Randulf Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randulf Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune"

Transkript

1 FORLAG Undervisningsforløb til klasse Randulf Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune Til læreren Randulf er den ene af de to første udgivelser i en ny serie af bøger fra Dansklærerforeningen Forlag, hvor fiktion og fakta forenes. Bogen er skrevet af Ellen Holmboe, og den består af to dele: en fortælling og en faktadel, og hvor fortællingen formidler en god læseoplevelse, der vækker nysgerrighed og undren, giver faktadelen mulighed for et uddybende indblik i og viden om de fakta, fortællingen er bygget op om. Man kan vælge to indgange til arbejdet med Randulf. Alt efter den sammenhæng, som bogen indgår i, kan man vælge fiktionsdelen først eller faktadelen først. Det ene udgangspunkt kan være fortællingen fiktionsdelen. Den spændende historie læses og bearbejdes og giver motivation for faktadelen. Det andet udgangspunkt kan være faktadelen, der lægger op til et fagfagligt arbejde med undersøgende aktiviteter. Det vil give en god baggrund for arbejdet med fiktionsdelen. Et samarbejde med faget historie er oplagt. Bogen er velegnet til såvel selvstændig læsning som læsning i fællesskab. DANSKLÆRERFORENINGENS HUS A/S CVR RATHSACKSVEJ FREDERIKSBERG C FORLAG@DANSKLF.DK TLF.:

2 Side 2 af 12 Didaktiske overvejelser Hovedvægten i undervisningsforslagene til Randulfs fiktions- og faktadel, er lagt på, hvordan læse- og skrivesvage elever kan blive aktive deltagere i klassens undervisning og dermed inkluderet. I den fiktive del af bogen er afsættet for undervisningsforslagene tilrettelagt ud fra en læsestrategi, der bygger på, at al læsning er inddelt i en før-under-efterlæsningsfase. Denne strategi er et anvendeligt redskab i al tekstlæsning, og i Randulf arbejder eleverne med strategien på en måde, så de tilegner sig læsestrategien med afsæt i et konkret arbejde med en skønlitterær tekst. Dataindsamling og formidling af en faktuel viden er nøgleordene i undervisningsforslagene i bogens faktadel. Ligesom med bogens fiktionsdel er det også her vægtet, at den læring, der sker under arbejdet med faktadelen, også er anvendelig i andre sammenhænge. Struktur, tidsfastsættelse på opgaverne og en vis ensartethed i opgavernes opsætning er vægtet højt i undervisningsforslagene, fordi genkendeligheden øger læringsudbyttet for læse-skrivesvage elever. Undervisere i den inkluderende skole har en udfordring, når der skal planlægges forløb, hvor også læse-skrivesvage elever kan deltage. Læse-skrivesvage elever skal ikke bare være med i en del af et undervisningsforløb eller sidde i klassen med særskilte og specialfremstillede materialer. I den inkluderende praksis må det være sådan, at underviseren som udgangspunkt tilrettelæger sin undervisning for hele klassen, så alle elever aktivt er med i samme forløb. Dette indebærer, at de didaktiske overvejelser bag undervisningen bør være rettet mod at give læse-skrivesvage elever strukturer og strategier til deres læsning og skrivning, som gør, at de også kan leve op til de faglige krav og forløbets mål. Undervisningsforslagene i Randulf indeholder forslag til, hvordan forskellige læse-skriveopgaver kan struktureres og systematiseres, så alle elever kan lære det, de skal, samtidig med at alle føler sig som en del af et fællesskab. I opgaverne er der ikke forslag til hvordan, der kan arbejdes med en traditionel danskfaglig analyse. Der peges i stedet afslutningsvis her i lærervejledningen på, hvilke danskfaglige nedslag der med fordel kan gøres. Det beskrevne forløb til Randulf skal betragtes som et eksemplarisk forløb i forhold til, hvad Randulf indbyder til at arbejde med. I Randulfs fiktionsdel åbnes der op for et arbejde med læsestrategier. I faktadelens forløb tages der fat i arbejdet med nøgleord, og der gives bud på, hvordan der kan arbejdes videre med meddigtning og elevproducerede aktiviteter. Bogen kan læses med ørerne 1, og meget tekstarbejde skal løses i makkerpar/fælles. Derfor kan det lade sig gøre at lade tekstarbejdet være en fælles oplevelse for alle i klassen, evt. med lærerstøtte til enkelte elever. Opgaverne i Randulf er bygget op, så underviseren kan vælge at differentiere sin undervisning ved at vælge konkrete opgaver ud til bestemte elever. På den måde er alle elever med i samme forløb, men stilles overfor forskellige udfordringer. Ud for hver opgave er der anført, hvorvidt opgaven skal løses individuelt eller flere sammen: : Individuelt : I makkerpar : I grupper: +: I fællesskab 1 At læse med ørerne betyder, at mens man lytter til en oplæsning af bogens tekst, følger man med øjnene teksten i bogen

3 Side 3 af 12 Hvor lang tid, der skal bruges på hver enkelt opgave, vurderes af underviser. Dog er der ved nogle af de selvstændige opgaver anført et tidsforbrug. Hvorvidt alle opgaver skal løses af alle elever, eller om der skal differentieres, beror på undervisers skøn. Opgaverne i faktadelen kan laves uafhængigt af hinanden og i vilkårlig rækkefølge, og det er ikke nødvendigt at arbejde med alle opgaver for at lære noget. Det er en god ide at tilskynde eleverne til at markere, når en opgave er løst. På den måde bevarer eleverne overblik over arbejdsopgaverne og læseformål. Bogstaverne, der er anført ud for hver opgave, kan benyttes i tildeling af opgaver til eleverne. En elev kan eksempelvis få opgave A, B, C, D, L, N, Q, en anden elev få opgaverne A, B, C, F, H, S Bemærk i fiktionsdelen og førlæsefasen: Da bogen indeholder to genrer, fortælling og fakta, er det vigtigt, at eleverne bliver bevidste om de to genrer under førlæsefasen af hensyn til læseformålet. Bemærk i underfasen, mens du læser: Som det første bør læseformål og opgaver gennemgås fælles, så alle elever er bevidste om hvad de skal med teksten, hvad skal der gøres med teksten og opnås af viden ud fra teksten. Det er også under den fælles gennemgang af læseformålsarbejdet, at underviseren fortæller hvilke opgaver der skal laves. Bemærk i efterlæsefasen og i opgaver med elevproducerede afsæt: Når man har udført et stykke arbejde, skal man vise det til nogen. Derfor er en evaluering vigtig for motivationen for at yde en god indsats under arbejdsprocessen. Evalueringer bør foregå på forskellige måder. I Randulf præsenteres eleverne for forskellige evalueringsmetoder, hvor nogle foregår i bevægelse, andre stillesiddende, nogle for nogle få, andre igen for hele klassen. Ved evalueringer for hele klassen anbefales det at give plads til alle, således at evalueringen bliver vedkommende for alle. Ved gruppedannelse i aktivitet 4 bør eleverne, så vidt det lader sig gøre, placeres, så der er en af hver skriftlig opgave repræsenteret i hver gruppe. I Randulf præsenteres eleverne for læseforståelsesstrategier: Hukommelsesstrategier: Der findes mange forskellige strategier til at hjælpe hukommelsen på vej. Eleverne præsenteres i Randulf for en af strategierne. Det anbefales at drøfte med eleverne, om de oplever strategien som brugbar, og om de kan forestille sig at anvende strategien i andre sammenhænge, hvor en læst tekst skal huskes. Nøgleord: Hvad er nøgleord, og hvorfor er nøgleord vigtige? I Randulf præsenteres eleverne for nøgleord, og hvordan man kan anvende nøgleord i sit tekstarbejde. Det anbefales, at

4 Side 4 af 12 drøfte med eleverne, om de oplever brugen af nøgleord som en strategi, der er brugbar, og om de kan forestille sig at anvende nøgleordsstrategien i andre sammenhænge i et andet tekstarbejde. Relevante danskfaglige nedslag i Randulf Der kan udover de foreslåede opgaver til Randulf også arbejdes ud fra en danskfaglig analysetilgang til bogens fiktionsdel. Her kan afsættet være: Komposition og berettermodellen. Fortællingens dramatiske komposition kan gennemskues og forstås bedre, hvis fortællingens komposition sammenlignes med opbygningen af en spændende og dramatisk film. Anvend berettermodellens syv faser på handlingen i Randulf for derved at synliggør fortællingens komposition. Komposition og flashback. I en af de foreslåede opgaver arbejdes der med fortællingens flashback. Derfor kan der med fordel arbejdes videre med tekstens komposition ud fra et danskanalytisk perspektiv. Tid, sted og miljø og tekstargumentation. I de foreslåede opgaver berøres dette område, og det er derfor oplagt at arbejde videre med dette ud fra et danskanalytisk perspektiv. Personkarakteristik. Et par af opgaverne i Randulf handler om at finde ud af, hvordan Randulf er og ser ud. Det er derfor oplagt at arbejde videre med personkarakteristik fra et danskfagligt perspektiv. Billedanalyse. Der kan med afsæt i fortællingens illustrationer arbejdes med nogle af billedanalysens grundbegreber. Der kan samtales om billedernes komposition (forgrund, mellemgrund, baggrund), farvevalg og farvesymbolik, tømme billederne objektivt og subjektivt.

5 Side 5 af 12 Undervisningsforløb til Randulf Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune Til eleven Indledning Du skal nu læse bogen Randulf. Bogen består af to dele, en fiktionsdel og en faktadel. Faktadelen, som er bogens anden del, indeholder faktaoplysninger, som fortællingen i bogens første del er baseret på. Du kan læse bogen alene, med en makker eller med ørerne. Læser du med ørerne, er det vigtigt, at du følger med i bogen, mens du lytter til højtlæsningen. Markeringerne ud for opgaverne betyder: : Individuelt : I makkerpar : I grupper +: I fællesskab Til nogle af opgaverne er der skrevet, hvor lang tid du må bruge på opgaven. Det betyder, at du ikke skal bruge mere tid end det, der står, medmindre din lærer beder dig om det. Når du går i gang med opgavearbejdet, er det en god ide at markere på dit opgaveark, hvilke opgaver du skal lave. Det er også en god idé at markere på dit opgaveark, når du er færdig med en opgave. På den måde bevarer du overblikket over dine arbejdsopgaver og dit læseformål hele tiden.

6 Side 6 af 12 Før du læser: Lær din tekst at kende A/ Når du skal lære din tekst at kende, skal du se på: Bogens opbygning (herunder overskrifter, billeder, m.m.) Se på fortællingens tre illustrationer. Hvad forestiller billederne, og hvilke tanker sætter billederne i gang? Hvilken genre eller hvilke genrer er bogen skrevet i? Titlen? Forfatteren? Læseformålet. (Med læseformål menes: hvorfor skal jeg læse teksten? Hvad skal jeg gøre med teksten/hvad skal jeg have ud af teksten?) B/ Bogens anden del består af nogle sider med forskellige oplysninger om varulve. Læs med din makker faktaafsnittet Fakta om varulven. Tal sammen om de oplysninger, I får ved at læse afsnittet. Fik I noget at vide, I ikke vidste i forvejen? Hvad? Lav en liste sammen med din makker med det, I ved om varulve. I må bruge oplysninger fra bogens bagerste sider. I må også søge informationer andre steder fra. Listen skal I gemme, da I skal arbejde med den senere. C/ + Hvad kan vi bruge faktaoplysninger til, når vi skal læse f.eks. fortællingen Randulf? BOGENS FØRSTE DEL FIKTION D/ + Læs slutningen s. 21 fra: Og med lange, ranke skridt satte han kursen mod havet uden at kaste. Hvilke tanker får du, når du læser disse linjer? Mens du læser: Hav dit læseformål for øje. Dvs. marker de opgaver, du skal løse og vær sikker på, at du ved, hvad opgaverne går ud på, og hvad du skal ende med af viden eller produkt, når opgaven er løst. E/ Hukommelsesstrategi: Husk din tekst Randulf er en lang tekst, og nogle gange kan det være svært at huske, hvad man har læst, når en tekst er lang. En god huskestrategi kan være at lave overskrifter til hvert afsnit i teksten, mens man læser. Overskrifterne fortæller nemlig noget om indholdet i det afsnit, man har læst, og overskrifterne kan derfor hjælpe hukommelsen på vej. Det skal du gøre i næste opgave.

