digitale del af undervisning. Engelsk: Ja. Vi er dog opmærksomme på, at eftersom de skriftlige prøver er ændret, skal der langt større og tidligere fokus på den digitale del af undervisningen. Tysk: Ja. Vi er dog opmærksomme på, at eftersom de skriftlige prøver er ændret, skal der langt større og tidligere fokus på den digitale del af undervisningen. Natur og teknik: Ja, og eleverne opnår generelt gode resultater i den årlige pensum test. Arabisk: Skolen er ved at udarbejde egne fællesmål for faget Kulturkendskab: UVM har ikke fællesmål for faget Historie: Undervisningsforløbene på Historiefaget.dk er ment som inspiration i planlægningen af undervisningen. De er lavet på baggrund af materialet på Historiefaget.dk og retter sig mod opfyldelse af Fælles Mål 2016 med de dertilhørende færdigheds og vidensmål for de pågældende klassetrin. Nogle af færdigheds og vidensmålene dækkes ved artiklernes emne eller vinkel, mens andre dækkes i selve arbejdet med de foreslåede aktiviteter. Så undervisningen i faget historie står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen Geografi: Ja Biologi: Ja Fysik-kemi: Ja Idræt: For faget idræt står skolens undervisning mål med Fælles Mål for idræt

15 Idrætsundervisningen på skolen danner grundlag for en helhedspræget undervisning, hvor mange forskellige faglige aktiviteter og et varieret stof indgår i vekslende kombinationer. Færdigheds og vidensmål i idræt står ligeledes mål med Fælles mål. Madkundskab: Ja, skolens undervisning står mål med, hvad der kræves. Samfundsfag: Ja, for faget samfundsfag står skolens undervisning mål med fælles mål for Kunst og håndværk: Ja, Fonetik: UVM har ikke fællesmål for faget 3. Elevernes udbytte af undervisningen Vurderer skolen - på baggrund af de løbende evalueringer - at undervisningens tilrettelæggelse imødekommer eleverne på en sådan måde, at de som helhed i vid udstrækning når frem til de beskrevne mål ud fra Nye Forenklede Fællesmål 2016 i den af skolen planlagte progression? (Dette gælder såvel faglige læringsmål som målene for Elevens Alsidige Personlige Udvikling). Ud fra de forudsætninger vores elever møder med, vurderer vi, at vores elever i vid udstrækning når frem til de beskrevne læringsmål (bilag om forældrenes uddannelsesbaggrund, gamle elevers videre uddannelsesforløb m.m. er under udarbejdelse). Vores elever opnår gode resultater ved Folkeskolens afgangsprøver, hvilket understøtter vores opfattelse af, at de når de beskrevne mål. Jævnfør Undervisningsministeriets undersøgelse om undervisningseffekt 2015 og Dansk: Ja, eleverne opnår generelt gode resultater i de to årlige pensumtests og i afgangsprøverne. Matematik:2016/2017: ja, eleverne opnår generelt gode resultater i de årlige pensumtest og i afgangsprøverne. Engelsk: Ja, eleverne opnår generelt gode resultater i de to årlige pensumtest og i afgangsprøverne. Tysk: Ja, eleverne opnår generelt gode resultater i de to årlige pensumtest og i afgangsprøverne. 15

16 Natur og teknik: Ja, eleverne opnår generelt gode resultater i de årlige pensumtest. Arabisk: Vi har udført test for hele skolen i arabisk-faget, og alle elever har opnået og gennemført de forskellige emner i faget for skoleåret 2016/2017, og det skal nævnes at skolen er ved at udarbejde egne fællesmål for faget. Kulturkendskab:ja Historie: Undervisernes grundlag for evaluering af den enkelte elev i faget historie foretages ved at sammenholde trinmålene med elevernes opnåede kompetencer ud fra følgende kilder: 1. Elevens deltagelse i undervisningen. 2. Elevens skriftlige fremstillinger/afleveringer. 3. Elevernes skriftlige udarbejdelse af større projekter og projektpræsentation Geografi: Ja, og eleverne opnår generelt gode resultater i terminsprøver Biologi: Ja, og eleverne opnår generelt gode resultater i terminsprøver Fysik-kemi: Ja, og eleverne opnår generelt gode resultater i terminsprøver og afgangsprøver Idræt: Ud fra de forudsætninger vores elever møder med vurderer vi, at vores elever i vid udstrækning når frem til de beskrevne trinmål. Madkundskab: Der testes ikke i madkundskab Samfundsfag: Ud fra de forudsætninger vores elever møder med vurderer vi, at vores elever i vid udstrækning når frem til de beskrevne trinmål. Kunst og håndværk: Ud fra elevernes forudsætninger vurderer vi, at vores elever i vid udstrækning når frem til de beskrevne trinmål. Fonetik: 16

17 4. Frihed og folkestyre Vurderer skolen, at dens undervisning og samlede virke lever op til kravet om at: Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. (Friskoleloven 1 stk.2) Skolens elever deltager i beslutninger om skolens udformning i skolens elevråd. Undervisningen er tilrettelagt efter at inddrage eleverne i så mange beslutninger om skolens daglige virke, som de alderssvarende har mulighed for at deltage i. I den daglige undervisning lægges der vægt på, at eleverne føler sig trygge ved at tilkendegive egne synspunkter, at de deltager frit i debatter og at visse spørgsmål afgøres ved flertalsbeslutninger efter en indledende diskussion. Både i indskolingen og på mellemtrinnet bliver der arbejdet målrettet med demokrati, frihed, folkestyre og medborgerskab. Skolen har indkøbt og udarbejdet undervisningsmaterialer om demokrati, folkestyre og medborgerskab, og vi har deltaget i relevante aktiviteter (valg, affaldsindsamling, indsamling til kriseramte børn i Afrika). Det er vores mål, at vores elever får et endnu større kendskab til og forståelse for det danske samfund og hvordan demokratiet fungerer, end de har i dag. Vi lægger særlig vægt på, at eleverne opøver kritisk sans, selvstændig stillingtagen, forstår ytringsfrihedens betydning, og at de er i stand til at tage ansvar for egne handlinger og deltage i demokratiske processer samt komme med relevante spørgsmål/indlæg i diskussioner og debatter. På morgensamlingen er det muligt for såvel lærere, elever og ledelse at komme til orde i et fælles forum. Der afholdes løbende temadage med demokrati i fokus. Skolen er med i et netværk om medborgerskab: medborger.net. I dette netværk er der afholdt flere konferencer, hvor vi har deltaget. 17

18 Eksempler på, hvorledes frihed og folkestyre tænkes ind i fagene: Dansk: I det daglige fokuseres der på, at eleverne bliver hørt, at der er en god omgangstone, og at de lærer at arbejde i grupper. I undervisningen vægtes ligeværdig dialog og anerkendelse samt trænes refleksion og perspektivering. Matematik: I den daglige undervisning vægtes det at eleverne bliver hørt og føler tryghed og respekt og vi vægter at der er god omgangstone. Der er også fokus på at styrke elevernes fællesskab og deres samarbejds- og kommunikationskompetence derfor er eleverne sat i grupper og de arbejder for det meste i disse. I mellemtrinnet og udskoling,har vi f.eks. udarbejdet et sæt spørgsmål som handler om folketingets arbejde for at udvide elevernes viden om folkestyre i Danmark. Engelsk: I den daglige undervisning vægtes ligeværdig dialog og anerkendelse. Vi er meget opmærksomme på, at de enkelte elevers forudsætninger er udgangspunkt for det daglige arbejde. Endvidere er der særligt fokus på den interkulturelle dimension, igen med udgangspunkt i elevernes egen erfaringsverden. Tysk: I den daglige undervisning vægtes ligeværdig dialog og anerkendelse. Vi er meget opmærksomme på, at de enkelte elevers forudsætninger er udgangspunkt for det daglige arbejde. Endvidere er der særligt fokus på den interkulturelle dimension, igen med udgangspunkt i elevernes egen erfaringsverden. Natur og teknik: Der er fokus på viden og ansvarlighed over for såvel egen krop/liv som andres samt på vores fælles omgivelser - såvel nære som fjerne. Der er også fokus på fælles ansvar i forhold til diverse samfundsforhold, fx energiforsyning og sundhedssystemet. I den daglige undervisning er der fokus på aktiv deltagelse og ansvarlighed for at alle kan lære noget i fællesskabet. Arabisk: I den daglige undervisning vægtes det at eleverne bliver hørt og føler tryghed og respekt og vi vægter at der er god omgangstone. Der er også fokus på at styrke elevernes fællesskab og deres samarbejds og kommunikationskompetence. Kulturkendskab: I den daglige undervisning vægtes det at eleverne bliver hørt og føler tryghed og respekt og vi vægter at der er god omgangstone. Der er også fokus på at styrke elevernes fællesskab og deres samarbejds og kommunikationskompetence. Historie: I faget historie skal eleverne arbejde med deres eget liv og det samfund, som de lever i. For at blive bevidste om deres egen identitet og kultur, må eleverne arbejde med, hvordan deres nuværende samfund og kultur har formet sig 18

19 gennem tiderne. I faget historie er det vigtigt, at eleverne bliver en aktiv del af historieformidlingen. Her skal de fx i gruppearbejder, fremlæggelser eller diskussioner dele deres fortolkninger af historien med resten af klassen eller gruppen. Geografi: Arbejdsformerne, hvor fællesskabet er i fokus, bidrager til ansvarlighed overfor hinanden. Refleksionerne i faget og den viden eleverne opnår gennem arbejdsprocesserne bidrager ligeledes til ansvarlighed overfor hinanden, men også til omverdenen. Eleverne inddrages i hvilke mål der arbejdes mod og hver time indledes med informationer om lektionens indhold, så eleverne inddrages generelt i stort omfang. Mange af de naturfaglige emner har en direkte kobling til samfundet og hvorledes man selv kan medvirke til at afhjælpe diverse udfordringer vi står overfor - både lokalt og globalt. Elevernes refleksioner og diskussioner om emnerne bidrager til ansvarlige, bevidste medborgere. Biologi: Arbejdsformerne, hvor fællesskabet er i fokus, bidrager til ansvarlighed overfor hinanden. Refleksionerne i faget og den viden eleverne opnår gennem arbejdsprocesserne bidrager ligeledes til ansvarlighed overfor hinanden, men også til omverdenen. Eleverne inddrages i hvilke mål der arbejdes mod og hver time indledes med informationer om lektionens indhold, så eleverne inddrages generelt i stort omfang. Mange af de naturfaglige emner har en direkte kobling til samfundet og hvorledes man selv kan medvirke til at afhjælpe diverse udfordringer vi står overfor - både lokalt og globalt. Elevernes refleksioner og diskussioner om emnerne bidrager til ansvarlige, bevidste medborgere. Fysik-kemi: Arbejdsformerne, hvor fællesskabet er i fokus, bidrager til ansvarlighed overfor hinanden. Refleksionerne i faget og den viden eleverne opnår gennem arbejdsprocesserne bidrager ligeledes til ansvarlighed overfor hinanden, men også til omverdenen. Eleverne inddrages i hvilke mål der arbejdes mod og hver time indledes med informationer om lektionens indhold, så eleverne inddrages generelt i stort omfang. Mange af de naturfaglige emner har en direkte kobling til samfundet og hvorledes man selv kan medvirke til at afhjælpe diverse udfordringer vi står overfor - både lokalt og globalt. Elevernes refleksioner og diskussioner om emnerne bidrager til ansvarlige, bevidste medborgere. Idræt: Skolens elever deltager i beslutninger om fagets udformning i starten af skoleåret. I den daglige undervisning i idræt lægges der vægt på, at eleverne føler sig trygge ved at tilkendegive egne synspunkter når der evalueres løbende efter afsluttet idrætsforløb. Madkundskab: I det daglige fokuseres der på, at eleverne bliver hørt, at der er en god omgangstone, og at de lærer at arbejde i grupper. 19

20 Samfundsfag: I faget historie skal eleverne arbejde med deres eget liv og det samfund, som de lever i. For at blive bevidste om deres egen identitet og kultur, må eleverne arbejde med, hvordan deres nuværende samfund og kultur har formet sig gennem tiderne.i faget historie er det vigtigt, at eleverne bliver en aktiv del af historieformidlingen. Her skal de fx i gruppearbejder, fremlæggelser eller diskussioner dele deres fortolkninger af historien med resten af klassen eller gruppen. Kunst og håndværk: Skolens elever kan deltage i beslutninger om fagets udformning såvel som indhold. I den daglige undervisning i kunst og håndværk lægges der vægt på, at eleverne føler sig trygge ved at tilkendegive egne synspunkter når der løbende evalueres. Fonetik: I den daglige undervisning vægtes det at eleverne bliver hørt og føler tryghed og respekt og vi vægter at der er god omgangstone. Der er også fokus på at styrke elevernes fællesskab og deres samarbejds- og kommunikationskompetence. 5. Tilsynsførendes rapport ( 6. Skolens underretning af forældre Vurderer skolen, at dens tilrettelæggelse af hvorledes forældrene og eleverne underrettes om skolens syn på elevernes udbytte af skolegangen, giver såvel elever som forældre et fyldestgørende billede af elevens skolegang? Ja. Vi har en løbende dialog med forældre, der altid er velkomne på skolen. To gange årligt afholdes skole-hjem samtaler, hvor forældre kan få at vide, hvordan det går deres børn i alle skolens fag. Inden disse skole-hjem samtaler testes eleverne, og der udarbejdes elevplaner med henblik på faglighed og trivsel. I forbindelse med pensumtest udsendes forældrebreve med indholdet af testen og læringsmålene herfor, så der kan arbejdes med det derhjemme. Efterfølgende evalueres pensumtest med eleverne i klassen. Vi kontakter hjemmet pr. brev og telefonopkald ved behov, og det samme er gældende for forældrene. Hvert år i april afholdes generalforsamling, hvor alle forældre indbydes. 20

21 7. Fokuspunkter Har skolen udvalgt særlige fokusområder i næste periode? Skolen vil den kommende periode frem mod næste evaluering af den samlede undervisning have særlig fokus på: 1. Læsning og læsestrategier 2. Demokrati/medborgerskab 3. Sundhedsprofiler for 2., 5., 7., 8. og 9. klasse i samarbejde med Odense Kommune. 4. Trivselsdag Den første fredag i marts 5. Børnerettighedsdag (Årets tema: Børn på flugt) 6. Åben skole// Den første torsdag i november 7. National temauge om fællesskab, demokrati og medborgerskab i Erhvervsintroducerende dag med skills for 8. kl. 9. Uddannelsesmesse 8.kl. 10. Introduktionsuge 8.kl. 11. Jobmesse for 9.klasse 12. Obligatorisk brobygning for 9. klasse 13. Klassekonference ang. Elevernes uddannelsesønsker 8. Andre aktiviteter Skolens 6. klasse deltager i skolefodboldturneringer Vi vil gerne, at skolens klasser har venskabsklasser på andre skoler med børn med primært dansk baggrund Skolen er med i et medborgerskab netværk, hvor vi har deltaget i flere konferencer (medborger.net) Partnerskab mod hadforbrydelser 21

22 Dialog med Fyns politi omkring kriminalitet 9. Næste evaluering af skolens samlede undervisning Humanistiske fag: skoleår Naturvidenskabelige fag skoleår Praktisk / musiske fag Skoleår Dansk 18/19 Matematik 18/19 Idræt 18/19 Engelsk 18/19 Natur og teknik 18/19 Kunst og håndværk 18/19 Tysk 18/19 Geografi 18/19 Madkundskab 18/19 Arabisk 18/19 Biologi 18/19 Fonetik 18/19 Kulturkendskab 18/19 Fysik/kemi 18/19 Obligatoriske emner Skoleår Historie 18/19 Musik 18/19 Samfundsfag 18/19 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab 18/19 22

23 Evaluering af undervisningen og elevernes udbytte På Al-Salahiyah skolen evalueres undervisningen og elevernes udbytte på forskellige måder. To gange årligt testes eleverne med fagtest i alle fag. I dansk testes eleverne desuden med de diagnostiske test ST-test og læsetestene OS / SL og TL. LUStest samt Læsehastighedstest. Fagtestene er udarbejdet i fællesskab mellem faglærerne og med udgangspunkt i de af undervisningsministeriet satte Fælles Mål. I 8. og 9. klasse afholdes der desuden to gange årligt terminsprøver i tidligere anvendte afgangsprøver samt i egne udarbejdede prøver ud fra pensum. Dels for at teste elevernes faglige kunnen, men derudover også for at give eleverne kendskab til prøveformerne. I den daglige undervisning i 8. og 9. klasse anvendes, som en del af den daglige undervisning Gyldendals Webprøver i såvel matematik som i dansk, da man her kan følge elevernes progression og sætte ind undervejs i forhold til eksempelvis hastighed eller specifikke fejlområder. På baggrund af testene og lærernes kendskab til eleverne i den generelle undervisning udarbejdes elevplaner for alle elever. Her evaluerer alle lærerne det enkelte barns kompetencer og udbytte indenfor deres fag. Desuden skriver klasselærerne til de forskellige klasser også om, hvordan hver enkelt elev udvikler sig socialt samt om trivslen i klassefællesskabet og på skolen generelt for det enkelte barn. Elevplanerne opdateres / udfyldes to gange årligt, og i slutningen af skoleåret sendes planerne hjem til forældrene umiddelbart efter skole-hjem samtaler. I undervisningen i de forskellige fag arbejdes med forskellige emner og forløb. Disse emner og forløb evalueres på forskellig vis vha. små tests, quizzer, udarbejdelse af plancher, plakater, begrebskort, mindmaps eller øvrige produkter, fremlæggelser og lignende. Det synliggøres for eleverne, hvilke mål læreren har sat for det enkelte forløb ved forløbets opstart, således at lærere og elever i fællesskab kan evaluere på disse mål ved forløbets afslutning. 23

SKOLENS EVALUERING AF DEN SAMLEDE UNDERVISNING

SKOLENS EVALUERING AF DEN SAMLEDE UNDERVISNING Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 1 a. Skolen fastsætter slutmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, og for folkeskolens obligatoriske emner.

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over:

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: 1. Hvornår og hvordan har skolen evalueret trinmål og undervisningsplaner? 2. Står skolens undervisning mål med hvad der almindeligvis

Læs mere

SKOLENS EVALUERING AF DEN SAMLEDE UNDERVISNING

SKOLENS EVALUERING AF DEN SAMLEDE UNDERVISNING 1. Evaluering af trinmål Vi forventer, at Roser Skolens elever til enhver tid har mulighed for at opnå kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til uden problemer at kunne fortsætte i folkeskolen.

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning

Skolens evaluering af den samlede undervisning Vejledning: Skolens evaluering af den samlede undervisning Det fremgår af lov om friskoler og private grundskoler 1.b og 1.c., at en fri grundskole regelmæssigt skal gennemføre en evaluering af skolens

Læs mere

Horslunde Realskole. Evaluering af den samlede undervisning 2017

Horslunde Realskole. Evaluering af den samlede undervisning 2017 Horslunde Realskole Evaluering af den samlede undervisning 2017 I friskoleloven 1b stk. 3 står der Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Tømmerup Fri- og Efterskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Tømmerup Fri- og Efterskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Tømmerup Fri- og Efterskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 323010 Skolens navn: Tømmerup Fri- og Efterskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Stenløse Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Stenløse Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Stenløse Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 235006 Skolens navn: Stenløse Privatskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Karsten

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Den Kristne Friskole i Holstebroskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Den Kristne Friskole i Holstebroskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Den Kristne Friskole i Holstebroskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 661016 Skolens navn: Den Kristne Friskole i Holstebro 1.1 Navn på den eller de

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Lykkegårdskolenskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Lykkegårdskolenskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Lykkegårdskolenskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 621025 Skolens navn: Lykkegårdskolen 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Anna-Marie H. Hansen

Læs mere

Skolens arbejde med målkravene

Skolens arbejde med målkravene Formålet med evalueringen af kerneområdet Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse, ud fra et tilsynsmæssigt perspektiv, er at få indblik i skolens arbejde med undervisningsmålene. En fri

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Kalundborg Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Kalundborg Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Kalundborg Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 323013 Skolens navn: Kalundborg Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Astrid Hestbech

Læs mere

Skolens navn: Vejle Privatskole

Skolens navn: Vejle Privatskole Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Vejle Privatskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 280474 Skolens navn: Vejle Privatskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Peter Jensen 2. Angivelse

Læs mere

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering Manual Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Skolens profil Kapitel 1 2 Skolens profil. Kapitel 1. Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Lødderup Friskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Lødderup Friskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Lødderup Friskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 773032 Skolens navn: Lødderup Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse af datoer

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Helms Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Helms Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Helms Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 325008 Skolens navn: Helms Skole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Helle Pia Kirkelund 2. Angivelse

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Ørding Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Ørding Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Ørding Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 773029 Skolens navn: Ørding Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Annelise Nielsen

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejdet

Principper for skolehjemsamarbejdet Principper for skolehjemsamarbejdet Skole-hjemsamarbejdet tager udgangspunkt i folkeskolelovens formål: 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Sofiehøj Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Sofiehøj Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Sofiehøj Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 280379 Skolens navn: Sofiehøj Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Atheneskolen: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Atheneskolen: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Atheneskolen: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 159040 Skolens navn: Atheneskolen 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Filskov Friskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Filskov Friskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Filskov Friskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 280388 Skolens navn: Filskov Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse af datoer

Læs mere

Læreplan Identitet og medborgerskab

Læreplan Identitet og medborgerskab Læreplan Identitet og medborgerskab 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Identitet og medborgerskab er et dannelsesfag. Faget giver eleverne kompetencer til selvstændigt, at kunne medvirke som aktive medborgere

Læs mere

NOTAT undervisning i hjemmet

NOTAT undervisning i hjemmet NOTAT undervisning i hjemmet 1 Indledning Som hjemmeunderviser hører man under Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v., og man skal naturligvis sørge for, at ens undervisning, uanset

Læs mere

Metode: Der bliver overordnet ført tilsyn med:

Metode: Der bliver overordnet ført tilsyn med: Denne tilsynserklæring er foretaget af tilsynsførende Kirsten Kortbek, der er certificeret af Undervisningsministeriet til at føre tilsyn med frie- og private grundskoler. Vurderingen bygger på data indsamlet

Læs mere

Hundige Lille Skole Evaluering af skolens samlede undervisning 2016

Hundige Lille Skole Evaluering af skolens samlede undervisning 2016 1 Hundige Lille Skole Evaluering af skolens samlede undervisning 2016 1. Lovgivning Lovgivning omkring evaluering på de Frie Grundskoler findes i Friskolelovens 1b, der siger følgende: 1b stk. 1 Skolen

Læs mere

Evaluering af det samlede undervisningstilbud på Odder lille friskole

Evaluering af det samlede undervisningstilbud på Odder lille friskole Evaluering af det samlede undervisningstilbud på Odder lille friskole 2016-17 Undervisningen på Odder lille Friskole tager udgangspunkt i de af ministeriets udstukne fælles mål. Evaluering af den samlede

Læs mere

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 6 af 03/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/12556 Senere ændringer

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Udefriskolenskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Udefriskolenskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Udefriskolenskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 665024 Skolens navn: Udefriskolen 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Anders Langskov 2. Angivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler BEK nr 620 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Overskrift: Tilsynserklæring for skoleåret 2017/18 for Bylderup-Bov Friskole

Overskrift: Tilsynserklæring for skoleåret 2017/18 for Bylderup-Bov Friskole Bilag Udkast til digital tilsynserklæring Overskrift: Tilsynserklæring for skoleåret 2017/18 for Bylderup-Bov Friskole 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 539 014 Skolens navn: Bylderup-Bov Friskole

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Struer Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Struer Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Struer Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 671011 Skolens navn: Struer Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse af datoer

Læs mere

Evalueringskultur på Sæby Hallenslev Friskole

Evalueringskultur på Sæby Hallenslev Friskole Evalueringskultur på Sæby Hallenslev Friskole Evaluere kommer af latin og betyder at anslå eller værdsætte. Evaluering i skolen handler om at beskrive, reflektere og vurdere undervisningen og elevernes

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Viby Friskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Viby Friskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Viby Friskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 263003 Skolens navn: Viby Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse af datoer for

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Værdier som kriterier Gør vi det, vi siger, vi gør?

Værdier som kriterier Gør vi det, vi siger, vi gør? 1 2 3 Formålet med evalueringen af kerneområdet Skolens profil og undervisningstilbud er, ud fra et tilsynsmæssigt perspektiv, at få indblik i den kontekst som skolens selvevaluering indgår i samt at kvalitetsevaluere

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Solsideskolen: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Solsideskolen: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Solsideskolen: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 851052 Skolens navn: Solsideskolen 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse af datoer for

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Markusskolenskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Markusskolenskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Markusskolenskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 561036 Skolens navn: Markusskolen 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Christel Plesner Drud Aagaard

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Marie Jørgensens Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Marie Jørgensens Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Marie Jørgensens Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 461043 Skolens navn: Marie Jørgensens Skole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Michael

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen ohc@nts centeret.dk Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/den nye folkeskole Tre overordnede mål 1)Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner

Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner Selvevaluering - kapitel 3 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner

Læs mere

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder:

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering 2013 Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering, karakterer, udtalelser De praktisk-musiske fag

Læs mere

UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015

UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015 UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015 Gitte Jørgensen Indhold: Krav til evaluering Rammer for evaluering Evalueringsplan Opfølgningsplan Evaluering af danskundervisningen Konklusion Krav

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rudolf Steiner skolen Kvistgårdskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rudolf Steiner skolen Kvistgårdskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rudolf Steiner skolen Kvistgårdskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 217020 Skolens navn: Rudolf Steiner skolen Kvistgård 1.1 Navn på den eller de

Læs mere

Tilsynserklæring for 2019 for

Tilsynserklæring for 2019 for Tilsynserklæring for 2019 for 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 280461 Skolens navn: Skelbæk Friskole 1. Navn på den eller de tilsynsførende Lisbet Lentz 2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøget

Læs mere

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Læreplanerne for de enkelte trin indeholder det bindende trinformål og de ligeledes bindende fagformål for samtlige skolens fag og fagområder, samt de bindende

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Al-Hilal Skolenskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Al-Hilal Skolenskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Al-Hilal Skolenskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 101526 Skolens navn: Al-Hilal Skolen 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Cecil Christensen

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Byens Skole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Byens Skole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Byens Skole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 101111 Skolens navn: Byens Skole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Th. Langs Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Th. Langs Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Th. Langs Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 743017 Skolens navn: Th. Langs Skole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse af datoer

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Friskolen og Idrætsefterskolen Ubbyskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Friskolen og Idrætsefterskolen Ubbyskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Friskolen og Idrætsefterskolen Ubbyskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 317006 Skolens navn: Friskolen og Idrætsefterskolen Ubby 1.1 Navn på den eller

Læs mere

Liv og religion. klar til forenklede Fælles Mål og prøven. Af Karina Bruun Houg

Liv og religion. klar til forenklede Fælles Mål og prøven. Af Karina Bruun Houg Liv og religion klar til forenklede Fælles Mål og prøven Af Karina Bruun Houg Liv og religion er vel nok Danmarks bedst sælgende bogsystem til kristendomskundskab i grundskolen. Mange anvender derfor stadig

Læs mere

Tilsynserklæring for Rudolf Steiner Skolen i Aarhus Skoleåret 2014-15 Tilsynserklæring vedrørende det forældrevalgte, eksterne tilsyn.

Tilsynserklæring for Rudolf Steiner Skolen i Aarhus Skoleåret 2014-15 Tilsynserklæring vedrørende det forældrevalgte, eksterne tilsyn. Tilsynserklæring for Rudolf Steiner Skolen i Aarhus Skoleåret 2014-15 Tilsynserklæring vedrørende det forældrevalgte, eksterne tilsyn. Tilsynet er foretaget på: Rudolf Steiner Skolen i Aarhus Strandvejen

Læs mere

Selvevaluering på (skolens navn)

Selvevaluering på (skolens navn) Selvevaluering på (skolens navn) Forældrekreds og bestyrelse har d. / 20 i fællesskab truffet beslutning om, at tilsynet med undervisningen, føres af skolen ved selvevaluering. Skolestyrelsen er underrettet

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Elise Smiths Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Elise Smiths Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Elise Smiths Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 751058 Skolens navn: Elise Smiths Skole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Selam Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Selam Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Selam Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 751094 Skolens navn: Selam Privatskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Britta Toft 2.

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Langsø Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Langsø Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Langsø Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 791027 Skolens navn: Langsø Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Karin Hyldebrandt

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning

Evaluering af skolens samlede undervisning Evaluering af skolens samlede undervisning Fokuspunkter for evalueringen Elevernes faglige udbytte af undervisningen Elevernes trivsel Evalueringsformer der benyttes på skolen 1. Folkeskolens prøver 2.

Læs mere

SELVEVALUERING: SKOLENS PROFIL OPDATERET JANUAR 2017

SELVEVALUERING: SKOLENS PROFIL OPDATERET JANUAR 2017 Pkt. Evaluerings område 1. a Skolens værdigrundlag Her og nu (beskrivelse af praksis) Se beskrivelse 1.a. Målsætning At drive privat grundskole, hvor elevens lyst til læring styrkes i et miljø, hvor den

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Horslunde Realskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Horslunde Realskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Horslunde Realskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 379008 Skolens navn: Horslunde Realskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Anne Birte

Læs mere

Vejle Privatskole. 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

Vejle Privatskole. 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen. Vejle Privatskole Evaluering af skolens undervisning 2016 Vejle Privatskole bruger en bred vifte af summative og formative evalueringer for at sikre, at undervisningen står mål med kravene i fælles mål

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Idestrup Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Idestrup Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Idestrup Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 280210 Skolens navn: Idestrup Privatskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Anne Birte

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Friskolen i Brammingskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Friskolen i Brammingskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Friskolen i Brammingskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 557007 Skolens navn: Friskolen i Bramming 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Christel

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Tandslet Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Tandslet Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Tandslet Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 535007 Skolens navn: Tandslet Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Spjellerup Friskole: 1. Skolens navn og skolekode. 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Spjellerup Friskole: 1. Skolens navn og skolekode. 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Spjellerup Friskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 280038 Skolens navn: Spjellerup Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse af

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Hvidovre Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Hvidovre Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Hvidovre Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 280643 Skolens navn: Hvidovre Privatskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Klim Friskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Klim Friskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Klim Friskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 811007 Skolens navn: Klim Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Inger Lund Gregersen 2. Angivelse

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Romalt Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Romalt Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Romalt Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 280405 Skolens navn: Romalt Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Jens Chr. Pedersen

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Ådalens Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Ådalens Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Ådalens Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 183008 Skolens navn: Ådalens Privatskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Bjerregrav Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Bjerregrav Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Bjerregrav Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 791028 Skolens navn: Bjerregrav Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Erling Østergaard

Læs mere

Skolen ønsker, at verden ligger åben for alle elever, der har afsluttet deres skolegang på Johannesskolen og lægger særlig vægt på:

Skolen ønsker, at verden ligger åben for alle elever, der har afsluttet deres skolegang på Johannesskolen og lægger særlig vægt på: Tilsynsrapport Johannesskolen Skoleåret 2013-2014 Afsnit 1: Oplysninger om skolen A. Skolens navn, adresse samt skolekode: Johannesskolen, Troels-Lunds Vej 15 2000 Frederiksberg skolekode 147-034 B. Skolelederens

Læs mere

Nyt fra ministeriet A N N E K R A B H A R H O L T R I K K E K J Æ R U P

Nyt fra ministeriet A N N E K R A B H A R H O L T R I K K E K J Æ R U P Nyt fra ministeriet A N N E K R A B H A R H O L T R I K K E K J Æ R U P A D R I A N B U L L N I N A H Ö L C K B E U S C H A U P E T E R K E S S E L R A S M U S U L S Ø E K Æ R Fakta om Fælles Mål Kompetencemål

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Roskilde Private Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Roskilde Private Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Roskilde Private Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 265018 Skolens navn: Roskilde Private Skole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2.

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Sct Ibs Skole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Sct Ibs Skole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Sct Ibs Skole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 615017 Skolens navn: Sct Ibs Skole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Birgitte Mikkelsen 2. Angivelse

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole ( ): Kapitel 3: Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse

Selvevaluering på Helsinge Realskole ( ): Kapitel 3: Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Evaluering af kapitel 3: Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Formålet med kapitlet er at evaluere, hvordan skolen formulerer og justerer undervisningsmålene for skolens fag og fagområder.

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Billesborgskolen: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Billesborgskolen: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Billesborgskolen: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 259021 Skolens navn: Billesborgskolen 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Ninna Braüner 2. Angivelse

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Viborg Private Realskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Viborg Private Realskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Viborg Private Realskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 791014 Skolens navn: Viborg Private Realskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Karsten

Læs mere

Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering.

Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering. EVALUERINGSPLAN FOR RYSLINGE FRISKOLE Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering. Evaluering er vores interne værktøj,

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

I maj 2015 besluttede skolen at udvide med 8. og 9. kl., således at skolen fra august 2018 tilbyder 0. til 9. kl.

I maj 2015 besluttede skolen at udvide med 8. og 9. kl., således at skolen fra august 2018 tilbyder 0. til 9. kl. Undervisningen, mål, midler og særlige kendetegn på Østerbro Lilleskole Østerbro Lilleskole er en et-sporet skole, som i perioden 1970 til 1989 har været en skole til og med 6. klasse. Fra 1989 tilføjede

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Brændstrup Kristne Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Brændstrup Kristne Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Brændstrup Kristne Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 527009 Skolens navn: Brændstrup Kristne Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Læs mere

Elevplaner i Meebook. Vejledning. Københavns kommune

Elevplaner i Meebook. Vejledning. Københavns kommune Elevplaner i Meebook Vejledning Københavns kommune Vejledning til elevplaner i Meebook 1. Introduktion til vejledningen Denne vejledning søger at guide ledere og pædagogisk personale til, hvordan arbejdet

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Parkskolen: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Parkskolen: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Parkskolen: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 657036 Skolens navn: Parkskolen 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Davidskolenskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Davidskolenskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Davidskolenskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 400034 Skolens navn: Davidskolen 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Rud Sletterød 2. Angivelse

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Viborg Private Realskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Viborg Private Realskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Viborg Private Realskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 791014 Skolens navn: Viborg Private Realskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Læs mere

Evaluering og opfølgning:

Evaluering og opfølgning: Evaluering og opfølgning: Århus Privatskole underviser efter de af Undervisningsministeriet opstillede Fælles Mål (læs disse andetsteds på hjemmesiden under Lovpligtig information). Dette sikrer, at skolens

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Hørsholm Lille Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Hørsholm Lille Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Hørsholm Lille Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 223007 Skolens navn: Hørsholm Lille Skole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Bente Asmund

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Skjern Kristne Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Skjern Kristne Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Skjern Kristne Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 669010 Skolens navn: Skjern Kristne Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Annemarie

Læs mere

Tilsynserklæring for Gjerndrup Friskole skoleåret

Tilsynserklæring for Gjerndrup Friskole skoleåret Att. Bestyrelsesformand Anne-Mette Nygaard Jørgensen Tilsynserklæring for Gjerndrup Friskole skoleåret 2018-2019 Udarbejdet af certificeret tilsynsførende: Heidi Slominski, obbekjærvej 9, 6760 Ribe. slominski@mail.dk

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Nordskovens Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Nordskovens Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Nordskovens Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 473012 Skolens navn: Nordskovens Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Torsten

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2017 skolekode

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2017 skolekode 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler, og valgt af bestyrelsen på Ådalens Privatskole til at udføre

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Bornholms Frie Idrætsskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Bornholms Frie Idrætsskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Bornholms Frie Idrætsskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 400037 Skolens navn: Bornholms Frie Idrætsskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Humlebæk Lille Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Humlebæk Lille Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Humlebæk Lille Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 208005 Skolens navn: Humlebæk Lille Skole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Malene

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rønde Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rønde Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rønde Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 739006 Skolens navn: Rønde Privatskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Arvid Bech 2.

Læs mere