DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS"

Transkript

1

2 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET C. No. 6. BERETNING OM DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS FOR ÅARET FRA 1 JULI 1873 TIL 1 JULI IIP,GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRË. CHRISTIANIA, TRYKT I DI.. STEENSKE llog'paykkeh:

3

4 BERETNING O M BEN HOME LANDBRITHSKOLE I AAS FRA 1 JULI 1873 TIL 1 JULI 1874.

5

6 1 1 Jeg bar herved den Ære at afgive den befalede Beretning om Skolens Virksomhed for Tidsrummet fra Iste Juli 1873 til iste Juli For Oversigtens Skyld meddeles først et kort Sammendrag af Skolens ekonomjske Stilling ved Begyndelsen sammenlignet med Slutningen af Regnskabsperioden, og medfølger der tilslut en Extrakt af Regnskabet, hvilken er affattet saavidt muligt i Overensstemmelse med Budgetkommiteens Indstilling til Starthingsbevilgningen i dennes enkelte Dele, 1 I indtæ gt: For Afstaaelse af Grustag og Vei til samme er indbetalt af Amtskommunen Ved Aarets Begyndelse udgjorde Skolens Ejendele Spd.,? Spd. Kassebeholdning Netto-Udbytte: Kreaturer.. 4, Af Jordbruget... 1, Inventarier: Skoven 1, a. Institutets: Haven I Skolens Brug 7, Drænsrør-Konto - 25 Hos Ekonomen, overtaget efter 3, Taxt Hvorfra gaar 8, Afskrivning paa 4 Debitorers Gjæld, b. Jordbrugets 5, ,732. tilsammen Diverse Beholdninger Diverse Fordringer. 1, Tab paa Fjøset Indestaaende i Aas Sparebank, Expropriationskapital ianledning Chaussé-Anlægget : Vinterbroen---Korsegaarden" Et paabegyndt Gjødselskur , Naar herfra trmkkes Skolens Gjæld.. 1, Udkommer som Beholdninc, ved Aarets Begyndelse. 19, I Tilskud fra Statskassen: Til lobende Udgifter" 4,700. Paabegyndelse af Aasmyrens Afgroftning 100. Reparation af Stald og Fjøs m. m.... 1,274. Spd. Transport 19, , Elevafgift ,750. Godtgjørelse af Jordbruget for Elevernes Arbeide i Løbet af Regnskabsaaret ,124. Tilbage Netto-Udbytte 3, , Forøget Værdi af Institutets Inventarier ved Aarets Slutning Tilsammen 30,

7 - C.. No. 6. Spd. g Spd. 13 Udgift: Diverse Lønninger.... 4, Kosthold samt Renholdelse og Opvartning til Ekonomen.. 3, Øvrige Udgifter til Institutet Inventarier for Institutet.. 1, Paabegyndelse af Aasmyrens Afgroftning Reparation af Staldbygningen og det i denne værende Fjøs Do. at det store Fjøs Opførelse af 2de ei endnu færdige Gjødselskur , Udlagte Omkostninger ved Fabrikation af Brændtorv til næste Aar (foruden et Belob af 76 Spd. 62 Sk., der er medgaaet til In v en t a rier for Brændtorvdriften, hvilken Sum er optaget blandt Beholdning af Inventarier ved Aarets Slut- Ding). Ved Regnskabsaarets Slutning udgjorde Skolens Eiendele : Kassebeholdning Kreaturer 5, Inventarier: a. Institutets.. 8, (hvoraf Ekonomen overtaget for 203. Sp 12). b. Jordbrugets.. 6, , Diverse Beholdninger.. 1, Diverse Fordringer Indestaaende Expropriationskapital i Aas Sparebank Tilsammen 22, ,363. Spd. Spd. Transport 22, , Naar herfra trækkes : Skolens Gjeld 3, Bliver Beholdningen 19, Tilsammen 30, Om Jordbruget og Avlingen. Af det dyrkede Areal er bleven anvendt: Ved Aasafdelingen: Til Brak 67-A Maal, - Rug 38 som gav 44Td., alts. pr. Maal 1,16Td. - Byg 49 T _ 1,66 - _ Bl.dkorn , Turnips /, ,10 - Grønfod. 10 f5u - Grmsland Skit Hø og 1,179 Ft Fro, 3,47 Skit - Poteter Td. altsaa pr. Maal _ 4 57 _I 12,08 Td. 503A- Maal. Ved Vollebmkatidelingen: Til Br ak 4G5 Maal, - Vaarhvede som gav 1701 Td., altsaa pr. Maal 1,89 Td. - Turnips 17 T6,56Ty altsaa pr. Maal 51,64 Td. - Havre 47 ituou altsaa pr. Maal 2,30 Td. Grønfoder 30-T5A - Græsland u4011, Slat Hø og 590 8' Frø, 2,96 Skit Maal. Ved Soraasafdelingen: Til Brak 33 3 Maal, - Hvede 53A- som gav 90-Ä-Td., altsaa pr. Maal 1,68 - Havre ,30 - Græsland Skit Hø, altsaa pr. Maal 4,13 Skit 183/8u Maal.

8 - C. No Sammendrag af Produktionen paa den samlede Eiendom. Areal. Hvede. Rug, Byg. Bland. korn. Havre. Sum Korn. Sum Turnips. Poteter. Rodfrug., Græsfrø ter. Aasafdelingen Volleboekafdelingen Søraasafdelingen Pladsen Aakerbakken og Gaardspl.. Tilsammen Maal. 503,2 367,3 183,8 1,054,3 Tdr. Tdr. I Tdr. Tdr. Tdr. Tdr i * 279* g , Tdr. 1, i 2,670 Tdr. Tdr. j 7;5 Skg 204 1, , , i 1,569 Fra den Iste Oktober 1872 til Iste Oktober 1873 er der udkjørt og anvendt: Til Brakmarken paa Aas 779 Læs Gjødsel (hvoraf 351 Sommerlæs h 3 Tdr. og 428 Vinterlæs à 4 Tdr.) Tdr. Poteter... Turnips og Grønfoder 524 Brakmarken paa Vollebmk Turnips og Grønfoder 400 Vaarsved. Brakmark. paa Somas Experimentalfeltet 40 (Vinterims h. 4 Td.).. 2,096 (Sommerlæs h 3 Td.). 2,190 (Vinterlæs h 4 Td.). 1, (595 Sommerlæs à 3 Td. 83 Vinterlæs A, 4 Td.) 2, Td Centn. Benmel og 13 Ctr. Poudr ,151 Læs Gjødsel Ingen Myrjord blev fremkjørt, da der ikke var Fore. Arbeidshestenes Antal var 11 om Høsten. I Februar indkjobtes 5 Arbeidsheste, saa at Antallet efter den Tid udgjorde 16 Arbeidsheste, hvortil kommer 2 Artilleriheste, 1 Hingst og 1 Fol, der blev født i Mai Maaned. Hestene have ialt udført 2,404 Dagsarbeider. Til Fodring er medgaaet 547 SkW Hø, 102 Skg 12 it Grope og Rugaffald samt 261 Td. Havre. For hver Hest bliver i Middeltal for det hele Aar den daglige Fodring 26 a' Hø og 5,38 O. Kraftfoder, foruden endel Grønfoder. Sammendrag af Jordbrugets Konto. Debet. Spd.ß Spd. Diverse Beholdninger ved Aarets Begyndelse Gaardsfaldmægtigens Kost og Lon 260. Elevernes Arbeide Folkets Arbeidskonto Diverse Akkordarbeider Hestenes Arbeids-Konto. 1, Reparationer af Bygninger Reparationer af Inventarier Lateris 2, ,888 Tdr. 29 Centn. Benmel 24 Ctr. Poudr. Spd.ß Spd. Transport 2, Skatter og Onera Udsæd af Korn, Fro og Rodfrugter Brænde, Stenkul og Skovmaterialier Tærskning og Gropning Diverse Udgifter Kunstig Gjødning Undermaal paa Kornvarer og Rodfrugter. 23. Berigtigelse 45. 3, Gevinst... 1, Kredit. Avling af 7501 Td. Kornvarer, heri indbefattet Letkorn.. 2, Gevinst paakornvarers Konto samt Overmaal Tilsammen 5, ,

9 8 C. No. 6. Spd. Spd. Transport 2, Aviing af Rodfrugter: 178i Td. gode Poteter a, 1 Spd bedærv. Do. a, 48 Sk Turnips A, 24 Sk Avling af 1,449 ti Timoteifrø à 8 Sk fl Kløverfrø à, 10 Sk Gevinst paa Frø-Konto Avling af 1,500 Skg Timoteihø 1 Spd. (30 Sk.... 2, Skg Timoteihalm A, 1 Spd ,349. Afgift af Husmandspladsene Favne Løvved i 2 Spd. 60 Sk Diverse Indtægter Diverse Beholdninger Sum 5, Veiret var særdeles fordelagtigt for Plantevæxten under Vaaren og Forsommeren i Vaarsmden, der blev udsaaet i Begyndelsen af Mai og indtil Midten af samme Maaned, kom i en tjenlig og godt tilberedt Jord, hvis Fugtighed blev underholdt ved oftere faldende Regnskurer. Man havde saaledes i Mai 11 og i Juni Maaned 12 Regndage wed en samlet Nedbør af 4 Decimaltommer en Regnmængde, som er meget sjelden i denne Egn. Høbjergningen, der paabegyncltes i Slutningen afjuni, fortsattes under temmelig fordelagtigt Veirlig, og der gjordes en rig Avling. Kornindhøstningen derimod var særdeles besværlig paa Grund af det stadige Regnveir, der indtraf fra Midten af August indtil Høstens Slutning. Følgen heraf var, at en hel Del Korn groede i Straaet, medens Avlingen stod uskaaret ude paa Marken, og meget gik tilspjlde paa, Ageren under selve Indhøstningen. Som Følge af det vedholdende Regnveir, blev man ganske hindret i Tilsaaningen af Aarets Brakland -- et Areal af omtrent 128 Maal ; thi kun 10 Maal heraf blev isaaet Rug og ca. 26 Maal Hvede. Som en Følge af den sene Indhøstning samt det vedholdende Regnveir, blev man ogsaa forhindret i Hostploiningens Udførelse. Vinteren var mild og uden Sne, hvorfor alle Vinterkjørsler maatte ske med Hjulredskab. Indeværende Aars Vaar var tør og ufordelagtig for Plantevoexten. I Mai og Juni Maaneder faldt der idethele ikke mere end 1,34 Decimaltommer Regn fordelt paa 14 Regndage ialt, hvoraf Folgen blev, at den udtørkede Jord aldrig fik tilstrækkelig Fugtighed til at Plantevæxten kunde trives. I Begyndelsen af Mai Maaned paabegyndtes Afgroftningen af Aasmyren og samtidig hermed tillige Torvtagning til Brænde. Brændtorv forekommer i Myrens Udkanter til en Bredde fra 10 til 30 Alen ; længere ind i Myren er Torvjorden bedækket af ufrugtbar Hvidmose fra 4 til 8 a, 9 Fods Dybde, hvilken maa borttages, for at man kan komme til Torvjorden ; men dette vil fortiden blive et for kostbart Arbeide at udføre, hvorfor Torvtaget maa indskrænkes til den ovenfor nævnte Bredde. Der er ialt dette Aar optaget noget over 2,000 Tdr. tilberedt tør Tory til Brænde, hvilket Kvantum ifølge Beregning skulde modsvare omtrent Favne Granved. Dersom de fornødne Midler bevilges til Fortsættelse af Myrens Afgroftning, og under Forudsætning af, at man kan erholde den nødvendige Arbeidsstyrke til Torvtagningen for en nogenlunde rimelig Pris, er det Meningen at udvide Torvtagningen til næste Aar i den Udstrækping, at det skal være tilstrækkeligt til Brænde for Aaret. Da det meste af Torvjorden er af den Beskaffenhed, at den ikke kan optages som Skjær eller Stiktorv eftersom den ikke bar tilstrækkelig Sammenhæng -, er Torvtilvirkningen foregaaet ved Æltning. Den af Mosen optagne Torvmasse er bleven æltet paa en Kran, der er indrettet som en almindelig Lerkran, kun med den Forskjel, at Knivene her sidde noget tættere. Den med Vand æltede, grodformige Masse heldes derpaa i Træformer af 12 Tommers Længde og 3 Tommers Tykkelse og 30 saadanne Former indeholdes i hver Ramme. Nogle Minutter efter Ihældingen oploftes Rammen og Torven beholder sin før givne Form. Naar Torven bliver fast, opsættes den først paa Kant og siden i koniske Houge til Tørkning. Hertil medgaar 3 a, 4 Uger, og Torven er nu tør og fast til Brænde samt færdig at indføres i Hus. Et Arbeidslag paa 5 Mand, 1 Fruentimmer og en halvvoxen Gut har paa denne beskrevne Maade tilvirket 3,150 Stkr. Torv pr. Dag, hvilket modsvarer omtrent 52 Tønder i tørket Tilstand. Haven og Planteskolen. Fra den iste Juli 1873 til den 30te Juni 1874 er der ialt bleven solgt af Haven 18,962 Trær og Planter, hvoraf 3,277 forædlede Frugttrær og 2,715 Frugtbuske. Efterspørgslen efter Planteskolens Produkter ere frem-

10 C. No. 6. deles i Stigende og overstiger langt de Forraad, man til Dato har havt, uagtet disse ikke saa ubetydeligt ere blevne forøgede. Vinteren gjorde stor Skade paa de unge 1 Trær i Planteskolen, saaat flere Tusinde af disse ere blevue uduelige til Salg eller Udplantning, hvilket atter har virket tilbage paa de sidste Aar. Grundforbedringer saasom Dybgravning og Bortrydning af Sten er bleven udfort paa endel af de Stykker, som i de folgende Aar skulle benyttes til Planteskole. Frugttræerne i den for endel Aar siden paabegyndte Frugthave har i de sidste Aar mere almindeligt begyndt at bære Frugt af god Udvikling, isoer de mere haardfore Sorter. lt I nogle af de foregaaende Somre og isærdeleshed Sommeren 1873 vare de hervferende Frugttrær meget hjemsøgte af Æblevikleren (Tortrix pomona), men besynderligt nok vare disse ganske forsvundne i Sommeren 1874; sandsynligvis har den sidste eiendommelige Vinter bidraget sit til disse Skadedyrs Udryddelse. At Havens Nettoudbytte mar viser sig mindre end i de foregaaende Aar, maa tilskrives de højere Arbeidspriser samt de ikke saa ubetydelige Udvidelser og Grundforbedringer, der ere foretagne. Anlæg af levende Hegn er bleven fortsat med, hvortil i det forløbne Aar er bleven benyttet Caragana arboreseens siberisk Ærttræ, der paa andre Steder har vist sig meget god til Sftengselshækker. Af de ældre Hækker viser den almindelige Hvidtorn at være den bedste, og hvor man vil have beskyttende og prydende Stængsel ogsaa for Vinteren, synes den almindelige Gran og Ædelgranen at burde foretrækkes. Havens Konto for Aaret udviser: Debet. Spd. //el Samtlige Arbeidsomkostninger tilligemed Gartnerens Honorar Indkjøb af Træer, Planter og Fro Materialier Ved Slidning af Inventarier Trykningsomkostninger Remitterede Troer 11, 12 Gevinst , Solgte Trær, Buskvwxter Kredit. 1, , Experimentalfeltet. I Aarets Lob er hertil anvendt diverse Arbeidsudgifter m. m. for et Belob af. Verkstederne. Debet. Beholdning af Materialier ved Aarets Begyndelse Diverse Arbeidsudgifter Materialier Kul og Ved Fragt og Transportomkostninger Vedligeholdelse af Inventarier samt kasserede Do Kredit. Diverse Arbeider, udførte for Fremmede Nye Redskaber til Salg Bygningsreparationer og Nybygningsarbeider for Jordbruget.. Bygningsreparationer for Institutet. Reparationer af Jordbrugets Inventarier af Institutets Nye Inventarier til Jordbruget Hesteskoning Diverse Inventarier til Fabrikation afbrtendtorv Arbeider for Jordbruget Beholdning af Materialier Fjøsdriften. Ved Aarets Begyndelse havdes i Behold: 2 Tyre. 59 Kjør. 6 Kviger. 15 Kalve. 82 Stkr. Dyr. Fødte i Aarets Lob 45 Kalve. Indkjøbt.. 1 Tyr. Tilsammen 128 Stykker. 2 Spd. g , ,

11 1 0 C. No. 6. Derimod er i Aarets Lob: Solgt. 8 Kalve. 2 Kjør. 1 Kvige. 1 Tyr. 12 Stykker. Slagtet 6 Kalve. 4 Kjør. 10 Døde (hvoraf 1 dødfødt).. 10 Beholdningen af levende Kreature ved Aarets Slutning: 2 Tyre. 56 Kjør. 13 Kviger. 25 Kalve. 96 Fjøsets Konto. Debet. Tilsammen 128 Stykker, Spd. 312,640 it Ho og Timoteibalm 1, ,703 - Rapskager ,213 - Linkager Grope ,310 Tdr. Turnips Poteter. Di 24 Til Kalvene: 9,176 Potter nysiet Melk ,519 skummet Do , Kjernemelk.. 3 Medicin 11, 72 Belysning Folkets Aflønning., Salt, Feielimer og diverse Udgifter SPd. 2, Tilsammen 3, Spd. Kredit. 90,190 Potter nysiletmelk à 24 Sk. 1, i 264 Gjetmelk t 24 Sk , Gevinst paa Kreaturs Konto Huders Meieridriften Diverse Berigtigelsesposter Tab Tilsammen 3, Melkekjørne og de storre Kreature have daglig i Vinterens Lob erholdt i Gjennemsnit : 12 g' Hø Kraftfoder Turnips Halmhakkelse. De mindre Kreature, nemlig Kviger og Ungtyrer, have faaet Foder i Forhold til deres Størrelse. I Middeltal kommer paa disse med en Gjennemsnitsvægt af 350 it levende Vægt -- daglig : 6 Ft Ho. - Halmhakkelse Turnips. 0,s - Kraftfoder. Denne Fodring, som efter Beregning udgjorde omtrent 3 1,i Del af Kreaturenes levende Vægt i Høværdi og som altsaa maa betragtes som fuldkommen tilstrekkelig, har ikke hvad Melkeudbyttet angaar vist sig at modsvare Beregningen, hvilket formodentlig har sin Aarsag deri, at baade Halm- og Høfoder, der dette Aar vistnok gav meget i Vægt, paa Grund af det vedholdende Regnveir har været af mindre Næringsværdi en Erfaring, som har været temmelig almindelig i denne Egn, idet man overalt bar hørt Klage over, at Fodret var udrøit. Af 50 Kjør, der har tilhørt Fjøset det hele Aar, er erholdt 83,171 Potter Melk eller i Gjennemsnit pr. Ko 1,663 Potter ; heraf kommer paa Ayrshireraeen 1,829, paa Halvblodsracen 1,756, paa Telemarksracen 1,520 og paa indkjøbte svenske Kjør 1,532 Potter gjennemsnitlig pr. Dyr. Desuden er af Kviger og saadanne Dyr, som inden Aarets Udgang er bleven solgt eller slagtet, erholdt 7,019 Potter, saa at det hele Melkeudbytte udgjør 90,190 Potter.

12 HCCHC -N M I-. Cn Ln Cn cx) CD c:d C:D t-- r-, (7.) 001 r-q -IN 't CM CD t-- in CM c:d CO VD,71.14 cc VD CN,C14 C:D CM t-- CO C:D t-- t-- cr:, C7,) c:d cfd CD,-4 t-- CM v-r CX) Cn CM C I Cn, C:D CX) VZ C9,11c4) t-. C) LCZ c:d c Cn C:DìC c7; cr.) CX) CX) CX) Cn VD,14CM VD CM CM CIN.41 'PK C. No. ',II t-- VD CD,14 C:D CO LCD r-. CM LCD cx) CM CX) C:: CD In r-4 GNI VZ cx) 't co CC cr-q CM cx) VD, t-- cx),t CM GN1 CM CM GN1 GNI C.,..,1"! TM Z-C CO,i C4 C:) C'eZ S i (:) CD C, :1,...1 :17Z CYt *lladv 1 Cn " C:D L.- CD Cn CD CD c t Cn CD CM c:d CX) vd CM,14 CM G,1 CM r-.4,..0 CM. '14 1 CM T.. Cn,--1 "t", LC.) CM "1, I.-- C: CM,-..,7M in '11 I Cn,f S litb It 1. Gx " C'l "tm (;) L O,-.4 a'1 C:n G* n,..4 CM CM CM r--i,-.4 L'' VI ''' 7,."2, I-7 C.,;! T i I ','( 1 00 r:t*.t 00,W.1.-{ -4, viimagad r-4 ic CrZ CO Cr., VZ C...:' ;., -...i i-.1 T... /...q Ci: C:, 0!D ',...4 i lf:, 1 I 0(*) V...i IC-Z, ir:, C:7 'Z.Z, Of) T...i r-.4,...i r...4 I.) %MU r 1 CD, CD, CMt LCZ LCZ C.C.D VZ CX) t-- VZ CM GNI CX) co -tm t-- CM CY) ci) In CC r-4 Cn "rd.aactulaaaa...tacrua&ox 1i - C:D t-- In CK) i Cn Gn,7H C:D Cn Cn Cn Gn CN C,1 r-4,-4 CN GN r-4 C:D CD CM CIO i Cn CD cx) )CZ VZ VZ Cn In co Cn, CD CD Gn CM CM r".1 c:d 1CZ CX) VD i C7)" (7) t t vz CX),714 CO c-- c:d CN C,1 CM Co CD,f Cn c:d CM (X) CD *1-.4 C7-7) Cn Cn C. CM CM CO CX) t in CO r-4 CM CN cac c:1.) c.? ce *.I C:D VD CO t-- C:D CD C:D CAD 1 t CC CX) c:d CD C5' C) C:D C:D Cn Cn '11 Cf.) VZ T-4 CM CO CM Cn '714C41.10 Ln CX) CC) Cn CX) CX) r-4 GN4 GNI GN1 r CM CM (4.),T= *aaquio4das,--in '-i,,, Cn r-l.i 1 CC) Cn VZ CCD Cf.: CM C... CO! C:7 CCD VD '1", C.. Cn CO '14 CJO CX) CX) LCD CM d'i VZ C:7,7ri C:7 CC CM GO C.. C:7 VD CM VD CM Cn LCD CM CO,..--i VZ CM r... CM,.. Cn 1.-.,..1 Gn Cq r-1 A "-IN ,, 't CO 1,--1 CM CM CM Cn CC,n k_c.',thi i,...i C5 : C47) CX) Cn '14 CX10 C:7 C.. CX) lsouy- CID Cn C.. VD LC.') ''71'i VD 71M VD CC),-4L'.. CC7 C... LCD CfD CX) C\1 VD - L'''N r-1 CI CM CM CM r--1 CM t40 Ur cel) LCD,c7 cn Cn C;) CM CM GN SN1 Ln c:d VD,7M VD Cn Cn Cn 1CD C:7 CM CC) LX) CX) CCC) CM 1.-4 r-4 r-4 GNI 1 tv) e-cz c9.t4 t. cc, c\i '7H cf cr.) 't cr.) 't CCCfD '14 "1, "7M N' L,. t,. L,. t.. t t,»t.. t,. t.. i. t,. t.. t.. t.. - * Cq LCD C:7 o Cn co CX) CO Cn VD VD VD th VD CM Ct N CC CD CM In VZ Ic CM VD '14 "14"1' '14 '14Ln Ln r-4 r-4 r-4

13 12 C. No Ht-A...0 D. C.C.D CO r. CX) LO C". C) In Gn C-J r. C..0 M X CO CS) '1, CM CXD CX) CM VD M m i_c LCD, E, t5 m,... C)., r--i ir, CI,.., CS)... CS).r, 1--4 (X) gti LCD LCD CM 'N,1 C-0, r. - e`s Ir. V.,,/, 4r, CI) -8 ;..., c,1 7-.., r. r. r. T-.4 r r. I-, T.-, T. r. CAD CXD CX) CX) Ln C:7 CM CM LCZ CO CM (:) L-- '7 1 Cn C) M r-q (:) C. C4),t14 r-.4 CD CX) 1 Cn "711., C1 M LCD CM CM cx) C:) M Cn I VD VD CD C:, C) C) '7t1 t'' r-4co M OK) 1-- C:7 C:7 CS, Ind CS, C.0 CC CXD C:) M C-0 r. 7-r C) C) CNI I 1111 f CM CX) VZ CX) CX) CC) C) CX) 0-.4 '00 CC) CLD r r' r. r. v., r-. C.* r-, r. T-, r-. G,1 Cr t-- CS, CX) M CM C) I 'II r. Cn CM CXD Cr C7J CX) C) CM VD CM CM r...4,""1r. 7-1 C5:' CM CX) Cs-. 1 Ce.) U0 Cl CNI UD LC (:) C- C C N CX) VZ CM Cr CM CC, CX) CM CM v-ui CM 1--4 T.. I-, CM CM CM 1.-4 (5' C:7 C:1 CM Z.:, VZ C:7,cti CO C:7 I-- C5,t1 cn,1 r-, L-- C:7 C:7 C:7 in c.:7 C4) LC C 'Duly co LCZ CM 'd1 C:7 r.n C t N CM CXD LCD COD r. CM CXD '14 VD C.,M VD CM r. r. GM CM G\11 r.. Gm am r-q cm G l (N G,1 SprU VD in In Cn CM CXD CC) VD VD L,C; ru ts CX) C4) VD ICJ 0- LCD CX) G'4 GM u-- CNI C.Z r-4,14 CX) C4) VD CI' "th Cn C) CM..9.) Can CC C-J N r-i cn N r-, G,4 csrz,, 11 CX) i "7h CSD c-- VZ!!',M 7t1M CC i au -nacim IC CM VD C:) ìc Cf) LCD (:) r-, 1-1 CM Cn T- 1 r- 4 '4.01 C:D L. (!-.0 C-. CM 1 cc,7h GN1 cx) Ln s q 1 CM r. r-, ',T111111l3r M CCD ; CX) C:D CXD CX) CX) i I Of) CK) LCD (',C) C,1 l j1 r- ci) C: C-0 ',t CO CM Ln t" C\1 LCD CZ) CM CO c-- C:7,-0 LrcX) GNI r-4 Cn CM r -4 r-. r-,t.-4 T.-4 C"r:,.t Jaccara,)a -IN I I VZ VZ GN1,:H C-0 CCD I CM '7..C.) 1CD C- CD CC) i C,1 '11 CI, GM r-4 in CO Y. C:1 M CC) G,1 ivd Ln Ca CID SN4 C:7 GNI,7M C:7 C:1 (::1 C r. r--4r- r VZ Cr, r-4 aactruaao isi L-- (:) I 1 1 C7-; rtl C:7 C:7 LCZ ìr7 CX), CX) CAD C:7 L-- c CX) C:1 c:7 r. CM CM r. C5 c:7 CM C:1l L-- C:1 In c:7 1:1 CX) c:7 C:1 L-- r-1 cl C:1 r-4 r Ce:, CM r...4 T-.4 r-4...-raqopio - aaqinaldas 1 HC1-1.1 C4) i CM Cf) (:) VDL C4) 1 I 1 cilcm t-. C'C'Z M "tm VD VD M N M VD kr: CM CM 4-4 r-4 r-4 ICJ r. C4) "A", M C:D CX) OI cx) c1 C:1 th V7 c:7 Cr CD r'.:d M M C:D C.% LCZ L-- r-, r-, c5 In cm CX) 1-.`0 C".. GM C-0 VZ CX) CX) CX) Cr C.) T-T4 r-4 Cn r-' r. CM - "isony i cm CM 714 rjl L-- C5 M Cr cx) LCZ C,4 Cn CX) T. Y. GM r fi C) Cf.) CO CD CM CM in C.:, Ii M '11CCD t:, t.. c CX) CZ) L-- C:7 VZ cf) GM CO rr, G\ C.; *Mir -- C`i GN j 1 C: C: r. C% cr7 VZ **ti LC'Z GN1 CM CO GM CO GM CK) CS7 CX) LCZ VD CM r., G'N T-, C) C) CXD C.) CD% Ln VZ CT.,, c-- cr7 LCD C...0 CC VD c:7 C:7 C7 CO VZ Cr, G,4 r-, GM CN r., to) = ti 1 CL., = 4,, a, c\ c.'. 73 a) 6) 'tn ':h VZ-CO VZ,th VZ cr7 eil til th VZ Cr VZ VZ Cn Cn 01i "14 t,0 t,. E.,. t,. 1,41 I,. t... t,01t I-0. C... L-0 C-0 t"... I- U t'. C-... GO, cl 0, cl.4.,,,i C 1 tn1,-, orin it,,,, r-v, in i, c,,,,,, 011,1 CliC CO:,-. CO,-H,..i.,H, cyz,7m L.CD, cx) (7) t-- cx) CX) C... C: '11 CO C7.) t- CO "14 CO C) -,110 Ln tci ic IJC CO CC CC CO CC, clezt,. t,. kr CM CM VD r--i T--i CM CM CM. CM

14 C. No Som det vil sees af Beholdningen den 30te Juni, er der i Aarets Lob bleven tillagt et storre Antal Kalve for at forynge Kreaturstammen, da mange af Dyrene ere gamle og bor udmønstres. Da Ostpriserne i de toregaaende Aar har været lave, er endel Forsøg bleven udført, for at komme efter, hvorvidt den skummede Melk skulde kunne udbringes til et større Beløb ved at give den i Ware Udstrækning til Opfødning af Kalve dels til Slagt og dels som Livkalve. Kalve, slagtede i en Alder af 5 h, G Uger, have givet 1 n' Kjød for hver 5te Pot Melk, de have fortæret, dog om Fradrag gjøres for Kalvens Vægt ved Fødselen er der medgaaet 9 Potter skummet Melk for at erholde 1 g Slagtevægt. Det saaledes af skummet Melk producerede Kalvekjød bliver paa langt nær ikke saa godt, som naar Kalven faar bare nysiet Melk, ligesom Slagterne hellerikke betale hine Slags Kalve saa højt, at Melken udbringes til ligesaameget som ved Ostproduktion, hvor man i ethvertfald foruden Vallen udbringer den skummede Melk til 1 Skilling pr. Pot. Hvorvidt det kan Wile sig at give skummet Melk i nogen længere Tid til Livkalve, kan først senere afgjøres, naar man har et storre Antal saadanne Tillægskalve, hvoraf man kan udfinde et Ckjennemsnitsresultat, det er imidlertid at formode, at denne Fremgangsmaade ikke er rigtig i ekonomisk Henseende. Mejeriet. Fra Fjøset er indkommet 90,190 Pot. nysilet Me K. indkjobt i Aarets Lob 59, ,029 Potter samt 264 Potter Gjetmelk. Heraf er forbrugt: Til Kalvene 9,176 Pot. h 21 Sk. 191 Spd. 20 Sk. Grisene 108 Do. 2 :30 - Solgt... 6,493 Do Til Meieriet 134,252 Do. 2, Gjør 150,029 Pot. 3,125 Spd. 72 Sk. De til Meieriet anvendte 134,252 Potter Melk har givet 7,862 g Smør samt 335 Potter Fløde, modsvarende ,053 4' Smør eller 1 Ft' Smør efter 16,6; Potter Melk. Af den til Smørproduktionen afsatte Melk er : Solgt.. 31,536 Potter Kalvene have faaet... 12,519 Lateris 44O5õ Potter Transport 44,055 Potter Grisene have faaet.. 2,667 Til Ostproduktion. 68,220 Tilsammen 114,942 Potter. Af disse 68,220 Potter Melk er tilvirket 412 Stkr. Nogeloste med en Vægt af 8,616 3, eller 1 g Ost efter 7,92 Potter skummet Melk. Af Mysost er produceret: 302 Stkr. A, 6 r.. 1,812 it Mysprim.. 2,088i - W Desuden er der givet til Grisene : 41,405 Potter Valle 10,494 Kjernemelk. Paa Grund af den vanskelige Afsætning af Mysost til stadigt dalende Priser i Forbindelse med de stegne Priser paa Brænde, indskjobtes i April Maaned Stkr. Smaagrise forat give Vallen til disse og derved faa erfaret, til hvor stor Pris denne kunde udbringes. De indkjøbte 12 Grise kostede i Indkjob 28 Spd. 96 Sk. De erholdt i Tiden fra 24de April 1873 til Iste Juli 1874: 153 Potter nysiet Melk h 2--A- Sk skum Kjernemelk à Skpd. 12 # Grope )-- Td. Turnips samt under den hele Tid ialt 43,361 Potter Valle, hvilke have givet eller 0,22 8k. pr. Pot. Tilsammen 260 Spd. 72 Sk. Ved Slagtning og Salg er de 12 Stkr. Grise bleven udbragt til Naar Afysprimen betales med 4 Sk. pr. g, udbringes Vallen i Brutto til 0,57 Sk., men med en Pris af 6 Sk. pr. g til 0,85 Sk. pr. rt. Herfra maa dog trækkes Udgifterne for den til Indkogningen forbrugte Ved. 211eieriets Konto. Deebt. Spd. Beholdning af Produkter ved Aarets Begyndelse Fra Fjøset er leveret: 90,190 Pot. nysiet Melk à 21 Sk. 1, i 264 Gjetmelk Do f indkjobt 59,839 Pot. Komelk à 2i Sk. 1, , Lateris 3,

15 1 4 C. No. 6. Transport 3,539. Lønninger til 1 Meierske og Medhjelpere Brænde Belysning Salt, Kryderier m. ni Transportomkostninger ru. m Reparationer og Underhold af Inventarier Diverse Udgifter Berigtigelser Iridkjob af Grise 30. Grope til Grisene m. ril Turnips og Kjød Gevinst. c 593. ( Tilsammen 4, Spd. /J Kredit. 74 Solgte Meieriprodukter 6,493 Pot. nysiet Melk h 24 Sk. 31,536 skum Kjernemelk h Fløde a, 16 og 18 - Spd ,821 ri Smør à Middelpris 29,95 Sk. 1, ,647- Nøgelost a, Do. 7, A Mysost a, Do. 6, Stkr. Grise , Til Kalvene 9,176 Pot. nysiet Melk à 24 Sk ,519 skum ; 218 Kjernemelk a, Diverse Indtægter og Berigtigelser Beholdning af Produkter ved Aarets Slutning Tilsammen 4, Hver Pot Melk, der bar gjennemgaaet Meieribehandling, bar indbragt brutto. 3,20 Sk. Naar herfra trækkes Meieriomkostninger. 0,52 - Udkommer som Netto-Udbytte pr. Pot.. 2,68 Sk. 42s.

16 C. No Beretning om Undervisningen ved Aas højere Landbrugsskole. Ifølge min afgivne Aarsberetning for forrige Aar, bar Skolen i det 8de Kursus, der begyndte den iste April 1873, havt 21 Elever i den lavere Afdeling, hvilke endnu opholde sig ved Skolen og først forlade denne ved Afgangsexamen i Marts Maaned I den Were Afdelings 2det Kursus, der begyndte i Mai Maaned 1873, var Elevantallet i Begyndelsen 13 betalende og 1 Frielev; af disse forlod 2 Elever Skolen efter Aars Forløb, og af de tilbageblevne 12 underkastede 8 sig Afgangsexamen den 28de og 29de April med det Udfald, som efterfølgende Tabel viser : Afgangsexamen for den høiere Afdelings Elever i 8de Kursus den 28de og 29de April 874. ;.; For skriftlig Besvarelse i: 2,00 Fysik og kemiske Fag (2 Opgaver). 3,00 2,50 3,5o 2,00 1,60 3,o0 2,25 Botaniske og forstlige Fag (2 Opgaver) 1,50 2,5 01,50 2,50 1,50 1,50 2,75 2,5o Veterinærfag (2 Opgaver).. 1,75 2,50 2,00 2,75 1,75 1,25 3,00 2,2:5 Landbrugsfag (2 Opgaver) 1,75 3,00 2,75 2,5o 2,25 2,00 2,7.5 3,00 For mundtlig Prove i: Fysik og organisk Kemi Landbrugskemi... Botanik Skovbrugslære og Insektlære Zoologi, Anatomi og Fysiologi Sygdomslære.... Landbrugslære..... Driftslære... Hovedkarakter Opførsel... a e Sum 2,0o 3,0 2,50 2,5o 2,00 1,50 3,00 2,50 1,50 2,50 2,5o 2,5o 1,50 1,50, 2,5o 2,00 1,5o 2,7.5 2,25 3,00 1,50 1,25 1,7.5 2,75 2,00 2,75 2,5o 1,75 1,75 1,25 2,50 2,25 1,5o 2,5o 3,00 3,00 1,00 1,00 2,5o 2,50 2,00 2,00 2,00 3,00 1,00 1,00 2,5o 2,50 2,50 2,00 2,5o 3,001,5o 2,00 3,00 2,00 2,00 2,5o 3,00 2,00 1,50 3,002,5o 22,00 30,5o 28,5o 33,00 20,25 16,75 31,25 30,0o 1,83 2,54 2,37 2,75 1,68 1,39 2,60 2,5o

17 , 1 6 C. No. 6. Undervisningen i den højere Afdelings 2det Kursus har omfattet : Landbrugslære m. m. Kemi m. Husdyrhære. in Botanik og Skovbrugshere m. m. Tilsammen. Timer. Timer. Timer. Timer. Timer. 132 Theoretisk Undervisning Praktisk Do. 264*) Tilsammen *) Hvoraf kommer 132 Timer for hver Elev. Desuden har Eleverne i Aarets Lob besvaret 8 skriftlige Opgaver. øveirigt over Regnmængden paa Aas højere Landbrugsskole frà iste Juli 1873 til Iste Juli Millimeter, Decimaltommer. Falden paa Antal Dage., _ _ Juli Maaned 64 2,04 8 August 123 3,92 15 September 102 3,25 14 Oktober 108 3,44 7 November.73 2,88 7 December , Januar 39 1,21 11 Februar 26 0,83 11 Marts 28 9,89 8 April 60 1,91 10 Mai ,51 6 Juni 26 0,88 8 Tilsammen , Aas højere Landbrugsskole den 23de December F. A. Dahl. -

18 EXTRAKT AF AAS MERE LANDBRUGSSKOLES REGNSKAB FOR TIDSRUMMET FRA 1 JULI 1873 TIL 1 JULI 1874.

19 Is C. No. 6. Tidsrummet fra den iste Juli 1873 Indtmgt. A. Diverse B eh oldninger ved Begyndelsen af Regnskabsaaret: Kassebeholdning 574 Spd. 14 Sk. Kreaturer 4, Inventarier : a. Institutets 7,848 Spd. 104 Sk. b. Hos Ekonomen, overtaget efter Taxt ,051 Spd. 116 Sk. C. Jordbrugets 5, Beholdninger af Gaardens Avling: Kornvarer 170 Spd. 30 Sk. Rodfrugter Timoteifrø Hø Spd. 62 Sk. Diverse andre Beholdninger: Oliekager og Grope Drænror brændte og ubrændte Brænde 100 Favne Ved 144 Huder og Skind Redskaber til Salg Tømmer i Skoven Materialier ved Værkstedet: I Smedjen I Snedkerværkstedet Kornstør og Hmsjevirke. 35 I Meieriet Diverse B. Diverse Fordringer. C. I Aas Sparebank indestaaende: Expropriationskapital for Afstaaelse af Jord til Veianloegget Vinterbroen Korsegaarden". D. Udlagte Omkostninger ianledning Opførelsen af 2de Gjødselskur.. 13, , ,831 Spd. 61 Sk. Storthingets Bevilgning. Skolens Regnskab., ,1, 1

20 til den iste Juli C. No Udgift. A. Skolen. Lønninger: Direktoren.. 1,500 Spcl. Sk. Læreren i Agronomi i Agrikulturkemi Skovbrugslcere og Botanik 500 Veterinærfag Kassereren og Regnskabsføreren Gartneren 125 Laboratoriedrengen. 40 (Gaardsfuldincegtigen 200 Spd. er debiteret Jordbruget). 2. Kosthold ni. m.: Ekonornen for: Bespisning til diverse Elever à 86 Spd. aarlig 2,443 Spd. 100 Sk, Do. til Gartneren og Laboratoriedrengen A, 60 Spd Godtgjørelse til Ekonornen for Ved.. 60 Midlertidigt Tillæg fra + 74 til + 74, approberet af Indre-Departementet under Renholdelse og Opvartning til Ekonomen efter Kontrakt: For 15 Elever Spd. - Sk Do. i 3die Kv Spd. aarlig pr. Elev Spd. - Sk Do. i 4de Do. Do Do. i Iste Do Do. Do Do. i 2det Do. Do Storthingets Bevilgning. 4. Andre Udgifter: Pibefeining. 37 Spd. 107 Sk Ved hugning og Brænde for Institutets Regning j _ Belysning Vedligeholdelse al Institutets Inventarier og Indkjob af endel nye Do. (16 Spd. 98 Sk., Skolen F.' Regnskab. 4,365 Spd. - Sk. 4,365 Spd. - Sk. 2, , Lateris 827 Spd. 27 Sk. 8,162 Spd. 60 Sk. 7,502 Spd. 70 Sk. 3*

UN PEN HOIERE LANDBRUGSSKOLE I AAS

UN PEN HOIERE LANDBRUGSSKOLE I AAS NORGES OFFICIELLE STATISTIK, UDGIVEN I AARET 1871. C. No. 6. BERETNING UN PEN HOIERE LANDBRUGSSKOLE I AAS I AARENE 1868-69 og 1869-70. IID6IVET AF DEPARTEMENTET FOR DET IND RE. CHRISTIANIA. marxm:nemsmeexax.eeoamarxxf.a:.

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug.

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning om den økonomiske Tilstand m. v. i Romsdals Amt i Femaaret 11--15. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. Aarene 12, 13 og 14 gav for Jordbrugets Vedkommende i det store

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein og Limousine x Holstein krydsnings og - i et græsbaseret produktionssystem Arne Munk 1, Mogens Vestergaard 2 og Troels Kristensen 2 1 Videncentret for

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål Indholdsfortegnelse 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens formål 3. Medlemmerne 4. Grundejerforeningens virksomhed, ansvar og risiko 5. Regnskabet 6 Grundejerforeningens udgifter 7. Grundejerforeningens

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

HAVEVENN E N. En kortfattet, praktisk Vejledning. saavel i. i en mindre Have. Stephan Myeland, Direktør for Havebrugshøjskolen»VUvorde«.

HAVEVENN E N. En kortfattet, praktisk Vejledning. saavel i. i en mindre Have. Stephan Myeland, Direktør for Havebrugshøjskolen»VUvorde«. HAVEVENN E N. En kortfattet, praktisk Vejledning saavel i Blomster- som Wien- og Frittavejfrtninpi i en mindre Have. Af Stephan Myeland, Direktør for Havebrugshøjskolen»VUvorde«. Anden f o r ø g e'd e

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren.

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren. Byrådssag 1871-unr-01 Tilbud paa Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage successive i Løbet af Vinteren. Pr 1 Potte 1½ Pd Steenolie 19½ sk. Frederikshavn den 22 de Septbr. 1871. I. B. Iisager Til

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f:

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f: Brandforsikringsprotokollen for Køge 1801 1810: fol 43, forsikring No.66 Matr. No. 43, Vester Gade Nordre Side Vertshuusholder Hans Jørgen Sonne No. i Taxationsprotokollen 22 1 Bygninger: a. Forhuus 1000

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

foranledigede i Borgersamfundet. Denne mindre gunstige Tilstand har havt Indflydelse paa den nærværende Tid, og de vundne Overskud i adskillige

foranledigede i Borgersamfundet. Denne mindre gunstige Tilstand har havt Indflydelse paa den nærværende Tid, og de vundne Overskud i adskillige Stortinget 1822 Register: Aall, Jernværkseier, Repræsentant. - Vota for at optage et undelandsk Laan til Udredelse af Gjelden til Danmark I. 162 (votum) II. 230 (tale) [162] I. Hr. Præsident! Blandt de

Læs mere

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling.

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. 26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. Det hele Sogne Kald er efter Matrikelen inddeelt i 6 Qvarterer eller Fierdinger, som ere Øvreog Nedre Sandenfierding, Sembsfierding, Milesvig, Hedenstad og Fiskum-Fierdinger.

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903

Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903 Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903 af Ph.D.-stipendiat Jane Ferniss 1. Indledning Statsskatteloven 6 a, har i årenes løb givet anledning til mange fortolkningsproblemer. Bestemmelsen

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) A. No. I. A. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique. volumes.). Fattigstatistik

Læs mere

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø an Sp n ge ve j Ca. 14.250 m2 rgv ej st ve d Ny Es bje vej Møn Næ Industrivej Humlevej Rosagervej

Læs mere

Anhang. Beretning om de norske Jernhaners Drift. Terminen 1886 87. til

Anhang. Beretning om de norske Jernhaners Drift. Terminen 1886 87. til Anhang til Beretning om de norske Jernhaners Drift Terminen 1886 87. ndhold. Kontrakter vedkommende Statsbanernes Drift og deres gjensidige Forhold: Regler for Fordeling af Trafikdistrikternes Udgifter

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

Revisionsfirmoet Jon Honsen

Revisionsfirmoet Jon Honsen Revisionsfirmoet Jon Honsen stotsoutoriseret revisionsoktieselskob STATUSECGINI Den selvejende Institution Lerbjerg-Centret Kallevadvej 5 476 Vordingborg Årsregnskab for214 Morievei 3, 263 Toostrup CVR-nr.

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde Historiefaget.dk: Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen foto Kildekritiske spørgsmål til forordning om negerhandelen af 16. marts 1792. (50 minutter i 7.-9.

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat)

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) Side 1 af 9 Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) A/S NUTS har netop ansat Claus Konto som bogholder i deres maskinfabrik. A/S NUTS producerer specialkomponenter

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888.

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Familieretlige sager Michael Dupont Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Hvad skal vi nå? Faderskabssager Skilsmissesager Adoptionssager Hvordan udfyldes en ansøgning Den korte version

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012 Note Ridecentret 2011 2012 Budget 2012 Budget 2013 Medlemskontingent 98.830 128.162 139.000 138.000 Ridehuskontingent 216.890 212.692 207.000 214.000 Skabsleje

Læs mere

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16.

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. august 2013 Ivar Aasen 1871 Universitas Regia Fredericiana 1854 23.08.2013

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011 Note Ridecentret 2010 2011 Budget 2011 Budget 2012 Medlemskontingent 101.131 98.830 120.000 139.000 Ridehuskontingent 242.070 216.890 227.000 207.000 Skabsleje

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inform ation on copyright

Læs mere

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling i Danmark i det sidste slaegtled MARCUS RUBIN DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I I DET SIDSTE SLÆGTLED DANMARK Med 63 Illustrationer KJØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven.

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. 9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. Betingelserne for at erholde Alderdomsunderstøttelse:

Læs mere

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. 1880. OVER

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. 1880. OVER D. No. 1. OVERSIGT OVER KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO. 1880. D. No. I. Indtxgterne Anslaaede iste Halvaar 1878

Læs mere

NORGES HANDEL OG SKIBSFART

NORGES HANDEL OG SKIBSFART C. No. 3 a. UDDRAG. AF CONSULATBERETNINGER VEDKOMMENDE NORGES HANDEL OG SKIBSFART 1 AARET 1873. UDGIVEN AF DEPARTEMENTETIOR BETINDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET BTEENSKE BOGTRYKKEUI. 1874. C. No. 3. Consulatberetninger

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

Bilag 4. Input-output tabel for ADAM

Bilag 4. Input-output tabel for ADAM Bilag 4. Input-output tabel for ADAM Bilag 4. ADAMs input-output tabel 173 På de følgende sider vises input-output tabellen i marts 1995 versionen af ADAM. Tabellen er dannet ved aggregering af nationalregnskabets

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v.

Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v. 23 Febr. 1866 Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v. (Indenrigsministeriet). Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort

Læs mere

Salg af erhvervsarealer

Salg af erhvervsarealer Salg af erhvervsarealer matr.nr. 69 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 52 matr.nr. 74 b Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 53 matr.nr. 74 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 55 4780 Stege 73

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Formanden, Ebbe Sørensen bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Formanden henviste til den udsendte dagsorden med punkterne:

Læs mere

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn Hørd Grimkelssøns Saga Translation: Fr. Winkel Horn Index Hørd Grimkelssøns Saga................ 1 i Hørd Grimkelssøns Saga I Harald Haarfagers Dage kom de fleste Landnamsmænd til Island, fordi de ikke

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Et lynkursus i dobbelt bogholderi

Et lynkursus i dobbelt bogholderi Den lille bogholder Et lynkursus i dobbelt bogholderi Omkring år 1500 o pfandt man i Italien et regnskabssystem, der kaldes dobbelt bogholderi. Alle beløb noteres to gange, det er derfor, det kaldes dobbelt

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

Tidsskrift. for. Landøkonomi. Udgivet. J. c. I a C O U r. 8de Bind. Kjøbenhavn. Forlagt af J. H. Schubothes Boghandel. 1889.

Tidsskrift. for. Landøkonomi. Udgivet. J. c. I a C O U r. 8de Bind. Kjøbenhavn. Forlagt af J. H. Schubothes Boghandel. 1889. Tidsskrift for Landøkonomi. Udgivet af J. c. a C O U r. te Række. 8de Bind. Kjøbenhavn. Forlagt af J. H. Schubothes Boghandel. 1889. 76 77 Prøver fra de respektive Forsøgspareeller, ledsagede af udfyldt

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Kristiania 9 Okt. 69. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde.

Kristiania 9 Okt. 69. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde. ISBN: 978-82-93134-65-7 (epub), 978-82-93134-66-4 (mobi) Teksten er lastet ned fra bokselskap.no

Læs mere

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat.

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. Utskrift Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, 2004, HKL. Nordre Bergenhus Amtstidende, 18.09.1874 I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. (af Overrettssagfører L. Smitt.) I Nordre Bergenhus

Læs mere

ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen

ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ vxi kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen l^c»' op I/s ni UZE!' om opiiavz^ oz bi'uze^ettjzliecjes', se veniizs^ infol'ma^ion on cop/^izli^ ancj use»' i'izlilis, please consul^

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) »ZLLOZ610 L099091 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Pleje og Omsorg Rådhuset,

Læs mere

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven.

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven. Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven. Allerede ved Forordn, af 21de Mai 1845 gjordes betydelige Forandringer

Læs mere

re J. J.e f in an s ierin qs sp0rq små J.. ~ karakter vedr. finansieringen af den tekniske bistand.

re J. J.e f in an s ierin qs sp0rq små J.. ~ karakter vedr. finansieringen af den tekniske bistand. " o J.O 4. Dan. 6. Gel1e D.S.I.. 3 re J. J.e f in an s ierin qs sp0rq små J.. Herpå aktere s samt1ige akter af genere1 - karakter vedr. finansieringen af den tekniske bistand. Bidrag til finanslov, ændringsforsl.ag

Læs mere

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen

Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen Side 41 A Formue og Leilighed, 6150 Rdlr. Til dette Beløb vedtog Commissionen i Henhold til Vedtægtens 13 at tillægge 313 Rdlr 5 mk 4 sk eller lidt over 5%, altsaa i det hele 6463 Rdlr 5 mk 4 sk. Ved Opsummeringen

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN.

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN. C ). OVERSGT OV ER 0000 AARET 8. EFTER DE FRA ASYLERNE NDKOMNE AARSBERETNNGER SAMMENDRAGEN OG UDGVEN AF DREKTOREN FOR DET CVLE MEDCNALUESEN. CHRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 88. ndholdsfortegnelse.

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere