HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010"

Transkript

1 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Fogedretten i Glostrup den 26. august 2009 og af Østre Landsrets 6. afdeling den 2. oktober I påkendelsen har deltaget fem dommere: Torben Melchior, Peter Blok, Børge Dahl, Poul Dahl Jensen og Henrik Waaben. Påstande Kærende, Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S, har nedlagt følgende påstande: Påstand 1: Indkærede, Scandinavian Securities ApS, skal som auktionskøber anerkende, at selskabet ikke er berettiget til at overtage restgælden på Pantebrevsselskabets pantebrev på 1. prioriteten i ejendommen Mårkærvej 11, 2630 Tåstrup, og at Pantebrevsselskabet har været berettiget til at kræve det fulde pantsikrede beløb på 1. prioritetspantebrevet, ,03 kr., indfriet. Påstand 2: Scandinavian Securities skal anerkende, at sikkerhedsstillelsen efter auktionsvilkårene for opfyldelsen af buddet i forhold til Pantebrevsselskabets 1. prioritetspantebrev skal beregnes med ¼ af ejerpantebrevets pålydende eller ,25 kr.

2 - 2 - Scandinavian Securities har påstået stadfæstelse. Scandinavian Securities har for det tilfælde, at Højesteret giver Pantebrevsselskabet medhold i påstand 1 nedlagt påstand om, at Pantebrevsselskabet skal anerkende, at indfrielsesfristen på 6 måneder i henhold til auktionsvilkårene skal regnes fra datoen for Højesterets afgørelse, og at sikkerhedsstillelsen skal forblive kr. Pantebrevsselskabet har påstået frifindelse for Scandinavian Securities selvstændige påstand. Supplerende sagsfremstilling På ejerpantebrevets side 1 er indsat følgende opsigelsesvilkår: Opsigelse: Nærværende pantebrev kan til enhver tid opsiges af kreditor eller af debitor med 14 dages varsel. Ejerpantebrevet er ved håndpantsætning og senere tinglyst underpantsætning stillet til sikkerhed for et underliggende låneforhold med et lånebeløb på 22,7 mio. kr., som er nærmere reguleret i låneaftale af 30. januar Denne låneaftale indeholder bl.a. følgende vilkår: 2. RENTE- OG AFDRAGSVILKÅR Lånet forrentes fra udbetalingstidspunktet gennem en variabel rente svarende til 12 måneders CIBOR + 2,00 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld Den årlige rente betales over 4 terminer hver den 11.03, 11.06, & første gang Lånet forfalder til indfrielse til kurs 100,00 den OPSIGELSE Långiver er alene berettiget til at kræve nærværende låneaftale øjeblikkeligt indfriet jf. bestemmelserne i afsnit SIKKERHEDSSTILLELSE Til sikkerhed for låneaftalen, herunder overholdelse af samtlige forpligtelser overfor långiver, giver låntager långiver primær håndpant i Ejerpantebrev kr ,00 med 1. prioritets panteret i ejendommen matr.nr. 10 E Høje Taastrup by, Taastrup Nykirke beliggende Mårkærvej 11, 2630 Tåstrup.

3 - 3 - Sikkerheder stillet af låntager tjener tillige til sikkerhed for enhver anden forpligtelse, som låntager ved egen medvirken har eller måtte få overfor långiver. 7. MISLIGHOLDELSE Långiver kan kræve lånet indfriet øjeblikkeligt ved misligholdelse. Som misligholdelse betragtes manglende opfyldelse af de herunder anførte bestemmelser A-J. F. Hvis den i afsnit 5 nævnte ejendom sælges, eller der sker ændringer i låntagers eller de kautionerende selskabers ejerstruktur. Anbringender Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S har anført, at det i teori og praksis er antaget, at gæld, for hvilken der er stillet sikkerhed ved håndpant i et ejerpantebrev, ikke kan kræves overtaget af auktionskøber på en tvangsauktion. Tvangsauktionsklausulen i pkt. 10 i Justitsministeriets pantebrevsformular A regulerer ikke spørgsmålet om gældsovertagelse på et lån sikret ved et ejerpantebrev. Forfaldsbestemmelserne i det underliggende låneforhold samt ejerpantebrevets individuelle tekst, hvorefter der gælder en generel gensidig adgang til opsigelse med 14 dages varsel, fører også til, at der ikke kan kræves gældsovertagelse. Det er uden betydning, at den i allongen til ejerpantebrevet aftalte fravigelse af tvangsauktionsklausulen ikke måtte kunne påberåbes over for efterstående panthavere som følge af tinglysningslovens 40, stk. 6. Auktionsvilkårenes betalingsfrist på 6 måneder fra auktionsdagen er udløbet, og der er ikke hjemmel til at fastsætte en længere frist. Scandinavian Securities ApS har anført, at det underliggende gældsforhold ikke er af en karakter, som gør gældsovertagelse umulig. Tvangsauktionsklausulen i pantebrevsformular A pkt. 10 må derfor have virkning efter sit indhold, medmindre den er gyldigt fraveget, også når der er tale om et ejerpantebrev, jf. herved formulartvangen efter tinglysningslovens 50 f. Da Pantebrevsselskabet ikke har iagttaget tinglysningslovens 40, stk. 6, i forhold til Scandinavian Securities, kan allongen ikke påberåbes. Spørgsmålet om, hvorvidt Pantebrevsselskabet kan opsige det underliggende gældsforhold efter tvangsauktionsklausulens udnyttelse, bør ikke afgøres af Højesteret som første instans.

4 - 4 - Under alle omstændigheder kan tvangsauktionsklausulen ikke tilsidesættes ved en utinglyst aftale mellem debitor og håndpanthaver og må efter sit indhold gælde forud for opsigelsesbestemmelsen på 14 dage i ejerpantebrevet. Pantebrevsselskabet kan ikke som håndpanthaver støtte ret på opsigelsesbestemmelsen i ejerpantebrevets individuelle vilkår, da denne ret tilkommer kreditor. Hertil kommer, at Pantebrevsselskabet har fraskrevet sig anden adgang til opsigelse, end hvad der fremgår af den underliggende låneaftales pkt. 7, jf. aftalens pkt. 3. Til støtte for sin selvstændige påstand har Scandinavian Securities anført, at betalingsfristen på 6 måneder i henhold til auktionsvilkårene er udløbet. Sagsbehandlingstiden gør det nødvendigt og rimeligt at forlænge fristen. Højesterets begrundelse og resultat Tre dommere Torben Melchior, Poul Dahl Jensen og Henrik Waaben udtaler: Sagens hovedspørgsmål er, om indholdet af ejerpantebrevet fører til, at Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S er forpligtet til at lade lånet blive indestående i tilfælde af tvangssalg af den ejendom, som ejerpantebrevet giver pant i, eller om selskabet er berettiget til at kræve lånet indfriet i denne situation. Ejerpantebrevet er oprettet på Justitsministeriets pantebrevsformular A, som i pkt. 10 (nu pkt. 9) indeholder en bestemmelse om, at pantebrevet, medmindre andet er aftalt, forbliver indestående i ejendommen i tilfælde af tvangsauktion (en tvangsauktionsklausul). Ved allonge tinglyst den 23. marts 2007 er tvangsauktionsklausulen ophævet, men denne ophævelse kan af de grunde, landsretten har anført, ikke påberåbes over for Scandinavian Securities ApS. Ejerpantebrevet indeholder endvidere et individuelt aftalt vilkår om, at pantebrevet til enhver tid kan opsiges af kreditor eller af debitor med 14 dages varsel. Denne opsigelsesbestemmelse må forstås således, at kreditor uanset tvangsauktionsklausulen har forbeholdt sig ret til at opsige pantebrevet i tilfælde af tvangsauktion og kræve det pantsikrede lån indfriet, medmindre andet er aftalt i den underliggende låneaftale. Opsigelsesbestemmelsen kan således reelt sætte tvangsauktionsklausulen ud af kraft, jf. herved betænkning nr. 800/1977 om tvangsauktion over fast ejendom, side 38.

5 - 5 - Efter den underliggende låneaftale af 30. januar 2006 har Pantebrevsselskabet adgang til at kræve lånet indfriet, hvis den pågældende ejendom sælges, jf. låneaftalens afsnit 7 F. På den anførte baggrund finder vi, at tvangsauktionsklausulen i ejerpantebrevet ikke giver Scandinavian Securities ret til at overtage lånet. Pantebrevsselskabet er herefter berettiget til at kræve lånet indfriet, og vi stemmer derfor for at tage Pantebrevsselskabets påstand 1 til følge. Dommerne Peter Blok og Børge Dahl udtaler: Et almindeligt pantebrev i fast ejendom indeholder bestemmelser om såvel gældsforhold som panteret mellem pantsætter og panthaver. Et ejerpantebrev, hvorved en ejendoms ejer giver sig selv pant i ejendommen for et bestemt beløb, er derimod ikke i sig selv bærer af nogen fordring dets funktion er alene at muliggøre etablering af en panteret for et angivet maksimumbeløb til sikkerhed for et underliggende gældsforhold, som i første række reguleres af den underliggende låne- eller kreditaftale. Det er således vilkårene for det underliggende gældsforhold, som er styrende for gældens forrentning og afvikling, herunder adgangen til opsigelse. Vilkår i et ejerpantebrev om forrentning, opsigelse og lignende kan derfor som udgangspunkt ikke anses for at være af betydning for det underliggende gældsforhold. De kan således som udgangspunkt hverken i forholdet mellem panthaver og pantsætter eller i forholdet til andre panthavere tillægges retsvirkning efter deres indhold i strid med, hvad der særskilt er aftalt i det underliggende gældsforhold, jf. herved for så vidt angår ejerpantebreves vilkår om forrentning af pantebrevet Højesterets dom af 26. oktober 1992 (UfR 1992 s. 978). Et ejerpantebrev i fast ejendom skal ligesom et almindeligt pantebrev i henhold til 22, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 834 af 3. september 2009 om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) indeholde Almindelige betingelser (A) medtaget som bilag 1 til bekendtgørelsen, herunder vilkår om, at kapitalen ikke forfalder ved ejerskifte, medmindre andet er vedtaget i pantebrevet (pkt. 7, tidligere pkt. 8), og at pantebrevet i tilfælde af tvangsauktion mod betaling af restancer og øvrige forfaldne ydelser forbliver indestående i ejendommen, medmindre andet er aftalt (pkt. 9, tidligere pkt. 10). Fravigelse af de almindelige betingelser kan efter bekendtgørelsens 23, stk. 2, kun ske, når fravigelserne gengives under særlige bestemmelser.

6 - 6 - Det følger imidlertid af det, vi har anført foran, at ejerpantebreve skal forstås under hensyn til deres alment kendte og anerkendte funktion og til dels fiktive karakter med respekt af, hvad der er aftalt om gælden i det underliggende forhold. Spørgsmålet om forfald eller gældsovertagelse ved ejerskifte, herunder tvangsauktion, skal i overensstemmelse hermed som udgangspunkt afgøres efter vilkårene i den underliggende gældsaftale. I det foreliggende tilfælde fremgår det udtrykkeligt af afsnit 7 F i den underliggende låneaftale, at gælden forfalder, hvis ejendommen sælges, hvilket også må omfatte salg på tvangsauktion. Med denne begrundelse stemmer vi som flertallet for at tage Pantebrevsselskabets påstand 1 til følge. Samtlige dommere udtaler herefter: Der er ikke grundlag for at forlænge den betalingsfrist på 6 måneder regnet fra auktionens slutning, som følger af auktionsvilkårene. Pantebrevsselskabet frifindes derfor for Scandinavian Securities selvstændige påstand herom. Da auktionsvilkårenes betalingsfrist på nuværende tidspunkt er udløbet, er der ikke anledning til at pålægge Scandinavian Securities at forhøje den stillede sikkerhed for betalingen. Scandinavian Securities frifindes derfor for Pantebrevsselskabets påstand herom. Thi bestemmes: Scandinavian Securities ApS skal anerkende, at selskabet ikke er berettiget til at overtage restgælden på Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S pantebrev på 1. prioriteten i ejendommen Mårkærvej 11, 2630 Tåstrup, og at Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S har været berettiget til at kræve det fulde pantsikrede beløb på pantebrevet, ,03 kr., indfriet.

7 - 7 - Scandinavian Securities ApS frifindes for Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S påstand om forhøjelse af sikkerhedsstillelsen, og Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S frifindes for Scandinavian Securities ApS påstand om forlængelse af indfrielsesfristen. I kæremålsomkostninger for landsret og Højesteret skal Scandinavian Securities ApS betale kr. til Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S. Beløbet skal betales inden 14 dage efter denne højesteretskendelses afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a. Kæremålsafgiften tilbagebetales til Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S.

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010 Sag 265/2009 Amanah Kredit A/S (advokat Kristian Elvang-Gøransson) mod Københavns Byret (tidligere Retten i Tårnby) I tidligere instanser har tinglysningsdommeren

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 365/2011 (1. afdeling) Anny Olivia Andersen (advokat Henrik Qwist) mod Susanne Skibelund (advokat Torben Winnerskjold) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B3814000 - US UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG Afsagt den 23. maj 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Ulla Staal og Anna Sólvá Eiriksdóttir (kst.)). 18. afd. nr. B-3814-12:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 Sag 40/2011 (1. afdeling) Dansk Pantebrevsbørs A/S under konkurs (advokat Thomas Bang) mod Fair Finans A/S (advokat Casper Moltke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 Sag 337/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) mod Bristen Gruppen A/S under konkurs og Bristen Facility Management ApS under

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 10/2011 (2. afdeling) A (advokat Christian Dahlager, beskikket) mod Udlændingestyrelsen (tidligere Udlændingeservice) og Justitsministeriet (tidligere

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 97/2012 (1. afdeling) Troels Grum-Schwensen (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Ruth Olesen (advokat Thomas Højlund, beskikket) og CEJ Ejendomsadministration

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 ADVOKATKONTORET BJARNE JOHNSEN VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ndr. Fasanvej 90. (1.2) Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. Særlige bestemmelser 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. Særlige bestemmelser 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere