NYT FRA DIN REVISOR - SEPTEMBER 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA DIN REVISOR - SEPTEMBER 2011"

Transkript

1 NYT FRA DIN REVISOR - SEPTEMBER 2011 Kapitalejerlån og selvfinansiering... side 3-4 Fradrag for service og vedligeholdelse... side 5-7 Skattefritagelse for personalegoder... side 8-9 Skybrud og it... side Det bemærkes... side 12

2 Fremskridt er de utilfredses værk Side 2 Jens Skovby, statsautoriseret revisor Det kan være en anelse belastende for helbredet at slå op i sin avis eller skrue op for de elektroniske medier i disse tider. Krise her, krise der, krise alle vegne. Krise lokalt, krise globalt. Krig, revolution, uorden i klimaet, bøvl med regnvandet. Økonomisk krise, etisk krise, politisk krise. Af og til får man den opfattelse, at man burde være sportsfanatiker, så man kunne bladre direkte frem til fodboldresultaterne. Der kan man i øvrigt læse om spillemæssig krise, økonomisk krise, trænerkrise, tilskuerkrise, generel scoringskrise... Oven i det hele er vi lokalt i en langvarig valgkamp, hvor politikerne også forekommer at være i krise. Når disse linjer læses, er valget overstået, og en del politikere er i dyb krise. Vi burde nok tænke lidt mere over, om der er hold i al den krisesnak. Virksomhedsejere, der er gået konkurs og lønmodtagere, der er blevet arbejdsløse, kan vi godt forstå, er i krise. Hvad så med alt det andet? Ejendomsmarkedet er frosset til, forlyder det. Det er synligt, at der ikke er meget salg i ejendomme - men skyldes det krise eller det forhold, at kreative låneformer, gavmilde finansieringskilder, utopiske værdiansættelser og almindeligt overmod kombineret med dårlig rådgivning er problemet? der normalt forekommer at være fornuftige - men skyldes det krise eller det forhold, at nogen burde have tænkt over, at umådeholden kreditgivning til køb af varm luft og involvering i internationale forretninger, man end ikke forstår sammenhængen i, kunne være problemet? Aktiemarkedet er i krise, forlyder det. Det er synligt for alle, at kurserne på det seneste er raslet ned - men skyldes det krise, afledte effekter af andre såkaldte kriser eller det forhold, at uforsigtige vurderinger, overoptimistiske forventninger og dårlig rådgivning er problemet? Går man få år tilbage og ser på ejendomspriser og aktiemarkeder (begge områder har historisk været i mange andre mere eller mindre såkaldte kriser end den eventuelle nuværende), kunne man få den opfattelse, at der i nogle ganske få år har været en helt urealistisk boble, så vi nu er landet på et normalt niveau igen - og derfor ikke har så meget at pibe over. Det grundliggende problem er, at vi som individer intet kan gøre - og at vi kollektivt har bragt os i en situation, hvor vi heller ikke kan gøre ret meget. Det er synd for dem, der er kommet eller kommer i klemme uforskyldt - men generelt burde man måske tage en dyb indånding og roligt afvente bedring. Herunder skal vi også forstå, at priserne for aktier og huse har været totalt urealistiske. Lærer vi af erfaringer? Næppe. Med mindre man tager Jean-Paul Sartres udsagn i overskriften lidt mere til dybsindig overvejelse. Dette gælder også politikere, selv i valgår. Lånemarkedet er også frosset til, forlyder det. Det er synligt for alle dem, der forgæves søger lån til projekter, Billederne i dette nummer af FACIT er fra Holbæk - sidst på dagen en sommerdag i august.

3 Kapitalejerlån og selvfinansiering Overgangen fra aktie- og anpartsselskabslovene til selskabsloven (SL) har medført nye bestemmelser vedrørende kapitalejerlån og selvfinansiering. Rasmus Nørgaard Bek, advokat Side 3 Forbuddet mod kapitalejerlån er fastholdt i SL. Forbuddets rækkevidde er derimod blevet ændret, ligesom der er sket væsentlige ændringer i forhold til hidtidige undtagelser fra forbuddet. Det generelle forbud mod selvfinansiering er blevet ophævet, hvorved selskaber har fået mulighed for at anvende frie midler til erhvervelse af kapitalandele i selskabet. Det er dog en forudsætning, at en række lovbestemmelser er opfyldt. Kapitalejerlån Som udgangspunkt er det ikke lovligt direkte eller indirekte at stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere, ledelsen eller disses nærtstående i et selskab, dets moderselskab eller andre virksomheder, der har bestemmende indflydelse over selskabet, jf. SL 210, stk. 1. Det afgørende tidspunkt for vurderingen af, hvorvidt et lån eller en sikkerhedsstillelse er lovlig eller ulovlig, er tidspunktet, hvor lånet eller sikkerhedsstillelsen ydes, det vil sige tidspunktet, hvor aftalen indgås. Er et lån eksempelvis ydet, før låntageren blev kapitalejer eller direktør i selskabet, vil lånet også efterfølgende være lovligt. Omvendt vil et ulovligt kapitalejerlån ikke efterfølgende blive lovliggjort ved, at kapitalejeren (debitor) sælger sine kapitalandele. Selvfinansiering Til forbuddet mod ulovlige kapitalejerlån knytter sig en væsentlig undtagelse vedrørende selvfinansiering, hvorved et selskab får mulighed for selv at deltage i finansieringen af dets overtagelse. SL 210, stk. 2 fastslår, at et lån eller en sikkerhedsstillelse kan ydes, såfremt der er tale om lovlig selvfinansiering efter reglerne i SL Efter de nye regler tillades selvfinansiering, hvis følgende betingelser er opfyldt: Det centrale ledelsesorgan i det långivende eller sikkerhedsstillende selskab skal udarbejde en redegørelse om lånet eller sikkerhedsstillelsen (redegørelsen skal offentliggøres via Erhvervs- og Selskabsstyrelsen). Generalforsamlingen i det långivende eller sikkerhedsstillende selskab skal godkende lånet eller sikkerhedsstillelsen (krav om vedtægtsmajoritet). Lånet eller sikkerhedsstillelsen må alene oprettes i det omfang, forpligtelsen kan honoreres inden for rammerne af det långivende eller sikkerhedsstillende selskabs frie reserver på tidspunktet for långivningen eller sikkerhedsstillelsen. Lånet eller sikkerhedsstillelsen skal være økonomisk forsvarlig. Lånet eller sikkerhedsstillelsen skal oprettes på sædvanlige markedsvilkår. Der skal foreligge en kreditvurdering af låntager eller den, der stilles sikkerhed for. Reglerne om selvfinansiering kan alene benyttes i forbindelse med erhvervelse af kapitalandele i selskabet. Hvis lånet eller sikkerhedsstillelsen ikke opfylder ovenstående betingelser, vil der være tale om ulovlig selvfinansiering. Som udgangspunkt er lån fra et datterselskab til sit moderselskab lovligt, når moderselskabet har majoriteten i datterselskabet. Lånet vil imidlertid blive anset som ulovlig selvfinansiering, hvis lånet er anvendt til betaling af købesummen ved moderselskabets erhvervelse af datterselskabet, og de ovennævnte betingelser ikke er opfyldt, herunder at datterselskabet har tilstrækkelige frie reserver ifølge sin balance til at kunne yde lånet. - fortsættes næste side

4 Kapitalejerlån og selvfinansiering - fortsat fra forrige side Side 4 Såfremt betingelserne for lovlig selvfinansiering ikke er opfyldt, skal det lånte beløb tilbageføres til selskabet med tillæg af renter. Har selskabet alene stillet sikkerhed, bliver sikkerhedsstillelsen bindende for selskabet, hvis aftaleparten ikke havde kendskab til, at sikkerheden var stillet i strid med bestemmelserne i SL. Lovlig selvfinansiering Efter ÅRL 35 a skal der foretages binding under egenkapitalen af et beløb svarende til det samlede udlån eller den samlede sikkerhedsstillelse. Beløbet skal overføres fra posten Overført overskud eller andre frie reserver, der kan anvendes til udbytte, til posten Reserve for udlån eller sikkerhedsstillelse. Regnskabsmæssige forhold Ulovlige kapitalejerlån Revisor skal i sin revisionspåtegning af det långivende kapitalselskabs årsregnskab give en supplerende oplysning om et ulovligt kapitalejerlån, ligesom det efter årsregnskabslovens 73 er et krav, at summen af udlån eller sikkerhedsstillelse til ledelsen (lovlige som ulovlige) skal oplyses i årsregnskabet fordelt på ledelseskategori. For hver kategori skal de væsentligste vilkår angives, herunder rentefod og de beløb, der er tilbagebetalt i året. Er et lån optaget og indfriet i årets løb, skal det oplyses særskilt. Er der ydet ulovlige lån eller sikkerhedsstillelser, er det et ufravigeligt krav, at der skal afgives en supplerende oplysning herom i revisionspåtegningen. Den supplerende oplysning skal gives, uanset om det ulovlige forhold er blevet berigtiget inden balancedagen. Reserven kan kun formindskes eller opløses i det omfang, lånet eller sikkerhedsstillelsen nedbringes eller bringes til ophør. Udbytte til kapitalejeren eller låntageren kan anvendes til afdrag på den lånte kapital. Det er en ufravigelig betingelse, at den bundne reserve til enhver tid svarer til det samlede lån eller den samlede sikkerhedsstillelse, som er ydet på det givne tidspunkt. Kommentar Kravet om etablering af en bunden reserve under egenkapitalen samt revisors pligt til at afgive supplerende oplysning om ulovlige lån eller sikkerhedsstillelser forekommer velbegrundet og er med til at skabe gennemsigtighed om de foretagne transaktioner i selskabets årsregnskab. Anvendelsen af reglerne om lovlig selvfinansiering betyder, at selskabets egenkapitalforhold og soliditet bevares, hvilket ikke ville være tilfældet, såfremt midlerne var blevet udloddet som udbytte. Det er mindre byrdefuldt for et selskab at yde lån, idet der her vil være en fordring på køber som debitor. Ved udlodning af udbytte sker der en uigenkaldelig kapitalafgang. Reglerne om lovlig selvfinansiering er især interessante i forbindelse med gennemførelse af generationsskifter, ved medarbejders køb af kapitalandele i selskabet eller ved mere komplicerede overdragelser og kapitaludvidelser.

5 Fradrag for service og vedligeholdelse Aage Brink Thomsen, statsautoriseret revisor Side 5 I 2011, 2012 og 2013 kan man få et servicefradrag for arbejdsløn til service og vedligeholdelse i hjemmet. Hver person i en husstand kan trække op til kr. fra om året. På den måde sparer man op til kr. i skat. Virksomheder skal altid udskrive en faktura, når de udfører arbejde med ret til servicefradrag. Arbejdslønnen skal være specificeret på fakturaen eller et andet sted, for at kunden kan få fradrag. Servicefradraget dækker arbejde udført på den faste bopæl. Fritidshuset er kun omfattet, hvis man lovligt bruger det til helårsbeboelse. Arbejdet skal være udført mellem 1. juni 2011 og 31. december Man må ikke få offentligt tilskud til arbejdet, for eksempel under hjemmeserviceordningen. Servicefradraget gælder alle, der er fyldt 18 år ved udgangen af indkomståret og har almindelig skattepligt i Danmark. Hvis flere medlemmer af husstanden betaler hver sin del af et arbejde, kan man få fradrag for op til kr. hver. Ægtefæller kan dele fradraget for en udgift, selv om kun den ene har betalt. Privatpersoner skal ikke skrive en faktura, men kan udfylde en serviceerklæring, som kan hentes på servicefradrag. Man skal ikke indsende dokumentationen til SKAT, men SKAT kan bede om at se den i tre år efter indkomstårets udløb. Hvis man bor i udlandet og har valgt grænsegængerregler, er der særlige krav til leverandør. Begrænset skattepligtige, der ikke vælger grænsegængerregler, kan ikke få servicefradrag. Vedligeholdelse skal udføres af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark. Service kan derimod udføres enten af en virksomhed med dansk momsregistrering eller af en privatperson. Privatpersonen skal være fyldt 18 år ved udgangen af indkomståret og have almindelig skattepligt. På de følgende sider findes en liste med eksempler på arbejder, man kan få fradrag for samt eksempler på arbejder, der ikke gives fradrag for. Der er kun servicefradrag for arbejde betalt med betalingskort, indbetalingskort eller ved kontooverførsel. Kontant betaling giver ikke ret til fradrag. For at få servicefradraget for 2011 skal man indtaste oplysningerne på Det kan man gøre fra slutningen af 2011 og indtil udgangen af februar Her kan man til den tid også forskudsregistrere både servicefradrag og indtægter fra servicearbejde. - fortsættes næste side

6 Fradrag for service og vedligeholdelse - fortsat fra forrige side Vedligeholdelsesydelser dækket af servicefradraget (kun lønudgifter kan fradrages) Arbejde på boligens ydre rammer Side 6 Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb Nye tagsten, tagplader og tagpap mv. Udskiftning af spær Isolering af taget Nye tagrender/reparation Nye afløbsrør/reparation Afvaskning og maling af eternittag Gangbro ved isolering Etablering af tagkviste, hvis der er hul i forvejen (skråvindue) Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas Nye vinduer Nye terrassedøre, hvor størstedelen er glas Reparation og maling af vinduesrammer mv. Ovenlysvinduer Yderdøre, som primært er af glas, sidestilles med terrassedøre Døre i franske altaner Vindueshul laves om til et dørhul eller omvendt Forsatsvinduer Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv. Nye døre Reparation af gamle døre Maling af døre Vindueshul laves om til et dørhul Reparation og isolering af ydervægge Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede Fornyelse eller etablering af dræn Radonsikring Arbejde på boligens indre rammer Reparation eller fornyelse af køkken og bad Maling Opsætning af køkkenelementer Nedrivning af vægge Murerarbejde Malerarbejde VVS-arbejde Tømrer/snedkerarbejde Installation af gulvvarme Gulvarbejde Afslibning af gulv Lægning af nyt gulv (træ, linoleum, gulvtæpper, klinker mv.) Fjernelse af gammelt gulv Maling af gulv Lakering Isolering af krybekælder op mod gulv Installation af gulvvarme Brandsikring Installation eller forbedring af varmepumpe/ventilation Installation eller forbedring af afløbsinstallationer Installation eller udskiftning af vandinstallationer Reparation eller fornyelse af elinstallationer Udskiftning af varmeanlæg mv. Olie- og gasfyr: Hele anlægget inklusive rørinstallationer (NB. Kun i områder, hvor der ikke er fjernvarme) Fjernvarmeunits/stik: Der skal være tale om en samlet fjernvarmeunit. Der gives dog fradrag for udskiftning af enkeltdele, f.eks. varmtvandsbeholder eller varmeveksler Pillefyr/biomassefyr/fastbrændselskedler: Hele anlægget inklusive rørinstallationer Jordvarme: Hele jordvarmesystemet inkl. jordslange Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder. Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler m.v. Etablering af stikledning Der gives IKKE fradrag for tilslutningsafgifter mv. Forbedring af varmeanlæg mv. Radiatortermostatventiler Vejrkompenseringsanlæg Urstyring Udskiftning af radiatorer Installation af gulvvarme Male- og tapetarbejder Loft og vægge Paneler og indfatninger Tapetsering Stuk - rensning mv. Vandskuring

7 Der henvises til for en fuldstændig liste. Eksempler på arbejder, der ikke gives fradrag for Arbejde på boligens ydre og indre rammer Brolægninger Havegange (anlæg) Flisebelægning Indkørsler Terrasser Trapper - hverken inde i eller uden for boligen Læmure, stakitter og lign. Saunaer, spabade og swimmingpools Altaner - dog er franske altaner omfattet Carporte, garager, skure, udhuse og overdækkede terrasser - taget er dog omfattet, hvis det er del af samme tagkonstruktion som boligens tag Udestuer - dog gives der fradrag for udskiftning af vinduer i udestuer Havestuer Skorstene Antenneinstallationer Døre og vinduer i nye huller Brændeovn og pejse mv. Røgsugningsanlæg til pejse, ovne mv. Varmepumper, der kan køle Side 5 Serviceydelser dækket af servicefradraget Service i hjemmet Almindelig rengøring Vask og aftørring af flader i boligen Rengøring af toilet og bad Støvsugning, gulvvask og boning Opvask, tøjvask og strygning Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner mm. Vinduespudsning Indvendig Udvendig Børnepasning Børnepasning i hjemmet Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter Almindeligt havearbejde mm. Græsslåning Hækklipning Lugning Beskæring af buske og træer Snerydning

8 Skattefritagelse for personalegoder Folketinget vedtog den 27. maj 2011 en ændring af skattelovgivningen, der medfører skattefritagelse for mindre personalegoder. Side 8 Thomas W. Jørgensen, skattekonsulent Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at formålet med lovændringen har været at rette op på nogle områder i skattelovgivningen, hvor reglerne kan opfattes som nidkære og urimelige. Lovforslaget indebærer følgende ændringer vedrørende mindre personalegoder: Der indføres en skattefri bagatelgrænse på kr., der medfører, at ansatte ikke skal beskattes af mindre goder og ydelser fra arbejdsgiveren. Skattefritagelse af fri kost ved pædagogisk spisetræning. Skattefritagelse for fribilletter modtaget i et ansættelsesforhold. Skattefri bagatelgrænse på kr. for mindre personalegoder på kr., eller give en mindre julegave, som giver plads til andre personalegoder til den ansatte i løbet af indkomståret. Julegaver i form af naturalier med en samlet værdi på maksimum 700 kr. vil dog ikke blive skattepligtige, uanset om den ansatte har modtaget gaver og julegaver til en samlet værdi over kr. Hvis en ansat således har fået en julegave til en værdi af 700 kr. og andre mindre personalegoder til en samlet værdi af 600 kr., er beløbsgrænsen på kr. overskredet, og den ansatte vil blive beskattet af 600 kr. Derimod vil gaver i anledning af private mærkedage som bryllupper og runde fødselsdage ikke blive medregnet i den skattefri beløbsgrænse på kr., og arbejdsgiveren kan således godt give en gave i anledning af den ansattes runde fødselsdag eller bryllup, uden at det medfører beskatning for den ansatte. Der er indført en skattefri bagatelgrænse på kr., der medfører, at den ansatte ikke bliver beskattet af modtagne personalegoder, hvis den samlede værdi af goderne ikke overstiger kr. pr. år. Hvis den beløbsmæssige grænse overskrides, beskattes den ansatte af hele beløbet og ikke kun med det beløb, der overstiger kr. Som eksempel på goder, der kan være omfattet af den skattefri bagatelgrænse, kan nævnes mindre gaver og påskønnelser i form af blomster, vin, chokolade, deltagergebyrer til motionsløb, adgang til svømmehal, årskort til zoologisk have eller museum og fribilletter til sportsbegivenheder. Hvis årskort og fribilletter er modtaget af arbejdsgiveren i forbindelse med et sponsorat, er årskortene og fribilletterne i stedet omfattet af skattefritagelsen for fribilletter og skal derfor ikke medregnes i den skattefri bagatelgrænse på kr. Årlige gaver fra arbejdsgiveren i anledning af jul og nytår skal medregnes i den skattefri bagatelgrænse på kr. Arbejdsgiveren kan således vælge at give en årlig julegave

9 mindre Side 9 Skatterådet har i et bindende svar fra juni 2011 bekræftet, at gaver fra arbejdsgiveren i anledning af runde fødselsdage og øvrige mærkedage ikke er skattepligtige, såfremt værdien af gaven ikke overstiger 700 kr. Det fremgår endvidere af det bindende svar, at gaver fra personaleforeninger i anledning af medlemmernes private mærkedage kan anses som skattefrie lejlighedsgaver, såfremt arbejdsgiveren ikke yder et væsentligt økonomisk bidrag til personaleforeningen. Skattefritagelse for fribilletter modtaget led i et ansættelsesforhold Fribilletter til sportslige og kulturelle begivenheder til den ansattes private benyttelse fritages fra og med indkomståret 2011 for beskatning, hvis de ansatte får billetterne af deres arbejdsgiver, som samtidig er sponsor for det sportslige eller kulturelle arrangement. Fremover vil arbejdsgivere kun have indberetningspligt, hvis værdien af det enkelte gode overstiger kr., selv om goderne til den enkelte ansatte i løbet af et år kommer til at overstige kr. Den ansatte skal derimod selvangive værdien af goderne, hvis den samlede værdi af de modtagne goder overstiger kr. Skattefri personalegoder omfattet af den skattefrie bagatelgrænse på kr. er ikke omfattet af den allerede gældende beløbsgrænse, hvorefter goder, som ydes af arbejdsgiveren overvejende til brug for arbejdet, er skattefri, hvis den samlede værdi af goderne ikke overstiger kr. Det afgørende for, om et personalegode hører under den nye skattefri bagatelgrænse på kr. eller bagatelgrænsen på kr., er, om personalegoderne er ydet overvejende til brug for arbejdet eller ej. Det er en betingelse for skattefriheden, at fribilletterne ikke udgør hovedydelsen i sponsorkontrakten mellem arbejdsgiveren og den sportslige eller kulturelle institution eller virksomhed. Hovedydelsen i aftalen skal således udgøre reklameydelser i form af eksponering af arbejdsgiverens navn eller logo på beklædning, bannerreklamer, hjemmesider og programmer. Kravet om, at fribilletterne skal indgå som en tillægsydelse til sponsorkontrakten, er et værn mod, at arbejdsgiveren blot indgår sponsorkontrakten for at opnå skattefrie personalegoder til sine ansatte. Omfatter fribilletten, at der serveres mad og drikke som led i arrangementet, vil bespisningen og drikkevarerne ligeledes være omfattet af skattefriheden for fribilletterne. Den skattefrie bagatelgrænse på kr. omfatter ikke goder, som i forvejen er skattefritaget, såsom kaffe-, frugt-, kantine og kunstordninger og julefrokoster. Skattefriheden omfatter også de tilfælde, hvor fribilletterne gives i form af sæsonkort eller årskort til eksempelvis fodboldklubber eller teatre i stedet for et antal enkeltbilletter. Skattefritagelse af fri kost ved pædagogisk træning Fra og med indkomståret 2011 beskattes ansatte ikke af fri kost, hvis pædagogisk spisetræning indgår som en del af den ansattes arbejde. Det er en betingelse, at de ansatte spiser sammen med og får samme mad som de personer, de spisetræner med. Loven omfatter eksempelvis pædagoger og pædagogmedhjælpere ansat i vuggestuer og børnehaver, plejehjemspersonale og ansatte, der arbejder på institutioner for personer med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne. Ansatte, herunder hovedaktionærer, beskattes således ikke af eksempelvis årskort til overværelse af sportsbegivenheder i sponsorlounger, hvor fri mad og drikke typisk indgår som en del af arrangementet. Skattefritagelsen omfatter derimod ikke eventuelle transport- eller rejseudgifter til arrangementet, og det vil således fortsat være skattepligtigt for den ansatte, hvis denne eksempelvis i tilknytning til arbejdsgiverens sponsorat deltager i en fodboldrejse til udlandet. De ændrede regler har virkning fra og med indkomståret 2011.

10 Skybrud og it Sommerens voldsomme skybrud har givet visse udfordringer i de danske virksomheders serverrum. Side 10 Martin Brogaard Nielsen, it-revisor Fysisk sikring af bygninger er oftest baseret på sund fornuft. Den sunde fornuft er et ganske udmærket udgangspunkt, men når himlen åbner sig over Danmark, kan vi nok alle blive overraskede over de skader, der forårsages. Indledningsvis skal der udarbejdes en liste over, hvad man som virksomhed er afhængig af for at sikre driften. Altså, med hvilke virkemidler får man hverdagen til at hænge sammen? Det kan eksempelvis være: I sommeren 2011 har flere regioner i Danmark oplevet regulære skybrud. Det er ikke første gang inden for de seneste år, og det er med sikkerhed ikke sidste gang. Derfor er det vigtigt at kende de risici, man som virksomhed (eller privatperson) kan blive udsat for, hvis der pludselig står 1,5 meter vand i kælderen. Fremgangsmåden 1. Adgang til økonomisystemet for at kunne se kundelisten i debitormodulet 2. Adgang til Word- og Excel-filerne på F-drevet på serveren 3. Adgang til, at kunder kan ringe til virksomheden på hovedtelefonnummeret 4. Adgang til at printe følgesedler på printeren, som står nede i kælderen 5. Adgang til at booke varetransport online. De fleste virksomheder er afhængige af strøm. De fleste er også afhængige af, at computerne kører. Mange er nok også afhængige af, at internettet virker, og alle vil formentlig være kede af, at papirer bliver våde. Der eksisterer mange avancerede metoder til udarbejdelse af risikoanalyse. Essensen i risikoanalysen er virksomhedens minutiøse vurdering af trusler og risici. I de fleste mindre og mellemstore virksomheder kan det være en meget tung proces, og derfor kan man overveje en mere pragmatisk tilgang som beskrevet nedenfor. En sådan liste kan sættes op i prioriteret orden, men den skal først og fremmest beskrive de arbejdshandlinger, der foretages i virksomheden. Dernæst relateres arbejdshandlingerne til de elementer, der fremgår i skemaet nedenfor (eksemplificeret med situationen vand i kælderen ). Når arbejdet er færdigt, vil virksomheden have en oversigt, hvor der er taget stilling til, om der er risiko for, at der kommer vand i kælderen, hvordan dette i givet fald vil påvirke virksomhedens drift, og hvad sandsynligheden i øvrigt er for, at det vil ske. Sidstnævnte er vigtigt, for der skal jo være mening med de foranstaltninger, der træffes. Kategori Situation Risiko Påvirkning Sandsynlighed Kompenserende tiltag Bygning Vand i Serverrum vil Servere står på gulvet Middel Servere er nu placeret kælder oversvømmes og vil dermed blive i rackskab en meter over oversvømmet. gulvet, og der er monteret Dermed kan vi ikke ensretning på gulvafløb styre lager, ordresedler i kælder eller fakturering

11 Side 9 Truslerne og hvordan de afbødes Der kan skrives mange lange artikler om, hvad der er en god idé, når det handler om, hvordan bygninger skal sikres modl vand, brand, tyveri og andre lignende trusler. Ligesom det gælder i andre situationer, hvor vi rådgiver vores kunder, er det også her vigtigt, at der er tale om en god portion pragmatisme og sund fornuft. Det er jo eksempelvis alene en rigtig god grund at sikre en mindre handelsvirksomhed mod nedfaldene flyvemaskiner, hvis virksomheden har kontor i forlængelse af landingsbanen ved en lufthavn. Så pointen er: Se på sandsynligheden for, at risici ender i reelle problemer, og tag derefter de forholdsregler, der vurderes at være mest relevante. Den oversigt, som er vist på forrige side, kan herudover hvis det er relevant tilføjes en kolonne, hvor de økonomiske konsekvenser fastlægges, hvis og når uheldet er ude. Det kan måske være vanskeligt at estimere de økonomiske konsekvenser, men mange gange er det alligevel muligt at regne på, hvad det koster, hvis for eksempel serverne er slukket i en time eller en dag. Gode råd vedrørende serverrummet Serverrum skal ikke nødvendigvis være beliggende i bygningens kælder! Hvis det er muligt, så undlad at have servere placeret på gulvet eller under vandrør. Er der et gulvafløb i rummet, skal man sørge for at have monteret et aggregat til sikring af, at vand kun kan løbe den ene vej i afløbet. Sørg for at have en brandslukker (CO2) i nærheden af serverrummet. Elektrisk brand og vand er ikke en god kombination, så det er vigtigt, at det er en CO2-baseret slukker. Sørg for, at servere er afkølede. Servere bliver meget varme og skal helst placeres ved en rumtemperatur på under grader. Sørg for, at døren til serverrummet er lukket, og at der så vidt muligt ikke er andet end servere i rummet. Støv er ikke godt i relation til servere, og papir, printere, kopimaskiner og menneskelig trafik støver meget og modvirker en kontrolleret og stabil temperatur. Går strømmen i bygningen (hovedeltavler er ofte monteret i bygningens kælder), er det en god idé, at serverne selv kan lukke ned på kontrolleret vis. Sørg derfor for at have en UPS (stort batteri, der dels kan holde liv i serverne i en kort periode, og dels kan sende signal til serverne om at lukke ned, når UPS en ikke modtager bystrøm).

12 Det bemærkes... er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfirmaer: AP København Århus Køge Farum BRANDT Thisted Hurup Hanstholm Nykøbing M Århus Fjerritslev Skive Kolding Fredericia Buus Jensen København Baagøe Schou Frederiksberg Census Odense Christensen Kjærulff København Grønlands Revisionskontor A/S Nuuk Gyrn Lops Brandt København Køge Sp/f Grannskoðaravirkeð INPACT Tórshavn Kovsted & Skovgaard Århus Ebeltoft Rønde Krøyer Pedersen Holstebro Struer Ulfborg Kvist & Jensen Randers Hammel Grenaa Hadsten Mariagerfjord Hadsund Martinsen Esbjerg Grindsted Kolding København Tørring Varde Vejen Vejle Nejstgaard & Vetlov Allerød Nielsen & Christensen Aalborg København Aars Partner Revision Brande Herning Ikast Jelling Ringkøbing Silkeborg Skjern Tarm MR Revision Ølgod PKF Kresten Foged København PKF Munkebo Vindelev Glostrup QURIOS Horsens Revision Syd Nykøbing F rgd revision Aarhus Hobro RIR Revision Roskilde Holbæk Sønderjyllands Revision Aabenraa Padborg Sønderborg Theill Andersen København Tranberg Svendborg Ullits & Winther Viborg Vestjysk Revision Lemvig Thyborøn Kapitalafkastsatsen har været forkert siden 2000 SKAT har beregnet kapitalafkastsatsen for indkomståret 2011 til 2 pct. Skatteministeriet er blevet opmærksom på, at der har været fejl ved beregningen af kapitalafkastsatsen for tidligere år. Fejlen er rettet ved beregningen af kapitalafkastsatsen for Skatteministeriet vil i efteråret udsende en genoptagelsesmeddelelse, der omfatter indkomstårene fra og med Genoptagelse vil alene omfatte de tilfælde, hvor fejlen har været til ugunst for skatteyderne. De skatteydere, der har haft fordel af fejlen, vil ikke blive berørt. Som udgangspunkt vil SKAT selv rette fejlen og udarbejde en ny årsopgørelse til de skatteydere, der har fordel af rettelsen. Det vil dog være en god idé at drøfte ændringer med revisor, idet der kan være afledte effekter af ændringerne. Seniornedslag vær opmærksom på indtægtskravene Personer der er født mellem 1946 og 1952 har mulighed for at få et særligt seniornedslag på op til cirka kr., hvis visse betingelser opfyldes: Den gennemsnitlige indtjening i de indkomstår, hvor man fylder 57, 58 og 59 år, må højst udgøre kr. (2011-sats). Man skal mindst tjene kr. i hvert år, fra man fylder 60 år, til man fylder 64 år. Lønmodtagere skal arbejde mindst 27 timer om ugen i hvert år, fra de fylder 60 år. Det er specielt vigtigt at være opmærksom på indtægtskravene i årene, fra man fylder 60 år, til man fylder 64 år, idet blot ét år, hvor indtægtskravet ikke er opfyldt, medfører, at man overhovedet ikke opnår seniornedslag. For selvstændigt erhvervsdrivende er det således meget vigtigt at være opmærksom på, at man eksempelvis ved at undlade at foretage skattemæssige afskrivninger og ved anvendelse af reglerne i virksomhedsordningen kan optimere indkomsten, således at man også opnår den nødvendige indkomst i dårligere år. Redaktion: Jens Skovby (ansv.), Thomas Bjerrehus. Fotos: Jette Schøler. Tryk: Redaktionen er afsluttet den 30. august Vi tager forbehold for fejl og mangler i vores referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Lersø Park Allé København Ø Tlf Medlem af RevisorGruppenDanmark

Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet

Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet Fradraget er betinget af, at Fradragets størrelse Fradragsordningen omfatter lønninger i forbindelse med følgende arbejder Personen ved indkomstårets udløb

Læs mere

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin:

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin: FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER Som opfølgning på vor tidligere orientering om fradrag for håndværkerudgifter (servicefradraget) er nedenfor anført den seneste oversigt fra SKAT over de udgifter, der er

Læs mere

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Her kan du se, hvilke ydelser med servicefradrag du kan få lavet i dit hjem af virksomheder og privatpersoner. A. Service i hjemmet (udført af en virksomhed

Læs mere

Servicefradrag. Ydelser dækket af servicefradraget. Udskrift af Servicefradrag. 27.07.2011 Side 1 af 6

Servicefradrag. Ydelser dækket af servicefradraget. Udskrift af Servicefradrag. 27.07.2011 Side 1 af 6 Servicefradrag Fra 1. juni 2011 kan du få servicefradrag for arbejdsløn på op til 15.000 kroner til service og vedligeholdelse på din bopæl. Du kan få fradraget i 2011, 2012 og 2013. Det skal der til for

Læs mere

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Her kan du se, hvilke ydelser med servicefradrag du kan få lavet i dit hjem af virksomheder og privatpersoner. Det er kun arbejdsløn, som du kan få fradrag

Læs mere

Arbejdet skal stå på listen med ydelser, der giver servicefradrag. Det skal være udført mellem den 1. juni 2011 og 31. december 2012.

Arbejdet skal stå på listen med ydelser, der giver servicefradrag. Det skal være udført mellem den 1. juni 2011 og 31. december 2012. SKAT: Sådan gør du - de fire trin til håndværkerfradrag (servicefradrag) Der er fire trin til at få håndværkerfradrag (servicefradrag). Du kan kun få fradrag for arbejdsløn. Bestil et stykke arbejde med

Læs mere

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Trænger dit køkken til en ny bordplade, dine træer til en kærlig beskæring eller mangler du en babysitter - så er håndværkerfradraget lige noget for dig. Håndværkerfradraget

Læs mere

Ændring af BoligJobordningen

Ændring af BoligJobordningen - 1 Ændring af BoligJobordningen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der er som udgangspunkt ikke skattemæssigt fradrag for privates udgifter til serviceydelser i hjemmet. Fra 1. juni 2011 har

Læs mere

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Håndværkerfradrag (servicefradrag) Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til 15.000 kr. om året inklusive moms for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. På den måde sparer du ca. 5.000 kr. i skat. Arbejdet

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

Selvfinansiering i selskaber

Selvfinansiering i selskaber Selvfinansiering i selskaber Med vedtagelsen af den nye selskabslov i 2009 blev der indført nye bestemmelser, der giver et selskab mulighed for at foretage selvfinansiering. Selvfinansiering har i den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Til lovforslag nr. L 95 Folketinget 2015-16 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 9. februar 2016 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Grøn boligjobordning i 2016 og 2017) 1 I

Læs mere

Bekendtgørelse om BoligJobordningen med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet eller i en fritidsbolig

Bekendtgørelse om BoligJobordningen med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet eller i en fritidsbolig BEK nr 841 af 28/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0201248 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1030 af 01/09/2015 Bekendtgørelse

Læs mere

Små skattefri personalegoder

Små skattefri personalegoder - 1 Små skattefri personalegoder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen og Socialdemokratiet blev i marts enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder. Tanken er,

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Udvidet gennemgang i stedet for revision...

Udvidet gennemgang i stedet for revision... vedrørende Udvidet gennemgang i stedet for revision...... kan det være relevant i mit tilfælde? En kort omtale af de nye regler om mulighed for udvidet gennemgang i stedet for revision i kapitalselskaber

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Er din virksomhed sponsor?

Er din virksomhed sponsor? Er din virksomhed sponsor? JUNI 2011 Er din virksomhed sponsor? Er din virksomhed sponsor det kunne fx være for forlystelsesparker, kulturelle institutioner og virksomheder (såsom festivaler, koncerthuse,

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN BAGGRUND FOR FORBUDDET MOD KAPITALEJERLÅN Det er forbudt for kapitalselskaber

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Baggrund På baggrund af den nuværende økonomiske situation er det

Læs mere

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Indholdet af hæftet Generelt om eksemplerne - Selskabsretligt - Skatteretligt - Oversigt over

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Fra Bestyrelsen Nr. 7 juli 2011 Lathyrusvej & Vinderød Enghavevej Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere 12-07-2011 Det store kattetoilet er fjernet. Nyt

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Ny grøn Bolig-Job-ordning

Ny grøn Bolig-Job-ordning - 1 Ny grøn Bolig-Job-ordning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Blandt Venstres valgløfter var et tilsagn om at genindføre BoligJobordningen, der ellers var ophørt med udgangen af 2014. Et

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Personaleforeninger Skat Tax

Personaleforeninger Skat Tax Personaleforeninger Skat 2017 Tax 2 Personaleforeninger Denne publikation beskriver generelt reglerne for beskatning af medlemmer, der deltager i aktiviteter i foreningsregi. Endvidere beskrives konkret

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

nye regler for, hvem der kan få tilskud

nye regler for, hvem der kan få tilskud Nr. 1 September 2011 Lovændring nye regler for, hvem der kan få tilskud Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en ændring af hjemmeserviceloven i forbindelse med indførelsen af en forsøgsordning med skattefradrag

Læs mere

- Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet Nyt kapitel

- Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet Nyt kapitel BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet Nyt kapitel Danmark har en veludbygget offentlig sektor med et højt niveau for den offentlige service og de offentlige indkomstoverførsler.

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 196 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2011-311-0062 Dato: 12. maj 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 196 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Bekendtgørelse om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger

Bekendtgørelse om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger BEK nr 281 af 07/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 09/00825

Læs mere

Skat af børns lommepenge

Skat af børns lommepenge - 1 Skat af børns lommepenge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En udmelding fra SKAT om beskatning af børns lommepenge gav i sidste uge anledning til et mindre politisk stormvejr. Flere politikere

Læs mere

Skat 2014. Personaleforeninger.

Skat 2014. Personaleforeninger. Skat 2014 Personaleforeninger. Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013 Boghandler Henning Clausens Fond CVR-nr. 35 40 50 62 Årsrapport 2013 (1. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens årsmøde den 8/5 2014 Knud Ove Christensen Dirigent Jens Baggesens Vej 90N, 8200

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om skattefri kompensation

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Skatteudvalget (SU), Revisionsteknisk Udvalg (REVU), Regnskabsteknisk Udvalg (REGU) og sekretariatet.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Skatteudvalget (SU), Revisionsteknisk Udvalg (REVU), Regnskabsteknisk Udvalg (REGU) og sekretariatet. Ulovlige lån til hovedaktionærer Arbejdsgruppen En tværgående arbejdsgruppe under FSR danske revisorer har drøftet nogle af de regnskabs- og revisionsmæssige udfordringer, der følger af de ændrede skatteregler

Læs mere

Er din virksomhed sponsor?

Er din virksomhed sponsor? Er din virksomhed sponsor? Juni 2016 Er din virksomhed sponsor? Er din virksomhed sponsor det kunne fx være for forlystelsesparker, kulturelle institutioner og virksomheder (såsom festivaler, koncerthuse,

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat Revisorbranchens Ekspertpanel Skat Juni 2 Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens

Læs mere

Personaleforeninger. Skat 2015

Personaleforeninger. Skat 2015 Personaleforeninger Skat 2015 Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Compfitt Global Net A/S CVR-nr

Compfitt Global Net A/S CVR-nr Compfitt Global Net A/S CVR-nr. 33 25 30 44 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2015. Knud Herman Hermansen

Læs mere

Håndværkerfradraget bliver skævere og skævere

Håndværkerfradraget bliver skævere og skævere Håndværkerfradraget bliver skævere og skævere 3 pct. af det samlede fradrag, der gives igennem håndværkerfradraget, går til de rigeste ti procent af de danske familier. Det svarer i alt til 1 ½ mia. kr.

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

SKATs skøn af værdier til beregning af ejendoms- og ejendomsværdiskat

SKATs skøn af værdier til beregning af ejendoms- og ejendomsværdiskat Returadresse: SKAT, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing UNIKBOLIG.DK ApS James Iuel-Brockdorff Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Kundeservice Ejendomsvurdering Ny Østergade 11 4000 Roskilde Telefon 72 22 18

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). /Tina R Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). /Tina R Olsen J.nr. j.nr. 08-063204 Dato : 23. maj 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pia

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 4-7 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015

FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 4-7 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015 Tlf: 96 23 54 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hjoerring@bdo.dk Nørrebro 15, Box 140 www.bdo.dk DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder VIDEN OM Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder Til egenkapitalreserverne stilles en række regnskabsmæssige og selskabsretlige krav, som nærmere bestemmer reservernes restriktioner og muligheder. REVISION

Læs mere

Kapitalejerlån & Selvfinansiering

Kapitalejerlån & Selvfinansiering Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen Kapitalejerlån & Selvfinansiering Selskabsretligt, regnskabsretligt, erstatningsretligt, strafferetligt og skatteretligt Forord......................................................

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2016

Fleksible lønpakker. Skat 2016 Fleksible lønpakker Skat 2016 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Cirkulært nr. 461/ 18.03.2009 Erhvervsforhold

Cirkulært nr. 461/ 18.03.2009 Erhvervsforhold Cirkulært nr. 461/ 18.03.2009 Erhvervsforhold EMNEGRUPPE 3 Tilskud til renoverings- og forbedringsarbejder Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Jan Alstrøm tlf. 72 16 02 32, Ib Mechlenborg

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Selvangivelse for solcelle-anlæg

Selvangivelse for solcelle-anlæg Selvangivelse for solcelle-anlæg Har du anskaffet et solcelle-anlæg, skal du være opmærksom på de skattemæssige muligheder, der er for at få din investering finansieret over skattebilletten. Sønderjyllands

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-152-0421 Dok.: MHH40258 Besvarelse af spørgsmål nr. S 822 fra medlem af Folketinget Christine Antorini (S). Spørgsmål:

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Vennetjenester eller sort arbejde

Vennetjenester eller sort arbejde - 1 Vennetjenester eller sort arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har den 1. juli 2011 fremlagt et udkast til lovregler om beskatning af vennetjenester. For nogle år

Læs mere