7 Side 7 af 12 F/ Opg. 1 Randulf er inddelt i 15 mindre afsnit. Giv hvert afsnit en overskrift, mens du læser. Gem dine overskrifter, for dem skal du bruge senere. G/ + Opg. 2 Lyt/læs i fællesskab afsnit 1. Er der spor i teksten, der kan fortælle os, hvor vi befinder os henne (tid og sted?) I første afsnit hører I om Randulf. Beskriv Randulf ud fra det, I får at vide i teksten i første afsnit. Hvilke tanker får I om Randulf ud fra beskrivelsen af ham? Første afsnit afsluttes med sætningen: Der er djævleskab med i spillet. Hvad tror I, det betyder? H/ + Opg. 3 Lyt/læs i fællesskab afsnit 2, 3 og 4. Her får du flere spor, der fortæller noget om Randulf. Find sporene, og forklar dem. I/ Opg. 4 Lyt/læs ved stillelæsning afsnit 5, 6, 7. Måske får du undervejs i din læsning en fornemmelse af, at hovedpersonen ikke er helt almindelig. Find de steder i teksten, der giver dig en fornemmelse af, at noget ikke er helt normalt. Skriv sporene i teksten ned. J/ (15 min) Tal i gruppen om, hvilke spor I hver især har fundet, mens I læste, og hvad sporene mon betyder. K/ Opg. 5 Lyt/læs ved stillelæsning afsnit 8. Afsnit 8 er det, man kalder et flashback et tilbageblik på fortiden. I afsnit 8 får du en forklaring på, hvorfor Randulf er, som han er. Skriv tre spørgsmål ned til afsnit 8, som kan bruges til at forklare, hvad der er sket i fortiden, og hvorfor Randulf er, som han er. L/ + (10 min) Aktivitet 1. Tag dine tre spørgsmål, som du har skrevet ned fra opgave 5. Gå rundt blandt dine klassekammerater, og stil dem dine spørgsmål. Stil et spørgsmål, få et svar og gå videre til en ny kammerat. Når du har fået svar på alle dine spørgsmål, går du tilbage til din plads. M/ Opg. 6 Lyt/læs ved stillelæsning resten af fortællingen.

8 Side 8 af 12 N/ (10 min) Opg. 7 Før I gik i gang med at læse fortællingen, blev I bedt om at tænke over slutningen (Og med lange, ranke skridt.). Er jeres tanker anderledes nu, da I har læst fortællingen? Tal med en makker om tankerne før læsningen og efter læsningen af fortællingen. Hvilke forskelle er der i jeres tanker om slutningen. O/ / (15 min) Opg. 8 Slutningen på en tekst kan være åben eller lukket. En lukket slutning vil sige: At alt giver mening til sidst At alle enderne er blevet samlet At alle spørgsmålene er blevet besvaret. En åben slutning vil sige: At der ikke er svar på alle spørgsmål At der stadig er løse ender, som skal knyttes sammen At der stadig er spørgsmål, man selv skal tænke over. Hvilken slutning vil du sige, der er i Randulf? Diskuter med din makker/gruppe, hvorfor slutningen er enten åben eller lukket. P/ (20 min) Aktivitet 2 Opg. 9 Find de 15 overskrifter frem, du har lavet. Tag en kopi, eller gem en kopi af dine overskrifter. Klip dine overskrifter ud, så du får 15 stykker papir med hver sin overskrift skrevet på. Bland dine overskrifter, så de ikke ligger i rækkefølge. Aflever dine 15 overskrifter til en fra din gruppe. Alle sidder nu med nye overskrifter og skal nu lægge overskrifterne, så de passer med handlingsforløbet i Randulf. Når alle i gruppen har lagt overskrifterne i den rækkefølge, man mener passer til handlingsforløbet, taler I i gruppen om de forskellige rækkefølger. Er overskrifterne lagt, som de var tænkt? Bagefter sammenligner I hinandens overskrifter. Ligner de hinanden, eller er de helt forskellige? Forklar for hinanden jeres overskrifter, hvis de er forskellige. Q/ Opg. 10 aktivitet 3, skriftlig fremstilling. (30 min) Vælg en af tre opgaver: 1: På s. 14 kan du læse følgende: Ser du, når en kvinde befrier sig selv for barselssorgen, så bøder hendes førstefødte. Er det en pige, bliver hun til en mare, når hun når til skelsår. Er det en dreng, så er det endnu værre.så forvandles han til en varulv. Skriv en personkarakteristik af en Mare. Du må også gerne tegne.

9 Side 9 af 12 2: Sladrekællingerne overværer, hvad der sker mellem Randulf og hans mor, og de kan næsten ikke vente med at fortælle historien videre til de andre i landsbyen. De skynder sig tilbage til landsbyen råbende og skrigende, så alle og enhver, de møder, standser op for at høre deres historie om Randulf og Randulfs mor. Forestil dig, at du er en af sladrekællingerne, og skriv den historie, som du vil fortælle i landsbyen om opgøret mellem Randulf og hans mor. Husk en ægte sladrekælling overdriver altid og har en livlig fantasi. 3: På s. 14 kan du læse følgende: Har hun solgt mig for at slippe selv? Forklar, hvad der menes med denne sætning. Er det o.k. at lade andre tage straffen for noget, man selv har gjort for at slippe for straffen selv? Hvad mener du? Din besvarelse skal læses højt for klassen senere. Efter I har læst opsamling og evaluering R/ + (10 min) Opsamling på opgave 9: Var det svært/let at lave en tidslinje over handlingsforløbet i Randulf ud fra overskrifterne? Hvorfor kan det være en god idé at lave en tidslinje? Lignede overskrifterne hinanden, eller var de forskellige? S/ + Hvilke spor i fortællingen fortæller os, at Randulf ikke er en helt almindelig dreng? Find de spor frem, du har skrevet ned eller led i bogen efter sporene. T/ + Hvad betyder slutningen, og slutter Randulf med en åben eller lukket slutning? U/ (20 min) Aktivitet 4. I grupper skal I nu ud på en lille gåtur, hvor I, mens I går, skal læse jeres skriftlige besvarelser fra opgave 10 højt for hinanden. + Nogle skriftlige besvarelser vælges ud til fælles højtlæsning i klassen. Faktasiderne bogens anden del Fra side 24 kan du læse faktaoplysninger, og på side 34 kan du finde oplysninger om, hvor du kan hente endnu mere viden om fakta. Til faktasiderne findes fem forskellige opgaver. Tal med din lærer om, hvilke opgaver du skal arbejde med, og marker dine arbejdsopgaver, så du bevarer overblikket.

10 Side 10 af 12 V/Opg. 1: Faktaskrivning, 3 lektioner: Faktaafsnit: Fakta om varulven (s. 25) Varulveprocesser var en del af hekseprocesserne i middelalderen. Dem, der blev anklaget for at være varulve, blev udsat for tortur og brændt på bålet, hvis de tilstod. Forestil jer, at I skal skrive et nyt kapitel til den bog, klassen bruger i historieundervisningen. Kapitlet skal handle om varulveprocesser. I jeres skrivning kan I f.eks. komme ind på, hvorfor man troede, at nogle mennesker var varulve, hvordan man fandt ud af, om de virkelig var varulve, og hvad der skete, hvis de kendte sig skyldige i at være varulve. Brug de oplysninger, I har her fra bogen, gå på nettet, eller find andre bøger om varulve, til jeres baggrundsviden. I må meget gerne også bruge billeder til jeres kapitel om varulveprocesser, så det ser spændende ud. Billedcollage fra Randulf, side 26. X/Opg. 2: auditiv- og visuel formidling, 3 lektioner: Billedcollage (s. 26) og billedinfo (s. 27) På side 26 ser I en billedcollage om varulve. På s. 27 har I billedteksten til billederne i billedcollagen. Forestil jer, at I er fotografer og har fået til opgave at lave en fotomontage, der skal vise, hvordan en ægte varulv så ud, og hvad man gjorde ved varulve i middelalderen. Gå på skoletube og brug f.eks Animoto eller anvend programmer som Photostory, Imovie eller Moviemaker, og find billeder og lyd, som I kan bruge til at skabe den rette stemning i jeres

11 Side 11 af 12 fotomontage. I kan også bruge teksten på s. 31 direkte i jeres montage eller blot enkelte ord derfra. Afslut jeres opgave med en fremvisning af jeres montage. Y/Opg. 3: Hukommelsesstrategi: nøgleord og tankekort, 2 lektioner:/ Faktaafsnit: Danske varulvemyter (s ) Når du skal huske en tekst, du har læst, er det en god idé at skrive stikord. Ord, du har skrevet ned, kan nemlig hjælpe dig med at huske, den viden du har fået fra en tekst. Viden, som du har organiseret, lagres lettere i din hukommelse end viden, som du ikke har organiseret. Et tankekort er en af måderne, du kan organisere din viden på. Læs faktaafsnittet om danske varulvemyter. Skriv nøgleord ned til det, du læser (nøgleord = de vigtigste informationer fra en tekst). Lav et tankekort, og skriv varulve og myter i midtercirklen. Skriv så alt det ned, du kan huske fra de tre fortællinger, du lige har læst. Skriv i cirklerne rundt om midtercirklen. Kig også gerne på din liste fra førlæsefasen. Sammenlign jeres tankekort. Har I de samme oplysninger? Byt tankekort. Kan I genfortælle de tre fortællinger for hinanden ud andres tankekort?

12 Side 12 af 12 Z/Opg. 4: Fra fakta til fiktion, 2 lektioner: Faktaafsnit: Varulvemyter (s ) og Varulvelidelser (s. 31) Læs begge afsnit. Vælg en af myterne, og brug myten til at skrive din egen fortælling om en varulv. Inddrag din viden fra afsnittet om varulvelidelser Inden du går i gang, skal du lave en rød tråd i din fortælling. Brug berettermodellen til at skabe den røde tråd og til at skabe god spænding i din fortælling. Lav gerne illustrationer til din fortælling. Afslut med at samle alle jeres fortællinger, i Den store bog om varulve. Få bogen kopieret, så alle har et eksemplar. Æ/Opg. 5: visuel fortolkning og personkarakteristik, 2 lektioner: På side 32 ser I nogle billeder om varulve. På side 33 kan I læse en forklaring til hvert billede. Lav en personkarakteristik af en varulv. Brug billederne og billedteksten til inspiration til at skabe jeres egen varulv. I skal i jeres karakteristik komme ind på: Ydre: udseende, påklædning, alder, erhverv Indre: væremåde, egenskaber, følelser Tegn gerne jeres varulv Ø/Opg. 6:Tip en 13 er og test din viden om varulve, 2 lektioner: Faktadelen: I bogens faktadel kan I få en masse oplysninger om varulve. Den viden, I nu har, skal I bruge til at lave Tip en 13 er. I skal lave 13 spørgsmål, og til hvert spørgsmål skal I lave tre svarmuligheder. Kun et svar må være det rigtige svar. Giv andre i klassen jeres Tip en 13 er, og lad dem teste deres viden om varulve. HUSK, DER ER GOD HJÆLP AT HENTE VED AT FØLGE FORSLAG TIL MERE VIDEN PÅ S. 35. Randulf af Ellen Holmboe Fra Dansklærerforeningens Forlag Udgivet 5. maj 2014 ISBN Køb bogen på

Undervisningsforløb til Randulf Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune

Undervisningsforløb til Randulf Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune FORLAG Undervisningsforløb til Randulf Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune Til eleven Indledning Du skal nu læse bogen Randulf. Bogen består af to dele, en

Læs mere

Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune

Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune FORLAG Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune Til eleven Indledning Du skal nu læse bogen Luremine. Bogen består af to dele,

Læs mere

Klart på vej - til en bedre læsning

Klart på vej - til en bedre læsning FORLAG Lærerguide til LÆSEKORT Klart på vej - til en bedre læsning Af Rie Borre INTRODUKTION Denne vejledning er udarbejdet til dig, der gerne vil gøre din undervisning mere konkret og håndgribelig for

Læs mere

Krageungen af Bodil Bredsdorff

Krageungen af Bodil Bredsdorff Fokusområder Litterær analyse og fortolkning Mål: At eleverne prøver at indgå i et fortolkningsfællesskab omkring en fælles litterær oplevelse. At eleverne lærer at finde begrundelser i teksten for deres

Læs mere

Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune

Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune FORLAG Undervisningsforløb til 6. -10. klasse Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune Til læreren Luremine er den ene af de to første udgivelser i en

Læs mere

Baggrundsstof til læreren om Peter Seeberg kan fx findes i Peter Seeberg en kanonforfatter af Thorkild Borup Jensen, Dansklærerforeningens Forlag.

Baggrundsstof til læreren om Peter Seeberg kan fx findes i Peter Seeberg en kanonforfatter af Thorkild Borup Jensen, Dansklærerforeningens Forlag. FORLAG Kanon i indskolingen Fra morgen til aften. En vinterdag i vikingetiden. Peter Seeberg. Af Dorthe Eriksen, CFU Aabenraa Intro til læreren Også i indskolingen skal der undervises i tekster skrevet

Læs mere

Vejledning til arbejde bogen Monster.

Vejledning til arbejde bogen Monster. Vejledning til arbejde bogen Monster. Monster, Patrick Ness, Gyldendal, 2015 Dansk 7. 10. klasse Kompetence og læringsmål Der arbejdes med Kompetenceområdet Fortolkning og derunder færdigheds- og vidensmålene

Læs mere

NIVEAU: 7.-9. klasse. VARIGHED: 1-5 lektioner LÆRINGSMÅL

NIVEAU: 7.-9. klasse. VARIGHED: 1-5 lektioner LÆRINGSMÅL Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Værnær AfAnniThus hol t Mål gr uppe: 7. 9. k l as s e Vær nær! Tekster i arbejdet: Ispigen fra Ispigen og andre fortællinger af Bent Haller. Det er ikke nemt fra De andre af Anna Grue Målgruppe 7.-9. klasse

Læs mere

Nej sagde Kaj. Forløb

Nej sagde Kaj. Forløb Nej sagde Kaj Kaj siger nej til alle mors gode tilbud om rejser ud i verden. Han vil hellere have en rutsjebanetur - og det får han, både forlæns og baglæns gennem mærkelige og uhyggelige steder som Gruel

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER. (men det er ikke altid det de andre kalder mig)

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER. (men det er ikke altid det de andre kalder mig) BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER JEG ER FREDE (men det er ikke altid det de andre kalder mig) Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse,

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

et undervisningsforløb

et undervisningsforløb et undervisningsforløb Her skal du arbejde med en af tidens helt store fortællinger, nemlig Lene Kaaberbøls Skammerens datter. Forløbet er som en tretrinsraket: Først skal du læse begyndelsen af romanen

Læs mere

INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM

INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM KEVINS HUS I litteratursamtalen får eleverne mulighed for at fortælle om deres oplevelse af bogen samtidig med at de hører om deres klassekammeraters. Samtalen

Læs mere

UGE EMNE/ TEMA Færdighedsmål Vidensmål

UGE EMNE/ TEMA Færdighedsmål Vidensmål Årsplan dansk 3. klasse Denne årsplan er lavet med sigte på Forenklede fælles mål for 3.-4. klasse ( se www.uvm.dk ). Arbejdsformen vil variere mellem værkstedsundervisning, fælles oplevelser, oplæg samt

Læs mere

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015 Kompetenceområdet fremstilling Mandag den 3. august 2015 Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge et læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet Fremstilling I har viden om kompetenceområdet Fremstilling

Læs mere

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Læseboost i børnehaveklassen! Formålet med at give vores elever et læseboost, når de begynder i børnehaveklassen er, at udviklingen i

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Gamemani ac AfMe t t eal mi ndpe de r s e n Mål gr uppe: 5. 7. k l as s e Undervisningsforløb til 5.-7. klasse Game-maniac et undervisningsforløb om gaming til 5.-7. klasse Af Mette Almind Pedersen, lærer

Læs mere

Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas

Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas Lektionsplan Modul Indholdsmæssigt fokus Færdighedsmål Læringsmål Undervisningsaktivitet Tegn på læring 1 (1/3 lektion) 2 (1 2/3 lektioner) 3 4 Introduktion

Læs mere

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Formål Kortene kan bruges til at starte en fælles drøftelse om hinandens arbejdsområder og udviklingsønsker, gennem at give indblik i, hvad der optager ens kollegaer

Læs mere

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL Kærester Lærermanual Sexualundervisning 1 Kompetenceområde og færdigheds- og vidensmål Dette undervisningsmateriale, der er velegnet til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab for 7. -9. klassetrin,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvad er tekstlingvistik og funktionel grammatik? 2. De fire tekstkriterier 3. Strukturen i kapitlerne 4. Sproglig vejledning 6

Indholdsfortegnelse. Hvad er tekstlingvistik og funktionel grammatik? 2. De fire tekstkriterier 3. Strukturen i kapitlerne 4. Sproglig vejledning 6 LÆRERVEJLEDNING: Tæt på genrer og sprog Indholdsfortegnelse Hvad er tekstlingvistik og funktionel grammatik? 2 De fire tekstkriterier 3 Strukturen i kapitlerne 4 Målovervejelser: Brug af logbog og portfolio

Læs mere

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang FORSKELLIGE ENERGIZERS ENERGIZER Energizere er korte lege eller øvelser, som tager mellem to og ti minutter. De fungerer som små pauser i undervisningen, hvor både hjernen og kroppen aktiveres. Selv om

Læs mere

Undervisningsforløb til Pigen med den sorte kuffert

Undervisningsforløb til Pigen med den sorte kuffert Undervisningsforløb til Pigen med den sorte kuffert Målgruppe: 2.-3. klasse Lavet af Christine Lund Jakobsen Aktiviteter 1. Forforståelse Tænd et stearinlys. Rul gardinerne for, og saml børnene tæt omkring

Læs mere

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab Intro Nære sociale relationer og følelsen af at være forbundet med ligesindede og jævnaldrende spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling af en selvstændig identitet og sociale kompetencer. Hvor

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold Denne side må ikke kopieres Glæde & Børn v/louise Tidmand Side 3 Indhold Velkommen til Min Styrkebog... s. 4 Øvelse 1-6: De 24 styrker... s. 6 Øvelse 1: De Blå Styrker... s. 6 Øvelse 2: De Grønne Styrker...s.

Læs mere

Dit barn skal stadig undervises i at læse, så det bliver en bedre og hurtigere læser, og dit barn skal øve sig i at læse.

Dit barn skal stadig undervises i at læse, så det bliver en bedre og hurtigere læser, og dit barn skal øve sig i at læse. ~ 2 ~ Læsefolder til forældrene i 3. og 4. klasse Kære forælder I 3. og 4. klasse er dit barn godt i gang med at læse og skrive. Barnets læsning vil i løbet af 3. og 4. klasse udvikle sig, så barnet læser

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere Det foranderlige arbejdsliv Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 7.-9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Arbejdsliv Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår

Læs mere

ind i historien 3. k l a s s e

ind i historien 3. k l a s s e find ind i historien 3. k l a s s e»find Ind i Historien, 3.-5. klasse«udgør sammen med historiesystemet for de ældste klassetrin»ind i Historien Danmark og Verden, 6.-8. klasse«og»ind i Historien Danmark

Læs mere

Bachelorprojekt Bilag 4 fil nr. 3 Tysk Karin Rostgaard Henrichsen Studienummer: 30290440

Bachelorprojekt Bilag 4 fil nr. 3 Tysk Karin Rostgaard Henrichsen Studienummer: 30290440 Klasse: 6.x og y Fag: Tysk (Observering af 2. rang) Dato: 24.10.12. Situation: Stafette mit Zahlen Temaer: Igangsætning og mundtlighed Tema Person Beskrivelse: Hvad bliver der sagt? Hvad sker der? Igangsætning

Læs mere

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Øvelsesinstruktion - lærer ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Speed date Øvelsens formål: At eleverne får sat egne tanker i spil, som relaterer sig til temaet #privatliv. At eleverne

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Undervisningsmateriale til I SVANESØEN af Aaben Dans og Odsherred Teater

Undervisningsmateriale til I SVANESØEN af Aaben Dans og Odsherred Teater Undervisningsmateriale til I SVANESØEN af Aaben Dans og Odsherred Teater udarbejdet af Susanne Hansson 2013 Forforståelse Spot på ord Grupper Målet med denne ordleg er at sætte spot på nogle væsentlige

Læs mere

Analysemodel til billeder

Analysemodel til billeder Analysemodel til billeder En vigtig del af et billede er den historie det fortæller. Når du skal aflæse denne historie, skal du bruge din egen oplevelse af billedet, men du skal også se nøje på hvad billedet

Læs mere

Prøver evaluering undervisning

Prøver evaluering undervisning Prøver evaluering undervisning Fysik/kemi Maj juni 2011 Ved fagkonsulent Anette Gjervig Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Ministeriet for Børn og Undervisning 1 Indhold Indledning... 3 De formelle krav til

Læs mere

Gør dine slides så enkle som muligt. Brug billeder frem for tekst og bullets. Fokuser på et tema pr. slide og suppler dette tema med et billede.

Gør dine slides så enkle som muligt. Brug billeder frem for tekst og bullets. Fokuser på et tema pr. slide og suppler dette tema med et billede. Med afsæt i din passion og dit mål formulerer du tre nøglebudskaber. Skriv de tre budskaber ned, som er lette at huske, og som er essensen af det, du gerne vil formidle til de involverede. Du må maks.

Læs mere

http://www.analyzethis.no/v3/lpdanmark/bestilling/summary.aspx

http://www.analyzethis.no/v3/lpdanmark/bestilling/summary.aspx Side 1 af 5 Data er sidst opdateret 26.06.2008 02:02:22 Antal besvarelser: 98 af 98 for udvalg: Nordenskov Skole Elev - Kortlægningsundersøgelse LP-modellen Baggrundsoplysninger Dreng Pige Kryds af, om

Læs mere

Madopskrift forløbsvejledning

Madopskrift forløbsvejledning Madopskrift forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 3. 4. klasse

Læs mere

INSPIRATION TIL LÆRERE

INSPIRATION TIL LÆRERE INSPIRATION TIL LÆRERE Sæt fokus på trivsel og fravær med udgangspunkt i det, der virker! Ulovligt fravær kan handle om manglende trivsel i klassen, på holdet eller på uddannelsen. Appreciative Inquiry

Læs mere

Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk

Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk Til forældre til elever der skal op i Prøveform B - også kaldet synopseprøven. Her er lidt information om prøven, opgivelser og forberedelser. Der findes

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 2 4. 6. klasse Lærervejledning >> Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 25. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 25 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 25. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 25 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 25 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 25 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge25_verden_omkring_mig.indd 1 06/07/10 11.42 Uge 25 l Verden omkring

Læs mere

Det da løgn. Tegn på læring til læringsmålene kan være. Færdigheds- og vidensmål. Plot 4, kapitel 1. Side 10-55 FORTOLKNING

Det da løgn. Tegn på læring til læringsmålene kan være. Færdigheds- og vidensmål. Plot 4, kapitel 1. Side 10-55 FORTOLKNING Plot 4, kapitel 1 Det da løgn Side 10-55 FORTOLKNING Oplevelse og indlevelse Eleven kan dramatisere litteratur og andre æstetiske tekster gennem oplæsning og tegning mundtlige, kropslige og billedlige

Læs mere

(c) www.meretebrudholm.dk 1 TEMADAG: LÆS OG FORSTÅ GENTOFTE HOVEDBIBLIOTEK

(c) www.meretebrudholm.dk 1 TEMADAG: LÆS OG FORSTÅ GENTOFTE HOVEDBIBLIOTEK 1 TEMADAG: LÆS OG FORSTÅ GENTOFTE HOVEDBIBLIOTEK Læseforståelse 26. marts 2015 Den fortsatte læseudvikling? 2 hvert år forlader flere tusinde unge grundskolen uden at kunne klare optagelseskravene til

Læs mere

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 Kursus om: Professionelt forældresamarbejde med underviser Kurt Rasmussen Den 27. september 2008 på Vandrehjemmet i Slagelse fra kl. 8:30-16:00 Referat af dagen: Dette

Læs mere

Pædagogisk værktøjskasse

Pædagogisk værktøjskasse Pædagogisk værktøjskasse Vi har lavet denne pædagogiske værktøjskasse for at styrke den alsidige historieundervisning, hvor du kan finde forskellige arbejdsformer og øvelser, som kan gøre historieundervisningen

Læs mere

Det personlige valg 0.-3.klasse Vores lokalsamfund Eleven kan beskrive egne drømme og forventninger.

Det personlige valg 0.-3.klasse Vores lokalsamfund Eleven kan beskrive egne drømme og forventninger. Det personlige valg 0.-3.klasse Vores lokalsamfund Eleven kan beskrive egne drømme og forventninger. Rammerne er et lokalsamfund, hvor eleverne er aktive medspillere. Tværfagligt samarbejde i dansk, matematik,

Læs mere

forventningsko og oplevelseskort

forventningsko og oplevelseskort Forventnings-Fo r v e n t n i n g s k og oplevelseskort (FØR OPLEVELSEN Oversigt over ) forventningsko ti l el ev rt R V ko ENTN Op le ve lsf Oes I N G S KO R T FOR FØR OG EFTER DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE

Læs mere

B-prøven - En lærerhåndbog

B-prøven - En lærerhåndbog B-prøven - En lærerhåndbog I mundtlig fremstilling i dansk i 9. klasse kan prøven afvikles som A- eller B- prøve. I 10. klasse er B-prøven den eneste. Valg af prøveform I begyndelsen af 9. klasse skal

Læs mere

SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen. Af Kirsten Wangebo

SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen. Af Kirsten Wangebo SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen Alting starter et sted Hvis alle undervisere vidste, hvilken betydning børnehaveklasselederen kan have for børnenes senere succes i skolen med læsning

Læs mere

Faglig relevans/kompetenceområder

Faglig relevans/kompetenceområder , Bjørn Ousland Fag: Dansk Målgruppe: 2.-4. klasse Billedbog:, Bjørn Ousland, Cappelen Damm AS, 2012 Faglig relevans/kompetenceområder Titlen kan opfylde mål inden for kompetenceområderne kommunikation,

Læs mere

For at hjælpe dialogen på vej, har vi udarbejdet en række cases, der illustrerer de dilemmaer, der kan opstår i den pædagogiske dagligdag.

For at hjælpe dialogen på vej, har vi udarbejdet en række cases, der illustrerer de dilemmaer, der kan opstår i den pædagogiske dagligdag. Dilemma Formålet med nedenstående dilemma cases, er at skabe dialog om den fagprofessionelles relation og samvær med børn, i personalegrupperne i alle børnehuse. For at hjælpe dialogen på vej, har vi udarbejdet

Læs mere

L Æ R I N G S H I S T O R I E

L Æ R I N G S H I S T O R I E LÆRINGS HISTORIE LÆRINGS HISTORIE Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

Kender jeg Halfdan Rasmussen?

Kender jeg Halfdan Rasmussen? Før jeg læser bogen Kender jeg Halfdan Rasmussen? Se på billederne side 19, 21, 23 og 25. Her er billeder af 3 bøger og 1 CD. Nina Sahl Halfdan Rasmussen Gyldendal 1. Hvad hedder de 3 bøger og CD en? 1.

Læs mere

Kvaliteter hos den synligt lærende elev

Kvaliteter hos den synligt lærende elev Kvaliteter hos den synligt lærende elev Taksonomisk opbygning af aspekter hos synligt lærende elever Jeg skaber forbindelser Jeg forbinder viden og tænkning for at skabe nye forståelser Jeg forbinder ikke

Læs mere

Tegn på læring til de 4 læringsmål

Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 6, kapitel 1 At spejle sig Side 10-55 Oplevelse og indlevelse fase 1 Eleven kan læse med fordobling at læse på, mellem og bag linjerne Eleven kan udtrykke en æstetisk s stemning måder at udtrykke

Læs mere

Du skal skrive en fortælling med titlen:

Du skal skrive en fortælling med titlen: Du skal skrive en fortælling med titlen: 1 DRENGEN, DER IKKE KUNNE FINDE HJEM Du må selv finde på handlingen i fortællingen, men der er nogle elementer du SKAL forholde dig til. 1) Drengen har et mål nemlig

Læs mere

Den magiske krystalkugle

Den magiske krystalkugle Den magiske krystalkugle En historie i 12 kapitler Af Hans Ole Herbst & Henriette Langkjær Illustreret af Katrine Clante Som udgangspunkt foreslås det, at litteraturarbejdet med inddeles i følgende faser:

Læs mere

Forberedelse - Husk inden:

Forberedelse - Husk inden: Kære Underviser Nærværende undervisningsmateriale kan bruges som efterbearbejdelse af alle Superreals forestillinger. Det overordnede formål er at guide eleverne til at åbne op for selve teateroplevelsen

Læs mere

Undervisningsforløb til udskolingen

Undervisningsforløb til udskolingen FORLAG Undervisningsforløb til udskolingen Til døden os skiller en kortfilm af Martin og Michael Vrede Nielsen En lyd siger mere end 24 billeder. I sekundet. Af Anders Beier Stokkebæk Til døden os skiller

Læs mere

Brøker kan repræsentere dele af et hele som et område (fx ½ sandwich, ½ pizza, ½ æble, ½ ton grus).

Brøker kan repræsentere dele af et hele som et område (fx ½ sandwich, ½ pizza, ½ æble, ½ ton grus). Elevmateriale Undervisningsforløb Undervisningsforløbet er tiltænkt elever på 5. klassetrin. Der arbejdes en uge med hver af de tre hovedpointer, i fjerde uge arbejdes der med refleksionsaktiviteter, og

Læs mere

Hold fast i den gode fortælling tal, læs, skriv og producer

Hold fast i den gode fortælling tal, læs, skriv og producer Hold fast i den gode fortælling tal, læs, skriv og producer Kære konferencedeltagere til De små læser Tak for sidst. Jeg lovede jer et udvalg af mine slides til mit oplæg Hold fast i den gode fortælling.

Læs mere

Lulu og det mystiske armbånd

Lulu og det mystiske armbånd Lulu og det mystiske armbånd En historie i 13 kapitler Af Tove Krebs Lange Som udgangspunkt foreslås det, at litteraturarbejdet med inddeles i følgende faser: 1) Læsefasen 2) Overbliksfasen og 3) Fordybelsesfasen

Læs mere

LUS LæseUdviklingsSkema

LUS LæseUdviklingsSkema LUS LæseUdviklingsSkema Anna Trolles Skole Læseudvikling 1.-3. klasse At lære at læse er en lang proces, som aldrig stopper. Læsning og skrivning går hånd i hånd og er derfor begge en del af LUS For nogle

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-9. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Instruktion 1 i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Li l l esol dat Fi kt i onog f akt a AfRi k k edy r hav e Mål gr uppe: 5. 7. Kl as s e Lille Soldat Fiktion og fakta Lille Soldat, af T.B. Rotbøll Undervisningsforløb til 5.-7. Klasse Varighed ca. 15-18

Læs mere

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog DRENGEN der gik BAGLÆNS Undervisnings-e-bog Et touch værd! En UNDERVISNINGS-E-BOG tilpasset børneromanen "Drengen der gik baglæns" med fokus på læse- og fortællestrategier, samt indeholdende differentierede

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Sct. Severin Skole. Folder om læsning. Mellemste trin og ældste trin

Sct. Severin Skole. Folder om læsning. Mellemste trin og ældste trin Sct. Severin Skole Folder om læsning Mellemste trin og ældste trin I denne folder finder du gode råd og tips til, hvordan læsningen kan udvikles når først læsekoden er knækket. Kære forældre og elever

Læs mere

Faglig læsning i 6. klasse: At læse og forstå fagtekster

Faglig læsning i 6. klasse: At læse og forstå fagtekster Faglig læsning i 6. klasse: At læse og forstå fagtekster Det er tirsdag sidst i november. Klokken er 10.45. Klassen skal have dansk. Klasselokalet er småt, og de 21 elever sidder tæt. Denne dag er én elev

Læs mere

Introopgaver. Produktionsform Varighed Landmand Resumé af filmen

Introopgaver. Produktionsform Varighed Landmand Resumé af filmen Introopgaver INTRO 1 Læringsmål: - Film At eleverne har fået et forhåndskendskab til landmandslivet. At eleverne er motiverede til det videre arbejde med Bedriften. At eleverne har stiftet bekendtskab

Læs mere

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB INDHOLD Start din jobsøgning med at klarlæg dit/dine jobmål 3 Læg en plan 3 Her gik det særligt godt 3 Kom godt i gang med din ansøgning og CV 4 Dine faglige kompetencer

Læs mere

Faglig læsningsprojekt for HF- historielærere.

Faglig læsningsprojekt for HF- historielærere. Faglig læsningsprojekt for HF- historielærere. Som led i skolens udviklingsprojekt om faglig læsning og læseforståelse, som senere er indgået i projektet LITERACY, gennemgik 18 HF- historielærere og 4

Læs mere

Opgaver til En dødssyg ven - af Daniel Zimakoff

Opgaver til En dødssyg ven - af Daniel Zimakoff En dødssyg ven læs den før din kollega! Viborg, september 2010 Som dansklærer i overbygningen (7. 9. årgang) har jeg ingen problemer med at finde bøger til de sidste to år, men til syvende klasse kniber

Læs mere

In a dark, dark Town

In a dark, dark Town In a dark, dark Town Niveau 1.-3. Klasse Varighed ca. 8-10 lektioner Om forløbet Historien In a dark, dark Town, er en lille fortælling med små overraskelsesmomenter i. Det er en historie skabt af et ordforråd,

Læs mere

Evaluering af personlige uddannelsesplaner på de tekniske erhvervsuddannelser

Evaluering af personlige uddannelsesplaner på de tekniske erhvervsuddannelser Evaluering af personlige uddannelsesplaner på de tekniske erhvervsuddannelser Bilag til spørgeskemaundersøgelse blandt elever, lærere og uddannelsesledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Evaluering af personlige

Læs mere

Det handler bl.a. om:

Det handler bl.a. om: Når du arbejder med Læseraketten og Hele Verden i skole-projektet får du og dine elever en oplagt mulighed for at opfylde flere af formålene i folkeskoleloven landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002.

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Gaml eor ds pr ogognye c i t at er AfMe t t eal mi ndpe de r s e n Mål gr uppe: 5. 7. k l as s e Undervisningsforløb 5.-7. klasse Gamle ordsprog og nye citater et undervisningsforløb til arbejdet med ordsprog

Læs mere

Læsepolitik for Snedsted Skole

Læsepolitik for Snedsted Skole September 2014 Læsepolitik for Snedsted Skole Snedsted Skole Hovedgaden 5 7752 Snedsted Tlf. 99173425 snedsted.skole@thisted.dk www.snedsted-skole.skoleintra.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Læsning

Læs mere

Faglig læsning og skrivning. Læsevejleder Iben Brink Haahr Højby Skole, Odense

Faglig læsning og skrivning. Læsevejleder Iben Brink Haahr Højby Skole, Odense Faglig læsning og skrivning Læsevejleder Iben Brink Haahr Højby Skole, Odense 1 Mit program Læsning og skrivning Lærerens opgave Før - under og efter læsning Hands-on aktiviteter undervejs Fagene kort

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER KEVINS HUS Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores

Læs mere

Flipped Classroom. Organiser din undervisning med Flipped Classroom

Flipped Classroom. Organiser din undervisning med Flipped Classroom Flipped Classroom Organiser din undervisning med Flipped Classroom Henning Romme Lund Lektor i samfundsfag og historie Pædaogisk IT-vejleder Forfatter til Flipped classroom kom godt i gang, Systime 2015.

Læs mere

Digt 1 Forløbsvejledning

Digt 1 Forløbsvejledning Digt 1 Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Godt at vide, før du går i gang Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder.

Læs mere

Forestillinger 2004 - Værk i kontekst

Forestillinger 2004 - Værk i kontekst INSPIRATIONSMATERIALE Forestillinger 2004 - Værk i kontekst Esbjerg Kunstmuseum 07.05.-15.08.2004 INTRODUKTION TIL UNDERVISEREN: Forestil dig Asger Jorns Lykkens have (1947) indgå i hele fem forskellige

Læs mere

Indledende niveau - Afklaring af alkoholerfaring

Indledende niveau - Afklaring af alkoholerfaring Indledende niveau - ALKOHOL DIALOG SIGER.DK HVAD SIGE D OM DU ALKOHOL? Indledende niveau Indledende niveau Indledende niveau Vores klasse... 20 Festen... 24 Alkoholdialog.dk 1919 19 Alkoholdialog.dk Vores

Læs mere

Årsplan 2015/2016 - Dansk i 4.a

Årsplan 2015/2016 - Dansk i 4.a Årsplan 2015/2016 - Dansk i 4.a Fagformål Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling

Læs mere

Klods Hans, H. C. Andersen Genfortalt af Jens Andersen Målgruppe: 3. 5. klase

Klods Hans, H. C. Andersen Genfortalt af Jens Andersen Målgruppe: 3. 5. klase Forslag til forløb: Forforståelse Snak om titlen. Kender nogen eventyret? Hvad kan de huske? Hvem har skrevet det? Eventyret læses. Fælles eller i grupper. Personkarakteristik. Hold undervejs i læsningen

Læs mere

BLIV EKSPERT I DIN TEMPERAMENTSBOMBE

BLIV EKSPERT I DIN TEMPERAMENTSBOMBE GRY BASTIANSEN BLIV EKSPERT I DIN TEMPERAMENTSBOMBE ARBEJDSBOG FOR UNGE BLIV EKSPERT I DIN TEMPERAMENTSBOMBE Akademisk Forlag og Gry Bastiansen 1 INDHOLD VELKOMMEN TIL KURSET, DER GØR DIG TIL EKSPERT PÅ

Læs mere

Den historiske roman

Den historiske roman Den historiske roman Til læreren Den historiske roman for børn er en populær genre, hvis man ser på antallet af udgivelser og den opmærksomhed, som bøgerne får fra børnelitteraturens formidlere. Hvert

Læs mere

Pædagogisk vejledning til

Pædagogisk vejledning til 1 Pædagogisk vejledning til 1 Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Helle Rahbek VIA Center for Undervisningsmidler 1 DET SKJULTE KORT af Morten Dürr Målgruppe: 6.-7.klasse Bogen er læseteknisk ikke svær

Læs mere

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Pædagogisk vejledning til KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Udarbejdet af pædagogisk konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus TIL LÆREREN Litteraturundervisning på mellemtrinnet skal fokuserer på genre,

Læs mere

Samtaleteknik. At spørge sig frem

Samtaleteknik. At spørge sig frem Omkring spørgeteknikken: Brug HV-ord: hvordan kan det være / hvad skulle der til for at ændre/ hvad ville der ske hvis. Men undgå hvorfor Har du nogen fornemmelse af hvad det er der går galt? Hvis nu din

Læs mere

Forløbsvejledning Fabel Af Tatjana Novovic

Forløbsvejledning Fabel Af Tatjana Novovic Forløbsvejledning Fabel Af Tatjana Novovic Godt at vide, før du går i gang Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet, eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder.

Læs mere

Skoene fortæller. Færdigheds- og vidensmål. Tegn på læring til læringsmålene kan være. Plot 3, kapitel 1. Side 10-37 FREMSTILLING

Skoene fortæller. Færdigheds- og vidensmål. Tegn på læring til læringsmålene kan være. Plot 3, kapitel 1. Side 10-37 FREMSTILLING Plot 3, kapitel 1 Skoene fortæller Side 10-37 FORTOLKNING Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende ordforråd og sproglige valgmuligheder Oplevelse og indlevelse Eleven kan dramatisere litteratur

Læs mere