DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS"

Transkript

1

2 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET C. No. 6. BERETNING OM DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS FOR ÅARET FRA 1 JULI 1873 TIL 1 JULI IIP,GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRË. CHRISTIANIA, TRYKT I DI.. STEENSKE llog'paykkeh:

3

4 BERETNING O M BEN HOME LANDBRITHSKOLE I AAS FRA 1 JULI 1873 TIL 1 JULI 1874.

5

6 1 1 Jeg bar herved den Ære at afgive den befalede Beretning om Skolens Virksomhed for Tidsrummet fra Iste Juli 1873 til iste Juli For Oversigtens Skyld meddeles først et kort Sammendrag af Skolens ekonomjske Stilling ved Begyndelsen sammenlignet med Slutningen af Regnskabsperioden, og medfølger der tilslut en Extrakt af Regnskabet, hvilken er affattet saavidt muligt i Overensstemmelse med Budgetkommiteens Indstilling til Starthingsbevilgningen i dennes enkelte Dele, 1 I indtæ gt: For Afstaaelse af Grustag og Vei til samme er indbetalt af Amtskommunen Ved Aarets Begyndelse udgjorde Skolens Ejendele Spd.,? Spd. Kassebeholdning Netto-Udbytte: Kreaturer.. 4, Af Jordbruget... 1, Inventarier: Skoven 1, a. Institutets: Haven I Skolens Brug 7, Drænsrør-Konto - 25 Hos Ekonomen, overtaget efter 3, Taxt Hvorfra gaar 8, Afskrivning paa 4 Debitorers Gjæld, b. Jordbrugets 5, ,732. tilsammen Diverse Beholdninger Diverse Fordringer. 1, Tab paa Fjøset Indestaaende i Aas Sparebank, Expropriationskapital ianledning Chaussé-Anlægget : Vinterbroen---Korsegaarden" Et paabegyndt Gjødselskur , Naar herfra trmkkes Skolens Gjæld.. 1, Udkommer som Beholdninc, ved Aarets Begyndelse. 19, I Tilskud fra Statskassen: Til lobende Udgifter" 4,700. Paabegyndelse af Aasmyrens Afgroftning 100. Reparation af Stald og Fjøs m. m.... 1,274. Spd. Transport 19, , Elevafgift ,750. Godtgjørelse af Jordbruget for Elevernes Arbeide i Løbet af Regnskabsaaret ,124. Tilbage Netto-Udbytte 3, , Forøget Værdi af Institutets Inventarier ved Aarets Slutning Tilsammen 30,

7 - C.. No. 6. Spd. g Spd. 13 Udgift: Diverse Lønninger.... 4, Kosthold samt Renholdelse og Opvartning til Ekonomen.. 3, Øvrige Udgifter til Institutet Inventarier for Institutet.. 1, Paabegyndelse af Aasmyrens Afgroftning Reparation af Staldbygningen og det i denne værende Fjøs Do. at det store Fjøs Opførelse af 2de ei endnu færdige Gjødselskur , Udlagte Omkostninger ved Fabrikation af Brændtorv til næste Aar (foruden et Belob af 76 Spd. 62 Sk., der er medgaaet til In v en t a rier for Brændtorvdriften, hvilken Sum er optaget blandt Beholdning af Inventarier ved Aarets Slut- Ding). Ved Regnskabsaarets Slutning udgjorde Skolens Eiendele : Kassebeholdning Kreaturer 5, Inventarier: a. Institutets.. 8, (hvoraf Ekonomen overtaget for 203. Sp 12). b. Jordbrugets.. 6, , Diverse Beholdninger.. 1, Diverse Fordringer Indestaaende Expropriationskapital i Aas Sparebank Tilsammen 22, ,363. Spd. Spd. Transport 22, , Naar herfra trækkes : Skolens Gjeld 3, Bliver Beholdningen 19, Tilsammen 30, Om Jordbruget og Avlingen. Af det dyrkede Areal er bleven anvendt: Ved Aasafdelingen: Til Brak 67-A Maal, - Rug 38 som gav 44Td., alts. pr. Maal 1,16Td. - Byg 49 T _ 1,66 - _ Bl.dkorn , Turnips /, ,10 - Grønfod. 10 f5u - Grmsland Skit Hø og 1,179 Ft Fro, 3,47 Skit - Poteter Td. altsaa pr. Maal _ 4 57 _I 12,08 Td. 503A- Maal. Ved Vollebmkatidelingen: Til Br ak 4G5 Maal, - Vaarhvede som gav 1701 Td., altsaa pr. Maal 1,89 Td. - Turnips 17 T6,56Ty altsaa pr. Maal 51,64 Td. - Havre 47 ituou altsaa pr. Maal 2,30 Td. Grønfoder 30-T5A - Græsland u4011, Slat Hø og 590 8' Frø, 2,96 Skit Maal. Ved Soraasafdelingen: Til Brak 33 3 Maal, - Hvede 53A- som gav 90-Ä-Td., altsaa pr. Maal 1,68 - Havre ,30 - Græsland Skit Hø, altsaa pr. Maal 4,13 Skit 183/8u Maal.

8 - C. No Sammendrag af Produktionen paa den samlede Eiendom. Areal. Hvede. Rug, Byg. Bland. korn. Havre. Sum Korn. Sum Turnips. Poteter. Rodfrug., Græsfrø ter. Aasafdelingen Volleboekafdelingen Søraasafdelingen Pladsen Aakerbakken og Gaardspl.. Tilsammen Maal. 503,2 367,3 183,8 1,054,3 Tdr. Tdr. I Tdr. Tdr. Tdr. Tdr i * 279* g , Tdr. 1, i 2,670 Tdr. Tdr. j 7;5 Skg 204 1, , , i 1,569 Fra den Iste Oktober 1872 til Iste Oktober 1873 er der udkjørt og anvendt: Til Brakmarken paa Aas 779 Læs Gjødsel (hvoraf 351 Sommerlæs h 3 Tdr. og 428 Vinterlæs à 4 Tdr.) Tdr. Poteter... Turnips og Grønfoder 524 Brakmarken paa Vollebmk Turnips og Grønfoder 400 Vaarsved. Brakmark. paa Somas Experimentalfeltet 40 (Vinterims h. 4 Td.).. 2,096 (Sommerlæs h 3 Td.). 2,190 (Vinterlæs h 4 Td.). 1, (595 Sommerlæs à 3 Td. 83 Vinterlæs A, 4 Td.) 2, Td Centn. Benmel og 13 Ctr. Poudr ,151 Læs Gjødsel Ingen Myrjord blev fremkjørt, da der ikke var Fore. Arbeidshestenes Antal var 11 om Høsten. I Februar indkjobtes 5 Arbeidsheste, saa at Antallet efter den Tid udgjorde 16 Arbeidsheste, hvortil kommer 2 Artilleriheste, 1 Hingst og 1 Fol, der blev født i Mai Maaned. Hestene have ialt udført 2,404 Dagsarbeider. Til Fodring er medgaaet 547 SkW Hø, 102 Skg 12 it Grope og Rugaffald samt 261 Td. Havre. For hver Hest bliver i Middeltal for det hele Aar den daglige Fodring 26 a' Hø og 5,38 O. Kraftfoder, foruden endel Grønfoder. Sammendrag af Jordbrugets Konto. Debet. Spd.ß Spd. Diverse Beholdninger ved Aarets Begyndelse Gaardsfaldmægtigens Kost og Lon 260. Elevernes Arbeide Folkets Arbeidskonto Diverse Akkordarbeider Hestenes Arbeids-Konto. 1, Reparationer af Bygninger Reparationer af Inventarier Lateris 2, ,888 Tdr. 29 Centn. Benmel 24 Ctr. Poudr. Spd.ß Spd. Transport 2, Skatter og Onera Udsæd af Korn, Fro og Rodfrugter Brænde, Stenkul og Skovmaterialier Tærskning og Gropning Diverse Udgifter Kunstig Gjødning Undermaal paa Kornvarer og Rodfrugter. 23. Berigtigelse 45. 3, Gevinst... 1, Kredit. Avling af 7501 Td. Kornvarer, heri indbefattet Letkorn.. 2, Gevinst paakornvarers Konto samt Overmaal Tilsammen 5, ,

9 8 C. No. 6. Spd. Spd. Transport 2, Aviing af Rodfrugter: 178i Td. gode Poteter a, 1 Spd bedærv. Do. a, 48 Sk Turnips A, 24 Sk Avling af 1,449 ti Timoteifrø à 8 Sk fl Kløverfrø à, 10 Sk Gevinst paa Frø-Konto Avling af 1,500 Skg Timoteihø 1 Spd. (30 Sk.... 2, Skg Timoteihalm A, 1 Spd ,349. Afgift af Husmandspladsene Favne Løvved i 2 Spd. 60 Sk Diverse Indtægter Diverse Beholdninger Sum 5, Veiret var særdeles fordelagtigt for Plantevæxten under Vaaren og Forsommeren i Vaarsmden, der blev udsaaet i Begyndelsen af Mai og indtil Midten af samme Maaned, kom i en tjenlig og godt tilberedt Jord, hvis Fugtighed blev underholdt ved oftere faldende Regnskurer. Man havde saaledes i Mai 11 og i Juni Maaned 12 Regndage wed en samlet Nedbør af 4 Decimaltommer en Regnmængde, som er meget sjelden i denne Egn. Høbjergningen, der paabegyncltes i Slutningen afjuni, fortsattes under temmelig fordelagtigt Veirlig, og der gjordes en rig Avling. Kornindhøstningen derimod var særdeles besværlig paa Grund af det stadige Regnveir, der indtraf fra Midten af August indtil Høstens Slutning. Følgen heraf var, at en hel Del Korn groede i Straaet, medens Avlingen stod uskaaret ude paa Marken, og meget gik tilspjlde paa, Ageren under selve Indhøstningen. Som Følge af det vedholdende Regnveir, blev man ganske hindret i Tilsaaningen af Aarets Brakland -- et Areal af omtrent 128 Maal ; thi kun 10 Maal heraf blev isaaet Rug og ca. 26 Maal Hvede. Som en Følge af den sene Indhøstning samt det vedholdende Regnveir, blev man ogsaa forhindret i Hostploiningens Udførelse. Vinteren var mild og uden Sne, hvorfor alle Vinterkjørsler maatte ske med Hjulredskab. Indeværende Aars Vaar var tør og ufordelagtig for Plantevoexten. I Mai og Juni Maaneder faldt der idethele ikke mere end 1,34 Decimaltommer Regn fordelt paa 14 Regndage ialt, hvoraf Folgen blev, at den udtørkede Jord aldrig fik tilstrækkelig Fugtighed til at Plantevæxten kunde trives. I Begyndelsen af Mai Maaned paabegyndtes Afgroftningen af Aasmyren og samtidig hermed tillige Torvtagning til Brænde. Brændtorv forekommer i Myrens Udkanter til en Bredde fra 10 til 30 Alen ; længere ind i Myren er Torvjorden bedækket af ufrugtbar Hvidmose fra 4 til 8 a, 9 Fods Dybde, hvilken maa borttages, for at man kan komme til Torvjorden ; men dette vil fortiden blive et for kostbart Arbeide at udføre, hvorfor Torvtaget maa indskrænkes til den ovenfor nævnte Bredde. Der er ialt dette Aar optaget noget over 2,000 Tdr. tilberedt tør Tory til Brænde, hvilket Kvantum ifølge Beregning skulde modsvare omtrent Favne Granved. Dersom de fornødne Midler bevilges til Fortsættelse af Myrens Afgroftning, og under Forudsætning af, at man kan erholde den nødvendige Arbeidsstyrke til Torvtagningen for en nogenlunde rimelig Pris, er det Meningen at udvide Torvtagningen til næste Aar i den Udstrækping, at det skal være tilstrækkeligt til Brænde for Aaret. Da det meste af Torvjorden er af den Beskaffenhed, at den ikke kan optages som Skjær eller Stiktorv eftersom den ikke bar tilstrækkelig Sammenhæng -, er Torvtilvirkningen foregaaet ved Æltning. Den af Mosen optagne Torvmasse er bleven æltet paa en Kran, der er indrettet som en almindelig Lerkran, kun med den Forskjel, at Knivene her sidde noget tættere. Den med Vand æltede, grodformige Masse heldes derpaa i Træformer af 12 Tommers Længde og 3 Tommers Tykkelse og 30 saadanne Former indeholdes i hver Ramme. Nogle Minutter efter Ihældingen oploftes Rammen og Torven beholder sin før givne Form. Naar Torven bliver fast, opsættes den først paa Kant og siden i koniske Houge til Tørkning. Hertil medgaar 3 a, 4 Uger, og Torven er nu tør og fast til Brænde samt færdig at indføres i Hus. Et Arbeidslag paa 5 Mand, 1 Fruentimmer og en halvvoxen Gut har paa denne beskrevne Maade tilvirket 3,150 Stkr. Torv pr. Dag, hvilket modsvarer omtrent 52 Tønder i tørket Tilstand. Haven og Planteskolen. Fra den iste Juli 1873 til den 30te Juni 1874 er der ialt bleven solgt af Haven 18,962 Trær og Planter, hvoraf 3,277 forædlede Frugttrær og 2,715 Frugtbuske. Efterspørgslen efter Planteskolens Produkter ere frem-

10 C. No. 6. deles i Stigende og overstiger langt de Forraad, man til Dato har havt, uagtet disse ikke saa ubetydeligt ere blevne forøgede. Vinteren gjorde stor Skade paa de unge 1 Trær i Planteskolen, saaat flere Tusinde af disse ere blevue uduelige til Salg eller Udplantning, hvilket atter har virket tilbage paa de sidste Aar. Grundforbedringer saasom Dybgravning og Bortrydning af Sten er bleven udfort paa endel af de Stykker, som i de folgende Aar skulle benyttes til Planteskole. Frugttræerne i den for endel Aar siden paabegyndte Frugthave har i de sidste Aar mere almindeligt begyndt at bære Frugt af god Udvikling, isoer de mere haardfore Sorter. lt I nogle af de foregaaende Somre og isærdeleshed Sommeren 1873 vare de hervferende Frugttrær meget hjemsøgte af Æblevikleren (Tortrix pomona), men besynderligt nok vare disse ganske forsvundne i Sommeren 1874; sandsynligvis har den sidste eiendommelige Vinter bidraget sit til disse Skadedyrs Udryddelse. At Havens Nettoudbytte mar viser sig mindre end i de foregaaende Aar, maa tilskrives de højere Arbeidspriser samt de ikke saa ubetydelige Udvidelser og Grundforbedringer, der ere foretagne. Anlæg af levende Hegn er bleven fortsat med, hvortil i det forløbne Aar er bleven benyttet Caragana arboreseens siberisk Ærttræ, der paa andre Steder har vist sig meget god til Sftengselshækker. Af de ældre Hækker viser den almindelige Hvidtorn at være den bedste, og hvor man vil have beskyttende og prydende Stængsel ogsaa for Vinteren, synes den almindelige Gran og Ædelgranen at burde foretrækkes. Havens Konto for Aaret udviser: Debet. Spd. //el Samtlige Arbeidsomkostninger tilligemed Gartnerens Honorar Indkjøb af Træer, Planter og Fro Materialier Ved Slidning af Inventarier Trykningsomkostninger Remitterede Troer 11, 12 Gevinst , Solgte Trær, Buskvwxter Kredit. 1, , Experimentalfeltet. I Aarets Lob er hertil anvendt diverse Arbeidsudgifter m. m. for et Belob af. Verkstederne. Debet. Beholdning af Materialier ved Aarets Begyndelse Diverse Arbeidsudgifter Materialier Kul og Ved Fragt og Transportomkostninger Vedligeholdelse af Inventarier samt kasserede Do Kredit. Diverse Arbeider, udførte for Fremmede Nye Redskaber til Salg Bygningsreparationer og Nybygningsarbeider for Jordbruget.. Bygningsreparationer for Institutet. Reparationer af Jordbrugets Inventarier af Institutets Nye Inventarier til Jordbruget Hesteskoning Diverse Inventarier til Fabrikation afbrtendtorv Arbeider for Jordbruget Beholdning af Materialier Fjøsdriften. Ved Aarets Begyndelse havdes i Behold: 2 Tyre. 59 Kjør. 6 Kviger. 15 Kalve. 82 Stkr. Dyr. Fødte i Aarets Lob 45 Kalve. Indkjøbt.. 1 Tyr. Tilsammen 128 Stykker. 2 Spd. g , ,

11 1 0 C. No. 6. Derimod er i Aarets Lob: Solgt. 8 Kalve. 2 Kjør. 1 Kvige. 1 Tyr. 12 Stykker. Slagtet 6 Kalve. 4 Kjør. 10 Døde (hvoraf 1 dødfødt).. 10 Beholdningen af levende Kreature ved Aarets Slutning: 2 Tyre. 56 Kjør. 13 Kviger. 25 Kalve. 96 Fjøsets Konto. Debet. Tilsammen 128 Stykker, Spd. 312,640 it Ho og Timoteibalm 1, ,703 - Rapskager ,213 - Linkager Grope ,310 Tdr. Turnips Poteter. Di 24 Til Kalvene: 9,176 Potter nysiet Melk ,519 skummet Do , Kjernemelk.. 3 Medicin 11, 72 Belysning Folkets Aflønning., Salt, Feielimer og diverse Udgifter SPd. 2, Tilsammen 3, Spd. Kredit. 90,190 Potter nysiletmelk à 24 Sk. 1, i 264 Gjetmelk t 24 Sk , Gevinst paa Kreaturs Konto Huders Meieridriften Diverse Berigtigelsesposter Tab Tilsammen 3, Melkekjørne og de storre Kreature have daglig i Vinterens Lob erholdt i Gjennemsnit : 12 g' Hø Kraftfoder Turnips Halmhakkelse. De mindre Kreature, nemlig Kviger og Ungtyrer, have faaet Foder i Forhold til deres Størrelse. I Middeltal kommer paa disse med en Gjennemsnitsvægt af 350 it levende Vægt -- daglig : 6 Ft Ho. - Halmhakkelse Turnips. 0,s - Kraftfoder. Denne Fodring, som efter Beregning udgjorde omtrent 3 1,i Del af Kreaturenes levende Vægt i Høværdi og som altsaa maa betragtes som fuldkommen tilstrekkelig, har ikke hvad Melkeudbyttet angaar vist sig at modsvare Beregningen, hvilket formodentlig har sin Aarsag deri, at baade Halm- og Høfoder, der dette Aar vistnok gav meget i Vægt, paa Grund af det vedholdende Regnveir har været af mindre Næringsværdi en Erfaring, som har været temmelig almindelig i denne Egn, idet man overalt bar hørt Klage over, at Fodret var udrøit. Af 50 Kjør, der har tilhørt Fjøset det hele Aar, er erholdt 83,171 Potter Melk eller i Gjennemsnit pr. Ko 1,663 Potter ; heraf kommer paa Ayrshireraeen 1,829, paa Halvblodsracen 1,756, paa Telemarksracen 1,520 og paa indkjøbte svenske Kjør 1,532 Potter gjennemsnitlig pr. Dyr. Desuden er af Kviger og saadanne Dyr, som inden Aarets Udgang er bleven solgt eller slagtet, erholdt 7,019 Potter, saa at det hele Melkeudbytte udgjør 90,190 Potter.

12 HCCHC -N M I-. Cn Ln Cn cx) CD c:d C:D t-- r-, (7.) 001 r-q -IN 't CM CD t-- in CM c:d CO VD,71.14 cc VD CN,C14 C:D CM t-- CO C:D t-- t-- cr:, C7,) c:d cfd CD,-4 t-- CM v-r CX) Cn CM C I Cn, C:D CX) VZ C9,11c4) t-. C) LCZ c:d c Cn C:DìC c7; cr.) CX) CX) CX) Cn VD,14CM VD CM CM CIN.41 'PK C. No. ',II t-- VD CD,14 C:D CO LCD r-. CM LCD cx) CM CX) C:: CD In r-4 GNI VZ cx) 't co CC cr-q CM cx) VD, t-- cx),t CM GN1 CM CM GN1 GNI C.,..,1"! TM Z-C CO,i C4 C:) C'eZ S i (:) CD C, :1,...1 :17Z CYt *lladv 1 Cn " C:D L.- CD Cn CD CD c t Cn CD CM c:d CX) vd CM,14 CM G,1 CM r-.4,..0 CM. '14 1 CM T.. Cn,--1 "t", LC.) CM "1, I.-- C: CM,-..,7M in '11 I Cn,f S litb It 1. Gx " C'l "tm (;) L O,-.4 a'1 C:n G* n,..4 CM CM CM r--i,-.4 L'' VI ''' 7,."2, I-7 C.,;! T i I ','( 1 00 r:t*.t 00,W.1.-{ -4, viimagad r-4 ic CrZ CO Cr., VZ C...:' ;., -...i i-.1 T... /...q Ci: C:, 0!D ',...4 i lf:, 1 I 0(*) V...i IC-Z, ir:, C:7 'Z.Z, Of) T...i r-.4,...i r...4 I.) %MU r 1 CD, CD, CMt LCZ LCZ C.C.D VZ CX) t-- VZ CM GNI CX) co -tm t-- CM CY) ci) In CC r-4 Cn "rd.aactulaaaa...tacrua&ox 1i - C:D t-- In CK) i Cn Gn,7H C:D Cn Cn Cn Gn CN C,1 r-4,-4 CN GN r-4 C:D CD CM CIO i Cn CD cx) )CZ VZ VZ Cn In co Cn, CD CD Gn CM CM r".1 c:d 1CZ CX) VD i C7)" (7) t t vz CX),714 CO c-- c:d CN C,1 CM Co CD,f Cn c:d CM (X) CD *1-.4 C7-7) Cn Cn C. CM CM CO CX) t in CO r-4 CM CN cac c:1.) c.? ce *.I C:D VD CO t-- C:D CD C:D CAD 1 t CC CX) c:d CD C5' C) C:D C:D Cn Cn '11 Cf.) VZ T-4 CM CO CM Cn '714C41.10 Ln CX) CC) Cn CX) CX) r-4 GN4 GNI GN1 r CM CM (4.),T= *aaquio4das,--in '-i,,, Cn r-l.i 1 CC) Cn VZ CCD Cf.: CM C... CO! C:7 CCD VD '1", C.. Cn CO '14 CJO CX) CX) LCD CM d'i VZ C:7,7ri C:7 CC CM GO C.. C:7 VD CM VD CM Cn LCD CM CO,..--i VZ CM r... CM,.. Cn 1.-.,..1 Gn Cq r-1 A "-IN ,, 't CO 1,--1 CM CM CM Cn CC,n k_c.',thi i,...i C5 : C47) CX) Cn '14 CX10 C:7 C.. CX) lsouy- CID Cn C.. VD LC.') ''71'i VD 71M VD CC),-4L'.. CC7 C... LCD CfD CX) C\1 VD - L'''N r-1 CI CM CM CM r--1 CM t40 Ur cel) LCD,c7 cn Cn C;) CM CM GN SN1 Ln c:d VD,7M VD Cn Cn Cn 1CD C:7 CM CC) LX) CX) CCC) CM 1.-4 r-4 r-4 GNI 1 tv) e-cz c9.t4 t. cc, c\i '7H cf cr.) 't cr.) 't CCCfD '14 "1, "7M N' L,. t,. L,. t.. t t,»t.. t,. t.. i. t,. t.. t.. t.. - * Cq LCD C:7 o Cn co CX) CO Cn VD VD VD th VD CM Ct N CC CD CM In VZ Ic CM VD '14 "14"1' '14 '14Ln Ln r-4 r-4 r-4

13 12 C. No Ht-A...0 D. C.C.D CO r. CX) LO C". C) In Gn C-J r. C..0 M X CO CS) '1, CM CXD CX) CM VD M m i_c LCD, E, t5 m,... C)., r--i ir, CI,.., CS)... CS).r, 1--4 (X) gti LCD LCD CM 'N,1 C-0, r. - e`s Ir. V.,,/, 4r, CI) -8 ;..., c,1 7-.., r. r. r. T-.4 r r. I-, T.-, T. r. CAD CXD CX) CX) Ln C:7 CM CM LCZ CO CM (:) L-- '7 1 Cn C) M r-q (:) C. C4),t14 r-.4 CD CX) 1 Cn "711., C1 M LCD CM CM cx) C:) M Cn I VD VD CD C:, C) C) '7t1 t'' r-4co M OK) 1-- C:7 C:7 CS, Ind CS, C.0 CC CXD C:) M C-0 r. 7-r C) C) CNI I 1111 f CM CX) VZ CX) CX) CC) C) CX) 0-.4 '00 CC) CLD r r' r. r. v., r-. C.* r-, r. T-, r-. G,1 Cr t-- CS, CX) M CM C) I 'II r. Cn CM CXD Cr C7J CX) C) CM VD CM CM r...4,""1r. 7-1 C5:' CM CX) Cs-. 1 Ce.) U0 Cl CNI UD LC (:) C- C C N CX) VZ CM Cr CM CC, CX) CM CM v-ui CM 1--4 T.. I-, CM CM CM 1.-4 (5' C:7 C:1 CM Z.:, VZ C:7,cti CO C:7 I-- C5,t1 cn,1 r-, L-- C:7 C:7 C:7 in c.:7 C4) LC C 'Duly co LCZ CM 'd1 C:7 r.n C t N CM CXD LCD COD r. CM CXD '14 VD C.,M VD CM r. r. GM CM G\11 r.. Gm am r-q cm G l (N G,1 SprU VD in In Cn CM CXD CC) VD VD L,C; ru ts CX) C4) VD ICJ 0- LCD CX) G'4 GM u-- CNI C.Z r-4,14 CX) C4) VD CI' "th Cn C) CM..9.) Can CC C-J N r-i cn N r-, G,4 csrz,, 11 CX) i "7h CSD c-- VZ!!',M 7t1M CC i au -nacim IC CM VD C:) ìc Cf) LCD (:) r-, 1-1 CM Cn T- 1 r- 4 '4.01 C:D L. (!-.0 C-. CM 1 cc,7h GN1 cx) Ln s q 1 CM r. r-, ',T111111l3r M CCD ; CX) C:D CXD CX) CX) i I Of) CK) LCD (',C) C,1 l j1 r- ci) C: C-0 ',t CO CM Ln t" C\1 LCD CZ) CM CO c-- C:7,-0 LrcX) GNI r-4 Cn CM r -4 r-. r-,t.-4 T.-4 C"r:,.t Jaccara,)a -IN I I VZ VZ GN1,:H C-0 CCD I CM '7..C.) 1CD C- CD CC) i C,1 '11 CI, GM r-4 in CO Y. C:1 M CC) G,1 ivd Ln Ca CID SN4 C:7 GNI,7M C:7 C:1 (::1 C r. r--4r- r VZ Cr, r-4 aactruaao isi L-- (:) I 1 1 C7-; rtl C:7 C:7 LCZ ìr7 CX), CX) CAD C:7 L-- c CX) C:1 c:7 r. CM CM r. C5 c:7 CM C:1l L-- C:1 In c:7 1:1 CX) c:7 C:1 L-- r-1 cl C:1 r-4 r Ce:, CM r...4 T-.4 r-4...-raqopio - aaqinaldas 1 HC1-1.1 C4) i CM Cf) (:) VDL C4) 1 I 1 cilcm t-. C'C'Z M "tm VD VD M N M VD kr: CM CM 4-4 r-4 r-4 ICJ r. C4) "A", M C:D CX) OI cx) c1 C:1 th V7 c:7 Cr CD r'.:d M M C:D C.% LCZ L-- r-, r-, c5 In cm CX) 1-.`0 C".. GM C-0 VZ CX) CX) CX) Cr C.) T-T4 r-4 Cn r-' r. CM - "isony i cm CM 714 rjl L-- C5 M Cr cx) LCZ C,4 Cn CX) T. Y. GM r fi C) Cf.) CO CD CM CM in C.:, Ii M '11CCD t:, t.. c CX) CZ) L-- C:7 VZ cf) GM CO rr, G\ C.; *Mir -- C`i GN j 1 C: C: r. C% cr7 VZ **ti LC'Z GN1 CM CO GM CO GM CK) CS7 CX) LCZ VD CM r., G'N T-, C) C) CXD C.) CD% Ln VZ CT.,, c-- cr7 LCD C...0 CC VD c:7 C:7 C7 CO VZ Cr, G,4 r-, GM CN r., to) = ti 1 CL., = 4,, a, c\ c.'. 73 a) 6) 'tn ':h VZ-CO VZ,th VZ cr7 eil til th VZ Cr VZ VZ Cn Cn 01i "14 t,0 t,. E.,. t,. 1,41 I,. t... t,01t I-0. C... L-0 C-0 t"... I- U t'. C-... GO, cl 0, cl.4.,,,i C 1 tn1,-, orin it,,,, r-v, in i, c,,,,,, 011,1 CliC CO:,-. CO,-H,..i.,H, cyz,7m L.CD, cx) (7) t-- cx) CX) C... C: '11 CO C7.) t- CO "14 CO C) -,110 Ln tci ic IJC CO CC CC CO CC, clezt,. t,. kr CM CM VD r--i T--i CM CM CM. CM

14 C. No Som det vil sees af Beholdningen den 30te Juni, er der i Aarets Lob bleven tillagt et storre Antal Kalve for at forynge Kreaturstammen, da mange af Dyrene ere gamle og bor udmønstres. Da Ostpriserne i de toregaaende Aar har været lave, er endel Forsøg bleven udført, for at komme efter, hvorvidt den skummede Melk skulde kunne udbringes til et større Beløb ved at give den i Ware Udstrækning til Opfødning af Kalve dels til Slagt og dels som Livkalve. Kalve, slagtede i en Alder af 5 h, G Uger, have givet 1 n' Kjød for hver 5te Pot Melk, de have fortæret, dog om Fradrag gjøres for Kalvens Vægt ved Fødselen er der medgaaet 9 Potter skummet Melk for at erholde 1 g Slagtevægt. Det saaledes af skummet Melk producerede Kalvekjød bliver paa langt nær ikke saa godt, som naar Kalven faar bare nysiet Melk, ligesom Slagterne hellerikke betale hine Slags Kalve saa højt, at Melken udbringes til ligesaameget som ved Ostproduktion, hvor man i ethvertfald foruden Vallen udbringer den skummede Melk til 1 Skilling pr. Pot. Hvorvidt det kan Wile sig at give skummet Melk i nogen længere Tid til Livkalve, kan først senere afgjøres, naar man har et storre Antal saadanne Tillægskalve, hvoraf man kan udfinde et Ckjennemsnitsresultat, det er imidlertid at formode, at denne Fremgangsmaade ikke er rigtig i ekonomisk Henseende. Mejeriet. Fra Fjøset er indkommet 90,190 Pot. nysilet Me K. indkjobt i Aarets Lob 59, ,029 Potter samt 264 Potter Gjetmelk. Heraf er forbrugt: Til Kalvene 9,176 Pot. h 21 Sk. 191 Spd. 20 Sk. Grisene 108 Do. 2 :30 - Solgt... 6,493 Do Til Meieriet 134,252 Do. 2, Gjør 150,029 Pot. 3,125 Spd. 72 Sk. De til Meieriet anvendte 134,252 Potter Melk har givet 7,862 g Smør samt 335 Potter Fløde, modsvarende ,053 4' Smør eller 1 Ft' Smør efter 16,6; Potter Melk. Af den til Smørproduktionen afsatte Melk er : Solgt.. 31,536 Potter Kalvene have faaet... 12,519 Lateris 44O5õ Potter Transport 44,055 Potter Grisene have faaet.. 2,667 Til Ostproduktion. 68,220 Tilsammen 114,942 Potter. Af disse 68,220 Potter Melk er tilvirket 412 Stkr. Nogeloste med en Vægt af 8,616 3, eller 1 g Ost efter 7,92 Potter skummet Melk. Af Mysost er produceret: 302 Stkr. A, 6 r.. 1,812 it Mysprim.. 2,088i - W Desuden er der givet til Grisene : 41,405 Potter Valle 10,494 Kjernemelk. Paa Grund af den vanskelige Afsætning af Mysost til stadigt dalende Priser i Forbindelse med de stegne Priser paa Brænde, indskjobtes i April Maaned Stkr. Smaagrise forat give Vallen til disse og derved faa erfaret, til hvor stor Pris denne kunde udbringes. De indkjøbte 12 Grise kostede i Indkjob 28 Spd. 96 Sk. De erholdt i Tiden fra 24de April 1873 til Iste Juli 1874: 153 Potter nysiet Melk h 2--A- Sk skum Kjernemelk à Skpd. 12 # Grope )-- Td. Turnips samt under den hele Tid ialt 43,361 Potter Valle, hvilke have givet eller 0,22 8k. pr. Pot. Tilsammen 260 Spd. 72 Sk. Ved Slagtning og Salg er de 12 Stkr. Grise bleven udbragt til Naar Afysprimen betales med 4 Sk. pr. g, udbringes Vallen i Brutto til 0,57 Sk., men med en Pris af 6 Sk. pr. g til 0,85 Sk. pr. rt. Herfra maa dog trækkes Udgifterne for den til Indkogningen forbrugte Ved. 211eieriets Konto. Deebt. Spd. Beholdning af Produkter ved Aarets Begyndelse Fra Fjøset er leveret: 90,190 Pot. nysiet Melk à 21 Sk. 1, i 264 Gjetmelk Do f indkjobt 59,839 Pot. Komelk à 2i Sk. 1, , Lateris 3,

15 1 4 C. No. 6. Transport 3,539. Lønninger til 1 Meierske og Medhjelpere Brænde Belysning Salt, Kryderier m. ni Transportomkostninger ru. m Reparationer og Underhold af Inventarier Diverse Udgifter Berigtigelser Iridkjob af Grise 30. Grope til Grisene m. ril Turnips og Kjød Gevinst. c 593. ( Tilsammen 4, Spd. /J Kredit. 74 Solgte Meieriprodukter 6,493 Pot. nysiet Melk h 24 Sk. 31,536 skum Kjernemelk h Fløde a, 16 og 18 - Spd ,821 ri Smør à Middelpris 29,95 Sk. 1, ,647- Nøgelost a, Do. 7, A Mysost a, Do. 6, Stkr. Grise , Til Kalvene 9,176 Pot. nysiet Melk à 24 Sk ,519 skum ; 218 Kjernemelk a, Diverse Indtægter og Berigtigelser Beholdning af Produkter ved Aarets Slutning Tilsammen 4, Hver Pot Melk, der bar gjennemgaaet Meieribehandling, bar indbragt brutto. 3,20 Sk. Naar herfra trækkes Meieriomkostninger. 0,52 - Udkommer som Netto-Udbytte pr. Pot.. 2,68 Sk. 42s.

16 C. No Beretning om Undervisningen ved Aas højere Landbrugsskole. Ifølge min afgivne Aarsberetning for forrige Aar, bar Skolen i det 8de Kursus, der begyndte den iste April 1873, havt 21 Elever i den lavere Afdeling, hvilke endnu opholde sig ved Skolen og først forlade denne ved Afgangsexamen i Marts Maaned I den Were Afdelings 2det Kursus, der begyndte i Mai Maaned 1873, var Elevantallet i Begyndelsen 13 betalende og 1 Frielev; af disse forlod 2 Elever Skolen efter Aars Forløb, og af de tilbageblevne 12 underkastede 8 sig Afgangsexamen den 28de og 29de April med det Udfald, som efterfølgende Tabel viser : Afgangsexamen for den høiere Afdelings Elever i 8de Kursus den 28de og 29de April 874. ;.; For skriftlig Besvarelse i: 2,00 Fysik og kemiske Fag (2 Opgaver). 3,00 2,50 3,5o 2,00 1,60 3,o0 2,25 Botaniske og forstlige Fag (2 Opgaver) 1,50 2,5 01,50 2,50 1,50 1,50 2,75 2,5o Veterinærfag (2 Opgaver).. 1,75 2,50 2,00 2,75 1,75 1,25 3,00 2,2:5 Landbrugsfag (2 Opgaver) 1,75 3,00 2,75 2,5o 2,25 2,00 2,7.5 3,00 For mundtlig Prove i: Fysik og organisk Kemi Landbrugskemi... Botanik Skovbrugslære og Insektlære Zoologi, Anatomi og Fysiologi Sygdomslære.... Landbrugslære..... Driftslære... Hovedkarakter Opførsel... a e Sum 2,0o 3,0 2,50 2,5o 2,00 1,50 3,00 2,50 1,50 2,50 2,5o 2,5o 1,50 1,50, 2,5o 2,00 1,5o 2,7.5 2,25 3,00 1,50 1,25 1,7.5 2,75 2,00 2,75 2,5o 1,75 1,75 1,25 2,50 2,25 1,5o 2,5o 3,00 3,00 1,00 1,00 2,5o 2,50 2,00 2,00 2,00 3,00 1,00 1,00 2,5o 2,50 2,50 2,00 2,5o 3,001,5o 2,00 3,00 2,00 2,00 2,5o 3,00 2,00 1,50 3,002,5o 22,00 30,5o 28,5o 33,00 20,25 16,75 31,25 30,0o 1,83 2,54 2,37 2,75 1,68 1,39 2,60 2,5o

17 , 1 6 C. No. 6. Undervisningen i den højere Afdelings 2det Kursus har omfattet : Landbrugslære m. m. Kemi m. Husdyrhære. in Botanik og Skovbrugshere m. m. Tilsammen. Timer. Timer. Timer. Timer. Timer. 132 Theoretisk Undervisning Praktisk Do. 264*) Tilsammen *) Hvoraf kommer 132 Timer for hver Elev. Desuden har Eleverne i Aarets Lob besvaret 8 skriftlige Opgaver. øveirigt over Regnmængden paa Aas højere Landbrugsskole frà iste Juli 1873 til Iste Juli Millimeter, Decimaltommer. Falden paa Antal Dage., _ _ Juli Maaned 64 2,04 8 August 123 3,92 15 September 102 3,25 14 Oktober 108 3,44 7 November.73 2,88 7 December , Januar 39 1,21 11 Februar 26 0,83 11 Marts 28 9,89 8 April 60 1,91 10 Mai ,51 6 Juni 26 0,88 8 Tilsammen , Aas højere Landbrugsskole den 23de December F. A. Dahl. -

18 EXTRAKT AF AAS MERE LANDBRUGSSKOLES REGNSKAB FOR TIDSRUMMET FRA 1 JULI 1873 TIL 1 JULI 1874.

19 Is C. No. 6. Tidsrummet fra den iste Juli 1873 Indtmgt. A. Diverse B eh oldninger ved Begyndelsen af Regnskabsaaret: Kassebeholdning 574 Spd. 14 Sk. Kreaturer 4, Inventarier : a. Institutets 7,848 Spd. 104 Sk. b. Hos Ekonomen, overtaget efter Taxt ,051 Spd. 116 Sk. C. Jordbrugets 5, Beholdninger af Gaardens Avling: Kornvarer 170 Spd. 30 Sk. Rodfrugter Timoteifrø Hø Spd. 62 Sk. Diverse andre Beholdninger: Oliekager og Grope Drænror brændte og ubrændte Brænde 100 Favne Ved 144 Huder og Skind Redskaber til Salg Tømmer i Skoven Materialier ved Værkstedet: I Smedjen I Snedkerværkstedet Kornstør og Hmsjevirke. 35 I Meieriet Diverse B. Diverse Fordringer. C. I Aas Sparebank indestaaende: Expropriationskapital for Afstaaelse af Jord til Veianloegget Vinterbroen Korsegaarden". D. Udlagte Omkostninger ianledning Opførelsen af 2de Gjødselskur.. 13, , ,831 Spd. 61 Sk. Storthingets Bevilgning. Skolens Regnskab., ,1, 1

20 til den iste Juli C. No Udgift. A. Skolen. Lønninger: Direktoren.. 1,500 Spcl. Sk. Læreren i Agronomi i Agrikulturkemi Skovbrugslcere og Botanik 500 Veterinærfag Kassereren og Regnskabsføreren Gartneren 125 Laboratoriedrengen. 40 (Gaardsfuldincegtigen 200 Spd. er debiteret Jordbruget). 2. Kosthold ni. m.: Ekonornen for: Bespisning til diverse Elever à 86 Spd. aarlig 2,443 Spd. 100 Sk, Do. til Gartneren og Laboratoriedrengen A, 60 Spd Godtgjørelse til Ekonornen for Ved.. 60 Midlertidigt Tillæg fra + 74 til + 74, approberet af Indre-Departementet under Renholdelse og Opvartning til Ekonomen efter Kontrakt: For 15 Elever Spd. - Sk Do. i 3die Kv Spd. aarlig pr. Elev Spd. - Sk Do. i 4de Do. Do Do. i Iste Do Do. Do Do. i 2det Do. Do Storthingets Bevilgning. 4. Andre Udgifter: Pibefeining. 37 Spd. 107 Sk Ved hugning og Brænde for Institutets Regning j _ Belysning Vedligeholdelse al Institutets Inventarier og Indkjob af endel nye Do. (16 Spd. 98 Sk., Skolen F.' Regnskab. 4,365 Spd. - Sk. 4,365 Spd. - Sk. 2, , Lateris 827 Spd. 27 Sk. 8,162 Spd. 60 Sk. 7,502 Spd. 70 Sk. 3*

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

C. No. 2. xv. Romsdals Amt i. Underdanigst Beretning. om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875.

C. No. 2. xv. Romsdals Amt i. Underdanigst Beretning. om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875. xv. Romsdals Amt. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875. Til Hongen. Herved tillndcr jeg mig at afgive den befalede Beretning om den økollomis]{e Tilstand m.

Læs mere

Romsdals Amt. C. NOI 2. Underdanigst Beretning. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1--;1865.

Romsdals Amt. C. NOI 2. Underdanigst Beretning. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1--;1865. C. NO 2. P. Romsdals Amt. Underdanigst Beretning om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1;1865. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. Antageligen har dette i Femaaret gaaet jevnt hvonel kun

Læs mere

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling i Danmark i det sidste slaegtled MARCUS RUBIN DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I I DET SIDSTE SLÆGTLED DANMARK Med 63 Illustrationer KJØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. Norges officielle Statistik, Fjerde Række (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série) Nr 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges ofticielle Statistik m v 1 Januar 1901-31 December 1903,

Læs mere

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant.

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16 Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. - Bemærkninger angaaende Storthingets Medlemmers Tilstædeværelse under Odelsthingets Forhandlinger... Juli

Læs mere

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913.

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. .rt. F erskv an dsfisk -- eri bladet. - Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen :

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V.

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V. DANSK VJTIDSSKRIFT Professor ved den joigtekniske Læreanstalt A. II. Christensen (ansv.). I?EDAKTIO: Amtmand P. Chr. v. Stemann. Kontorchef i Ministeriet for offentlige Arbejder S. Garde. April fledaktinn:

Læs mere

Univ. or Toronto TIDSSKRIFT FOR SKOVVÆSEN Organ for Dansk Skovforening Redigeret af FR. BRAMMER og C. V. PRYTZ Enogtyvende Bind 1909 Udgivet af Professor C. V. Prytz. M- > ^ -^ København Martius Truelsens

Læs mere

i>-6-^ - ^^w.^ ty* .-^ -fl* .-- érv i(^ 1.. '^, mfb ^;'''/#^ 1.^- % "MJ-.' >^ » <» / tf'/ .-^'. /...i

i>-6-^ - ^^w.^ ty* .-^ -fl* .-- érv i(^ 1.. '^, mfb ^;'''/#^ 1.^- % MJ-.' >^ » <» / tf'/ .-^'. /...i .-^'. /...i i>-6-^ - ^^w.^ ty*.-^ -fl* t^ I*.-- 1.. érv i(^ '^, #.^ mfb ^^. '^'^\ -\6^ ^;'''/#^ 1.^- % "MJ-.' >^»

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K.

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. 19. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. DANSK VEJTIDSSKRIFT Professor ved den polytekniske Læreanslall A. 11. Christensen (ansv.) REDAKTION: 4rntmand P. Chr. v. Stemann. i Kontorchef

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON:

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON: 1936. Ekspedition: Vestre l3oulevard 4, KjØbenhavn V. Nr. 4. Redaktion: Amagerbrogade 4, Kjøbenhavn S. REDAKTiON: DANSK VEJTIDSSKRIFT Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. Ekspeditionssekretar i Ministeriet

Læs mere

: 1): :.' :1F'IffiIEMMIE:- 0: REDAKTION: INDHOLD: Pag. Bestyrelsens Forord " 1

: 1): :.' :1F'IffiIEMMIE:- 0: REDAKTION: INDHOLD: Pag. Bestyrelsens Forord  1 H~1nEJDllJiEfCiE-[sER : 1):. - a -. l ': '(h~'. I ",.'4.".'4.."'ot ", "... ~~.. ~ t... 1ft.U(/I'" ""q'et.., c.., u, (~(,Ut.,'.C'U «. ~'.l' ~ l J. ftuttct "'liilillf~(i"('((f tnutl~ir., 'ti 'HtU( (,1 '"

Læs mere

La.ni. ' ".''! y./f'. Kaaeayr;

La.ni. ' .''! y./f'. Kaaeayr; La.ni - ' ".''! y./f'. Kaaeayr;

Læs mere

medens den i Aarhuus mere nærmer sig denne:

medens den i Aarhuus mere nærmer sig denne: 1 Efterat et Kongeligt Stipendium paa 250 Spd. ved naadigst Resolution i April 1855 var bleven mig bevilget, for i en Tid af 3 á 4 Maaneder at gjöre mig bekjendt med Sindssygeanstalterne i Holland, Belgien

Læs mere

Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson

Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson Henrik Ibsens skrifter/bokselskap.no 2014 Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson Digitaliseringen er basert på xml-filer mottatt fra Henrik Ibsens skrifter, UiO. På nettstedet Henrik Ibsens skrifter

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

Søbrækker til fiskerleiet Boderne

Søbrækker til fiskerleiet Boderne Uddrag 1 af Forhandlinger og regnskaber Vedrørende Bygningen af en Søbrækker For Fiskerleiet Boderne i Aaker sogn 1 Dette er en renskrift af en håndskrevet renskrift af de oprindelige notater. Den håndskrevne

Læs mere

Foder=Aar være aftagen, hvortil ogsaa flere fugtige Efteraar have bidraget, der stundom har svækket Faarernes Sundheds=Grad.

Foder=Aar være aftagen, hvortil ogsaa flere fugtige Efteraar have bidraget, der stundom har svækket Faarernes Sundheds=Grad. # # # Under 9de Decbr 1840 har Amtet tilskrevet undertegnede Formandskab en Anmodning om at erholde forskiellige Oplysninger, dette Formandskabs Distrikts vedkommende, hvilken Opfordring den herved pligtskyldigen

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere

Beskrivelse over Thye

Beskrivelse over Thye Physisk, oeconomisk og topografisk Beskrivelse over Thye beliggende i Thisted Amt, Aalborg Stift et Forsøg af Knud Aagaard Sognepræst til Skjoldborg og Kallerup Menigheder Viborg, 1802 Trykt hos P. S.

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 1920. 18de Aargang Sorø. i... BoR1ryldw! Akt.'lllkab) IIt\l Ru"ul..-n -l(rclø!. 1920. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetningen for

Læs mere

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN.

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI.. VETERINÆ RVÆSENET OG KJØDKONTROLLEN 9. (Le Service vétérinaire et l'inspection de la viande, 9.) Utgit av DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. KRISTIANIA I KOMMISSION

Læs mere

Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903

Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903 Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903 af Ph.D.-stipendiat Jane Ferniss 1. Indledning Statsskatteloven 6 a, har i årenes løb givet anledning til mange fortolkningsproblemer. Bestemmelsen

Læs mere

HEFTE 1 AAR 1927 REDAKTION: C. FERDINANDSEN Ø.WINGE INDHOLD:

HEFTE 1 AAR 1927 REDAKTION: C. FERDINANDSEN Ø.WINGE INDHOLD: HEFTE 1 C. FERDINANDSEN REDAKTION: AAR 1927 Ø.WINGE INDHOLD: Pag. SKo KEMP: Om Frilandsdyrkning af Champignons....... 9, F. H. MØLLER: Boletus itnpoliius Fr. paa Falster 15 Forenings-Meddelelser " 18 Smaa

Læs mere

.1 Om ]{ jøbellba, n 1 E})ideUlivæ en al DI'. S. Engelsted. v Kjebenhavn. '. A. }t-ul -l l' ol'la g, l lil), Kj"OOIlIl""II, - Blanco, Lunøs ";r\. Ho(-Uo~trykk.ri (F'. Dreyor). t.lctlnunc u nc~ t godline!l.

Læs mere