Simultantolkning: Empirisk undersøgelse af måltekst/ udgangstekst-relationer - sammenfatning på dansk af ph.d.-afhandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Simultantolkning: Empirisk undersøgelse af måltekst/ udgangstekst-relationer - sammenfatning på dansk af ph.d.-afhandling"

Transkript

1 Anne Schjoldager 283 Simultantolkning: Empirisk undersøgelse af måltekst/ udgangstekst-relationer - sammenfatning på dansk af ph.d.-afhandling Kapitel 1. Indledning Til trods for at simultantolkning nu om dage anvendes ved de fleste internationale konferencer - f.eks. ved 95% af alle EU-møder - er simultantolkning som forskningsområde stadig relativt uopdyrket, og der er således fortsat mange aspekter af simultantolkning, som ikke er tilstrækkeligt belyst. Tolkeforskningen er på et stade, hvor der i høj grad er brug for empiriske, deskriptive og eksplorative studier som den undersøgelse, der beskrives i afhandlingen. Undersøgelsens formål er (1) at påvise typiske måltekst/udgangstekst-relationer i simultantolkning (2) for at kunne opstille hypoteser om underliggende normer i tolkeprocessen. Kapitel 2. Oversættelse og tolkning: Teori og forskning I afhandlingen defineres oversættelse alene i snæver forstand - d.v.s. som en aktivitet, hvor både udgangstekst og måltekst er skriftlig, og hvor der ikke arbejdes under tidspres. Tolkning defineres i modsætning til oversættelse - d.v.s. som en aktivitet, hvor både udgangstekst og måltekst er mundtlig, og hvor der arbejdes under tidspres. Forskning i oversættelse og/eller tolkning deles op i tre grupper: (1) lingvistisk orienteret oversættelsesteori, (2) norm-orienteret oversættelsesforskning og (3) tolkeforskning. Forskere i de første to grupper beskæftiger sig fortrinsvis med oversættelse, men antager, at deres metoder og resultater også er relevante for tolkning. Den sidste gruppe forskere beskæftiger sig fortrinsvis med tolkning. Gruppen af lingvistisk orienterede oversættelsesforskere definerer deres arbejde som anvendt lingvistik. Disse forskere beskæftiger sig typisk med ækvivalens-problematikken (Nida & Taber 1974), kategorisering af oversættelsesprocedurer (Newmark 1988) eller oversættelsesrelevant tekstanalyse (Reiss 1977, House 1981, Hatim & Mason 1990, Bell 1991). Norm-orienteret oversættelsesforskning bygger på Tourys (1980) teori om oversættelsesnormer. Forskere i denne gruppe ser det som deres primære opgave at foretage empiriske studier til afdækning af underliggende normer i oversættelsesprocessen. Lingvistikken ses kun som én af mange relevante discipli-

2 284 ner for forskning i oversættelse. Tourys (1980) tredelte model til beskrivelse af oversættelsesrelationer kan anvendes som metodisk ramme (Delabastita 1993). Den sidste gruppe forskere defineres alene ved deres forskningsobjekt, tolkning. Tolkeforskning er almindeligvis proces-orienteret. Nogle tolkeforskere arbejder spekulativt og anskuer tolkeprocessen intuitivt - f.eks. ved hjælp af Seleskovitch (1975) théorie du sens, som er en intuitiv model til beskrivelse af tolkning som omformuleringsproces. Andre forskere arbejder empirisk og anskuer processen kognitivt - f.eks. ved hjælp af Giles (1990) Effort-model, som beskriver, hvordan tolken må dele sin opmærksomhed mellem konkurrerende operationer. Mens tidligere tiders teorier og metoder begrænsede sig til én disciplin, er interdisciplinære studier nu mere almindelige. Afhandlingens undersøgelse bygger på teorier og metoder fra forskning i såvel oversættelse som tolkning. Den tekstlingvistiske analyse af udgangsteksten bygger på lingvistisk orienteret oversættelsesteori, den anvendte metode i analysen af måltekst/udgangstekst-relationer bygger på Tourys (1980) tredelte model til beskrivelse af oversættelsesrelationer, og i forbindelse med analysens resultater er Giles (1990) Effort-model et vigtigt forklaringsredskab. Kapitel 3. Data Undersøgelsens udgangstekster leveres af 8 begyndertolke, 5 tolkestuderende på højt niveau, 12 oversætterstuderende på højt niveau og 2 professionelle oversættere. Udgangsteksten er en bearbejdet avisartikel om situationen i Sovjetunionen. Der tolkes/oversættes fra dansk til engelsk. Ved transskription af udgangstekst og måltekster anvendes tre grundprincipper. (1) Hovedvægten er på verbale træk, hvorfor transskriptionerne kun indeholder få prosodiske og ingen paralingvistiske angivelser. (2) Transskriptionsmetoden er ortografisk, hvorfor der kun er få angivelser af udtale og intonation. (3) Al lyd transskriberes, hvorfor tøvelyde, selvafbrydelser og udbrud også angives. Udgangsteksten inddeles i nummererede afsnit og segmenter, hvilket er en praktisk foranstaltning til brug i den tekstlingvistiske analyse af udgangsteksten og i analysen af måltekst/udgangstekst-relationer. Den tekstlingvistiske analyse af udgangsteksten beskrives ved hjælp af to parametre: sprogbruger og sprogbrug. Sprogbrugeren (altså taleren) beskrives som umarkeret. Sprogbrug defineres ved hjælp af Hallidays tre parametre: tenor, mode og field. Udgangstekstens sprogbrug karakteriseres som (1) høflig og formel, (2) verbal og velplanlagt samt (3) direktiv og argumentativ. En analyse af metaforiske relationer til brug ved senere analyser foretages med udgangspunkt i Lakoff & Johnsons (1980) kognitive teorier.

3 285 Kapitel 4. Teoretiske modeller Til analysen af måltekst/udgangstekst-relationer (kapitel 5) benyttes to teoretiske modeller, (1) model til beskrivelse af teoretiske måltekst/udgangstekstrelationer og (2) model til beskrivelse af mundtlige træk. Model til beskrivelse af teoretiske måltekst/udgangstekst-relationer består af seks hovedkategorier: A/ repetition, B/ ombytning, C/, D/ sletning, E/ og?/ brokkasse. Hvis måltekst/udgangstekst-relationen er formelt defineret, kategoriseres måltekst-enheden som A/ repetition. B/ ombytning angiver, at måltekst-enheden har en anden tekstuel placering end den tilsvarende enhed i udgangsteksten. C/ angiver, at måltekst-enheden ikke antecederes i udgangsteksten. D/ sletning angiver, at en udgangstekstenhed ikke optræder i målteksten. Hvis måltekst/udgangstekst-relationen ikke er formelt defineret, kategoriseres relationen som E/.?/ brokkasse angiver, at relationen ikke kan kategoriseres. Den første kolonne i figur 1 viser de seks hovedkategorier. Herefter følger en kolonne med underkategorier, som under ét benævnes relationer uden informationspåvirking - d.v.s. relationer, som ikke ændrer udgangstekstens indhold. Den tredje kolonne indeholder underkategorier, som under ét benævnes relationer med minimal informationspåvirkning - d.v.s. relationer, som ikke ændrer udgangstekstens indhold i særlig grad. Sidste kolonne indeholder underkategorier, som under ét benævnes relationer med væsentlig informationspåvirkning - d.v.s. relationer, som i særlig grad ændrer udgangstekstens indhold. Figur 1: Måltekst/udgangstekst-relationer Hovedkategori Uden informationspåvirkning A/ repetition A1/ egentlig repetition A2/ semantisk repetition B/ ombytning B1/ syntaktisk ombytning C/ C1/ syntaktisk D/ sletning D1/ syntaktisk sletning E/ E1/ kontekstuel E2/ parafrastisk Minimal informationspåvirkning * * Væsentlig informationspåvirkning * B2/ egentlig ombytning C2/ ekspliciterende C3/ uddybende D2/ sletning af eksplicitering E3/ specificerende E4/ generaliserende?/ brokkasse * * * C4/ egentlig D3/ egentlig sletning E5/ overlappende E6/ egentlig

4 286 Model til beskrivelse af mundtlige træk anvendes til frasortering af træk i målteksterne, som er irrelevante i analysen af måltekst/udgangstekst-relationer. F.eks. vil enheder, som udtales forkert, blot blive betragtet, som om udtalen havde været helt sædvanlig, og enheder, som tolken senere fortryder (f.eks. ved selvrettelse), vil overhovedet ikke komme i betragtning i analysen af måltekst/udgangstekst-relationer. Modellen består af fem hovedkategorier: /1/ forkert artikulation, /2/ forkert udtale, /3/ tøvningsmarkør, /4/ udbrud og /5/ rettet enhed. Kapitel 5. Analyse af måltekst/udgangstekst-relationer Analysen af måltekst/udgangstekst-relationer opdeles i en generel og en speciel del. Den generelle analyse omfatter alle tolkes måltekster (936 segmenter), mens kun såkaldte interessante måltekst-segmenter i oversætternes måltekster (308 segmenter) indgår i analysen. Der drages tre konklusioner. (1) Tolkegruppen har som helhed et flertal af måltekst-segmenter uden informationspåvirking. (2) De fleste af tolkegruppens begyndere (fem ud af otte) har dog ikke et flertal af måltekst-segmenter med relationer uden informationspåvirkning, mens alle tolke på højt niveau har et sådant flertal. (3) Sammenlignet med oversættergruppen har tolkegruppen som helhed dog markant færre måltekst-segmenter uden informationspåvirking. Den specielle del af analysen er en detaljeret sammenligning af tolkenes og oversætternes såkaldte interessante måltekst-segmenter (594 segmenter). I denne del af analysen drages to slags konklusioner: (1) vedrørende antallet af måltekst/udgangstekst-relationer med væsentlig informationspåvirkning og (2) vedrørende forekomster defineret som særligt interessante. Vedrørende antallet af måltekst/udgangstekst-relationer med væsentlig informationspåvirkning konkluderes det, at både tolke og oversættere har forekomster af C4/ egentlig, D3/ egentlig sletning og E5/ overlappende. Men da tolkegruppen har markant flere forekomster af sådanne relationer, må det også konkluderes, at mange sådanne forekomster synes at være karakteristiske for simultantolkning. Da ingen af oversætterne - men mange af tolkene - har måltekst-enheder, som kategoriseres som E6/ egentlig, kan det desuden konkluderes, at sådanne forekomster synes at være særegne for simultantolkning. Forekomster i den specielle del af analysen defineres som særligt interessante, hvis mere end 20% af alle tolke har en given forekomst. I hele analysen er der kun 20 sådanne forekomster, og kun fire af dem synes at være typiske for simultantolkning. Det må derfor overordnet konkluderes, at den specielle del

5 287 af analysen fører til mangelfulde resultater med hensyn til særlige karakteristika ved simultantolkning. Kapitel 6. Hypoteser Opstillingen af hypoteser er kraftigt inspireret af Tourys (1980) idéer om normer i oversættelse. Resultaterne fra den generelle analyse af måltekst/udgangstekst- relationer fører til opstilling af tre hypoteser. (1) Tolke forsøger generelt at overholde en grundlæggende norm om adækvans (initial norm of adequacy), som byder dem at undgå måltekst/udgangstekst-relationer med væsentlig informations-påvirkning. (2) Begyndertolke forsøger at overholde samme norm, men formår i mindre grad end tolke på højt niveau at undgå måltekst/udgangstekst-relationer med væsentlig informationspåvirkning. (3) Oversættere forsøger at overholde samme norm og formår i højere grad end tolke at undgå måltekst/udgangstekst-relationer med væsentlig informationspåvirkning. Resultaterne fra den specielle del af analysen af måltekst/udgangstekst-relationer fører til yderligere hypoteser, som omhandler tolkes operationelle normer (operational norms) - d.v.s. normer, som styrer konkrete valg af måltekstenheder. (4) Tolke anvender generelt en operationel norm, som tillader anvendelse af C4/ egentlig, D3/ egentlig sletning, E5/ overlappende og E6/ egentlig. Følgende fire hypoteser søger specifikt at forklare disse forekomster i forbindelse med manglende bearbejdningskapacitet - jvf. Giles (1990) Effort-model. (5) Hvis det kan gøre en måltekst mere plausibel, har tolke lov at anvende C4/ egentlig. (6) Hvis det ikke gør målteksten uplausibel, har tolke lov at anvende D3/ egentlig sletning. (7) Når begyndertolke anvender D3/ egentlig sletning, kommer de oftere end tolke på højt niveau til at gøre målteksten uplausibel. (8) Hvis det kan gøre en måltekst mere plausibel, har tolke lov at anvende E5/ overlappende og E6/ egentlig. Den sidste hypotese giver en mere overordnet forklaring på disse forekomster. (9) Hvis der er fare for ansigtstab, har tolke generelt lov at anvende C4/ egentlig, D3/ egentlig sletning, E5/ overlappende og E6/ egentlig.

6 288 Det er mit håb, at undersøgelsens resultater kan bidrage til en bedre forståelse af fænomenet simultantolkning. De anvendte metoder og de opstillede hypoteser kan desuden tjene som inspiration for andre tolkeforskere. Endelig har undersøgelsen vist, at normer i tolkning er særdeles interessante i forskningssammenhæng. Appendiks I appendiks 1 finder man den mundtlige udgangstekst i transskriberet og segmenteret form. Appendiks 2 indeholder en såkaldt adækvat oversættelse (Toury 1980) af den mundtlige udgangstekst. Denne oversættelse blev anvendt som tertium comparationis i analysen af måltekst/udgangstekst-relationer. Appendix 3 indeholder den skriftlige udgangstekst, som blev udleveret til undersøgelsens oversættere. I appendiks 4 finder man de instruktioner, som blev udleveret sammen med udgangsteksten til studerende i oversættergruppen. Appendiks 5 gengiver undersøgelsens vigtigste data - nemlig alle tolke-præstationer i transskriberet, segmenteret og analyseret form. I appendiks 6 finder man alle oversætterpræstationer i segmenteret og analyseret form. Appendiks 7 indeholder en oversigt over måltekst/udgangstekst-relationer i alle tolkepræstationer, hvilket var et vigtigt redskab i kategoriseringen af tolkenes måltekst-segmenter (kapitel 5). Appendiks 8 er en oversigt over måltekst/udgangstekst-relationer i alle såkaldte interessante måltekst-segmenter i oversætterpræstationerne. Denne oversigt var et vigtigt redskab i sammenligningen mellem tolke- og oversætterpræstationer (kapitel 5). I appendiks 9 vises en typologisering af tolkenes måltekst-segmenter. Denne oversigt var et vigtigt redskab i udvælgelsen af såkaldte interessante måltekst-segmenter. Referencer Bell, Roger T. (1991): Translation and Translating: Theory and Practice. London/New York: Longman. Applied Linguistics and Language Study. Delabastita, Dirk (1993): There s a Double Tongue: An investigation into the translation of Shakespeare s wordplay, with special reference to Hamlet. Amsterdam/- Atlanta: Editions Rodopi B.V. Approaches to Translation Studies. Gile, Daniel (1990): Basic Concepts and Models for Conference Interpretation Training - First version. Paris: INALCO & CEEI (ISIT). Hatim, Basil & Mason, Ian (1990): Discourse and the Translator. London/New York: Longman. House, Juliane (1981): A Model for Translation Quality Assessment. Tübingen: Gunter Narr Verlag (gnv).

7 289 Lakoff, George & Johnsen, Mark (1980): Metaphors We Live By. Chicago/London: University of Chicago Press. Newmark, Peter (1988): A Textbook of Translation. New York/London/Toronto/Sydney/Tokyo: Prentice Hall International (UK) Ltd. Nida, Eugene A. & Taber, Charles R. (1974): The Theory and Practice of Translation. Leiden: E.J Brill. Published for the United Bible Societies. Helps for Translators VIII: The theory and practice of translation. Reiss, Katharina (1977): Text Types, Translation Types and Translation Assessment. I: Chesterman, Andrew (ed) (1989): Readings in Translation. Helsinki: Finn Lecturá, Schjoldager, Anne (1996): Simultaneous Interpreting: Empirical Investigation into Target-text/Source-text Relations. A PhD dissertation submitted to the Faculty of Modern Languages, the Aarhus School of Business, Denmark, April Seleskovitch, Danica (1975): Langage, langues et mémoire. Paris: Minard. Toury, Gideon (1980): In Search of a Theory of Translation. The Porter Institute for Poetics and Semiotics, Tel Aviv University, Jerusalem: Academic Press.

Genoptagelse ved hjælp af proformer ved simultantolkning fra tysk

Genoptagelse ved hjælp af proformer ved simultantolkning fra tysk Friedel Dubslaff 289 Genoptagelse ved hjælp af proformer ved simultantolkning fra tysk Formålet med afhandlingen er, på basis af en empirisk undersøgelse, at belyse, hvordan pronominal og anden form for

Læs mere

DIDAKTISKE BETRAGTNINGER OVER UNDERVISNING I GRAMMATIK OG SPROGLIG BEVIDSTHED

DIDAKTISKE BETRAGTNINGER OVER UNDERVISNING I GRAMMATIK OG SPROGLIG BEVIDSTHED DIDAKTISKE BETRAGTNINGER OVER UNDERVISNING I GRAMMATIK OG SPROGLIG BEVIDSTHED OPLÆG PÅ FIP - FAGGRUPPEUDVIKLING I PRAKSIS, EFTERÅRET 2015 SARA HØJSLET NYGAARD, AALBORG UNIVERSITET Oplæggets struktur! Teoretisk

Læs mere

Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster

Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster Lene Herholdt Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster En undersøgelse af det danskfaglige potentiale i udeundervisningen i naturklassen på Rødkilde Skole Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag 2

Læs mere

RESUME TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE. KRITISK VURDERING AF ANVENDELIGHEDEN AF TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER TIL

RESUME TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE. KRITISK VURDERING AF ANVENDELIGHEDEN AF TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER TIL RESUME TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE. KRITISK VURDERING AF ANVENDELIGHEDEN AF TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER TIL OVERSÆTTELSE AF SELSKABSRETLIG DOKUMENTATION. I den foreliggende

Læs mere

Hvad gør den døve tegnsprogstolk anderledes? - en sammenlignende analyse af en døv og en hørende tegnsprogstolk

Hvad gør den døve tegnsprogstolk anderledes? - en sammenlignende analyse af en døv og en hørende tegnsprogstolk Hvad gør den døve tegnsprogstolk anderledes? - en sammenlignende analyse af en døv og en hørende tegnsprogstolk Af Bo Hårdell, BA i lingvistik, MA i tegnsprogstolkning fra EUMASLI. Indledning Danske Døves

Læs mere

Hvem sagde variabelkontrol?

Hvem sagde variabelkontrol? 73 Hvem sagde variabelkontrol? Peter Limkilde, Odsherreds Gymnasium Kommentar til Niels Bonderup Doh n: Naturfagsmaraton: et (interesseskabende?) forløb i natur/ teknik MONA, 2014(2) Indledning Jeg læste

Læs mere

Indkredsning af de grundlæggende normative principper for økologisk jordbrug. Hugo F. Alrøe & Erik Steen Kristensen

Indkredsning af de grundlæggende normative principper for økologisk jordbrug. Hugo F. Alrøe & Erik Steen Kristensen Indkredsning af de grundlæggende normative principper for økologisk jordbrug Hugo F. Alrøe & Erik Steen Kristensen Forskningscenter for Økologisk Jordbrug www.foejo.dk Email: hugo.alroe (a) agrsci.dk www.alroe.dk/hugo

Læs mere

Sammenligning af fagsproglige tekstsortkonventioner - et ph.d.- arbejde

Sammenligning af fagsproglige tekstsortkonventioner - et ph.d.- arbejde Jan Engberg, HHÅ 1 Sammenligning af fagsproglige tekstsortkonventioner - et ph.d.- arbejde 21. februar forsvarede jeg ved Handelshøjskolen i Århus en ph.d.-afhandling inden for det ovennævnte emne (originaltitel:

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Nye natur/teknologilærerstuderendes læringsprogression

Nye natur/teknologilærerstuderendes læringsprogression Gør tanke til handling VIA University College Nye natur/teknologilærerstuderendes læringsprogression Martin Krabbe Sillasen 3. juli 2015 1 Plan Introduktion Teoretisk og metodisk ramme Resultater Videre

Læs mere

Daniel Giles Effort Model til simultantolkning

Daniel Giles Effort Model til simultantolkning SPECIALEAFHANDLING DET ERHVERVSSPROGLIGE KANDIDATSTUDIUM I SPANSK INSTITUT FOR SPROG OG ERHVERVSKOMMUNIKATION AARHUS SCHOOL OF BUSINESS, UNIVERSITY OF AARHUS Daniel Giles Effort Model til simultantolkning

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Indledning. forfatterne og Ruth Mulvad at tilegnelse af et fag er uløseligt forbundet med at eleven tilegnelse sig af fagets sprogbrug.

Indledning. forfatterne og Ruth Mulvad at tilegnelse af et fag er uløseligt forbundet med at eleven tilegnelse sig af fagets sprogbrug. Indledning Af Hanne Brixtofte, lektor, UC Lillebælt Enhver, der har skullet holde et oplæg om faglig læsning i en skolesammenhæng har stået i dilemmaet om hvor udgangspunktet skal tages. I eleven, i den

Læs mere

Anette Lund, HC Andersen Børnehospital

Anette Lund, HC Andersen Børnehospital FAMILIE AMILIE-CENTRERET SYGEPLEJE 1 Undervisning sygeplejerskeuddannelsen Valgmodul 13 D. 30 august 2011 Anette Lund, HC Andersen Børnehospital INDHOLD Hvorfor tale om familiecentreret sygepleje Baggrund

Læs mere

SPOR 3: SKRIVNING OG TEKSTFEEDBACK TINE WIRENFELDT JENSEN & GINA BAY

SPOR 3: SKRIVNING OG TEKSTFEEDBACK TINE WIRENFELDT JENSEN & GINA BAY SPOR 3: SKRIVNING OG TEKSTFEEDBACK PROBLEM Fremdriftsreformen betyder, at studerende er nødt til at udnytte tiden afsat til at skrive speciale optimalt. Det gælder også starten af specialeskrivningsprocessen,

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat (Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale

Læs mere

literære værker på engelsk. At dømme på disse literære værker beherskede Joseph Conrad engelsk morfosyntaks og leksikon på et niveau der er

literære værker på engelsk. At dømme på disse literære værker beherskede Joseph Conrad engelsk morfosyntaks og leksikon på et niveau der er Dansk Resumé I denne afhandling undersøges fremmedsprogsperformans inden for tre lingvistiske domæner med henblik på at udforske hvorvidt der er domænerelateret modularitet i fremmedsprogsperformans, dvs.

Læs mere

Skal forsvaret revidere ledelses- og uddannelsesbøgerne?

Skal forsvaret revidere ledelses- og uddannelsesbøgerne? Skal forsvaret revidere ledelses- og uddannelsesbøgerne? Forsvaret har i mange år brugt en taksonomi, som bygger på Blooms forståelse. I uddannelseslæren bruger vi begreber som videns-, færdigheds- og

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Louise Hvitved louise_hvitved@hotmail.com. 19. maj 2016

Louise Hvitved louise_hvitved@hotmail.com. 19. maj 2016 Louise Hvitved louise_hvitved@hotmail.com 19. maj 2016 Afhandlingens bærende forskningsspørgsmål Hvad anses for passende elevattituder på henholdsvis frisør-, mekaniker- og bygningsmaleruddannelserne,

Læs mere

Lita Lundquist: Oversættelse. Problemer og strategier, set i tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv. Gylling: Samfundslitteratur, 1997 (2. udg.

Lita Lundquist: Oversættelse. Problemer og strategier, set i tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv. Gylling: Samfundslitteratur, 1997 (2. udg. Lita Lundquist: Oversættelse. Problemer og strategier, set i tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv. Gylling: Samfundslitteratur, 1997 (2. udg.) Formålet med denne bog er, ifølge forfatteren, at kombinere

Læs mere

Struktur skal der til - og søsterskab

Struktur skal der til - og søsterskab Indvielse af IÆK's forskningsprogrammer 11.04.2012 Struktur skal der til - og søsterskab Sten Vikner (med hjælp fra Ken Ramshøj Christensen) Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet sten.vikner@hum.au.dk

Læs mere

Inge Baaring: Tolkning - hvor og hvordan. København: Samfundslitteratur, 1992.

Inge Baaring: Tolkning - hvor og hvordan. København: Samfundslitteratur, 1992. Bodil Martinsen 147 Inge Baaring: Tolkning - hvor og hvordan. København: Samfundslitteratur, 1992. På trods af at tolkning siden Nürnberg-processerne efter 2. Verdenskrig og på det seneste med den voksende

Læs mere

Hvad lærer børn når de fortæller?

Hvad lærer børn når de fortæller? Liv Gjems Hvad lærer børn når de fortæller? Børns læreprocesser gennem narrativ praksis Oversat af Ea Tryggvason Bay Indhold Dansk introduktion af Ole Løw 5 Forord 7 Kapitel 1 Indledning 9 Børns læring

Læs mere

Substitutions- og indkomsteffekt ved prisændringer

Substitutions- og indkomsteffekt ved prisændringer Substitutions- og indkomsteffekt ved prisændringer Erik Bennike 14. november 2009 Denne note giver en beskrivelse af de relevante begreber omkring substitutions- og indkomsteffekter i mikroøkonomi. 1 Introduktion

Læs mere

Hvem er vi? Kursus Introduktion. Kursuslærerne. Agenda for i dag

Hvem er vi? Kursus Introduktion. Kursuslærerne. Agenda for i dag Hvem er vi? Kursus Introduktion Anne Haxthausen ah@imm.dtu.dk Informatics and Mathematical Modelling Technical University of Denmark 100 studerende med forskellig baggrund: software teknologi It og Kom

Læs mere

ADOLESCENT/ADULT SENSORY PROFILE

ADOLESCENT/ADULT SENSORY PROFILE CamC ADOLESCENT/ADULT SENSORY PROFILE Skrevet af: Camilla Ørskov Psykolog, Projektleder hos Pearson Assessment og Betina Rasmussen Ergoterapeut med speciale i børn INDLEDNING Adolescent/Adult Sensory Profile

Læs mere

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel Notat om oplæg til sikkerhedsforskning Erik Hollnagel Indledning En konkretisering af forskning omkring patientsikkerhed må begynde med at skabe klarhed over, hvad der menes med patientsikkerhed. Dette

Læs mere

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD PROGRAM 1. Om udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud 2. Hvorfor fokus på tidlige matematiske kompetencer og hvordan? 3. Følgeforskningen

Læs mere

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Om dig 1. 7 seminarielærere, der under viser i sprog, har besvaret spørgeskemaet 2. 6 undervisere taler engelsk, 6 fransk, 3 spansk, 2 tysk

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering

Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering Regionshuset Aarhus CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Koncern Kvalitet Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7841 0003 www.cfk.rm.dk

Læs mere

TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING

TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING FORMELLE KRAV TIL RAPPORTEN Længde: Bilag: 5-10 sider (med font str. svarende til Times New Roman 12) Hvis det ønskes kan evt. ekstra figurer, specifikke udregninger,

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Modalverbernes infinitiv

Modalverbernes infinitiv Modalverbernes infinitiv eller Det er nødvendigt [å] kan ordentlig dansk Af Michael Herslund Selv om formanden og resten af Sprognævnet formodentlig uden videre kan skrive under på indholdet af denne artikels

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013 Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen Kære dimittender! I Tillykke med jeres uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE DIDAKTISKE MÅL: AT FORBINDE LÆRNGSMÅL OG ELEVERNES MEDBESTEMMELSE Dette forløb udgør en prototype på et matematikforløb til 8. klasse,

Læs mere

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere

Forudsætninger for at lære sprog

Forudsætninger for at lære sprog Forudsætninger for at lære sprog Input - en forudsætning for at kunne finde mønstre og for at have noget at imitere. Output - en forudsætning for hypotesedannelse /-afprøvning. Interaktion - giver tilpasset

Læs mere

M-government i Silkeborg Kommune

M-government i Silkeborg Kommune M-government i Silkeborg Kommune - Et casestudie af Silkeborg Kommunes mobil kommunikation med borgerne Kandidatafhandling af: Katrine Vandborg Sneftrup (20093956) & Line Ulrikka Pedersen (LP86750) Vejleder:

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

Toner i århusiansk regiolekt

Toner i århusiansk regiolekt 236 Bodil Kyst Copenhagen Business School Toner i århusiansk regiolekt 1. Forskellen mellem københavnsk og århusiansk regiolekt Moderne danske regiolekter adskiller sig primært fra hinanden ved deres sætningsmelodier.

Læs mere

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN...

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN... STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2009 FOR BACHELORUDDANNELSEN I MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION (BAMMC) VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Denne studieordning er udarbejdet i henhold

Læs mere

Kommunale kvalitetsrapporter

Kommunale kvalitetsrapporter Kommunale kvalitetsrapporter Kortlægning af kvalitetsrapporternes struktur og indhold 2008 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kommunale kvalitetsrapporter 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi

Læs mere

Kommentarer til matematik B-projektet 2015

Kommentarer til matematik B-projektet 2015 Kommentarer til matematik B-projektet 2015 Mandag d. 13/4 udleveres årets eksamensprojekt i matematik B. Dette brev er tænkt som en hjælp til vejledningsprocessen for de lærere, der har elever, som laver

Læs mere

AT-1. Oktober 09 + December 10 + November 11. CL+JW. Stenhus. side 1/5

AT-1. Oktober 09 + December 10 + November 11. CL+JW. Stenhus. side 1/5 AT-1. Oktober 09 + December 10 + November 11. CL+JW. Stenhus. side 1/5 1. 2. 3. 4. AT-1. Metodemæssig baggrund. Oktober 09. (NB: Til inspiration da disse papirer har været anvendt i gamle AT-forløb med

Læs mere

Lynkursus i analyse. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig akademisk fremstilling.

Lynkursus i analyse. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig akademisk fremstilling. Stine Heger, cand.mag. skrivecenter.dpu.dk Om de tre søjler Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende studerende. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

eller været tilmeldt alle fagmoduler, som indgår i studiet på HD 1. del

eller været tilmeldt alle fagmoduler, som indgår i studiet på HD 1. del Aarhus Universitet AU Herning School of Business and Social Sciences Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Afsluttende projekt Udbydende udd.retning samt kursuskode Er fagmodulet obligatorisk?

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Bilag til AT-håndbog 2010/2011

Bilag til AT-håndbog 2010/2011 Bilag 1 - Uddybning af indholdet i AT-synopsen: a. Emne, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i AT-synopsen b. Problemformulering En problemformulering skal være kort og præcis og fokusere på

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Samfundsvidenskaben og dens metoder

Samfundsvidenskaben og dens metoder AARHUS UNIVERSITET Samfundsvidenskaben og dens metoder Maria Skov Jensen Ph.d.-studerende INSTITUT FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE School of business and social sciences Agenda 1. Introduktion 2. Formål og teoretisk

Læs mere

Udtaleundervisning. (Fokus nr. 37, september 2006) af Lisbet Thorborg

Udtaleundervisning. (Fokus nr. 37, september 2006) af Lisbet Thorborg Udtaleundervisning (Fokus nr. 37, september 2006) af Lisbet Thorborg 1 Hvad skal der til, for at rette op på udtaleproblemer? Skal man som voksen lære et nyt sprog, er udtalen ikke noget, der bare kommer

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Koblede kontekster - om brug af bloggen i praktik. Dorthe Carlsen (dca@ucsyd.dk) Sven Gerken (sge@ucsj.dk)

Koblede kontekster - om brug af bloggen i praktik. Dorthe Carlsen (dca@ucsyd.dk) Sven Gerken (sge@ucsj.dk) Koblede kontekster - om brug af bloggen i praktik Dorthe Carlsen (dca@ucsyd.dk) Sven Gerken (sge@ucsj.dk) Udfordringen: Kan og evt. hvordan kan bloggen som læremiddel bidrage til koblingen mellem studie

Læs mere

Sprogbaseret evaluering Dataindsamling

Sprogbaseret evaluering Dataindsamling - rapport fra et udviklingsprojekt/nationalt Videncenter for Læsning Baggrund Projektet udspringer af et interventionsprojekt 1 under Nationalt Videncenter for Læsning og Glostrup Kommune i skoleåret 2008-09:

Læs mere

Hvorfor er det svært at tage en gymnasieuddannelse i Grønland? - En antropologisk undersøgelse af unge og uddannelse på GU- Aasiaat, efteråret 2007.

Hvorfor er det svært at tage en gymnasieuddannelse i Grønland? - En antropologisk undersøgelse af unge og uddannelse på GU- Aasiaat, efteråret 2007. Hvorfor er det svært at tage en gymnasieuddannelse i Grønland? - En antropologisk undersøgelse af unge og uddannelse på GU- Aasiaat, efteråret 2007. Disposition At gøre noget nyt Etnicitetskonstruktioner

Læs mere

Del l: Indledning 5. Del ll: Kontanthjælpsmodtagernes styrker og svagheder under Odense projektet og godt et år efter 7

Del l: Indledning 5. Del ll: Kontanthjælpsmodtagernes styrker og svagheder under Odense projektet og godt et år efter 7 Dokumentationsbilag Undersøgelse i Jobcenter Odense af udvalgte aspekter ved sagsbehandlingen af ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der antages at flytte dem nærmere arbejdsmarkedet alternativt

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Han overfører altså dele fra en brugt ytring, og bruger dem i sine egne sætningskonstruktioner dog ikke grammatisk korrekt.

Han overfører altså dele fra en brugt ytring, og bruger dem i sine egne sætningskonstruktioner dog ikke grammatisk korrekt. Børns morfologi En optælling af Peters ordforråd viser, at han den ordklasse han bruger mest, er substantiver. Det hænger hovedsageligt sammen med, at det er nemmere at forene en fysisk genstand med en

Læs mere

At skabe en professionel ansvar og autonomi i velfærdsstaten Ved Nanna Mik-Meyer, professor (mso), Institut for Organisation, Copenhagen Business

At skabe en professionel ansvar og autonomi i velfærdsstaten Ved Nanna Mik-Meyer, professor (mso), Institut for Organisation, Copenhagen Business At skabe en professionel ansvar og autonomi i velfærdsstaten Ved Nanna Mik-Meyer, professor (mso), Institut for Organisation, Copenhagen Business School Mit afsæt: uddannelsesmæssigt, empirisk, metodisk

Læs mere

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger Målene for det uddannelsesspecifikke fag er delt op på følgende måde: Vidensmål: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder Færdighedsmål: Eleven skal have færdigheder i at anvende

Læs mere

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden Historien bag FIA-metoden Baggrund: Drivkræfter i den videnskabelige proces Opfindermyten holder den? Det er stadig en udbredt opfattelse, at opfindere som typer er geniale og nogle gange sære og ensomme

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

woodlines af naja utzon popov tæppekollektion eksklusivt for carl hansen & søn

woodlines af naja utzon popov tæppekollektion eksklusivt for carl hansen & søn woodlines af naja utzon popov tæppekollektion eksklusivt for carl hansen & søn kollektionen woodlines Den danske multikunstner Naja Utzon Popov har skabt en ny tæppekollektion eksklusivt for Carl Hansen

Læs mere

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR mellem mennesker opfattes normalt som et samfundsmæssigt gode. Den gensidige tillid er høj i Danmark, men ofte ses dette som truet af indvandringen.

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet 1. Bedømmelsesudvalgets sammensætning

Læs mere

Indledning Hvad skal vi? Hvem er vi? Hvad er vores mål? Vi sad over for hinanden med vores opgavepapir foran os, og en rungende stilhed råbte at En

Indledning Hvad skal vi? Hvem er vi? Hvad er vores mål? Vi sad over for hinanden med vores opgavepapir foran os, og en rungende stilhed råbte at En 1 Indledning Hvad skal vi? Hvem er vi? Hvad er vores mål? Vi sad over for hinanden med vores opgavepapir foran os, og en rungende stilhed råbte at En ting er teori, noget andet er praksis og noget helt

Læs mere

Sproglig udredning af tosprogede elever

Sproglig udredning af tosprogede elever folkeskolen.dk september 1 /5 Sproglig udredning af tosprogede elever Er Ali et specialklassebarn, eller er han en dreng med læsevanskeligheder? For at afgøre det spørgsmål er det nødvendigt at undersøge

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala

Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala De nationale test gav i 2010 for første gang danske lærere mulighed for at foretage en egentlig måling på en skala af deres elevers præstationer på grundlag

Læs mere

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d.

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Kræftafdelingen Plan Baggrundsbegreber (social støtte og socialt netværk)

Læs mere

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til:

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til: Informationssøgning Mediateket ved Herningsholm Erhvervsskole er et fagbibliotek for skolens elever og undervisere. Her fungerer mediateket ikke blot som bogdepot, men er et levende sted, som er med til

Læs mere

Konstantin Alex Ottas, Perfusionist, M.Sc, EBCP. Rigshospitalet, University of Copenhagen

Konstantin Alex Ottas, Perfusionist, M.Sc, EBCP. Rigshospitalet, University of Copenhagen August 2014 Kritik af SFI rapport vedr. Døvfødte børn og deres livsbetingelser Denne kommentar til rapporten Døvfødte børn og deres livsbetingelser udgivet af SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Læs mere

At være censor på et bachelorprojekt. En kort introduktion til censorrollen.

At være censor på et bachelorprojekt. En kort introduktion til censorrollen. At være censor på et bachelorprojekt En kort introduktion til censorrollen. Hvad er bachelorprojektet og baggrunden for det? Den studerende er næsten færdig med uddannelsen til maskinmester, men kan være

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus Rapport Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus 2003-08-19 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

ukropslig Findes der Viden Typisk adskillelse .To slags viden Kropslig Boglig Kropslig viden Færdighed Boglig viden Sætningsviden

ukropslig Findes der Viden Typisk adskillelse .To slags viden Kropslig Boglig Kropslig viden Færdighed Boglig viden Sætningsviden Findes der ukropslig Viden? Typisk adskillelse Kropslig viden Færdighed Boglig viden Sætningsviden.To slags viden Kropslig Boglig Handlinger Automatik Non verbal Kropslig viden Knowing how Implicit viden

Læs mere

Idræt i folkeskolen et spring fremad

Idræt i folkeskolen et spring fremad Idræt i folkeskolen et spring fremad Ideer til idrætslærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt er folkeskolens vigtigste bevægelsesfag, og idrætslærerne sætter fysisk aktivitet og glæden ved at lege og

Læs mere

Motiverende karrierevejledning og -coaching

Motiverende karrierevejledning og -coaching Steve Sheward og Rhena Branch Motiverende karrierevejledning og -coaching Kognitive adfærdsteknikker Arbejdspapirer Kun beregnet til brug sammen med bogen Vejledningsbiblioteket Motiverende karrierevejledning

Læs mere

Anne Illemann Christensen

Anne Illemann Christensen 7. Sociale relationer Anne Illemann Christensen Kapitel 7 Sociale relationer 7. Sociale relationer Tilknytning til andre mennesker - de sociale relationer - har fået en central placering inden for folkesundhedsvidenskaben.

Læs mere

KiU og professionsdidaktik

KiU og professionsdidaktik KiU og professionsdidaktik Forskningsprojektet KiU og professionsdidaktik har primært fokus på at undersøge, på hvilke måder læreres kompetenceløft i undervisningsfag (KiU) sætter sig spor i praksis i

Læs mere

Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622

Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622 numismatisk rapport 95 5 Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622 Der er ingen tvivl om, at den mest urolige periode i Christian IV s mønthistorie er årene

Læs mere

[REDSKABER i evalueringsarbejdet]

[REDSKABER i evalueringsarbejdet] [REDSKABER i evalueringsarbejdet] 1 [REDSKABER i evalueringsarbejdet] På de næste sider har vi indsat redskaber skabeloner, vejledninger og forklaringer som kan støtte dit arbejde med evaluering af elevers

Læs mere

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 5 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne?...

Læs mere

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Læseboost i børnehaveklassen! Formålet med at give vores elever et læseboost, når de begynder i børnehaveklassen er, at udviklingen i

Læs mere

Semantikopgave Ved Tobias Scavenius

Semantikopgave Ved Tobias Scavenius Semantikopgave Ved Tobias Scavenius Opgaveformulering Undersøg hvordan verbet bære er beskrevet semantisk i DDO, sammenhold beskrivelsen med Ruus beskrivelse i Kognitiv semantik på dansk. Undersøg hvordan

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Harry Potter. og oversætterens univers

Harry Potter. og oversætterens univers Harry Potter og oversætterens univers En skoposteoretisk analyse af Hanna Lützens oversættelse Harry Potter og fønixordenen med fokus på proprier og opfundne ord Specialeskriver: Caroline B. van der Plas

Læs mere

Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer

Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer Kapitel 9 Selvvurderet helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer 85 Andelen, der vurderer deres helbred som virkelig godt eller

Læs mere

Tolkeundervisningen i Danmark

Tolkeundervisningen i Danmark Tolkeundervisningen i Danmark - Er de færdiguddannede tolke klædt på til de opgaver, der venter dem hos politi og domstole? Helene Christensen (283025) Cand.ling.merc. i engelsk (tolk og translatør) Juni

Læs mere