Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a."

Transkript

1 Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

2 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet Sønderjylland a.m.b.a. (ESS), ESS Energiselskabet Sønderjylland Syd a.m.b.a., HOEF (Haderslev og Omegns Elforsyning), Sydvest Energi a.m.b.a., SAEF a.m.b.a., Energiselskabet EASV a.m.b.a. (Energi-Andelsselskabet Sønderjyllands Vestkyst med begrænset ansvar), MSE (Midtsønderjyllands Energiforsyning) og Vest Energi a.m.b.a. (Vest Energi). 2. Selskabets hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. Formål 1. Selskabets formål er: at sikre forbrugerne i det syd- og sønderjyske område sikker og konkurrencedygtig energi at sikre forbrugerne i det syd- og sønderjyske område politisk indflydelse på deres energiforsyning at drive netvirksomhed, forsyningspligtvirksomhed og elproduktionsvirksomhed - således som disse virksomheder er defineret i Elforsynings loven - gennem datterselskaber og ved deltagelse i andre selskaber at drive elproduktionsvirksomhed, virksomhed med handel med el, systemansvarlig virksomhed m.m. - alene eller sammen med andre - i selvstændige selskaber med begrænset ansvar, og at udøve anden virksomhed, der efter bestyrelsens nærmere bestemmelse hensigtsmæssigt kan udøves af selskabet i tilknytning til energiforsyningen. 3. Medejerforhold og fusion 1. Selskabet kan sammensluttes med andre selskaber henholdsvis optage andre selskaber eller lade sig optage i andre selskaber efter vedtagelse af repræsentantskabet med den for vedtægtsændringer foreskrevne kvalificerede majoritet, jf Selskabet kan med respekt af foreliggende aftaler udvide forsyningen til andre områder og foretage regulering af forsyningsgrænser, også for så vidt angår bevillingspligtig net- og elforsyningsvirksomhed, såfremt der opnås bevilling hertil.

3 4. Andelshavere 1. Som andelshaver kan optages enhver, der aftager el og har rådighed over en installation i selskabets bevillingsområde, der er tilsluttet selskabets eller dets datterselskabers elnet. Enhver fysisk eller juridisk person, der af selskabet er registreret som aftager af elektricitet gennem selskabets eller dets datterselskabers net, betragtes som andelshaver. Transformatorforeninger og elforsyningsselskaber kan efter bestyrelsens beslutning og på de af bestyrelsen fastsatte vilkår herfor optages som andelshavere i selskabet, men kan omvendt ikke ved bestyrelsens beslutning tvinges til at udtræde af selskabet. Selskabet er berettiget til at levere elektricitet til særlige elforbrugere, der ikke optages som andelshavere. 2. Enhver andelshaver er berettiget til at udtræde af selskabet. En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen del af selskabets formue. 5. Andelshavernes hæftelse 1. Andelshaverne hæfter ikke for selskabets gæld. 6. Kapitalforhold og optagelse af lån 1. Den til selskabets formål nødvendige kapital, som selskabet ikke selv råder over, skaffes til veje ved optagelse af lån. Som sikkerhed kan bestyrelsen give panteret. Selskabet kan endvidere stille sikkerhed for datterselskabers gæld. 2. Selskabets sikkerheds- og garantistillelser skal dog ske indenfor formåls paragraffens og lovgivningens - herunder især Elforsyningslovens - rammer. 7. Repræsentantskabet 1. Repræsentantskabet er selskabets højeste myndighed. 2. Repræsentantskabet består af repræsentanter, der vælges af andelshaverne ved valg i valgkredse i henhold til et af repræsentantskabet udarbejdet valgregulativ. 3. Selskabets netområde er opdelt i 10 valgkredse. SIDE 3

4 4. Der vælges én repræsentant for hver påbegyndt 800 andelshavere (installationer) indenfor valgkredsen (opgjort pr. 1. august i valgåret). En person kan være andelshaver - og dermed stemmeberettiget og valgbar i flere valgkredse, men kan kun opstilles i én valgkreds. Repræsentantskabet kan, med et kvalificeret flertal efter de for vedtægtsændringen gældende regler, jf. 13, ændre valgkredsenes antal og størrelse samt det nævnte antal repræsentanter i forhold til antallet af installationer. 5. Repræsentanterne vælges for en 4-årig periode. Valgperioden følger kalenderåret. 6. Valghandlingen gennemføres i sidste kvartal før en ny valgperiodes begyndelse. 7. Valget afholdes ved brevafstemning samtidig i alle valgkredse. Bestyrelsen kan lade valgene gennemføre ved anvendelse af et andet sikkert medie - herunder elektronisk medie. Uanset valget af valgprocedure påhviler det bestyrelsen at sikre en forsvarlig indkaldelse til og afvikling af valghandlingen. Valgmateriale skal udsendes til andelshaverne senest 8 dage før valghandlingen finder sted. 8. Repræsentanter vælges af og blandt valgkredsens andelshavere eller disses ægtefæller eller samlevere. Juridiske personer, der er andelshavere, kan udpege en person, der på deres vegne kan afgive stemme og modtage valg. Repræsentanter skal være myndige. 9. Hver andelshaver har én stemme pr. installation. 10. Der foretages valg blandt de opstillede kandidater iht. det af repræsentantskabet udarbejdede valgregulativ. Opstilling og valg foregår på skriftligt grundlag eller via andet tilsvarende sikkert medie. Er der ikke fremkommet tilstrækkelige forslag til repræsentanter, er de opstillede valgt uden valghandling. Det samme er tilfældet, såfremt antallet af opstillede svarer til det antal repræsentanter, der skal vælges. Skulle valg af repræsentanter ikke kunne finde sted på grund af manglende forslag, besættes de pladser, der derved bliver ledige, ikke. 11 En valgt repræsentant, der ophører med at være andelshaver i den valgkreds, hvori han er valgt, men som fortsat er andelshaver i selskabet, kan forblive som repræsentant for den pågældende valgkreds, indtil valgperioden udløber.

5 8. Repræsentantskabsmøder 1. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes en gang om året inden udgangen af april med en dagsorden, der bl.a. indeholder følgende punkter: 1. Udpegning af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år. 3. Forelæggelse af årsrapport for det forløbne år til godkendelse. 4. Budgetorientering. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7. Valg af statsautoriseret revisor. 8. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal indsendes skriftligt inden den 1. marts. Ordinære repræsentantskabsmøder indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og ved skriftlig meddelelse, vedhæftet den fulde dagsorden, resultatopgørelsen og kopi af eventuelle forslag, til hver enkelt repræsentant. 2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/10 af repræsentanterne skriftligt anmoder derom og samtidig opgiver, hvilke spørgsmål der ønskes behandlet. Desuden kan to bestyrelsesmedlemmer i forening indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabsmødet skal afholdes inden 1 måned efter begæringens modtagelse. Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, indkalde repræsentantskabet til en orientering om selskabets forhold. 3. Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke komme til afstemning. 4. Over repræsentantskabets møder føres en beslutningsprotokol, der underskrives af dirigenten. Et medlem, der ikke er enig i repræsentantskabets beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få ført sin mening til protokollen. Protokollen gøres elektronisk tilgængelig for repræsentantskabets medlemmer og udsendes i kopi til de medlemmer, der anmoder om det. 5. Selskabet skal vederlagsfrit fremsende selskabets årsregnskab samt dagsorden og referat vedrørende repræsentantskabets møder til andelshavere, som skriftligt har anmodet herom. SIDE 5

6 6. Har en andelshaver fremsat anmodning efter stk. 5, skal årsregn skabet fremsendes senest 2 uger før repræsentantskabsmødet, hvor årsregnskabet behandles. Dagsorden for repræsentantskabs møde skal fremsendes senest 8 dage før mødet. Referat af repræsen tantskabsmøde skal fremsendes senest 4 uger efter mødets afholdelse. 9. Repræsentantskabsmødets ledelse og beslutningsdygtighed 1. Repræsentantskabsmødet ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der træffer alle beslutninger angående ledelsen af repræsentantskabsmødet og de foreliggende sagers behandlinger samt afstemninger. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uden hensyn til, hvor mange repræsentanter der er mødt, jf. dog På repræsentantskabsmødet afgøres alle sager ved simpelt stemme flertal, jf. dog 3.1, 7.4 og 13. Hver repræsentant har kun én stemme, og ingen kan stemme ved fuldmagt. Skriftlig afstemning finder sted, hvis bestyrelsen eller 1/10 af de tilstedeværende repræsentanter forlanger det, og i øvrigt når dirigenten bestemmer det. Eventuelle valg til bestyrelsen er altid skriftlige. 10. Bestyrelsen 1. Bestyrelsen forestår selskabets overordnede ledelse. 2. Bestyrelsen består af 14 medlemmer, hvoraf 12 medlemmer vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer i henhold til den nedenfor beskrevne procedure, 1 for hver valgkreds, 2 vælges på tværs af kredsene, medens 2 medlemmer vælges af og blandt medarbejderne i den samlede koncern. 3. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år. Genvalg kan finde sted. Valgperioden begynder umiddelbart efter repræsentantskabsmødets afholdelse og slutter på det repræsentantskabsmøde, hvor næste bestyrelsesvalg finder sted. Ved et bestyrelsesmedlems længerevarende eller permanente forfald foretages valg af nyt bestyrelsesmedlem ved førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde. Medarbejdere i selskabet eller dets datterselskaber kan ikke vælges som medlemmer af bestyrelsen (undtagen som medarbejderrepræsentanter).

7 4. 10 medlemmer til bestyrelsen vælges af repræsentantskabet efter indstilling af repræsentanterne for den pågældende valgkreds på følgende måde: Senest 6 uger før det ordinære repræsentantskabsmøde, hvor valg finder sted, meddeles det skriftligt repræsentanterne, at der afholdes bestyrelsesvalg på det kommende repræsentantskabsmøde. Selskabet foranlediger afholdelse af orienteringsmøder for de enkelte kredses repræsentanter. Repræsentanterne for den enkelte valgkreds kan herefter indsende forslag til valg af bestyrelsesmedlem for deres kreds til selskabets kontor indtil datoen for afholdelse af orienteringsmøde for repræsentanterne i kredsen eller komme med forslag senest under selve orienteringsmødet. Navnene på den eller de foreslåede kandidater, sammen med disses vigtigste data, meddeles hele repræsentantskabet sammen med indkaldelsen til mødet. Efter afholdelse af orienteringsmøde kan der ikke foreslås nye kandidater, ligesom nye kandidater ikke kan foreslås på selve repræsentantskabsmødet. 2 medlemmer til bestyrelsen vælges af repræsentantskabet ved direkte valg på tværs af kredsene. 5. Valget sker ved simpelt stemmeflertal. 6. Er der stillet forslag om tre eller flere kandidater til en enkelt bestyrelsesplads, og ingen opnår over halvdelen af de afgivne stemmer, foretages omvalg med udeladelse af den kandidat, der har fået det mindste antal stemmer, indtil én af kandidaterne har opnået over halvdelen af de afgivne stemmer. Er der kun opstillet én kandidat, anses den pågældende for valgt. Eventuelle blanke stemmesedler medregnes ikke. 7. Bestyrelsen vælger af sin midte for et år ad gangen formand og næstformand samt medlemmer til andre organer, hvor selskabet er repræsenteret. 8. Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv. 9. Formanden drager omsorg for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, som hovedregel 6 gange årligt. SIDE 7

8 Ethvert medlem af bestyrelsen eller selskabets administrerende direktør kan forlange, at bestyrelsen indkaldes, når det samtidig oplyses, hvilke spørgsmål der ønskes behandlet. I disse tilfælde skal et sådant møde finde sted senest en måned efter begæringens fremsættelse. Medlemmer af direktionen har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i de enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse. 10. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. 11. De af bestyrelsen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 12. Bestyrelsen kan blandt sine medlemmer vælge et forretningsudvalg. Formanden er i så fald også formand for forretningsudvalget. 13. Ved valg af to medlemmer til andre bestyrelser, repræsentantskaber, udvalg m.v. kan et mindretal på mindst en tredjedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger det ene medlem. Ved valg af tre eller flere medlemmer kan et mindretal på mindst en fjerdedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger en forholdsmæssig andel af de medlemmer, som skal vælges. Bestyrelsen fastsætter forretningsudvalgets kompetence og arbejdsområde. 11. Bestyrelsens bemyndigelse - tegningsret 1. Til at forestå den daglige ledelse af selskabet ansætter bestyrelsen en direktion bestående af 1-3 medlemmer, heraf en administrerende direktør. Det af bestyrelsen ansatte personale afskediges også af bestyrelsen. Det øvrige personale ansættes og afskediges af den administrerende direktør. 2. Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden eller næstformanden i forening med et medlem af direktionen. Bestyrelsen kan meddele prokura. 3. Bestyrelsen godkender det årlige budget. 4. Bestyrelsen vælger repræsentanter til juridiske organisationer og organer, interesseforeninger m.v., hvori selskabet er repræsenteret.

9 Bestyrelsen og et eventuelt forretningsudvalg skal føre en beslutningsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Et mindretal - og direktionen - kan forlange deres motiverede indstilling tilført beslutningsprotokollen. 12. Regnskab og revision 1. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Årsrapporten revideres af en af repræsentantskabet for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor. Bestyrelse og direktion fastlægger sammen med den valgte revisor instruks for revisionsarbejdet. 2. Selskabets indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål, og det årlige overskud kan aldrig udbetales til andelshaverne, jf. dog 14, stk Vedtægtsændringer 1. Forandringer i vedtægterne behandles af repræsentantskabet. Det kræves, at halvdelen af repræsentantskabets medlemmer deltager i afstemningen, og at beslutningen vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer. (Blanke stemmer betragtes ikke som afgivne stemmer). Er der ikke afgivet stemmer af halvdelen af repræsentanterne, men to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget, indkalder bestyrelsen til et nyt repræsentantskabsmøde med mindst 14 dages varsel, og på dette kan forslaget gyldigt vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange der deltager i afstemningen. 2. Ved beslutning om selskabets fusion og ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal mere end halvdelen af samtlige medlemmer af repræsentantskabet være til stede. 3. Ændringer i selskabets vedtægter skal godkendes af Energistyrelsen. 14. Selskabets opløsning 1. Beslutning om selskabets opløsning følger reglerne i 13 om vedtægtsændringer. 2. I tilfælde af, at det i henhold til stk. 1 besluttes at opløse selskabet, vælger repræsentantskabet ved simpelt stemmeflertal et likvidationsudvalg, der træder i bestyrelsens sted. SIDE 9

10 Likvidationsudvalget, i hvilket også andre end andelshavere kan indvælges, forestår afviklingen af selskabet og tegner dette i enhver henseende. 3. Et eventuelt overskud kan ikke udbetales til selskabets andelshavere men anvendes til selskabets formål, herunder efter repræsentantskabets nærmere bestemmelser til videreførelse af den af selskabet drevne virksomhed. 15. Tvistigheder 1. Tvistemål mellem selskabet og andelshavere afgøres ved de ordinære domstole under anvendelse af danske love og retsregler, eventuelt efter forelæggelse for Energitilsynet. 16. Ikrafttræden Nærværende vedtægter træder i kraft pr. 1. januar 2006 og er senest redigeret pr. 27. april 2010.

11 SIDE 11

12 SYD ENERGI Ravnevej Esbjerg Ø Tlf Fax COPSØ A/S

Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a.

Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a. Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a. Gældende fra 7. maj 2015 1 1. Navn, hjemsted og selskabsform: 1.1. Selskabets navn er EnergiMidt Holding a.m.b.a. 1.2. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne. VEDTÆGTER 2012 De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a Amalievej 20 1875 Frederiksberg C. Denmark CVR- nr. 82 28 90 11 tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.dk VEDTÆGTER

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A Vedtægter Marts 2012 Vedtægterne er godkendt på den ekstraordinære generalforsamlingen d. 24. oktober 2011 og af Byrådet d. 6 marts. 2012 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere