JYSKE BANK-KONCERNEN I HOVEDTAL 2 SAMMENDRAG 3 JYSKE BANK-AKTIEN 6 RESULTAT OG FORVENTNINGER 8 RISIKOSTYRING 14 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 27

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JYSKE BANK-KONCERNEN I HOVEDTAL 2 SAMMENDRAG 3 JYSKE BANK-AKTIEN 6 RESULTAT OG FORVENTNINGER 8 RISIKOSTYRING 14 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 27"

Transkript

1 Å R S R A P P O R T

2 INDHOLD ÅRSBERETNING JYSKE BANK-KONCERNEN I HOVEDTAL 2 SAMMENDRAG 3 JYSKE BANK-AKTIEN 6 RESULTAT OG FORVENTNINGER 8 RISIKOSTYRING 14 ÅRSREGNSKAB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 27 RESULTATOPGØRELSE 29 BALANCE 30 KONCERNOVERSIGT 31 PÅTEGNINGER 32 NOTER 34 PENGESTRØMSOPGØRELSE 57 JYSKE BANK A/S I HOVEDTAL 58 FINANSTILSYNETS NØGLETALSSYSTEM 59 Jyske Bank A/S Vestergade Silkeborg Telefon Telefax CVR nr Tryk: Jyske Bank A/S ÅRSRAPPORT

3 JYSKE BANK-KONCERNEN I HOVEDTAL RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG (kr. mio.) Netto renteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyr- og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Driftsudgifter og driftsafskrivninger Tab og hensættelser på debitorer Kursreguleringer af kapitalinteresser Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat HOVEDTAL FRA BALANCEN (kr. mio.) Udlån * Indlån Udstedte obligationer * Balance * Egenkapital Efterstillede kapitalindskud * Kursværdi af kapitalnedsættelser NØGLETAL Jyske Bank-aktien Kr. pr. aktie à kr. 20 Basisindtjening 30,48 25,07 25,39 22,07 14,68 Ordinært resultat før skat 49,22 29,32 24,11 31,86 29,58 Årets resultat 34,93 13,84 16,77 27,51 20,83 Udbytte ,20 Udbytteprocent ,00 Kursværdi af kapitalnedsættelse i pct. af aktiekapital 42,1 89,8 46,4 73,1 56,2 Ultimokurs Indre værdi Kurs/indre værdi 1,43 1,08 1,04 1,03 1,14 Kurs/resultat 8,9 13,8 10,5 5,9 7,2 Jyske Bank-koncernen Solvensprocent 12,4 11,3 11,4 11,0 10,5 Kernekapitalprocent 10,2 8,2 7,9 8,0 8,2 Ordinært resultat før skat i pct. af gns. egenkapital 24,6 16,9 14,7 22,2 24,3 Årets resultat i pct. af gns. egenkapital 17,4 8,0 10,3 19,2 17,1 Indtjening pr. omkostningskrone 1,58 1,36 1,33 1,51 1,56 Renterisiko 1,7 1,0 2,8 0,7 2,3 Valutarisiko 0,1 0,4 0,6 0,6 0,8 Hensættelsesprocent 2,5 1,8 1,9 2,0 2,7 Årets tabs- og hensættelsesprocent 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 Antal heltidsmedarbejdere ultimo året * Totalkredit A/S er fra 1. oktober 2003 ikke længere pro rata konsolideret. 2 ÅRSRAPPORT 2003

4 SAMMENDRAG Sammendrag - RESULTAT FØR SKAT KR MIO. - Basisindtjening er steget 21% til kr mio. - Beholdningsafkast efter fundingomkostninger udgør kr.156 mio. - Avance ved salg af Totalkredit er kr. 533 mio. - Resultat før skat forrenter primoegenkapitalen med 26,3%. - Resultat før skat pr. aktie er kr. 49,22. - Solvens 12,4%, heraf kernekapital 10,2%. - Budget 2004 viser en basisindtjening på kr mio. Koncernens ordinære resultat før skat er med kr mio. det største i Jyske Banks historie. Resultatet er baseret på en, set i lyset af væksten i samfundsøk o- nomien, tilfredsstillende udvikling i og niveau for basisindtjeningen. Herudover har afkastet af koncernens egenbeholdning af værdipapirer mv. bidraget positivt til det samlede resultat. Endelig indgår avance ved salget af 55% af bankens beholdning af aktier i Totalkredit i koncernens resultat for Resultatet lever op til de forventninger, der er offentliggjort i løbet af året. Ordinært resultat før skat kr. mio ÅRSRAPPORT

5 SAMMENDRAG 4 ÅRSRAPPORT 2003 Udviklingstendenser Resultatet er sammensat af følgende overordnede udviklingstendenser: - Positiv udvikling i bruttoindtjening trods beskeden samfundsøkonomisk vækst. - Fald i investeringsniveauet. - Aftagende vækst i basisomkostninger. - Tab og hensættelser på lavt niveau. - Positiv påvirkning af afkast på egenbeholdning af værdipapirer mv. Herudover er regnskabet påvirket af følgende enkeltstående forhold: - Salg af Totalkredit. - Konsolidering af JN Data i Jyske Bank-koncernens regnskab. Koncernens indtjening er påvirket af det seneste par års relativt lave vækst i dansk økonomi. Den lavere økonomiske aktivitet medfører alt andet lige en svagere udvikling i bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger end realiseret i de foregående år. Dette opvejes dog af stigende handelsaktivitet på værdipapirer og valuta samt, at kunders konvertering af realkreditlån har været omfattende i Koncernens store investeringsprogram kulminerede i En række større projekter blev afsluttet, og investeringsniveauet har været lavere i Efter en række år med fremgang i medarbejderantallet er tilgangen af nye medarbejdere begrænset, således at det samlede medarbejderantal i 2003, bortset fra fællesejede og tilkøbte selskaber, har været stort set uændret i forhold til Tab og hensættelser er, set i lyset af den relativt lave samfundsøkonomiske vækst, på et lavt niveau. På trods af lave markedsrisici er det lykkedes at opnå et afkast af koncernens egenbeholdning af værdipapirer mv. på kr. 156 mio. efter fundingomkostninger. I afkastet indgår et urealiseret tab på bankens beholdning af Wessel & Vett-aktier på kr. 320 mio. Som følge af salget af bankens aktier i Totalkredit pro rata konsolideres selskabet ikke længere i Jyske Bank-koncernens regnskab. Overtagelsen af aktiemajoriteten i JN Data medfører, at selskabet nu konsolideres i Jyske Bank-koncernens regnskab. Forventninger De økonomiske indikatorer peger i stigende grad men fortsat med en vis usikkerhed - i retning af en stigende væ kst i dansk økonomi i løbet af Selvom koncernen er kommet godt fra start, er det p.t. forventningen, at den samfundsøkonomiske udvikling ikke vil medføre en væsentlig ændring i koncernens aktivitetsniveau og indtjeningsudvikling i forhold til Basisindtjening før skat forventes derfor for 2004 at ligge i niveauet kr mio. Risikostyring Jyske Bank har siden 2001 investeret betydelige ressourcer i RAROC-projekterne, der skal forbedre koncernens kapital-, risiko- og økonomistyring. Samtidig skal projekterne sikre, at Jyske Bank, på basis af kriterierne i Basel II forslaget til nye kapitaldækningsregler, opfylder kravene på et avanceret niveau for så vidt angår kredit- og markedsrisici. Implementering af nye risiko- og økonomistyringsmodeller i organisationen forudsætter uddannelse, dataindsamling og videreudvikling af modeller mm. Projekterne

6 SAMMENDRAG er omfattende og vil strække sig over en årrække. Projekterne følger de lagte planer. Da der er tale om en udviklingsproces, anvendes de nye modeller og værktøjer indtil videre forsigtigt. For at drage fuldt udbytte af den forbedrede risikostyring og kapitaloptimering er der foretaget en omorganisering af en række områder. Funktioner, der har til formål at identificere, styre og udvikle koncepter og værktøjer omkring risiko-, kapital-, balance- og økonomiforhold, er blevet samlet i ét område. Dermed sikres en int e- greret og overordnet økonomi- og risikostyring samt kapitaloptimering. Et væsentligt begreb i den interne økonomiske styring er økonomisk kapital. Den opgøres som den kapital, der som minimum kræves for at understøtte det nuværende risikoniveau ét år frem. Det omfatter en kvantificering af risici på tværs af forskellige risikotyper. Ved at konvertere risiko til kapital skabes et ensartet grundlag for resultatmåling af forskellige risikokategorier og aktiviteter. Beregningen er baseret på Jyske Banks egne metoder og modeller til kvantificering af risiko. På nuværende tidspunkt er økonomisk kapital udelukkende et internt mål for kapitalbehov. De første estimater indikerer en økonomisk kapital på kr. 5,9 mia., fordelt med 57% kreditrisiko, markedsrisiko 20% og øvrige risici 23%. Den økonomiske kapital er opgjort ekskl. diversifikationseffekter mellem risikotyperne, som skønnes at kunne reducere kapitalbehovet med op mod 20%. Koncernens overordnede interne økonomiske styring er siden 2002 sket ud fra RAROC-principper med måling af risikojusteret resultat og økonomisk kapital i de enkelte forretningsenheder. Som led i en forbedret kreditrisikostyring blev et nyt styrkeprofilsystem til klassificering af kunder i forhold til risiko taget i brug i slutningen af Oplysningerne om kundernes fordeling på styrkeprofilklasser anvendes fremadrettet i den løbende rådgivning af kunderne. I både den decentrale og centrale kreditovervågning er styrkeprofilen et væsentligt redskab for at følge og vurdere en eventuel negativ udvikling både på den enkelte kunde og på koncernens samlede kreditportefølje. Jyske Bank har påbegyndt et større projekt vedrørende nye internationale regnskabsstandarder (IAS/IFRS). Projektet omfatter en regnskabsmæssig analyse pr. regnskabsstandard, og der udarbejdes en detaljeret projektplan, der sikrer de nødvendige ændringer i processer og systemer. ÅRSRAPPORT

7 JYSKE BANK AKTIEN Jyske Bank-aktien Jyske Bank-aktien har i 2003 givet et afkast på 62,9%. Kursen var ultimo , svarende til en markedsværdi på kr. 11,2 mia. mod kr. 7,2 mia. ultimo Over de seneste 10 år har Jyske Bank-aktien givet et afkast på 18,2% p.a. Til sammenligning har 10-årige statsobligationer givet et afkast på henholdsvis 4,4% i 2003 og 7,3% p.a. over de seneste 10 år. Kursudvikling Jyske Bank Bankindeks Bestyrelsen foreslår, at der i lighed med de foregående år ikke udloddes kontant udbytte for Bestyrelsen foreslår, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt kr. 40 mio., svarende til 2 mio. stk. aktier, fra nominelt kr. 720 mio. til nominelt kr. 680 mio. I årsregnskabet for 2003 er nominelt kr. 20 mio. af den foreslåede aktiekapitalnedsættelse optaget til kr. 0, og egenkapitalen er i den forbindelse reduceret med kr. 315 mio. Jyske Bank har siden 1999 gennemført nedsættelser af aktiekapitalen med nominelt kr. 255 mio. Med ovennævnte forslag vil nedsættelsen af aktiekapitalen være i alt nominelt kr. 295 mio., svarende til en reduktion på 33%. Banken har i perioden 1999 til 2003 ved kapitalnedsættelser reduceret egenkapitalen med kr mio. Jyske Bank afholder generalforsamling den 9. marts 2004 i Silkeborg. 10 års løbende afkast pct. p.a Jyske Bank-aktien 10-årige statsobligationer 6 ÅRSRAPPORT 2003

8 JYSKE BANK AKTIEN Jyske Bank fik i 2003 en nettotilgang på nye aktionærer og havde ved udgangen af året aktionærer. 43% af aktiekapitalen ejes af aktionærer, som hver især har under aktier. Ultimo 2003 ejede tre aktionærer mere end 5%: Nykredit, København, PFA, København, og Fidelity, Boston. Aktiekapitalens fordeling 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aktionærer med stk. Aktionærer med stk. Aktionærer med > stk Ukendte aktionærer Egne aktier Jyske Banks medarbejderaktieordning er suppleret med en aktiespareordning. Hver enkelt fuldtidsansat medarbejder kan i alt erhverve aktier for modværdien af kr p.a., hvis en række indtjeningsmål opnås. Bankens ledelse indgår på lige fod med øvrige medarbejdere i ordningen og er herudover ikke tildelt andre former for incitamentsprogrammer. Bestyrelsen har besluttet, at der med virkning for indtjeningsåret 2003 foretages fuld udlodning fra ordningen. ÅRSRAPPORT

9 RESULTAT OG FORVENTNINGER Basisindtjening Basisindtjeningen udgør koncernens indtjening på kunderelaterede forretninger, og svarer til resultatet ekskl. afkast på koncernens egenbeholdning af værdipapirer mv. Basisindtjeningen er for 2003 opgjort ekskl. bankens avance ved salget af Totalkredit. Jyske Bank-koncernens kunderettede aktiviteter er overordnet fordelt på forretningsenheder. Forretningsenhed Indland varetager aktiviteter over for koncernens indenlandske erhvervs - og privatkunder. Forretningsenhed Jyske Kapitalforvaltning varetager formueforvaltning og investeringsrådgivning i forhold til koncernens udenlandske kunder og indenlandske investeringskunder. Forretningsenhed Jyske Markets varetager aktiviteter vedrørende fonds- og valutaforretninger, dels over for koncernens engroskunder, dels ved at yde support over for koncernens øvrige enheder. Forretningsenhed Jyske Finans leverer løsninger inden for leasing og finansiering. Hertil kommer øvrige ikke-finansielle forretningsenheder. Det forhold, at Totalkredit ikke længere pro rat a konsolideres i Jyske Bankkoncernens regnskab, mens JN Data nu konsolideres, medfører en række påvirkninger af balancen og det regnskabsmæssige resultat i forhold til tidligere år. De følgende kommentarer til indtjenings- og balanceudvikling er ekskl. påvirkning af disse forhold. Bruttoindtjening Bruttoindtjening på kunderelaterede forretninger er ekskl. påvirkning fra JN Data øget med 5%. Koncernens indlån er i 2003 steget med 8% til kr. 64 mia. Bankmæssige udlån er steget med 4% til kr. 64 mia. Væksten er præget af den moderate udvikling i dansk økonomi og af, at en høj konverteringsaktivitet har begrænset private kunders efterspørgsel efter bankudlån. At Totalkredit ikke længere pro rata konsolideres i Jyske Banks regnskab, har reduceret koncernens udlån med kr. 34 mia. Indlån og udlån kr. mia Indlån Udlån Nettorenteindtjeningen viser isoleret set et fald i forhold til sidste år. Men posten skal ses i sammenhæng med kursreguleringer, der viser en mærkbar fremgang. Baggrunden er, at der kan være store udsving mellem nettorenter og kursregulering i bankens handelsindtjening på værdipapirer og valuta. Underliggende viser nettorenteindtjeningen således en tilfredsstillende udvikling, set i lyset af de svæ k- kede konjunkturer og den faldende pengemarkedsrente i Danmark. Netto gebyr- og provisionsindtægter under basisindtjening er øget med 23% til kr. 931 mio. Indtjeningsfremgangen er bredt funderet på koncernens forskellige forret- 8 ÅRSRAPPORT 2003

10 RESULTAT OG FORVENTNINGER ningsaktiviteter, men er især positivt påvirket af kunders konvertering af realkreditlån og af en stigende handelsaktivitet på værdipapirer og valuta. I bankens puljeordninger er formuen steget med 15% fra kr. 5,9 mia. ultimo 2002 til kr. 6,8 mia. ultimo Der har været en større tilgang af nye midler end de foregående år, ligesom kursstigninger på aktier har medvirket til stigningen i formuen. Jyske Bank er depotbank for investeringsforeningsgruppen Jyske Invest. Formuen i Jyske Invest steg med 34% fra kr. 19,9 mia. ultimo 2002 til kr. 26,7 mia. ultimo Der var stor tilgang af nye midler fra danske private kunder og institutionelle kunder. De stigende aktiekurser har medvirket til væksten i formuen i Formue i Jyske Invest kr. mia Omkostninger Omkostninger inkl. straksafskrivninger på investeringsaktiviteter udgør kr mio. Ekskl. påvirkning fra JN Data viser omkostningerne en stigning på 1%. Udviklingen er præget af en lavere vækst i basisomkostninger og et lavere investeringsniveau. Efter en årrække med vækst i medarbejderantallet er tilgangen af nye medarbejdere begrænset, således at det samlede medarbejderantal, når der korrigeres for fællesejede og tilkøbte selskaber, er på uændret niveau i forhold til Stigningen i medarbejderantallet fra 2002 til 2003 skyldes således alene, at medarbejdere i JN Data nu indgår i det samlede medarbejderantal for koncernen. Antal medarbejdere Der er i 2003 foretaget bygningsmæssige investeringer samt investeringer i større udviklingsprojekter, hvoraf kr. 77 mio. er straksafskrevet mod kr. 302 mio. i Jyske Bank har gennem de senere år gennemført et omfattende investeringsprogram indeholdende betydelige bygningsmæssige og IT-relaterede investeringer samt forbedrede styringsværktøjer. 95 af bankens afdelinger og 3 områdecentre er ÅRSRAPPORT

11 RESULTAT OG FORVENTNINGER nu indrettet efter Jyske Forskelle-konceptet. De resterende 24 af bankens afdelinger forventes indrettet efter konceptet senest i løbet af Der er i 2. kvartal 2003 udgiftsført kr. 40 mio. i forbindelse med koncernens medarbejderaktieordning, på grundlag af regnskabsresultatet for Bestyrelsen har besluttet - for indtjeningsåret at der foretages fuld udlodning fra ordningen, og der er i regnskabet for 2003 yderligere udgiftsført kr. 60 mio. vedrørende medarbejderaktieordningen for indtjeningsåret Endvidere har banken på baggrund af resultatet for 2003 stiftet to fonde Jyske Banks Medarbejderfond og Jyske Banks Almennyttige Fond - med hver en kapital på kr. 10 mio. Tab og hensættelser På trods af, at konjunkturerne også i 2003 viste en moderat udvikling, er koncernens tab og hensættelser fortsat på et lavt niveau. Der er i 2003 udgiftsført kr. 400 mio. i tab og hensættelser, samme niveau som året før. Årets tab og hensættelser på debitorer udgør 0,5% af udlån og garantier. Tab og hensættelser kr. mio Hensættelsessaldoen udgør kr mio., og rentenulstillede kreditter udgør kr. 330 mio. Basisindtjening Basisindtjeningen blev kr mio. Fortsat fremgang i bruttoindtjeningen og stabil udvikling i omkostninger og tab/hensættelser er baggrunden for en stigning i basisindtjeningen på 21% i forhold til Basisindtjening kr. mio ÅRSRAPPORT 2003

12 RESULTAT OG FORVENTNINGER Beholdningsindtjening Beholdningsindtjeningen omfatter koncernens egenbeholdning af aktier, obligationer, finansielle instrumenter og kapitalandele i ikke-konsoliderede selskaber. Afkastet af koncernens beholdning af værdipapirer mv. har i 2003 været kr. 156 mio. efter fundingomkostninger. Afkastet skal ses i lyset af, at markedsrisikoen i koncernens egenbeholdning har været holdt på et lavt niveau i Afkastet er negativt påvirket af et urealiseret kurstab på bankens beholdning af Wessel & Vettaktier på kr. 320 mio. Beholdningsindtjening kr. mio Placeringspolitikken for koncernens egenbeholdning af værdipapirer mv. fastlægges altid ud fra en langsigtet betragtning og ud fra en vurdering af koncernens samlede risikopositioner. Afkastet af egenbeholdningen kan vise udsving fra år til år, men set over en årrække har resultatet været tilfredsstillende. Set over de seneste 5 år har beholdningsindtjeningen (inkl. kursregulering af kapitalinteresser og efter fundingomkostninger) i gennemsnit udgjort kr. 259 mio. p.a. Totalkredit Jyske Bank har solgt 55% af bankens beholdning af aktier i Totalkredit til Nykredit. Jyske Bank har desuden udstedt køberetter, som giver Nykredit ret men ikke pligt til, at erhverve 23% i 2004 og de resterende 22% i Udnyttes køb eretterne medfører salget en samlet avance på kr mio. før skat, hvoraf kr. 533 mio. er indtægtsført i ÅRSRAPPORT

13 RESULTAT OG FORVENTNINGER 12 ÅRSRAPPORT 2003 Jyske Banks resultat forventes i perioden frem til 2015 at blive påvirket som angivet i følgende tabel: Aftalen om salg af Totalkredit indeholder en mulig efterregulering i Såfremt de pengeinstitutter, der ejer PRAS ( Pengeinstitutternes Realkreditselskab A/S ), har formidlet mellem 21,75% og 25,75% af obligationsrestgælden på privatsegmentet i 2010, forventes Jyske Banks regnskabsmæssige påvirkning at blive som anført i ovenstående tabel. Hvis den formidlede låneandel bliver større eller mindre end dette interval, sker der en regulering i vederlaget på +/- kr. 33,57 pr. aktie for hvert procentpoint. For Jyske Bank er det ca. +/- kr. 32 mio. efter skat pr. procent - point afvigelse. P.t. udgør andelen af formidlingen ca. 20%. Årets resultat (kr. mio.) År Før skat Efter skat I alt Koncernens ordinære resultat før skat, som er det største i Jyske Banks historie, udgør kr mio. og forrenter primoegenkapitalen med 26,3%. Den gennemsnitlige egenkapital er forrentet med 24,6%. Resultat før skat pr. aktie er kr. 49,22 mod kr. 29,32 i Efter beregnet skat på kr. 525 mio. udgør resultatet kr mio. Indre værdi er herefter kr. 218 pr. aktie. BASISINDTJENING MM. Kr. mio Netto renteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyr- og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Bruttoindtjening Driftsudgifter og -afskrivninger Tab og hensættelser på debitorer Kursreguleringer af kapitalinteresser Basisindtjening Beholdningsindtjening Avance ved salg af Totalkredit Ordinært resultat før skat Fordelingen mellem basis- og beholdningsindtjening for 2002 er korrigeret. Sammenligningstal er tilpasset.

14 RESULTAT OG FORVENTNINGER Forventninger De økonomiske indikatorer peger i stigende grad men fortsat med en vis usikkerhed - i retning af en stigende vækst i dansk økonomi i løbet af Det er p.t. forventningen, at den samfundsøkonomiske udvikling ikke vil medføre en væsentlig ændring i koncernens aktivitetsniveau og indtjeningsudvikling i forhold til Basisindtjening før skat, ekskl. avance ved salg af yderligere 23% af bankens aktier i Totalkredit, forventes derfor for 2004 at ligge i niveauet kr mio. Øvrige aktiviteter Jyske Bank har i januar 2004 åbnet en afdeling i Cannes, Frankrig, og forventer i løbet af 1. halvår 2004 at åbne en afdeling i Warszawa, Polen. Etableringerne foretages for yderligere at styrke Jyske Banks private banking-aktiviteter i de respektive områder. Banken har, på baggrund af resultatet for 2003 og med udsigten til en forventet revurdering af EU s overtagelsesdirektiv i år 2010, stiftet to fonde Jyske Banks Medarbejderfond og Jyske Banks Almennyttige Fond. Formålet med Jyske Banks Medarbejderfond er dels at støtte nuværende og tidligere medarbejdere i Jyske Bank, og dels at medvirke til at bevare Jyske Bank som en selvstændig dansk bank med både vedtægtsmæssigt og faktisk hjemsted i Silkeborg. Formålet med Jyske Banks Almennyttige Fond er dels at virke almennyttigt og fremme erhvervsudvikling, og dels at medvirke til at bevare Jyske Bank som en selvstændig dansk bank med både vedtægtsmæssigt og faktisk hjemsted i Silkeborg. Da begge fonde, som anført, også har til formål at fungere som endnu et om end meget beskedent - værn mod fjendtlige overtagelsesforsøg, vil en tilslutning til udbygning af fondene over tiden blive søgt opnået på førstkommende generalforsamling den 9. marts Hver enkelt fonds grundkapital på kr. 10 mio., udgør 0,08% af bankens nuværende markedsværdi. Transaktioner med nærtstående parter Jyske Bank har ingen nærtstående parter med bestemmende indflydelse på koncernen. I 2003 har der ikke været usædvanlige transaktioner med tilknyttede eller associerede virksomheder. ORDINÆRT RES ULTAT FØR SKAT Kr. mio. Basis - indtjening Beholdnings - indtjening Avance ved salg af Totalkredit * I alt Netto renteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyr- og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Bruttoindtjening Driftsudgifter og -afskrivninger Tab og hensættelser på debitorer Kursreguleringer af kapitalinteresser Ordinært resultat før skat * Finanstilsynets officielle regnskabsopstilling i sammendrag ÅRSRAPPORT

15 RISIKOSTYRING Risikostyring Forbedring af kredit- og kapitalstyring Jyske Bank har siden 2001 investeret i udvikling af nye værktøjer til identifikation og styring af kreditrisici samt til vurdering af kapitalbehov (kapitalallokering) til dækning af kreditrisici. Jyske Banks metoder til styring af markedsrisici er veludvi k- lede og underbygger kapitalallokering. Projekterne har ligeledes omfattet allokering af kapital til andre typer risici såsom operationelle risici, forretningsrisici samt likviditetsrisici. Den økonomiske styring er forbedret gennem implementering af RA- ROC-principper (Risk-Adjusted Return on Capital). Hensigten er, at styrke den interne risikostyring og kapitaloptimering. Det forventes imidlertid også, at de nye principper vil føre til, at Jyske Bank på væsentlige områder kan opfylde kravene i de kommende kapitaldækningsregler (Basel II) på et avanceret niveau. Implementering af nye risiko- og økonomistyringsmodeller forudsætter uddannelse, dataindsamling og videreudvikling af modeller mm. Projekterne er omfattende og vil strække sig over en årrække. Projekterne følger de lagte planer. Da der er tale om en udviklingsproces, anvendes de nye modeller og værktøjer indtil videre forsigtigt. Jyske Bank skal til stadighed overholde gældende regler og tilsynskrav. De vigtigste risikopolitikker er derfor udformet i henhold til gældende regler. Det betyder, at de nye retningslinjer for beregning af kreditrisici ikke har haft indflydelse på beregningen af tab og hensættelser i 2003, som angivet i denne årsrapport. Jyske Bank baserer for nærværende sin kapitalstruktur på de gældende regulative nøgletal for risikovægtede aktiver og ikke på den interne definition af økonomisk kapital. Kapitalpolitik Jyske Bank tilstræber at styre sin kapitalstruktur aktivt under hensyntagen til fremtidige usikkerhedsfaktorer og risici samt vækstmuligheder. Det er Jyske Banks politik at have en solvens på cirka 10% og en kernekapital på minimum 7% inklusiv årets løbende indtjening. Banken ønsker løbende at sikre en hensigtsmæssig kapitalstruktur henset til prisforholdet mellem supplerende kapital og egenkapital samt de konjunkturelle forhold. I lyset af en aktuel vurdering af konjunkturerne vil banken fortsat have en solvens, der er højere end den målsatte. Ultimo 2003 udgør koncernens egenkapital kr. 7,8 mia. mod kr. 6,7 mia. ultimo Den ansvarlige kapital udgør kr. 9,4 mia. Solvensprocenten er 12,4, heraf kernekapital 10,2. Jyske Bank har i 2003 gennem tilbagekøb af aktier reduceret aktiekapitalen med nominelt kr. 30 mio. Økonomisk kapital Økonomisk kapital er den kapital, der som minimum kræves for at understøtte det nuværende risikoniveau ét år frem. Det omfatter en kvantificering af risici på tværs af forskellige risikotyper, og er et centralt begreb i den interne økonomiske styring. Ved at konvertere risiko til kapital skabes et ensartet grundlag for resultatmåling af forskellige risikokategorier og aktiviteter. På nuværende tidspunkt er økonomisk kapital udelukkende et internt mål for kapitalbehov. Jyske Bank fordeler økonomisk kapital til forskellige typer risici så som kredit-, markeds -, operationelle, forretnings- og likviditetsrisici. Andre risici, så som strategisk risiko og risiko for tab ved forringet omdømme, kan ikke måles og indgår derfor ikke direkte i beregningen af mindstekravet til økonomisk kapital. Disse risici tages dog i betragtning ved fastsættelse af koncernens kapitalpolitik. 14 ÅRSRAPPORT 2003

16 RISIKOSTYRING Jyske Bank har besluttet, at den økonomiske kapital som minimum skal dække 99,97% af mulige tab over en 12 måneders periode. Beregning af økonomisk kapital bygger på en antagelse om, at det nuværende risikoniveau og de nuværende risikotyper forbliver konstante over en periode på ét år. For kredit- og markedsrisici anvendes egenudviklede modeller, mens modellerne for risiko/kapital vedrørende operationelle, forretnings- og likviditetsrisici er baseret på internationale standarder. De første estimater indikerer en økonomisk kapital på kr. 5,9 mia. fordelt med 57% kreditrisiko, markedsrisiko 20% og øvrige risici 23%. Den økonomiske kapital er opgjort ekskl. diversifikationseffekter mellem risikotyperne, som skønnes at kunne reducere kapitalbehovet med op mod 20%. Økonomisk styring RAROC er koncernens primære værktøj til resultatmåling. Det er et måle- og ledelsesværktøj til beregning af det risikojusterede økonomiske resultat. Koncernens forretningsområder og aktiviteter har alle forskellige risikokarakteristika, som imidlertid kan udtrykkes som ét tal, nemlig økonomisk kapital. Afkastkravet til den beregnede økonomiske kapital anvendes herefter til at give et konsistent risikojusteret overblik over rentabiliteten på tværs af koncernens aktiviteter uafhængig af risikoprofil og risikotyper. Implementeringen af RAROC har styrket koncernens risikostyring ved at henføre risikoomkostninger til specifikke aktiviteter. Koncernens overordnede interne økonomiske styring er siden 2002 sket ud fra RAROC-principper med måling af risikojusteret resultat og økonomisk kapital i de enkelte forretningsenheder. Integrering af risiko-, kapital- og økonomistyring For at drage fuldt udbytte af de forbedrede risikostyrings- og kapitaloptimeringsteknikker er der foretaget en omorganisering, der samler en række funktioner i én organisatorisk enhed: Funktioner, der har til formål at udvikle koncepter og værktøjer vedrørende risiko-, kapital-, balance- og økonomiforhold. Funktioner, der har til formål at overvåge kredit- og markedsrisici. Funktioner, der har til formål at styre og optimere kapitalstruktur, balance og markedsrisici. Det nye område har fået navnet Koncernstyring og skal sikre en integreret og overordnet økonomi- og risikostyring samt kapitaloptimering. Funktionerne er organiseret ud fra, om de har forretningsansvar, eller om de udfører kontrol- eller supportfunktioner. De funktioner, som ikke har forretningsansvar, forelægger nye risikostyringsprincipper og politikker for koncerndirektionen og bestyrelsen til godkendelse. Funktionerne er ansvarlige for implementering af disse principper og politikker, herunder tilhørende IT-udvikling og værktøjer, med henblik på at forbedre både risikostyringen og kapitalallokeringen. Koncernstyring kontrollerer ligeledes, at koncernens risici holder sig inden for de rammer, der er fastsat af bestyrelsen. Koncernstyring har siden 2001 været ansvarlig for implementeringen af koncernens RAROC-model, herunder indførelsen af nye kreditmodeller. Bl.a. er ca medarbejdere i løbet af 2003 blevet uddannet i brugen af disse nye metoder og værktøjer. Kreditrisikostyring Jyske Bank-koncernens kreditpolitik er fastlagt med det overordnede mål, at koncernens tab skal være på et acceptabelt niveau i forhold til koncernens størrelse og kapitalgrundlag samt udviklingen i det omgivende samfund. Kundernes forretninger ÅRSRAPPORT

17 RISIKOSTYRING med koncernen skal efter fradrag af omkostninger og tabsrisiko give et tilfredsstillende afkast af den egenkapital, som engagementet lægger beslag på, opgjort efter RAROC-principper. Der lægges afgørende vægt på risikospredning. Et enkelt engagement, grupper af engagementer inden for en bestemt branche, et bestemt geografisk område, eller engagementer, der er indbyrdes sammenhængende, må ikke få et sådant omfang, at en uforudset udvikling kan medføre tab, der afgørende påvirker koncernen. I tillæg til koncernens overordnede kreditpolitik er der udfærdiget specifikke kreditpolitikker på alle områder, hvor koncernen påtager sig kreditrisiko. Bevillingsbeføjelser udmåles i forhold til Jyske Bank-koncernens samlede kreditrisiko på kunden, personer og selskaber, der er økonomisk knyttede til kunden. Kreditorganisation Koncernen har organisatorisk adskillelse mellem de kundevendte funktioner og kontrol- og overvågningsfunktionen. Jyske Bank lægger vægt på, at beslutninger om at yde lån og kreditter træ ffes tæt på kunden. Bevillingsbeføjelser er derfor delegeret til kunderådgivere i afdelingerne og kreditmedarbejdere i områdecentrene ud fra en vurdering af behov og kompetence hos den enkelte bevilger. Overvågning, kontrol og styring af koncernens kreditrisici og udvikling af de systemer og koncepter, der knytter sig til opgørelsen heraf, varetages af Koncernstyring. Der foretages løbende udvikling af overvågningskoncepter med anvendelse af RAROC-principper og værktøjer til identifikation og vurdering af risiko. Overvågningen af kreditrisici sker dels ved en generel overvågning på grundlag af akkumulerede data, dels ved en specifik overvågning af kreditkvaliteten i den enkelte afdeling. Overvågningen omfatter herudover en kvantitativ kontrol af de data, der anvendes i forbindelse med tildeling af styrkeprofilkarakterer og de øvrige elementer, der indgår i vurderingen af kreditrisikoen. KoncernFinans og balancestyring Den daglige styring af koncernens markedsrisici foretages af KoncernFinans. På månedlige møder vurderes koncernens markedsrisikopositioner af koncerndirektionen og væsentlige interessenter i den såkaldte balancestyringskomité ( Asset and Liability Committee ). Det er komitéens opgave at sikre, at koncernens faktiske risikoprofil er i overensstemmelse med den tilsigtede risikoprofil. KoncernFinans investeringsfilosofi er baseret på makroøkonomiske principper og er derfor i sagens natur langsigtet. Performancemåling foretages ud fra en absolut afkastbetragtning på basis af et langsigtet RAROC-afkastmål. Markedsrisikostyring Markedsrisici opstår som følge af bankens åbne positioner i de finansielle markeder såsom rente-, valuta-, aktie- og råvarepositioner. Ved opgørelse, styring og kontrol af markedsrisiko benytter Jyske Bank-koncernen en fuldt integreret fremgangsmåde, der omfatter såvel anlægs- som handelsbeholdningen. Jyske Bank har udviklet omfattende politikker og forretningsgange til styring af markedsrisiko. Politikkerne vedrører identificering og beregning af forskellige former for markedsrisiko og angiver specifikke grænser for, hvor stor en markedsrisiko koncernen kan acceptere. Risikostyringsdatabasen gør det muligt for Jyske Bank at generere detaljerede risikorapporter for hele koncernen. 16 ÅRSRAPPORT 2003

18 RISIKOSTYRING For at kunne afgrænse, hvor stor en markedsrisiko Jyske Bank er villig til at påtage sig, benyttes et delegeringssystem med tre niveauer. Første niveau afspejler rammerne for koncernens samlede markedsrisiko. Rammerne defineres af bestyrelsen og delegeres som beføjelser til ordførende direktør. I andet niveau uddelegerer ordførende direktør maksimale risikorammer til lederne af Jyske Markets og KoncernFinans. Det er de eneste forretningsenheder, der kan påtage sig markedsrisiko. Det tredje niveau afspejler videredelegering af rammer fra lederne af ovennævnte enheder til medarbejdere i Jyske Markets og KoncernFinans. Der er defineret kontroller for at sikre, at alle positioner og transaktioner overholder risikostyringspolitikken og beføjelserne. Alle risikopositioner overvåges dagligt af en funktion, der er uafhængig af forretningsansvar og positionsstyring. Positioner, der overskrider de fastlagte rammer, rapporteres straks til koncerndirektionen. Såfremt positionerne overstiger koncerndirektionens samlede beføjelse, rapport e- res straks til bankens bestyrelse samt Intern Revision. Likviditetsstyring Formålet med koncernens likviditetsstyring er at sikre tilstrækkelig likviditet til en effektiv honorering af Jyske Banks forpligtelser. Målet er at opnå maksimal fleksibilitet samt at minimere finansieringsomkostningerne. Jyske Banks primære finansieringskilde er indskud fra bankkunder (kerneindskud). Likviditetsrisikoen styres ligeledes gennem lagret likviditet i balancen. Kun aktiver af høj kreditværdighed betragtes som likvide. I forbindelse med bankens forretningsaktiviteter kan sådanne aktiver sælges eller pantsættes som sikkerhed for lån og således anvendes til hurtig og effektiv likviditetsfremskaffelse. Jyske Bank finansierer ligeledes aktiviteter gennem optagelse af usikrede lån på engrosmarkedet. Jyske Bank er aktiv på det internationale marked for valutalikviditet og relaterede derivater. Banken er ligeledes market-maker i de nordiske interbank pengemarkeder. Disse kortfristede finansieringsfunktioner udføres af Jyske Markets. Kontinuerlig tilstedeværelse på disse markeder bidrager til diversifikation af bankens likviditetsfremskaffelse. Strategisk finansiering foretages af KoncernFinans. Jyske Bank har etableret et Euro Medium Term Note Programme (EMTN). Ultimo 2003 udgjorde udstedelser under programmet USD 1,3 mia. Jyske Bank har udstedt strategiske udstedelser i EMTN-markedet med henblik på markedsføring og for at diversificere sit internationale investorgrundlag. Koncernens kreditvurdering er afgørende for prisen på likviditets- og kapitalfremskaffelse samt muligheden for finansiel fleksibilitet i form af adgang til markedet. KRE DITVURDERING Lang Kort Gæld gæld Individuel Moody s: 1993 A3 P A2 P-1 C 1999 A1 P-1 C A1 P-1 B- Fitch: 1994 A F1 B/C 1996 A F1 B 1999 A F1 B 2001 A+ F1 B Ved udgangen af 2003 var koncernens kreditvurderinger stabile. ÅRSRAPPORT

19 RISIKOSTYRING Operationel risiko Operationel risiko er en integreret risiko i alle bankens processer og defineres som et muligt tab som følge af operationelle fejl begået af mennesker, processer eller systemer. Risikoen kan skyldes medarbejderes uhensigtsmæssige adfærd, systemnedbrud, brud på politikker, juridiske risici, manglende overholdelse af myndighedskrav, osv. Operationel risiko styres på tværs af koncernen gennem et system af omfattende politikker og kontrolforanstaltninger, der er udarbejdet med henblik på et optimalt procesmiljø. Koncernen tilstræber at minimere den operationelle risiko. På organisationsniveau minimeres den operationelle risiko ved at adskille udførelsen af aktiviteter fra kontrollen af disse. Intern Revision foretager en uafhængig revision for at opnå en høj grad af sikkerhed for, at principper og procedurer løbende overholdes. Jyske Banks plan for overholdelse af Basel II På basis af kriterierne i Basel II forslaget om nye kapitaldækningsregler er det Jyske Banks målsætning at opfylde kravene på et avanceret niveau for så vidt angår kredit- og markedsrisici. Identifikation og styring af operationel risiko er et vigtigt led i den overordnede risikostyring. Det er dog Jyske Banks opfattelse, at avanceret statistisk modellering af operationel risiko stadig befinder sig i en eksperimentel fase. Modellerne er ikke tilstrækkeligt udviklede til at berettige de betydelige investeringer, som implementering af dem vil kræve. Opgørelse af operationel risiko foretages derfor indtil videre ud fra gældende internationale standarder. Overgang til internationale regnskabsstandarder IAS/IFRS EU s Ministerråd har besluttet, at alle børsnoterede selskaber i EU fra og med 2005 skal aflægge koncernregnskab i henhold til de internationale regnskabsstandarder IAS/IFRS. Kravet om anvendelse af IAS/IFRS for 2005 indebærer, at sammenligningstal for 2004 ligeledes skal udarbejdes i overensstemmelse med IAS/IFRS. Sammenligningstal kræves ikke for IAS 32 og IAS 39 om finansielle instrumenter, idet disse endnu ikke er vedtaget. Jyske Bank har påbegyndt et større IAS/IFRS-projekt. Det omfatter en regnskabsmæssig analyse pr. regnskabsstandard, der fokuserer på forskelle til den nuværende årsrapport inden for indregning, måling, præsentation, oplysningskrav samt valg mellem regnskabsalternativer. Der udarbejdes en detaljeret projektplan, der sikrer de nødvendige ændringer i processer og systemer, færdiggørelse af åbningsbalance pr. 1. januar 2004, årsrapport 2004 og 2005 samt eventuelle perioderegnskaber. IAS/IFRS-projektet forløber planmæssigt. Jyske Bank-koncernens samlede resultat - og egenkapitalpåvirkning ved overgang til IAS/IFRS kan på nuværende tidspunkt ikke beregnes endeligt. IAS 32 og IAS 39 er centrale for pengeinstitutter, og disse standarder forventes blandt andet at medføre lavere hensættelser på udlån. IAS 19 forventes at medføre højere hensættelser til personaleydelser. Standarderne om immaterielle og materielle anlægsaktiver, indtægtsførsel, valutaomregning, datterselskaber og associerede selskaber samt egne aktier kan ligeledes have resultat- og egenkapitalpåvirkning. De fleste standarder betyder større og nye oplysningskrav, herunder præsentation af segmentoplysninger. 18 ÅRSRAPPORT 2003

20 RISIKOSTYRING Kreditrisiko 2003 Kreditrisiko er risikoen for, at modparter helt eller delvist misligholder deres forpligtelser overfor Jyske Bank. I kreditrisikoen indgår ud over lån, tilsagte kreditter og garantier også markedsværdier på finansielle instrumenter og eventuelle egenkapitalandele samt afviklingsrisici på finansielle kunder. Stillede sikkerheder værdifastsættes ud fra konservative realisationsværdier. Styrkeprofilen Et centralt element i udviklingen af nye værktøjer til kreditstyringen er et styrkeprofilsystem (ratingsystem) til brug for klassificeringen af kreditrisikoen og bonitet på kunderne. De anvendte modeller bygger på Jyske Banks egne data om konstaterede tab over en hel konjunkturperiode. Modellerne har en høj forklaringsgrad, hvilket er understøttet af løbende tests. Mindst én gang årligt efterprøves modellernes evne til at forudsige kreditrisikoen på specifikke punkter. Styrkeprofilen opdeler kunderne i 14 styrkeprofilklasser. Til hver styrkeprofilklasse er knyttet et interval for sandsynligheden for, at kunden misligholder sine forpligtelser over for banken inden for det kommende år. Styrkeprofilklasse 1 omfatter udlån, som har mindst statistisk sandsynlighed for at blive misligholdt, mens styrkeprofilklasse 14 omfatter lån, som har højest sandsynlighed for at blive misligholdt. Styrkeprofilklasserne 1-5 svarer tilnærmelsesvis til Investment Grade hos de internationale ratingbureauer. I risikovurderingen på erhvervskunder inddrages såvel regnskabsmæssige forhold som en kvalitativ vurdering af virksomhedens strategi, ledelse, fremtidsudsigter og brancheforhold. Risikovurderingen af privatkunder foretages på grundlag af en række objektive målinger af kundernes karakteristika samt anvendelse og udnyttelse af bevilgede lån og kreditter. Herudover er der mulighed for at inddrage en vurdering af privatkundens indtægts- og formueforhold. Oplysningerne om kundernes fordeling på styrkeprofilklasser anvendes fremadrettet i den løbende rådgivning af kunderne. I både den decentrale og centrale kreditovervågning er styrkeprofilen et væsentligt redskab til at følge og vurdere en eventuel negativ udvikling både på den enkelte kunde og på bankens samlede kreditportefølje. I grafen vises den procentvise fordeling af udlånsmassen, på de engagementer der er klassificeret. Udlånsmassen* fordelt på styrkeprofil % *Udlånsmassen er ekskl. engagementer med banker og stater, der typisk har en styrkeprofil på 1 eller 2. Modellen er opbygget, så privatkunder ikke kan tildeles en styrkeprofil på 1. ÅRSRAPPORT

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%.

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for 1.3. kvartal 2006 24.10.2006

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

SAMMENDRAG 3 LEDELSESPÅTEGNING 36 REVISIONSPÅTEGNINGER 37 ÅRSREGNSKAB 39 RESULTATOPGØRELSE 47 BALANCE 48 EGENKAPITALOPGØRELSE 49

SAMMENDRAG 3 LEDELSESPÅTEGNING 36 REVISIONSPÅTEGNINGER 37 ÅRSREGNSKAB 39 RESULTATOPGØRELSE 47 BALANCE 48 EGENKAPITALOPGØRELSE 49 Årsrapport 2007 INDHOLD LEDELSESBERETNING JYSKE BANK-KONCERNEN I HOVEDTAL 2 SAMMENDRAG 3 JYSKE BANK-AKTIEN 5 RESULTAT OG FORVENTNINGER 8 RISIKO- OG KAPITALSTYRING 16 PÅTEGNINGER LEDELSESPÅTEGNING 36 REVISIONSPÅTEGNINGER

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...4 2.3 Den interne vurdering

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Dragsholm Sparekasse

Dragsholm Sparekasse Redegørelse for beregning af solvensbehov for Dragsholm Sparekasse 5. september 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse: Konsolidering Forretningsprofil Stresstest Kreditrisiko o Stigning i Sparekassens tabs-

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...5 2.3 Den interne vurdering af

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede.

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHD%DQN'DQPDUN NRQFHUQHQ 5HVXPH Nordea Bank Danmark koncernens resultat for første halvår 2005 steg med 370 mio. kr. til 1.983 mio. kr. sammenlignet med første

Læs mere

Risiko- og finansstyring

Risiko- og finansstyring Risiko- og finansstyring Risiko- og finansstyring Danske Bank anser styringen af risici og kapitalforhold for en af sine kernekompetencer. Risiko- og kapitalstyring er en integreret del af bankens drift,

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Sparekassen har i 27 valgt at anvende overgangsordningen for kreditrisiko i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Målsætninger og risikopolitikker Sparekassen er eksponeret

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4 Bilag 9.06 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Finansiel politik Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere