Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 29. februar 2012 på Hotel Nyborg Strand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 29. februar 2012 på Hotel Nyborg Strand"

Transkript

1 Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 29. februar 2012 på Hotel Nyborg Strand Dagorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Aflæggelse af årsrapport med årsberetning samt forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af næste års kontingent 4. Indkomne forslag: Forslag 1: Revidering af Handelsbetingelserne Forslag 2: Ændring til vedtægternes 12 Kontingent 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt *** 33 stemmeberettigede deltog i generalforsamlingen, der blev indledt kl med velkomst af bestyrelsesformand Kaj Jørgensen, Gartneriet Unique Flowers. Ad) 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere På vegne af bestyrelsens foreslog formanden Niels Borum til dirigent. Der var ingen indsigelser, og dirigenten konstaterede efter indsættelsen som det første, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet iht. Danske Prydplanters vedtægter, i.e. ved to annonceringer i Gartnertidende samt indkaldelse via mail senest d. 14. februar Næste punkt for dirigenten var at finde en dirigent. Lone Taklo blev foreslået som referent. Ingen indsigelse. Idet der skulle være afstemning under punkt 4 om Indkomne forslag, skulle der vælges 3 stemmetællere:

2 Martin Estad, Euroflora; Ib Nygaard, Gartneriet Ib Nygaard og Ole Timmermann, Gartneriet Timmermann. Herefter opridsede dirigenten kort proceduren for afstemning med fuldmagt. Ad) 2 Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år Bestyrelsesformand Kaj Jørgensen aflagde herefter bestyrelsens beretning for 2011, som var tilgået medlemmerne skriftligt med til alle medlemmer d. 21. februar Som supplement til den skriftlige beretning ønskede formanden at uddybe følgende tre fokuspunkter: - Green Business & Logistic Intelligence - Handelsbetingelser - Transportoptimering Den mundtlige beretning blev traditionen tro indledt med en kort status for omsætningen i 2011: Afsætningsmæssigt endte 2011 på niveau med 2010, idet indeks på Danpot sluttede i indeks 100,2. April måned havde været god, mens maj og juni skuffede. Ligeledes havde august, september og oktober ikke levet op til forventningerne grundet regn. Prisindekset var mere positivt med et slutindeks på 103. Så trods store udsving i starten af året, havde prisindekset stabiliseret sig og akkumuleret set steget lidt. Konklusionen var, at afsætningsmæssigt gav udviklingerne for året anledning behersket begejstring. Ad) Green Business & Logistic Intelligence Formanden gav et overblik over forløbet i projektet, Green Business & Logistic Intelligence, der startede i I løbet af 2011 har fokus ligget på udvikling, herunder værktøjsmoduler til fx planlægning og programmering. Der er således nu udviklet et nyt fundament i form af Danpot C5 systemet, der integrerer alle moduler og giver mulighed for til- og fravalg af programmer i forhold til standard ERP-systemet Microsoft C5. Alle programmer vil være tilgængelige i 2012, hvor test og implementering, herunder uddannelsesforløb for C5, finder sted. Uddannelsesforløbet på C5 forventes at starte op umiddelbart efter sommerferien. Der er foreløbig tre test piloter tilmeldt, og formanden udbad sig endnu syv deltagere for at have en gruppe, der kan udveksle erfaringer om de udfordringer, det nye system giver, inden det kommer ud på markedet/gartnerierne. Ad) Handelsbetingelser Danske Prydplanters bestyrelse har i løbet af 2011 med hjælp fra en arbejdsgruppe haft Handelsbetingelserne er under revidering med to formål: - at forenkle og ajourføre Handelsbetingelserne - at skabe konkurrencefordel via attraktive betingelser for kunderne Det ønskelige er, at de kan stå på bagsiden af et A4, men det har vist sig ikke at være praktisk muligt. Handelsbetingelserne var ikke blevet færdigudarbejdede til generalforsamlingen som planlagt.

3 Der er enighed om 95 % af indholdet, men der er brug for flere indspil, så betingelserne bliver så anvendelige som muligt, pointerede formanden. Formanden gjorde opmærksom på, at Containeraftalen, der ikke indgår i Handelsbetingelserne, samt den nye problematik omkring hylder ville blive taget op som debatpunkt senere. I Handelsbetingelserne krævede følgende punkter yderligere præcisering, inden de kunne indgå som punkter i Handelsbetingelserne eller som bilag/protokollater: a) Mangler og reklamationer Formanden pointerede, at der i Holland findes en ubetinget rettighed til at reklamere, mens de danske betingelser giver en frist på 48 timer, dog maksimeret til 96 timer fra sælgers levering til køber. Danmark bør forholde sig til den hollandske model og matche disse betingelser. Denne dimension er stadig under drøftelse. b) Nettopriser For sammenlignelighedens skyld bør man også i Danmark indføre Nettopriser hurtigst muligt. Definition af nettopris, samt hvad kan der lægges til af ydelser, skal udarbejdes. Muligt allerede at indføre i Danpot i dag, men skal også være kompatibelt hos salgsselskaberne for at kunne være effektivt. c) Købsaftale og hensigtserklæringer Sidstnævnte bruges mere og mere i branchen efter devisen hellere en god hensigtserklæring end en dårlig købsaftale. d) Sanktionsmuligheder ved for sene indlevering. Definition af, hvordan de skal anvendes, skal udarbejdes. Hvor sent kan salgsselskaber fx afvise en vare? Vigtigt at forstå eksportørernes udfordringer, idet en forsinket kasse planter, kan forsinke hele ordren. e) Transportforhold Som udgangspunkt må varen ikke have lidt overlast inden den ankommer ved slutbrugeren. Det stiller skærpede krav til de danske transportører, som har andre udfordringer end de hollandske: I Holland kører hele træk med samme kultur, mens forskellige planter blandes i danske transporter. Større opmærksomhed på samme kulturer og øget fokus på transportører er ønskeligt. Ud fra en log-bog skal man efterfølgende kunne afgøre, om transporten har været forsvarlig. Det kræver et regelsæt samt dokumentation af henholdsvis temperatur og luftfugtighed. Og måske endda Ethyl, såfremt dette er muligt. f) Reklamationer Ved synlige fejl og mangler er der enighed om, at de skal reklameres på dagen - eller senest kl. 10 den følgende dag. Dokumentation af i form af billedmateriale bør kunne stilles som krav. Og endeligt bør varerne forefindes på adressen og må ikke være videresendt til kunden. Hele proceduren skal strammes op, og fremover skal leverancen kontrolleres af salgsselskaber før levering ved udfyldning af standardskema.

4 Mht. de 96 timer er det rimeligt i forhold til fx Rusland og Italien. Varer transporten mere end 72 timer, skal kunden altid have 24 timer til at reklamere ikke synlige fejl og mangler. Reklamationer på Ikke synlige fejl bør ligeledes struktureres og reguleres. En mulighed er den hollandske model, hvor en kunde kan reklamere og for egen regning kræve en ekstern konsulent til at vurdere det. Er det det gartnerens fejl, skal han betale. Modellen er stadig under diskussion, planteavlskonsulenter kan muligvis inddrages til formålet. Danmark har ikke de bedste rammebetingelser for at producere i EU, så vores konkurrenceparameter er hele pakken fra producent til salg til transportør til kunden. Det mål skal nås i fællesskab. På sigt kan Floradania evt. bruges til vise hele setup'et på messerne. Formandens konklusion var således helhedspakken som konkurrenceparameter og større krav til transportørerne. Ad 3) Transportoptimering Det tredje og sidste punkt i den mundtlige del af årsberetningen var om transportoptimering. I løbet af 2010 udarbejdede Danske Prydplanter folderen Optimal planteholdbarhed under Transport med angivelse af større krav til transport, herunder temperaturstyring, fugtighedsstyring og konsekvensen af enthylen på planterne. I 2011 videreudbyggede man denne folder ved at udarbejde en vejledning til transport af planter til messerne i regi af Floradania Marketing. Denne har haft en god effekt, og forventes ligeledes udbygget. Slutteligt har foreningen nu i højere grad inddraget transportforholdene i Handelsbetingelserne i forventning om, at optimerede transportforhold bliver et salgsparameter fra Danmark i fremtiden. Med afslutningen på den mundtlige beretning takkede formanden for de 10 år, han havde kunnet aflægge beretning på vegne af bestyrelsen. Herefter åbnede dirigenten op for debat om formandens beretning. Dirigenten udbad sig bemærkninger og gjorde opmærksom på, at af hensyn til referatudfærdigelse blev alle kommentarer og indlæg båndet, og at bemærkninger derfor bedes fremsat med angivelse af navn og firma. Første debattør på podiet var formand for FloraDenmark Søren Bøgede Andersen (SBA), som med sine ca. 60 medlemmer pointerede vigtigheden af, at Handelsbetingelserne bliver udfærdiget til gavn for alle. Han listede følgende punkter og ønsker: - Implementering af FIK-koder hos Danpot-opkoblede selskaber - Samlefakturaer, i.e. at flere leverancer samles på én faktura for at have fordelen af factoringselskabet og kunne minimere udgifterne til administration. - Brug afregningslister som en del af factoringselskabets forretningsgang. - Synlig afregning fra salgsselskaberne i.f.m. inddragelsen af kreditnota på fakturaer. - Rimelig rente på hurtigafregning i relation til betalingsbetingelser. - De 72 timers reklamationsfrist ikke rimeligt at lægge 24 timer oveni, da potteplanter er let fordærvelige.

5 - Klarhed hvilke hollandske regler der henvises til er det salgsbetingelser eller indkøbsbetingelser? Gælder samme vilkår over for kunder? - Spørgsmål om returnering af hylder, hvis Containercentralen nægter at reparere dem. Til debat senere. Herefter gik ordet til Dansk Gartneris formand Kristian Madsen (KM), der indledningsvis takkede den afgående formand for Danske Prydplanter for hans store indsats for branchen. KM hilste opprioriteringen af transportspørgsmålet velkomment og fokuserede på, hvad der fremadrettet kan gøres. Danske transportører skal kunne matche de hollandske. Så frem til en løsning med mindre spild og gladere forbrugere. Hans Schultz (HS), adm. direktør for Bøg Madsen fik nu ordet. Takkede KM for opmærksomheden på transportanliggendet, som hermed havde fået en mere offensiv tilgang samt et udgangspunkt. HS opfordrede til at indtage en fælles holdning til CC-hylder. I relation til FIK-koder og samlefakturaer udtrykte HS ønske om at optimere fakturering, så det blev effektivt for alle led i kæden. Dette vil give nogle udfordringer for IT-systemerne, men vigtigt at finde en optimal samhandelsform. Mht. betalingsbetingelser anførte HS, at aktører i branchen har valgt, at disse aftaler skal være individuelle. HS gentog ønsket om at Handelsbetingelser havde ligget klar til generalforsamlingen, men hellere et grundigt forarbejde, da der er mange nuancer i de enkelte punkter endnu, end en for hastigt gennemført ændring med uhensigtsmæssige tiltag. HS anførte, at kopiering af den hollandske leveringsmodel til FloraHolland ikke er vejen frem, da uens vikår på for mange områder. Endeligt fremhævede HS at parametrene for måling af temperatur og fugtighed ville være et godt udgangspunkt for behandling af reklamationer, jf. Handelsbetingelserne. Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var flere bemærkninger, og formandens beretning blev bragt til afstemning. Dirigenten pointerede, at stemmesedlerne var med henblik på ændring af Handelsbetingelserne, hvorfor afstemning foregik ved håndsoprækning. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. Ad) 3 Aflæggelse af årsrapport med årsberetning samt forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af næste års kontingent Direktør for Danske Prydplanter, Peter Larsen-Ledet (PLL), gennemgik årsrapporten i hovedpunkter. Årsrapporten samt Specifikationer var udsendt til medlemmerne fjorten dage forinden generalforsamlingen, d.v.s. d. 15. februar 2012.

6 PLL indledte med en overordnet gennemgang af resultatet for En positiv afvigelse på indtægtssiden kunne tilskrives tilskuddene fra Dansk Eksportråd, som har betydet kr. mere i indtægt end budgetteret. Omkostningssiden afveg imidlertid med ca. samme beløb, idet tilskuddet var videreformidlet til medlemmerne, der fik beløbet retur som tilskud på standleje og transport på messerne IPM 2011, Elmia Garden 2011 og Miflor Desuden konstaterede PLL at afvigelsen i primær drift var acceptabel, da omkostningerne først og fremmest skyldes færre udviklingsomkostninger i forbindelse med Green Business & Logistic Intelligence, der kørte forskudt i forhold til det ansøgte og således til det oprindelige budget. Endelig var resultatet for 2011 påvirket i positiv retning af et mindre underskud end budgetteret fra datterog associerede selskaber, idet resultatet her viste et underskud på kr i stedet for budgetteret et underskud på kr Resultatet viste således et minus på kr i stedet for budgetterede minus kr. 1,2 mio. Herefter blev balancen gennemgået. Under aktiver blev punktet tilgodehavender kort kommenteret, hvor en stigning i forhold til 2010 regnskabet var et større tilgodehavende hos henholdsvis Danmarks Eksportråd for messerne Flormart og Elmia Garden samt ikke mindst afregning af tysk moms for IPM samt IPM PLL garanterede imidlertid med revisorens godkendende nik, at disse udestående forventes inddrevet i Under passiverne i Danske Prydplanters regnskab kommenterede PLL kort, at de hensatte midler skyldes mindre aktivitet end forventet i 2010 og derfor var midlerne fortsat hensatte i For god ordens skyld bemærkede PLL imidlertid, at puljen var blevet aktiveret i 2012 til IPM 2012, hvor man mod forventning ikke havde modtaget tilskud fra Eksportrådet. Årsrapporten blev herefter indstillet til afstemning, og uden indsigelser kunne dirigenten konstatere, at årsrapporten 2011 var vedtaget. Fremlæggelse af Danske Prydplanters reviderede budget stod PLL ligeledes for. PLL pointerede, at Danske Prydplanters budget for 2012 var blevet godkendt på den ekstraordinære generalforsamling i juni 2011, mens det på dagens generalforsamling var budgettet for 2013, der skulle stemmes om. Der var følgende kommentarer til budgettet: - Forsigtigt budget Danmarks Eksportråd er i spil, men det er endnu uvist, om der bevilges tilskud - Nedsættelse af promilleafgiften i juni betød mindre i indtægt og dermed færre aktiviteter - Ønske om Pristalsregulering af kontingent, sat på under punkt 5 i dagsordenen - Ordinært resultat på minus kr , hvilket resultatet fra Danpot skulle modsvare Fastsættelse af promillen til Produktionsafgiftsfonden for 2013 på 2,00 promille blev til indstillet til afstemning på baggrund af Handlingsplan for Dirigenten konstaterede vedtagelse af forslaget. Satserne for medlemskontingentet i foreningen blev kort opridset. Bestyrelsen anmodede om at kontingentet blev bibeholdt, dog med mulighed for en pristalsregulering, såfremt vedtaget under punkt 5.

7 Kontingentet blev bragt til afstemning og vedtaget. Herefter blev budgettet 2012 bragt til afstemning. Dirigenten konstaterede vedtagelse af budgettet for PLL fremlagde herefter Floradanias regnskab for 2011 til information. Anførte, at det positive resultat på kr på aktionærernes anmodning var blevet overført til Højere grad af brugerbetaling fra gartnerne er en konsekvens af de færre midler. Produktkatalog over Floradanias ydelser blev præsenteret og lagt frem til deltagerne. Ad) 4 Indkomne forslag Dirigenten oplyste om to indkomne forslag: 1. Ændring af Handelsbetingelserne. 2. Ændring til vedtægternes 12 kontingent. Automatisk pristalsregulering af kontingentet til Danske Prydplanter, samt specificeringer af indberetningspligt datter, søster og moderselskaber. Begge forslag var tilgået fra bestyrelsen. Indstiller havde imidlertid anmodet om, at forslag 1 blev flyttet til Eventuelt, idet punktet ikke skulle til afstemning. Formanden motiverede til vedtagelse af forslag 2 med en nødvendig pristalsregulering for at følge den almindelige prisstigning samt inflation. For anden del af forslaget, angående indberetningspligt for datter, søster og moderselskaber, blev det opfordret til, at alle medlemmer var med til at betale til de fælles aktiviteter efter lige vilkår. Dirigenten udbad sig herefter kommentarer. Kristian Madsen (KM), Gartneriet PKM, var først på talerstolen. Havde økonomien som kernepunkt. Roste Danske Prydplanters arbejde og manede til øget brugerbetaling. Opfordrede til at ansøge om EU-midler evt. sammen med Tyskland og andre EU-lande. Kaj Jørgensen (KJ) bakkede op om indlægget og opfordrede producenterne til at støtte op om processen og gå i dialog med Floradania om ønske til fremtidige projekter. Talte for at få pristalsregulering vedtaget. Niels Henrik Jensen, fra Gartneriet Nido, tog til genmæle og anførte det urimelige i, at kontingentet steg pr. automatik, når planterne ikke steg tilsvarende. Herefter blev forslaget bragt til afstemning med brug af stemmesedler. Dirigenten påpegede, at vedtagelse kun kunne ske ved minimum 2/3 flertal. Aktivering af stemmetællere. Imens stemmerne blev talt op fik dirigenten på bestyrelsens opfordring videre med dagsordenen. Ad) 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen På årets generelforsamling var der, i henhold til vedtægternes 10, én repræsentant fra salgsselskabsgruppen og to repræsentanter fra producentgruppen på valg.

8 Fra salgsselskabsgruppen: - Cees Kuypers, GASA GROUP A/S Producentgruppen: - Kaj Jørgensen, Gartneriet Danflora - Christen Karstensen, Vester Bryndum Gartneri Cees Kuypers og Christen Karstensen modtog genvalg. Dirigenten oplyste, at der ved opstillingsfristens udløb den 1. februar var indkommet ét forslag til kandidater i producentgruppen; i.e. Thomas Offer Madsen, Gartneriet Offer Madsen. Dirigenten konstaterede, at eftersom der ikke var modkandidater, var Thomas Offer Madsen at betragte som indvalgt. Ad) 6 Valg af suppleanter til bestyrelsen Dirigenten konstaterede genvalg de nuværende kandidater: - Michael Solberg, Euroflora - Claus Petersen, Gartneriet Kærby Ad) 7 Valg af revisor Dirigenten konstaterede ingen indsigelser, og Revisor Kovsted & Skovgård A/S blev genvalgt. Pkt. 8 Eventuelt Dirigenten oplyste af punktet eventuelt var til for at alt kunne vendes, men intet besluttes. Først på talerstolen var Søren Bøgede Andersen (SBA), Floradenmark: Vigtigt med en klar rollefordeling mellem producenter og salg. Lagde endvidere op til diskussion omkring en omlægning af strukturen i foreningen og så frem til et tilpasset samarbejde med Danske Prydplanter. Resultatet af afstemning forelå. Dirigenten konstaterede, at ud af de 33 stemmer, havde 19 stemt ja, 1 blankt, og 13 nej til forslaget, der således ikke blev vedtaget eftersom det krævede minimum 22 positive tilkendegivelser. Bestyrelsen tog resultatet til efterretning. Kristian Madsen (KM), Gartneriet PKM, var næste mand på talerstolen. KM opfordrede til sammenhold og nytænkning i branchen frem for kopiering og indbyrdes kannibalisering. Øget fokus på at sælge dansk og bruge danskheden som vigtige parametre. Kaj Jørgensen (KJ), Gartneriet Unique Flowers, udtrykte ønske om kommentarer til Handelsbetingelser, som bestyrelsen kan arbejde videre med. Tog afstand fra Florahollands betingelser, idet det var vigtigere at finde sine egne ben, som kunne bruges som aktivt salgsparameter.

9 Cees Kuypers (CAK), GASA Group, fremhævede innovation og samarbejde som fokusområder for branchen og foreningen i fremtiden. CAK understregede vigtigheden af ikke at stille sig ringere end konkurrenterne i fremtidens marked. CAK anførte endvidere, at holdbarhed i stigende grad er udtryk for kvalitet, som kan bruges i markedsføringen. SBA var herefter igen på talerstolen, hvor han plæderede for at afskaffe 96 timers reglen. Ønskede ansvaret overladt til salgsselskaberne og ikke gartnerne. CAK svarede hertil, der var tale om to forhold: 1. De synlige fejl og mangler, som skal reklameres, allersenest dagen efter kl Ved usynlige fejl bør fristen forlænges. SBA replicerede, at skjulte fejl og mangler formentlig ville skyldes noget kulturmæssigt, dvs. andre varer til andre kunder ville være behæftet med de samme fejl. I det tilfælde bør ansvaret påhvile grossisten. Flemming Kofoed (FK), Gartneriet Kofoed, stillede spørgsmålet om, hvorvidt måling af temperatur og fugtighed ville betyde en meromkostning for gartnere, grossister eller vognmænd. CAK svarede, at omkostningen ved ikke at gøre det, formentlig ville være større. Samhandelsbetingelser er vigtige for at kunne regulere forhold til kunden. KM fulgte op på diskussionen omkring transport og pointerede: 1. vigtigheden i at finde det rigtige system til måling i bilerne. 2. vigtigheden i at tage stikprøve af partierne ude i gartnerierne. SBA foreslog hertil, at man tog udgangspunkt i VGB (den hollandske grossistforening) og sammenholdt disse med de danske. Næste til at betræde talerstolen var Thomas Kjær Larsen (TKL), Gartneriet Møllerhøj, der udbad sig retningslinjer for Handelsbetingelserne i forhold til direkte salg med fx store kæder. HS svarede hertil, at såfremt blot den ene part er medlem af DP, er det foreningens regler der er gældende. Dog med det forbehold, at aftaler parterne, at det er kundens betingelser, der er gældende, får disse forrang. Jørgen K. Andersen (JKA), Gartneriet Thoruplund, roste de gode indlæg, og så frem til en konstruktiv debat i bestyrelsen med fælles mål at løfte ambitionsniveau omkring kvalitet. Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere kommentarer, takkede for god ro og orden og overlod hermed ordet til Hans Schultz, som på vegne af bestyrelsen talte til den afgående bestyrelsesformand Kaj Jørgensen. Han roste KJ for hans kæmpe arbejdsindsats, der har varet siden 2001 og de deraf store resultater, som præger branchen i dag. Roste hans store loyalitet og ønskede ham held og lykke med sine nye udfordringer. Kaj Jørgensen takkede kort.

10 Generalforsamlingen sluttede kl Den 1. marts 2012 Lone Taklo Godkendt af dirigent Niels Borum 7. marts, 2012 Af dirigenten Niels Borum Det underskrevne referat ligger i foreningens sekretariat.

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Punkt 1 Valg af dirigent Søren Kløjgaard indstillede på hovedbestyrelsens vegne advokat Henrik Oehlenschläger som dirigent.

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN Advokatpartnerselskab 28117 US/BM 12. juni 2012 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Selskab: Viborg Fjernvarme. Dato: Onsdag, den 6. juni 2012 kl. 19.00 Sted:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling 587/flb Flemming Bie flb@valdal.com Til medlemmerne af Gårdlauget Grønneport Referat af ordinær generalforsamling afholdt i Gårdlauget Grønneport hos Valdal Advokatfirma, Øster Allé 33, 2100 København

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2008, torsdag den 23. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11, 4000 Roskilde. Tilstede

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005.

Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005. Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005. Dagsorden ifølge vedtægterne. Valg af stemmetællere og dirigent. 1. Godkendelse af formandens beretning. 2. Godkendelse

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Kolonihavehave forbundets lokaler i Odense, mandag den 27. februar 2012. 63 stemmeberettigede var fremmødt, samt

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Hyrdeengens Grundejerforening

Hyrdeengens Grundejerforening EMNE: Referat af generalforsamling den 12. marts 2008. STED: Pilehaveskolen. MØDEDELTAGERE FRA BESTYRELSEN: Niels Gøtche (NG) Hanne Jarlhelt (HJ) Anne Dorte Hansen (ADH) Michael Jarlbæk (MJ) MENIGE MEDLEMMER:

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT fra generalforsamlingen i PostNord AB (publ), org. nr. 556771-2640, afholdt den 23. april 2015 kl. 11.00 i selskabets lokaler i Solna

REFERAT fra generalforsamlingen i PostNord AB (publ), org. nr. 556771-2640, afholdt den 23. april 2015 kl. 11.00 i selskabets lokaler i Solna 1 REFERAT fra generalforsamlingen i PostNord AB (publ), org. nr. 556771-2640, afholdt den 23. april 2015 kl. 11.00 i selskabets lokaler i Solna I oversættelsen af denne regnskabsmeddelelse der udvist den

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere