Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg"

Transkript

1 Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud af Ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg 1

2 Indhold 1. Indledning Udbudsform Udbuddets omfang Udbudsmaterialets dokumenter Rammeaftale Kommunernes forhold Tilbudsgivers forhold Kontakt indtil tilbudsafgivelse Tilbudsgivers egnethed/udvælgelseskriterier Personlige forhold Økonomisk og finansiel kapacitet Teknisk kapacitet Henvisning til andres ressourcer samt konsortier Krav til tilbud Formkrav Modtagne tilbud Vedståelse Alternative bud Forbehold Tildelingskriterium Tildeling Gennemgang af de indkomne tilbud Tilbudsevaluering Tildelingsbeslutning og endelig underskrift Kommunernes forbehold Øvrige forhold Annullation Fortrolighed Foreløbig tidsplan Vejledende tjekliste

3 1. Indledning Følgende 10 kommuner i Nordsjælland samt Bornholms Regionskommune (herefter samlet benævnt kommunerne) er gået sammen om at udbyde ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg: Allerød Kommune Ballerup Kommune Bornholms Regionskommune Egedal Kommune Fredensborg Kommune Frederikssund Kommune Gribskov Kommune Halsnæs Kommune Helsingør Kommune Hillerød Kommune Hørsholm Kommune 2. Udbudsform Udbuddet gennemføres i henhold til Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15/06/2011 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbs, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter med senere ændringer, og senest nr. 895 af 17/08/2011. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud. 3. Udbuddets omfang Udbuddet omfatter bestilling og levering af ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg, som fremgår af tilbudslisten, aftalebilag 2. Opgaveløsning skal ske ud fra kravspecifikationen, aftalebilag 1, jf. skema 7 vedr. accept af minimumskrav. De 11 kommuner, der deltager i udbuddet, har i dag hver især rammeaftaler med forskellige leverandører, men alle disse rammeaftaler vil være udløbet ved aftalestart. 3

4 Kommunerne arbejder sammen om udbuddet, men af hensyn til muligheden for at få flere leverandører til at byde på opgaven, er udbuddet opdelt i 2 delaftaler: Delaftale 1, Halsnæs mv. omfatter: Halsnæs, Ballerup, Egedal, Frederikssund og Hillerød kommuner Delaftale 2, Hørsholm mv. omfatter: Hørsholm, Bornholm, Fredensborg, Helsingør, Gribskov og Allerød kommuner Tilbudsgiver kan afgive bud på Delaftale 1 eller Delaftale 2 eller begge delaftaler. Der er ikke mulighed for at tilbudsgiver kan afgive tilbud på en enkelt eller nogle få kommuner. Den historiske omsætning på Delaftale 1 er ca. 9 mio. kr. årligt, hvoraf ca. halvdelen har været omsætning hos fritvalgs-leverandøren. Den historiske omsætning på Delaftale 2 er ca. 10 mio. kr. årligt, hvoraf ca. halvdelen har været omsætning hos fritvalgs-leverandører. Der vil blive indgået enslydende rammeaftaler med hver enkelt kommune i overensstemmelse med den rammeaftale, der indgår som aftalebilag 6 i udbudsmaterialet, og hver kommune har derfor status som ordregiver i det aktuelle udbud. 4. Udbudsmaterialets dokumenter Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter: Udbudsbetingelser (nærværende dokument) Tro- og loveerklæring (skema 1) Referenceliste (skema 2) Nøgletalsformular (skema 3) Generel præsentation af tilbudsgivers virksomhed (skema 4) Tilbudsgivers redegørelse for underkriteriet Kvalitet (skema 5) Tilbudsgivers redegørelse for underkriteriet Levering (skema 6) Tilbudsgivers accept af udbuddets mindstekrav (skema 7) Kravspecifikation (aftalebilag 1) Tilbudsliste på produktniveau (aftalebilag 2) Oversigt over E-handel, (aftalebilag 3) Spørgsmål og svar (aftalebilag 4) Oversigt over kontaktpersoner (aftalebilag 5) 4

5 Rammeaftale (aftalebilag 6) Bilag og skemaer skal udfyldes i overensstemmelse med dokumenternes tekst, og vil udgøre en del af tilbuddet. Tilbudsgiver skal anvende de bilag, der er vedhæftet udbuddet i Mercell. Tilbudsgiver er ansvarlig for at sikre, at bilagene er besvaret korrekt, idet mangelfuld besvarelse vil kunne medføre, at tilbuddet er ukonditionsmæssigt og dermed ikke vil indgå i den endelige tilbudsvurdering Rammeaftale En del af udbudsmaterialet er rammeaftalen, som vil blive anvendt ved indgåelse af aftale med den vindende tilbudsgiver. I rammeaftalen er anført de aftalemæssige vilkår, som gælder for udførelsen af rammeaftalen, herunder bl.a. betaling, tidsfrister, misligholdelse og ansvar. Når rammeaftalen skal indgås, vil den blive suppleret med konkrete oplysninger, herunder tilbudspriser. Der kan ikke tages forbehold for rammeaftalen, hvorfor tilbudsgiver skal tage højde for rammeaftalens vilkår i forbindelse med sin tilbudsafgivning. Rammeaftalen træder i kraft den 1. april 2015 og udløber den 31. marts 2018, dog har kommunerne en option på individuelt at kunne forlænge rammeaftalen i op til 1 x 12 måneder på uændrede vilkår. 5. Kommunernes forhold Hver kommune har status som ordregiver i udbuddet. Det er Halsnæs Kommune v/ Gert Erling Eriksen, der er tovholder med ansvar for gennemførelse af udbuddet, og som varetager al dialog/kontakt via Mercell med tilbudsgiverne i forbindelse med selve gennemførelsen af udbuddet, jf. pkt. 7. Kommunerne kan på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet udpege en anden kontaktperson, som i givet fald vil blive meldt ud til samtlige tilbudsgivere/interessenter via Mercell. 6. Tilbudsgivers forhold Tilbudsgiver skal klart og entydigt i tilbuddet angive hvilken juridisk person, der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for kommunerne. Personen, der underskriver og afgiver tilbud ifølge udbudsmaterialet, skal have fuldmagt og kompetence til at forestå dette. Hvis tilbuddet afgives af et konsortium omfattende flere ansvarlige tilbudsgivere, skal de i konsortiet deltagende juridiske personer hver især angives klart og entydigt, og der skal derudover angives en fælles befuldmægtiget, som kommunerne med bindende virkning for konsortiet kan indgå aftaler med. Deltagere i konsortiet hæfter solidarisk for tilbuddet og eventuel rammeaftale. Såfremt tilbudsgiver agter at anvende underleverandører til udførelsen af den udbudte ydelse, ønskes navne på den eller disse juridiske personer angivet klart og entydig i tilbuddet. Anvendelse af 5

6 underleverandører kan ikke fritage eller begrænse tilbudsgivers fulde ansvar under en eventuel rammeaftale. 7. Kontakt indtil tilbudsafgivelse Udbuddet gennemføres via Mercell. Udbudsmaterialet og samtlige efterfølgende supplerende oplysninger, herunder eventuelle rettelsesblade, vil være tilgængelige via Mercell. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål skal stilles under fanen "Kommunikation". Svar fra kommunerne kan ses under fanen Kommunikation / "Ekstra Info" efter, at kommunerne har publiceret svar. Alle spørgsmål, der fremsendes senest 10 dage før tilbudsfristens udløb, kan påregnes besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter denne frist, vil blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Såfremt tilbudsgiver bliver opmærksom på fejl eller mere betydende uhensigtsmæssigheder ved udbudsmaterialet, bedes tilbudsgiver straks gøre opmærksom herpå, således at der er mulighed for hurtigst muligt at afhjælpe forholdet gennem offentliggørelse af rettelsesblad. Opfordringen omfatter også eventuelle uhensigtsmæssigt formulerede krav til ydelse eller rammeaftale. Dette gælder navnlig uhensigtsmæssigheder af betydning for tilbudsgiverne generelt, der tilmed er udtryk for fravigelse fra det sædvanlige på markedet. Opfordringen skal dog ikke opfattes som invitation til generel dialog om hensigtsmæssigheden af udbudsmaterialets krav. Alle dokumenter i tilbuddet skal uploades og sendes igennem Mercell Sourcing Service, inden tidsfristen udløber. Spørgsmål omkring funktionaliteten i systemet sendes til Mercell via eller ring på Tilbudsgivers egnethed/udvælgelseskriterier Kommunerne vil på baggrund af den nedenstående dokumentation foretage en egnethedsbedømmelse af hver enkelt tilbudsgiver, og såfremt den efterspurgte dokumentation mangler, eller tilbudsgiver vurderes ikke at være egnet, er kommunerne forpligtet til at se bort fra tilbuddet Personlige forhold Tilbuddet skal indeholde følgende dokumenter som dokumentation for tilbudsgivers personlige forhold: Underskrevet tro- og loveerklæring om, at tilbudsgiver ikke opfylder nogle af udelukkelsesgrundene i Udbudsdirektivets art. 45, stk. 1 og stk. 2, jf. skema 1 6

7 Underskrevet tro- og loveerklæring om, at tilbudsgiver ikke har forfalden gæld til det offentlige, der overstiger kr , jf. skema 1 Underskrevet erklæring om hensyntagen til arbejdspladsbeskyttelse etc., jf. skema 1 Generel præsentation af tilbudsgivers virksomhed, jf. skema Økonomisk og finansiel kapacitet Tilbuddet skal indeholde følgende dokumentation for tilbudsgivers økonomiske og finansielle egnethed: Nøgletal, jf. skema 3 i udfyldt stand, for de seneste 3 tilgængelige regnskabsår. Har en tilbudsgiver eksisteret i mindre end 3 år, skal nøgletal oplyses for samtlige af virksomhedens tilgængelige regnskabsår Nøgletallenes rigtighed skal bekræftes ved underskrift af virksomhedens underskriftsberettigede eller af ekstern revisor. Dokumentation fra forsikringsselskab for relevant og gyldig erhvervsansvarsforsikring Mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet: Tilbudsgiver skal have en egenkapital på mindst 1,0 mio. kr. i gennemsnit de sidste 3 regnskabsår Tilbudsgiver skal have en positiv soliditetsgrad i gennemsnit over de sidste 3 regnskabsår 8.3. Teknisk kapacitet Tilbuddet skal indeholde følgende dokumentation for tilbudsgivers tekniske egnethed: Referenceliste med minimum 1 reference for tilsvarende leverancer som den udbudte med en årlig omsætning på mindst 3 mio. kr., evt. med angivelse af hvor mange bevillinger tilbudsgiver håndterer. Oplysningerne skal angives ved udfyldelse af skema 2. Tilbudsgiver skal angive uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos virksomhedens medarbejdere, der er ansvarlige for udførelsen af arbejdet jf. kontrakten. Oplysningerne skal angives ved udfyldelse af skema 5. Mindstekrav til teknisk kapacitet: Referenceliste med mindst 1 reference for levering af ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg med en omsætning på levering af ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg på minimum 3 mio. kr. i gennemsnit over de seneste 2 år. Tilbudsgiver skal sandsynliggøre, at medarbejdere, der tilknyttes udførelsen af arbejdet, har relevante uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer etc. Minimum én medarbejder skal ubetinget leve op til det skitserede uddannelsesniveau, jf. Skema 5 Underkriteriet Kvalitet accepterede uddannelser. 7

8 Tilbudsgiver skal tilkendegive, at vedkommende kan leve op til minimumskrav, som vedrører medarbejdere, lokaler etc. ved afkrydsning i skema Henvisning til andres ressourcer samt konsortier Vedrørende henvisning til andres ressourcer En tilbudsgiver kan basere sig på den økonomiske/finansielle/tekniske formåen hos en anden/andre virksomhed(er), som agtes benyttet i forbindelse med den konkrete opgave. Dette gælder uanset den juridiske karakter af forbindelsen mellem virksomhederne. I så fald skal virksomheden udover ovennævnte for egen kapacitet og personlige forhold ligeledes godtgøre over for kommunerne, at virksomheden virkelig råder over de nødvendige ressourcer, fx ved at fremlægge erklæring for de nævnte virksomheders forpligtelser i denne henseende. Udover en erklæring skal en anden/andre virksomhed(er) udfylde samtlige dokumenter, jf. pkt særskilt for hver enkelt anden virksomhed. Dokumenterne, skema 1-4, skal vedlægges tilbuddet. Vedrørende konsortier Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder (konsortium), skal der vedlægges det efterspurgte materiale, skema 1-4, vedrørende samtlige konsortiedeltagere med henblik på at dokumentere, at konsortiet som helhed er egnet til at opfylde rammeaftalen. Dette kan efter omstændighederne ske på baggrund af oplysninger om blot én af konsortiedeltagernes økonomiske egnethed. 9. Krav til tilbud 9.1. Formkrav Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og aftaleperioden skal være på dansk. Dog kan bilagsmateriale af generel karakter tillige være på svensk, norsk eller engelsk. De uploadede dokumenter skal kunne læses i Microsoft Office 2010/Acrobat Reader 10.0, der kører på styresystemet Windows Modtagne tilbud Tilbud kan kun afsendes digitalt via Mercell, og skal - for at være afgivet rettidigt - være modtaget senest den 12. december 2014 kl Upload af alt materiale skal være afsluttet inden dette tidspunkt. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt, og tilbud modtaget på andre måder end gennem Mercell Danmark A/S, vil ikke være at betragte som rettidigt indkommet, og tilbuddet vil derfor blive afvist som ukonditionsmæssigt. Tilbuddet skal opfylde samtlige krav i det samlede udbudsmateriale, dvs. alle forhold og krav i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. Tilbudsgiver kan ikke senere kræve yderligere betaling for sine ydelser, end hvad der er angivet i tilbudslisten. Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. 8

9 9.3. Vedståelse Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud indtil endelig rammeaftale er underskrevet, dog maksimum 6 måneder at regne fra tilbudsfristens udløb Alternative bud Der kan ikke afgives alternative tilbud Forbehold Enhver tilsigtet eller utilsigtet uoverensstemmelse mellem udbudsmateriale og tilbud har karakter af forbehold, herunder uoverensstemmelser i form af manglende opfyldelse eller besvarelse af krav ifølge kravspecifikation eller rammeaftale. Kommunerne er berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold til udbudsmaterialet, medmindre der er tale om et åbenbart bagatelagtigt forbehold. Kommunerne er forpligtet til at afvise tilbud med forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet eller andre forbehold, der ikke af kommunerne kan prissættes med den fornødne sikkerhed. En eventuel kapitalisering af forbehold indregnes i tilbudsgivers samlede tilbud før prissammenligning. Mindstekrav anses altid for grundlæggende elementer, hvorfor tilbud med forbehold over for mindstekrav afvises som ukonditionsmæssige. Tilbudsgiver opfordres til ikke at tage forbehold, da forbehold indebærer betydelig risiko for, at tilbuddet ikke vil blive taget i betragtning. Hvis tilbudsgiver alligevel vælger at tage forbehold, bedes tilbudsgiver udtrykkeligt angive forbeholdet i et særskilt bilag og redegøre for, hvorfor forbeholdet er taget. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at beskrivelser i tilbud vil kunne konstateres som værende forbehold uagtet, at ordet forbehold ikke fremgår. Det afgørende er indholdet af beskrivelserne. Grundet konsekvenserne ved at tage forbehold opfordres tilbudsgiver til tidligst muligt i udbudsprocessen at søge eventuelle uklarheder mv. opklaret ved at stille spørgsmål. 10. Tildelingskriterium Tildeling af rammeaftale vil ske på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud baseret på følgende underkriterier med den for hvert underkriterium anførte procentsats: Underkriterium Vægtning i procent Pris 40% Kvalitet 30% Levering 30% 9

10 Ad. Pris Tilbudspriserne vil indgå som en samlet vægtet tilbudssum, og blive vurderet på baggrund af de af tilbudsgiver angivne nettopriser, jf. tilbudsliste (Aftalebilag 2). Bemærk, at det i tilbudslisten fremgår, med hvilken vægtning de forskellige grupper af priser indgår i beregningen. Ad. Kvalitet Ved kvalitet forstås medarbejderes uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer og kapacitet samt virksomhedens kvalitetsstyring. Kommunerne vil i vurderingen af kvalitet derfor lægge vægt på at virksomheden råder over kvalificerede medarbejdere og en kvalificeret kvalitetsstyring. Følgende delkriterier indgår i vurderingen af kvalitet, og skema 5 skal derfor besvares vedr.: Tilbudsgivers beskrivelse af medarbejderes uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer og kapacitet Tilbudsgivers beskrivelse af virksomhedens kvalitetsstyring Som det fremgår i skemaet, vægtes hvert af disse delkriterier med 50%. Ad. Levering Ved levering forstås leverandørens placering af betjeningssteder og garanterede leveringstid. Kommunerne vil i vurderingen af levering derfor lægge vægt på muligheden for at nå leverandørens betjeningssteder på en rimelig tid og på at få produkterne leveret indenfor en rimelig tid. Følgende delkriterier indgår i vurderingen af levering, og skema 6 skal derfor besvares vedr.: Tilbudsgivers beskrivelse af placering af betjeningssteder Tilbudsgivers beskrivelse af den garanterede leveringstid Som det fremgår i skemaet, vægtes hvert af disse delkriterier med 50%. 11. Tildeling 11.1 Gennemgang af de indkomne tilbud Tilbuddene vil blive vurderet af såvel en faglig som af en udbudsjuridisk arbejdsgruppe. De indkomne tilbud vil i første omgang blive gennemgået af kommunerne med henblik på fastlæggelse af, om hvert tilbud indeholder de efterspurgte oplysninger. Tilbud, som ikke indeholder de efterspurgte oplysninger, vil kunne blive vurderet ikke konditionsmæssigt og dermed ikke komme i betragtning. Kommunerne vil herefter vurdere, hvorvidt tilbudsgiverne opfylder mindstekravene til personlige forhold, økonomisk og teknisk formåen samt virksomhedens egnethed til at levere ydelserne. Såfremt minimumskravene ikke er opfyldt, er kommunerne i henhold til gældende udbudsret forpligtet til at afvise tilbuddet. 10

11 Efterfølgende vil kommunerne gennemgå tilbuddet med henblik på at identificere forbehold over for grundlæggende eller ufravigelige udbudsbetingelser eller forbehold, der ikke kan prissættes. Hvis tilbuddet indeholder ovennævnte forbehold, vil tilbuddet ligeledes blive afvist og kommer dermed ikke i betragtning. Når vurderingen om tilbuddenes konditionsmæssighed er gennemført, vil tilbuddene blive evalueret i henhold til tildelingskriteriet Tilbudsevaluering Antallet af point, der kan tildeles i det enkelte underkriterium, følger den procentuelle vægtning i forhold til tildelingskriteriet. Underkriteriet pris vurderes relativt. Tilbuddene vurderes dermed i forhold til de øvrige indkomne tilbud. På de kvalitative kriterier (øvrige underkriterier) bliver tilbuddene vurderet absolut. Tilbuddene vurderes dermed uafhængigt af de øvrige indkomne tilbud. Tildeling af point sker på baggrund af, hvor godt tilbuddene opfylder kravene knyttet til de enkelte underkriterier. Flere tilbud kan således opnå samme point Tildelingsbeslutning og endelig underskrift Efter endt evaluering vil samtlige berørte tilbudsgivere hurtigst muligt og samtidigt blive skriftligt underrettet om, hvilken beslutning kommunerne har truffet. Underretning om tildelingsbeslutningen til den vindende tilbudsgiver er ikke et løfte om at ville indgå rammeaftale med tilbudsgiver, men alene underretning om, at tilbudsgiver efter kommunernes vurdering har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Der er ingen aftale eller løfte herom, før eventuel rammeaftale er underskrevet af begge parter. Underretning om tildelingsbeslutning vil være ledsaget af en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Kommunernes underretning om tildelingsbeslutningen fritager ikke forbigåede tilbudsgivere fra forpligtelserne efter tilbuddet, der fortsat er bindende i henhold til vedståelsesfristen, jf. pkt Kommunernes forbehold Kommunerne understreger, at det i udbudsmaterialet angivne forbrug udelukkende er indikativ for behovet for ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg. Behovet er ikke forpligtende for kommunerne i forhold til de indgåede rammeaftaler. Tilbudsgiver er således ikke sikret nogen minimumsomsætning under de pågældende rammeaftaler. Kommunerne visiterer relevante ortopædiske hjælpemidler til borgere med behov for ortopædisk fodtøj og/eller ortopædiske hjælpemidler i henhold til lovgivningen (for tiden lov om social service 112). Lov om social service 112 er med virkning fra efteråret 2010 blevet ændret, således at borgeren har et øget frit valg. Det betyder, at borgeren, såfremt den pågældende ønsker at benytte et andet produkt end det af kommunen valgte, kan vælge selv at indkøbe hjælpemidler og få udgifterne refunderet, dog højest med et beløb svarende til den pris, som kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet (med de i aftalebilag 2 specificerede varenumre) til hos sin leverandør. 11

12 Indkøbsomfanget, og dermed omsætningen inden for rammeaftalen, vil derfor være afhængig af de til enhver tid udstedte bevillinger til brugere, der får leveret de ovennævnte produkter, og borgerens ønske om at kunne benytte en anden leverandør/andre produkter end kommunen har indgået aftale om. Kommunerne tager forbehold for administrative og politiske ændringer, herunder budgetmæssige bevillinger, lovændringer, befolkningsudvikling m.m. Kommunen er berettiget til at opsige rammeaftalen med en måneds forudgående skriftligt varsel, hvis en myndighed afsiger kendelse om eller kommunen selv bliver opmærksom på, at udbudsreglerne eller anden lovgivning er blevet overtrådt i forbindelse med gennemførelse af udbudsforretningen, herunder men ikke begrænset til tildeling af rammeaftalen med det resultat, at beslutningen om tildeling er ulovlig. En myndighed i denne bestemmelse er ikke begrænset til Klagenævnet for Udbud. I tilfælde heraf er leverandøren ikke berettiget til at modtage nogen form for kompensation, erstatning eller godtgørelse. Det samme gør sig gældende, hvis rammeaftalen erklæres for uden virkning. Kommunens ret til at opsige rammeaftalen i henhold til denne bestemmelse gælder også i tilfælde af, at en afgørelse, kendelse eller dom appelleres. 13. Øvrige forhold Tilbudsgivers omkostninger forbundet med at afgive tilbud er kommunerne uvedkommende. Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag vil ikke blive returneret. 14. Annullation Indtil udbuddet er afsluttet med indgåelse af rammeaftale, vil kommunerne kunne annullere udbuddet, såfremt kommunerne har en saglig grund hertil. Den enkelte kommune kan annullere udbuddet for eget vedkommende, såfremt de nødvendige saglige grunde herfor er til stede, eksempelvis at der ikke er bevillingsmæssig dækning for de indkomne pristilbud. 15. Fortrolighed Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at udbudsmaterialet, herunder indkomne tilbud, er omfattet af retsregler om adgang til aktindsigt. Kommunerne vil så vidt muligt sikre fortroligheden af alle oplysninger i tilbudsgivers tilbud, som angår tilbudsgivers fortrolige forretningsmæssige forhold. Fortrolighedstilsagnet må dog i sagens natur vige i den udstrækning, hvor lovgivningen forpligter kommunerne til at videregive oplysninger til tredjemand. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at aktindsigt kan omfatte bl.a. den samlede pris, som tilbudsgiver byder ind med. Kommunerne er dog til enhver tid berettiget til at anvende oplysninger i den udstrækning, hvor dette er til berettiget varetagelse af kommunernes interesser under en rets- eller klagesag med tilknytning til udbuddet. 12

13 Kommunerne vil sikre, at eventuelle eksterne rådgivere og andre eksterne, der måtte udføre opgaver for kommunerne under udbuddet, over for kommunerne påtager sig at behandle oplysninger fortroligt. Tilbudsgiver skal tilsvarende sikre fuld fortrolighed i forhold til tredjemand med hensyn til alle oplysninger, som tilbudsgiver modtager under udbudsforretningen, og som angår forhold, der ikke er offentligt tilgængelige. Tilbudsgiver skal sikre, at eventuelle underleverandører ligeledes påtager sig at behandle oplysninger fortroligt. 16. Foreløbig tidsplan Aktivitet Datoer Offentliggørelse 20. oktober 2014 Spørgefrist for tilbudsgivere 28. november 2014 Svarfrist for kommunerne 5. december 2014 Tilbudsfrist 12. december 2014 kl Meddelelse om tildeling af rammeaftale 21. januar 2015 Stand still udløb 2. februar 2015 Rammeaftaleindgåelse (fra)3. februar 2015 Rammeaftale opstart 1. april Vejledende tjekliste Som en hjælp til tilbudsgiver, er der udarbejdet en vejledende tjekliste over samtlige tilbudsdokumenter, som tilbudsgiver kan afkrydse efterhånden, som de krævede dokumenter samles. Dokumenter Tro- og loveerklæring Skema 1 Referenceliste Skema 2 Nøgletalsformular Skema 3 Generel præsentation af tilbudsgivers virksomhed Skema 4 13

14 Tilbudsgivers redegørelse for underkriteriet Kvalitet Skema 5 Tilbudsgivers redegørelse for underkriteriet Levering Skema 6 Tilbudsgivers accept af udbuddets mindstekrav Skema 7 Tilbudsliste på produktniveau Aftalebilag 2 Dokumentation for erhvervsansvarsforsikring Evt. datablade Tilbudsgivers eget bilag Tilbudsgivers eget bilag 14

Offentligt udbud af praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens 83 til hjemmeboende borgere i Fredensborg Kommune

Offentligt udbud af praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens 83 til hjemmeboende borgere i Fredensborg Kommune Offentligt udbud af praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens 83 til hjemmeboende borgere i Fredensborg Kommune Udbudsbetingelser Efterår 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udbudssform...

Læs mere

Acadrenr. 15/27563. Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af. Brystproteser til 112 visiterede Borgere i Helsingør Kommune

Acadrenr. 15/27563. Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af. Brystproteser til 112 visiterede Borgere i Helsingør Kommune Brystproteser til 112 visiterede Borgere i Helsingør Kommune Acadrenr. 15/27563 Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud af Brystproteser til 112 visiterede Borgere i Helsingør Kommune 1

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift i Nyropsgade 30 NaturErhvervstyrelsen Side 0 af 13 Indhold Introduktion... 3 Den ordregivende myndighed... 3 Offentliggørelse af udbudsforretningen... 3 Udbudsmaterialets

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015 f Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning Udbudsbetingelser Juli 2015 2 Udbudsbetingelser Indhold Indhold 1 Generelt 3 1.1 Ordregivende myndighed 3 1.2 Baggrund for udbuddet 3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Konkurrencebetingelser Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Version: 17. december 2015 Indholdsfortegnelse Side 1 af 16 1 INDLEDNING...

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende udbud vedrører

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Tietgen 26-05-2014. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt 1. oktober 2014

Tietgen 26-05-2014. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt 1. oktober 2014 Indledning I forbindelse med etablering af ny hal og tilstødende lokaler og områder der bliver renoveret ønskes der AV udstyr til den nye hal. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S Indhold

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Udbudsbetingelser. For offentligt udbud af rammeaftale om levering af materialer til tandbehandling

Udbudsbetingelser. For offentligt udbud af rammeaftale om levering af materialer til tandbehandling Udbudsbetingelser For offentligt udbud af rammeaftale om levering af materialer til tandbehandling Generelt om indkøbsfællesskabet Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT.

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT. Indledning: DEKRA AMU CENTER MIDTJYLLAND ApS inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på undervisning i specifikke AMU transportuddannelser. Baggrund og formål

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER.

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. VERSION SEPTEMBER 2014 DATO: 11/02/2015 Sags nr. 2014-0191043 Dokument nr. 2014-0191043-18

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Betingelser for annoncering Indkøb af møbler til Landstingssalen

Betingelser for annoncering Indkøb af møbler til Landstingssalen Indkøb af møbler til Landstingssalen 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Folketinget, Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K Kontaktperson: Kasper Jacoby kasper.jacoby@ft.dk Bemærk at tilbud ikke

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset EU-udbud af administration af ældreboliger 1 1. Indledning Allerød- og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde administration af ældreboliger for perioden

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Bestandsgående flishugning - Jylland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Bestandsgående flishugning - Jylland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Bestandsgående flishugning - Jylland 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelser og opgaver... 4 3. Udbydende myndighed... 5 4. Udbudsmaterialet...

Læs mere

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING EU Udbud nr.: 2011/S 105-172038 Og efterfølgende rettelse

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud Agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud Agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet EU-udbudsnummer: 136322-2015 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Bestandsgående flishugning (Naturpleje) Thy og Vendsyssel

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Bestandsgående flishugning (Naturpleje) Thy og Vendsyssel Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Bestandsgående flishugning (Naturpleje) Thy og Vendsyssel 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

Udbudsbetingelser for Energistyrelsens

Udbudsbetingelser for Energistyrelsens N O T AT 16. januar 2014 Ref. RIN Udbudsbetingelser for Energistyrelsens udbud af kontrakt om kortlægning af erhvervslivets energiforbrug 17. januar 2014 Side 1 Indhold 1 Regler for udbudsprocessen...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset udbud af Energiplan for Allerød Kommunes bygninger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset udbud af Energiplan for Allerød Kommunes bygninger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset udbud af Energiplan for Allerød Kommunes bygninger 1. INDLEDNING Allerød Kommune (herefter "Ordregiver") udbyder i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Betingelser for prækvalifikation

Betingelser for prækvalifikation Betingelser for prækvalifikation Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Begrænset udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af håndværkerydelser (tømrer og snedker,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.80 Vejsalt Udbudsbetingelser Rammeaftale 50.80 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Kundens tilslutning og

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser

Prækvalifikationsbetingelser Prækvalifikationsbetingelser Gribvand Spildevand A/S: To selvstændige rammeaftaler vedrørende henholdsvis tømning af bundfældningstanke og tømning af samletanke Forsyning Helsingør A/S: Rammeaftale vedrørende

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser

Generelle udbudsbetingelser Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 i forbindelse med udbud af Flytteservice Side 1 af 7 Forord Herlev Kommune udbyder herved Flytteservice i henhold til de forvaltningsretlige principper. Kommunen har

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEJEN KOMMUNE

UDBUDSBETINGELSER VEJEN KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Retsgrundlag... 3 1.1 Offentligt udbud... 3 1.2 Udbudsmateriale... 3 1.3 Fortrolighed... 3 2. Ordregiver... 3 2.1 Ordregiver... 3 2.2 Kontaktinformation... 4 3. Anskaffelsens omfang...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200363-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 180-326441 Indkøb, montering og installation af Hængesøjler, OP-lamper og monitorophæng til Dagkirurgisk Afdeling og den Fælles Akutmodtagelse, Det

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11 Udbudsbetingelser Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg på Værket ved Marbjerg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 2 UDBUDSMATERIALET... 3 3 KONTAKTPERSONER... 4

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 4. Tidsplan for udbudsforretningen...

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Danmark-Grenaa: Brandkøretøjer med vandtank 2014/S 228-402262

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR MASTERPLAN FOR DET UDSATTE BY- OG BOLIGOMRÅDE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2

UDBUDSBETINGELSER FOR MASTERPLAN FOR DET UDSATTE BY- OG BOLIGOMRÅDE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR MASTERPLAN FOR DET UDSATTE BY- OG BOLIGOMRÅDE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 DATO: 04.03.2015 Sags nr.: 2015-0057734 Dokument

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Ordregiver... 4 3 Udbudsmaterialet...

Læs mere

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340641-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kontrakt om om opsætning af vilreg-systemet på en ny procesplatform samt vedligeholdelse og udvikling af vilreg- og biotop systemerne Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Marin råstofkortlægning i de indre danske farvande 2015. EU-udbudsnummer: 2015/S 096-174104

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Marin råstofkortlægning i de indre danske farvande 2015. EU-udbudsnummer: 2015/S 096-174104 Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Marin råstofkortlægning i de indre danske farvande 2015 EU-udbudsnummer: 2015/S 096-174104 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser Offentligt udbud. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Udbudsbetingelser Offentligt udbud. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Udbudsbetingelser Offentligt udbud Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelse nummer 2016/S 096-171717 Offentligt udbud Genudbud Vintertjenester til Hedensted Kommune, Rute 11 Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Indhold

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Forbrugerprojekter 2014 Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning UDBUDSBETINGELSER for Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K Hjemmeside:

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.06 Tidsskrifter

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.06 Tidsskrifter Rammeaftale 50.06 Tidsskrifter Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Generelt... 5 3.1. Formål og baggrund... 5 3.2. Udbudsdesign... 5 3.3. Vigtige

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune

Generelle udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune 1 Indledning Guldborgsund Kommune (herefter benævnt kommunen)

Læs mere

Offentliggørelse af udbud: Myndighedsopgaver indenfor jernbanesikkerhed på fagområdet: elektrificering. Side 1 af 11.

Offentliggørelse af udbud: Myndighedsopgaver indenfor jernbanesikkerhed på fagområdet: elektrificering. Side 1 af 11. Offentliggørelse af udbud: Myndighedsopgaver indenfor jernbanesikkerhed på fagområdet: elektrificering Side 1 af 11. Indledning Trafikstyrelsen inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører

Læs mere

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291851-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Bustransport. til Københavns Kommune. <Udfyld >

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Bustransport. til Københavns Kommune. <Udfyld > Kommerciel og juridisk rådgivning Udbudsmateriale Offentligt udbud LEVERING AF Bustransport til Københavns Kommune EU Udbud nr.: Offentliggjort i EF-tidende den 18. juni 2010 Version 4.0 2. august

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Dagens program. Indkøb og Logistik

Dagens program. Indkøb og Logistik Udbudspræsentation 2010/S 9-010796 Udbud af patientkaldesystem Til Region Midtjylland, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål Indledning Holbæk Forsyning A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på rammeaftale omfattende løbende ydelser i forbindelse med landinspektørarbejder

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere