2 Kommissionen har offentliggjort information om den påtænkte regulering af det europæiske derivatmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Kommissionen har offentliggjort information om den påtænkte regulering af det europæiske derivatmarked"

Transkript

1 Indhold: 1 Ny selskabslov - selvfinansiering og koncerninterne lån 2 Kommissionen har offentliggjort information om den påtænkte regulering af det europæiske derivatmarked 3 Højesterets dom af 6. oktober 2009

2 1 Ny selskabslov - selvfinansiering og koncerninterne lån Af Christian Kragh Andersen og fuldmægtig Veronica Maria Nielsen Den nye selskabslov åbner i et vist omfang op for, at selvfinansiering kan finde sted, og udvider og præciserer området for lovlige koncernlån til udenlandske moderselskaber. Selvfinansiering I henhold til den eksisterende aktieselskabslov og anpartsselskabslov må et selskab ikke direkte eller indirekte yde lån eller stille sikkerhed i forbindelse med erhvervelse af kapitalandele i selskabet eller i dets moderselskab. Når den nye selskabslov træder i kraft, ændres dette således, at selvfinansiering fremover vil være tilladt, forudsat at en række betingelser er opfyldt. Dele af den nye selskabslov forventes at træde i kraft den 18. januar 2010, dog ikke de nye regler om selvfinansiering, der først vil træde i kraft på et senere tidspunkt. Efter de nye regler om selvfinansiering er det grundlæggende et krav, at den forudsatte selvfinansiering godkendes af generalforsamlingen, hvilket skal ske på baggrund af en skriftlig redegørelse udarbejdet af ledelsen. Redegørelsen skal indeholde en baggrundsbeskrivelse, betingelserne for den ønskede økonomiske bistand samt konsekvenserne deraf. Redegørelsen skal efterfølgende offentliggøres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens itsystem. Den økonomiske bistand, der ønskes ydet, skal ske på almindelige markedsvilkår, herunder i relation til rente og ydelsestid, og selvfinansieringen kan alene finde sted indenfor rammerne af selskabets frie reserver. Derudover kræves, at ledelsen foretager en individuel kreditvurdering af den kreds af personer, der skal modtage den økonomiske bistand. Det er værd at bemærke, at det i lovens forarbejder er forudsat, at den kreditvurdering, der skal ske, skal svare til den, en professionel långiver ville foretage. Midlerne må derfor i almindelighed kun stilles til rådighed, hvis det må forventes, at også en professionel långiver (f. eks. bank eller realkreditinstitut) ville stille midlerne til rådighed. Endelig må den samlede økonomiske bistand på intet tidspunkt overstige, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til selskabets økonomiske stilling, og selskabets ledelse vil være ansvarlig for, at selskabet efter den ydede selvfinansiering fortsat har det fornødne kapitalberedskab. På det principielle plan åbner lovændringen således op for, at selvfinansiering nu kan finde sted, men set i lyset af de restriktive og omfattende krav, der stilles, vil lovændringen nok have en begrænset anvendelighed i praksis. Koncernlån Efter de nugældende regler må et selskab ikke yde lån til selskabets aktionærer/anpartshavere eller stille sikkerhed for disses forpligtelser. Der gælder dog en generel undtagelse til dette forbud, således at lån til og sikkerhedsstillelse for moderselskaber er tilladt. Moderselskabsbegrebet har imidlertid hidtil været fortolket af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen således, at det ikke omfattede selskaber beliggende udenfor EU/EØS. Sådanne "moderselskaber" har derfor ikke tidligere kunnet benytte adgangen til at stille lån og sikkerhed i koncernforhold. Med den nye selskabslov vil det fortsat være tilladt at yde lån til danske moderselskaber. Derudover bemyndiges Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til at fastsætte regler om, hvilke udenlandske moderselskaber koncernundtagelsen skal finde anvendelse på. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekendtgørelse er endnu ikke udstedt, men på baggrund af lovforarbejderne til den nye selskabslov må det forventes, at undtagelsen vil komme til at omfatte selskaber, der er beliggende i EU/EØS og i lande, der indgår i de to bedste kategorier på OECD's landerisikoklassifikationsliste. Sidstnævnte omfatter for øjeblikket (bortset fra visse EU/EØS lande): Australien, Canada, Japan, New Zealand, Schweiz, Singapore, Sydkorea, USA, Hong Kong og Taiwan. Forventeligt åbnes adgangen til koncernlån og sikkerhedsstillelser således for moderselskaber hjemmehørende i disse jurisdiktioner, når dele af den nye selskabslov træder i kraft den 18. januar 2010.

3 2 Kommissionen har offentliggjort information om den påtænkte regulering af det europæiske derivatmarked Af Birgitte Schøtt Knudsen og fuldmægtig Emil Deleuran Den 20. oktober 2009 offentliggjorde Kommissionen sit oplæg til reguleringen af det europæiske derivatmarked og lægger dermed op til store ændringer for markedsaktørerne. Derivater har igennem de seneste år været beskyldt for mangt og meget. Mest berømt er den kendte storinvestor Warren Buffets udtalelser om, at derivater er "financial weapons of mass destruction" og tikkende "time bombs". På europæisk plan har Poul Nyrup Rasmussen som formand for De Europæiske Socialdemokrater været en af de helt store fortalere for indførelsen af en streng regulering af kapitalfonde og derivatmarkedet på grund af disses påståede negative følger for økonomien generelt. I overensstemmelse hermed har derivater i almindelighed, og de såkaldte credit default swaps (CDS'er) i særdeleshed, fået en væsentlig del af skylden for investeringsbanken Bear Stearns og forsikringsgianten AIG's kollaps samt Lehman Brothers konkurs - og dermed finanskrisens indtræden for lidt over et år siden. Politikerne på begge sider af Atlanten var derfor hurtigt ude med løfter om at få reguleret det lovløse OTCderivatmarked hurtigst muligt efter finanskrisens indtræden. Disse løfter har nu materialiseret sig i konkrete forslag til regulering af derivatmarkederne i henholdsvis USA og EU. Obama-regeringen fremsatte således 11. august 2009 sit forslag til loven "Over-the-Counter Derivatives Markets Act of 2009", og 20. oktober 2009 offentliggjorde Kommissionen ligeledes sit oplæg til reguleringen af det europæiske derivatmarked. Neden for gennemgås de væsentligste dele af Kommissionens oplæg - dette er dog i vid udstrækning i overensstemmelse med det amerikanske lovforslag. Ifølge Kommissionen er det overordnede formål med den foreslåede regulering at reducere modpartsrisikoen, at reducere den operationelle risiko, at øge gennemsigtigheden i markedet og at øge markedstilliden. Dette søges opnået ved ny regulering af følgende forhold: Derivatmarkedet i almindelighed: Handelen med standardiserede OTC-derivater skal cleares centralt, og handelen med almindelige OTC-derivater skal i højere grad ske på regulerede markeder og ligeledes cleares centralt. Nye pligter for markedsaktørerne: Markedsaktørerne forpligtes til at rapportere om indgåelsen af derivater. Samtidig forpligtes markedsdeltagerne til at stille større sikkerhed ved indgåelsen af bilateralt-clearede derivater, og kapitalkravene ved bilateralt-clearede derivater forhøjes.

4 Udvidelse af tilsynsmyndighedernes kompetence: Tilsynsmyndighederne gives nye muligheder for at indhente information fra relevante virksomheder, og tilsynsmyndighederne gives blandt andet kompetence til at fastsætte konkrete grænser for markedsaktørernes derivatpositioner. Forøgelse af markedstilliden: Markedsmisbrugsdirektivet (2003/6/EF) udvides og præciseres, så det i højere grad tager højde for derivater. Der foregår et væsentligt samarbejde mellem USA og EU vedrørende reguleringen af derivatmarkedet, da ingen af parterne ønsker at have en væsentligt strammere regulering. Dette samarbejde fremgår også af Pittsburgherklæringen fra det seneste G20-topmøde, hvor den fremtidige regulering af derivatmarkedet udgør et selvstændigt punkt. Kommissionens endelige formulering af de konkrete bestemmelser for den nye regulering af det europæiske derivatmarked vil derfor i stor udstrækning ske i samarbejde med USA, og forslaget til en reel retsakt forventes præsenteret i løbet af 2010.

5 3 Højesterets dom af 6. oktober 2009 Af Christian Kragh Andersen og fuldmægtig Veronica Maria Nielsen Etablering af factoringordning indebar en utilbørlig kreditorbegunstigelse, som var omstødelig. Under engagementsforhandlinger med en grossistvirksomhed (G) i foråret 2003 ønskede banken (B) sikkerhed, og en factoringordning blev iværksat med B's finansselskab (F). Ved en efterfølgende tilførsel af G's udestående kundefordringer blev G's usikrede driftskonto i B i løbet af september 2003 nedbragt fra ca. 21,6 mio. kr. til ca. 10,7 mio. kr. Det var B, der havde krævet, at factoringordningen skulle iværksættes, og i tiden frem til konkursen var der løbende blevet overført 80 % af kundefordringerne fra F til G's driftskredit i B. Den nedskrivning af den usikrede bankgæld, som banken havde opnået, begunstigede banken på de øvrige kreditorers bekostning, og da banken kendte eller burde have kendt de omstændigheder, der gjorde dispositionen utilbørlig, kunne ordningen således omstødes. Da G i juli 2004 blev erklæret konkurs, anlagde konkursboet omstødelsessag mod B. Højesteret fandt, at G i juli 2003 havde været insolvent, og at B havde kendt eller burde have kendt G's insolvens på tidspunktet for iværksættelsen af factoringordningen, henset til den forudgående negative udvikling i G.

6 Kontakt Jørgen Permin, partner Søren Thyssen Valerius, partner Thomas Maaberg Hansen, partner Birgitte Schøtt Knudsen Anne Birgitte Jørgensen Lotte Finmand Kjær Nielsen Rasmus Mandøe Jensen Jannie Schibler Christian Kragh Andersen Emil Deleuran

7 Veronica Maria Nielsen fuldmægtig OM PLESNER. Med 200 jurister og en samlet medarbejderstab på 350 medarbejdere er Plesner et af landets førende internationale firmaer med specialer inden for alle erhvervs- og offentligretlige områder. Plesners vision er at være Danmarks bedste firma - det naturlige valg for enhver dansk og udenlandsk virksomhed med behov for erhvervsjuridisk rådgivning." Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed.

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lovforslag om administrative lettelser på funktionærområdet... 1 Nye skattesatser og -grænser... 2 Lovforslag om arbejdsgivers brug af jobklausuler...

Læs mere

Finansiering af Management buyout

Finansiering af Management buyout Juridisk institut Eksamensnr. 410159 Bachelorafhandling Anslag:107.564 HA(Jur.) Finansiering af Management buyout Forfatter Jesper Morsing Jørgensen Hovedvejleder Hanne Søndergaard Birkmose (Juridisk institut)

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Grænseoverskridende fusion og spaltning... 1 Nye regler om revisionsudvalg... 5

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Grænseoverskridende fusion og spaltning... 1 Nye regler om revisionsudvalg... 5 NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 CORPORATE COMMERCIAL Grænseoverskridende fusion og spaltning... 1 Nye regler om revisionsudvalg... 5 Grænseoverskridende fusion og spaltning Af advokat Jacob Christensen

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... 4 Kravene til specifikation af driftsudgifter

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ERHVERVSEJENDOMME Energimærkning pr. 1. juli 2009... 1 Er kreditor forpligtet til at frigive et ejerpantebrev, når der sker indfrielse af ejerpantebrevets hovedstol?... 3

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV

EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 04/2009 CORPORATE NEWSLETTER HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR NY SELSKABSLOV: LOVLIG SELVFINANSIERING

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013 MiFID II Har du styr på det forventede regelsæt i MiFID II (forslag til revision af Markets in Financial Instruments Directive )? Her får du et samlet overblik over MiFID II s målgruppe og bestemmelser.

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ligebehandlingsnævnet... 1 Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark... 2 Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder

Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder Både den del af den aktiebaserede variable løn, der udbetales umiddelbart på beregningstidspunktet og den del, der udskydes over 3 eller 4 år, skal undergives tilbageholdelse i en passende periode. Nye

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Nye valgmuligheder ved. CORPORATe. fondsbegrebet. Corporate Fokus: Aftalefrihed ved Frivillige medarbejderrepræsentationsordninger

Nye valgmuligheder ved. CORPORATe. fondsbegrebet. Corporate Fokus: Aftalefrihed ved Frivillige medarbejderrepræsentationsordninger JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2011 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: fondsbegrebet Nye

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre 40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Af Alexander Kielland og Morten

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere

Rækkevidden For Lovlig Selvfinansiering i Aktietransaktioner

Rækkevidden For Lovlig Selvfinansiering i Aktietransaktioner Rækkevidden For Lovlig Selvfinansiering i Aktietransaktioner af MORTEN WISTOFT Formålet med denne afhandling er at redegøre for rækkevidden af selvfinansieringsforbuddet særligt med henblik på efterfølgende

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere