Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 29. februar 2012 på Hotel Nyborg Strand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 29. februar 2012 på Hotel Nyborg Strand"

Transkript

1 Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 29. februar 2012 på Hotel Nyborg Strand Dagorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Aflæggelse af årsrapport med årsberetning samt forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af næste års kontingent 4. Indkomne forslag: Forslag 1: Revidering af Handelsbetingelserne Forslag 2: Ændring til vedtægternes 12 Kontingent 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt *** 33 stemmeberettigede deltog i generalforsamlingen, der blev indledt kl med velkomst af bestyrelsesformand Kaj Jørgensen, Gartneriet Unique Flowers. Ad) 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere På vegne af bestyrelsens foreslog formanden Niels Borum til dirigent. Der var ingen indsigelser, og dirigenten konstaterede efter indsættelsen som det første, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet iht. Danske Prydplanters vedtægter, i.e. ved to annonceringer i Gartnertidende samt indkaldelse via mail senest d. 14. februar Næste punkt for dirigenten var at finde en dirigent. Lone Taklo blev foreslået som referent. Ingen indsigelse. Idet der skulle være afstemning under punkt 4 om Indkomne forslag, skulle der vælges 3 stemmetællere:

2 Martin Estad, Euroflora; Ib Nygaard, Gartneriet Ib Nygaard og Ole Timmermann, Gartneriet Timmermann. Herefter opridsede dirigenten kort proceduren for afstemning med fuldmagt. Ad) 2 Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år Bestyrelsesformand Kaj Jørgensen aflagde herefter bestyrelsens beretning for 2011, som var tilgået medlemmerne skriftligt med til alle medlemmer d. 21. februar Som supplement til den skriftlige beretning ønskede formanden at uddybe følgende tre fokuspunkter: - Green Business & Logistic Intelligence - Handelsbetingelser - Transportoptimering Den mundtlige beretning blev traditionen tro indledt med en kort status for omsætningen i 2011: Afsætningsmæssigt endte 2011 på niveau med 2010, idet indeks på Danpot sluttede i indeks 100,2. April måned havde været god, mens maj og juni skuffede. Ligeledes havde august, september og oktober ikke levet op til forventningerne grundet regn. Prisindekset var mere positivt med et slutindeks på 103. Så trods store udsving i starten af året, havde prisindekset stabiliseret sig og akkumuleret set steget lidt. Konklusionen var, at afsætningsmæssigt gav udviklingerne for året anledning behersket begejstring. Ad) Green Business & Logistic Intelligence Formanden gav et overblik over forløbet i projektet, Green Business & Logistic Intelligence, der startede i I løbet af 2011 har fokus ligget på udvikling, herunder værktøjsmoduler til fx planlægning og programmering. Der er således nu udviklet et nyt fundament i form af Danpot C5 systemet, der integrerer alle moduler og giver mulighed for til- og fravalg af programmer i forhold til standard ERP-systemet Microsoft C5. Alle programmer vil være tilgængelige i 2012, hvor test og implementering, herunder uddannelsesforløb for C5, finder sted. Uddannelsesforløbet på C5 forventes at starte op umiddelbart efter sommerferien. Der er foreløbig tre test piloter tilmeldt, og formanden udbad sig endnu syv deltagere for at have en gruppe, der kan udveksle erfaringer om de udfordringer, det nye system giver, inden det kommer ud på markedet/gartnerierne. Ad) Handelsbetingelser Danske Prydplanters bestyrelse har i løbet af 2011 med hjælp fra en arbejdsgruppe haft Handelsbetingelserne er under revidering med to formål: - at forenkle og ajourføre Handelsbetingelserne - at skabe konkurrencefordel via attraktive betingelser for kunderne Det ønskelige er, at de kan stå på bagsiden af et A4, men det har vist sig ikke at være praktisk muligt. Handelsbetingelserne var ikke blevet færdigudarbejdede til generalforsamlingen som planlagt.

3 Der er enighed om 95 % af indholdet, men der er brug for flere indspil, så betingelserne bliver så anvendelige som muligt, pointerede formanden. Formanden gjorde opmærksom på, at Containeraftalen, der ikke indgår i Handelsbetingelserne, samt den nye problematik omkring hylder ville blive taget op som debatpunkt senere. I Handelsbetingelserne krævede følgende punkter yderligere præcisering, inden de kunne indgå som punkter i Handelsbetingelserne eller som bilag/protokollater: a) Mangler og reklamationer Formanden pointerede, at der i Holland findes en ubetinget rettighed til at reklamere, mens de danske betingelser giver en frist på 48 timer, dog maksimeret til 96 timer fra sælgers levering til køber. Danmark bør forholde sig til den hollandske model og matche disse betingelser. Denne dimension er stadig under drøftelse. b) Nettopriser For sammenlignelighedens skyld bør man også i Danmark indføre Nettopriser hurtigst muligt. Definition af nettopris, samt hvad kan der lægges til af ydelser, skal udarbejdes. Muligt allerede at indføre i Danpot i dag, men skal også være kompatibelt hos salgsselskaberne for at kunne være effektivt. c) Købsaftale og hensigtserklæringer Sidstnævnte bruges mere og mere i branchen efter devisen hellere en god hensigtserklæring end en dårlig købsaftale. d) Sanktionsmuligheder ved for sene indlevering. Definition af, hvordan de skal anvendes, skal udarbejdes. Hvor sent kan salgsselskaber fx afvise en vare? Vigtigt at forstå eksportørernes udfordringer, idet en forsinket kasse planter, kan forsinke hele ordren. e) Transportforhold Som udgangspunkt må varen ikke have lidt overlast inden den ankommer ved slutbrugeren. Det stiller skærpede krav til de danske transportører, som har andre udfordringer end de hollandske: I Holland kører hele træk med samme kultur, mens forskellige planter blandes i danske transporter. Større opmærksomhed på samme kulturer og øget fokus på transportører er ønskeligt. Ud fra en log-bog skal man efterfølgende kunne afgøre, om transporten har været forsvarlig. Det kræver et regelsæt samt dokumentation af henholdsvis temperatur og luftfugtighed. Og måske endda Ethyl, såfremt dette er muligt. f) Reklamationer Ved synlige fejl og mangler er der enighed om, at de skal reklameres på dagen - eller senest kl. 10 den følgende dag. Dokumentation af i form af billedmateriale bør kunne stilles som krav. Og endeligt bør varerne forefindes på adressen og må ikke være videresendt til kunden. Hele proceduren skal strammes op, og fremover skal leverancen kontrolleres af salgsselskaber før levering ved udfyldning af standardskema.

4 Mht. de 96 timer er det rimeligt i forhold til fx Rusland og Italien. Varer transporten mere end 72 timer, skal kunden altid have 24 timer til at reklamere ikke synlige fejl og mangler. Reklamationer på Ikke synlige fejl bør ligeledes struktureres og reguleres. En mulighed er den hollandske model, hvor en kunde kan reklamere og for egen regning kræve en ekstern konsulent til at vurdere det. Er det det gartnerens fejl, skal han betale. Modellen er stadig under diskussion, planteavlskonsulenter kan muligvis inddrages til formålet. Danmark har ikke de bedste rammebetingelser for at producere i EU, så vores konkurrenceparameter er hele pakken fra producent til salg til transportør til kunden. Det mål skal nås i fællesskab. På sigt kan Floradania evt. bruges til vise hele setup'et på messerne. Formandens konklusion var således helhedspakken som konkurrenceparameter og større krav til transportørerne. Ad 3) Transportoptimering Det tredje og sidste punkt i den mundtlige del af årsberetningen var om transportoptimering. I løbet af 2010 udarbejdede Danske Prydplanter folderen Optimal planteholdbarhed under Transport med angivelse af større krav til transport, herunder temperaturstyring, fugtighedsstyring og konsekvensen af enthylen på planterne. I 2011 videreudbyggede man denne folder ved at udarbejde en vejledning til transport af planter til messerne i regi af Floradania Marketing. Denne har haft en god effekt, og forventes ligeledes udbygget. Slutteligt har foreningen nu i højere grad inddraget transportforholdene i Handelsbetingelserne i forventning om, at optimerede transportforhold bliver et salgsparameter fra Danmark i fremtiden. Med afslutningen på den mundtlige beretning takkede formanden for de 10 år, han havde kunnet aflægge beretning på vegne af bestyrelsen. Herefter åbnede dirigenten op for debat om formandens beretning. Dirigenten udbad sig bemærkninger og gjorde opmærksom på, at af hensyn til referatudfærdigelse blev alle kommentarer og indlæg båndet, og at bemærkninger derfor bedes fremsat med angivelse af navn og firma. Første debattør på podiet var formand for FloraDenmark Søren Bøgede Andersen (SBA), som med sine ca. 60 medlemmer pointerede vigtigheden af, at Handelsbetingelserne bliver udfærdiget til gavn for alle. Han listede følgende punkter og ønsker: - Implementering af FIK-koder hos Danpot-opkoblede selskaber - Samlefakturaer, i.e. at flere leverancer samles på én faktura for at have fordelen af factoringselskabet og kunne minimere udgifterne til administration. - Brug afregningslister som en del af factoringselskabets forretningsgang. - Synlig afregning fra salgsselskaberne i.f.m. inddragelsen af kreditnota på fakturaer. - Rimelig rente på hurtigafregning i relation til betalingsbetingelser. - De 72 timers reklamationsfrist ikke rimeligt at lægge 24 timer oveni, da potteplanter er let fordærvelige.

5 - Klarhed hvilke hollandske regler der henvises til er det salgsbetingelser eller indkøbsbetingelser? Gælder samme vilkår over for kunder? - Spørgsmål om returnering af hylder, hvis Containercentralen nægter at reparere dem. Til debat senere. Herefter gik ordet til Dansk Gartneris formand Kristian Madsen (KM), der indledningsvis takkede den afgående formand for Danske Prydplanter for hans store indsats for branchen. KM hilste opprioriteringen af transportspørgsmålet velkomment og fokuserede på, hvad der fremadrettet kan gøres. Danske transportører skal kunne matche de hollandske. Så frem til en løsning med mindre spild og gladere forbrugere. Hans Schultz (HS), adm. direktør for Bøg Madsen fik nu ordet. Takkede KM for opmærksomheden på transportanliggendet, som hermed havde fået en mere offensiv tilgang samt et udgangspunkt. HS opfordrede til at indtage en fælles holdning til CC-hylder. I relation til FIK-koder og samlefakturaer udtrykte HS ønske om at optimere fakturering, så det blev effektivt for alle led i kæden. Dette vil give nogle udfordringer for IT-systemerne, men vigtigt at finde en optimal samhandelsform. Mht. betalingsbetingelser anførte HS, at aktører i branchen har valgt, at disse aftaler skal være individuelle. HS gentog ønsket om at Handelsbetingelser havde ligget klar til generalforsamlingen, men hellere et grundigt forarbejde, da der er mange nuancer i de enkelte punkter endnu, end en for hastigt gennemført ændring med uhensigtsmæssige tiltag. HS anførte, at kopiering af den hollandske leveringsmodel til FloraHolland ikke er vejen frem, da uens vikår på for mange områder. Endeligt fremhævede HS at parametrene for måling af temperatur og fugtighed ville være et godt udgangspunkt for behandling af reklamationer, jf. Handelsbetingelserne. Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var flere bemærkninger, og formandens beretning blev bragt til afstemning. Dirigenten pointerede, at stemmesedlerne var med henblik på ændring af Handelsbetingelserne, hvorfor afstemning foregik ved håndsoprækning. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. Ad) 3 Aflæggelse af årsrapport med årsberetning samt forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af næste års kontingent Direktør for Danske Prydplanter, Peter Larsen-Ledet (PLL), gennemgik årsrapporten i hovedpunkter. Årsrapporten samt Specifikationer var udsendt til medlemmerne fjorten dage forinden generalforsamlingen, d.v.s. d. 15. februar 2012.

6 PLL indledte med en overordnet gennemgang af resultatet for En positiv afvigelse på indtægtssiden kunne tilskrives tilskuddene fra Dansk Eksportråd, som har betydet kr. mere i indtægt end budgetteret. Omkostningssiden afveg imidlertid med ca. samme beløb, idet tilskuddet var videreformidlet til medlemmerne, der fik beløbet retur som tilskud på standleje og transport på messerne IPM 2011, Elmia Garden 2011 og Miflor Desuden konstaterede PLL at afvigelsen i primær drift var acceptabel, da omkostningerne først og fremmest skyldes færre udviklingsomkostninger i forbindelse med Green Business & Logistic Intelligence, der kørte forskudt i forhold til det ansøgte og således til det oprindelige budget. Endelig var resultatet for 2011 påvirket i positiv retning af et mindre underskud end budgetteret fra datterog associerede selskaber, idet resultatet her viste et underskud på kr i stedet for budgetteret et underskud på kr Resultatet viste således et minus på kr i stedet for budgetterede minus kr. 1,2 mio. Herefter blev balancen gennemgået. Under aktiver blev punktet tilgodehavender kort kommenteret, hvor en stigning i forhold til 2010 regnskabet var et større tilgodehavende hos henholdsvis Danmarks Eksportråd for messerne Flormart og Elmia Garden samt ikke mindst afregning af tysk moms for IPM samt IPM PLL garanterede imidlertid med revisorens godkendende nik, at disse udestående forventes inddrevet i Under passiverne i Danske Prydplanters regnskab kommenterede PLL kort, at de hensatte midler skyldes mindre aktivitet end forventet i 2010 og derfor var midlerne fortsat hensatte i For god ordens skyld bemærkede PLL imidlertid, at puljen var blevet aktiveret i 2012 til IPM 2012, hvor man mod forventning ikke havde modtaget tilskud fra Eksportrådet. Årsrapporten blev herefter indstillet til afstemning, og uden indsigelser kunne dirigenten konstatere, at årsrapporten 2011 var vedtaget. Fremlæggelse af Danske Prydplanters reviderede budget stod PLL ligeledes for. PLL pointerede, at Danske Prydplanters budget for 2012 var blevet godkendt på den ekstraordinære generalforsamling i juni 2011, mens det på dagens generalforsamling var budgettet for 2013, der skulle stemmes om. Der var følgende kommentarer til budgettet: - Forsigtigt budget Danmarks Eksportråd er i spil, men det er endnu uvist, om der bevilges tilskud - Nedsættelse af promilleafgiften i juni betød mindre i indtægt og dermed færre aktiviteter - Ønske om Pristalsregulering af kontingent, sat på under punkt 5 i dagsordenen - Ordinært resultat på minus kr , hvilket resultatet fra Danpot skulle modsvare Fastsættelse af promillen til Produktionsafgiftsfonden for 2013 på 2,00 promille blev til indstillet til afstemning på baggrund af Handlingsplan for Dirigenten konstaterede vedtagelse af forslaget. Satserne for medlemskontingentet i foreningen blev kort opridset. Bestyrelsen anmodede om at kontingentet blev bibeholdt, dog med mulighed for en pristalsregulering, såfremt vedtaget under punkt 5.

7 Kontingentet blev bragt til afstemning og vedtaget. Herefter blev budgettet 2012 bragt til afstemning. Dirigenten konstaterede vedtagelse af budgettet for PLL fremlagde herefter Floradanias regnskab for 2011 til information. Anførte, at det positive resultat på kr på aktionærernes anmodning var blevet overført til Højere grad af brugerbetaling fra gartnerne er en konsekvens af de færre midler. Produktkatalog over Floradanias ydelser blev præsenteret og lagt frem til deltagerne. Ad) 4 Indkomne forslag Dirigenten oplyste om to indkomne forslag: 1. Ændring af Handelsbetingelserne. 2. Ændring til vedtægternes 12 kontingent. Automatisk pristalsregulering af kontingentet til Danske Prydplanter, samt specificeringer af indberetningspligt datter, søster og moderselskaber. Begge forslag var tilgået fra bestyrelsen. Indstiller havde imidlertid anmodet om, at forslag 1 blev flyttet til Eventuelt, idet punktet ikke skulle til afstemning. Formanden motiverede til vedtagelse af forslag 2 med en nødvendig pristalsregulering for at følge den almindelige prisstigning samt inflation. For anden del af forslaget, angående indberetningspligt for datter, søster og moderselskaber, blev det opfordret til, at alle medlemmer var med til at betale til de fælles aktiviteter efter lige vilkår. Dirigenten udbad sig herefter kommentarer. Kristian Madsen (KM), Gartneriet PKM, var først på talerstolen. Havde økonomien som kernepunkt. Roste Danske Prydplanters arbejde og manede til øget brugerbetaling. Opfordrede til at ansøge om EU-midler evt. sammen med Tyskland og andre EU-lande. Kaj Jørgensen (KJ) bakkede op om indlægget og opfordrede producenterne til at støtte op om processen og gå i dialog med Floradania om ønske til fremtidige projekter. Talte for at få pristalsregulering vedtaget. Niels Henrik Jensen, fra Gartneriet Nido, tog til genmæle og anførte det urimelige i, at kontingentet steg pr. automatik, når planterne ikke steg tilsvarende. Herefter blev forslaget bragt til afstemning med brug af stemmesedler. Dirigenten påpegede, at vedtagelse kun kunne ske ved minimum 2/3 flertal. Aktivering af stemmetællere. Imens stemmerne blev talt op fik dirigenten på bestyrelsens opfordring videre med dagsordenen. Ad) 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen På årets generelforsamling var der, i henhold til vedtægternes 10, én repræsentant fra salgsselskabsgruppen og to repræsentanter fra producentgruppen på valg.

8 Fra salgsselskabsgruppen: - Cees Kuypers, GASA GROUP A/S Producentgruppen: - Kaj Jørgensen, Gartneriet Danflora - Christen Karstensen, Vester Bryndum Gartneri Cees Kuypers og Christen Karstensen modtog genvalg. Dirigenten oplyste, at der ved opstillingsfristens udløb den 1. februar var indkommet ét forslag til kandidater i producentgruppen; i.e. Thomas Offer Madsen, Gartneriet Offer Madsen. Dirigenten konstaterede, at eftersom der ikke var modkandidater, var Thomas Offer Madsen at betragte som indvalgt. Ad) 6 Valg af suppleanter til bestyrelsen Dirigenten konstaterede genvalg de nuværende kandidater: - Michael Solberg, Euroflora - Claus Petersen, Gartneriet Kærby Ad) 7 Valg af revisor Dirigenten konstaterede ingen indsigelser, og Revisor Kovsted & Skovgård A/S blev genvalgt. Pkt. 8 Eventuelt Dirigenten oplyste af punktet eventuelt var til for at alt kunne vendes, men intet besluttes. Først på talerstolen var Søren Bøgede Andersen (SBA), Floradenmark: Vigtigt med en klar rollefordeling mellem producenter og salg. Lagde endvidere op til diskussion omkring en omlægning af strukturen i foreningen og så frem til et tilpasset samarbejde med Danske Prydplanter. Resultatet af afstemning forelå. Dirigenten konstaterede, at ud af de 33 stemmer, havde 19 stemt ja, 1 blankt, og 13 nej til forslaget, der således ikke blev vedtaget eftersom det krævede minimum 22 positive tilkendegivelser. Bestyrelsen tog resultatet til efterretning. Kristian Madsen (KM), Gartneriet PKM, var næste mand på talerstolen. KM opfordrede til sammenhold og nytænkning i branchen frem for kopiering og indbyrdes kannibalisering. Øget fokus på at sælge dansk og bruge danskheden som vigtige parametre. Kaj Jørgensen (KJ), Gartneriet Unique Flowers, udtrykte ønske om kommentarer til Handelsbetingelser, som bestyrelsen kan arbejde videre med. Tog afstand fra Florahollands betingelser, idet det var vigtigere at finde sine egne ben, som kunne bruges som aktivt salgsparameter.

9 Cees Kuypers (CAK), GASA Group, fremhævede innovation og samarbejde som fokusområder for branchen og foreningen i fremtiden. CAK understregede vigtigheden af ikke at stille sig ringere end konkurrenterne i fremtidens marked. CAK anførte endvidere, at holdbarhed i stigende grad er udtryk for kvalitet, som kan bruges i markedsføringen. SBA var herefter igen på talerstolen, hvor han plæderede for at afskaffe 96 timers reglen. Ønskede ansvaret overladt til salgsselskaberne og ikke gartnerne. CAK svarede hertil, der var tale om to forhold: 1. De synlige fejl og mangler, som skal reklameres, allersenest dagen efter kl Ved usynlige fejl bør fristen forlænges. SBA replicerede, at skjulte fejl og mangler formentlig ville skyldes noget kulturmæssigt, dvs. andre varer til andre kunder ville være behæftet med de samme fejl. I det tilfælde bør ansvaret påhvile grossisten. Flemming Kofoed (FK), Gartneriet Kofoed, stillede spørgsmålet om, hvorvidt måling af temperatur og fugtighed ville betyde en meromkostning for gartnere, grossister eller vognmænd. CAK svarede, at omkostningen ved ikke at gøre det, formentlig ville være større. Samhandelsbetingelser er vigtige for at kunne regulere forhold til kunden. KM fulgte op på diskussionen omkring transport og pointerede: 1. vigtigheden i at finde det rigtige system til måling i bilerne. 2. vigtigheden i at tage stikprøve af partierne ude i gartnerierne. SBA foreslog hertil, at man tog udgangspunkt i VGB (den hollandske grossistforening) og sammenholdt disse med de danske. Næste til at betræde talerstolen var Thomas Kjær Larsen (TKL), Gartneriet Møllerhøj, der udbad sig retningslinjer for Handelsbetingelserne i forhold til direkte salg med fx store kæder. HS svarede hertil, at såfremt blot den ene part er medlem af DP, er det foreningens regler der er gældende. Dog med det forbehold, at aftaler parterne, at det er kundens betingelser, der er gældende, får disse forrang. Jørgen K. Andersen (JKA), Gartneriet Thoruplund, roste de gode indlæg, og så frem til en konstruktiv debat i bestyrelsen med fælles mål at løfte ambitionsniveau omkring kvalitet. Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere kommentarer, takkede for god ro og orden og overlod hermed ordet til Hans Schultz, som på vegne af bestyrelsen talte til den afgående bestyrelsesformand Kaj Jørgensen. Han roste KJ for hans kæmpe arbejdsindsats, der har varet siden 2001 og de deraf store resultater, som præger branchen i dag. Roste hans store loyalitet og ønskede ham held og lykke med sine nye udfordringer. Kaj Jørgensen takkede kort.

10 Generalforsamlingen sluttede kl Den 1. marts 2012 Lone Taklo Godkendt af dirigent Niels Borum 7. marts, 2012 Af dirigenten Niels Borum Det underskrevne referat ligger i foreningens sekretariat.

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler.

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler. Referat fra Topdanmarks ordinære generalforsamling 15. april 2015 År 2015 d. 15. april, kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Topdanmark A/S i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4,

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand.

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand. Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011 på Hotel Nyborg Strand. Erik Vigsø bød velkommen og vi sang Til vor lille gerning ud. Derefter bød han velkommen til den

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Det 13. årsmøde. Færgekredsen Scandlines

Det 13. årsmøde. Færgekredsen Scandlines Det 13. årsmøde I Færgekredsen Scandlines afholdes Tirsdag den 30. oktober 2012 kl. 13.30 I Navigatørernes hus Havnegade 55, 1058 København K. Efter årsmødet - cirka kl. 1700 - er kredsen vært ved et måltid

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde 15. marts 2012 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Fremlæggelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere