Ny organisering af postsektoren i Danmark, med virkning fra 23. februar 1995

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny organisering af postsektoren i Danmark, med virkning fra 23. februar 1995"

Transkript

1 Trafikministeriet 9. kontor Dato 23.marts 1995 J.nr. Sagsbeh. Ny organisering af postsektoren i Danmark, med virkning fra 23. februar 1995 Indledning Det danske postvæsens organisatoriske status har været drøftet gennem flere år. I november 1994 blev der opnået politisk enighed om en ændring af Postvæsenets hidtidige status af statsvirksomhed, for derved at forbedre virksomhedens konkurrencemæssige situation. Aftalen blev indgået mellem regeringen (d.v.s. Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Centrumdemokraterne), Venstre og Det Konservative Folkeparti med tilslutning fra Socialistisk Folkeparti. Foruden de nævnte partier kunne også Fremskridtspartiet stemme for lovforslaget ved Folketingets 3. behandling den 31. januar Ny lovgivning Den førnævnte politiske aftale af november 1994 er udmøntet i to love: lov om Post Danmark og lov om postvirksomhed. Lov om Post Danmark

2 2. Postvæsenet er i medfør af Lov om Post Danmark fra den 23. februar 1995 etableret som en ny type offentlig virksomhed, på særlige vilkår: Post Danmark er udskilt fra finansloven, og virksomheden agerer uden statens økonomiske hæftelse eller garanti. Det indebærer f.eks. mulighed for at optage lån med sikkerhed i egen formue inden for en låneramme, der fastsættes af trafikministeren. Staten hæfter ikke for lån, optaget af Post Danmark. Post Danmark aflægger regnskab efter årsregnskabsloven, i lighed med private virksomheder. Regnskabet vil være offentligt tilgængeligt. Post Danmark ledes af en bestyrelse, bestående af 9 medlemmer. 6 medlemmer, herunder formand og næstformand, udpeges af trafikministeren, ud fra samfunds-, bruger- og erhvervsmæssige hensyn. 3 medlemmer vælges af medarbejderne. Bestyrelsen ansætter direktionen for virksomheden, og bestyrelsen har også kompetence til at afskedige denne. Post Danmark ledes som et aktieselskab, idet aktieselskabslovens regler om ledelse samt regler om erstatning gælder for virksomheden, med enkelte ændringer, der skyldes virksomhedens særlige konstruktion. Trafikministeren udøver i Post Danmark de beføjelser, der efter aktieselskabsloven tilkommer generalforsamlingen i et aktieselskab. Ministeren sidestilles herved med en eneaktionær. Ministeren har efter indstilling fra Post Danmark fastsat vedtægter for virksomheden. Vedtægterne kan ændres af ministeren efter drøftelse med bestyrelsen. I Post Danmark afholdes generalforsamling i form af et virksomhedsmøde. Ministeren kan bestemme, at embedsmænd deltager i virksomhedsmødet, der afholdes en gang årligt. Der kan herudover efter behov afholdes ekstraordinært virksomhedsmøde. Hvorfor ændrede organisatoriske rammer for Postvæsenet?

3 3. Baggrunden for ændringen af Postvæsenets rammer skyldes i hovedsagen følgende forhold: Virksomheden mødes, i lighed med andre landes postvæsener, af nye udfordringer og krav som følge af stigende konkurrence fra inden- og udenlandske virksomheder. Omkring 40% af Post Danmarks indtægter skabes i dag på konkurrenceområder, og procentsatsen forventes at stige i de kommende år. Konkurrenceområder er pakker, adresseløse forsendelser, kurerpost, blade m.v. Dertil kommer den indirekte konkurrence fra nye kommunikationsmedier (EDI, elektronisk post via netværk, datanet m.v.) samt ændrede forbrugsvaner. Udviklingen i retning af øget konkurrence understreges af EU s debatoplæg Grønbogen, der især lægger op til følgende: * Liberalisering af postområdet * Opretholdelse af den universelle tjeneste og, som modydelse herfor, en eneret omend i en reduceret udgave. * Adskillelse af myndigheds- og driftsopgaver. Hvorfor ej videreføre Postvæsenet som statsvirksomhed? Postvæsenet havde tidligere status af statsvirksomhed, og denne model indebar på mange punkter en vis fleksibilitet. Alligevel var modellen til hinder for maksimal effektivitet og markedsudvikling. Statsvirksomhedsmodellen var problematisk bl.a. på grund af: - binding til finansloven. Afhængighed af udfaldet af hvert års finanslov samt komplicerede regler for den regnskabsmæssige håndtering af investeringer. - beskyldning om konkurrenceforvridende krydssubsidiering, som var et tilbagevendende spørgsmål. Beskyldningerne gav bl.a. anledning til politiske betænkeligheder, bl.a. hvad angik Postvæsenets adgang til indførelsen af nye tjenester.

4 4. - vanskeligheder som følge af det statslige bevillingssystem med hensyn til Postvæsenets adgang til indgåelse af forpligtende samarbejdsaftaler og alliancer med andre inden- og udenlandske virksomheder, oprettelse af datterselskaber m.v. Hovedprincipper ved omdannelsen af Postvæsenet Følgende principper er lagt til grund for Postvæsenets etablering som selvstændig offentlig virksomhed: * Den kommercielle handlefrihed skal forøges markant * Post Danmarks virksomhedsdrift skal adskilles fra myndighedsopgaverne * Samfundet skal sikres en ensartet, landsdækkende postbetjening af høj kvalitet. * Der skal sikres lige konkurrencevilkår i postsektoren. * Der sker en vis reduktion af eneretten for derved at skabe øget konkurrence om den bedst mulige betjening af borgere og erhvervsliv. Lov om postvirksomhed Et vigtigt element ved omdannelsen af Postvæsenet har været ønsket om fortsat at sikre det danske samfund en ensartet, landsdækkende postbetjening af høj kvalitet. Til gengæld for en befordringspligt har Post Danmark eneret på postbefordring af adresserede breve inden for en bestemt vægt- og prisgrænse, der er fastsat af trafikministeren. Dette kommer til udtryk i en koncession, som trafikministeren, med hjemmel i lov om postvirksomhed, har meddelt Post Danmark. Koncessionen Efter koncessionen forpligtes Post Danmark til at sikre en effektiv indsamling, transport og omdeling af adresserede breve (op til 1 kg.), pakker (op til 20 kg.), dag- uge og månedsblade, tidskrifter (op til 500 gram) samt blindeforsendelser (op til 7 kg.).

5 5. Som modydelse herfor har Post Danmark eneret vedrørende indenlandske og grænseoverskridende adresserede breve. Enerettens afgrænsning er ændret fra henholdsvis 1000 gram (indland) og 2000 gram (udland) til en øvre vægtgrænse på 250 gram. Eneretten for indenlandske adresserede breve er tillige afgrænset af en prisgrænse, svarende til taksten for et brev af første vægtsats ganget med faktoren 6 for indenlandske breve. I koncessionen fastlægges derudover blandt andet vilkår vedrørende service- og kvalitetsmål, takstfastsættelse på enerets- og bladområdet, posthusnettets omfang m.v. Med hensyn til takstfastsættelsen gælder det, at taksterne som hovedregel fastsættes af koncessionshaveren, d.v.s. Post Danmark. Takstniveauet for indenlandske breve omfattet af eneretten og for dag-, uge- og månedsblade samt tidsskrifter skal godkendes af ministeren. Til brug for godkendelsen af takstniveauet udarbejdes for indenlandske forsendelser, omfattet af eneretten, en prisloftsmodel. Modellen består i, at taksterne reguleres med den procentvise udvikling i bruttoprisindekset (forbrugerprisindekset) med fradrag af 1 procentpoint. Modellen er indført for at give forbrugerne en garanti for, at der ikke sker vilkårlige forhøjelser på eneretsområdet samt for at sikre, at koncessionshaver til stadighed har et incitament til at effektivisere driften. Forholdet til Post Danmarks konkurrenter Efter den danske konkurrencelovs 2 omfatter lovens tilsyns- og sanktionssystem ikke erhvervsvirksomheder, hvis udøvelse i henhold til særlig hjemmel bestemmes af eller godkendes af det offentlige. En sådan virksomhed er i stedet alene omfattet af konkurrencelovens 15, hvorefter den relevante tilsynsmyndighed, Konkurrencerådet, alene kan rette henvendelse til vedkommende offentlige myndighed og påpege mulige skadelige virkninger for konkurrencen.

6 6. Disse forhold er ændret for Post Danmarks vedkommende. Eneretten indebærer en potentiel risiko for konkurrenceforvridende krydssubsidiering fra enerets- til konkurrenceområdet. Derfor indeholder koncessionen krav om overholdelse af visse konkurrence- og regnskabsmæssige bestemmelser, som skal forebygge konkurrenceforvridende krydssubsidiering. Disse krav indarbejdes i et regnskabsreglement for Post Danmark, som fastsættes af ministeren efter drøftelse med Konkurrencerådet, jf. ovenfor. Post Danmark vil tillige være omfattet af konkurrenceloven for den del af virksomheden, som hverken er omfattet af eneret eller befordringspligt. Post Danmark er dermed, hvad angår konkurrencelovens tilsyns- og sanktionssystem, stillet på lige fod med private virksomheder, hvad angår de rene konkurrenceområder. På øvrige områder, d.v.s. på områder hvor Post Danmark er pålagt befordringspligt, er virksomheden stillet som andre offentlige virksomheder, hvis udøvelse bestemmes eller udøves af det offentlige. Med fastsættelsen af et særskilt regnskabsreglement og med ændringen i forhold til konkurrencelovgivningen for de områder, hvor Post Danmark hverken har eneret eller er pålagt befordringspligt, er der taget initiativ til at give Post Danmarks konkurrenter sikkerhed for, at konkurrencen udøves på lige og fair vilkår. Dertil kommer, at Post Danmarks regnskab vil skulle opgøres efter årsregnskabsloven, hvorved virksomheden og dens konkurrenter vil kunne bedømmes efter ensartede kriterier. Desuden er også Post Danmarks overtagelse af det tidligere Postvæsens aktiver baseret på kommercielle vilkår. Post Danmark har således overtaget Postvæsenets nettoaktiver med fradrag for goodwill, der er fastsat til 2,6 mia. kr., og som skal indbetales til staten inden den 1. juli Den resterende del af Postvæsenets nettoaktiver er indskudt af staten som ansvarlig egenkapital. Det vil i forbindelse med finansieringen af indbetalingen på 2,6 mia.kr. være nødvendigt for Post Danmark at optage lån. Herved vil

7 7. Post Danmark i høj grad være i samme startsituation med rentebyrde m.v., som private normalt har ved virksomhedsetablering. Post Danmark vil også skulle afgive et årligt udbytte til staten. Etablering af tilsynsinstans Ved etablering af Post Danmark blev det hidtidige Generaldirektorat for P&T nedlagt. De departementale og myndighedsmæssige opgaver på postområdet blev samtidig hermed overført til Trafikministeriet. Trafikministeren fastsætter vilkårene for Post Danmarks udnyttelse af koncessionen og fører tilsyn med, at Post Danmark overholder vilkårene. Efter loven er ministeren bemyndiget til at henlægge tilsynsopgaverne til en dertil oprettet tilsynsmyndighed under Trafikministeriet - Posttilsynet. Posttilsynet forventes etableret primo april måned, og Posttilsynet vil skulle føre tilsyn med, at koncessionshaveren overholder vilkårene i koncessionen. Posttilsynet vil ligeledes skulle føre tilsyn med andre virksomheder, der udøver erhvervsmæssig postbefordring af adresserede breve og andre adresserede forsendelser, der vejer op til 20 kg. Sådanne virksomheder vil være forpligtet til at anmelde deres virksomhed til Posttilsynet. Der er dog ikke tale om en egentlig godkendelsesordning, men alene en ordning, der tager sigte på at registrere operatørerne på området, således at Posttilsynet bl.a. kan sikre, at der i virksomhederne etableres forsvarlige procedurer for f.eks. behandling af uanbringelige brevforsendelser. Hvorfor ikke en aktieselskabsmodel Arbejdet med ændring af Postvæsenets organisationsstruktur begyndte for mere end 4 år siden. Der har i den forløbne periode været overvejelser om gennem en omdannelse fra statsvirksomhed til aktieselskab at forbedre Postvæsenets konkurrencemæssige situation.

8 8. Både markedsudviklingen og udviklingen af nye styre- og organisationsformer i den offentlige sektor havde indflydelse på, at man indledningsvis i drøftelserne anså aktieselskabsmodellen som den mest velegnede organisationsmodel for Postvæsenet. En A/S-model ville, i betragtning af det store antal tjenestemænd i Postvæsenet, ca ialt, have nødvendiggjort en ny ansættelsesform for de tjenestemandsansatte medarbejdere. Alternativet hertil ville have været en udlånsordning, som er anvendt i andre tilfælde. Personaleorganisationerne tilkendegav i forbindelse med drøftelserne, at de ville foretrække at bevare deres tjenestemandsansættelse i staten. Det betød, at staten i givet fald ville have været henvist til at benytte sig af en udlånsordning. En sådan løsning var allerede af praktiske grunde ikke ønskelig. Bl.a. på den baggrund blev organisationsmodellen - selvstændig offentlig virksomhed på særlige vilkår - udviklet. Derved kunne de tjenestemandsansatte medarbejdere i Postvæsenet bevare deres ansættelsesform i staten. Afrunding Post Danmark-konstruktionen er en smidig og moderne organisationsmodel, hvor der er taget hensyn til forskellige interesser: Modellen giver virksomheden en betydelig kommerciel bevægelsesfrihed, der gør det muligt for virksomheden at svare igen på den skærpede konkurrencesituation. Den samfundsmæssige forpligtelse i form af landsdækkende befordringspligt kan videreføres samtidig med, at virksomheden opnår øget handlefrihed. Modellen tager højde for en meget stor andel af medarbejdernes ansættelsespræferencer. Der er herved, i lighed med andre omdannelser af tidligere statsvirksomheder, lagt vægt på, at

9 9. Postvæsenets omdannelse har kunnet gennemføres i et konstruktivt samarbejde med medarbejderne. Med hensyn til løn- og ansættelsesvilkår for medarbejderne er Post Danmark omfattet af det statslige regelsæt, men der er med lov om Post Danmark givet virksomheden visse frihedsgrader, som vil kunne udnyttes fremover, med finansministerens og trafikministerens tilslutning. Afsluttende bemærkninger Som det formentlig er fremgået, er der ved udviklingen af modellen i høj grad skelet til den norske statsforetak -model. Som det også er fremgået, har man i Danmark valgt at opretholde en eneret på postbefordring af adresserede forsendelser, som modydelse for den landsdækkende befordringspligt. Derved har det været formålet at opretholde en selvregulerende mekanisme, således at indtægterne fra eneretsområdet i et vist omfang kan finansiere udgifterne ved varetagelsen af den landsdækkende befordringspligt. I den danske model har man dermed afstået fra at lade udgifterne ved den landsdækkende befordringspligt finansiere ved offentlige tilskud. Eneste undtagelse herfra er en videreførsel af det statslige tilskud til Post Danmark til finansiering af underskuddet ved postbefordring af blade, som fremkommer ved, at udgiverne, i lighed med praksis i mange andre lande, kan få aviser og blade omdelt til kunstigt lave takster. I en efterfølgende artikel vil der nærmere blive redegjort for, hvilke muligheder der, set fra Post Danmarks side, er givet med vedtagelsen af de her omtalte love. Michael Birch, Kontorchef, Trafikministeriet.

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Banedanmark. selvstændig offentlig virksomhed

Banedanmark. selvstændig offentlig virksomhed Omdannelse af Banedanmark til en selvstændig offentlig virksomhed Udarbejdet af: Dansk Jernbaneforbund Dansk Metal 3F Rapportens indhold Indledning... 3 Det bedste valg... 4 Politiske aspekter... 5 - Rammerne...

Læs mere

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004.

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004. Kommunal selskabsdannelse København, februar 2004. 1. INDLEDNING. EMNEAFGRÆNSNING OG DISPOSITION...3 2. HVORNÅR ER KOMMUNAL SELSKABSDANNELSE LOVLIG?...4 2.1 LOVBESTEMTE TILFÆLDE...4 2.2 ULOVBESTEMTE TILFÆLDE...6

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960

ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960 ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960 5. BETÆNKNING REVISIONSDEPARTEMENTERNES OG HOVEDREVISIONENS FORHOLD BETÆNKNING NR. 408 1960 Administrationsudvalgets betænkning Bilag Indholdsfortegnelse I. Administrationsudvalgets

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ændret ordlyd i 24, 59, stk. 1, og 65, stk. 4, samt korrekturrettelser Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens

Læs mere

11. august 2006 EM 2006/10 10. maj 2006 FM 2006/24 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

11. august 2006 EM 2006/10 10. maj 2006 FM 2006/24 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 11. august 2006 EM 2006/10 10. maj 2006 FM 2006/24 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: På Forårssamlingen 2004 fremlagde Landsstyret Teleredegørelse for Grønland

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

KOLLEKTIV INVESTERING I AKTIER

KOLLEKTIV INVESTERING I AKTIER KOLLEKTIV INVESTERING I AKTIER BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF HANDELSMINISTERIET NEDSATTE UDVALG VEDRØRENDE INVESTERINGSVIRKSOMHED BETÆNKNING NR. 505 1968 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indhold Side

Læs mere

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK.

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 27-06 2012 12/06377 /SHA/SUPO PUNKT #: TEKST HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 5 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 164 - Bilag 1 O Notat Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven NOTAT Skabelon (Max en side pr. emne) Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00022 Ref. BoJen, Torkil Den 6. september 2012 Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering

Læs mere

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K NÆRRADIO OG LOKAL-TV Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K Betænkning nr. 1116 København 1987 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-6841-9

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Side 1. Styrelsesloven fastsætter nogle principper, som sikrer Lagtinget den afgørende magt over og kontrol med landskassens økonomiske forhold:

Side 1. Styrelsesloven fastsætter nogle principper, som sikrer Lagtinget den afgørende magt over og kontrol med landskassens økonomiske forhold: Side 1 Bemærkninger til lovforslaget Generelle bemærkninger Indledning Revisionen af landsregnskabet og andre offentlige regnskaber samt behandlingen og godkendelsen i Lagtinget er vigtige elementer i

Læs mere

Energi & Forsyning. September 2014

Energi & Forsyning. September 2014 Energi & Forsyning September 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion Udkast til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Høringsudkast til ny vejlov 3 4 5 I denne udgave af Energi & Forsyning

Læs mere

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere