Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 29. februar 2012 på Hotel Nyborg Strand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 29. februar 2012 på Hotel Nyborg Strand"

Transkript

1 Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 29. februar 2012 på Hotel Nyborg Strand Dagorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Aflæggelse af årsrapport med årsberetning samt forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af næste års kontingent 4. Indkomne forslag: Forslag 1: Revidering af Handelsbetingelserne Forslag 2: Ændring til vedtægternes 12 Kontingent 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt *** 33 stemmeberettigede deltog i generalforsamlingen, der blev indledt kl med velkomst af bestyrelsesformand Kaj Jørgensen, Gartneriet Unique Flowers. Ad) 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere På vegne af bestyrelsens foreslog formanden Niels Borum til dirigent. Der var ingen indsigelser, og dirigenten konstaterede efter indsættelsen som det første, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet iht. Danske Prydplanters vedtægter, i.e. ved to annonceringer i Gartnertidende samt indkaldelse via mail senest d. 14. februar Næste punkt for dirigenten var at finde en dirigent. Lone Taklo blev foreslået som referent. Ingen indsigelse. Idet der skulle være afstemning under punkt 4 om Indkomne forslag, skulle der vælges 3 stemmetællere:

2 Martin Estad, Euroflora; Ib Nygaard, Gartneriet Ib Nygaard og Ole Timmermann, Gartneriet Timmermann. Herefter opridsede dirigenten kort proceduren for afstemning med fuldmagt. Ad) 2 Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år Bestyrelsesformand Kaj Jørgensen aflagde herefter bestyrelsens beretning for 2011, som var tilgået medlemmerne skriftligt med til alle medlemmer d. 21. februar Som supplement til den skriftlige beretning ønskede formanden at uddybe følgende tre fokuspunkter: - Green Business & Logistic Intelligence - Handelsbetingelser - Transportoptimering Den mundtlige beretning blev traditionen tro indledt med en kort status for omsætningen i 2011: Afsætningsmæssigt endte 2011 på niveau med 2010, idet indeks på Danpot sluttede i indeks 100,2. April måned havde været god, mens maj og juni skuffede. Ligeledes havde august, september og oktober ikke levet op til forventningerne grundet regn. Prisindekset var mere positivt med et slutindeks på 103. Så trods store udsving i starten af året, havde prisindekset stabiliseret sig og akkumuleret set steget lidt. Konklusionen var, at afsætningsmæssigt gav udviklingerne for året anledning behersket begejstring. Ad) Green Business & Logistic Intelligence Formanden gav et overblik over forløbet i projektet, Green Business & Logistic Intelligence, der startede i I løbet af 2011 har fokus ligget på udvikling, herunder værktøjsmoduler til fx planlægning og programmering. Der er således nu udviklet et nyt fundament i form af Danpot C5 systemet, der integrerer alle moduler og giver mulighed for til- og fravalg af programmer i forhold til standard ERP-systemet Microsoft C5. Alle programmer vil være tilgængelige i 2012, hvor test og implementering, herunder uddannelsesforløb for C5, finder sted. Uddannelsesforløbet på C5 forventes at starte op umiddelbart efter sommerferien. Der er foreløbig tre test piloter tilmeldt, og formanden udbad sig endnu syv deltagere for at have en gruppe, der kan udveksle erfaringer om de udfordringer, det nye system giver, inden det kommer ud på markedet/gartnerierne. Ad) Handelsbetingelser Danske Prydplanters bestyrelse har i løbet af 2011 med hjælp fra en arbejdsgruppe haft Handelsbetingelserne er under revidering med to formål: - at forenkle og ajourføre Handelsbetingelserne - at skabe konkurrencefordel via attraktive betingelser for kunderne Det ønskelige er, at de kan stå på bagsiden af et A4, men det har vist sig ikke at være praktisk muligt. Handelsbetingelserne var ikke blevet færdigudarbejdede til generalforsamlingen som planlagt.

3 Der er enighed om 95 % af indholdet, men der er brug for flere indspil, så betingelserne bliver så anvendelige som muligt, pointerede formanden. Formanden gjorde opmærksom på, at Containeraftalen, der ikke indgår i Handelsbetingelserne, samt den nye problematik omkring hylder ville blive taget op som debatpunkt senere. I Handelsbetingelserne krævede følgende punkter yderligere præcisering, inden de kunne indgå som punkter i Handelsbetingelserne eller som bilag/protokollater: a) Mangler og reklamationer Formanden pointerede, at der i Holland findes en ubetinget rettighed til at reklamere, mens de danske betingelser giver en frist på 48 timer, dog maksimeret til 96 timer fra sælgers levering til køber. Danmark bør forholde sig til den hollandske model og matche disse betingelser. Denne dimension er stadig under drøftelse. b) Nettopriser For sammenlignelighedens skyld bør man også i Danmark indføre Nettopriser hurtigst muligt. Definition af nettopris, samt hvad kan der lægges til af ydelser, skal udarbejdes. Muligt allerede at indføre i Danpot i dag, men skal også være kompatibelt hos salgsselskaberne for at kunne være effektivt. c) Købsaftale og hensigtserklæringer Sidstnævnte bruges mere og mere i branchen efter devisen hellere en god hensigtserklæring end en dårlig købsaftale. d) Sanktionsmuligheder ved for sene indlevering. Definition af, hvordan de skal anvendes, skal udarbejdes. Hvor sent kan salgsselskaber fx afvise en vare? Vigtigt at forstå eksportørernes udfordringer, idet en forsinket kasse planter, kan forsinke hele ordren. e) Transportforhold Som udgangspunkt må varen ikke have lidt overlast inden den ankommer ved slutbrugeren. Det stiller skærpede krav til de danske transportører, som har andre udfordringer end de hollandske: I Holland kører hele træk med samme kultur, mens forskellige planter blandes i danske transporter. Større opmærksomhed på samme kulturer og øget fokus på transportører er ønskeligt. Ud fra en log-bog skal man efterfølgende kunne afgøre, om transporten har været forsvarlig. Det kræver et regelsæt samt dokumentation af henholdsvis temperatur og luftfugtighed. Og måske endda Ethyl, såfremt dette er muligt. f) Reklamationer Ved synlige fejl og mangler er der enighed om, at de skal reklameres på dagen - eller senest kl. 10 den følgende dag. Dokumentation af i form af billedmateriale bør kunne stilles som krav. Og endeligt bør varerne forefindes på adressen og må ikke være videresendt til kunden. Hele proceduren skal strammes op, og fremover skal leverancen kontrolleres af salgsselskaber før levering ved udfyldning af standardskema.

4 Mht. de 96 timer er det rimeligt i forhold til fx Rusland og Italien. Varer transporten mere end 72 timer, skal kunden altid have 24 timer til at reklamere ikke synlige fejl og mangler. Reklamationer på Ikke synlige fejl bør ligeledes struktureres og reguleres. En mulighed er den hollandske model, hvor en kunde kan reklamere og for egen regning kræve en ekstern konsulent til at vurdere det. Er det det gartnerens fejl, skal han betale. Modellen er stadig under diskussion, planteavlskonsulenter kan muligvis inddrages til formålet. Danmark har ikke de bedste rammebetingelser for at producere i EU, så vores konkurrenceparameter er hele pakken fra producent til salg til transportør til kunden. Det mål skal nås i fællesskab. På sigt kan Floradania evt. bruges til vise hele setup'et på messerne. Formandens konklusion var således helhedspakken som konkurrenceparameter og større krav til transportørerne. Ad 3) Transportoptimering Det tredje og sidste punkt i den mundtlige del af årsberetningen var om transportoptimering. I løbet af 2010 udarbejdede Danske Prydplanter folderen Optimal planteholdbarhed under Transport med angivelse af større krav til transport, herunder temperaturstyring, fugtighedsstyring og konsekvensen af enthylen på planterne. I 2011 videreudbyggede man denne folder ved at udarbejde en vejledning til transport af planter til messerne i regi af Floradania Marketing. Denne har haft en god effekt, og forventes ligeledes udbygget. Slutteligt har foreningen nu i højere grad inddraget transportforholdene i Handelsbetingelserne i forventning om, at optimerede transportforhold bliver et salgsparameter fra Danmark i fremtiden. Med afslutningen på den mundtlige beretning takkede formanden for de 10 år, han havde kunnet aflægge beretning på vegne af bestyrelsen. Herefter åbnede dirigenten op for debat om formandens beretning. Dirigenten udbad sig bemærkninger og gjorde opmærksom på, at af hensyn til referatudfærdigelse blev alle kommentarer og indlæg båndet, og at bemærkninger derfor bedes fremsat med angivelse af navn og firma. Første debattør på podiet var formand for FloraDenmark Søren Bøgede Andersen (SBA), som med sine ca. 60 medlemmer pointerede vigtigheden af, at Handelsbetingelserne bliver udfærdiget til gavn for alle. Han listede følgende punkter og ønsker: - Implementering af FIK-koder hos Danpot-opkoblede selskaber - Samlefakturaer, i.e. at flere leverancer samles på én faktura for at have fordelen af factoringselskabet og kunne minimere udgifterne til administration. - Brug afregningslister som en del af factoringselskabets forretningsgang. - Synlig afregning fra salgsselskaberne i.f.m. inddragelsen af kreditnota på fakturaer. - Rimelig rente på hurtigafregning i relation til betalingsbetingelser. - De 72 timers reklamationsfrist ikke rimeligt at lægge 24 timer oveni, da potteplanter er let fordærvelige.

5 - Klarhed hvilke hollandske regler der henvises til er det salgsbetingelser eller indkøbsbetingelser? Gælder samme vilkår over for kunder? - Spørgsmål om returnering af hylder, hvis Containercentralen nægter at reparere dem. Til debat senere. Herefter gik ordet til Dansk Gartneris formand Kristian Madsen (KM), der indledningsvis takkede den afgående formand for Danske Prydplanter for hans store indsats for branchen. KM hilste opprioriteringen af transportspørgsmålet velkomment og fokuserede på, hvad der fremadrettet kan gøres. Danske transportører skal kunne matche de hollandske. Så frem til en løsning med mindre spild og gladere forbrugere. Hans Schultz (HS), adm. direktør for Bøg Madsen fik nu ordet. Takkede KM for opmærksomheden på transportanliggendet, som hermed havde fået en mere offensiv tilgang samt et udgangspunkt. HS opfordrede til at indtage en fælles holdning til CC-hylder. I relation til FIK-koder og samlefakturaer udtrykte HS ønske om at optimere fakturering, så det blev effektivt for alle led i kæden. Dette vil give nogle udfordringer for IT-systemerne, men vigtigt at finde en optimal samhandelsform. Mht. betalingsbetingelser anførte HS, at aktører i branchen har valgt, at disse aftaler skal være individuelle. HS gentog ønsket om at Handelsbetingelser havde ligget klar til generalforsamlingen, men hellere et grundigt forarbejde, da der er mange nuancer i de enkelte punkter endnu, end en for hastigt gennemført ændring med uhensigtsmæssige tiltag. HS anførte, at kopiering af den hollandske leveringsmodel til FloraHolland ikke er vejen frem, da uens vikår på for mange områder. Endeligt fremhævede HS at parametrene for måling af temperatur og fugtighed ville være et godt udgangspunkt for behandling af reklamationer, jf. Handelsbetingelserne. Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var flere bemærkninger, og formandens beretning blev bragt til afstemning. Dirigenten pointerede, at stemmesedlerne var med henblik på ændring af Handelsbetingelserne, hvorfor afstemning foregik ved håndsoprækning. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. Ad) 3 Aflæggelse af årsrapport med årsberetning samt forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af næste års kontingent Direktør for Danske Prydplanter, Peter Larsen-Ledet (PLL), gennemgik årsrapporten i hovedpunkter. Årsrapporten samt Specifikationer var udsendt til medlemmerne fjorten dage forinden generalforsamlingen, d.v.s. d. 15. februar 2012.

6 PLL indledte med en overordnet gennemgang af resultatet for En positiv afvigelse på indtægtssiden kunne tilskrives tilskuddene fra Dansk Eksportråd, som har betydet kr. mere i indtægt end budgetteret. Omkostningssiden afveg imidlertid med ca. samme beløb, idet tilskuddet var videreformidlet til medlemmerne, der fik beløbet retur som tilskud på standleje og transport på messerne IPM 2011, Elmia Garden 2011 og Miflor Desuden konstaterede PLL at afvigelsen i primær drift var acceptabel, da omkostningerne først og fremmest skyldes færre udviklingsomkostninger i forbindelse med Green Business & Logistic Intelligence, der kørte forskudt i forhold til det ansøgte og således til det oprindelige budget. Endelig var resultatet for 2011 påvirket i positiv retning af et mindre underskud end budgetteret fra datterog associerede selskaber, idet resultatet her viste et underskud på kr i stedet for budgetteret et underskud på kr Resultatet viste således et minus på kr i stedet for budgetterede minus kr. 1,2 mio. Herefter blev balancen gennemgået. Under aktiver blev punktet tilgodehavender kort kommenteret, hvor en stigning i forhold til 2010 regnskabet var et større tilgodehavende hos henholdsvis Danmarks Eksportråd for messerne Flormart og Elmia Garden samt ikke mindst afregning af tysk moms for IPM samt IPM PLL garanterede imidlertid med revisorens godkendende nik, at disse udestående forventes inddrevet i Under passiverne i Danske Prydplanters regnskab kommenterede PLL kort, at de hensatte midler skyldes mindre aktivitet end forventet i 2010 og derfor var midlerne fortsat hensatte i For god ordens skyld bemærkede PLL imidlertid, at puljen var blevet aktiveret i 2012 til IPM 2012, hvor man mod forventning ikke havde modtaget tilskud fra Eksportrådet. Årsrapporten blev herefter indstillet til afstemning, og uden indsigelser kunne dirigenten konstatere, at årsrapporten 2011 var vedtaget. Fremlæggelse af Danske Prydplanters reviderede budget stod PLL ligeledes for. PLL pointerede, at Danske Prydplanters budget for 2012 var blevet godkendt på den ekstraordinære generalforsamling i juni 2011, mens det på dagens generalforsamling var budgettet for 2013, der skulle stemmes om. Der var følgende kommentarer til budgettet: - Forsigtigt budget Danmarks Eksportråd er i spil, men det er endnu uvist, om der bevilges tilskud - Nedsættelse af promilleafgiften i juni betød mindre i indtægt og dermed færre aktiviteter - Ønske om Pristalsregulering af kontingent, sat på under punkt 5 i dagsordenen - Ordinært resultat på minus kr , hvilket resultatet fra Danpot skulle modsvare Fastsættelse af promillen til Produktionsafgiftsfonden for 2013 på 2,00 promille blev til indstillet til afstemning på baggrund af Handlingsplan for Dirigenten konstaterede vedtagelse af forslaget. Satserne for medlemskontingentet i foreningen blev kort opridset. Bestyrelsen anmodede om at kontingentet blev bibeholdt, dog med mulighed for en pristalsregulering, såfremt vedtaget under punkt 5.

7 Kontingentet blev bragt til afstemning og vedtaget. Herefter blev budgettet 2012 bragt til afstemning. Dirigenten konstaterede vedtagelse af budgettet for PLL fremlagde herefter Floradanias regnskab for 2011 til information. Anførte, at det positive resultat på kr på aktionærernes anmodning var blevet overført til Højere grad af brugerbetaling fra gartnerne er en konsekvens af de færre midler. Produktkatalog over Floradanias ydelser blev præsenteret og lagt frem til deltagerne. Ad) 4 Indkomne forslag Dirigenten oplyste om to indkomne forslag: 1. Ændring af Handelsbetingelserne. 2. Ændring til vedtægternes 12 kontingent. Automatisk pristalsregulering af kontingentet til Danske Prydplanter, samt specificeringer af indberetningspligt datter, søster og moderselskaber. Begge forslag var tilgået fra bestyrelsen. Indstiller havde imidlertid anmodet om, at forslag 1 blev flyttet til Eventuelt, idet punktet ikke skulle til afstemning. Formanden motiverede til vedtagelse af forslag 2 med en nødvendig pristalsregulering for at følge den almindelige prisstigning samt inflation. For anden del af forslaget, angående indberetningspligt for datter, søster og moderselskaber, blev det opfordret til, at alle medlemmer var med til at betale til de fælles aktiviteter efter lige vilkår. Dirigenten udbad sig herefter kommentarer. Kristian Madsen (KM), Gartneriet PKM, var først på talerstolen. Havde økonomien som kernepunkt. Roste Danske Prydplanters arbejde og manede til øget brugerbetaling. Opfordrede til at ansøge om EU-midler evt. sammen med Tyskland og andre EU-lande. Kaj Jørgensen (KJ) bakkede op om indlægget og opfordrede producenterne til at støtte op om processen og gå i dialog med Floradania om ønske til fremtidige projekter. Talte for at få pristalsregulering vedtaget. Niels Henrik Jensen, fra Gartneriet Nido, tog til genmæle og anførte det urimelige i, at kontingentet steg pr. automatik, når planterne ikke steg tilsvarende. Herefter blev forslaget bragt til afstemning med brug af stemmesedler. Dirigenten påpegede, at vedtagelse kun kunne ske ved minimum 2/3 flertal. Aktivering af stemmetællere. Imens stemmerne blev talt op fik dirigenten på bestyrelsens opfordring videre med dagsordenen. Ad) 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen På årets generelforsamling var der, i henhold til vedtægternes 10, én repræsentant fra salgsselskabsgruppen og to repræsentanter fra producentgruppen på valg.

8 Fra salgsselskabsgruppen: - Cees Kuypers, GASA GROUP A/S Producentgruppen: - Kaj Jørgensen, Gartneriet Danflora - Christen Karstensen, Vester Bryndum Gartneri Cees Kuypers og Christen Karstensen modtog genvalg. Dirigenten oplyste, at der ved opstillingsfristens udløb den 1. februar var indkommet ét forslag til kandidater i producentgruppen; i.e. Thomas Offer Madsen, Gartneriet Offer Madsen. Dirigenten konstaterede, at eftersom der ikke var modkandidater, var Thomas Offer Madsen at betragte som indvalgt. Ad) 6 Valg af suppleanter til bestyrelsen Dirigenten konstaterede genvalg de nuværende kandidater: - Michael Solberg, Euroflora - Claus Petersen, Gartneriet Kærby Ad) 7 Valg af revisor Dirigenten konstaterede ingen indsigelser, og Revisor Kovsted & Skovgård A/S blev genvalgt. Pkt. 8 Eventuelt Dirigenten oplyste af punktet eventuelt var til for at alt kunne vendes, men intet besluttes. Først på talerstolen var Søren Bøgede Andersen (SBA), Floradenmark: Vigtigt med en klar rollefordeling mellem producenter og salg. Lagde endvidere op til diskussion omkring en omlægning af strukturen i foreningen og så frem til et tilpasset samarbejde med Danske Prydplanter. Resultatet af afstemning forelå. Dirigenten konstaterede, at ud af de 33 stemmer, havde 19 stemt ja, 1 blankt, og 13 nej til forslaget, der således ikke blev vedtaget eftersom det krævede minimum 22 positive tilkendegivelser. Bestyrelsen tog resultatet til efterretning. Kristian Madsen (KM), Gartneriet PKM, var næste mand på talerstolen. KM opfordrede til sammenhold og nytænkning i branchen frem for kopiering og indbyrdes kannibalisering. Øget fokus på at sælge dansk og bruge danskheden som vigtige parametre. Kaj Jørgensen (KJ), Gartneriet Unique Flowers, udtrykte ønske om kommentarer til Handelsbetingelser, som bestyrelsen kan arbejde videre med. Tog afstand fra Florahollands betingelser, idet det var vigtigere at finde sine egne ben, som kunne bruges som aktivt salgsparameter.

9 Cees Kuypers (CAK), GASA Group, fremhævede innovation og samarbejde som fokusområder for branchen og foreningen i fremtiden. CAK understregede vigtigheden af ikke at stille sig ringere end konkurrenterne i fremtidens marked. CAK anførte endvidere, at holdbarhed i stigende grad er udtryk for kvalitet, som kan bruges i markedsføringen. SBA var herefter igen på talerstolen, hvor han plæderede for at afskaffe 96 timers reglen. Ønskede ansvaret overladt til salgsselskaberne og ikke gartnerne. CAK svarede hertil, der var tale om to forhold: 1. De synlige fejl og mangler, som skal reklameres, allersenest dagen efter kl Ved usynlige fejl bør fristen forlænges. SBA replicerede, at skjulte fejl og mangler formentlig ville skyldes noget kulturmæssigt, dvs. andre varer til andre kunder ville være behæftet med de samme fejl. I det tilfælde bør ansvaret påhvile grossisten. Flemming Kofoed (FK), Gartneriet Kofoed, stillede spørgsmålet om, hvorvidt måling af temperatur og fugtighed ville betyde en meromkostning for gartnere, grossister eller vognmænd. CAK svarede, at omkostningen ved ikke at gøre det, formentlig ville være større. Samhandelsbetingelser er vigtige for at kunne regulere forhold til kunden. KM fulgte op på diskussionen omkring transport og pointerede: 1. vigtigheden i at finde det rigtige system til måling i bilerne. 2. vigtigheden i at tage stikprøve af partierne ude i gartnerierne. SBA foreslog hertil, at man tog udgangspunkt i VGB (den hollandske grossistforening) og sammenholdt disse med de danske. Næste til at betræde talerstolen var Thomas Kjær Larsen (TKL), Gartneriet Møllerhøj, der udbad sig retningslinjer for Handelsbetingelserne i forhold til direkte salg med fx store kæder. HS svarede hertil, at såfremt blot den ene part er medlem af DP, er det foreningens regler der er gældende. Dog med det forbehold, at aftaler parterne, at det er kundens betingelser, der er gældende, får disse forrang. Jørgen K. Andersen (JKA), Gartneriet Thoruplund, roste de gode indlæg, og så frem til en konstruktiv debat i bestyrelsen med fælles mål at løfte ambitionsniveau omkring kvalitet. Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere kommentarer, takkede for god ro og orden og overlod hermed ordet til Hans Schultz, som på vegne af bestyrelsen talte til den afgående bestyrelsesformand Kaj Jørgensen. Han roste KJ for hans kæmpe arbejdsindsats, der har varet siden 2001 og de deraf store resultater, som præger branchen i dag. Roste hans store loyalitet og ønskede ham held og lykke med sine nye udfordringer. Kaj Jørgensen takkede kort.

10 Generalforsamlingen sluttede kl Den 1. marts 2012 Lone Taklo Godkendt af dirigent Niels Borum 7. marts, 2012 Af dirigenten Niels Borum Det underskrevne referat ligger i foreningens sekretariat.

Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 27. februar 2013 på Hotel Nyborg Strand

Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 27. februar 2013 på Hotel Nyborg Strand Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 27. februar 2013 på Hotel Nyborg Strand Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling Onsdag den 26. februar 2014 på Best western Hotel Nyborg Strand

Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling Onsdag den 26. februar 2014 på Best western Hotel Nyborg Strand Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling Onsdag den 26. februar 2014 på Best western Hotel Nyborg Strand Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter Dagsorden: 1. Valg af dirigent,

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Bilag 7: Protokollat til Flora Danias Handelsbetingelser vedrørende Reklamationer

Bilag 7: Protokollat til Flora Danias Handelsbetingelser vedrørende Reklamationer Flora Danias Vilkår for levering af potteplanter fra gartnerier i Danmark Bilag 7: Protokollat til Flora Danias Handelsbetingelser vedrørende Reklamationer Formål Formålet med dette protokollat er at fastholde

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Referat ved Flora Danias Generalforsamling Onsdag den 25. februar 2015 på Hotel Nyborg Strand

Referat ved Flora Danias Generalforsamling Onsdag den 25. februar 2015 på Hotel Nyborg Strand Referat ved Flora Danias Generalforsamling Onsdag den 25. februar 2015 på Hotel Nyborg Strand Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 29.03.2007 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 64 stemmesedler, heraf 9 ved fuldmagt. Der var i alt 69 fremmødte. Referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ KØBENHAVN S, 26. marts 2017

Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ KØBENHAVN S, 26. marts 2017 Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ 20 2300 KØBENHAVN S, 26. marts 2017 Generalforsamlingen startede kl. 10:20. Der var 53 medlemmer repræsenteret 1. Valg

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2006, onsdag den 25. oktober, kl. 18,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11 4000 Roskilde. Tilstede

Læs mere

Stormøde: Evaluering af messer. Onsdag den 27. november. Kl

Stormøde: Evaluering af messer. Onsdag den 27. november. Kl Stormøde: Evaluering af messer Onsdag den 27. november Kl. 14.00-16.00 Agenda: 1. Velkomst Ved formanden for Udstillingsudvalget og Floradania Marketing 2. Opsamling fra Evalueringsmøder messer a. IPM

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 1. Velkomst og valg af dirigent Bestyrelsesformanden Peter Fly Hansen bød velkommen. Antal fremmødte: 17 ved start og 19 ved

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 24.04.2013 OG NYE VEDTÆGTER. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 Selskabsmeddelelse nr. 4/2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR. 15300574 År 2013,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011

UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011 Til Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4-2011 Skive, 22. marts 2011 UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011 År 2011, den 22. marts, afholdtes kl. 17.30

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat. 31. oktober Hotel Arnbjerg. Søren Kold. Peer Søndergaard Larsen

Referat. 31. oktober Hotel Arnbjerg. Søren Kold. Peer Søndergaard Larsen Returadresse: Varde Antenneforening, c/o Dansk Kabel TV, Skjoldsgade 49, 6700 Esbjerg 31. oktober 2016 Referat Mødedato og tid 31. oktober 2016, kl. 19.30 Sted Mødeleder Referent Hotel Arnbjerg Søren Kold

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted Vedtægter for Oecon I Odense E16 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Oecon i Odense. Foreningen har hjemsted ved Syddansk Universitet, campus Odense. 2 Foreningens formål Foreningen har til formål,

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Kjøgegaarden

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Kjøgegaarden Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kjøgegaarden Afholdt tirsdag d. 28. april 2015 kl. 19:00. Valby Kulturhus, Teatersalen på Valgårdsvej 4. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg

Læs mere

REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud

REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.30 i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet.

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. REFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009 Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. Forretningsorden for mødet blev omdelt og godkendt. 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling 109 I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 19. mar. 2009 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 56 stemmesedler heraf 15 ved fuldmagt Der var i alt 63 fremmødte

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Punkt 1 Valg af dirigent Søren Kløjgaard indstillede på hovedbestyrelsens vegne advokat Henrik Oehlenschläger som dirigent.

Læs mere

Referat af DUNs generalforsamling søndag den 2. marts 2003 i København.

Referat af DUNs generalforsamling søndag den 2. marts 2003 i København. Referat af DUNs generalforsamling søndag den 2. marts 2003 i København. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse. 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål

Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål www.genanvendbiomasse.dk Referat, Generalforsamling den 20. april 2007 kl. 10:00 Landbrugsraadet, Axeltorv 3, 1609 Kbh.

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere