- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede"

Transkript

1 Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version februar (I forhold til version 1.02 er der på side 15 for tabel 13 Bevillingsregnskabet medtaget standardkonto 30 som indtægter. I forhold til version 1.01 er det på side 15 for tabel vedr. opfølgning på lønsumsloftet i L3 tilføjet driftsramme 1, lønsumsramme 1 samt i L5 er beløbstypen ændret til UBÅTD) 1

2 Anvendelsen af kravspecifikationen. Denne kravspecifikation omfatter rapportskabeloner, der skal understøtte institutionerne i udarbejdelsen af rapporter i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten. Kravspecifikationen indeholder rapportskabeloner for: Virksomhedens samlede aktivitet, Hoved- og nøgletal, n, Resultatdisponeringen, Balancen samt tilhørende noter for de immaterielle og materielle anlægsaktiver samt egenkapitalen. Opfølgning på lønsumsloftet, Bevillingsregnskabet Oversigt over udgiftsbaserede hovedkonti. Oversigt over konti, der ikke må anvendes i bogføringen på omkostningsbaserede bevillinger. Resultatdisponeringen og egenkapitalforklaringen skal udarbejdes ud fra opgørelsen i Statens Budgetsystem. Da opgørelserne for resultatdisponering og egenkapitalforklaring dannes på grundlag af regnskabsregistreringerne, bør der ikke eksistere forskel på regnskabstal og opgørelserne i Statens Budgetsystem. Det vil være gældende, hvis bevillingsafregningen er registreret korrekt. Hvis der eksisterer forskelle mellem regnskabstallene og Statens Budgetsystem, skal dette forklares i årsrapporten. Oversigten over konti der ikke må anvendes, omfatter en række konti, hvorpå institutionerne ikke må føre transaktioner. Såfremt en sådan konto alligevel er anvendt, vil institutionen i forbindelse med udarbejdelsen af n og balancen få fejl på disse. Rapporterne er tilgængelige i SKS Dynamisk Rapportering under SKS standardmappen Årsrapport

3 Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Virksomhedens samlede aktivitet SKS rapport benævnt Tabel 01 Virksomhedens samlede aktivitet (minimusversion) er udarbejdet ud fra følgende kriterier: Bevillinger 1 Drift Udgifter Kontotype: Omkostningsbaseret (udgifter) og beløbsart Bev. 2 Indtægter Kontotype: Omkostningsbaseret (indtægter) og beløbsart Bev. Samt ekskl. standardkonto 70, 71, 72, 73, 74 og Administrerede Udgifter Kontotype: Udgiftsbaseret ordninger m.v. (udgifter) og Udgiftsbaseret (udgifter) og balance med beløbsart Bev. 4 Indtægter Kontotype: Udgiftsbaseret (udgifter) og Udgiftsbaseret (indtægter) og balance med beløbsart Bev. 5 Anlæg Udgifter Kontotype: Udgiftsbaseret (udgifter) og Udgiftsbaseret (udgifter) og balance med beløbsart Bev. 6 Indtægter Kontotype: Udgiftsbaseret (udgifter) og Udgiftsbaseret (indtægter) og balance med beløbsart bev. Regnskab Kontotype: Omkostningsbaseret (udgifter) og beløbsart RTAP. Kontotype: Omkostningsbaseret (indtægter) og beløbsart RTAP samt ekskl. standardkonto 10. Kontotype: Udgiftsbaseret (udgifter) og Udgiftsbaseret (udgifter) og balance med beløbsart RTAP Kontotype: Udgiftsbaseret (udgifter) og Udgiftsbaseret (indtægter) og balance med beløbsart RTAP. Kontotype: Udgiftsbaseret (udgifter) og Udgiftsbaseret (udgifter) og balance med beløbsart RTAP Kontotype: Udgiftsbaseret (udgifter) og Udgiftsbaseret (indtægter) og balance med beløbsart RTAP. I vedlagte bilag er nærmere beskrevet, hvad de ovennævnte kontotyper omfatter. Hoved- og nøgletal (dækker en del af tabel 3 i vejledningen om virksomhedens økonomiske nøgletal; dækker oplysninger i forhold til og balancedel, låneramme og finansielle nøgletal, navne på de tilsvarende rapporter i SKS angives nedenfor) Resultatopgørelses- og balancedel Rapport i SKS: "Tabel 03 Hovedtabel (H1-H13, H21-H24, H26-H27) 2013" dækker Resultatopgørelse og Balancedel. En anden rapport i SKS kaldet "Tabel 03 Hovedtabel H15 til H20 dækker Andre driftsindtægter, Andre driftsomkostninger og Finansielle poster. 3

4 Resultatopgørelsesdel H1 Ordinære driftsindtægter H1 = H2+H6 H2 - Heraf indtægtsført bevilling H2 = H3+H4+H5 H3 Bevilling 1011 Anvendt af tidligere års reserverede H4 bevillinger 1024 Reserveret af indeværende års bevillinger 1032 H5 H6 - Heraf eksterne indtægter H6 = H7+H8+H9 H7 Salg af vare og tjenesteydelser H8 Tilskud til egen drift , ,3410 H9 Gebyrer 1311 H10 Ordinære driftsomkostninger H10 = H11+H12+H13 H11 Heraf løn (personaleomkostninger) , , , ,1920, 4421, H12 Heraf af- og nedskrivninger H13 Heraf øvrige omkostninger , , 1940, , , , H14 Resultat af ordinære drift H14 = H1+H10 H15 Andre driftsindtægter , 2190, ,3310 H16 Andre driftsomkostninger 2290,2295,4310, H17 Resultat før finansielle poster H17 = H14+H15+H16 H18 Finansielle poster ,2291, H19 Ekstraordinære poster 2805,2905 H20 Årets resultat H20 = H17+H18+H19 Balancedel Regnskabskonti H21 Anlægsaktiver H21 = H22+H23 H22 Immaterielle anlægsaktiver , , H23 Materielle anlægsaktiver , , , , , , , H24 Omsætningsaktiver , , , , , , H25 Samlet egenkapital Standardkonti: 10, 11, 13-16, 18-20, 25-30, 32-34, Regnskabskonti: , , ,2295, ,7012, ,7211,7311,7350,7403,7406,7407,7411 H26 Langfristede forpligtelser , , 85.20, 8621, H27 Kortfristede forpligtelser 7795, 77.97, , ,9778, , ,9411, , ,9690 Låneramme og finansielle nøgletal Låneramme svarer til SKS rapport Tabel3d. Udnyttelse af Lånerammen (H28-H29) Oplysninger herom kan tillige anvendes for udarbejdelse af tabel 11 i årsrapporten. Negativ udsvingsrate svarer til SKS rapport Tabel 3b Negativ udsvingsrate (H31-H33) Overskudgrad svarer til SKS rapport Tabel 3c. Overskudsgrad (H34) 4

5 Bevillingsandel svarer til Tabel 3a Bevillingsandel (H35) Akk. overført overskudsgrad ul.året/ Fri egenkapital og Startkapital ultimo året fremgår af SKS rapport kaldet Tabel 10 Egenkapitalforklaring Regnskabskonti H28 Lånerammen LRAM 50x2, 50x3, 50x4, 50x4, 50x5, 50x7,, 51x2, 51x3, 51x4, 51x5, 51x7, 51x8 samt 84.20, 85.20, og (konto 5098 og 5198 indgår dog ikke). H29 Trækket på lånerammen H30 Udnyttelsesgrad af lånerammen H30 = H29/H28 H31 Negativ udsvingsrate H31 = H32/H33 H32 Akk. overført overskud ul. året/fri egenkapital 7403, 7406, 7407 og 7411 H33 Startkapital ultimo året 7012 H34 Overskudsgrad H34 = -H20 / H1 * 100 H35 Bevillingsandel H35 = H2 / H1 * 100 Frivillige nøgletal For de frivillige nøgletal - se definition i vejledning og/eller i SKS-rapporterne vedr. nøgletal til årsrapporten Personaleoplysninger Fremgår af SKS rapport kaldet Tabel 03 Personaleoplysninger Lønomkostningsandel (H36-H40) H36 H37 Regnskabskonti Antal årsværk Skal udtrækkes via SLS Lønsumsloft (NB: Uforbrugt lønsum fra H37 = BEV på std. kt uforbrugt lønsum fra tidl. År, der tidl. år systemunderstøttes ikke pt.) kan findes på (ultimosaldo) H38 Lønforbrug * , , , H39 Årsværkspris H39 = H38 / H36 H40 Lønomkostningsandel H40 = H38/H1 * Bemærk at Lønforbruget (H38) kun skal beregnes med udgangspunkt i standardkonto 18 hvorimod de samlede personaleomkostninger skal fremgå under (H11), og indeholder bl.a. omkostninger til tjenestemandspensioner mv. Kolonner med beløb: R-2, R-1, R-året 5

6 Resultatopgørelse Fremgår af SKS rapport kaldet Tabel 07 Resultatopgørelse R1 Niveauer Kontonumre R2 Ordinære driftsindtægter R3 Indtægtsført bevilling R4 Bevilling 1011 R5 Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger 1024 R6 Reserveret af indeværende års bevillinger 1032 R7 Indtægtsført bevilling i alt =sum(r4:r6) R8 Salg af vare og tjenesteydelser R9 Tilskud til egen drift , ,3410 R10 Gebyrer 1311 R11 Ordinære driftsindtægter i alt =sum(r7:r10) R12 R13 Ordinære driftsomkostninger R14 Ændring i lagre R15 Forbrugsomkostninger R16 Husleje R17 Forbrugsomkostninger i alt =sum(r16) R18 Personaleomkostninger R19 Lønninger ,1920 R20 Andre personaleomkostninger , R21 Pension ,4421 R22 Lønrefusion R23 Personale omkostninger i alt =sum(r19:r22) R24 Af- og nedskrivninger R25 Andre ordinære driftsomkostninger 1940, , , , R26 Ordinære driftsomkostninger i alt =R14+R17+R23+R24+R25 R27 R28 Resultat af ordinær drift =R11+R26 R29 R30 Andre driftsposter R31 Andre driftsindtægter ,2190, ,3310 R32 Andre driftsomkostninger 2290,2295,4310, R33 Resultat før finansielle poster =R28+R31+R32 R34 R35 Finansielle poster R36 Finansielle indtægter R37 Finansielle omkostninger 2291, R38 Resultat før ekstraordinære poster =R33+R36+R37 R39 R40 Ekstraordinære poster R41 Ekstraordinære indtægter 2805 R42 Ekstraordinære omkostninger 2905 R43 Årets resultat =R38+R41+R42 Kolonner med beløb: R-1, R-året 6

7 Resultatdisponering Svarer til SKS rapport Tabel 08 Resultatdisponering R1 Kontonumre R2 Disponeret til bortfald 7311 R3 Disponeret til udbytte til statskassen 7350 R4 Disponeret til overført overskud 7406, 7407, 7412, 7413 Kolonner med beløb: R-året 7

8 Balance Svarer til SKS rapport Tabel 09 Balancen A1 Aktiver A2 Anlægsaktiver A3 Immaterielle anlægsaktiver A4 Færdiggjorte udviklingsprojekter A5 Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv A6 Udviklingsprojekter under opførelse A7 Immaterielle anlægsaktiver i alt =sum(a4:a6) A8 Materielle anlægsaktiver A9 Grunde, arealer og bygninger , A10 Infrastruktur A11 Transportmateriel A12 Produktionsanlæg og maskiner A13 Inventar og IT-udstyr , A14 Igangværende arbejder for egen regning A15 Materielle anlægsaktiver i alt =sum(a9:a14) A16 Finansielle anlægsaktiver A17 Statsforskrivning 5317 A18 Øvrige finansielle anlægsaktiver ,5512,5518 A19 Finansielle anlægsaktiver i alt =A17+A18 A20 Anlægsaktiver i alt =A7+A15+A19 A21 Omsætningsaktiver A22 Varebeholdninger , , A23 Tilgodehavender , , A24 Periodeafgrænsningsposter 6190, 6191 A25 Værdipapirer , A26 Likvide beholdninger A27 FF5 Uforrentet konto 6211 A28 FF7 Finansieringskonto 6231 A29 Andre likvider , ,6361,6365,6367, A30 Likvide beholdninger i alt =sum(a27:a29) A31 Omsætningsaktiver i alt =A22+A23+A24+A25+A30 A32 Aktiver i alt =A20+A31 Kolonner med beløb: R-1, R-året 8

9 P1 Passiver Kontonumre P2 Egenkapital P3 Reguleret egenkapital (startkapital) 7012 P4 Opskrivninger P5 Reserveret egenkapital 7211 P6 Bortfald 7311, 7314, 7315, 7412, 7413, 7414 og 7415 P7 Udbytte til staten 7350 P8 Overført overskud Standardkonti: 10, 11, 13, 15, 16, 18-20, 25-34, Regnskabskonti: , , 2295, 2681, 7403, 7406, 7407 og 7411 P9 Egenkapital i alt =sum(p3:p8) P10 Hensatte forpligtelser 7616 og 7617 P11 Langfristede gældsforpligtelser P12 FF4 Langfristet gæld 8621 og 8641 P14 Donationer 8730, 8744 og 8748 P15 Prioritets gæld 8412,8422,8432,8442,8502 P16 Anden langfristet gæld 8414, 84.20,8424,8434,8444,8504, P17 Langfristede gældsforpligtelser i alt =sum(p12:p16) P18 Kortfristede gældsforpligtelser P19 Leverandører af vare og tjenesteydelser P20 Anden kortfristet gæld 7795, 77.97, , 9778, , P21 Skyldige feriepenge 9411 P22 Reserveret bevilling 7511,7512, 7513, 7514 og 7515 P23 Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser P24 Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser 9690 P25 Kortfristede gældsforpligtelser i alt =sum(p19:p24) P26 Gældsforpligtelser i alt =P17+P25 P27 Passiver i alt =P9+P10+P26 Kolonner med beløb: R-1, R-året 9

10 Immaterielle anlægsaktiver Svarer til SKS rapport kaldet Tabel 15 Note til immaterielle anlægsaktiver (H22) A B C D 1 Note 2. Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte Erhvervede Immaterielle 2 DKK udviklings- koncessioner, anlægsaktiver 3 projekter patenter, i alt 4 licenser mv. 5 Primobeholdning B5+C5 6 Primokorrektioner B6+C6 7 Opskrivning B7+C7 8 Tilgang B8+C8 9 Afgang B9+C9 10 Kostpris pr. 31. december 20xx sum(b5:b8) sum(c5:c8) sum(d10:d10) 11 Akkumulerede afskrivninger B11+C11 12 Akkumulerede nedskrivninger B12+C12 13 Akkumulerede afog nedskrivninger 31. december 20xx B11+B12 B11+B12 D11+D12 14 Regnskabsmæssig værdi 31. december 20xx B10+B13 C10+C13 D10+D Årets afskrivninger B16+C17 17 Årets nedskrivninger B17+C17 18 Årets af- og nedskrivninger B16+B17 C16+C17 D16+D Udviklings- 21 projekter under 22 opførelse 23 Primo saldo pr. 1. januar 200x Primokorrektioner Tilgang Nedskrivninger Afgang Kostpris 31. december 20xx sum(b23:b27) Række 5: Primosaldo året Række 6: Primokorrektioner år til dato Række 7: Bevægelser året Række 8: Bevægelser året Række 9: Bevægelser året Række 11: Saldo til dato Række 12: Saldo til dato Række 16: Bevægelser året Række 17: Bevægelser året Række 23: Primosaldo året 10

11 Række 24: Primokorrektioner år til dato Række 25: Bevægelser året Række 26: Bevægelser året Række 27: Bevægelser året 11

12 Materielle anlægsaktiver Svarer til SKS rapport kaldet Tabel 16 Note til materielle anlægsaktiver H(23) A B C D E F G 1 Note 3. Materielle Grunde, arealer anlægsaktiver Infrastruktur Produktions- Transport- Inventar og Materielle 2 DKK og anlæg og materiel IT-udstyr anlægsaktiver 3 bygninger maskiner i alt 4 Primobeholdning 5112, , , , , 5144, 5146, , 5164, 5166, , 5154, 5156, , , , , 5187 sum B4:F5 5 Primokorrektioner 5112, 5114, 5116, 5117, 5132, 5134, 5136, 5137, , 5144, 5146, , , , , , , , , 5187 sumb5:f5 6 Opskrivning sum B6:F6 7 Tilgang sum B7:F Afgang sum B8:F8 9 Kostpris pr. 31. sum(b5:b8) sum(c5:c8) sum(d5:d8) sum(e5:e8) sum(f5:f8) sum G5:G8 december 20xx 10 Akkumulerede sum B10:F10 afskrivninger 11 Akkumulerede sum B11:F11 nedskrivninger 12 Akkumulerede afog nedskrivninger 31. december 20xx B10+B11 C10+C11 D10+D11 E10+E11 F10+F11 G10+G11 13 Regnskabsmæssig værdi 31. december 20xx B9+B12 C9+C12 D9+D12 E9+E12 F9+F12 G9+G Årets afskrivninger sum B15+F15 16 Årets nedskrivninger sum B16+F16 17 Årets af- og nedskrivninger B15+B16 C15+C16 D15+D16 E15+E16 F15+F16 G15+G Igangværende 22 arbejder for 23 egen regning 24 Primo saldo pr. 1. januar 200xx Primokorrektioner Tilgang Nedskrivninger Afgang Kostpris 31. december 20xx sum(b24:b28) 12

13 Række 4: Primosaldo året Række 5: Primokorrektioner år til dato Række 6: Bevægelser året Række 7: Bevægelser året Række 8: Bevægelser året Række 10: Saldo til dato Række 11: Saldo til dato Række 15: Bevægelser året Række 16: Bevægelser året Række 24: Primosaldo året Række 25: Primokorrektioner år til dato Række 26: Bevægelser året Række 27: Bevægelser året Række 28: Bevægelser året 13

14 Egenkapitalforklaring Svarer til SKS rapport Tabel 10 Egenkapitalforklaring E1 Kontonumre E2 Startkapital primo 7012 Primoværdi E3 Ændring i startkapitalen 7012 Bevægelse E4 Startkapital ultimo 7012 Ultimoværdi E5 Opskrivninger primo Primoværdi E6 Ændringer i opskrivninger Bevægelse E7 Opskrivninger ultimo Ultimoværdi E8 Reserveret egenkapital primo 7211 Primoværdi E9 Ændringer i reserveret egenkapital 7211 Bevægelse E10 Reserveret egenkapital ultimo 7211 Ultimoværdi E11 Overført overskud primo 7403, 7406, 7407, 7411 Primoværdi E12 Ændring i overført overskud ifm. kontoændringer E13 Regulering af overført overskud (ændring af det eksisterende overførte overskud) 7412 Negativ værdi af bevægelsen 7413 Negativ værdi af bevægelsen E14 Overført fra årets resultat Standardkonti: 10, 11, 13-20, 25-30, 32-34, Regnskabskonti: , 2190, , 2295, Bevægelse E15 Bortfald 7311 Bevægelse E16 Udbytte til staten 7350 Bevægelse E17 Overført overskud ult. 7403,7406,7407, 7411 Ultimoværdi E13 Egenkapital i alt =Sum E4+E7+E10+E17 Sum Som nævnt i indledningen er SB tallene, der skal anvendes som grundlag for udarbejdelsen af egenkapitalforklaringen. Da SB tallene dannes ud fra regnskabstallene i SKS, bør der dog ikke være forskel mellem regnskabstallene og SB. Når SKS rapporten for egenkapitalforklaringen anvendes, bør der således foretages en sammenligning heraf med SB uddata herfor (Tabel og i SB). Bemærk, at der kan være forskel på ultimoværdien i egenkapitalforklaringen og i forhold til, hvad der angives i den samlede balance (tabel 9). Det vil være tilfældet, når der for det overførte overskud er registreret bortfald, udbytte eller kontoændringer, som ikke er blevet afregnet i det givne regnskabsår. Det skyldes, at det overførte overskud i den samlede balance først ændres, når betalingen for bortfaldet, udbyttet eller kontoændringen har fundet sted, mens det overførte overskud i ovenstående egenkapitalforklaring ændres, når der registreres bortfald, udbytte eller kontoændring og derved er uafhængig af, om der er foretaget en afregning. 14

15 Opfølgning på lønsumsloftet I SKS kaldes rapporten Tabel 12 Opfølgning på lønforbruget under lønsumsloft. Hovedkonto Mio. kr. L1 Lønsumsloft FL Standardkonto 18 og beløbstype FL. L2 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker Standardkonto 18 og beløbstype BEV. L3 Lønsumsforbrug under lønsumsloftet Standardkonto 18, beløbstype RTAP samt driftsramme 1, lønsumsramme 1 L4 Difference L2-L3 L5 Akk. opsparing ult. foregårende år og beløbstype UBÅTD (ultimobalance år til dato) L6 Akk. opsparing ult. Indeværende år L4+L5 Bevillingsregnskabet Opgørelsen af bevillingsregnskabet foretages pr. omkostningsbaseret hovedkonto i tabel 13 Bevillingsregnskab. I SKS benævnes rapporten Tabel 13 Bevillingsregnskab. (Bemærk at der i rapporten både angives tal for bevillinger det efterfølgende år og for grundbudgettet det efterfølgende år). Hovedkonto B4 Udgifter B5 Årets resultat Regnskab året før (Beløbstype RHA1+RHA2) og Standardkonto: 11, 12, 13, 21, 25, 28, 30, 31, 32, 33 og 34 Standardkonto 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 29, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49 B1+B2+B3+B4 Årets bevillinger (Beløbstype BEV) B2+B3+B4 Standardkonto , 1200, 1300, 2100, 2500, 2800, 3000, 3100, 3200, 3300 og , 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2200, 2600, 2900, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600 og 4900 B1 Nettoudgiftsbevilling B2 Nettoforbrug af reserveret bevilling B3 Indtægter Regnskab indeværende år (Beløbstype RHA1+ RHA2) og Standardkonto: 11, 12, 13, 21, 25, 28, 30, 31, 32, 33 og 34 Standardkonto 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 29, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49 B1+B2+B3 +B4 Bevillinger det efterfølgende år (Beløbstype BEV) B2+B3+B4 Standardkonto , 1200, 1300, 2100, 2500, 2800, 3000, 3100, 3200, 3300 og , 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2200, 2600, 2900, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600 og 4900 Grundbudget det efterfølgende år (Beløbstype GBUTOT) B2+B3+B4 Standardkonto , 1200, 1300, 2100, 2500, 2800, 3000, 3100, 3200, 3300 og , 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2200, 2600, 2900, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600 og

16 Udgiftsbaseret hovedkonti Opgørelse af udgiftsbaseret hovedkonti er baseret på følgende specifikationer, og benævnes i SKS Tabel 14 Virksomhedens udgiftsbaserede hovedkonti. Hovedkonto Bevillingstype (udgiftsbaserede bevillingstyper) Udgifter Bevilling Kontotype: Udgiftsbaseret (udgifter) og Udgiftsbaseret (udgifter) og balance med beløbsart Bev. Indtægter Kontotype: Udgiftsbaseret (udgifter) og Udgiftsbaseret (indtægter) og balance med beløbsart Bev. Regnskab Kontotype: Udgiftsbaseret (udgifter) og Udgiftsbaseret (udgifter) og balance med beløbsart RTAP. Kontotype: Udgiftsbaseret (udgifter) og Udgiftsbaseret (indtægter) og balance med beløbsart RTAP. I vedlagte bilag er nærmere beskrevet, hvad de ovennævnte kontotyper omfatter. Oversigt over konti der ikke må anvendes

17 Bilag: Kontotyper Artskontoplanen er grundlæggende opbygget efter et omkostningsbaseret princip, men da der både anvendes et udgiftsbaseret og omkostningsbaseret regnskabsprincip i bevillingsregnskabet, er der på regnskabskontoen behov for at angive, hvorvidt registreringer herpå medtages i bevillingsregnskabet. Angivelsen herfor er den såkaldte udgifts/indtægtskode (U/I kode) og i SKS dynamisk rapportering kan på tilsvarende vis anvendes variablen Kontotype, som omfatter én eller flere U/I koder. For omkostningsbaserede hovedkonto medtages i bevillingsregnskabet regnskabskonti med følgende kontotyper: Omkostningsbaseret (udgifter) a) U/I kode 01 og 04. Omkostningsbaserede (indtægter) a) U/I kode 02 og 05. For udgiftsbaserede hovedkonto medtages i bevillingsregnskabet regnskabskonti med følgende kontotyper: Udgiftsbaseret (udgifter) a) U/I kode 01 Udgiftsbaseret (indtægter) a) U/I kode 02 Udgiftsbaseret (udgifter) og balance a) U/I kode 06 Udgiftsbaseret (indtægter) og balance a) U/I kode 07 I SKS for Opslag i nummerstruktur/stamdata (Link hertil er: kan der i menuen Diverse SKS-stamdata vises alle regnskabskonti i SKS med angivelse af regnskabskontoen U/I kode. Her markeres for For den valgte regnskabsperiode regnskabskonti, hvorpå rapporten trækkes. I denne rapport er det således muligt at se, hvilke regnskabskonti der medtages i bevillingsregnskabet for henholdsvis omkostnings- og udgiftsbaserede hovedkonti For omkostningsbaserede hovedkonto medtages i bevillingsregnskabet registreringer på regnskabskonti med følgende U/I koder: Udgifter: U/I kode 01 og 04 Indtægter U/I kode 02 og 05 For udgiftsbaserede hovedkonti medtages i bevillingsregnskabet registreringer på regnskabskonti med følgende U/I koder: Udgifter: U/I kode 01 og 06 Indtægter U/I kode 02 og

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2017 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. december 2017 - Version 1.01 den 14. december

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2016 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 21. december 2016 - Version 1.02 den 1. februar

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2015 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 12. februar 2016 - Version 1.03 den 12. februar

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Kravspecifikation til nøgletal i forlængelse af vejledningen Knæk en statslig årsrapport, baseret på 2007 kontoplanen Økonomistyrelsen 3. marts 2008 Anvendelsen

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Nota Årsrapport 2010

Nota Årsrapport 2010 2010 Nota Årsrapport 2010 -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2.1 Årets faglige resultater 5 1.2.2. Årets økonomiske resultat 8 1.4. Opgaver

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

OpstilingafklasseB-virksomhed

OpstilingafklasseB-virksomhed OpstilingafklasseB-virksomhed RESULTATOPGØRELSE1.JANUAR 31.DECEMBER NETTOOMSÆTNING 2009 2008 t Ændring i varelager Ændring i igangværende arbejder Tilskud Andre driftsindtægter Omkostninger til råvare

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus Årsrapport 2008 for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt Definition skatteregnskab selskab I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. 1. Resultatopgørelse 2. Balance 3. Kapitalforklaring Forkortelser (Oms)

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 DK 1220 København K CVR 20-45-30-44 www.uvm.dk Indholdsfortegnelse 1 Påtegning af det samlede

Læs mere

Om håndtering af donationer

Om håndtering af donationer Om håndtering af donationer Januar 2011 Indhold 1 Indledning 3 2 Donationer under 1 mio.kr. 4 3 Donationer under 1 mio.kr. modtaget før 1. januar 2011 6 4 Donationer over 1 mio.kr. 7 5 Donationer og den

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Finansielt regnskab for. Energi-, Forsynings, og Klimaministeriets departement. Marts 2017

Finansielt regnskab for. Energi-, Forsynings, og Klimaministeriets departement. Marts 2017 Finansielt regnskab 2016 for Energi-, Forsynings, og Klimaministeriets departement Marts 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Årsrapport 2010 for Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Beretning 3 2.1 Årets økonomiske resultat 3 2.2 Opgaver og ressourcer 5 2.2.1 Skematisk oversigt

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

HIK Fodbold CVR-nr

HIK Fodbold CVR-nr CVR-nr. 10 98 00 11 Regnskabssammendrag af årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS

CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Henrik Clausen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14 Årsrapport 2007 Studenterrådgivningen årsrapport 2007 Indhold 1. Beretning 1.1 Mission og hovedformål 1 1.2 Mål og visioner 1 1.3 Organisation 1.4 Studenterrådgivningens ydelser 1 1.5 Årets faglige resultat

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

DANSK PLAST INDUSTRI ApS

DANSK PLAST INDUSTRI ApS DANSK PLAST INDUSTRI ApS Årsrapport 8. marts 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Anne-Marie Bülow Broløs Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21 Årsrapport 2010 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 7 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse 2 1.2 Påtegning 2

1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse 2 1.2 Påtegning 2 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 214 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse 2 1.2 Påtegning 2 2. Beretning 2.1 Præsentation 3 2.2 Virksomhedens samlede aktivitet

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere