Forsikringsbetingelser RÅDGIVNINGSANSVAR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser RÅDGIVNINGSANSVAR"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse A. GENERELT Aftalegrundlag Sikrede Forsikringens omfang Undtagelser Geografisk område Forsikringsperioden Forsikringssum Selvrisiko Serieskade Risikoforandringer Anmeldelse af skade Behandling af skade Anden forsikring mod samme risiko Præmiens betaling Forsikringens opsigelse og fornyelse Behandling af personoplysninger Klager Værneting og lovvalg B. SÆRLIGE KLAUSULER OFAC Sanktioner VER Side 2 af 13

3 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler A. GENERELT 1. AFTALEGRUNDLAG 1.1. Forsikringsaftalen udgøres af policecertifikatet sammen de anførte forsikringsbetingelser. 2. SIKREDE 2.1. Sikrede under forsikringen er: Forsikringstager, enhver tidligere, nuværende og fremtidig partner, direktør eller ansat hos forsikringstager under deres udførelse af arbejde for denne, vikarer, midlertidig lejet arbejdskraft, når disse ved kontrakt er eller har været engageret af forsikringstager, betinget af, at kontrakten giver denne instruktionsbeføjelse og direkte tilsyn, og sikredes bo eller arvinger ved død, umyndiggørelse, konkurs, rekonstruktion eller insolvens af sikrede under pkt. 2.1 ( ) ovenfor Udover forsikringstager anses som sikrede dennes datterselskaber, hvorved forstås selskaber og virksomheder, hvori forsikringstageren direkte eller indirekte: Besidder mere end halvdelen af selskabskapitalen, eller besidder flertallet af stemmerettighederne, eller har ret til at udpege flertallet af bestyrelsesmedlemmerne, eller ved vedtægt eller aftale i øvrigt har kontrol over selskabet, og som er 100 % konsolideret ind i forsikringstagerens koncernregnskab, eller på grundlag af aftale med andre aktionærer råder over flertallet af stemmerettighederne, og som er 100 % konsolideret ind i forsikringstagerens koncernregnskab, samt øvrige selskaber eller virksomheder opregnet i policetillæg til policen Forsikringen er udvidet til automatisk at omfatte datterselskaber, som forsikringstageren stifter eller opkøber efter ikrafttrædelsen af forsikringen, dog forudsat at: Det stiftede eller opkøbte datterselskabs omsætning ikke overstiger 5 % af forsikringstagers konsoliderede omsætning på tidspunktet for forsikringens ikrafttræden, dog maksimalt kr , det stiftede eller opkøbte datterselskabs udbudte aktiviteter i det væsentligste ikke adskiller sig fra forsikringstagers, det stiftede eller opkøbte datterselskab ingen aktiviteter har hverken direkte eller indirekte - i USA og/eller Canada, og fem års skadehistorik for det opkøbte selskab er modtaget og godkendt af forsikringsselskabet inden 60 dage efter handelens afslutning Dækningen for datterselskaber gælder alene for krav, der støttes på handlinger eller undladelser begået, eller skade sket eller tilføjet i det tidsrum, hvor selskabet eller virksomheden er eller var forsikringstagers datterselskab. VER Side 3 af 13

4 3. FORSIKRINGENS OMFANG 3.1. Forsikringen betaler på vegne af sikrede ethvert krav om erstatning som følge af formuetab, påført tredjemand ved en faktisk eller påstået uagtsom handling eller undladelse, begået af sikrede i forbindelse med dennes professionelle rådgivning eller aktiviteter (ydelser), som det fremgår af policen eller er meddelt skriftligt til forsikringsselskabet i forsikringsperioden Krav om erstatning som følge af formuetab skal betyde: Ethvert krav eller rets skridt mod sikrede med påstand om erstatning for tredjemands formuetab, og enhver skriftlig meddelelse om, at nogen har til hensigt at holde sikrede ansvarlig for dette formuetab Forsikringsselskabet betaler på vegne af sikrede rimelige eller nødvendige sagsomkostninger, og forsikringsselskabet har såvel en ret som en pligt til at bistå sikrede med hensyn til krav som følge af en faktisk eller påstået uagtsom handling eller undladelse, også hvor et krav mod sikrede er ubegrundet Udvidelser I tillæg til forsikringens dækning for professionelt ansvar, jf. pkt.3.1, er forsikringen udvidet til at dække krav om erstatning for formuetab som følge af: 3.5. Kontraktansvar Manglende opfyldelse af kontraktligt aftalte leverancer, specifikationer eller funktioner ved den leverede ydelse, eller andet kontraktansvar, jf. dog pkt. 4.3 nedenfor Forsinkelse Forsinkelse ved levering af sikredes ydelse, såfremt forsinkelsen er en direkte følge af en i pkt. 3.1 nævnte handling eller undladelse Objektivt ansvar Objektivt ansvar for eller lovpligtige krav til den leverede ydelse i relation til sikkerhed, miljø, kvalitet, brugbarhed og anden funktionel beskaffenhed Underleverandører Ydelse fra underleverandør eller anden selvstændigt virkende tredjemand i henhold til kontrakt, jf. dog pkt. 3.3 nedenfor Uautoriseret adgang Leverede ydelsers manglende evne til at modstå virus, hacking eller anden computerkriminalitet, som medfører: Tredjemands uautoriserede adgang til sikredes kundes netværk, tredjemands uautoriserede adgang til sikredes kundes data lagret på sikredes netværk, eller sikredes kundes manglende autoriserede adgang til sikredes netværk Immaterielle rettigheder Krænkelse af immaterielle rettigheder, herunder patenter, ophavsrettigheder, varemærker, design og brugsmodeller Uanset hvad måtte være anført på policen om forsikringens geografiske dækningsområde, dækker forsikringen alene patentkrav rejst eller rets skridt taget herom mod VER Side 4 af 13

5 sikrede i Europa. Forsikringen dækker for sådanne krav med den på policen anførte undersum. Forsikringen dækker for sådanne krav med den undersum, som er nævnt i policen Forretningshemmeligheder Videregivelse af forretningshemmeligheder eller anden fortrolig information Uanset hvad måtte være anført på policen om forsikringens geografiske dækningsområde, dækker forsikringen ikke sådanne krav rejst eller rets skridt taget mod sikrede i USA og Canada eller krav baseret på disse landes retsregler, samt krav om fuldbyrdelse af domme opnået ved nogen domstol i USA eller Canada. Forsikringen dækker for sådanne krav med den undersum, som er nævnt i policen Privatlivets fred Krænkelse af personlig integritet, herunder krænkelse af frihed, ære og privatlivets fred, samt videregivelse af fortrolig information Injurier og bagvaskelse Injurier, bagvaskelse og nedsættende omtale af en virksomhed eller til denne relaterede personer, herunder dennes produkter eller serviceydelser Dokumenter og data Tab eller beskadigelse af dokumenter og data, som er eller menes at være overdraget sikrede til varetægt, eller som sikrede har betroet tredjemand som led i sikredes normale virksomhed. Dækningen omfatter omkostninger, som sikrede er erstatningsansvarlig for, samt rimelige omkostninger til reproduktion eller genetablering af dokumenter og data. Det er en betingelse for dækning, at: Forsvundne eller forlagte dokumenter og data har været eftersøgt af sikrede, tabet eller skaden ikke skyldes borgerkrig, revolution eller borgerlige optøjer, og tabet eller skaden ikke skyldes slitage, gradvis forringelse, møl eller andre skadedyr Dokumenter og data skal betyde enhver form for aftaler, tegninger, planer, optegnelser, bøger, breve, notater, certifikater, computerudskrifter og elektronisk lagrede data, men ikke pengesedler, værdipapirer og negotiable dokumenter Ansattes strafbare handlinger Strafbare handlinger eller undladelser begået af sikredes ansatte imod tredjemand Denne udvidelse yder ingen dækning for: Gerningsmanden bag den strafbare handling eller undladelse, og krav som følge af strafbare handlinger eller undladelser begået af en direktør eller et bestyrelsesmedlem hos sikrede I forlængelse af denne udvidelse skal pkt. 4.4 ikke finde anvendelse for krav om dækning som følge af en ansats strafbare handlinger eller undladelser. VER Side 5 af 13

6 Nøglemedarbejdere Rekruttering, PR/kommunikation og andre direkte tabsbegrænsende omkostninger for sikrede, som er forbundet med en partners, direktørs eller afdelingschefs dødsfald eller permanente uarbejdsdygtighed, såfremt disse er afholdt med forsikringsselskabets skriftlige godkendelse Forsikringen dækker med den undersum, som er anført i policen og sikrede bærer ingen selvrisiko i relation til nærværende udvidelse Kommunikationsomkostninger Kommunikationsomkostninger i forbindelse med offentliggørelse af et tab omfattet af nærværende forsikring, som påvirker eller er egnet til at påvirke sikredes omdømme negativt Forsikringen dækker ikke sikredes egne interne omkostninger hertil Forsikringen dækker med den på policen anførte undersum, og sikrede bærer ingen selvrisiko i relation til nærværende udvidelse Retsmøder Omkostninger, som sikrede pådrager sig ved retsmøder, hvor sikredes partnere, direktører eller øvrige ansatte skal afgive partsforklaring i forbindelse med et dækningsberettiget krav anmeldt under denne forsikring Dækning under denne udvidelse: er begrænset til den forsikringssum, som fremgår af policen ydes i tillæg til policens generelle forsikringssum Strafferetslig sigtelse Advokatbistand i forbindelse med en strafferetlig sigtelse mod sikrede, som følger af en uagtsom handling eller undladelse begået af sikrede, jf. dog pkt Såfremt det ved endelig dom konstateres, at sikrede har begået en strafbar handling, skal sikrede tilbagebetale ethvert beløb udbetalt af forsikringsselskabet til sikredes forsvar Tabsafværgelse Afværgelse af tab foretaget af sikrede for at undgå eller reducere konsekvenserne af en handling eller undladelse, som sandsynligvis vil resultere i et dækningsberettiget krav under denne forsikring. Dækning er betinget af, at: Sikrede underretter forsikringsselskabet om den ansvarspådragende handling og om de nødvendige tiltag for at undgå eller reducere konsekvenserne af denne, sikrede beviser, at de konkrete anvendte omkostninger var direkte nødvendige for at undgå eller reducere en overhængende fare for et dækningsberettiget krav under forsikringen, som størrelsesmæssigt mindst ville have svaret til de anvendte omkostninger, de anvendte omkostninger ikke indeholder noget element af driftstab eller faste omkostninger af nogen art, og sikrede bærer en selvrisiko på det største beløb af enten 20 % af de indtrufne omkostninger eller selvrisikoen for forsikringen. VER Side 6 af 13

7 Udestående honorarer Egne udestående honorar, som sikredes kunde tilbageholder. Det er en betingelse for dækning, at sikrede sandsynliggør, at: Inddrivelse af sådant honorar hos dennes kunde vil medføre, at et krav større end det udestående honorar rejses mod sikrede, forsikringsselskabets skadesløsholdelse er nødvendig for at undgå, at et dækningsberettiget krav om erstatning rejses mod sikrede, og forsikringsselskabets betaling af dette udestående honorar vil medføre, at sagen afgøres til fuld og endelig afgørelse i relation til sikredes kunde. 4. UNDTAGELSER 4.1. Forsikringen dækker ikke tab eller krav om erstatning for formuetab påført tredjemand, jf. pkt. 3, som følge af eller som kan henføres til: 4.2. Forsæt, selvforskyldt beruselse, ansvar for krav der kan henføres til, at sikrede har søgt at opnå en uberettiget vinding eller sikredes groft uagtsomme undladelse af at afværge et tab Garanti, indeståelse, eller tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar end, hvad der følger af dansk rets almindelige erstatningsregler, eller som ligger udover sikredes almindelige erstatningsansvar i henhold til gældende ret som leverandør af ydelser indenfor sikredes profession Strafbare handlinger begået af sikrede, dog således, at forsikringen, jf. pkt dækker udgifter til advokatbistand indtil det ved endelig dom eller ved sikredes egen tilståelse konstateres, at sikrede har begået en strafbar handling. Denne undtagelse skal ikke finde anvendelse ved krav omfattet af udvidelsen i pkt Sikredes eget tab ved at måtte udbedre, supplere eller om levere mangelfuld rådgivning eller tjenesteydelse, eller som følge af krav om tilbagebetaling af honorar eller vederlag Ansvar for fejlagtige omkostningsestimater, overslag på pris, indikationer omkring forventet honorarbetaling og lignende afgivet af sikrede, eller nogen for hvem sikrede er ansvarlig, i relation til den forventede pris for sikredes rådgivning og ydelser Bøder, herunder punitive - multiple og exemplary damages, kaution, skatter og stempelafgift, eller forhold, som ikke måtte være forsikringsbare, eller krav vedrørende tab lidt af nogen fysisk eller juridisk person: som ejes eller kontrolleres af en sikret, som ejer eller kontrollerer en sikret, eller som er forbundet med en sikret gennem fælles kontrol eller ejerforhold Mekanisk eller elektrisk svigt eller sammenbrud, herunder strømsvigt, samt nedbrud på eller svigt i telekommunikations- eller satellitsystemer, med mindre sådan svigt eller sammenbrud er en direkte følge af sikredes handling eller undladelse, jf. pkt Forurening af nogen art, herunder tab, som direkte eller indirekte er en følge af forurening Retslige eller administrative skridt foretaget af eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed eller erhvervsmæssig sammenslutninger. VER Side 7 af 13

8 4.11. Denne undtagelse gælder ikke krav, der baseres på uagtsomme handlinger eller undladelser, som sikrede i forbindelse med udøvelse af rådgivning eller tjenesteydelser har begået overfor sådanne offentlige myndigheder eller erhvervsmæssige sammenslutninger Person- og tingsskade, medmindre sådan skade er et direkte resultat af sikredes professionelle ydelse, jf. pkt Faktiske eller påståede forhold, der har været eller burde være anmeldt til tidligere forsikringsgiver som omstændigheder, der kunne give anledning til krav Omsætning må ikke være genereret af finansielle kunder, militær, luftfart eller medicinalindustrien. 5. GEOGRAFISK OMRÅDE 5.1. Forsikringen dækker tab/formuetab, som er sket, samt krav rejst eller rets skridt taget imod sikrede, herunder krav om fuldbyrdelse af domme opnået inden for det i policen angivne geografiske område. 6. FORSIKRINGSPERIODEN 6.1. Forsikringen dækker erstatningsansvar, som rejses første gang mod sikrede i forsikringsperioden Et erstatningsansvar anses som rejst på det tidligste af ét af følgende tidspunkter: Det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse med krav om erstatning i anledning af et tab/formuetab, eller det tidspunkt, hvor sikrede eller den på hvis vegne det påhviler at lede virksomhedens drift, får sin første viden om at der er: Indtrådt et tab/formuetab, eller en umiddelbar risiko for, at der vil indtræde et tab/formuetab, som kan være forårsaget af sikredes handlinger eller undladelser, produkter eller ydelser Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringsperioden, men som anmeldes til forsikringsselskabet senere end to år efter forsikringen ophør, dækkes ikke Selv om et erstatningskrav er rejst i henhold til pkt. 6.2 (6.2.2) ovenfor og er anmeldt til forsikringsselskabet senest to år efter forsikringens ophør, dækkes det ikke, hvis sikrede ikke i anledning af de anmeldte omstændigheder modtager en skriftlig henvendelse med krav om erstatning som anført i pkt. 6.2 (6.2.1), senest fem år efter det tidspunkt, fordringshaver fik eller burde få kendskab til kravet Forsikringen dækker ikke krav, der skyldes handlinger eller undladelser, som er foretaget før den i policen anførte retroaktive dato. 7. FORSIKRINGSSUM 7.1. Policens dækningssummer er de højeste grænser for forsikringsselskabets forpligtelse for samtlige erstatningskrav, som er rejst mod sikrede inden for en forsikringsperiode, samt anden skadesløsholdelse efter forsikringens dækningsomfang For alle dækninger og udvidelser gælder, at dækningen gives inden for forsikringssummen og ikke i tillæg hertil, dog ikke vedrørende omkostninger i henhold til pkt som dækkes udover forsikringssummen Sagsomkostninger dækkes, såfremt de er afholdt med forsikringsselskabets skriftlige godkendelse. Sådanne omkostninger og renter af idømte erstatningsbeløb henhørende under forsikrin- VER Side 8 af 13

9 gen dækkes kun i det omfang dækningssummerne ikke derved overskrides, medmindre søgsmål er anlagt i Norden, hvor sagsomkostninger dækkes i tillæg til forsikringssummen Er dækningssummerne mindre end idømte erstatningsbeløb, dækkes alene den forholdsmæssige del af omkostninger og renter, som svarer til det erstatningsbeløb, forsikringsselskabet skal betale. 8. SELVRISIKO 8.1. Sikrede bærer som selvrisiko af ethvert tab/formuetab, hvorved forstås erstatningsbeløb, sagsomkostninger og renter, den selvrisiko, der er anført i policen. Selvrisikoen skal forblive uforsikret. 9. SERIESKADE 9.1. Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i anledning af tab/formuetab forårsaget af samme ansvars-pådragende forhold, betragtes som én forsikringsbegivenhed (serieskadekrav). Serieskadekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses. Er første krav i serien rejst forud for denne polices ikrafttræden eller efter denne polices ophør, er ingen del af serieskaden dækket under denne police. I det omfang, de enkelte krav i serien vedrører skader, der er konstateret før den i policen herom angivne ikrafttrædelsesdato, dækkes ikke disse tab/formuetab. 10. RISIKOFORANDRINGER Såfremt der indtræder ændringer i den i policen anførte aktivitet eller risiko, skal dette uden ophold anmeldes til forsikringsselskabet, som da træffer bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke vilkår, herunder til hvilken præmie forsikringen kan fortsætte Er sådan anmeldelse ikke sket, hæfter forsikringsselskabet i skadetilfælde kun på de vilkår og i det omfang, i hvilket det mod den aftalte præmie ville have fortsat forsikringen, hvis forandringen havde været det bekendt. 11. ANMELDELSE AF SKADE Såfremt erstatningskrav fremsættes eller formodes at ville blive fremsat, skal de uden ophold anmeldes skriftligt til forsikringsselskabet I det omfang forsikringsselskabet har udredt en erstatningsydelse, indtræder det i enhver henseende i sikredes eventuelle krav mod tredjemand Såfremt sikrede i forsikringsperioden eller den udvidede anmeldelsesperiode bliver opmærksom på omstændigheder, som med rimelighed kan forventes at give anledning til, at der rejses krav mod sikrede, og giver skriftlig anmeldelse til forsikringsselskabet om omstændighederne og årsagerne til at forvente et sådant krav, med detaljeret information om grundlaget for erstatningspligten, anses ethvert krav, der efterfølgende rejses mod sikrede og anmeldes til forsikringsselskabet og som kan tilskrives sådanne omstændigheder for at være rejst samtidig med, at meddelelsen om sådanne forventede krav blev givet. 12. BEHANDLING AF SKADE Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med forsikringsselskabets samtykke, og forsikringsselskabet har ret til at overtage og føre sikredes sag også i relation til indgåelse af forlig, således at det er forsikringsselskabet, der træffer bestemmelse om sagens behandling Såfremt der opstår uenighed mellem sikrede og forsikringsselskabet omkring, hvorvidt et krav mod de sikrede skal bestrides overfor sagsøger, skal forsikringsselskabet ikke være forpligtet til at bestride kravet, medmindre en opmand vurderer, at der er rimelig sandsynlighed for at få VER Side 9 af 13

10 medhold i sagen eller for at begrænse erstatningsbeløbet til et beløb mindre end størrelsen af et muligt forlig. Opmanden udpeges efter nærmere aftale mellem sikrede og forsikringsselskabet, og omkostningerne til denne opmand bæres af forsikringsselskabet Forsikringsselskabet har på ethvert tidspunkt efter anmeldelsen af et krav ret til at foretage en betaling af forsikringssummen til dækning af dette krav Forsikringsselskabet skal herefter være fri for alt ansvar i relation til sådant krav, herunder pligten til at betale sagsomkostninger samt til at forsvare sikrede Sikrede er forpligtet til at yde enhver bistand til sagens oplysning og afslutning Rettighederne under denne forsikring kan ikke af sikrede overdrages til tredjemand uden forsikringsselskabets skriftlige godkendelse. 13. ANDEN FORSIKRING MOD SAMME RISIKO I det omfang, der er tegnet forsikring for en interesse, der i øvrigt måtte være omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold. 14. PRÆMIENS BETALING Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier til de anførte forfaldsdage Påkrav om betaling sendes til den af forsikringstagen opgivne betalingsadresse Betales præmien ikke efter første påkrav, sender forsikringsselskabet en fornyet skriftlig påmindelse om præmiebetalingen. Denne påmindelse vil indeholde oplysning om retsvirkningen af, at præmiebetalingen ikke er sket ved udløbet af den i påmindelsen anførte frist En sådan påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter første påkrav. For så vidt betaling ikke finder sted inden 14 dage efter påmindelsen, bortfalder forsikringsselskabets dækningspligt Har forsikringsselskabet udsendt en sådan påmindelse, er forsikringsselskabet berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr. 15. FORSIKRINGENS OPSIGELSE OG FORNYELSE Forsikringen kan af hver af parterne opsiges skriftligt med det i policen nævnte varsel til hovedforforfald I tilfælde af, at forsikringsselskabet opsiger eller afslår at forny forsikringen med anden begrundelse end manglende præmiebetaling, er forsikringstager, under forudsætning af at denne ikke fornyer, placerer eller tegner en forsikring, der omfatter dækning for professionelt ansvar andet steds, berettiget til mod betaling af en præmie svarende til 75 % af den for denne police fastsatte forsikringspræmie for det foregående år, at tegne en udvidet anmeldelsesperiode. Dette indebærer, at krav om erstatning som følge af formuetab omfattet af forsikringens dækningsomfang, der rejses i indtil et år efter forsikringens ophør, og som vedrører ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået før forsikringens ophør, er dækket på de vilkår, der i øvrigt fremgår af policen og nærværende forsikringsbetingelser Forsikringstager skal senest 14 dage efter selskabets opsigelse eller afslag på fornyelse af forsikringen give skriftlig meddelelse til forsikringsselskabet, såfremt denne ønsker at tegne en udvidet anmeldelsesperiode, og præmien herfor skal betales inden for 30 dage efter opsigelse eller afslag på fornyelse. VER Side 10 af 13

11 Krav vedrørende handlinger og undladelser, som anmeldes senere end tre måneder efter udløbet af den udvidede anmeldelsesperiode, dækkes ikke Forlængelsen, givet ved den udvidede anmeldelsesperiode, medfører ingen fornyet eller forhøjet forsikringssum under forsikringen. 16. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Forsikrede personer gøres udtrykkeligt opmærksom på, at sikrede og forsikringsgiver foretager elektronisk databehandling af forsikredes og andre i forsikringsbetingelserne nævnte personers personoplysninger, som indhentes af sikrede, forsikringsgiver eller forsikringsgivers skadebehandler vedrørende forsikringsdækningen og behandlingen deraf og af skader omfattet af forsikringen, og forsikrede erklærer sig ved begæring af eller tilslutning til forsikringen indforstået dermed I henhold til Lov om behandling af Personoplysninger nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer gøres forsikrede udtrykkeligt opmærksom på, at afgivelse af personoplysninger er nødvendig for at opnå dækning og for behandling i henhold til forsikringsprogrammet, og at disse personoplysninger kan blive videregivet til eller behandlet for FORSIKRINGSSELSKABET i lande uden for Danmark og EU Disse oplysninger er udelukkende bestemt for sikrede og forsikringsgiver og deres partnere med henblik på opfyldelse af opgaver i henhold til forsikringsprogrammet og til brug for myndigheders eventuelle tilsynsopgaver Personer har krav på indsyn i og anmode om en kopi af de personlige data, der opbevares om dem (for et mindre gebyr), og bede om at eventuelle fejl bliver rettet. Kontakt venligst FORSIK- RINGSSELSKABET. Der henvises til FORSIKRINGSSELSKABET for Anvendelse af Personoplysninger, som kan hentes på FORSIKRINGSSELSKABETS hjemmeside eller tilsendes efter skriftlig anmodning. 17. KLAGER Hvis en kunde ikke føler at have fået den ydelse, der er aftalt eller er krav på, eller hvis sagsbehandlingen trækker unødigt i langdrag, er der ret til at klage Det kan ske ved at ringe eller skrive til FORSIKRINGSSELSKABET FORSIKRINGSSELSKABETS adresse fremgår af policen og regler for klagebehandlingen, kan findes på FORSIKRINGSSELSKABETS hjemmeside Ankenævnet for Forsikring FORSIKRINGSSELSKABETS er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring. Dersom der opstår uenighed mellem forsikrede og FORSIKRINGSSELSKABETS om forsikringens dækning og en fornyet henvendelse til FORSIKRINGSSELSKABETS ikke fører til et tilfredsstillende resultat for forsikrede, kan den forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Klager til ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Klageskema og girokort til brug for gebyrindbetaling kan rekvireres hos Ankenævnet for Forsikring eller: Forsikring og Pension Forsikringsoplysningen Philip Heymans Allé 1 VER Side 11 af 13

12 2900 Hellerup 18. VÆRNETING OG LOVVALG For denne forsikring gælder lov om forsikringsaftaler nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer, medmindre andet følger af nærværende betingelser eller Certifikatet Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. VER Side 12 af 13

13 B. SÆRLIGE KLAUSULER 1. OFAC SANKTIONER 1.1. FORSIKRINGSSELSKABET og dets genforsikringsselskaber er ikke forpligtet til at foretage nogen betaling af skader eller andre krav, yde dækning eller opfylde noget tilsagn eller forpligtelser i henhold til denne aftale i det omfang sådan betaling, dækning, tilsagn eller forpligtelse ville udsætte FORSIKRINGSSELSKABET eller dets genforsikringsselskaber eller dets moderselskab eller dets endeligt kontrollerende ejer for en økonomisk sanktion, forbud eller begrænsning i henhold til en resolution besluttet af de Forenede Nationer eller en handels- eller økonomisk sanktion, lovregler eller forordninger vedtaget af den Europæiske Økonomiske Union, Danmark, United Kingdom eller United States of America. VER Side 13 af 13

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01)

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) 1. Sikrede 1.1. Sikrede under forsikringen er: (iii) koncernen. enhver tidligere, nuværende og fremtidig partner,

Læs mere

NetProtect - Elektronisk Forsikring

NetProtect - Elektronisk Forsikring NetProtect - Elektronisk Forsikring Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert

Læs mere

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 5 Geografisk område... 6 Forsikringsperiode... 7 Forsikringssum... 7 Moms...

Læs mere

Ansvarsbetingelser for teknisk rådgivning og bistand

Ansvarsbetingelser for teknisk rådgivning og bistand Ansvarsbetingelser for teknisk rådgivning og bistand Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 4 Sikkerhedsforholdsregel... 6 Geografisk område... 7 Forsikringsperiode...

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Professionel Ansvarsforsikring

Professionel Ansvarsforsikring Professionel Ansvarsforsikring Police nr. 59.0.001.411-04 1. Oplysninger om forsikringstager Forsikringstager : Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Århus N CVR : 30089456 2. Dækningsomfang Dækning : Professionel

Læs mere

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 06-2005

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 06-2005 Afsnit Indhold Side nr. 1 Sikrede... 1 2 Koncernen... 1 3 Dækningsomfang... 2 4 Geografisk område... 3 5 Undtagelser... 3 6 Forsikringstid... 5 7 Ret til køb af afløbsdækning... 5 8 Dækningssum og selvrisiko...

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ARBEJDSSKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER ARBEJDSSKADE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Forsikringens ikrafttræden... 3 4. Forsikringstagerens oplysningspligt... 3 5. Præmiens beregning... 3 6. Præmiens

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Forsikringsbetingelser ARBEJDSSKADE

Forsikringsbetingelser ARBEJDSSKADE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Forsikringens ikrafttræden... 3 4. Forsikringstagerens oplysningspligt... 3 5. Præmiens beregning... 3 6. Præmiens

Læs mere

Kombineret netbank- og cyberforsikring

Kombineret netbank- og cyberforsikring Kombineret netbank- og cyberforsikring Forsikringsbetingelser 10.2016 1 Sikrede 1.1 Sikrede på policen er forsikringstagers erhvervskunder og disses datterselskaber. 1.2 Som datterselskab forstås selskaber,

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CYBERFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER CYBERFORSIKRING Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Sikrede... 3 3. Geografisk dækningsområde... 3 4. Forsikringsperioden (dataansvar)... 3 5. Forsikringssum, selvrisiko og karenstid... 4 6.

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Kriminalitetsforsikring i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler

Kriminalitetsforsikring i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Kriminalitetsforsikring i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1 Hvem er dækket? 1.1 De sikrede Sikrede er den virksomhed, der er anført på policen, samt datterselskaber, hvor virksomheden

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser VER. 2014.01 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. AFTALEGRUNDLAG... 3 2. FORSIKRINGENS OMFANG... 3 3. DÆKNINGSOMRÅDE... 3 4. DÆKNINGSPERIODE... 3 5. KRIGS- OG TERRORRISIKO...

Læs mere

Professionel Ansvarsforsikring

Professionel Ansvarsforsikring Professionel Ansvarsforsikring Police nr. 59.0.01.411-00/01 1. Oplysninger om forsikringstager Forsikringstager : Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Århus N CVR : 30089456 2. Dækningsomfang Dækning :

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER KRIMINALITET

FORSIKRINGSBETINGELSER KRIMINALITET Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1 Aftalegrundlag... 3 2 Sikrede... 3 3 Forsikringens omfang... 4 4 Forsikringsperioden... 4 5 Geografisk område... 5 6 Udvidelser... 5 7 Undtagelser... 7 8 Forsikringssum...

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 Low RisQ Forsikringsbetingelser 1. Sikrede bil 1.1 Sikrede bil er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede bil skal være indregistreret i Danmark, anvendes primært til

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER KOLLEKTIV ULYKKE

FORSIKRINGSBETINGELSER KOLLEKTIV ULYKKE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Dækningsområde... 3 4. Dækningsperiode... 3 5. Krigs- og terrorrisiko... 3 6. Generelle undtagelser... 3 7. Dobbeltforsikring...

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

WIP - Willis Insurance Pool BILAG 4. Arbejdsskadeforsikring Willis Wordings SME-2008. Bilag 4 Version 2011.01.01

WIP - Willis Insurance Pool BILAG 4. Arbejdsskadeforsikring Willis Wordings SME-2008. Bilag 4 Version 2011.01.01 WIP - Willis Insurance Pool BILAG 4 Arbejdsskadeforsikring Willis Wordings SME-2008 Bilag 4 Version 2011.01.01 Side 1 / 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forsikringens omfang...3 2. Forsikringens ikrafttræden...4

Læs mere

VILKÅR FOR KRIMINALITETSFORSIKRING (10/11)

VILKÅR FOR KRIMINALITETSFORSIKRING (10/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT FORSIKRINGSBETINGELSER REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Hævning i pengeautomat 06.06.2013, 00971048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4,

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02)

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) 1. Sikrede 1.1 Sikrede under forsikringen er enhver fysisk person, som er tidligere, nuværende eller kommende medlem af bestyrelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6.

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6. Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger 4. Ikrafttræden 5. Karens 6. Selvrisiko 7. Hvornår udbetales ydelsen? 8. Hvem modtager ydelsen? 9. Hvor stor er

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 LowRisQ Trailer Forsikringsbetingelser 1. Sikrede Trailer 1.1 Sikrede trailer er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede trailer skal være indregistreret i Danmark, anvendes

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 09-2008

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 09-2008 Afsnit Indhold Side nr. 1 Sikrede... 1 2 Koncernen... 1 3 Dækningsomfang... 2 4 Udvidelser... 3 5 Undtagelser... 4 6 Definition af krav... 5 7 Definition af tidspunktet for hvornår et krav er rejst...

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

6733-1 September 2015. Vilkår for cyberforsikring

6733-1 September 2015. Vilkår for cyberforsikring 6733-1 September 2015 Vilkår for cyberforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Cyberforsikring 6733-1 September 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Sikrede...3 2. Dækningsomfang...3 3. Driftstab...3 4.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring Kontaktoplysninger Hvad dækker forsikringen Hvornår træder forsikringen i kraft Forsikringstagerens oplysningspligt Hvordan beregnes præmien Hvornår

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Netbankforsikring Netbank- og cyberforsikring til bankens erhvervskunder

Netbankforsikring Netbank- og cyberforsikring til bankens erhvervskunder Netbankforsikring Netbank- og cyberforsikring til bankens erhvervskunder Netbankforsikring Netbank- og cyberforsikring til bankens erhvervskunder Tillykke med din nye netbankforsikring Vi har samlet alle

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten/elinstallationsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne udbydes i

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Kombineret ansvarsforsikring til IT-virksomheder. Forsikringsbetingelser

Kombineret ansvarsforsikring til IT-virksomheder. Forsikringsbetingelser Kombineret ansvarsforsikring til IT-virksomheder Forsikringsbetingelser 2017 Forsikringsbetingelser Kombineret ansvarsforsikring til IT-virksomheder 2 Indhold A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

August Vilkår for Droneforsikring

August Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 Vilkår for Droneforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser

Kollektiv ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser Kollektiv ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 2017 Forsikringsbetingelser Kollektiv ulykkesforsikring 2 Indhold A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Dækningsområde...

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 LowRisQ Bil Forsikringsbetingelser 1. Sikrede bil 1.1 Sikrede bil er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede bil skal være indregistreret i Danmark, anvendes primært til

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere