Bekendtgørelsen kan findes via dette link:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelsen kan findes via dette link:"

Transkript

1 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal København K Tlf.: CVR-nr.: Optagelse af ansøgere på de gymnasiale uddannelser Uddybning af visse dele af optagelsesbekendtgørelsen 6. juni 2019 Sagsnr.:19/07565 Optagelse af ansøgere på de gymnasiale uddannelser skal i år for første gang ske efter de nye regler herom i lov om de gymnasiale uddannelser og i kapitel 2 i bekendtgørelse nr af 13. december 2018 om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for almengymnasiale uddannelser. På denne baggrund uddyber vi i det følgende reglerne med henblik på at give institutionerne bedre muligheder for at gennemføre den resterende del af optagelsesprocessen korrekt og så hensigtsmæssigt som muligt. Bekendtgørelsen kan findes via dette link: Loven kan findes via dette link: 1. Hvilken institution afgør, om ansøgeren kan optages på uddannelsen? Hovedreglerne er følgende: For ansøgere, som har fået reserveret en plads, træffes afgørelsen af: - den institution, der har reserveret pladsen. For ansøgere, der ikke har fået reserveret en plads på en institution 1, træffes afgørelsen af: 1 Når der i det følgende står den institution, der har reserveret plads til gælder det efter en formålsfortolkning ligeledes for den institution, der jf. optagelsesbekendtgørelsens 14, stk. 2, på anden vis har tilbudt ansøgeren en plads på institutionen under forudsætning af, at ansøgeren efterfølgende opfylder betingelserne for optagelse på uddannelsen.

2 - den institution, som ansøgeren har prioriteret højest, og som i givet fald vil kunne have plads til ansøgeren. Som undtagelse hertil gælder følgende: For ansøgere, som alene kan optages på uddannelsen på baggrund af en optagelsesprøve og en samtale, træffes afgørelsen af: - den højst prioriterede institution (den prøveafholdende institution). 2. Retskravsvurdering Hvornår kan retskravsvurdering foretages? I langt de fleste tilfælde kan det først efter afholdelsen af folkeskolens 9. og 10. klasseprøver og udstedelsen af eksamensbeviser afgøres, om ansøgeren opfylder betingelserne for at have retskrav på optagelse. I forhold til visse af optagelsesbetingelserne kan institutionen dog allerede i foråret, når institutionen har modtaget ansøgningerne, foretage en vurdering af, om en ansøger vil skulle til optagelsesprøve. Det gælder i forhold til: - ansøgere, der kommer fra prøvefrie skoler, - ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i forhold til 2. fremmedsprog, - ansøgere til treårige gymnasiale uddannelser fra 10. klasse, der ikke har aflagt alle obligatoriske prøver ved afslutningen af 9. klasse, - ansøgere til treårige gymnasiale uddannelser, der ikke søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, og - ansøgere, der har søgt for sent. Når den endelige uddannelsesparathedsvurdering foreligger i starten af juni kan institutionen indkalde ansøgere med en negativ uddannelsesparathedsvurdering til optagelsesprøve. Særligt om, hvorvidt kravet om rettidig ansøgning er opfyldt, hvis ansøgningen ikke fuldt ud er underskrevet i tide? Ved vurderingen af, om en ansøger har søgt rettidigt, er det afgørende, om ansøgeren - hvis denne er myndig - eller forældremyndighedsindehaveren har underskrevet og afsendt ansøgningen via Optagelse.dk inden 1. marts. Hvis det imidlertid fremgår af ansøgningen, at denne fra en umyndig elevs side er godkendt inden 1. marts, men først underskrevet af forældremyndighedsindehaver efter 1. marts, skal ansøgningen anses som en rettidig ansøgning. Det gælder, uanset, at en sådan ansøgning har en mangel (manglende forældreunderskrift) ved udløbet af ansøgningsfristen. 2

3 Det forudsætter dog, at forældrene efterfølgende har underskrevet ansøgningen. For ansøgeren vil det betyde, at det ikke er udelukket, at ansøgeren kan have retskrav på optagelse. En ansøgning, der er godkendt af ansøgeren inden udløbet af ansøgningsfristen, kan naturligvis først behandles, når og hvis forældremyndighedens indehaver rent faktisk underskriver den digitalt, og den derved er blevet videresendt til institutionen. Optagelse.dk giver mulighed for, at forældremyndighedens indehaver kan underskrive så sent som med udgangen af april måned. Tjekliste i Optagelse.dk Den gymnasiale institution, der har reserveret plads til ansøgeren, kan fra den 24. juni 2019 tilgå en tjekliste i Optagelse.dk i forbindelse med retskravsvurderingen. Tjeklisten genererer på baggrund af oplysningerne i Optagelse.dk et bud på, om ansøgeren har retskrav på optagelse eller vil skulle til en optagelsesprøve og -samtale. Tjeklisten er alene en hjælp til den enkelte institution i forbindelse med vurderingen. Brug af tjeklisten fritager ikke institution fra ansvaret for at sikre, at den har de nødvendige oplysninger til at afgøre, om ansøgeren opfylder betingelserne for at have retskrav på optagelse. Hvis der mangler oplysninger, før institutionen kan vurdere, om ansøgeren har retskrav på optagelse, skal institutionen sørge for at indhente denne information. Særligt om afslag til ansøgere til hf-eksamen i direkte forlængelse af 9. klasse Hvis institutionen konstaterer, at en ansøger, der søger om optagelse på uddannelsen til hf-eksamen i direkte forlængelse af 9. klasse, ikke har retskrav på optagelse, træffer institutionen afgørelse om, at ansøgeren ikke kan optages på uddannelsen. Det skyldes, at optagelse på uddannelsen til hf-eksamen i direkte forlængelse af 9. klasse alene er mulig, hvis ansøgeren har retskrav på optagelse, jf. 11, stk. 1, i lov om de gymnasiale uddannelser modsætningsvis. 3

4 En sådan ansøger kan således ikke optages på baggrund af optagelsesprøven og en samtale. I sådanne tilfælde sender institutionen hurtigst muligt ansøgningen videre til det næstprioriterede uddannelsesønske med andre optagelsesbetingelser. Hvis ansøgeren ikke har prioriteret uddannelsesønsker med andre optagelsesbetingelser, sendes uddannelsesplanen hurtigst muligt til ansøgerens hjemkommune/uu med kopi til ansøgeren ( 18 i procedurebekendtgørelsen). Vejledningssamtale En ansøger til en treårig gymnasial uddannelse, der ved resultatet af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen ikke har bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen, kan bevare sit retskrav på optagelse på uddannelse. Det er dog en betingelse, at ansøgeren får et karaktergennemsnit af de lovbundne prøver på mellem 2,0 og 3,0, og at ansøgeren gennemfører en vejledningssamtale med institutionens leder. Bevarelsen af retskravet forudsætter dog, at ansøgeren samtidig opfylder de øvrige betingelser for at have retskrav på optagelse ( 7, stk. 1, nr. 8, og 9, stk. 1, nr. 9, i lov om de gymnasiale uddannelser). Den institution, der har reserveret plads til ansøgeren, indkalder til og afholder vejledningssamtalen med ansøgeren ( 17, stk. 1, jf. 14, stk. 1 og 2, i optagelsesbekendtgørelsen). Vejledningssamtalen skal afholdes hurtigst muligt og senest to uger, efter at resultatet af folkeskolens afgangseksamen foreligger (Optagelsesbekendtgørelsens 17, stk. 2.). Vejledningssamtalen gennemføres med henblik på at udfordre ansøgeren fagligt og i forhold til valg af ungdomsuddannelse. Hvis ansøgeren efter at have gennemført vejledningssamtalen fortsat ønsker at starte på uddannelsen, vil ansøgeren have krav herpå. Hvis ansøgeren derimod ikke deltager i samtalen, har ansøgeren ikke retskrav på optagelse på uddannelsen. 2. Optagelsesprøve og -samtale 2.1. Indkaldelse til optagelsesprøve og optagelsessamtale 4

5 Den institution, der skal afholde optagelsesprøven og den efterfølgende optagelsessamtale, er den institution, som ansøgeren har prioriteret højst i sine uddannelsesønsker (den prøveafholdende institution 2 ). Denne institution indkalder ansøgeren til såvel prøven som samtalen (optagelsesbekendtgørelses 16). I de tilfælde, hvor ansøgeren har fået reserveret plads på en anden institution end den prøveafholdende institution, skal den institution, der har reserveret plads til ansøgeren, give besked til den prøveafholdende institution, når institutionen konstaterer, at ansøgeren skal til optagelsesprøve og -samtale (optagelsesbekendtgørelsens 15). Indkaldelse til prøve og samtale sker hurtigst muligt, efter at den prøveafholdende institution har konstateret eller er gjort bekendt med, at ansøgeren skal til prøve og samtale (optagelsesbekendtgørelsens 16, stk. 1). Ansøgeren skal således indkaldes til den første mulige prøve. Indkaldelsen sendes til såvel forældremyndighedsindehaver som ansøger, hvis ansøgeren er under 18 år. Hvilke ansøgere skal indkaldes til henholdsvis 1., 2. og 3. optagelsesprøve: 1. optagelsesprøve tilbydes til: - ansøgere fra prøvefrie skoler, - ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i forhold til undervisning i 2. fremmedsprog, - ansøgere fra 9. klasse, der er vurderet ikke-uddannelsesparate ved den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering primo juni, - ansøgere fra 10. klasse, der er vurderet ikke-uddannelsesparate ved den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering primo juni, og som ikke har et karaktergennemsnit på mindst 6,0 i de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen, - ansøgere til treårige gymnasiale uddannelser fra 10. klasse, der ikke har aflagt alle obligatoriske prøver ved afslutningen af 9. klasse, - ansøgere der har gjort institutionen opmærksom på, at de har været syge ved eller af andre grunde er udeblevet fra en eller flere prøver i 9. eller 10. klasse, - ansøgere til treårige gymnasiale uddannelser, der ikke søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, og - ansøgere, der har søgt for sent. 2. optagelsesprøve tilbydes blandt andet til: - ansøgere, der ikke har bestået folkeskolens afgangseksamen (gælder ikke ved optagelse til hf efter 10. klasse), 2 Institutionen benævnes i det følgende den prøveafholdende institution, uanset om optagelsesprøven på institutionens ansvar måtte blive afholdt på en anden lokalitet. 5

6 - ansøgere, der ikke har fået et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i de lovbundne prøver (gælder ikke ved optagelse til hf efter 10. klasse), - ansøgere fra 10. klasse, der ikke har modtaget undervisning i og herefter aflagt de relevante prøver i dansk, engelsk og matematik, - ansøgere til hf efter 10. klasse, der ikke har opnået mindst 2,0 i karaktergennemsnit i henholdsvis fagene danske og matematik, - ansøgere der har været syge ved eller af andre grunde er udeblevet fra en eller flere af folkeskolens obligatoriske prøver i 9. klasse, (gælder ikke ved optagelse til hf efter 10. klasse), - ansøgere, der var syge ved eller udeblev fra 1. optagelsesprøve, og - ansøgere som ikke bestod 1. optagelsesprøve, og som vil benytte muligheden for at aflægge prøven på ny. 3. optagelsesprøve - sygeprøven tilbydes blandt andet til: - ansøgere, der var syge til eller udeblev fra 2. optagelsesprøve, - ansøgere, som ikke bestod 2. optagelsesprøve, og som vil benytte muligheden for at aflægge prøven på ny. Særligt om ansøgere, som allerede er eller har været optaget i det forudgående skoleår En ansøger, der i løbet af første år er stoppet på en gymnasial uddannelse og nu ønsker at begynde forfra på første år, er en ansøger, der ikke søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. Det gælder, uanset om ansøgeren ønsker optagelse på samme uddannelse og samme institution. En sådan ansøger vil derfor skulle til optagelsesprøve og -samtale. En ansøger, der derimod færdiggør første år på en gymnasial uddannelse og herefter ønsker at starte forfra, er en omgænger. En sådan ansøger vil kunne optages på uddannelsen uden en optagelsesprøve. Der er dog en forudsætning, at ansøgeren: begynder forfra på første år (men ikke nødvendigvis på samme uddannelse eller institution), fortsat er indskrevet på den 1. uddannelse og færdiggør første år af denne, og optagelseskravene til den uddannelse, som ansøgeren er optaget på, og optagelseskravene til den nye uddannelse er de samme Optagelsesprøven En ansøger, der er blevet indkaldt til optagelsesprøven, tilmelder sig denne ved at møde op på det oplyste tidspunkt og sted. 6

7 Da institutionen i de fleste tilfælde ikke kender ansøgeren på forhånd, bør institutionen sikre sig, at ansøgeren legitimerer sig forud for prøven. Institutionen tilrådes i den forbindelse at kræve billedlegitimation. Optagelsesprøven afholdes under ansvar af den prøveafholdende institution (punkt 2.1 i bilag 1 i optagelsesbekendtgørelsen). Den prøveafholdende institution skal sikre, at gældende regler overholdes i forbindelse med prøveafholdelsen. Den prøveafholdende institution fastsætter, hvor optagelsesprøven geografisk skal foregå (optagelsesbekendtgørelsens 18). Den prøveafholdende institution kan således i særlige tilfælde tillade, at prøven for en enkelt ansøger eller for grupper af ansøgere afholdes et andet sted end på den prøveafholdende institution. Uanset hvor prøven afholdes, er det den prøveafholdende institutions leder, der har ansvaret for, at prøven afholdes efter gældende regler. Hvis optagelsesprøven, jf. punkt 2.2 i bilag 1 i optagelsesbekendtgørelsen, afholdes i en anden tidszone, skal prøven afholdes samtidigt med, at prøven afholdes i Danmark. Særlige prøveforhold I de tilfælde, hvor ansøgeren gør opmærksom på, at vedkommende har behov for særlige forhold i forbindelse med optagelsesprøven, fx på grund af ordblindhed eller lignende, træffer institutionen afgørelse om tilbud om særlige prøvevilkår (punkt 8.1, i bilag 1 i optagelsesbekendtgørelsen). Afgørelsen skal træffes på baggrund af den enkelte ansøgers konkrete behov og i henhold til reglerne for optagelsesprøven. Det gælder ikke mindst spørgsmålet om, hvilke hjælpemidler der må anvendes ved prøven, og hvad der er prøvens bedømmelseskriterier. En besvarelse skal imidlertid være ansøgerens egen og selvstændige besvarelse, og tilbuddet må ikke ændre prøvens niveau. Hvis ansøgeren ikke møder op til optagelsesprøven En ansøger tilmelder sig prøven ved at møde op på det af den prøveafholdende institution fastsatte tidspunkt og sted. En ansøger, der er blevet indkaldt til optagelsesprøven, men ikke er dukket op, har således ikke brugt et prøveforsøg. I de tilfælde, hvor ansøgeren ikke møder op til prøven, kontakter institutionen ansøgeren med henblik på at undersøge, om ansøgeren ønsker at blive indkaldt til en senere optagelsesprøve, eller om ansøgeren 7

8 alligevel ikke ønsker optagelse på den pågældende gymnasiale uddannelse. Af hensyn til ansøgerens videre forløb bør denne kontakt foregå umiddelbart efter afholdelse af optagelsesprøven. Hvis ansøgeren ønsker at blive indkaldt til en senere optagelsesprøve i samme optagelsesår, indkalder institutionen ansøgeren hertil. Hvis ansøgeren ikke ønsker at blive indkaldt til en senere optagelsesprøve i samme optagelsesår, træffer institutionen afgørelse om, at ansøgeren ikke optages på den pågældende gymnasiale uddannelse. I de tilfælde, hvor der træffes afgørelse om, at ansøgeren ikke optages på den på pågældende gymnasiale uddannelse, skal institutionen hurtigst muligt sende ansøgningen videre til det næstprioriterede uddannelsesønske med andre optagelsesbetingelser. Hvis ansøgeren ikke har prioriteret uddannelsesønsker med andre optagelsesbetingelser, sendes uddannelsesplanen hurtigst muligt til ansøgerens hjemkommune/uu med kopi til ansøgeren ( 18 i procedurebekendtgørelsen) Optagelsessamtalen Den prøveafholdende institution afholder optagelsessamtalen ( 11 i lov om de gymnasiale uddannelser). Samtalen afholdes, når resultatet af optagelsesprøven foreligger (optagelsesbekendtgørelsens 20, stk. 1). Samtalen skal dog afholdes senest 2 uger efter optagelsesprøven. Det skyldes, at institutionen senest på dette tidspunkt skal meddele sin afgørelse til ansøgeren (optagelsesbekendtgørelsens 21, stk. 1). Da institutionen i de fleste tilfælde ikke kender ansøgeren på forhånd, bør institutionen sikre sig, at ansøgeren legitimerer sig forud for samtalen. Institutionen tilrådes i den forbindelse at kræve billedlegitimation. Lederen af den prøveafholdende institution kan tillade, at samtalen i særlige tilfælde kan afholdes fx ved brug af Skype, Facetime eller en anden form for videokonference, der gør det muligt at identificere ansøgeren (optagelsesbekendtgørelsens 18). Formålet med optagelsessamtalen er at afdække ansøgerens personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en gymnasial uddannelse (optagelsesbekendtgørelsens 20, stk. 2). Samtalen tager så vidt muligt udgangspunkt i resultatet af den seneste uddannelsesparathedsvurdering, 8

9 ansøgerens studievalgsportfolio, såfremt en sådan foreligger og resultatet af optagelsesprøven. Ansøgeren har ikke adgang til at se resultatet af optagelsesprøven. Ansøgeren skal derfor oplyses om udfaldet af prøven (bestået/ikke bestået) i forbindelse med samtalen. Ansøgeren må gerne oplyses om, hvilke pointtal vedkommende har opnået i hvert af de fire fag og samlet set. En ansøger fra 10. klasse, der ikke har bestået optagelsesprøven i forhold til en treårig gymnasial uddannelse, må også gerne oplyses om, hvorvidt ansøgeren har bestået prøven i forhold til uddannelsen til hf-eksamen. Ikke-uddannelsesparate ansøgere, der får mindst 6,0 i gennemsnit af de lovbundne prøver Hvis ansøgeren udelukkende har været til optagelsesprøve, fordi ansøgeren er vurderet ikke-uddannelsesparat, er det ikke nødvendigt at afholde optagelsessamtalen, hvis det i forbindelse med folkeskolens afgangseksamen viser sig, at ansøgeren har retskrav på optagelse. Det vil sige, hvis ansøgeren får et karaktergennemsnit af de lovbundne prøver på mindst 6,0 og i øvrigt opfylder forudsætningerne for at have retskrav på optagelse. Institutionen bør således i disse situationer tjekke resultatet af de lovbundne prøver før afholdelse af optagelsessamtalen. I de tilfælde, hvor ansøgeren har fået reserveret plads på en anden institution end den prøveafholdende institution, skal den institution, der har reserveret plads til ansøgeren, derfor hurtigst muligt give besked til den prøveafholdende institution, hvis institutionen konstaterer, at ansøgeren har fået et karaktergennemsnit af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen på mindst 6,0 og opfylder de øvrige forudsætninger for at have retskrav på optagelse (optagelsesbekendtgørelsens 15, stk. 2). Hvis ansøger ikke møder op til optagelsessamtalen Når institutionen efter en konkret vurdering skal afgøre, om ansøger kan optages, sker det på baggrund af en optagelsesprøve og en samtale ( 11, stk. 1, i lov om de gymnasiale uddannelser). Hvis ansøgeren ikke deltager i samtalen, vil institutionen derfor ikke kunne træffe en positiv afgørelse om optagelse på uddannelsen. Institutionen træffer herefter afgørelse om, at ansøgeren ikke kan optages på uddannelsen. I sådanne tilfælde skal institutionen hurtigst muligt sende ansøgningen videre til det næstprioriterede uddannelsesønske med andre optagelsesbetingelser. 9

10 Hvis ansøgeren ikke har prioriteret uddannelsesønsker med andre optagelsesbetingelser, sendes uddannelsesplanen hurtigst muligt til ansøgerens hjemkommune/uu med kopi til ansøgeren ( 18 i procedurebekendtgørelsen) Vurdering og afgørelse På baggrund af optagelsesprøven og -samtalen træffer den prøveafholdende institution afgørelse om, hvorvidt ansøgeren kan optages på uddannelsen ( 11 i lov om de gymnasiale uddannelser). Afgørelsen kan tidligst meddeles til ansøgeren ved samtalens afslutning. Den skal dog senest være meddelt ansøgeren to uger efter afholdelse af optagelsesprøven. I de tilfælde, hvor ansøgeren har fået reserveret plads på en anden institution end den prøveafholdende institutionen, meddeler institutionen hurtigst muligt afgørelsen til den institution, der har reserveret plads til ansøgeren (optagelsesbekendtgørelsens 21, stk. 1). Ansøgeren vil være optagelsesberettiget, hvis institutionens leder ud fra en helhedsbetragtning vurderer, at ansøgeren kan påbegynde og gennemføre den ønskede uddannelse. I helhedsvurderingen inddrages ansøgerens faglige, personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre uddannelsen. Den centralt stillede optagelsesprøve har fokus på at afdække ansøgerens faglige niveau, mens samtalen blandt andet skal være med til at afdække ansøgerens personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre uddannelsen. Hvis optagelsesprøven viser, at ansøgeren ikke lever op til de faglige krav, kan ansøgeren kun i helt særlige tilfælde optages på uddannelsen på trods heraf. Det vil sige tilfælde, hvor en ansøger, der på grund af særlige indlæringsmæssige vanskeligheder, fx ordblindhed, talblindhed m.v., ikke har bestået optagelsesprøven, men ved prøvebesvarelsen og optagelsessamtalen har vist, at ansøgeren på trods af de indlæringsmæssige udfordringer har gode faglige forudsætninger for at gennemføre uddannelsen (Optagelsesbekendtgørelsens 21, stk. 1). I tilfælde, hvor ansøgeren har bestået optagelsesprøven, skal institutionens vurdering primært vedrøre, om ansøgeren herudover har de tilstrækkelige personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre uddannelsen. En ikke-uddannelsesparat ansøger, der har været til den tidlige optagelsesprøve, har uanset prøvens udfald mulighed for at opnå 10

11 retskrav på optagelse, hvis ansøgeren får et karaktergennemsnit af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen på mindst 6,0 og i øvrigt opfylder forudsætningerne for at have retskrav på optagelse. Hvis en sådan ansøger har retskrav på optagelse, er resultatet af optagelsesprøven og den efterfølgende samtale uden betydning, og ansøgeren skal have besked om, at ansøgeren optages på uddannelsen. Reserverede pladser Hvis en institution efter optagelsesprøve og -samtale træffer afgørelse om, at ansøgeren ikke kan optages på uddannelsen, bortfalder den reserverede plads (optagelsesbekendtgørelsens 2, stk. 2, nr. 2). Institutionen er således ikke forpligtet til fortsat at holde pladsen reserveret til en ansøger, der ønsker at benytte sig af muligheden for en ny vurdering på baggrund af en ny optagelsesprøve og -samtale. Institutionen bør imidlertid oplyse ansøger om, hvorvidt pladsen holdes reserveret. Videresendelse I de tilfælde, hvor der træffes afgørelse om, at ansøgeren ikke optages på den på pågældende gymnasiale uddannelse, skal institutionen hurtigst muligt sende ansøgningen videre til det næstprioriterede uddannelsesønske med andre optagelsesbetingelser. Hvis ansøgeren ikke har prioriteret uddannelsesønsker med andre optagelsesbetingelser, sendes uddannelsesplanen hurtigst muligt til ansøgerens hjemkommune/uu med kopi til ansøgeren ( 18 i procedurebekendtgørelsen) Mulighed for en ny vurdering på baggrund af en ny optagelsesprøve og en ny optagelsessamtale En ansøger, der efter at have været til optagelsesprøve og -samtale har fået afslag på optagelse, har mulighed for at anmode om en ny vurdering på baggrund af en ny optagelsesprøve og en ny optagelsessamtale ( 22 i optagelsesbekendtgørelsen). En ny vurdering forudsætter såvel aflæggelse af en ny optagelsesprøve som afholdelse af en ny optagelsessamtale. Det gælder uanset om ansøgeren efter den tidligere vurdering har fået afslag på optagelse som følge af manglende faglige forudsætninger eller manglende personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre uddannelsen. Vurderingen foretages af den 1. prioriterede institution ( 11, stk. 1, i lov om de gymnasiale uddannelser) 11

12 Ansøgeren kan anmode om en ny vurdering allerede i samme optagelsesår, men har ligeledes mulighed for at vente til et senere optagelsesår. Ansøgere til en treårig gymnasial uddannelse har samlet set mulighed for at blive vurderet på baggrund af en optagelsesprøve og -samtale to gange. Hvis en ansøger således efter at have været til optagelsesprøve og - samtale i forlængelse af 9. klasse har udnyttet muligheden for en ny vurdering på baggrund af en ny optagelsesprøve og en ny optagelsessamtale, så har ansøgeren som udgangspunkt ikke mulighed for yderligere vurderinger. Dette gælder også selvom ansøgeren fx er fortsat i 10. klasse eller har været ude og arbejde et år. I helt særlige tilfælde er det dog muligt for en ansøger til en treårig gymnasial uddannelse at blive vurderet på baggrund af en optagelsesprøve og -samtale mere end to gange (optagelsesbekendtgørelsens 22, 2. pkt.). Det er den gymnasiale institution, der afgør, om der foreligger et helt særligt tilfælde. Et helt særligt tilfælde kan fx foreligge, hvis det kan godtgøres, at ansøgeren uforskyldt fx som følge af langvarig sygdom er blevet forhindret i at gennemføre optagelsessamtalen efter at have aflagt optagelsesprøven. 3. Ansøgere, der skal til standardiseret vurdering Ansøgere til den toårige uddannelse til hf-eksamen, der ikke søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, vil kunne optages på uddannelsen efter en standardiseret vurdering, jf. 12, stk. 3, i lov om de gymnasiale uddannelser 3. Dette omfatter også ansøgere, der har gået på en prøvefri 10. årgang. Den institution, der har reserveret plads til ansøgeren, foretager den standardiserede vurdering af ansøgeren ( 23, stk. 1, jf. 14, stk. 1 og 2, i optagelsesbekendtgørelsen). 3 En ansøger, der søger om optagelse på den toårige uddannelse til hf-eksamen på baggrund af en almen forberedelseseksamen efter bestemmelserne i avu-loven (lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen), vil dog have retskrav på optagelse, hvis ansøgeren søger om optagelse i førstkommende termin, efter at den sidste af de prøver, som indgår i almen forberedelseseksamen, er bestået. ( 12, stk. 2, i lov om de gymnasiale uddannelser) 12

13 Den standardiserede vurdering skal påbegyndes snarest muligt, så det hurtigst muligt afklares, om ansøgeren kan optages på uddannelsen ( 23, stk. 1, i optagelsesbekendtgørelsen). Det indgår som et led i den standardiserede vurdering, om ansøgeren kan dokumentere eller godtgøre, at ansøgeren hvis pågældende havde søgt om optagelse umiddelbart i forlængelse af 9. eller 10. klasse i øvrigt ville have haft krav på optagelse. Herudover indgår det, hvilke uddannelsesaktiviteter ansøgeren har deltaget i, og hvilken erhvervserfaring ansøgeren har opnået efter 9. eller 10. klasse, og på hvilken måde disse aktiviteter har udviklet den pågældendes forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Ansøgeren skal fremlægge dokumentation for eller på anden vis sandsynliggøre sine faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen (optagelsesbekendtgørelsens 23, stk. 3). På baggrund af den standardiserede vurdering træffer institutionen hurtigst muligt afgørelse om, hvorvidt ansøgeren kan optages på uddannelsen (optagelsesbekendtgørelsens 14, stk. 1 og 2). 4. Klager over afslag på optagelse Hvis ansøgeren får afslag på optagelse, kan ansøgeren klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ( 35 i optagelsesbekendtgørelsen, jf. 72, stk. 1, i lov om de gymnasiale uddannelser). Der kan kun klages over retlige spørgsmål. Det betyder, at styrelsen kun behandler klagen, hvis institutionen har tilsidesat gældende regler i forbindelse med sin afgørelse. Et eksempel kan være, at reglerne om, hvorvidt der skal afholdes optagelsesprøve og - samtale, ikke er blevet overholdt. Som udgangspunkt kan der derimod ikke klages over skønsmæssige vurderinger i forbindelse med fx optagelsesprøven og -samtalen, som skolen har lagt til grund for sin afgørelse. Hvis klagen indeholder et retligt spørgsmål om prøveforløbet i forbindelse med optagelsesprøven, kan rektor træffe en procesbeslutning om, at ansøgeren skal tilbydes at gå til en ny optagelsesprøve. Proceduren for behandling af klager Proceduren for behandling af klager fremgår af optagelsesbekendtgørelsens 35, stk. 1 og 2. 13

14 Ansøgeren skal stile sin klage til styrelsen, men sende klagen til institutionen. Der er fastsat en klagefrist på 10 dage, inklusive dage uden undervisning. Klagefristen regnes, fra ansøgeren har modtaget afgørelsen. Hvis institutionen modtager en klage, skal institutionen først tage stilling til, om der klages over et retligt spørgsmål. Hvis der ikke klages over et retligt spørgsmål, afviser institutionen at fremme sagen. Rektor har dog altid mulighed for at ændre sin afgørelse, hvis klagen giver rektor anledning hertil, på trods af at der ikke klages over et retligt spørgsmål. Hvis institutionen vurderer, at der er tale om et retligt spørgsmål, udarbejder institutionen hurtigst muligt en udtalelse til styrelsen (institutionens bemærkninger til klagen). Det gælder dog ikke, hvis institutionen på baggrund af klagen ændrer sin afgørelse, så den imødekommer klagen fuldt ud. Institutionens udtalelse sendes til klager, der herefter har en frist på 5 dage til at fremkomme med sine bemærkninger hertil. Senest to dage, efter at institutionen har modtaget klagers bemærkninger, eller klagers frist for indgivelse af bemærkninger er udløbet, sender institutionen sagen til bedømmelse i styrelsen. I forbindelse med indsendelse af sagen til styrelsen fremsendes klagen, institutionens udtalelse og klageres eventuelle bemærkninger hertil. Herefter påbegynder styrelsen sin behandling af sagen. Reserverede pladser Hvis en institution efter afholdelse af optagelsesprøve og -samtale eller standardiseret vurdering træffer afgørelse om, at ansøgeren ikke kan optages på uddannelsen, bortfalder den reserverede plads. Pladsen kan dog med fordel holdes reserveret frem til klagefristens udløb. Hvis ansøgeren i forbindelse med en klage over afslag på optagelse får medhold i klagen, skal klageren tilbydes den oprindeligt reserverede eller på anden vis tilbudte plads. Det vil således være fornuftigt i forbindelse med en klagesagsbehandling at holde pladsen reserveret frem til klagen er færdigbehandlet i styrelsen. 14

15 Med venlig hilsen Camilla Abel Trier Fuldmægtig Direkte tlf

Til institutionens leder Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til institutionens leder Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til institutionens leder Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR-nr.: 29634750 Ny bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for almengymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for almengymnasiale uddannelser Udkast, den 10. september 2018 Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for almengymnasiale uddannelser I medfør af 7, stk. 2, 8, stk. 2, 9,

Læs mere

Adgangskrav til ungdomsuddannelserne Erhvervsskolerne og gymnasierne

Adgangskrav til ungdomsuddannelserne Erhvervsskolerne og gymnasierne Adgangskrav til ungdomsuddannelserne 2019 Erhvervsskolerne og gymnasierne Dagsorden Velkommen Hvem er med på mødet? Hvorfor holder vi mødet? Hvad kommer vi omkring, og hvad kommer vi ikke omkring Rammerne

Læs mere

BEK nr 988 af 03/10/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 874 af 07/07/2010

BEK nr 988 af 03/10/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 874 af 07/07/2010 BEK nr 988 af 03/10/2008 Udskriftsdato: 17. februar 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 068.373.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 874 af 07/07/2010

Læs mere

UDKAST 050115. Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser

UDKAST 050115. Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser UDKAST 050115 (Ændringer i forhold til gældende tekst er fremhævet med korrektur) Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser I medfør af 6, stk. 2 og 4, 7, stk. 2, og 8, stk. 2, i lov om

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland INDHOLD Den obligatoriske optagelsesprøve... 1 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)... 1 Forløb af obligatorisk

Læs mere

Evaluering af implementering af nye adgangskrav

Evaluering af implementering af nye adgangskrav Evaluering af implementering af nye adgangskrav og optagelsesproces til de gymnasiale uddannelser i 2019 Indhold Resumé... 4 1 Baggrund... 5 1.1 De nye regler og rammer for optagelse... 5 1.2 Gennemført

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger.

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. 9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. Samlet ville 9 procent af de elever, som tilgik en gymnasial uddannelse i 2016, ikke kunne

Læs mere

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2017 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger.

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2017 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 399 Offentligt 9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2017 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. Samlet

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning om

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser BEK nr 128 af 06/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 072.81S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 108 af

Læs mere

Optagelsesregler gymnasiale uddannelser med start august 2019 (Dvs. gældende for elever, der går i 9.kl./10.kl. i 18/19)

Optagelsesregler gymnasiale uddannelser med start august 2019 (Dvs. gældende for elever, der går i 9.kl./10.kl. i 18/19) Optagelsesregler gymnasiale uddannelser med start august 2019 (Dvs. gældende for elever, der går i 9.kl./10.kl. i 18/19) Baggrund: Lov om de gymnasiale uddannelser (1716 af 27.12.16) Folkeskoleloven (1510

Læs mere

Bemærkning: Tekst skrevet i kursiv er bemærkninger, noter, opmærksomhedspunkter m.v. Ekstra UPV i juni i 9. og 10. kl.

Bemærkning: Tekst skrevet i kursiv er bemærkninger, noter, opmærksomhedspunkter m.v. Ekstra UPV i juni i 9. og 10. kl. PIXI: August 2018 Revideret senest 14.august 2018 OPTAGELSESREGLER GYMNASIALE UDDANNELSER MED START AUGUST 19 Baggrund: Lov nr. 1716 af 271216 - Lov om de gymnasiale uddannelser Lbk nr. 1510 af 141217

Læs mere

Høringsnotat over bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for almengymnasiale

Høringsnotat over bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for almengymnasiale Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Høringsnotat over bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være tilstede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være tilstede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen

Udkast til bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen Udkast til bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen I medfør af 5, stk. 6, 3. pkt., 11 a, stk. 6, og 56, stk. 2, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017,

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Procedure for GUX optagelse samt brug af IT-reg

Procedure for GUX optagelse samt brug af IT-reg Procedure for GUX optagelse samt brug af IT-reg Denne skrivelse retter sig mod: personale på gymnasierne med ansvar for optag ofte studievejledere. personale på DGH og med ansvar for optag. Proceduren

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 775 af 14/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/08383 Senere

Læs mere

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland INDHOLD Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland... 0 INDHOLD... 0 STX og HF... 1 Prøver Der sondres

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 7, 2 d, stk. 3, 2 i, 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning om uddannelse

Læs mere

Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk

Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk Tilmelding til Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk NFE - Skoleåret 2018/19 En introduktion og vejledning for elever og forældre: Hvad skal du som elev I løbet af skoleåret har du deltaget

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, 14, stk. 1, 2. pkt. og 15 e i lov

Læs mere

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve. PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018

Ramme for grundforløbsprøve. PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018 Ramme for grundforløbsprøve GF2 PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 286 af 18/04/2018 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 448 af 07/05/2018

Læs mere

Nærmere adgangsregler for uddannelsen

Nærmere adgangsregler for uddannelsen Børne- og Undervisningsudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143, FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 31. januar 2013 om optagelse på den gymnasiale uddannelse

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 31. januar 2013 om optagelse på den gymnasiale uddannelse Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 31. januar 2013 om optagelse på den gymnasiale uddannelse I medfør af 5, stk. 2, 6, stk. 2, 8, stk. 3 og 4, 11, stk. 3 og 4 og 14 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017 Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1638 af 15/12/2016 bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser BEK nr 108 af 04/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018

Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018 Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 755 af 08/06/2018 bekendtgørelse om social- og sundhedsassistentuddannelsen. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk

Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk Tilmelding til Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk Skoleåret 2018/19 En introduktion og vejledning for elever og forældre Hvad skal du som elev I løbet af skoleåret skal du arbejde med de

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland INDHOLD Den obligatoriske optagelsesprøve... 1 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)... 1 Forløb af obligatorisk

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH August 2018

Ramme for afsluttende prøve SSH August 2018 Ramme for afsluttende prøve SSH August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social- og sundhedshjælperuddannelsen. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 298 af 24/03/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Kollektiv vejledning klasse og hvad så?

Kollektiv vejledning klasse og hvad så? Kollektiv vejledning 10.3 10. klasse og hvad så? Dagens program Adgangskrav Studievalgsportfolio Optagelse.dk NemID Mere hjælp Uddannelsessystemet Job Grundskole Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse

Læs mere

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse.

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse. BEK nr 254 af 13/03/2015 Udskriftsdato: 23. september 2019 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

VEJLEDNING OM TILSYN MED INSTITUTIONERNES ADMINISTRATION AF DET FLEKSIBLE KLASSELOFT FOR SKOLEÅRET

VEJLEDNING OM TILSYN MED INSTITUTIONERNES ADMINISTRATION AF DET FLEKSIBLE KLASSELOFT FOR SKOLEÅRET SEPTEMBER 2019 Til institutioner for almen voksenuddannelse Samt institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som udbyder almengymnasial uddannelse VEJLEDNING OM TILSYN MED INSTITUTIONERNES ADMINISTRATION

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0.

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. FTU står for

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2019 Nyt om UPV og kravene der gælder pr. 1. aug. 2019 Informationer om UG.dk og uddannelsesmulighederne Brobygning for

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver - orientering til elever og forældre

Folkeskolens afgangsprøver - orientering til elever og forældre K Ø B E N H A V N S K O M M N E Børne og ngdomsforvaltningen 14. maj 200 G R Ø N D A L S V Æ N G E T S S K O L E RØRSANGERVEJ 29-2400 KØBENHAVN NV Kontortid: Mandag - fredag kl. 7:30-15:00 Telefon: 38349350

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven 2007/2008

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven 2007/2008 Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven 2007/2008 Særlig vigtig information i forbindelse med indfødsretsprøven Hvis man ansøger om dansk indfødsret, skal man udover kravet om bestået indfødsretsprøve,

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 14. april 2015 om merit og anden fritagelse for undervisningen i den gymnasiale uddannelse. I medfør af 40, stk. 5 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den

Læs mere

Den ændring, der følger af 10, nr. 2, i lov nr af 27. december 2016 om ændring af lov om institutioner

Den ændring, der følger af 10, nr. 2, i lov nr af 27. december 2016 om ændring af lov om institutioner LBK nr 926 af 03/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/09245 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1746 af

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser Side 1 af 13 Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser (Optagelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1341 af 08/12/2006 (Gældende) LOV Nr. 575 af 09/06/2006 LBK Nr. 444 af 08/05/2007 LBK Nr. 445 af

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2012 om optagelse på den gymnasiale uddannelse

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2012 om optagelse på den gymnasiale uddannelse Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2012 om optagelse på den gymnasiale uddannelse I medfør af 5, stk. 2, 6, stk. 2, 8, stk. 3 og 4, 11, stk. 3 og 4 og 14 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Orientering til elever og forældre

Orientering til elever og forældre Orientering til elever og forældre om Folkeskolens Afsluttende Prøver 2010/2011 Denne folder er en orientering til elever og forældre om Folkeskolens afsluttende prøver, i henhold til regler i bekendtgørelse

Læs mere

Ønsker du at klage over eksamen eller prøve?

Ønsker du at klage over eksamen eller prøve? Ønsker du at klage over eksamen eller prøve? Vejledning til studerende, som ønsker at klage over eksamen eller prøve. Januar 2019 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Odense UCL Erhvervsakademi og

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA 2017

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA 2017 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 945 af 28/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/05307 Senere ændringer

Læs mere

Orientering til elever og forældre

Orientering til elever og forældre Orientering til elever og forældre 1 om Folkeskolens Afsluttende Prøver 2011/2012 Denne folder er en orientering til elever og forældre om Folkeskolens afsluttende prøver, i henhold til regler i bekendtgørelse

Læs mere

10. Aabenraa UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING herefter kaldet UPV

10. Aabenraa UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING herefter kaldet UPV 10. Aabenraa UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING herefter kaldet UPV 10. Aabenraa finder det vigtigt, at alle elever får de bedste betingelser for at starte og fuldføre en ungdomsuddannelse efter 10. klasse.

Læs mere

Vedhæftet dette orienteringsbrev findes udover den nye prøvebekendtgørelse vejledninger til prøverne i idræt, madkundskab samt håndværk og design.

Vedhæftet dette orienteringsbrev findes udover den nye prøvebekendtgørelse vejledninger til prøverne i idræt, madkundskab samt håndværk og design. Til skolens leder Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Orientering om ny bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser (IKVbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser (IKVbekendtgørelsen) BEK nr 453 af 10/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Underviningsmin., j.nr. 141.924.021 Senere ændringer til

Læs mere

Procedure for GUX optagelse samt brug af IT-reg

Procedure for GUX optagelse samt brug af IT-reg Procedure for GUX optagelse samt brug af IT-reg Denne skrivelse retter sig mod: personale på gymnasierne med ansvar for optag ofte studievejledere. personale på De grønlandske huse og Piareersarfiit med

Læs mere

Bekendtgørelse om gymnasial supplering

Bekendtgørelse om gymnasial supplering Bekendtgørelse om gymnasial supplering I medfør af 65, stk. 5, i lov nr. 1716 af 27. december 2017 om de gymnasiale uddannelser, 8 a, stk. 3, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med

Læs mere

UDDANNELSESPARAT I MARIAGERFJORD KOMMUNE

UDDANNELSESPARAT I MARIAGERFJORD KOMMUNE UDDANNELSESPARAT I MARIAGERFJORD KOMMUNE PROCEDUREBESKRIVELSE - HVAD, HVEM & HVORNÅR Denne folder er et opslagsværk, hvor du kan orientere dig om opmærksomhedsområder, vurderingskriterierne, mulige tiltag

Læs mere

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne.

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

10. AABENRAA FYRAFTENSMØDE DEN NOVEMBER KLOKKEN ca

10. AABENRAA FYRAFTENSMØDE DEN NOVEMBER KLOKKEN ca 10. AABENRAA FYRAFTENSMØDE DEN 3. + 5. NOVEMBER 2014 KLOKKEN 17.30 ca. 19.30 PROGRAM UDDANNELSESPARATHED STANDPUNKT TIDSRAMME ELEVEVALUERING BROBYGNING UGE 47,48 PRAKTIK UGE 47,48 ANDRE PRAKTIKMULIGHEDER

Læs mere

Informationsbrev om indberetning af udbud 2016

Informationsbrev om indberetning af udbud 2016 Til institutionens leder Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Informationsbrev

Læs mere

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamen og prøveplaner Du får din individuelle prøveplan offentliggjort af to omgange i Lectio/fronter. Prøveplanen skal du læse nøje. Hvis der er noget i prøveplanen,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2017

Orientering om eksamen AVU 2017 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2017 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved faglærer. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Kollektiv vejledning klasse og hvad så?

Kollektiv vejledning klasse og hvad så? Kollektiv vejledning 9.3 9. klasse og hvad så? Dagens program Adgangskrav Studievalgsportfolio Optagelse.dk NemID Mere hjælp Uddannelsessystemet Job Grundskole Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse Omsorg,

Læs mere

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus)

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Formål Formålet med prøven er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen og dens

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag August 2015

Ramme for prøve i grundfag August 2015 Ramme for prøve i grundfag August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1009 af 22/09/2014 bekendtgørelse om grundfag,

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Sammendrag. Lovforslag om styrkelse af de gymnasiale uddannelser og ændring i andre love herunder eud og eud med eux.

Sammendrag. Lovforslag om styrkelse af de gymnasiale uddannelser og ændring i andre love herunder eud og eud med eux. Sammendrag. Lovforslag om styrkelse af de gymnasiale uddannelser og ændring i andre love herunder eud og eud med eux. Regeringen har indgået aftale med: Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

Eksamensinformation skoleåret 12/13

Eksamensinformation skoleåret 12/13 Eksamensinformation skoleåret 12/13 Der er kommet ny eksamensbekendtgørelse, der trådte i kraft 1. september 2012 og har virkning for eksamener efter denne dato. Dette skriv indeholder to dele; en del

Læs mere