Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 23. april 2019 behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2019.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 23. april 2019 behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2019."

Transkript

1 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 23. april 2019 behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal Resultat for perioden 1. januar 31. marts 2019 er i hovedtræk: En omsætning på 110,0 mio. kr. mod 117,9 mio. kr. sidste år (-7%) Et resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) på -47,9 mio. kr. mod -40,8 mio. kr. sidste år (-17%) Et resultat af primær drift (EBIT) på -73,3 mio. kr. mod -63,0 mio. kr. sidste år (-16%) Et resultat før skat på -76,3 mio. kr. mod -65,8 mio. kr. sidste år (-16%) Et resultat efter skat på -59,5 mio. kr. mod -51,3 mio. kr. sidste år (-16%) Et besøgstal på gæster mod sidste år (-34%). Aktivitetsniveauet er som forventet lavere end i 2018 grundet færre åbningsdage, hvilket skyldes at påsken lå i 1. kvartal i 2018 og at Tivoli i 2018 havde mange gæster i Salene til Midt om Natten. Grundet den lavere aktivitet og en yderligere investering i Tivolis nye sæson, Vinter i Tivoli, er resultatet som forventet lidt lavere end i udtaler finansdirektør Andreas Morthorst. Forventninger til 2019 (uændrede) Vejret og andre udefra kommende begivenheder kan have stor indflydelse på Tivolis forretning og dermed udvikling i årets resultat. Omsætningen for 2019 forventes at blive på niveau med Tivolis resultat før ekstraordinære poster og før skat for 2019 forventes i niveauet 100 mio. kr. Årsagen til det lavere resultat skyldes implementeringen af det nye Tivolikort som regnskabsmæssigt behandles anderledes end årskortet jf. omtalen i årsrapporten. Med venlig hilsen Tom Knutzen Bestyrelsesformand Lars Liebst Adm. direktør Kontaktperson: Pressechef, Torben Plank tlf /

2

3 HOVED- OG NØGLETAL /1-31/3 1/1-31/3 1/1-31/12 Sidste 12 mdr. Sidste 12 mdr. mio. kr. Omsætning inkl. forpagtere og lejere 140,4 161, , , ,1 Nettoomsætning 110,0 117, , ,9 974,1 Omkostninger før af- og nedskrivninger -157,9-158,7-836,7-835,9-773,1 Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) -47,9-40,8 222,1 215,0 201,0 Af- og nedskrivninger -25,4-22,2-91,0-94,2-85,6 Resultat af primær drift (EBIT) -73,3-63,0 131,1 120,8 115,4 Finansielle poster, netto -3,0-2,8-10,5-10,7-6,1 Resultat før skat -76,3-65,8 120,6 110,1 109,3 Periodens resultat -59,5-51,3 94,2 86,0 85,4 Periodens totalindkomst -68,3-48,9 93,3 73,9 86,2 Langfristede aktiver 1.484, , , , ,3 Kortfristede aktiver 96,2 115,0 181,3 96,2 115,0 Aktiver i alt 1.580, , , , ,3 Aktiekapital (Tivoli A/S) 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2 Egenkapital 852,1 797,8 920,4 852,1 797,8 Langfristede forpligtelser 393,7 406,7 399,5 393,7 406,7 Kortfristede forpligtelser 334,5 263,8 285,1 334,5 263,8 Investeret kapital 1.246, , , , ,4 Investering i materielle aktiver 47,7 37,5 131,8 142,0 227,8 Pengestrøm fra driftsaktivitet -54,1-55,0 184,5 185,4 188,8 Pengestrøm fra investeringsaktivitet -55,0-39,4-179,1-194,7-323,6 Heraf til investering i materielle aktiver -47,7-37,5-131,8-142,0-227,8 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 38,8-6,7-43,4 2,1 243,8 Pengestrøm i alt -70,3-101,1-38,0-149,2-118,8 NØGLETAL /1-31/12 Sidste 12 mdr. Sidste 12 mdr. Overskudsgrad (EBIT-margin) 12% 12% 12% Soliditetsgrad 57% 54% 57% Egenkapitalens forrentning 11% 11% 11% Resultat pr. 10 kr. aktie (EPS), kr. 16,5 15,0 14,9 Udbytte pr. 10 kr. aktie, kr. 4,1 3,4 3,3 Børskurs, ultimo, kr Antal medarbejdere ) For definitioner henvises til Tivolis årsrapport for Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2015". Side 1

4 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Tivolis nettoomsætning for perioden 1. januar 31. marts 2019 udgjorde 110,0 mio. kr. mod 117,9 mio. kr. (-7%) i samme periode sidste år. Årsagen til det lavere aktivitetsniveau skyldes lavere aktivitet i Salene, hvor sidste års forestilling, Midt om Natten, havde stor succes. Derudover er omsætningen påvirket af færre gæster som følge af 9 færre åbningsdage grundet en påske, som i 2019 falder i 2. kvartal. Omkostningerne for perioden 1. januar 31. marts 2019 udgjorde 157,9 mio. kr. mod 158,7 mio. kr. i samme periode sidste år (-1%). Omkostningerne er påvirket af færre åbningsdage i 2019 og en større investering i den nye sæson, Vinter i Tivoli, hvor hele Haven var åben i 2019 i modsætning til De finansielle poster for perioden 1. januar 31. marts 2019 udgjorde i alt en omkostning på 3,0 mio. kr. mod 2,8 mio. kr. sidste år. Stigningen skyldes implementering af IFRS 16 vedr. leasing, hvor operationelle leasingaftaler nu opføres i balancen. Resultatet før skat i perioden 1. januar 31. marts 2019 udgjorde -76,3 mio. kr. i forhold til -65,8 mio. kr. i samme periode sidste år, og er således 10,5 mio. kr. lavere end sidste år. Periodens resultat efter skat udgjorde -59,5 mio. kr. Resultatet er i overensstemmelse med forventningerne. Pengestrømme fra driftsaktivitet for perioden 1. januar 31. marts 2019 udgjorde -54,1 mio. kr. mod -55,0 mio. kr. i samme periode sidste år. Pengestrømme fra driftsaktiviteten er således på niveau med sidste år. Pengestrømme til investeringsaktivitet for perioden 1. januar 31. marts 2019 udgjorde 55,0 mio. kr. mod 39,4 mio. kr. i samme periode sidste år. Investeringsaktiviteten i 1. kvartal 2019 er påvirket af nye forlystelser, herunder den nye børnerutsjebane, Kamelen, en ny radiobilbane, den nye rutsjebane, Mælkevejen samt investering i den nye sæson Vinter i Tivoli, diverse renoveringsprojekter og digitaliseringsprojekter i Haven. Balancesummen pr. 31. marts 2019 udgør 1.580,3 mio. kr. mod 1.468,3 mio. kr. pr. 31. marts Den højere balancesum skyldes et højt investeringsniveau i 2018 og 1. kvartal 2019, som omtalt ovenfor, samt implementering af IFRS 16 vedr. leasing. Egenkapitalen pr. 31. marts 2019 udgør 852,1 mio. kr. mod 920,4 mio. kr. pr. 31. december Periodens totalindkomst udgør -68,3 mio. kr. mod -48,9 mio. kr. sidste år. Periodens totalindkomst på -68,3 mio. kr. består af periodens resultat på -59,5 mio. kr. og anden totalindkomst på -8,8 mio. kr. Forventninger 2019 (uændrede) Vejret og andre udefra kommende begivenheder kan have stor indflydelse på Tivolis forretning og dermed udvikling i årets resultat. Omsætningen for 2019 forventes at blive på niveau med Tivolis resultat før skat for 2019 forventes i niveauet 100 mio. kr. før ekstraordinære poster. Årsagen til det lavere resultat skyldes implementeringen af det nye Tivolikort som regnskabsmæssigt behandles anderledes end årskortet. Tivolikortet giver adgang til Haven i 12 måneder efter salgstidspunktet. Det tidligere årskort gav alene adgang til Haven i kalenderåret og indebar således, at hele salget blev indtægtsført fra salgstidspunktet frem til den kommende 31. december, hvor det nye Tivolikort indtægtsføres fra salgstidspunktet og 12 måneder frem. Begivenheder efter delårsperiodens udløb Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter periodens udløb. Side 2

5 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR MARTS /1-31/3 1/1-31/3 1/1-31/12 mio. kr. Nettoomsætning 110,0 117, ,8 Omsætning 110,0 117, ,8 Andre eksterne omkostninger -75,7-78,3-368,5 Personaleomkostninger -82,2-80,4-468,2 Omkostninger -157,9-158,7-836,7 Resultat før af- og nedskrivninger -47,9-40,8 222,1 Af- og nedskrivninger -25,4-22,2-91,0 Resultat af primær drift -73,3-63,0 131,1 Finansielle indtægter 0,2 0,1 1,1 Finansielle omkostninger -3,2-2,9-11,6 Resultat før skat -76,3-65,8 120,6 Skat af periodens resultat 16,8 14,5-26,4 Periodens resultat -59,5-51,3 94,2 Resultat pr. aktie -10,4-9,0 16,5 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE /1-31/3 1/1-31/3 1/1-31/12 Periodens resultat -59,5-51,3 94,2 Poster, der efterfølgende kan recirkuleres til resultatopgørelsen Værdiregulering: Værdiregulering sikringsinstrumenter -11,3 3,1-1,0 Øvrige reguleringer: Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter 2,5-0,7 0,1 Totalindkomst i alt -68,3-48,9 93,3 Side 3

6 PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. JANUAR MARTS /1-31/3 1/1-31/3 1/1-31/12 mio. kr. Resultat før af- og nedskrivninger -47,9-40,8 222,1 Ændringer i driftskapital -3,2-11,4-27,4 Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital -51,1-52,2 194,7 Finansielle indtægter 0,2 0,1 1,1 Finansielle omkostninger -3,2-2,9-11,6 Betalt selskabsskat 0,0 0,0 0,3 Pengestrøm fra driftsaktivitet -54,1-55,0 184,5 Køb af kapitalandel i datter- og associeret virksomhed 0,0 0,0-16,5 Køb af immaterielle og materielle aktiver -55,0-39,4-162,6 Pengestrøm til investeringsaktivitet -55,0-39,4-179,1 Optagelse / afdrag på prioritetsgæld -5,7-6,7-5,3 Optagelse / afdrag af realkreditlån 0,0 0,0-18,5 Optagelse / afdrag på leje og leasinggæld -0,5 0,0 0,0 Optagelse / indfrielse af lån fra tilknyttet virksomhed 45,0 0,0 0,0 Udbetalt udbytte 0,0 0,0-19,6 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 38,8-6,7-43,4 Pengestrøm i alt -70,3-101,1-38,0 Likvider, primo 92,3 130,3 130,3 Likvider, ultimo 22,0 29,2 92,3 Side 4

7 BALANCE PR. 31. MARTS pr. 31/3 pr. 31/3 pr. 31/12 mio. kr. AKTIVER Immaterielle aktiver 28,7 19,4 43,5 Materielle aktiver 1.438, , ,7 Kapitalandele i associeret virksomhed 16,5-16,5 Langfristede aktiver i alt 1.484, , ,7 Handelsvarer 11,6 9,8 12,3 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 21,2 20,9 41,6 Øvrige kortfristede aktiver 41,4 55,1 35,1 Likvide beholdninger 22,0 29,2 92,3 Kortfristede aktiver i alt 96,2 115,0 181,3 Aktiver i alt 1.580, , ,0 PASSIVER Aktiekapital 57,2 57,2 57,2 Reserver 794,9 740,6 839,6 Foreslået udbytte ,6 Egenkapital i alt 852,1 797,8 920,4 Prioritetsgæld 355,8 378,6 361,6 Udskudt skat 37,9 28,1 37,9 Langfristede forpligtelser i alt 393,7 406,7 399,5 Prioritetsgæld 22,6 22,6 22,6 Lån fra tilknyttet virksomhed 45,0 - - Øvrige kortfristede forpligtelser 266,9 241,2 262,5 Kortfristede forpligtelser i alt 334,5 263,8 285,1 Passiver i alt 1.580, , ,0 Side 5

8 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN mio. kr. Aktiekapital Sikringstransaktioner* RESERVER Overført resultat Foreslået udbytte I alt Egenkapital pr. 1. januar ,2-19,3 789,2 19,6 846,7 Egenkapitalbevægelser 1. kvartal 2018 Periodens resultat 0,0 0,0-51,3 0,0-51,3 Værdiregulering sikringsinstrumenter 0,0 3,1 0,0 0,0 3,1 Skat af værdiregulering sikringsinstrumenter 0,0-0,7 0,0 0,0-0,7 Periodens totalindkomst 0,0 2,4-51,3 0,0-48,9 Egenkapital pr. 31. marts ,2-16,9 737,9 19,6 797,8 Egenkapital pr. 1. januar ,2-20,2 859,8 23,6 920,4 Egenkapitalbevægelser 1. kvartal 2019 Periodens resultat 0,0 0,0-59,5 0,0-59,5 Værdiregulering sikringsinstrumenter 0,0-11,3 0,0 0,0-11,3 Skat af værdiregulering sikringsinstrumenter 0,0 2,5 0,0 0,0 2,5 Periodens totalindkomst 0,0-8,8-59,5 0,0-68,3 Egenkapital pr. 31. marts ,2-29,0 800,3 23,6 852,1 * Sikringstransaktioner består renteswaps som er indregnet i balancen på handelsdagen til kostpris og måles efterfølgende til markedsværdi Side 6

9 I Tivoli er ledelsesansvaret opdelt i 11 hovedområder. Seks af hovedområderne generer omsætning, mens de resterende fem hovedområder står for administrative funktioner inden for IT, Økonomi, Marketing og HR samt Drift og vedligeholdelse af Haven. Det er kun de seks første hovedområder, som anses for rapporteringspligtige ift. IFRS 8. Omkostninger til administrative funktioner samt drift og vedligeholdelse af Haven fordeles ikke ud til de øvrige hovedområder. Kultur afholder omkostninger til Fredagsrock, Havens orkestre, Pantomimeforestillinger samt øvrige events i Haven. Entréindtægterne ligger i Salg. Kultur får ikke andel af entréindtægterne og er isoleret set et underskudsgivende segment. Food & Beverage driver Tivolis egne spisesteder, mens High-End driver Nimb Huset, Cakenhagen samt Gemyse. I Erhvervsudlejning ligger indtægter fra bortforpagtede restauranter, herunder Tivoli Food Hall mv. Afskrivninger og finansielle omkostninger fordeles ikke ud på hovedområderne. Derfor er Resultat før af- og nedskrivninger valgt som resultatmål i segmentrapporteringen. Tilsvarende er balancen ikke opdelt på hovedområder, hvorfor aktivsum pr. hovedområde ikke vises. SEGMENTRAPPORTERING PR. 31. MARTS 2019 Spil & Casino Food & beverage High-End Erhvervsudlejning Salg Kultur I alt Ikkeallokeret Total Nettoomsætning 12,8 9,1 24,6 9,3 41,5 8,0 105,3 4,7 110,0 Indtægter i alt 12,8 9,1 24,6 9,2 41,5 8,0 105,3 4,7 110,0 Resultat før af- og nedskrivninger 3,1-4,2-2,9 8,5 29,0-4,3 29,2-77,1-47,9 Af- og nedskrivninger -25,4-25,4 Finansielle poster (netto) -3,0-3,0 Resultat før skat -76,3 Ikke-allokeret består af administrative funktioner samt drift og vedligeholdelse af Haven. Disse funktioner har ingen forretningsmæssige aktiviteter og genererer kun en meget beskeden omsætning. SEGMENTRAPPORTERING PR. 31. MARTS 2018 Spil & Casino Food & beverage High-End Erhvervsudlejning Salg Kultur I alt Ikkeallokeret Total Nettoomsætning 12,9 11,5 22,1 8,9 45,9 13,3 114,6 3,3 117,9 Indtægter i alt 12,9 11,5 22,1 8,9 45,9 13,3 114,6 3,3 117,9 Resultat før af- og nedskrivninger 1,9-4,1-4,4 8,3 42,0-1,5 42,2-83,0-40,8 Af- og nedskrivninger -22,2-22,2 Finansielle poster (netto) -2,8-2,8 Resultat før skat -65,8 Ikke-allokeret består af administrative funktioner samt drift og vedligeholdelse af Haven. Disse funktioner har ingen forretningsmæssige aktiviteter og genererer kun en meget beskeden omsætning. Side 7

10 Omsætning består af nettoomsætning samt andre driftsindtægter jf. nedenstående definitioner. Nettoomsætning omfatter driftsindtægter, herunder entré til Haven, indtægter ved salg af årskort, indtægter fra forlystelser, udlejning af bygninger, lokaler m.v., samt indtægter ved salg af tjenesteydelser. Nettoomsætning omfatter endvidere modtaget royalty samt modtagne tilskud og sponsorater. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Al omsætning er opnået i Danmark. Der foretages periodisering af indtægter ved salg af årskort m.v., hvor ydelsen leveres over flere regnskabsperioder. Nettoomsætningen måles til dagsværdi ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen. Omsætningen fra kontantspil præsenteres efter fradrag af gevinstudbetaling samt spilleafgift til staten. Omkostninger til opnåelse af kontrakter er ikke aktiverede, da kontrakter ikke løber mere end 12 måneder og i øvrigt ikke er vurderet væsentlige. Nettoomsætning fordelt på grupper Segment mio. kr. 1/1-31/3 1/1-31/3 1/1-31/12 Varesalg (Spil & Casino, Food & Beverage, High-End) 26,2 27,5 273,0 Serviceydelser (Spil & Casino, Salg, Kultur) 76,8 84,2 648,8 Huslejeomsætning (Erhvervsudlejning) 0,9 0,6 83,0 Sponsorater og tilskud (Salg, Kultur) 3,3 2,8 23,7 Royalty (Ikke allokeret) 2,8 2,8 13,5 Øvrig omsætning (Kultur, Ikke allokeret) 0,0 0,0 16,8 I alt 110,0 117,9 1058,8 Tidspunkt for indregning af omsætning: På et bestemt tidspunkt 81,9 86,9 911,3 Over tid 28,1 31,0 147,5 I alt 110,0 117,9 1058,8 Side 8

11 Afledte finansielle instrumenter indregnes på handelsdagen i balancen til kostpris og måles efterfølgende til markedsværdi. Markedsværdi af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender eller anden gæld. Modregning af positive og negative værdier foretages alene, når virksomheden har ret til og intentionen at afregne flere finansielle instrumenter netto. Markedsværdier for afledte finansielle instrumenter opgøres på grundlag af aktuelle markedsdata samt anerkendte værdiansættelsesmetoder. Ændringer i markedsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af markedsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse for så vidt angår den del, der er sikret. Ændringer i den del af markedsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige pengestrømme, og som effektivt sikrer ændringer i værdien af det sikrede, indregnes i anden totalindkomst. Når den sikrede transaktion realiseres, overføres gevinst eller tab vedrørende sådanne sikringstransaktioner fra anden totalindkomst og indregnes i samme regnskabspost som det sikrede. For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i markedsværdi løbende i resultatopgørelsen under finansielle poster. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen Kontrakt-beløb Dagsværdi pr. 31. marts Kontrakt-beløb Dagsværdi pr. 31. marts Finansielle instrumenter i alt (renteswaps) 414,5 37,8 414,5 22,3 Kontraktbeløb er angivet som restgælden pr. 31. marts Dagsværdien er indregnet under egenkapital med fradrag for skat. Finansielle instrumenter, der sikrer forventede transaktioner, men ikke kvalificerer til regnskabsmæssig sikring iht. IFRS 9. Metoder og forudsætninger for opgørelsen af dagsværdier Renteswaps og valutaterminsforretninger værdiansættes efter almindeligt anerkendte værdiansættelsesmetoder baseret på relevante observerbare swap-kurver og valutakurser. Dagsværdihierarki for finansielle instrumenter, der måles til dagsværdi i balancen Finansielle forpligtelser 1. kvartal 2018 "Noterede priser "Observerbare input "Ikke-observerbare input (niveau 1)" (niveau 2)" (niveau 3)" I alt Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige pengestrømme 0,0 22,3 0,0 22,3 Finansielle forpligtelser 1. kvartal 2019 "Noterede priser "Observerbare input "Ikke-observerbare input (niveau 1)" (niveau 2)" (niveau 3)" I alt Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige pengestrømme 0,0 37,8 0,0 37,8 Side 9

12 NOTE 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsregnskaber" som er godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er endvidere aflagt efter samme regnskabspraksis som seneste årsrapport for 2018, med undtagelse af IFRS 16, der er implementeret i delårsperioden jf. nedenfor. Tivoli har implementeret IFRS 16 vedr. leasing pr. 1. januar Implementering af IFRS 16 er implementeret modificeret retrospektivt, hvilket betyder, at sammenlignende oplysninger ikke er tilpasset. Ændringen har krævet kapitalisering af de fleste af Tivolis operationelle leasingkontrakter. Dette har øget aktiver og forpligtelser med ca. 2%, hvilket har en begrænset effekt på de finansielle nøgletal til balancen. Indvirkningen på driftsresultatet er uvæsentlig. Pengestrømme fra driftsaktivitet er steget eftersom størstedelen af leasingydelserne nu er klassificeret som pengestrømme fra finansieringsaktivitet som derved vil falde. Årsrapporten for 2018 indeholder den fulde beskrivelse fra anvendt regnskabspraksis. NOTE 2 SKØN OG ESTIMATER Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentlige skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af selskabets regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 31. december NOTE 3 - SÆSONUDSVING Resultat af primær drift er typisk lavere i første halvår sammenlignet med resten af året. Dette skyldes at Haven har lukket i dele af første kvartal, endvidere bliver der udført vedligeholdelse og udvikling af Haven i første kvartal. Ligeledes er pengestrøm fra driftsaktivitet typisk negativ i første halvår, grundet det negative resultat. NOTE 4 TRANSAKTIONER MED NÆRTSTÅNEDE PARTER Arten og omfanget af transaktioner med nærtstående parter er uændret ift. sidste regnskabsår. Der henvises til beskrivelsen i årsrapporten for Augustinus Fonden koncernen Resultatopgørelse pr. 31. marts /1-31/3 1/1-31/3 Trækningsfacilitet fra Chr. Augustinus Fabrik. Akts. 45,0 0,0 Sponsorat fra Augustinus Fonden 0,0 0,0 Sponsorat fra Scandinavian Tobacco Group A/S 0,0 0,0 Renter til Chr. Augustinus Fabrikker Akts. 0,0 0,0 Side 10

13 Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsregnskabet for perioden 1. januar 31. marts 2019 for Tivoli A/S. Delårsregnskabet, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som er godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Delårsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 31. marts Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for selskabets finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står overfor. Der er ikke, ud over det i delårsregnskabet anførte, sket ændringer i selskabets væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer i forhold til det oplyste i årsrapporten for København, den 23. april 2019 Direktion: Lars Liebst Adm. Direktør Andreas Morthorst Finansdirektør Bestyrelse: Tom Knutzen Formand Mads Lebech Næstformand Ulla Brockenhuus-Schack Claus Gregersen John Høegh Berthelsen Tue Krogh-Lund Side 11

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

mio. kr. 2. kvt. 2. kvt. 1/1-30/6 1/1-30/6 1/1-31/12

mio. kr. 2. kvt. 2. kvt. 1/1-30/6 1/1-30/6 1/1-31/12 HOVED- & NØGLETAL 2018 2017 2018 2017 2017 mio. kr. 2. kvt. 2. kvt. 1/1-30/6 1/1-30/6 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (6 mdr.) (6 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 409,4

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2018

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2018 Fondsbørsmeddelelse nr. 6 København, 23. april 2018 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2018 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

mio. kr. 3. kvt. 3. kvt. 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12

mio. kr. 3. kvt. 3. kvt. 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2017 2016 2016 mio. kr. 3. kvt. 3. kvt. 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (9 mdr.) (9 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 410,8

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2018

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2018 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 København, 15. august 2018 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2018 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Forventninger til 2019 (uændrede)

Forventninger til 2019 (uændrede) Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 16. august 2019 behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2019. Resultat for perioden 1. januar 30. juni 2019 er i hovedtræk: En omsætning

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 København 30. oktober 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 København, 15. august 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2018

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2018 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 København, 30. oktober 2018 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2018 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2011 Tivoli, den 15. august 2011 Delårsrapport for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2017 31. marts 2018 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2011 31. marts 2012 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 13.05.15 Meddelelse nr. 10, 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2015. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. maj 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2018

Delårsrapport for 1. halvår 2018 16. august 2018 Meddelelse nr. 15, 2018 Delårsrapport for 1. halvår 2018 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2018. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2015

Delårsrapport for 3. kvartal 2015 12.11.15 Meddelelse nr. 30, 2015 Delårsrapport for 3. kvartal 2015 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2015.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 25. februar 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. oktober 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2018 31. marts 2019 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 26. februar 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012

Delårsrapport for 1. halvår 2012 27.08.12 Meddelelse nr. 18, 2012 Delårsrapport for 1. halvår 2012 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2012. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 1 af 12 Delårsrapport for 1. halvår 2017 Victoria Properties A/S i venteposition før ny aktivitet igangsættes. Perioderegnskabet i overskrifter Koncernen realiserede et resultat før skat på DKK -0,5 mio.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2011 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. februar 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 17. maj 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2011 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. august 2016 Selskabsmeddelelse nr. 10/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. august 2016 Selskabsmeddelelse nr. 10/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. august 2016 Selskabsmeddelelse nr. 10/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. halvår 2016 SKAKO A/S realiserede i 1. halvår 2016 et resultat

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 23. august 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 23. august 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 23. august 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2013 Udviklingen i SKAKO Vibration er positiv,

Læs mere

Resultatet før skat blev 33 mio. og lever ikke op til forventningerne ved regnskabsårets start.

Resultatet før skat blev 33 mio. og lever ikke op til forventningerne ved regnskabsårets start. 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 24.02 2010 Ref.: JSZ/cli Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 21. maj 2013 Selskabsmeddelelse nr. 6/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 21. maj 2013 Selskabsmeddelelse nr. 6/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 21. maj 2013 Selskabsmeddelelse nr. 6/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 31. marts 2013: Udviklingen i SKAKO Vibration er fortsat positiv

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 25.2.2011 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 9. februar 2010 Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. oktober 2015 Selskabsmeddelelse nr. 10/2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. oktober 2015 Selskabsmeddelelse nr. 10/2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. oktober 2015 Selskabsmeddelelse nr. 10/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2015 SKAKO A/S realiserede i årets første

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup Halvårsrapport Perioden 1. januar CVR. nr. 26 05 97 63 Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr Side 1 af 14 Side 2 af 14 o o Side 3 af 14 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2014 2013 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 28.996 29.246 56.743 51.309 115.643 Afskrivninger

Læs mere

Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. januar 30. september 2014

Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. januar 30. september 2014 Til NASDAQ Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen har i dag behandlet og

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr Side 1 af 13 Side 2 af 13 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2014 2013 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 38.504 33.014 95.247 84.324 115.643 Af- og nedskrivninger

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup Halvårsrapport Perioden 1. januar CVR. nr. 26 05 97 63 Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni 2015

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni 2015 Halvårsrapport Perioden 1. januar 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal... 5 Ledelsespåtegning... 6 Resultatopgørelse... 7 Balance...

Læs mere

1. kvartalsrapport for Dantax A/S

1. kvartalsrapport for Dantax A/S 1. kvartalsrapport for Dantax A/S 36591528 25. oktober 2017 Per Mogensen Dirigent Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indsendelsesoplysninger...3 Ledelsespåtegning...4 Resultatopgørelse 1. juli

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 3 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 8896 8666 Fax: 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere