Rapport. Pris-/kvalitetsdatabase. Rådgivende Ingeniør Steffen Ulrich-Lynge Tel Fax Mobil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport. Pris-/kvalitetsdatabase. Rådgivende Ingeniør Steffen Ulrich-Lynge ulrich-lynge@greennet.gl Tel 313131 Fax 313133 Mobil 554433"

Transkript

1 Rapport om Pris-/kvalitetsdatabase Nuuk, Endeligt udkast af 16. december 2003 Rådgivende Ingeniør Steffen Ulrich-Lynge Tel Fax Mobil

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 3 2. Sammenfatning 4 3. Indledning Forprojektets to dele Perspektiver for senere udbygning 5 4. Forprojektets administrative del Forslag til indrapporteringskriterier Forslag til indrapporteringssystem Forslag til forskrifter med henblik på at gennemføre indrapporteringspligt Forslag til udvikling og drift af databasen, herunder forslag til bemanding Forslag til udbygning af registreringen ved 1 og 5 års eftersyn Forslag til organisering af Følgegruppen 7 5. Forprojektets tekniske del Formål Produktivitet og nøgletal By og Byg's produktivitetsdatabasemodel Gennemførelse i praksis af analyser En model for Grønland Kommentarer til kontoplanen Litteratur 14 Bilag A: Projektbeskrivelse 15 Bilag B: Den danske kontoplan 16 Bilag C: Eksempler på anvendelse af referencedimensioner 17 Bilag D: Forslag til en grønlandsk kontoplan 18 Bilag E: Grønlandsk database, version 1 19 Bilag F: Intern vejledning til øvelser med Pris-kvalitet.mdb 20 Bilag G: Inddataskema, version 1 21 Side 2

3 1. Forord Det er fremlagt, at prisniveauet er for højt og kvaliteten for lav ved boligbyggeriet i Grønland. I dag findes der intet datamateriale, der giver en samlet dokumentation for dette. Da det er de offentlige bygherrer, der dominerer i byggesektoren i Grønland, vil en løbende registrering og analyse af byggepriserne samt vurdering af byggeriets kvalitet være en enestående mulighed for at få det systematiseret. Grønlands Hjemmestyre har derfor fundet det naturligt at få undersøgt mulighederne for at opstarte en proces, hvor de nævnte faktuelle oplysninger kan systematiseres. Som opfølgning på Midtvejsrapport om Pris/kvalitetsdatabase af januar 2003 har Direktoratet for Boliger og Infrastruktur på konsulentbasis truffet aftale om udarbejdelse af en demomodel til en pris/kvalitetsdatabase. Hos By og Byg i Danmark har forskningen blandt andet beskæftiget sig med produktivitetsanalyser, baseret på prisinformationer for de enkelte bygningsdele m.m., og med evalueringsmetoder for den arkitektoniske kvalitet af allerede færdiggjorte boliger. Som nævnt i midtvejsrapporten er udarbejdelsen af Produktivitetsdatabase for byggeriet hos By og Byg af særlig relevans for indeværende projekt, idet denne database med få tilretninger kan bruges til en demomodel af en pris/kvalitetsdatabase for grønlandske byggerier. By og Byg forestår - ved seniorforsker Mogens Buhelt - udarbejdelsen af den tilrettede database. For udarbejdelsen af rapporten er Konsulent Steffen Ulrich-Lynge ansvarlig. 3

4 2. Sammenfatning Der er nu udviklet en demomodel af en pris/kvalitetsdatabase for grønlandske byggerier, og dette er sket i form af: Opbygning af regneark til indrapportering og forbehandling af indrapporterede data, se bilag G. Tilretning af databasetabeller efter forslaget til indrapporteringssystem, se punkt 4.2. Se også bilag D og E. Foreløbig version af uddatasystem i form af en forespørgselstabel i databasen, som kan eksporteres til et regneark. Kort instruktion i anvendelse af demosystemet, se bilag F. Der er ligeledes udarbejdet følgende forslag, se kapitel 4: Forslag til indrapporteringskriterier Forslag til indrapporteringssystem Forslag til forskrifter med henblik på at gennemføre indrapporteringspligt Forslag til udvikling og drift af databasen, herunder forslag til bemanding Forslag til udbygning af registreringen ved 1 og 5 års eftersyn Forslag til organisering af Følgegruppen. Det er af afgørende betydning for at projektet kan lykkes, at der først og fremmest afsættes ressourcer i Direktoratet for Boliger og Infrastruktur prøveperioden i ca. 1-2 år. Dette kan ske ved at afsætte midler til en konsulent og/eller til en medarbejder, der kan forestå driften af databasen samt driften og implementeringen af denne i web-siden byginfo.gl. 4

5 3. Indledning 3.1 Forprojektets to dele Den administrative del Den administrative del omfatter udarbejdelse af: Forslag til indrapporteringskriterier Forslag til indrapporteringssystem Forslag til forskrifter med henblik på at gennemføre indrapporteringspligt Forslag til udvikling og drift af databasen, herunder forslag til bemanding Forslag til udbygning af registreringen ved 1 og 5 års eftersyn Forslag til organisering af Følgegruppen. Den tekniske del Den tekniske del omfatter udarbejdelse af demosystemet baseret på den demonstrationsmodel der er beskrevet i "By og Byg Resultater Produktivitetsdatabaser for byggeriet - Datastruktur og demonstrationsmodel". Denne demonstrationsmodel består af en Access 97 database og et uddatasystem. Inddata indtastes direkte i databasen, mens uddatasystemet overfører de data, som brugeren vælger, fra databasen til et Excel 97 regneark. I dette regneark udarbejdes analyser og grafiske afbildninger. Tilpasningen af denne model til det aktuelle grønlandske demosystem er delvis gennemført og sker på basis af den administrative dels forslag. Den forudsættes at bestå af følgende aktiviteter: Opbygning af regneark til indrapportering og forbehandling af indrapporterede data, se bilag G. Tilretning af databasetabeller efter forslaget til indrapporteringssystem, se punkt 4.2. Er gennemført, se også bilag D og E. Tilretning af uddatasystem i henhold til "Følgegruppens" vurderinger af relevant uddata. Afventer Følgegruppens vurderinger. Instruktion i anvendelse og videreudvikling af demosystemet. Foreløbig er en kort skriftlig instruktion udarbejdet, se bilag F 3.2 Perspektiver for senere udbygning Systemet kan evt. senere indarbejdes i byggeportalen "byginfo.gl", som pt. er under udvikling, således at såvel indrapportering som formidling af byggepriser/kvalitetsniveau og byggeerfaringer bliver automatiseret og www-baseret. Systemet kan evt. senere udbygges til en egentlig produktivitetsdatabase, hvorved der blandt andet åbnes muligheder for sammenligninger mellem forskellige bygningstyper. Systemet kan evt. senere udbygges med registreringer af teknisk og evt. arkitektonisk kvalitet, herunder evt. registreringer af svigt og skader konstateret ved 1 og 5 års eftersynene. 5

6 4. Forprojektets administrative del Følgende er en beskrivelse af den administrative del af opgaven. 4.1 Forslag til indrapporteringskriterier Det foreslås, at indsatsområderne i første omgang bliver Hjemmestyrets personaleboliger, støttet kommunalt udlejningsbyggeri, andelsboliger og private 10/40/50 boliger. Det foreslås, at der tages stilling til om og hvornår andre hjemmestyrestøttede boligbyggerier og renoveringsopgaver skal medtages i en pris/kvalitetsdatabase efter en prøveperiode på 2 år. 4.2 Forslag til indrapporteringssystem Byggelederen eller en anden der forestår udarbejdelsen af det færdige byggeregnskab af et ovenfor nævnt byggeri skal indrapportere ved at udfylde skemaet, som fremgår af Bilag G. Indrapporteringen til demosystemet baseres så vidt muligt på færdige byggeregnskaber, og påregnes at skulle foregå elektronisk til en databasebestyrer, som validerer (kontrollerer) og justerer inddata, hvorefter de overføres til databasen. Databasebestyreren opsamler herved erfaringer med henblik på en fremtidig automatisk validering af inddata. Databasebestyreren udtrækker i øvrigt interessante nøgletal (enhedspriser) og analyser, som offentliggøres via byggeportalen "byginfo.gl". 4.3 Forslag til forskrifter med henblik på at gennemføre indrapporteringspligt En indrapporteringspligt kunne gennemføres ved udarbejdelse af et forslag til Grønlands Hjemmestyres cirkulære af x. x. 200x om indrapporteringspligt ifm. byggeregnskaber. Cirkulæret skal henvende sig til samtlige direktorater med tilhørende institutioner, herunder nettostyrede virksomheder, som udfører eller yder støtte til byggearbejder. Cirkulæret skal gælde for hjemmestyrets byggearbejder. Cirkulæret vil således omfatte byggeri, til hvilke hjemmestyret yder støtte, refusion, lån eller garantier, eller som finansieres helt eller delvist over de årlige landstingsfinanslove, medmindre andet følger af lovgivningen. 4.4 Forslag til udvikling og drift af databasen, herunder forslag til bemanding Det er af afgørende betydning, at Databasebestyreren er fortrolig med Pris/kvalitetsdatabasen. Det skal derfor forslås, at Mogens Buhelt, tidligere Seniorforsker i By og Byg nu pensioneret, forestår databasebestyrerhvervet i en prøveperiode på ca. 1-2 år. I denne periode oplæres en medarbejder fra Direktoratet for Boliger og Infrastruktur til at overtage hvervet. 4.5 Forslag til udbygning af registreringen ved 1 og 5 års eftersyn Inden for prøveperioden skal det af Følgegruppen og Databasebestyreren vurderes, om registreringen skal udbygges til at omfatte 1 og 5 års eftersyn. Formålet med denne registrering er blandt andet at få indblik i omfanget af skader og svigt samt i byggeriets kvalitet i øvrigt efter 1 og 5 år. 6

7 4.6 Forslag til organisering af følgegruppen En gruppe fagfolk, herefter benævnt Følgegruppen, skal følge indrapporteringerne til demosystemet og anbefale initiativer og særlige erfa-meldinger i takt hermed. Direktoratet for Boliger og Infrastruktur udvælger 4-6 medlemmer til Følgegruppen, som primært skal repræsentere byggebranchen i Grønland. Gruppen udvælger en formand og en sekretær i blandt sine medlemmer. Følgegruppen skal selv supplere sig ved afgang af medlemmer og planlægge sine mødeaktiviteter. 7

8 5. Forprojektets tekniske del 5.1 Formål Dette kapitel beskriver et værktøj der kan benyttes til at opsamle de relevante data og - afhængigt af inddatas detaljeringsgrad - beregne en lang række produktivitetsnøgletal eller m 2 -priser. Kapitlet beskriver en databasestruktur, som kan implementeres med et næsten vilkårligt moderne databaseprogram. Både den danske og den grønlandske model, som er beskrevet i kapitlet, foreligger implementeret med databaseprogrammet Microsoft Access Produktivitet og nøgletal Produktivitet kan defineres som resultat divideret med ressourceforbrug. Ofte opgør man den reciprokke størrelse, ressourceforbrug divideret med resultat. Denne størrelse benævnes ofte nøgletal eller i helt simple tilfælde enhedspris. En produktivitetsdatabase er en database, som opsamler data vedrørende byggesagers og bygningers ressourceforbrug (omkostninger) og resultater (værdier, mængder). Tabel 1 viser nogle praktiske eksempler på sådanne data. Disse data kan således benyttes til beregning af nøgletal. Nøgletallene opsamles ikke i databasen, men beregnes efter behov på basis af de senest opdaterede data. Tabel 1. Eksempler på basisregistreringer til beregning af produktivitetsnøgletal På ressourceforbrugssiden Omkostninger På resultatsiden Mængder som fx Byggeprisindex - Antal enheder (lejligheder) (til justering af omkostninger) - Bebygget areal = nederste etages areal (i m 2 ) - Etageareal = summen af alle etagers areal (i m 2 ) 5.3 By og Byg's produktivitetsdatabasemodel Omfang, standard eller kvalitet, udtrykt gennem en klassificering i følgende klasser: 2: Skrabet udførelse 5: Normal udførelse 8: Luksusudførelse. Statens Byggeforskningsinstitut (By og Byg) har gennem ca. 8 år, i samarbejde med flere byfornyelsesselskaber, udviklet et koncept for en produktivitetsdatabase, som er afprøvet på nogle af disse byfornyelsesselskabers renoveringssager. Byfornyelsesselskaberne er meget tilfredse med dette værktøj. En database efter samme koncept er også ved at blive anvendt på en serie nye undervisningsbygninger i samarbejde med Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger. Konceptets hovedelementer er De fire referencedimensioner Produktivitetsdataobjektet 8

9 Referencedimensioner Databasens struktur kan opfattes som et 4-dimensionalt koordinatsystem med dimensionerne (koordinatakserne): Konto (tidligere benævnt Delprodukt) (den bygningsdel eller ydelse, som ressourcen er brugt til) Fase (det tidspunktet i byggeprocessen, hvor data registreres) Sag (den aktuelle byggesag) Sted (tidligere benævnt Topologi) (bygningens eller bebyggelsens geografiske placering) Konto Dimensionen Konto er nok den vigtigste og mest interessante. Den samlede byggesag opdeles i konti som Fundament, kælder og terrændæk Ydervægge (facader og gavle) Tagkonstruktion Vinduer, udvendige døre og porte Elinstallationer Teknikerhonorar Finansieringsomkostninger. En liste over de konti som By og Byg arbejder med i Danmark, også benævnt "Den danske kontoplan", er medtaget som bilag B. Fase Da man kan registrere produktivitetsdata i forskellige faser af byggeprocessen og dermed med forskellig grad af "sandhedsværdi", er det nødvendigt at kunne markere, fra hvilken af byggeriets faser de pågældende data stammer. Et sæt typiske faseværdier er: 1. Byggeprogram (C-overslag) 2. Byggestart (kontraktpris) 3. Aflevering (byggeregnskab) Sag Man bør kunne henføre ethvert sæt produktivitetsdata til en bestemt byggesag. Sted Denne dimension er ikke helt uafhængig af sagen. Til en given sag hører der en entydig geografisk placering. Men det omvendte gælder ikke. For en given bygning eller bebyggelse (en bestemt geografisk placering) kan der godt være flere sager, fx en opførelsessag og senere vedligeholdelses- og renoveringssager. Produktivitetsdataobjektet Alle basisregistreringer som i tabel 1 gemmes i såkaldte produktivitetsdataobjekter, som er den mindste enhed for registrering af data. Ethvert produktivitetsdataobjekt refererer til én bestemt værdi for hver af de fire referencedimensioner. Tabel 2 viser et eksempel. 9

10 Produktivitetsdataobjekterne er poster i en databasetabel. Tabel 2. Et eksempel på et produktivitetsdataobjekt Referencer til de fire dimensioner Konto: 3.2 Bade- og wc-rum Fase: 3 Aflevering (byggeregnskab) Sag: 1057, Byfornyelse København Sted: Ejendommen Ryesgade 57 m.m., København Ressourceforbrug Omkostning (bruttopris ekskl. moms): ,- kr. Resultat Antal enheder: 12 Bebygget areal (m2): 181 Etageareal (m2): 1058 Omfang, standard, kvalitet: 9 (nyetablering) Øvrige data Startdato: Slutdato: Byggeprisindeks (på startdatoen): 119 Indholdet af dette produktivitetsdataobjekt tolkes således: I "Byfornyelse København"s sag nr. 1057, som vedrører 12 bolig- og erhvervsenheder i ejendommen Ryesgade 57 m.m., er der i perioden 1. sept juli 1991 etableret bade- og wc-rum. Dette har ifølge byggeregnskabet kostet ,- kr. for alle badeværelserne i den pågældende byggesag. For en given kombination af værdier i de fire referencedimensioner (svarende til et givet punkt i det 4-dimensionale koordinatsystem) kan der kun være ét produktivitetsdataobjekt. Der er én og kun én bruttopris samt én og kun én klasse for omfang, standard og kvalitet på bade- og wc-rum i sag 1057 (som vedrører Ryesgade 57) efter byggeriets og byggeregnskabets afslutning. Beregning af nøgletal For hvert produktivitetsdataobjekt kan der beregnes et nøgletal. Først bør man justere bruttoprisen til et referenceprisindeks, fx byggeprisindekset pr. 1. juli 1995 (138). I dette eksempel gøres det ved at gange bruttoprisen med 138 og dividere med 119. Herefter divideres den justerede bruttopris med en passende mængde. I dette eksempel er det måske relevant at dividere med antallet af bade- og wc-rum i sagen. Hvis dette tal ikke kendes kan man - især når det drejer sig om renovering af ældre boliger - antage at der er ét bade- og wc-rum pr. boligenhed og altså dividere den justerede bruttopris med antallet af enheder (12). Herved fås et nøgletal eller en justeret enhedspris for et bade- og wc-rum i den aktuelle byggesag. For produktivitetsdataobjektet i dette eksempel fås således nøgletallet ( / 12) (138 / 119) = kr./badeværelse. Analyseeksempler Bilag C viser tre principielle eksempler på udvælgelse af produktivitetsdataobjekter og gennemførelse af analyser, dvs. sammenligning af disse produktivitetsdataobjekters nøgletal. 5.4 Gennemførelse i praksis af analyser Dette afsnit redegør for hvorledes de analyser, der er beskrevet principielt i bilag C, kan gennemføres i praksis, når man måske har indsamlet data til flere tusinde produktivitetsdataobjekter. 10

11 Alle de indsamlede data er gemt i produktivitetsdataobjekter med referencer til de fire dimensioner i en struktureret database som beskrevet ovenfor. Når der skal udføres analyser, skal de relevante produktivitetsdataobjekter udvælges på basis af et sæt kriterier, hvorefter der skal beregnes nøgletal på dem. Endelig skal sammenligningen opstilles og præsenteres på en overskuelig måde. Udvælgelse af de relevante produktivitetsdataobjekter sker i en database ved hjælp af en såkaldt forespørgsel. Forespørgslen definerer udvælgelseskriterierne (altså hvilke poster der skal medtages), hvilke felter der skal medtages fra disse poster samt hvordan posterne skal sorteres. De udvalgte poster kopieres til et regneark, hvor man nemt kan beregne nøgletal. Herefter kan man ved hjælp af regnearket analysere og afbilde nøgletal, totalpriser eller hvad der nu er relevant. De fleste mennesker, der skal foretage sådanne analyser, er fortrolige med regneark og kan arbejde nogenlunde sikkert med dem. Der er færre som uden videre er i stand til at oprette en forespørgsel i et databaseprogram. Derfor har man hos By og Byg udarbejdet et program der opbygger en forespørgsel, i nogen grad efter brugerens valg, og kopierer nogle bestemte felter fra de udvalgte poster til et regneark. Her har man naturligvis i høj grad givet afkald på fleksibilitet mod at få en høj grad af brugervenlighed. Et tilsvarende program kan udarbejdes så det passer til en kommende grønlandsk pris/kvalitetsdatabase. Når de relevante data er kopieret til et regneark, vil de fleste relevante brugere være i stand til at udføre de ønskede beregninger og analyser ved hjælp af regnearkets faciliteter. Men det er meget tidsrøvende, hvis man skal lave mange ensartede beregninger, analyser og grafer. Derfor har man hos By og Byg udarbejdet et andet program som på basis af regnearkets indhold kan udføre nogle ganske bestemte beregninger og tegne nogle ganske bestemte grafer som præsenterer nøgletal til sammenligning på en bestemt måde. Det betyder at brugeren ved et enkelt museklik på en knap på skærmen kan få præsenteret de udvalgte data på en pæn, standardiseret måde og spare måske ½ times kedeligt tilpasnings- og justeringsarbejde for hver graf. Også et sådant program kan udarbejdes så det passer til en kommende grønlandsk pris/kvalitetsdatabase. En database er god til at holde styr på de mange data og deres indbyrdes relationer, men det er besværligt at lave analyser i den. Et regneark er et godt værktøj til at foretage analyser med, men det er ikke så godt egnet til opbevaring af data i en kompliceret struktur. Derfor er kombinationen af database og regneark en god og rationel løsning. 5.5 En model for Grønland I Grønland ønsker man at starte med en forenklet udgave af dette system, da problemerne ligger på et andet niveau end i Danmark. Senere kan man eventuelt gå videre til et mere fintmasket system, fx som det ovenfor beskrevne. Et forslag til en forenklet udgave er beskrevet i det følgende. Kontoplanen Det vurderes ikke at være praktisk muligt (i hvert fald ikke i starten) at benytte en opdeling i bygningsdele eller delprodukter, men derimod en opdeling som gør det muligt at anvende sædvanlige tilbud eller byggeregnskaber som datakilder. Det vil sige at kontoplanen stort set bliver en liste over entrepriser med tilføjelse af punkter som Arkitekt, Ingeniør, Administration, Finansiering og Tilslutningsafgifter. I bilag D er vist et foreløbigt forslag til en kontoplan. Sags- og steddimensionen Da databasen i første omgang kun påregnes anvendt til nybyggeri og ikke til senere vedligeholdelse/renovering af de samme bygninger, kan sags- og steddimensionerne slås sammen til én dimensi- 11

12 on. Det vil så være en sagsdimension, evt. med tilknyttede geografiske data, idet sagsnummeret eller sagsnavnet identificerer bygningen eller bebyggelsen entydigt. Fasedimensionen Fasedimensionen kan benyttes uændret med faser som 1. Byggeprogram (C-overslag) 2. Byggestart (kontraktpris) 3. Aflevering (byggeregnskab) Demosystemet En første version af en grønlandsk database foreligger allerede siden slutningen af august Databasefilens navn er "Pris-kvalitet.mdb", og den er beregnet til brug i forbindelse med databaseprogrammet Microsoft Access 97, men kan formentlig nemt konverteres til andre versioner af dette program. Databasen er nærmere beskrevet i bilag E. 5.6 Kommentarer til kontoplanen Den beskrevne database med den foreslåede kontoplan vil være et velegnet værktøj til sammenligning af nøgletal inden for visse begrænsninger. Mange af kontiene kan sammenlignes med tilsvarende konti i den danske kontoplan. Fx vil el-entreprisen svare ret nøje til kontoen El-installationer, og VVS-entreprisen vil svare ret nøje til summen af de øvrige installationskonti under hovedkonto 4 i den danske kontoplan. Hvis man sammenligner beton-, murer- og tømrer/snedker-entrepriserne i ensartede byggerier, fx etageboliger opført med betondæk, betongavle og træfacader, kan man fx sammenligne priserne i byer med priserne i bygder, eller man kan sammenligne priserne i forskellige egne af landet. Med den forenklede kontoplan får man derimod ingen erfaringer om, hvad forskellige typer tagkonstruktioner koster i forhold til hinanden, eller om hvad et træbaseret råhus koster i forhold til et betonbaseret. Figur 1 illustrerer sammenhængen mellem delproduktsummer og entreprisesummer. Hvis man ønsker at registrere delproduktsummer i stedet for entreprisesummer, skal de enkelte entreprisesummer opdeles efter bygningsdele. Denne opdeling vil formentlig alligevel foreligge hos entreprenørerne i forbindelse med tilbudsberegningen. Den er nok vanskeligere at etablere i forbindelse med aflevering og byggeregnskab, især hvis den skal afspejle det faktiske tids- og materialeforbrug for hvert delprodukt og ikke blot være en gentagelse af delpriserne fra tilbudsfasen med korrektioner for efterregninger m.m. Men den sidstnævnte opdelingsmetode kan jo være helt tilstrækkelig, hvis der ligger tilstrækkelige erfaringer bag tilbudsberegningen. 12

13 Figur 1. Totalprisens sammensætning Entreprise Delprodukt Beton Murer Tømrer Snedker Delproduktsum Fundament, kælder xxx.xxx xxx.xxx SSS.SSS Udvendige vægge xxx.xxx xxx.xxx SSS.SSS Indvendige vægge xxx.xxx xxx.xxx SSS.SSS Etageadskillelser xxx.xxx xxx.xxx SSS.SSS Tagkonstruktion xxx.xxx SSS.SSS Vinduer, yderdøre xxx.xxx SSS.SSS Altaner, udv.trapper xxx.xxx xxx.xxx SSS.SSS Entreprisesum SSS.SSS SSS.SSS SSS.SSS SSS.SSS TTT.TTT I hvert tilfælde synes der ikke at være problemer med at fremskaffe sådanne opdelte priser i Danmark. Der foreligger dog ingen oplysninger om, hvor pålidelige disse delpriser er. En af begrundelserne for evt. at tilstræbe en sådan opdeling på længere sigt kan illustreres med følgende lille eksempel. Man ønsker at sammenligne tømrerarbejdet på to bebyggelser A og B. Bebyggelse A er i en etage, og bebyggelse B er i tre etager. For tømrerarbejdet foreligger kun en entreprisesum for hver bebyggelse. Disse entreprisesummer vil man i den situation normalt dividere med etagearealet for at få et nøgletal. Men i bebyggelse A er tagfladens areal lidt større end etagearealet, mens tagfladens areal i bebyggelse B kun er lidt større end 1/3 af etagearealet. Hvis tagkonstruktionen i begge bebyggelser udgør den altovervejende del af tømrerentreprisen, og hvis udgiften pr. m 2 tagflade er ens i de to bebyggelser, vil nøgletallet for tømrerarbejdet i bebyggelse A være tre gange så stort som nøgletallet for tømrerarbejdet i bebyggelse B. Eksemplet viser at nøgletal beregnet som entreprisesum divideret med etageareal i mange tilfælde kun kan bruges til sammenligning af meget ensartede byggerier. 13

14 6. Litteratur Buhelt, M. (2002). Produktivitetsdatabaser for byggeriet: Datastruktur og demonstrationsmodel (By og Byg Resultater 019). Hørsholm: Statens Byggeforskningsinstitut. Bertelsen, N. H. (1999). Kortlægning af 88 byfornyelsessager: En analyse af slutregnskaber og renoveringsomfang (SBI-rapport 307). Hørsholm: Statens Byggeforskningsinstitut. Erhvervs- og Boligstyrelsen (2003). Kvalitet i projektstyring: Udvikling af roller, samarbejde og produktivitet i renovering (Projekt Renovering: projekt nr. 274). København: Erhvervs- og Boligstyrelsen. 14

15 Bilag A: Projektbeskrivelse Formål, ide og indhold Projektets langsigtede mål er at bidrage til opnåelse af besparelser og kvalitetsløft i fremtidigt offentligt boligbyggeri i Grønland ved opsamling af erfaringsmateriale vedr. priser og kvalitet. Et oparbejdet statistisk materiale for byggeprisernes sammensætning og udvikling samt dokumentation på f.eks. kvalitet vil være et nyttigt redskab ved kortlægning af hvilke indsatsområder, man bør gøre noget ved, for at opnå besparelser og kvalitetsløft i byggeriet. Byggeriets produktivitet og kvalitet kan forbedres gennem ændringer af byggeriets rammebetingelser eller organisering. I forbindelse med sådanne forsøg er det vigtigt at kunne sammenligne produktivitet og kvalitet før og efter de pågældende ændringer. Til dette formål er en pris- og kvalitetsdatabase med gode uddata- og analysefaciliteter meget nyttig. Derudover kan det statistiske materiale anvendes til at sammenligne Grønland med andre landes effektivitet og kvalitet. De indsamlede oplysninger om priser og kvalitet for alt offentligt byggeri bearbejdes, og resultaterne heraf distribueres. Herved kan problemer lokaliseres, pris/kvalitetserfaringer kan stilles til rådighed for fremtidige byggesager, og offentliggørelsen kan måske motivere til en rimelig prisdannelse. Forprojektet Der gennemføres et forprojekt bestående af en administrativ del og en parallelt forløbende teknisk del. Den administrative del skal danne grundlag for en nærmere analyse af opgavens rammer og forslag til udvikling af procedurer til vurdering af datamaterialets kvalitet. Den tekniske del består i udvikling af et demosystem baseret på By og Byg's demonstrationsmodel for en produktivitetsdatabase for byggeriet. Demosystemet er en ren prisdatabase med faciliteter for ind- og uddata. Demosystemet afprøves og kvalitetsvurderes i mindre målestok af fagfolk. Den administrative dels resultater indgår i grundlaget for den tekniske del, og erfaringerne fra den tekniske del danner evt. grundlag for justeringer af den administrative dels resultater. En gruppe fagfolk ("Følgegruppen") skal følge indrapporteringerne til demosystemet og anbefale initiativer og særlige erfa-meldinger i takt hermed. Indrapporteringen til demosystemet baseres så vidt muligt på færdige byggeregnskaber, se punkt

16 Bilag B: Den danske kontoplan En let udvidet udgave af By og Bygs "Kontoplan 30" Hovedkonto Konto 1. Byggegrund og eksterne arealer 1.1 Byggegrund 1.2 Tilslutningsafgifter 1.3 Eksterne installationer 1.4 Terrænarbejder 1.5 Forsyningscentraler 1.6 Mindre bygninger 1.7 Byggegrund i øvrigt 2. Bygning og konstruktion 2.1 Fundament, kælder og terrændæk 2.2 Udvendige vægge 2.3 Indvendige vægge 2.4 Etageadskillelser 2.5 Tag og tagkonstruktion 2.6 Vinduer, døre og porte 2.7 Altaner, udvendige trapper og lignende 2.8 Bygningskonstruktion i øvrigt 3. Rum og aptering 3.1 Køkkenrum 3.2 Bade- og wc-rum 3.3 Øvrige boligrum 3.4 Fællesrum 3.5 Fælles trapper og gange 3.6 Erhvervslokaler 3.7 Rum i øvrigt 4. Installationer 4.1 Afløb og kloak 4.2 Vandinstallation 4.3 Varmeinstallation 4.4 Ventilationsinstallation 4.5 Elinstallation 4.6 Øvrige installationer 5. Fælles for byggesagen 5.1 Byggepladsdrift 5.2 Projektering til byggestart 5.3 Byggestyring med aflevering 5.4 Byggeadministration 5.5 Forsikring 5.6 Finansiering 5.7 Byggesagen i øvrigt 6. Moms og afgifter 6.1 Moms 6.2 Øvrige afgifter 16

17 Bilag C: Eksempler på anvendelse af referencedimensioner Nøgletallets udvikling fra byggeprogram til færdigt byggeri Den realiserede omfangsklasse og bruttopris afviger måske fra, hvad der var budgetteret med i byggeprogrammet, og det kan være interessant at se hvorledes det har påvirket nøgletallet. Vi taler her om samme delprodukt (dvs. samme konto), samme sag, samme sted (dvs. samme bygning eller bebyggelse) men en anden fase. Hvis der er registreret produktivitetsdata i alle faser, kan man se hvordan omfang og pris og dermed nøgletallet har udviklet sig fra byggeprogrammet til det færdige, afleverede baderum. Overført til billedet af koordinatsystemet kan man sige at man går ud ad faseaksen og fastholder de øvrige koordinater, se figur B1. Steddimensionen er uinteressant i dette eksempel som kun omfatter én sag, og den er derfor ikke vist. Figur B1. Nøgletallets udvikling over faser Fase Figur B2. Nøgletallets udvikling over sager Fase Fase 3: Byggeregnskab Fase 2: Kontraktpris Delprodukt og fase fastholdes Fase 3: Byggeregnskab Nøgletal 1024 Fase 1: Prisoverslag Nøgletal 3 Nøgletal 1038 Nøgletal 1057 Nøgletal 2 Bade- og w c-rum Bade- og w c-rum Sag 1024 Delprodukt Delprodukt, sag og sted fastholdes Nøgletal 1 Sag 1057 Sag Delprodukt Sag 1038 Sag 1057 Sag Nøgletallets udvikling inden for en organisation Helt tilsvarende kan man gå ud ad sagsaksen og kun medtage den pågældende bygherres (Byfornyelsesselskabets) sager samt fastholde delprodukt- og fasekoordinaterne (mens stedkoordinaten følger sagskoordinaten). Man kan da se hvordan nøgletallet har udviklet sig hen gennem sagerne, se figur B2. Hvis bygherren har foretaget ændringer undervejs (fx i udbudsform eller planlægningsprincip) bør den aktuelle udbudsform eller det aktuelle planlægningsprincip registreres i produktivitetsdataobjektet som en betydende parameter på linie med omfang/standard/kvalitet. Hvis man plotter nøgletallet som funktion af fx sagsnummer eller slutdato kan man fx markere forskellige værdier af den betydende parameter (udbudsformen eller planlægningsprincippet) med forskellige signaturer og således direkte få illustreret effekten (med mindre andre forhold har større indflydelse på nøgletallet). Totaløkonomi Efter en årrækkes registreringer kan man gå ud ad sagsaksen mens man fastholder delprodukt-, sted- og fasekoordinaterne. Ved således at fastholde stedet men frigøre sagsnummeret kan man få en samlet oversigt over omkostningerne til bade- og wc-rum i den pågældende bygning eller bebyggelse, fra opførelsen, hen over vedligeholdelse og renovering, og evt. til og med bortskaffelsen. Vi nærmer os her en registrering af totaløkonomien. 17

18 Bilag D: Forslag til en grønlandsk kontoplan Hovedkonto Konto 1. Byggemodning 1.1 Terrænarbejder (1) (Håndværkerudgifter 1.2 Eksterne installationer (2) til og med fundament 1.3 Forsyningscentraler (fx selvstændig varmecentral) og eventuelt terrændæk) 1.4 Fundament til og med eventuelt terrændæk (3) 1.5 Byggemodning i øvrigt 2. Håndværkerudgifter 2.1 Beton (Håndværkerudgifter 2.2 Murer over fundament) 2.3 Tømrer 2.4 Snedker 2.5 Elektriker 2.6 VVS (Vand, varme, afløb og smed) 2.7 Maler 2.8 Byggepladsdrift (4) 2.9 Håndværkerudgifter over fundament i øvrigt (5) 3. Projektering og administration 3.1 Arkitekt 3.2 Ingeniør 3.3 Administration (6) 4. Afgifter og omkostninger 4.1 Finansiering (rente & provision) 4.2 Forsikring i byggeperioden 4.3 Byggesagsbehandling (afgifter og gebyrer) 4.4 Tilslutningsafgifter 4.5 Byggesagen i øvrigt Note (1): Terrænregulering og udgravning. fjeld-, jord- og belægningsarbejder. Veje, stier, pladser, ramper og trapper. Note (2): Vejbelysning, forsynings- og afløbsledninger i terræn. Note (3): Herunder vægge i det fri fra terræn til underste dæk. Note (4): Herunder anstilling, byggestrøm og snerydning. Note (5): Eventuelle bygherreleverancer medtages under de relevante fagentrepriser Note (6): Juridisk og økonomisk rådgivning og byggeadministration. Revision. 18

19 Bilag E: Grønlandsk database, version 1 Databasen "Pris-kvalitet.mdb" består af 10 tabeller med indbyrdes relationer, se figur D1. Figur D1. Relationsdiagram Tabellen tabkommuner indeholder kommunekoder og -navne for alle grønlandske kommuner, og tabellen tabbybygd indeholder koder og navne for alle grønlandske byer og bygder. Tabellen tabbygntyper indeholder et lille antal typer som fx: "En rækkehusblok i 2 etager med betondæk, betongavle og træfacader". Nye typer kan tilføjes efter behov. Tabellen tabfinanstyper indeholder et lille antal finansieringstyper som fx: "60/40-byggeri", "10/40/50-byggeri og andelsboliger". Nye typer kan tilføjes efter behov. Tabellen tabprisindex indeholder i øjeblikket danske reguleringsindekser for perioden januar april Indholdet skal udskiftes med relevante grønlandske værdier. Tabellen tabfaser indeholder de tre tidligere nævnte faser: Byggeprogram (C-overslag), Byggestart (kontraktpris) og Aflevering (byggeregnskab). Tabellen tabkonti indeholder de konti der er anført i bilag C. Ved hjælp af disse tabeller kan man ved oprettelse af en ny sag angive en række data ved blot at vælge blandt nogle givne muligheder. 19

20 Bilag F: Intern vejledning til øvelser med Pris-kvalitet.mdb 1. Kopier Pris-kvalitet.mdb til en passende filmappe, fx "Test", "Sandkasse" eller lign. 2. Åbn databasen 3. Vælg fanebladet "Tabeller" og åbn (dobbeltklik på) tabsag 4. Tilføj en ny sag efter fantasien ved at gå ned på den nederste linie og udfylde alle felterne. 4a. Bemærk kombinationsboksene (rullegardinmenuerne) 5. Luk tabsag og åbn tabprodobj 6. Tilføj poster efter fantasien ved at gå ned på den nederste linie og udfylde alle felterne. 6a. Feltet "Beskrivelse" kan indeholde flere linier for hver post. For at få adgang til hele feltet i et separat vindue: placér markøren i feltet i den aktuelle post og tast Shift-F2. Linieskift i feltet laves med Ctrl-Enter. Afslut det separate vindue ved at klikke på OK (eller tast Enter). 7. Luk tabprodobj 8. Vælg fanebladet "Rapporter" og åbn "rapoversigt" 9. Kig på rapporten og luk den igen 10. Vælg fanebladet "Forespørgsler" og åbn "fspoversigt" 10a. Feltet "Beskrivelse" kan indeholde flere linier for hver post. For at få adgang til hele feltet i et separat vindue: placér markøren i feltet i den aktuelle post og tast Shift-F2. Afslut det separate vindue ved at klikke på OK (eller tast Enter). 11. Luk oversigten igen, men lad den stadig være markeret (blå) på fanebladet 12. Klik på "Filer" i hovedmenuen, og vælg "Gem som/eksporter" 13. Gem forespørgslen til en ekstern fil eller database 14. Vælg en passende mappe ("sandkassen") og filtype (Microsoft Excel 97) og evt. andet filnavn 15. Klik på knappen Eksporter 16. Luk databasen og åbn det nye regneark 17. Nu kan du sortere efter Konto_ID, beregne nøgletal (Bruttopris/AntalEnheder), indskyde tomme linier til adskillelse, sammenligne, tegne grafer,...you name it. 20

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Vores bolig! Andelsboliger

Vores bolig! Andelsboliger Vores bolig! Andelsboliger 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig! Andelsboliger

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan.

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan. E/F Rosagården 1-5 Rosagården, 4000 Roskilde Drift- og vedligeholdelsesplan. Oktober 2008 Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Fa: 46 32 04 77 Side 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Manual 1. Beregningsprogrammet ISOVER Energi. U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet

Manual 1. Beregningsprogrammet ISOVER Energi. U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet Manual 1 Beregningsprogrammet ISOVER Energi U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet 3 udgave, april 2007 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kom godt i gang 3 U-værdi 5 Transmissiontab

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

BOSSINF RENOVERING APRIL 2013

BOSSINF RENOVERING APRIL 2013 BOSSINF RENOVERING APRIL 2013 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kontaktperson for tilsynskommune (kun støtteart 91) og Landsbyggefonden / Byggeskadefonden Kommunenummer Kommunenavn Tilsynskommune

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Tilbudsliste

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Tilbudsliste Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Tilbudsliste Dato: 15.03.2013 BYGGESAG: Om- og udbygning af St. Magleby Skole DATO: 15.03.13 Side 2/16 Undertegnede firma (i det følgende

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 J.nr.: 8915877 BOP PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 INDHOLD 1. FORMÅL OG INDLEDNING 2 2. HVAD ER OPGAVEN? KRAV OG ØNSKER. 2 3. ORGANISERING AF RENOVERINGSOPGAVEN. 4

Læs mere

Vejledning til budget for fagkomiteerne ved Træfagenes Byggeuddannelse.

Vejledning til budget for fagkomiteerne ved Træfagenes Byggeuddannelse. Vejledning til budget for fagkomiteerne ved Træfagenes. Om denne vejledning: De skærmbilleder der er i denne vejledning, er med Windows XP, eller oftest fra Excel 2003, så der kan være enkelte ting / skærmbilleder

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken - 1 - Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken Introduktion Input-output tabellerne er konsistente med nationalregnskabet og udarbejdes i tilknytning hertil. De opdateres årligt i december

Læs mere

04. Tilbudsliste: 27.08.2013

04. Tilbudsliste: 27.08.2013 04. 27.08.2013 1. Murerentreprisen Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse på stedet

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter Tastevejledning til visuel malerkalk fra EG Byg & Installation Tlf.: 73 24 01 01 Her følger en nem tastevejledning til brug af Visuel Malerkalk programmet til beregning af malerarbejdets pris. Tastevejledningen

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Vejledningen tager udgangspunkt i Saldo_nov12_PP. Dette kan downloades på http://kaqa.gl/dk/komlis/powerpivot/saldopp/default.aspx

Vejledningen tager udgangspunkt i Saldo_nov12_PP. Dette kan downloades på http://kaqa.gl/dk/komlis/powerpivot/saldopp/default.aspx Saldo vist i Excel 2010 med PowerPivot. Vejledningen tager udgangspunkt i Saldo_nov12_PP. Dette kan downloades på http://kaqa.gl/dk/komlis/powerpivot/saldopp/default.aspx Eksempel arket er bearbejdet,

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Vejledning til budget for fagkomiteerne ved Træfagenes Byggeuddannelse.

Vejledning til budget for fagkomiteerne ved Træfagenes Byggeuddannelse. Vejledning til budget for fagkomiteerne ved Træfagenes. Om denne vejledning: De skærmbilleder der er i denne vejledning, er med Windows XP, eller oftest fra Excel 2003, så der kan være enkelte ting / skærmbilleder

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

V&S Prisdata 2014. byggecentrum.dk/boghandel

V&S Prisdata 2014. byggecentrum.dk/boghandel V&S Prisdata 2014 byggecentrum.dk/boghandel 2 byggecentrum.dk/boghandel Priser og kalkulationer til byggeriet Med V&S Prisdata får du alle de priser, du har brug for til overslagsberegninger eller tilbud.

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg Vurdering Baggrunden for nærværende forslag til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård , Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre HOVEDENTREPRISEN

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Import af udtræk af ODIN-data i Access-databaser

Import af udtræk af ODIN-data i Access-databaser September 2006 OBS: Kun brugere, der har rettigheden Redningsberedskabsadministrator, kan eksportere data fra ODIN. Der er mange muligheder for udtræk af data fra ODIN, men ved at anvende udtrækkene Alarmer,

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Vejledningen tager udgangspunkt i Pensionsdata_12Q4_PP. Dette kan downloades på http://kaqa.gl/dk/komlis/powerpivot/social_pension/default.

Vejledningen tager udgangspunkt i Pensionsdata_12Q4_PP. Dette kan downloades på http://kaqa.gl/dk/komlis/powerpivot/social_pension/default. Pensionsdata vist i Excel 2010 med PowerPivot. Vejledningen tager udgangspunkt i Pensionsdata_12Q4_PP. Dette kan downloades på http://kaqa.gl/dk/komlis/powerpivot/social_pension/default.aspx Eksempel arket

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse

Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Hørsholm kommune Udbygningsplan

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

Retningslinjer for teknisk revision 2008

Retningslinjer for teknisk revision 2008 23. maj 2008 Side 1/4 Retningslinjer for teknisk revision 2008 I Håndbog for Energikonsulenter 2008 kan konsulenterne bruge faglige vurderinger og forenklinger i forbindelse med beregningen af bygningers

Læs mere

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 Instruktioner for Asset Management 2015 Udarbejdet af: Brian Bernholm +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Asset Management Register... 3 3. Aktivering af Asset Management

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax.

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax. Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 A.1 A.01 Ordregiver og teknikere Projekt: Århus Sygehus THG Bygning 2, etage 2 øst Ombygning ifm. præparationen THG Ordregivers projekt nr. 10P109 Ing. sag nr.

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

Tillægsmodulet Eksport til Navision

Tillægsmodulet Eksport til Navision Tillægsmodulet Eksport til Navision GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Manualen og dens anvendelse... 4 Eksport til Navision...5 Modulets tilføjelser...

Læs mere

FEBRUAR 2014 SIDE 1. BIM+Be10

FEBRUAR 2014 SIDE 1. BIM+Be10 FEBRUAR 2014 SIDE 1 BIM+Be10 Disposition Vision Tankerne bag udviklingen Problemstillinger Workflow Energi Template Cases Erfaringer og konklusion Videre udvikling BIM-model Energiberegning FEBRUAR 2014

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Undertegnede har for DVBF udviklet det regnearksbaserede turneringssystem, som vi benytter til afvikling af kidsvolley

Læs mere

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig!

Læs mere

Orientering om brug af IFC model i konkurrence program

Orientering om brug af IFC model i konkurrence program Orientering om brug af IFC model i konkurrence program Projektkonkurrence om Universitetscampus Ballerup Februar 2011 1 Formål Formålet med aflevering af IFC modellen er at den skal give forståelse for

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Risikostyring ved renovering og skybrudsikring af byggeri. Ved Pernille Køj Veng og Peter Elle Silberg, april 2015

Risikostyring ved renovering og skybrudsikring af byggeri. Ved Pernille Køj Veng og Peter Elle Silberg, april 2015 Risikostyring ved renovering og skybrudsikring af byggeri Ved Pernille Køj Veng og Peter Elle Silberg, april 2015 Formål Denne workshop har til formål at fortælle om risikostyring i forbindelse med renoveringssager,

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen

Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen Generelt om forslag: Gårdanlægget Sydkarreen er etableret ved gårdsaneringsprojekt, afsluttet i 1983. Gårdlauget er selvadministrerende og driver

Læs mere

Vejledningen tager udgangspunkt i Løndata_12Q4_PP. Dette kan downloades på http://kaqa.gl/dk/komlis/powerpivot/lønpp/default.aspx

Vejledningen tager udgangspunkt i Løndata_12Q4_PP. Dette kan downloades på http://kaqa.gl/dk/komlis/powerpivot/lønpp/default.aspx Løndata vist i Excel 2010 med PowerPivot. Vejledningen tager udgangspunkt i Løndata_12Q4_PP. Dette kan downloades på http://kaqa.gl/dk/komlis/powerpivot/lønpp/default.aspx Eksempel arket er bearbejdet,

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere