- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede"

Transkript

1 Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version februar (I forhold til version 1.02 er der på side 15 for tabel 13 Bevillingsregnskabet medtaget standardkonto 30 som indtægter. I forhold til version 1.01 er det på side 15 for tabel vedr. opfølgning på lønsumsloftet i L3 tilføjet driftsramme 1, lønsumsramme 1 samt i L5 er beløbstypen ændret til UBÅTD) 1

2 Anvendelsen af kravspecifikationen. Denne kravspecifikation omfatter rapportskabeloner, der skal understøtte institutionerne i udarbejdelsen af rapporter i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten. Kravspecifikationen indeholder rapportskabeloner for: Virksomhedens samlede aktivitet, Hoved- og nøgletal, n, Resultatdisponeringen, Balancen samt tilhørende noter for de immaterielle og materielle anlægsaktiver samt egenkapitalen. Opfølgning på lønsumsloftet, Bevillingsregnskabet Oversigt over udgiftsbaserede hovedkonti. Oversigt over konti, der ikke må anvendes i bogføringen på omkostningsbaserede bevillinger. Resultatdisponeringen og egenkapitalforklaringen skal udarbejdes ud fra opgørelsen i Statens Budgetsystem. Da opgørelserne for resultatdisponering og egenkapitalforklaring dannes på grundlag af regnskabsregistreringerne, bør der ikke eksistere forskel på regnskabstal og opgørelserne i Statens Budgetsystem. Det vil være gældende, hvis bevillingsafregningen er registreret korrekt. Hvis der eksisterer forskelle mellem regnskabstallene og Statens Budgetsystem, skal dette forklares i årsrapporten. Oversigten over konti der ikke må anvendes, omfatter en række konti, hvorpå institutionerne ikke må føre transaktioner. Såfremt en sådan konto alligevel er anvendt, vil institutionen i forbindelse med udarbejdelsen af n og balancen få fejl på disse. Rapporterne er tilgængelige i SKS Dynamisk Rapportering under SKS standardmappen Årsrapport

3 Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Virksomhedens samlede aktivitet SKS rapport benævnt Tabel 01 Virksomhedens samlede aktivitet (minimusversion) er udarbejdet ud fra følgende kriterier: Bevillinger 1 Drift Udgifter Kontotype: Omkostningsbaseret (udgifter) og beløbsart Bev. 2 Indtægter Kontotype: Omkostningsbaseret (indtægter) og beløbsart Bev. Samt ekskl. standardkonto 70, 71, 72, 73, 74 og Administrerede Udgifter Kontotype: Udgiftsbaseret ordninger m.v. (udgifter) og Udgiftsbaseret (udgifter) og balance med beløbsart Bev. 4 Indtægter Kontotype: Udgiftsbaseret (udgifter) og Udgiftsbaseret (indtægter) og balance med beløbsart Bev. 5 Anlæg Udgifter Kontotype: Udgiftsbaseret (udgifter) og Udgiftsbaseret (udgifter) og balance med beløbsart Bev. 6 Indtægter Kontotype: Udgiftsbaseret (udgifter) og Udgiftsbaseret (indtægter) og balance med beløbsart bev. Regnskab Kontotype: Omkostningsbaseret (udgifter) og beløbsart RTAP. Kontotype: Omkostningsbaseret (indtægter) og beløbsart RTAP samt ekskl. standardkonto 10. Kontotype: Udgiftsbaseret (udgifter) og Udgiftsbaseret (udgifter) og balance med beløbsart RTAP Kontotype: Udgiftsbaseret (udgifter) og Udgiftsbaseret (indtægter) og balance med beløbsart RTAP. Kontotype: Udgiftsbaseret (udgifter) og Udgiftsbaseret (udgifter) og balance med beløbsart RTAP Kontotype: Udgiftsbaseret (udgifter) og Udgiftsbaseret (indtægter) og balance med beløbsart RTAP. I vedlagte bilag er nærmere beskrevet, hvad de ovennævnte kontotyper omfatter. Hoved- og nøgletal (dækker en del af tabel 3 i vejledningen om virksomhedens økonomiske nøgletal; dækker oplysninger i forhold til og balancedel, låneramme og finansielle nøgletal, navne på de tilsvarende rapporter i SKS angives nedenfor) Resultatopgørelses- og balancedel Rapport i SKS: "Tabel 03 Hovedtabel (H1-H13, H21-H24, H26-H27) 2013" dækker Resultatopgørelse og Balancedel. En anden rapport i SKS kaldet "Tabel 03 Hovedtabel H15 til H20 dækker Andre driftsindtægter, Andre driftsomkostninger og Finansielle poster. 3

4 Resultatopgørelsesdel H1 Ordinære driftsindtægter H1 = H2+H6 H2 - Heraf indtægtsført bevilling H2 = H3+H4+H5 H3 Bevilling 1011 Anvendt af tidligere års reserverede H4 bevillinger 1024 Reserveret af indeværende års bevillinger 1032 H5 H6 - Heraf eksterne indtægter H6 = H7+H8+H9 H7 Salg af vare og tjenesteydelser H8 Tilskud til egen drift , ,3410 H9 Gebyrer 1311 H10 Ordinære driftsomkostninger H10 = H11+H12+H13 H11 Heraf løn (personaleomkostninger) , , , ,1920, 4421, H12 Heraf af- og nedskrivninger H13 Heraf øvrige omkostninger , , 1940, , , , H14 Resultat af ordinære drift H14 = H1+H10 H15 Andre driftsindtægter , 2190, ,3310 H16 Andre driftsomkostninger 2290,2295,4310, H17 Resultat før finansielle poster H17 = H14+H15+H16 H18 Finansielle poster ,2291, H19 Ekstraordinære poster 2805,2905 H20 Årets resultat H20 = H17+H18+H19 Balancedel Regnskabskonti H21 Anlægsaktiver H21 = H22+H23 H22 Immaterielle anlægsaktiver , , H23 Materielle anlægsaktiver , , , , , , , H24 Omsætningsaktiver , , , , , , H25 Samlet egenkapital Standardkonti: 10, 11, 13-16, 18-20, 25-30, 32-34, Regnskabskonti: , , ,2295, ,7012, ,7211,7311,7350,7403,7406,7407,7411 H26 Langfristede forpligtelser , , 85.20, 8621, H27 Kortfristede forpligtelser 7795, 77.97, , ,9778, , ,9411, , ,9690 Låneramme og finansielle nøgletal Låneramme svarer til SKS rapport Tabel3d. Udnyttelse af Lånerammen (H28-H29) Oplysninger herom kan tillige anvendes for udarbejdelse af tabel 11 i årsrapporten. Negativ udsvingsrate svarer til SKS rapport Tabel 3b Negativ udsvingsrate (H31-H33) Overskudgrad svarer til SKS rapport Tabel 3c. Overskudsgrad (H34) 4

5 Bevillingsandel svarer til Tabel 3a Bevillingsandel (H35) Akk. overført overskudsgrad ul.året/ Fri egenkapital og Startkapital ultimo året fremgår af SKS rapport kaldet Tabel 10 Egenkapitalforklaring Regnskabskonti H28 Lånerammen LRAM 50x2, 50x3, 50x4, 50x4, 50x5, 50x7,, 51x2, 51x3, 51x4, 51x5, 51x7, 51x8 samt 84.20, 85.20, og (konto 5098 og 5198 indgår dog ikke). H29 Trækket på lånerammen H30 Udnyttelsesgrad af lånerammen H30 = H29/H28 H31 Negativ udsvingsrate H31 = H32/H33 H32 Akk. overført overskud ul. året/fri egenkapital 7403, 7406, 7407 og 7411 H33 Startkapital ultimo året 7012 H34 Overskudsgrad H34 = -H20 / H1 * 100 H35 Bevillingsandel H35 = H2 / H1 * 100 Frivillige nøgletal For de frivillige nøgletal - se definition i vejledning og/eller i SKS-rapporterne vedr. nøgletal til årsrapporten Personaleoplysninger Fremgår af SKS rapport kaldet Tabel 03 Personaleoplysninger Lønomkostningsandel (H36-H40) H36 H37 Regnskabskonti Antal årsværk Skal udtrækkes via SLS Lønsumsloft (NB: Uforbrugt lønsum fra H37 = BEV på std. kt uforbrugt lønsum fra tidl. År, der tidl. år systemunderstøttes ikke pt.) kan findes på (ultimosaldo) H38 Lønforbrug * , , , H39 Årsværkspris H39 = H38 / H36 H40 Lønomkostningsandel H40 = H38/H1 * Bemærk at Lønforbruget (H38) kun skal beregnes med udgangspunkt i standardkonto 18 hvorimod de samlede personaleomkostninger skal fremgå under (H11), og indeholder bl.a. omkostninger til tjenestemandspensioner mv. Kolonner med beløb: R-2, R-1, R-året 5

6 Resultatopgørelse Fremgår af SKS rapport kaldet Tabel 07 Resultatopgørelse R1 Niveauer Kontonumre R2 Ordinære driftsindtægter R3 Indtægtsført bevilling R4 Bevilling 1011 R5 Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger 1024 R6 Reserveret af indeværende års bevillinger 1032 R7 Indtægtsført bevilling i alt =sum(r4:r6) R8 Salg af vare og tjenesteydelser R9 Tilskud til egen drift , ,3410 R10 Gebyrer 1311 R11 Ordinære driftsindtægter i alt =sum(r7:r10) R12 R13 Ordinære driftsomkostninger R14 Ændring i lagre R15 Forbrugsomkostninger R16 Husleje R17 Forbrugsomkostninger i alt =sum(r16) R18 Personaleomkostninger R19 Lønninger ,1920 R20 Andre personaleomkostninger , R21 Pension ,4421 R22 Lønrefusion R23 Personale omkostninger i alt =sum(r19:r22) R24 Af- og nedskrivninger R25 Andre ordinære driftsomkostninger 1940, , , , R26 Ordinære driftsomkostninger i alt =R14+R17+R23+R24+R25 R27 R28 Resultat af ordinær drift =R11+R26 R29 R30 Andre driftsposter R31 Andre driftsindtægter ,2190, ,3310 R32 Andre driftsomkostninger 2290,2295,4310, R33 Resultat før finansielle poster =R28+R31+R32 R34 R35 Finansielle poster R36 Finansielle indtægter R37 Finansielle omkostninger 2291, R38 Resultat før ekstraordinære poster =R33+R36+R37 R39 R40 Ekstraordinære poster R41 Ekstraordinære indtægter 2805 R42 Ekstraordinære omkostninger 2905 R43 Årets resultat =R38+R41+R42 Kolonner med beløb: R-1, R-året 6

7 Resultatdisponering Svarer til SKS rapport Tabel 08 Resultatdisponering R1 Kontonumre R2 Disponeret til bortfald 7311 R3 Disponeret til udbytte til statskassen 7350 R4 Disponeret til overført overskud 7406, 7407, 7412, 7413 Kolonner med beløb: R-året 7

8 Balance Svarer til SKS rapport Tabel 09 Balancen A1 Aktiver A2 Anlægsaktiver A3 Immaterielle anlægsaktiver A4 Færdiggjorte udviklingsprojekter A5 Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv A6 Udviklingsprojekter under opførelse A7 Immaterielle anlægsaktiver i alt =sum(a4:a6) A8 Materielle anlægsaktiver A9 Grunde, arealer og bygninger , A10 Infrastruktur A11 Transportmateriel A12 Produktionsanlæg og maskiner A13 Inventar og IT-udstyr , A14 Igangværende arbejder for egen regning A15 Materielle anlægsaktiver i alt =sum(a9:a14) A16 Finansielle anlægsaktiver A17 Statsforskrivning 5317 A18 Øvrige finansielle anlægsaktiver ,5512,5518 A19 Finansielle anlægsaktiver i alt =A17+A18 A20 Anlægsaktiver i alt =A7+A15+A19 A21 Omsætningsaktiver A22 Varebeholdninger , , A23 Tilgodehavender , , A24 Periodeafgrænsningsposter 6190, 6191 A25 Værdipapirer , A26 Likvide beholdninger A27 FF5 Uforrentet konto 6211 A28 FF7 Finansieringskonto 6231 A29 Andre likvider , ,6361,6365,6367, A30 Likvide beholdninger i alt =sum(a27:a29) A31 Omsætningsaktiver i alt =A22+A23+A24+A25+A30 A32 Aktiver i alt =A20+A31 Kolonner med beløb: R-1, R-året 8

9 P1 Passiver Kontonumre P2 Egenkapital P3 Reguleret egenkapital (startkapital) 7012 P4 Opskrivninger P5 Reserveret egenkapital 7211 P6 Bortfald 7311, 7314, 7315, 7412, 7413, 7414 og 7415 P7 Udbytte til staten 7350 P8 Overført overskud Standardkonti: 10, 11, 13, 15, 16, 18-20, 25-34, Regnskabskonti: , , 2295, 2681, 7403, 7406, 7407 og 7411 P9 Egenkapital i alt =sum(p3:p8) P10 Hensatte forpligtelser 7616 og 7617 P11 Langfristede gældsforpligtelser P12 FF4 Langfristet gæld 8621 og 8641 P14 Donationer 8730, 8744 og 8748 P15 Prioritets gæld 8412,8422,8432,8442,8502 P16 Anden langfristet gæld 8414, 84.20,8424,8434,8444,8504, P17 Langfristede gældsforpligtelser i alt =sum(p12:p16) P18 Kortfristede gældsforpligtelser P19 Leverandører af vare og tjenesteydelser P20 Anden kortfristet gæld 7795, 77.97, , 9778, , P21 Skyldige feriepenge 9411 P22 Reserveret bevilling 7511,7512, 7513, 7514 og 7515 P23 Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser P24 Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser 9690 P25 Kortfristede gældsforpligtelser i alt =sum(p19:p24) P26 Gældsforpligtelser i alt =P17+P25 P27 Passiver i alt =P9+P10+P26 Kolonner med beløb: R-1, R-året 9

10 Immaterielle anlægsaktiver Svarer til SKS rapport kaldet Tabel 15 Note til immaterielle anlægsaktiver (H22) A B C D 1 Note 2. Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte Erhvervede Immaterielle 2 DKK udviklings- koncessioner, anlægsaktiver 3 projekter patenter, i alt 4 licenser mv. 5 Primobeholdning B5+C5 6 Primokorrektioner B6+C6 7 Opskrivning B7+C7 8 Tilgang B8+C8 9 Afgang B9+C9 10 Kostpris pr. 31. december 20xx sum(b5:b8) sum(c5:c8) sum(d10:d10) 11 Akkumulerede afskrivninger B11+C11 12 Akkumulerede nedskrivninger B12+C12 13 Akkumulerede afog nedskrivninger 31. december 20xx B11+B12 B11+B12 D11+D12 14 Regnskabsmæssig værdi 31. december 20xx B10+B13 C10+C13 D10+D Årets afskrivninger B16+C17 17 Årets nedskrivninger B17+C17 18 Årets af- og nedskrivninger B16+B17 C16+C17 D16+D Udviklings- 21 projekter under 22 opførelse 23 Primo saldo pr. 1. januar 200x Primokorrektioner Tilgang Nedskrivninger Afgang Kostpris 31. december 20xx sum(b23:b27) Række 5: Primosaldo året Række 6: Primokorrektioner år til dato Række 7: Bevægelser året Række 8: Bevægelser året Række 9: Bevægelser året Række 11: Saldo til dato Række 12: Saldo til dato Række 16: Bevægelser året Række 17: Bevægelser året Række 23: Primosaldo året 10

11 Række 24: Primokorrektioner år til dato Række 25: Bevægelser året Række 26: Bevægelser året Række 27: Bevægelser året 11

12 Materielle anlægsaktiver Svarer til SKS rapport kaldet Tabel 16 Note til materielle anlægsaktiver H(23) A B C D E F G 1 Note 3. Materielle Grunde, arealer anlægsaktiver Infrastruktur Produktions- Transport- Inventar og Materielle 2 DKK og anlæg og materiel IT-udstyr anlægsaktiver 3 bygninger maskiner i alt 4 Primobeholdning 5112, , , , , 5144, 5146, , 5164, 5166, , 5154, 5156, , , , , 5187 sum B4:F5 5 Primokorrektioner 5112, 5114, 5116, 5117, 5132, 5134, 5136, 5137, , 5144, 5146, , , , , , , , , 5187 sumb5:f5 6 Opskrivning sum B6:F6 7 Tilgang sum B7:F Afgang sum B8:F8 9 Kostpris pr. 31. sum(b5:b8) sum(c5:c8) sum(d5:d8) sum(e5:e8) sum(f5:f8) sum G5:G8 december 20xx 10 Akkumulerede sum B10:F10 afskrivninger 11 Akkumulerede sum B11:F11 nedskrivninger 12 Akkumulerede afog nedskrivninger 31. december 20xx B10+B11 C10+C11 D10+D11 E10+E11 F10+F11 G10+G11 13 Regnskabsmæssig værdi 31. december 20xx B9+B12 C9+C12 D9+D12 E9+E12 F9+F12 G9+G Årets afskrivninger sum B15+F15 16 Årets nedskrivninger sum B16+F16 17 Årets af- og nedskrivninger B15+B16 C15+C16 D15+D16 E15+E16 F15+F16 G15+G Igangværende 22 arbejder for 23 egen regning 24 Primo saldo pr. 1. januar 200xx Primokorrektioner Tilgang Nedskrivninger Afgang Kostpris 31. december 20xx sum(b24:b28) 12

13 Række 4: Primosaldo året Række 5: Primokorrektioner år til dato Række 6: Bevægelser året Række 7: Bevægelser året Række 8: Bevægelser året Række 10: Saldo til dato Række 11: Saldo til dato Række 15: Bevægelser året Række 16: Bevægelser året Række 24: Primosaldo året Række 25: Primokorrektioner år til dato Række 26: Bevægelser året Række 27: Bevægelser året Række 28: Bevægelser året 13

14 Egenkapitalforklaring Svarer til SKS rapport Tabel 10 Egenkapitalforklaring E1 Kontonumre E2 Startkapital primo 7012 Primoværdi E3 Ændring i startkapitalen 7012 Bevægelse E4 Startkapital ultimo 7012 Ultimoværdi E5 Opskrivninger primo Primoværdi E6 Ændringer i opskrivninger Bevægelse E7 Opskrivninger ultimo Ultimoværdi E8 Reserveret egenkapital primo 7211 Primoværdi E9 Ændringer i reserveret egenkapital 7211 Bevægelse E10 Reserveret egenkapital ultimo 7211 Ultimoværdi E11 Overført overskud primo 7403, 7406, 7407, 7411 Primoværdi E12 Ændring i overført overskud ifm. kontoændringer E13 Regulering af overført overskud (ændring af det eksisterende overførte overskud) 7412 Negativ værdi af bevægelsen 7413 Negativ værdi af bevægelsen E14 Overført fra årets resultat Standardkonti: 10, 11, 13-20, 25-30, 32-34, Regnskabskonti: , 2190, , 2295, Bevægelse E15 Bortfald 7311 Bevægelse E16 Udbytte til staten 7350 Bevægelse E17 Overført overskud ult. 7403,7406,7407, 7411 Ultimoværdi E13 Egenkapital i alt =Sum E4+E7+E10+E17 Sum Som nævnt i indledningen er SB tallene, der skal anvendes som grundlag for udarbejdelsen af egenkapitalforklaringen. Da SB tallene dannes ud fra regnskabstallene i SKS, bør der dog ikke være forskel mellem regnskabstallene og SB. Når SKS rapporten for egenkapitalforklaringen anvendes, bør der således foretages en sammenligning heraf med SB uddata herfor (Tabel og i SB). Bemærk, at der kan være forskel på ultimoværdien i egenkapitalforklaringen og i forhold til, hvad der angives i den samlede balance (tabel 9). Det vil være tilfældet, når der for det overførte overskud er registreret bortfald, udbytte eller kontoændringer, som ikke er blevet afregnet i det givne regnskabsår. Det skyldes, at det overførte overskud i den samlede balance først ændres, når betalingen for bortfaldet, udbyttet eller kontoændringen har fundet sted, mens det overførte overskud i ovenstående egenkapitalforklaring ændres, når der registreres bortfald, udbytte eller kontoændring og derved er uafhængig af, om der er foretaget en afregning. 14

15 Opfølgning på lønsumsloftet I SKS kaldes rapporten Tabel 12 Opfølgning på lønforbruget under lønsumsloft. Hovedkonto Mio. kr. L1 Lønsumsloft FL Standardkonto 18 og beløbstype FL. L2 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker Standardkonto 18 og beløbstype BEV. L3 Lønsumsforbrug under lønsumsloftet Standardkonto 18, beløbstype RTAP samt driftsramme 1, lønsumsramme 1 L4 Difference L2-L3 L5 Akk. opsparing ult. foregårende år og beløbstype UBÅTD (ultimobalance år til dato) L6 Akk. opsparing ult. Indeværende år L4+L5 Bevillingsregnskabet Opgørelsen af bevillingsregnskabet foretages pr. omkostningsbaseret hovedkonto i tabel 13 Bevillingsregnskab. I SKS benævnes rapporten Tabel 13 Bevillingsregnskab. (Bemærk at der i rapporten både angives tal for bevillinger det efterfølgende år og for grundbudgettet det efterfølgende år). Hovedkonto B4 Udgifter B5 Årets resultat Regnskab året før (Beløbstype RHA1+RHA2) og Standardkonto: 11, 12, 13, 21, 25, 28, 30, 31, 32, 33 og 34 Standardkonto 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 29, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49 B1+B2+B3+B4 Årets bevillinger (Beløbstype BEV) B2+B3+B4 Standardkonto , 1200, 1300, 2100, 2500, 2800, 3000, 3100, 3200, 3300 og , 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2200, 2600, 2900, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600 og 4900 B1 Nettoudgiftsbevilling B2 Nettoforbrug af reserveret bevilling B3 Indtægter Regnskab indeværende år (Beløbstype RHA1+ RHA2) og Standardkonto: 11, 12, 13, 21, 25, 28, 30, 31, 32, 33 og 34 Standardkonto 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 29, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49 B1+B2+B3 +B4 Bevillinger det efterfølgende år (Beløbstype BEV) B2+B3+B4 Standardkonto , 1200, 1300, 2100, 2500, 2800, 3000, 3100, 3200, 3300 og , 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2200, 2600, 2900, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600 og 4900 Grundbudget det efterfølgende år (Beløbstype GBUTOT) B2+B3+B4 Standardkonto , 1200, 1300, 2100, 2500, 2800, 3000, 3100, 3200, 3300 og , 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2200, 2600, 2900, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600 og

16 Udgiftsbaseret hovedkonti Opgørelse af udgiftsbaseret hovedkonti er baseret på følgende specifikationer, og benævnes i SKS Tabel 14 Virksomhedens udgiftsbaserede hovedkonti. Hovedkonto Bevillingstype (udgiftsbaserede bevillingstyper) Udgifter Bevilling Kontotype: Udgiftsbaseret (udgifter) og Udgiftsbaseret (udgifter) og balance med beløbsart Bev. Indtægter Kontotype: Udgiftsbaseret (udgifter) og Udgiftsbaseret (indtægter) og balance med beløbsart Bev. Regnskab Kontotype: Udgiftsbaseret (udgifter) og Udgiftsbaseret (udgifter) og balance med beløbsart RTAP. Kontotype: Udgiftsbaseret (udgifter) og Udgiftsbaseret (indtægter) og balance med beløbsart RTAP. I vedlagte bilag er nærmere beskrevet, hvad de ovennævnte kontotyper omfatter. Oversigt over konti der ikke må anvendes

17 Bilag: Kontotyper Artskontoplanen er grundlæggende opbygget efter et omkostningsbaseret princip, men da der både anvendes et udgiftsbaseret og omkostningsbaseret regnskabsprincip i bevillingsregnskabet, er der på regnskabskontoen behov for at angive, hvorvidt registreringer herpå medtages i bevillingsregnskabet. Angivelsen herfor er den såkaldte udgifts/indtægtskode (U/I kode) og i SKS dynamisk rapportering kan på tilsvarende vis anvendes variablen Kontotype, som omfatter én eller flere U/I koder. For omkostningsbaserede hovedkonto medtages i bevillingsregnskabet regnskabskonti med følgende kontotyper: Omkostningsbaseret (udgifter) a) U/I kode 01 og 04. Omkostningsbaserede (indtægter) a) U/I kode 02 og 05. For udgiftsbaserede hovedkonto medtages i bevillingsregnskabet regnskabskonti med følgende kontotyper: Udgiftsbaseret (udgifter) a) U/I kode 01 Udgiftsbaseret (indtægter) a) U/I kode 02 Udgiftsbaseret (udgifter) og balance a) U/I kode 06 Udgiftsbaseret (indtægter) og balance a) U/I kode 07 I SKS for Opslag i nummerstruktur/stamdata (Link hertil er: kan der i menuen Diverse SKS-stamdata vises alle regnskabskonti i SKS med angivelse af regnskabskontoen U/I kode. Her markeres for For den valgte regnskabsperiode regnskabskonti, hvorpå rapporten trækkes. I denne rapport er det således muligt at se, hvilke regnskabskonti der medtages i bevillingsregnskabet for henholdsvis omkostnings- og udgiftsbaserede hovedkonti For omkostningsbaserede hovedkonto medtages i bevillingsregnskabet registreringer på regnskabskonti med følgende U/I koder: Udgifter: U/I kode 01 og 04 Indtægter U/I kode 02 og 05 For udgiftsbaserede hovedkonti medtages i bevillingsregnskabet registreringer på regnskabskonti med følgende U/I koder: Udgifter: U/I kode 01 og 06 Indtægter U/I kode 02 og

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Årsrapport for Statens Administration

Årsrapport for Statens Administration Årsrapport for Statens Administration Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1 Statens Administrations mission og vision...2 1.2 Årets faglige resultater...3 1.3 Årets økonomiske resultat...3 1.4 Opgaver

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014 DATATI LSYN ET i DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 321$ dt@datatilsynet.dk WWW.DATATILSYNET.DK 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB.

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29 Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Indhold 1. Påtegning... 5 2. Beretning... 6 2.1 Præsentation af Miljøstyrelsen... 6 2.2 Miljøstyrelsens økonomiske omfang... 7 2.3 Årets faglige resultater... 8 2.3.1

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Indhold. 1 Påtegning... 2

Indhold. 1 Påtegning... 2 Årsrapport 2014 Indhold 1 Påtegning... 2 2 Beretning... 3 2.1 Præsentation af Styrelsen for It og Læring... 3 2.2 Virksomhedens omfang... 3 2.3 Årets faglige resultater... 3 2.3.1 Øge anvendelsen af it

Læs mere

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013 Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013 Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013 1 Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005 Lægemiddelstyrelsens Årsrapport 2005 J.nr. 1322-54 Den 6. april 2006 Indhold Indhold... 2 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af Lægemiddelstyrelsen... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

2.1. Præsentation af virksomheden... 5! 2.2. Årets resultater... 6! 2.2.1. Årets faglige resultater... 6! 2.2.2. Årets økonomiske resultat... 10!

2.1. Præsentation af virksomheden... 5! 2.2. Årets resultater... 6! 2.2.1. Årets faglige resultater... 6! 2.2.2. Årets økonomiske resultat... 10! Indholdsfortegnelse Side 2! 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4! 2. Beretning... 5! 2.1. Præsentation af virksomheden... 5! 2.2. Årets resultater... 6! 2.2.1. Årets faglige resultater... 6! 2.2.2.

Læs mere

UDLÆNDiNGE. Udlændingestyrelsen. Årsrapport 2014

UDLÆNDiNGE. Udlændingestyrelsen. Årsrapport 2014 UDLÆNDiNGE Udlændingestyrelsen Årsrapport 2014 København, marts 2015 2BERETNING 4 1.2. Ledelsens påtegning 3 1.1. Årsrapportens omfang 3 L PÅTEGNING 3 Side2af33 4.1. Bilag i 4.2. Bilag 2 Gebyrfinansieret

Læs mere

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 Årsrapport Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2006 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2006 Sprog Dansk Sidetal 27 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2013 Bygningsstyrelsen Indhold 1. Påtegning 2. beretning 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Marts 2006 Årsrapport 2005

Marts 2006 Årsrapport 2005 Marts 2006 Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 28. marts 2006 Årsrapport 2005 28. marts 2006 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Forfatter mail: @bane.dk Telefon: 8234

Læs mere

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Vejledning til de kvartalsvise udgiftsopfølgninger Januar 2014 Indhold 0 Indledning 4 0.1 Målgruppe for vejledningen 4 0.2 Vejledningens indhold 4 1 Indlæsning i SKS

Læs mere

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-28-7 Publikationen

Læs mere

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne Budget- og regnskabssystem for regioner 9.2 - side 1 9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne 1. Indledning Det regionale budgetsystem vil fra 2009 fuldt ud være baseret på

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere