Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014."

Transkript

1 Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser udtrykkeligt er fraveget ved skriftlig aftale. Enhver afvigelse fra nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, angivet af køber ved ordreafgivelse eller lignende vil ikke være gældende parterne imellem, medmindre Saxo Solution skriftligt har accepteret denne afvigelse. 2. Tilbud og accept Skriftlige tilbud afgivet af Saxo Solution er gældende i 8 dage fra tilbuddets datering, medmindre andet er anført i tilbuddet. Saxo Solution tager dog forbehold for mellemsalg. Tilbud afgivet mundtligt skal antages med det samme. Købers accept af tilbuddet skal være Saxo Solution i hænde inden acceptfristens udløb. En ordre er først bindende for Saxo Solution, når Saxo Solution har afgivet skriftlig orderbekræftelse. Dette gælder uanset om køber har afgivet ordren mundtligt, skriftligt eller elektronisk. Såfremt køber måtte have indsigelser mod

2 ordrebekræftelsens indhold, skal indsigelserne være fremsat skriftligt over for Saxo Solution senest 24 timer fra orderbekræftelsesdatoen. I modsat fald anses ordrebekræftelsen bindende for køber. 3. Priser Alle anførte priser er ekskl. merværdiafgift, andre offentlige afgifter samt ekskl. leveringsomkostninger hvis ikke andet fremgår. Opgivne priser er baseret på de på tilbudstidspunktet/orderbekræftelsestidspunktet, gældende priser og omkostninger, herunder materialepriser, arbejdslønninger samt andre fremstillingsomkostninger. I det omfang fragt, forsikring, told og andre lignende omkostninger måtte være indeholdt i en opgiven pris, gælder det samme vedrørende disse omkostninger. Ændringer i de nævnte priser og omkostninger frem til leveringen berettiger Saxo Solution til at regulere de tilbudte/bekræftede priser tilsvarende. Saxo Solution er berettiget til forholdsmæssig regulering af prisen i tilfælde af enhver for Saxo Solution skadelig ændring i valutakurserne, herunder såvel ændring i kursen på den aftalte valuta i forhold til danske kroner, som ændring i kursen på danske kroner i forhold til den aftalte valuta i tiden fra tilbudets afgivelse/ordrebekræftelsen og frem til leveringen.

3 4. Betalingsbetingelser Betaling er netto kontant, medmindre andet skriftligt er aftalt. Ved betaling efter forfaldsdato, er Saxo Solution berettiget til at beregne sig rente med 2 % pr. påbegyndt måned, ligesom Saxo Import er berettiget til ved udsendelse af betalingspåmindelse at debitere køber et rykkergebyr, stort kr Saxo Solution er berettiget til at stille krav om forudbetaling, kontantbetaling eller sikkerhedsstillelse, afhængig af ordrens karakter. Hvis købers betalingsevne forringes væsentligt efter aftalens indgåelse og forinden levering, er Saxo Solution berettiget til at forlange kontant betaling. Saxo Solution bevarer den fulde ejendomsret til leverancen, indtil hele købesummen er betalt af køber. Ved ikke rettidig betaling vil evt. ydet rabat bortfalde. Der vil blive krævet forudbetaling på ved ordreafgivelse på Louvre tagvinduer. 5. Leveringstider De ved ordrebekræftelsen angivne leveringstider er alene at anse som skønnede leveringstider. I tilfælde af forsinkelse er køber ikke berettiget til at ophæve aftalen, medmindre forsinkelsen

4 må anses som væsentlig. Køber er ikke berettiget til, som følge af forsinkelse, at afkræve Saxo Solution nogen form for erstatning, herunder udgifter til erstatningskøb. 6. Levering Levering sker ab Saxo Solution lagre. Risikoen overgår således til køber ved købers afhentning af leverancen. Er der truffet aftale om Saxo Solution forsendelse af varen, leveres varen så nær brugsstedet, som en fuldt lastet lastvogn 13,6 m kan køre. Varen anses i så tilfælde for leveret på tidspunktet for aflæsningen på den aftalte modtageplads. Såfremt køber ikke kan eller vil aftage leverance til aftalt eller faktisk leveringstermin, vil risikoen overgå til køber på det tidspunkt, hvor levering kunne have fundet sted. Saxo Solution er i situationer, hvor køber undlader at aftage leverancen til aftalt tid, berettiget til at oplagre og forsikre leverancen for købers regning. Undlader køber at afhente leverancen trods skriftligt påkrav er Saxo Solution berettiget til at sælge denne bedst muligt. Køber er herefter pligtig til at erstatte det af Saxo Solution lidte tab i anledning af dækningssalget. Såfremt der er aftalt levering direkte fra vor producent, påhviler det køber at stilletruck og mandskab til rådighed for aflæsning på aftalte leveringssted. Evt. ventetid som

5 skyldes køber, er for købers regning. 7. Mangler og mangelafhjælpning Det påhviler køber straks ved modtagelsen af leverancen og forinden det solgte tages i anvendelse, nøje at gennemgå leverancen såvel med hensyn til kvalitet som med hensyn til mængde. Såfremt køber måtte finde, at leverancen er mangelfuld, skal han straks og inden 2 dage fra leveringstidspunktet fremsætte skriftlig reklamation over for Saxo Solution med nøjagtig angivelse af manglens karakter og omfang. Såfremt køber ikke inden den angivne frist fremsætter skriftlig reklamation, fortaber køber sin reklamationsret. I tilfælde af reklamation må varen ikke tages i anvendelse, førend Saxo Solution har haft lejlighed til at undersøge leverancen for den påståede mangel. I det omfang Saxo Import måtte konstatere, at der foreligger en mangel ved leverancen, er Saxo Solution berettiget til at omlevere. Køber kan ikke gøre krav gældende af nogen art i anledning af forsinkelse opstået ved omlevering. For omleverede varer sker leverancen på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance. Omleveringen sker dog for Saxo Solution regning og risiko, medmindre andet er aftalt. Reklamationer over transportskader og synlige fejl vil kun

6 blive accepteret, såfremt reklamationer påtales straks til fragtføren, samt at reklamationen skrives på fragtbrevet med tydelig angivelse af karakter 8. Tilbagekøb Varer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. Såfremt sådan skriftlig aftale er indgået gælder følgende: Alene ubrugte, mangelfri og original emballage varer tages retur. Pallevarer skal være fortsat palleteret. Brugte og specialproducerede varer tages aldrig retur. Der vil altid i forbindelse med tilbagekøb blive fratrukket et gebyr på 40 % af den oprindelige faktureringspris. 9. Ansvarsbegrænsning Saxo Solution er ikke ansvarlig for indirekte tab af nogen art, såsom driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller ethvert andet lignende økonomisk konsekvenstab. Saxo Import kan ikke gøres ansvarlig for nogen skade eller nogen mangel, der er en følge af købers skødesløse, ukorrekte eller uhensigtsmæssige anvendelse eller behandling af leverancen. Saxo Solution kan ikke gøres ansvarlig overfor tredjemand. Saxo Solution yder ikke selvstændig garanti på vareleverancer. Saxo Solution videreformidler alene producentgaranti til køber. Sælger

7 påtager sig intet ansvar for eventuel vederlagsfri mundtlig vejledning, måltagning, beregning m.v som en medarbejder måtte yde i forbindelse med køb af sælgers produkter. Køber henvises til at følge eventuelle brugsvejledninger, kataloger og brochure, der er leveret med varen, eller til selv at indhente fornødne oplysninger om anvendelsesområdet samt korrekt anvendelsesmåde for det købte. Saxo Solution påtager sig intet ansvar for indholdet af kataloger mm. fra sælgers leverandør. 10. Produktansvar Saxo Solution kan kun gøres ansvarlig for personskade, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Saxo Solution eller andre, som Saxo Solution har ansvaret for. Erstatning for personskade kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau. Saxo Solution er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, der indtræder efter, at risikoen for leverance er overgået til køber. Saxo Solution er ej heller erstatningsansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen eller på produkter, hvori disse indgår. I alle andre tilfælde er Saxo Solution ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre under samme betingelser som angivet ovenfor vedrørende

8 personskade. Køber skal holde Saxo Solution skadesløs, i den udstrækning Saxo Solution måtte blive pålagt erstatningsansvar overfor tredjemand for sådant tab og sådan skade, som Saxo Solution ikke er ansvarlig for i medfør af ovennævnte bestemmelser. 11. Force majeure Saxo Solution er under alle omstændigheder ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen, når forsinkelsen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende forhold, som Saxo Import ikke har haft indflydelse på og på tidspunktet for aftalens indgåelse ikke kunne forudse (force majeure). Force majeure vil navnlig foreligge i tilfælde af: naturkatastrofer, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, regeringsindgreb, indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- /importforbud, vareknaphed, restriktioner på drivkraftmidler, mangel på transportmidler, mangler ved leverancer fra leverandører eller forsinkelser med sådanne leverance i det omfang

9 forsinkelsen skyldes nogen af de i dette punkt anførte omstændigheder. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt som følge af force majeure, udskydes levering i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Saxo Solution er ansvarfri for forsinkelser af naturskiferleverancer, når dette skyldes producentens uforudsete produktionsvanskeligheder I de enkelte skiferbrud, såsom ikke egnede naturstensårer, oversvømmelser, eller ufremkommelighed som følge af vejlig eller sammenskridninger I skiferbruddene. 12. Vareprøver. Vareprøver viser kun farve og egenskaber i almindelighed. Saxo Import fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle afvigelser i forhold til prøven, medmindre afvigelserne er særdeles væsentlige, og de tillige er for køberen uforudseeligt store i forhold til de foreviste vareprøver. 13. Lovvalg og værneting Enhver tvist parterne imellem skal afgøres efter dansk ret

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Grøn Sol ApS indestår ikke for bæreevnen eller statikken på dit tag. Er du i tvivl om dit tag kan bære solcellesystemet, tilråder Grøn Sol ApS til enhver

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as

Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as 1. Aftalegrundlag 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg, enhver levering, montage eller en hvilken som helst

Læs mere

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 1 Prisliste Compact AUGUST 2013 Priser inkl. moms 2 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 Indholdsfortegnelse Compact skydedøre 3 Compact korpus, 16 mm 3 Specialtillæg

Læs mere

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011 Salgs- leverings- og returbetingelser Gældende fra oktober 2011 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Med forbehold for 1.3 og 1.4 gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S 1. Generelt 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg, kontrakter, leverancer, med mindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S 1. Definitioner DanTruck: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager

Læs mere

PROTRUCK A/S Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser

PROTRUCK A/S Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser 1. Definitioner PROTRUCK: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager

Læs mere

ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser

ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser 1. Definitioner ProTruck A/S: Er den part af aftalen som står for de almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Hoeks ApS Betingelserne er gældende i alle samhandelsforhold mellem Hoeks ApS (i det følgende Hoeks) og kunden. Generelle betingelser: Følgende betingelser er gældende fra

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere