DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS"

Transkript

1

2 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET C. No. 6. BERETNING OM DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS FOR ÅARET FRA 1 JULI 1873 TIL 1 JULI IIP,GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRË. CHRISTIANIA, TRYKT I DI.. STEENSKE llog'paykkeh:

3

4 BERETNING O M BEN HOME LANDBRITHSKOLE I AAS FRA 1 JULI 1873 TIL 1 JULI 1874.

5

6 1 1 Jeg bar herved den Ære at afgive den befalede Beretning om Skolens Virksomhed for Tidsrummet fra Iste Juli 1873 til iste Juli For Oversigtens Skyld meddeles først et kort Sammendrag af Skolens ekonomjske Stilling ved Begyndelsen sammenlignet med Slutningen af Regnskabsperioden, og medfølger der tilslut en Extrakt af Regnskabet, hvilken er affattet saavidt muligt i Overensstemmelse med Budgetkommiteens Indstilling til Starthingsbevilgningen i dennes enkelte Dele, 1 I indtæ gt: For Afstaaelse af Grustag og Vei til samme er indbetalt af Amtskommunen Ved Aarets Begyndelse udgjorde Skolens Ejendele Spd.,? Spd. Kassebeholdning Netto-Udbytte: Kreaturer.. 4, Af Jordbruget... 1, Inventarier: Skoven 1, a. Institutets: Haven I Skolens Brug 7, Drænsrør-Konto - 25 Hos Ekonomen, overtaget efter 3, Taxt Hvorfra gaar 8, Afskrivning paa 4 Debitorers Gjæld, b. Jordbrugets 5, ,732. tilsammen Diverse Beholdninger Diverse Fordringer. 1, Tab paa Fjøset Indestaaende i Aas Sparebank, Expropriationskapital ianledning Chaussé-Anlægget : Vinterbroen---Korsegaarden" Et paabegyndt Gjødselskur , Naar herfra trmkkes Skolens Gjæld.. 1, Udkommer som Beholdninc, ved Aarets Begyndelse. 19, I Tilskud fra Statskassen: Til lobende Udgifter" 4,700. Paabegyndelse af Aasmyrens Afgroftning 100. Reparation af Stald og Fjøs m. m.... 1,274. Spd. Transport 19, , Elevafgift ,750. Godtgjørelse af Jordbruget for Elevernes Arbeide i Løbet af Regnskabsaaret ,124. Tilbage Netto-Udbytte 3, , Forøget Værdi af Institutets Inventarier ved Aarets Slutning Tilsammen 30,

7 - C.. No. 6. Spd. g Spd. 13 Udgift: Diverse Lønninger.... 4, Kosthold samt Renholdelse og Opvartning til Ekonomen.. 3, Øvrige Udgifter til Institutet Inventarier for Institutet.. 1, Paabegyndelse af Aasmyrens Afgroftning Reparation af Staldbygningen og det i denne værende Fjøs Do. at det store Fjøs Opførelse af 2de ei endnu færdige Gjødselskur , Udlagte Omkostninger ved Fabrikation af Brændtorv til næste Aar (foruden et Belob af 76 Spd. 62 Sk., der er medgaaet til In v en t a rier for Brændtorvdriften, hvilken Sum er optaget blandt Beholdning af Inventarier ved Aarets Slut- Ding). Ved Regnskabsaarets Slutning udgjorde Skolens Eiendele : Kassebeholdning Kreaturer 5, Inventarier: a. Institutets.. 8, (hvoraf Ekonomen overtaget for 203. Sp 12). b. Jordbrugets.. 6, , Diverse Beholdninger.. 1, Diverse Fordringer Indestaaende Expropriationskapital i Aas Sparebank Tilsammen 22, ,363. Spd. Spd. Transport 22, , Naar herfra trækkes : Skolens Gjeld 3, Bliver Beholdningen 19, Tilsammen 30, Om Jordbruget og Avlingen. Af det dyrkede Areal er bleven anvendt: Ved Aasafdelingen: Til Brak 67-A Maal, - Rug 38 som gav 44Td., alts. pr. Maal 1,16Td. - Byg 49 T _ 1,66 - _ Bl.dkorn , Turnips /, ,10 - Grønfod. 10 f5u - Grmsland Skit Hø og 1,179 Ft Fro, 3,47 Skit - Poteter Td. altsaa pr. Maal _ 4 57 _I 12,08 Td. 503A- Maal. Ved Vollebmkatidelingen: Til Br ak 4G5 Maal, - Vaarhvede som gav 1701 Td., altsaa pr. Maal 1,89 Td. - Turnips 17 T6,56Ty altsaa pr. Maal 51,64 Td. - Havre 47 ituou altsaa pr. Maal 2,30 Td. Grønfoder 30-T5A - Græsland u4011, Slat Hø og 590 8' Frø, 2,96 Skit Maal. Ved Soraasafdelingen: Til Brak 33 3 Maal, - Hvede 53A- som gav 90-Ä-Td., altsaa pr. Maal 1,68 - Havre ,30 - Græsland Skit Hø, altsaa pr. Maal 4,13 Skit 183/8u Maal.

8 - C. No Sammendrag af Produktionen paa den samlede Eiendom. Areal. Hvede. Rug, Byg. Bland. korn. Havre. Sum Korn. Sum Turnips. Poteter. Rodfrug., Græsfrø ter. Aasafdelingen Volleboekafdelingen Søraasafdelingen Pladsen Aakerbakken og Gaardspl.. Tilsammen Maal. 503,2 367,3 183,8 1,054,3 Tdr. Tdr. I Tdr. Tdr. Tdr. Tdr i * 279* g , Tdr. 1, i 2,670 Tdr. Tdr. j 7;5 Skg 204 1, , , i 1,569 Fra den Iste Oktober 1872 til Iste Oktober 1873 er der udkjørt og anvendt: Til Brakmarken paa Aas 779 Læs Gjødsel (hvoraf 351 Sommerlæs h 3 Tdr. og 428 Vinterlæs à 4 Tdr.) Tdr. Poteter... Turnips og Grønfoder 524 Brakmarken paa Vollebmk Turnips og Grønfoder 400 Vaarsved. Brakmark. paa Somas Experimentalfeltet 40 (Vinterims h. 4 Td.).. 2,096 (Sommerlæs h 3 Td.). 2,190 (Vinterlæs h 4 Td.). 1, (595 Sommerlæs à 3 Td. 83 Vinterlæs A, 4 Td.) 2, Td Centn. Benmel og 13 Ctr. Poudr ,151 Læs Gjødsel Ingen Myrjord blev fremkjørt, da der ikke var Fore. Arbeidshestenes Antal var 11 om Høsten. I Februar indkjobtes 5 Arbeidsheste, saa at Antallet efter den Tid udgjorde 16 Arbeidsheste, hvortil kommer 2 Artilleriheste, 1 Hingst og 1 Fol, der blev født i Mai Maaned. Hestene have ialt udført 2,404 Dagsarbeider. Til Fodring er medgaaet 547 SkW Hø, 102 Skg 12 it Grope og Rugaffald samt 261 Td. Havre. For hver Hest bliver i Middeltal for det hele Aar den daglige Fodring 26 a' Hø og 5,38 O. Kraftfoder, foruden endel Grønfoder. Sammendrag af Jordbrugets Konto. Debet. Spd.ß Spd. Diverse Beholdninger ved Aarets Begyndelse Gaardsfaldmægtigens Kost og Lon 260. Elevernes Arbeide Folkets Arbeidskonto Diverse Akkordarbeider Hestenes Arbeids-Konto. 1, Reparationer af Bygninger Reparationer af Inventarier Lateris 2, ,888 Tdr. 29 Centn. Benmel 24 Ctr. Poudr. Spd.ß Spd. Transport 2, Skatter og Onera Udsæd af Korn, Fro og Rodfrugter Brænde, Stenkul og Skovmaterialier Tærskning og Gropning Diverse Udgifter Kunstig Gjødning Undermaal paa Kornvarer og Rodfrugter. 23. Berigtigelse 45. 3, Gevinst... 1, Kredit. Avling af 7501 Td. Kornvarer, heri indbefattet Letkorn.. 2, Gevinst paakornvarers Konto samt Overmaal Tilsammen 5, ,

9 8 C. No. 6. Spd. Spd. Transport 2, Aviing af Rodfrugter: 178i Td. gode Poteter a, 1 Spd bedærv. Do. a, 48 Sk Turnips A, 24 Sk Avling af 1,449 ti Timoteifrø à 8 Sk fl Kløverfrø à, 10 Sk Gevinst paa Frø-Konto Avling af 1,500 Skg Timoteihø 1 Spd. (30 Sk.... 2, Skg Timoteihalm A, 1 Spd ,349. Afgift af Husmandspladsene Favne Løvved i 2 Spd. 60 Sk Diverse Indtægter Diverse Beholdninger Sum 5, Veiret var særdeles fordelagtigt for Plantevæxten under Vaaren og Forsommeren i Vaarsmden, der blev udsaaet i Begyndelsen af Mai og indtil Midten af samme Maaned, kom i en tjenlig og godt tilberedt Jord, hvis Fugtighed blev underholdt ved oftere faldende Regnskurer. Man havde saaledes i Mai 11 og i Juni Maaned 12 Regndage wed en samlet Nedbør af 4 Decimaltommer en Regnmængde, som er meget sjelden i denne Egn. Høbjergningen, der paabegyncltes i Slutningen afjuni, fortsattes under temmelig fordelagtigt Veirlig, og der gjordes en rig Avling. Kornindhøstningen derimod var særdeles besværlig paa Grund af det stadige Regnveir, der indtraf fra Midten af August indtil Høstens Slutning. Følgen heraf var, at en hel Del Korn groede i Straaet, medens Avlingen stod uskaaret ude paa Marken, og meget gik tilspjlde paa, Ageren under selve Indhøstningen. Som Følge af det vedholdende Regnveir, blev man ganske hindret i Tilsaaningen af Aarets Brakland -- et Areal af omtrent 128 Maal ; thi kun 10 Maal heraf blev isaaet Rug og ca. 26 Maal Hvede. Som en Følge af den sene Indhøstning samt det vedholdende Regnveir, blev man ogsaa forhindret i Hostploiningens Udførelse. Vinteren var mild og uden Sne, hvorfor alle Vinterkjørsler maatte ske med Hjulredskab. Indeværende Aars Vaar var tør og ufordelagtig for Plantevoexten. I Mai og Juni Maaneder faldt der idethele ikke mere end 1,34 Decimaltommer Regn fordelt paa 14 Regndage ialt, hvoraf Folgen blev, at den udtørkede Jord aldrig fik tilstrækkelig Fugtighed til at Plantevæxten kunde trives. I Begyndelsen af Mai Maaned paabegyndtes Afgroftningen af Aasmyren og samtidig hermed tillige Torvtagning til Brænde. Brændtorv forekommer i Myrens Udkanter til en Bredde fra 10 til 30 Alen ; længere ind i Myren er Torvjorden bedækket af ufrugtbar Hvidmose fra 4 til 8 a, 9 Fods Dybde, hvilken maa borttages, for at man kan komme til Torvjorden ; men dette vil fortiden blive et for kostbart Arbeide at udføre, hvorfor Torvtaget maa indskrænkes til den ovenfor nævnte Bredde. Der er ialt dette Aar optaget noget over 2,000 Tdr. tilberedt tør Tory til Brænde, hvilket Kvantum ifølge Beregning skulde modsvare omtrent Favne Granved. Dersom de fornødne Midler bevilges til Fortsættelse af Myrens Afgroftning, og under Forudsætning af, at man kan erholde den nødvendige Arbeidsstyrke til Torvtagningen for en nogenlunde rimelig Pris, er det Meningen at udvide Torvtagningen til næste Aar i den Udstrækping, at det skal være tilstrækkeligt til Brænde for Aaret. Da det meste af Torvjorden er af den Beskaffenhed, at den ikke kan optages som Skjær eller Stiktorv eftersom den ikke bar tilstrækkelig Sammenhæng -, er Torvtilvirkningen foregaaet ved Æltning. Den af Mosen optagne Torvmasse er bleven æltet paa en Kran, der er indrettet som en almindelig Lerkran, kun med den Forskjel, at Knivene her sidde noget tættere. Den med Vand æltede, grodformige Masse heldes derpaa i Træformer af 12 Tommers Længde og 3 Tommers Tykkelse og 30 saadanne Former indeholdes i hver Ramme. Nogle Minutter efter Ihældingen oploftes Rammen og Torven beholder sin før givne Form. Naar Torven bliver fast, opsættes den først paa Kant og siden i koniske Houge til Tørkning. Hertil medgaar 3 a, 4 Uger, og Torven er nu tør og fast til Brænde samt færdig at indføres i Hus. Et Arbeidslag paa 5 Mand, 1 Fruentimmer og en halvvoxen Gut har paa denne beskrevne Maade tilvirket 3,150 Stkr. Torv pr. Dag, hvilket modsvarer omtrent 52 Tønder i tørket Tilstand. Haven og Planteskolen. Fra den iste Juli 1873 til den 30te Juni 1874 er der ialt bleven solgt af Haven 18,962 Trær og Planter, hvoraf 3,277 forædlede Frugttrær og 2,715 Frugtbuske. Efterspørgslen efter Planteskolens Produkter ere frem-

10 C. No. 6. deles i Stigende og overstiger langt de Forraad, man til Dato har havt, uagtet disse ikke saa ubetydeligt ere blevne forøgede. Vinteren gjorde stor Skade paa de unge 1 Trær i Planteskolen, saaat flere Tusinde af disse ere blevue uduelige til Salg eller Udplantning, hvilket atter har virket tilbage paa de sidste Aar. Grundforbedringer saasom Dybgravning og Bortrydning af Sten er bleven udfort paa endel af de Stykker, som i de folgende Aar skulle benyttes til Planteskole. Frugttræerne i den for endel Aar siden paabegyndte Frugthave har i de sidste Aar mere almindeligt begyndt at bære Frugt af god Udvikling, isoer de mere haardfore Sorter. lt I nogle af de foregaaende Somre og isærdeleshed Sommeren 1873 vare de hervferende Frugttrær meget hjemsøgte af Æblevikleren (Tortrix pomona), men besynderligt nok vare disse ganske forsvundne i Sommeren 1874; sandsynligvis har den sidste eiendommelige Vinter bidraget sit til disse Skadedyrs Udryddelse. At Havens Nettoudbytte mar viser sig mindre end i de foregaaende Aar, maa tilskrives de højere Arbeidspriser samt de ikke saa ubetydelige Udvidelser og Grundforbedringer, der ere foretagne. Anlæg af levende Hegn er bleven fortsat med, hvortil i det forløbne Aar er bleven benyttet Caragana arboreseens siberisk Ærttræ, der paa andre Steder har vist sig meget god til Sftengselshækker. Af de ældre Hækker viser den almindelige Hvidtorn at være den bedste, og hvor man vil have beskyttende og prydende Stængsel ogsaa for Vinteren, synes den almindelige Gran og Ædelgranen at burde foretrækkes. Havens Konto for Aaret udviser: Debet. Spd. //el Samtlige Arbeidsomkostninger tilligemed Gartnerens Honorar Indkjøb af Træer, Planter og Fro Materialier Ved Slidning af Inventarier Trykningsomkostninger Remitterede Troer 11, 12 Gevinst , Solgte Trær, Buskvwxter Kredit. 1, , Experimentalfeltet. I Aarets Lob er hertil anvendt diverse Arbeidsudgifter m. m. for et Belob af. Verkstederne. Debet. Beholdning af Materialier ved Aarets Begyndelse Diverse Arbeidsudgifter Materialier Kul og Ved Fragt og Transportomkostninger Vedligeholdelse af Inventarier samt kasserede Do Kredit. Diverse Arbeider, udførte for Fremmede Nye Redskaber til Salg Bygningsreparationer og Nybygningsarbeider for Jordbruget.. Bygningsreparationer for Institutet. Reparationer af Jordbrugets Inventarier af Institutets Nye Inventarier til Jordbruget Hesteskoning Diverse Inventarier til Fabrikation afbrtendtorv Arbeider for Jordbruget Beholdning af Materialier Fjøsdriften. Ved Aarets Begyndelse havdes i Behold: 2 Tyre. 59 Kjør. 6 Kviger. 15 Kalve. 82 Stkr. Dyr. Fødte i Aarets Lob 45 Kalve. Indkjøbt.. 1 Tyr. Tilsammen 128 Stykker. 2 Spd. g , ,

11 1 0 C. No. 6. Derimod er i Aarets Lob: Solgt. 8 Kalve. 2 Kjør. 1 Kvige. 1 Tyr. 12 Stykker. Slagtet 6 Kalve. 4 Kjør. 10 Døde (hvoraf 1 dødfødt).. 10 Beholdningen af levende Kreature ved Aarets Slutning: 2 Tyre. 56 Kjør. 13 Kviger. 25 Kalve. 96 Fjøsets Konto. Debet. Tilsammen 128 Stykker, Spd. 312,640 it Ho og Timoteibalm 1, ,703 - Rapskager ,213 - Linkager Grope ,310 Tdr. Turnips Poteter. Di 24 Til Kalvene: 9,176 Potter nysiet Melk ,519 skummet Do , Kjernemelk.. 3 Medicin 11, 72 Belysning Folkets Aflønning., Salt, Feielimer og diverse Udgifter SPd. 2, Tilsammen 3, Spd. Kredit. 90,190 Potter nysiletmelk à 24 Sk. 1, i 264 Gjetmelk t 24 Sk , Gevinst paa Kreaturs Konto Huders Meieridriften Diverse Berigtigelsesposter Tab Tilsammen 3, Melkekjørne og de storre Kreature have daglig i Vinterens Lob erholdt i Gjennemsnit : 12 g' Hø Kraftfoder Turnips Halmhakkelse. De mindre Kreature, nemlig Kviger og Ungtyrer, have faaet Foder i Forhold til deres Størrelse. I Middeltal kommer paa disse med en Gjennemsnitsvægt af 350 it levende Vægt -- daglig : 6 Ft Ho. - Halmhakkelse Turnips. 0,s - Kraftfoder. Denne Fodring, som efter Beregning udgjorde omtrent 3 1,i Del af Kreaturenes levende Vægt i Høværdi og som altsaa maa betragtes som fuldkommen tilstrekkelig, har ikke hvad Melkeudbyttet angaar vist sig at modsvare Beregningen, hvilket formodentlig har sin Aarsag deri, at baade Halm- og Høfoder, der dette Aar vistnok gav meget i Vægt, paa Grund af det vedholdende Regnveir har været af mindre Næringsværdi en Erfaring, som har været temmelig almindelig i denne Egn, idet man overalt bar hørt Klage over, at Fodret var udrøit. Af 50 Kjør, der har tilhørt Fjøset det hele Aar, er erholdt 83,171 Potter Melk eller i Gjennemsnit pr. Ko 1,663 Potter ; heraf kommer paa Ayrshireraeen 1,829, paa Halvblodsracen 1,756, paa Telemarksracen 1,520 og paa indkjøbte svenske Kjør 1,532 Potter gjennemsnitlig pr. Dyr. Desuden er af Kviger og saadanne Dyr, som inden Aarets Udgang er bleven solgt eller slagtet, erholdt 7,019 Potter, saa at det hele Melkeudbytte udgjør 90,190 Potter.

12 HCCHC -N M I-. Cn Ln Cn cx) CD c:d C:D t-- r-, (7.) 001 r-q -IN 't CM CD t-- in CM c:d CO VD,71.14 cc VD CN,C14 C:D CM t-- CO C:D t-- t-- cr:, C7,) c:d cfd CD,-4 t-- CM v-r CX) Cn CM C I Cn, C:D CX) VZ C9,11c4) t-. C) LCZ c:d c Cn C:DìC c7; cr.) CX) CX) CX) Cn VD,14CM VD CM CM CIN.41 'PK C. No. ',II t-- VD CD,14 C:D CO LCD r-. CM LCD cx) CM CX) C:: CD In r-4 GNI VZ cx) 't co CC cr-q CM cx) VD, t-- cx),t CM GN1 CM CM GN1 GNI C.,..,1"! TM Z-C CO,i C4 C:) C'eZ S i (:) CD C, :1,...1 :17Z CYt *lladv 1 Cn " C:D L.- CD Cn CD CD c t Cn CD CM c:d CX) vd CM,14 CM G,1 CM r-.4,..0 CM. '14 1 CM T.. Cn,--1 "t", LC.) CM "1, I.-- C: CM,-..,7M in '11 I Cn,f S litb It 1. Gx " C'l "tm (;) L O,-.4 a'1 C:n G* n,..4 CM CM CM r--i,-.4 L'' VI ''' 7,."2, I-7 C.,;! T i I ','( 1 00 r:t*.t 00,W.1.-{ -4, viimagad r-4 ic CrZ CO Cr., VZ C...:' ;., -...i i-.1 T... /...q Ci: C:, 0!D ',...4 i lf:, 1 I 0(*) V...i IC-Z, ir:, C:7 'Z.Z, Of) T...i r-.4,...i r...4 I.) %MU r 1 CD, CD, CMt LCZ LCZ C.C.D VZ CX) t-- VZ CM GNI CX) co -tm t-- CM CY) ci) In CC r-4 Cn "rd.aactulaaaa...tacrua&ox 1i - C:D t-- In CK) i Cn Gn,7H C:D Cn Cn Cn Gn CN C,1 r-4,-4 CN GN r-4 C:D CD CM CIO i Cn CD cx) )CZ VZ VZ Cn In co Cn, CD CD Gn CM CM r".1 c:d 1CZ CX) VD i C7)" (7) t t vz CX),714 CO c-- c:d CN C,1 CM Co CD,f Cn c:d CM (X) CD *1-.4 C7-7) Cn Cn C. CM CM CO CX) t in CO r-4 CM CN cac c:1.) c.? ce *.I C:D VD CO t-- C:D CD C:D CAD 1 t CC CX) c:d CD C5' C) C:D C:D Cn Cn '11 Cf.) VZ T-4 CM CO CM Cn '714C41.10 Ln CX) CC) Cn CX) CX) r-4 GN4 GNI GN1 r CM CM (4.),T= *aaquio4das,--in '-i,,, Cn r-l.i 1 CC) Cn VZ CCD Cf.: CM C... CO! C:7 CCD VD '1", C.. Cn CO '14 CJO CX) CX) LCD CM d'i VZ C:7,7ri C:7 CC CM GO C.. C:7 VD CM VD CM Cn LCD CM CO,..--i VZ CM r... CM,.. Cn 1.-.,..1 Gn Cq r-1 A "-IN ,, 't CO 1,--1 CM CM CM Cn CC,n k_c.',thi i,...i C5 : C47) CX) Cn '14 CX10 C:7 C.. CX) lsouy- CID Cn C.. VD LC.') ''71'i VD 71M VD CC),-4L'.. CC7 C... LCD CfD CX) C\1 VD - L'''N r-1 CI CM CM CM r--1 CM t40 Ur cel) LCD,c7 cn Cn C;) CM CM GN SN1 Ln c:d VD,7M VD Cn Cn Cn 1CD C:7 CM CC) LX) CX) CCC) CM 1.-4 r-4 r-4 GNI 1 tv) e-cz c9.t4 t. cc, c\i '7H cf cr.) 't cr.) 't CCCfD '14 "1, "7M N' L,. t,. L,. t.. t t,»t.. t,. t.. i. t,. t.. t.. t.. - * Cq LCD C:7 o Cn co CX) CO Cn VD VD VD th VD CM Ct N CC CD CM In VZ Ic CM VD '14 "14"1' '14 '14Ln Ln r-4 r-4 r-4

13 12 C. No Ht-A...0 D. C.C.D CO r. CX) LO C". C) In Gn C-J r. C..0 M X CO CS) '1, CM CXD CX) CM VD M m i_c LCD, E, t5 m,... C)., r--i ir, CI,.., CS)... CS).r, 1--4 (X) gti LCD LCD CM 'N,1 C-0, r. - e`s Ir. V.,,/, 4r, CI) -8 ;..., c,1 7-.., r. r. r. T-.4 r r. I-, T.-, T. r. CAD CXD CX) CX) Ln C:7 CM CM LCZ CO CM (:) L-- '7 1 Cn C) M r-q (:) C. C4),t14 r-.4 CD CX) 1 Cn "711., C1 M LCD CM CM cx) C:) M Cn I VD VD CD C:, C) C) '7t1 t'' r-4co M OK) 1-- C:7 C:7 CS, Ind CS, C.0 CC CXD C:) M C-0 r. 7-r C) C) CNI I 1111 f CM CX) VZ CX) CX) CC) C) CX) 0-.4 '00 CC) CLD r r' r. r. v., r-. C.* r-, r. T-, r-. G,1 Cr t-- CS, CX) M CM C) I 'II r. Cn CM CXD Cr C7J CX) C) CM VD CM CM r...4,""1r. 7-1 C5:' CM CX) Cs-. 1 Ce.) U0 Cl CNI UD LC (:) C- C C N CX) VZ CM Cr CM CC, CX) CM CM v-ui CM 1--4 T.. I-, CM CM CM 1.-4 (5' C:7 C:1 CM Z.:, VZ C:7,cti CO C:7 I-- C5,t1 cn,1 r-, L-- C:7 C:7 C:7 in c.:7 C4) LC C 'Duly co LCZ CM 'd1 C:7 r.n C t N CM CXD LCD COD r. CM CXD '14 VD C.,M VD CM r. r. GM CM G\11 r.. Gm am r-q cm G l (N G,1 SprU VD in In Cn CM CXD CC) VD VD L,C; ru ts CX) C4) VD ICJ 0- LCD CX) G'4 GM u-- CNI C.Z r-4,14 CX) C4) VD CI' "th Cn C) CM..9.) Can CC C-J N r-i cn N r-, G,4 csrz,, 11 CX) i "7h CSD c-- VZ!!',M 7t1M CC i au -nacim IC CM VD C:) ìc Cf) LCD (:) r-, 1-1 CM Cn T- 1 r- 4 '4.01 C:D L. (!-.0 C-. CM 1 cc,7h GN1 cx) Ln s q 1 CM r. r-, ',T111111l3r M CCD ; CX) C:D CXD CX) CX) i I Of) CK) LCD (',C) C,1 l j1 r- ci) C: C-0 ',t CO CM Ln t" C\1 LCD CZ) CM CO c-- C:7,-0 LrcX) GNI r-4 Cn CM r -4 r-. r-,t.-4 T.-4 C"r:,.t Jaccara,)a -IN I I VZ VZ GN1,:H C-0 CCD I CM '7..C.) 1CD C- CD CC) i C,1 '11 CI, GM r-4 in CO Y. C:1 M CC) G,1 ivd Ln Ca CID SN4 C:7 GNI,7M C:7 C:1 (::1 C r. r--4r- r VZ Cr, r-4 aactruaao isi L-- (:) I 1 1 C7-; rtl C:7 C:7 LCZ ìr7 CX), CX) CAD C:7 L-- c CX) C:1 c:7 r. CM CM r. C5 c:7 CM C:1l L-- C:1 In c:7 1:1 CX) c:7 C:1 L-- r-1 cl C:1 r-4 r Ce:, CM r...4 T-.4 r-4...-raqopio - aaqinaldas 1 HC1-1.1 C4) i CM Cf) (:) VDL C4) 1 I 1 cilcm t-. C'C'Z M "tm VD VD M N M VD kr: CM CM 4-4 r-4 r-4 ICJ r. C4) "A", M C:D CX) OI cx) c1 C:1 th V7 c:7 Cr CD r'.:d M M C:D C.% LCZ L-- r-, r-, c5 In cm CX) 1-.`0 C".. GM C-0 VZ CX) CX) CX) Cr C.) T-T4 r-4 Cn r-' r. CM - "isony i cm CM 714 rjl L-- C5 M Cr cx) LCZ C,4 Cn CX) T. Y. GM r fi C) Cf.) CO CD CM CM in C.:, Ii M '11CCD t:, t.. c CX) CZ) L-- C:7 VZ cf) GM CO rr, G\ C.; *Mir -- C`i GN j 1 C: C: r. C% cr7 VZ **ti LC'Z GN1 CM CO GM CO GM CK) CS7 CX) LCZ VD CM r., G'N T-, C) C) CXD C.) CD% Ln VZ CT.,, c-- cr7 LCD C...0 CC VD c:7 C:7 C7 CO VZ Cr, G,4 r-, GM CN r., to) = ti 1 CL., = 4,, a, c\ c.'. 73 a) 6) 'tn ':h VZ-CO VZ,th VZ cr7 eil til th VZ Cr VZ VZ Cn Cn 01i "14 t,0 t,. E.,. t,. 1,41 I,. t... t,01t I-0. C... L-0 C-0 t"... I- U t'. C-... GO, cl 0, cl.4.,,,i C 1 tn1,-, orin it,,,, r-v, in i, c,,,,,, 011,1 CliC CO:,-. CO,-H,..i.,H, cyz,7m L.CD, cx) (7) t-- cx) CX) C... C: '11 CO C7.) t- CO "14 CO C) -,110 Ln tci ic IJC CO CC CC CO CC, clezt,. t,. kr CM CM VD r--i T--i CM CM CM. CM

14 C. No Som det vil sees af Beholdningen den 30te Juni, er der i Aarets Lob bleven tillagt et storre Antal Kalve for at forynge Kreaturstammen, da mange af Dyrene ere gamle og bor udmønstres. Da Ostpriserne i de toregaaende Aar har været lave, er endel Forsøg bleven udført, for at komme efter, hvorvidt den skummede Melk skulde kunne udbringes til et større Beløb ved at give den i Ware Udstrækning til Opfødning af Kalve dels til Slagt og dels som Livkalve. Kalve, slagtede i en Alder af 5 h, G Uger, have givet 1 n' Kjød for hver 5te Pot Melk, de have fortæret, dog om Fradrag gjøres for Kalvens Vægt ved Fødselen er der medgaaet 9 Potter skummet Melk for at erholde 1 g Slagtevægt. Det saaledes af skummet Melk producerede Kalvekjød bliver paa langt nær ikke saa godt, som naar Kalven faar bare nysiet Melk, ligesom Slagterne hellerikke betale hine Slags Kalve saa højt, at Melken udbringes til ligesaameget som ved Ostproduktion, hvor man i ethvertfald foruden Vallen udbringer den skummede Melk til 1 Skilling pr. Pot. Hvorvidt det kan Wile sig at give skummet Melk i nogen længere Tid til Livkalve, kan først senere afgjøres, naar man har et storre Antal saadanne Tillægskalve, hvoraf man kan udfinde et Ckjennemsnitsresultat, det er imidlertid at formode, at denne Fremgangsmaade ikke er rigtig i ekonomisk Henseende. Mejeriet. Fra Fjøset er indkommet 90,190 Pot. nysilet Me K. indkjobt i Aarets Lob 59, ,029 Potter samt 264 Potter Gjetmelk. Heraf er forbrugt: Til Kalvene 9,176 Pot. h 21 Sk. 191 Spd. 20 Sk. Grisene 108 Do. 2 :30 - Solgt... 6,493 Do Til Meieriet 134,252 Do. 2, Gjør 150,029 Pot. 3,125 Spd. 72 Sk. De til Meieriet anvendte 134,252 Potter Melk har givet 7,862 g Smør samt 335 Potter Fløde, modsvarende ,053 4' Smør eller 1 Ft' Smør efter 16,6; Potter Melk. Af den til Smørproduktionen afsatte Melk er : Solgt.. 31,536 Potter Kalvene have faaet... 12,519 Lateris 44O5õ Potter Transport 44,055 Potter Grisene have faaet.. 2,667 Til Ostproduktion. 68,220 Tilsammen 114,942 Potter. Af disse 68,220 Potter Melk er tilvirket 412 Stkr. Nogeloste med en Vægt af 8,616 3, eller 1 g Ost efter 7,92 Potter skummet Melk. Af Mysost er produceret: 302 Stkr. A, 6 r.. 1,812 it Mysprim.. 2,088i - W Desuden er der givet til Grisene : 41,405 Potter Valle 10,494 Kjernemelk. Paa Grund af den vanskelige Afsætning af Mysost til stadigt dalende Priser i Forbindelse med de stegne Priser paa Brænde, indskjobtes i April Maaned Stkr. Smaagrise forat give Vallen til disse og derved faa erfaret, til hvor stor Pris denne kunde udbringes. De indkjøbte 12 Grise kostede i Indkjob 28 Spd. 96 Sk. De erholdt i Tiden fra 24de April 1873 til Iste Juli 1874: 153 Potter nysiet Melk h 2--A- Sk skum Kjernemelk à Skpd. 12 # Grope )-- Td. Turnips samt under den hele Tid ialt 43,361 Potter Valle, hvilke have givet eller 0,22 8k. pr. Pot. Tilsammen 260 Spd. 72 Sk. Ved Slagtning og Salg er de 12 Stkr. Grise bleven udbragt til Naar Afysprimen betales med 4 Sk. pr. g, udbringes Vallen i Brutto til 0,57 Sk., men med en Pris af 6 Sk. pr. g til 0,85 Sk. pr. rt. Herfra maa dog trækkes Udgifterne for den til Indkogningen forbrugte Ved. 211eieriets Konto. Deebt. Spd. Beholdning af Produkter ved Aarets Begyndelse Fra Fjøset er leveret: 90,190 Pot. nysiet Melk à 21 Sk. 1, i 264 Gjetmelk Do f indkjobt 59,839 Pot. Komelk à 2i Sk. 1, , Lateris 3,

15 1 4 C. No. 6. Transport 3,539. Lønninger til 1 Meierske og Medhjelpere Brænde Belysning Salt, Kryderier m. ni Transportomkostninger ru. m Reparationer og Underhold af Inventarier Diverse Udgifter Berigtigelser Iridkjob af Grise 30. Grope til Grisene m. ril Turnips og Kjød Gevinst. c 593. ( Tilsammen 4, Spd. /J Kredit. 74 Solgte Meieriprodukter 6,493 Pot. nysiet Melk h 24 Sk. 31,536 skum Kjernemelk h Fløde a, 16 og 18 - Spd ,821 ri Smør à Middelpris 29,95 Sk. 1, ,647- Nøgelost a, Do. 7, A Mysost a, Do. 6, Stkr. Grise , Til Kalvene 9,176 Pot. nysiet Melk à 24 Sk ,519 skum ; 218 Kjernemelk a, Diverse Indtægter og Berigtigelser Beholdning af Produkter ved Aarets Slutning Tilsammen 4, Hver Pot Melk, der bar gjennemgaaet Meieribehandling, bar indbragt brutto. 3,20 Sk. Naar herfra trækkes Meieriomkostninger. 0,52 - Udkommer som Netto-Udbytte pr. Pot.. 2,68 Sk. 42s.

16 C. No Beretning om Undervisningen ved Aas højere Landbrugsskole. Ifølge min afgivne Aarsberetning for forrige Aar, bar Skolen i det 8de Kursus, der begyndte den iste April 1873, havt 21 Elever i den lavere Afdeling, hvilke endnu opholde sig ved Skolen og først forlade denne ved Afgangsexamen i Marts Maaned I den Were Afdelings 2det Kursus, der begyndte i Mai Maaned 1873, var Elevantallet i Begyndelsen 13 betalende og 1 Frielev; af disse forlod 2 Elever Skolen efter Aars Forløb, og af de tilbageblevne 12 underkastede 8 sig Afgangsexamen den 28de og 29de April med det Udfald, som efterfølgende Tabel viser : Afgangsexamen for den høiere Afdelings Elever i 8de Kursus den 28de og 29de April 874. ;.; For skriftlig Besvarelse i: 2,00 Fysik og kemiske Fag (2 Opgaver). 3,00 2,50 3,5o 2,00 1,60 3,o0 2,25 Botaniske og forstlige Fag (2 Opgaver) 1,50 2,5 01,50 2,50 1,50 1,50 2,75 2,5o Veterinærfag (2 Opgaver).. 1,75 2,50 2,00 2,75 1,75 1,25 3,00 2,2:5 Landbrugsfag (2 Opgaver) 1,75 3,00 2,75 2,5o 2,25 2,00 2,7.5 3,00 For mundtlig Prove i: Fysik og organisk Kemi Landbrugskemi... Botanik Skovbrugslære og Insektlære Zoologi, Anatomi og Fysiologi Sygdomslære.... Landbrugslære..... Driftslære... Hovedkarakter Opførsel... a e Sum 2,0o 3,0 2,50 2,5o 2,00 1,50 3,00 2,50 1,50 2,50 2,5o 2,5o 1,50 1,50, 2,5o 2,00 1,5o 2,7.5 2,25 3,00 1,50 1,25 1,7.5 2,75 2,00 2,75 2,5o 1,75 1,75 1,25 2,50 2,25 1,5o 2,5o 3,00 3,00 1,00 1,00 2,5o 2,50 2,00 2,00 2,00 3,00 1,00 1,00 2,5o 2,50 2,50 2,00 2,5o 3,001,5o 2,00 3,00 2,00 2,00 2,5o 3,00 2,00 1,50 3,002,5o 22,00 30,5o 28,5o 33,00 20,25 16,75 31,25 30,0o 1,83 2,54 2,37 2,75 1,68 1,39 2,60 2,5o

17 , 1 6 C. No. 6. Undervisningen i den højere Afdelings 2det Kursus har omfattet : Landbrugslære m. m. Kemi m. Husdyrhære. in Botanik og Skovbrugshere m. m. Tilsammen. Timer. Timer. Timer. Timer. Timer. 132 Theoretisk Undervisning Praktisk Do. 264*) Tilsammen *) Hvoraf kommer 132 Timer for hver Elev. Desuden har Eleverne i Aarets Lob besvaret 8 skriftlige Opgaver. øveirigt over Regnmængden paa Aas højere Landbrugsskole frà iste Juli 1873 til Iste Juli Millimeter, Decimaltommer. Falden paa Antal Dage., _ _ Juli Maaned 64 2,04 8 August 123 3,92 15 September 102 3,25 14 Oktober 108 3,44 7 November.73 2,88 7 December , Januar 39 1,21 11 Februar 26 0,83 11 Marts 28 9,89 8 April 60 1,91 10 Mai ,51 6 Juni 26 0,88 8 Tilsammen , Aas højere Landbrugsskole den 23de December F. A. Dahl. -

18 EXTRAKT AF AAS MERE LANDBRUGSSKOLES REGNSKAB FOR TIDSRUMMET FRA 1 JULI 1873 TIL 1 JULI 1874.

19 Is C. No. 6. Tidsrummet fra den iste Juli 1873 Indtmgt. A. Diverse B eh oldninger ved Begyndelsen af Regnskabsaaret: Kassebeholdning 574 Spd. 14 Sk. Kreaturer 4, Inventarier : a. Institutets 7,848 Spd. 104 Sk. b. Hos Ekonomen, overtaget efter Taxt ,051 Spd. 116 Sk. C. Jordbrugets 5, Beholdninger af Gaardens Avling: Kornvarer 170 Spd. 30 Sk. Rodfrugter Timoteifrø Hø Spd. 62 Sk. Diverse andre Beholdninger: Oliekager og Grope Drænror brændte og ubrændte Brænde 100 Favne Ved 144 Huder og Skind Redskaber til Salg Tømmer i Skoven Materialier ved Værkstedet: I Smedjen I Snedkerværkstedet Kornstør og Hmsjevirke. 35 I Meieriet Diverse B. Diverse Fordringer. C. I Aas Sparebank indestaaende: Expropriationskapital for Afstaaelse af Jord til Veianloegget Vinterbroen Korsegaarden". D. Udlagte Omkostninger ianledning Opførelsen af 2de Gjødselskur.. 13, , ,831 Spd. 61 Sk. Storthingets Bevilgning. Skolens Regnskab., ,1, 1

20 til den iste Juli C. No Udgift. A. Skolen. Lønninger: Direktoren.. 1,500 Spcl. Sk. Læreren i Agronomi i Agrikulturkemi Skovbrugslcere og Botanik 500 Veterinærfag Kassereren og Regnskabsføreren Gartneren 125 Laboratoriedrengen. 40 (Gaardsfuldincegtigen 200 Spd. er debiteret Jordbruget). 2. Kosthold ni. m.: Ekonornen for: Bespisning til diverse Elever à 86 Spd. aarlig 2,443 Spd. 100 Sk, Do. til Gartneren og Laboratoriedrengen A, 60 Spd Godtgjørelse til Ekonornen for Ved.. 60 Midlertidigt Tillæg fra + 74 til + 74, approberet af Indre-Departementet under Renholdelse og Opvartning til Ekonomen efter Kontrakt: For 15 Elever Spd. - Sk Do. i 3die Kv Spd. aarlig pr. Elev Spd. - Sk Do. i 4de Do. Do Do. i Iste Do Do. Do Do. i 2det Do. Do Storthingets Bevilgning. 4. Andre Udgifter: Pibefeining. 37 Spd. 107 Sk Ved hugning og Brænde for Institutets Regning j _ Belysning Vedligeholdelse al Institutets Inventarier og Indkjob af endel nye Do. (16 Spd. 98 Sk., Skolen F.' Regnskab. 4,365 Spd. - Sk. 4,365 Spd. - Sk. 2, , Lateris 827 Spd. 27 Sk. 8,162 Spd. 60 Sk. 7,502 Spd. 70 Sk. 3*

NORGES. Ohi DES HØIERF LANDBRUGSSKOLE I AAS OFFICIELLE STATISTIK, BERETNING I AARET FRA 1 APRIL 1870 TIL 1 APRIL 1871, UDGIVES I AARET 1872. C. No. 6.

NORGES. Ohi DES HØIERF LANDBRUGSSKOLE I AAS OFFICIELLE STATISTIK, BERETNING I AARET FRA 1 APRIL 1870 TIL 1 APRIL 1871, UDGIVES I AARET 1872. C. No. 6. NORGES UDGIVES I AARET 1872. OFFICIELLE STATISTIK, C. No. 6. BERETNING Ohi DES HØIERF LANDBRUGSSKOLE I AAS I AARET FRA 1 APRIL 1870 TIL 1 APRIL 1871, IIDC+IVEN AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA.

Læs mere

UN PEN HOIERE LANDBRUGSSKOLE I AAS

UN PEN HOIERE LANDBRUGSSKOLE I AAS NORGES OFFICIELLE STATISTIK, UDGIVEN I AARET 1871. C. No. 6. BERETNING UN PEN HOIERE LANDBRUGSSKOLE I AAS I AARENE 1868-69 og 1869-70. IID6IVET AF DEPARTEMENTET FOR DET IND RE. CHRISTIANIA. marxm:nemsmeexax.eeoamarxxf.a:.

Læs mere

DEN HØIERE LANDBRUGSSKOLE I AAS

DEN HØIERE LANDBRUGSSKOLE I AAS NORGES OFFICIELLE STATISTIK, UDGIVEN I AARET 1874. C. No. 6. BERETNING OM DEN HØIERE LANDBRUGSSKOLE I AAS FOR. AARET FRA 7 JULI 1872 TIL 1 JULI 1S73. IIDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA,

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad Ark No 60/1875 Jeg tillader mig herved at andrage om at den aabne Plads i Nørre Skoven som ligger overfor Baiersk-Ølbryggeriet maa overlades mig til Afbenyttelse i indeværene Sommer Maaneder. Veile den

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

1.Ens afregning til alle andelshavere: Uanset mængden af mælk sikres leverandørerne samme pris per kande mælk.

1.Ens afregning til alle andelshavere: Uanset mængden af mælk sikres leverandørerne samme pris per kande mælk. Kontrakt for Hjedding Andelsmejeri 1882 Kilder Kildeintroduktion: Hjedding Andelsmejeri blev grundlagt i 1882 i Vestjylland og betegnes som Danmarks første andelsmejeri. Særligt i 1880'ernes sidste halvdel

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - LYNGSEIDET 1856. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. Hvorda.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - LYNGSEIDET 1856. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. Hvorda. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. 66 Aar 1856 den 18de Juni blev under de almindelige Omtaxationsforretninger afholdt en saadan Forretning paa Handelsstedet Lyngseidet over Handelsmand

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Vort Landbrug. . Et Ugeblad for den danske Bonde. Udgivet. 9. Bind. 1890. K]ØBENHAVN.

Vort Landbrug. . Et Ugeblad for den danske Bonde. Udgivet. 9. Bind. 1890. K]ØBENHAVN. Vort Landbrug.. Et Ugeblad for den danske Bonde. Udgivet af Chr. Christensen og J. H. Bagge. 9. Bind. 1890. K]ØBENHAVN. Trykt paa Udgivernes Forlag hos Rasmussen & Olsen. I Kommission hos Aug. Bang. 189

Læs mere

Vedtægter. For. "Grundejerforeningen Lille Norge" Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen.

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Lille Norge Foreningens navn er Grundejerforeningen Lille Norge, og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. Vedtægter For "Grundejerforeningen Lille Norge" Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Retterne kunne tilberedes af råvarer, som var i feltrationerne tilsat råvarer, som kunne skaffes fra omkringliggende gårde, fx æg.

Retterne kunne tilberedes af råvarer, som var i feltrationerne tilsat råvarer, som kunne skaffes fra omkringliggende gårde, fx æg. Da den kendte kogebogsforfatter Anne-Marie Mangor, også kendt som Madam Mangor, hørte, at soldaterne sultede, udgav hun Kogebog for Soldaten i Felten med 12 opskrifter på fx kogte æg, boller til suppen,

Læs mere

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet. 23. Mai 1873 Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen

Læs mere

Sammenligning af drivkræfter

Sammenligning af drivkræfter 1826 Sammenligning af drivkræfter Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 J.C. Drewsen, Johan Christian Drewsen, 23.12.1777-25.8.1851, dansk fabrikant, landøkonom og politiker. Drewsen var søn af papirfabrikant

Læs mere

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget Ark No h/1887 Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget et Barn i Byens Skole for Realafdelingen (:den saakaldte Borgerskole :) kostede

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

"PRØVER MED BRÆNDTORVMASKINER

PRØVER MED BRÆNDTORVMASKINER "PRØVER MED BRÆNDTORVMASKNER lndledende bemerkninger. henhold til programmet_ for Norges J ubilæumsutstilling 9 r 4 skulde de brændtorvmaskiner, som ønskedes utstillet og bedømt, underkastes en prøve og

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

Forblad. Murværk af teglsten og klinkerbetonsten. Ernst Ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Murværk af teglsten og klinkerbetonsten. Ernst Ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Murværk af teglsten og klinkerbetonsten Ernst Ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Murværk af 'l'eg Isten og Klinkerbetonsten Af Civiling-eniøi :Ei nst Ishøy Civilingeniør Ernst Ishøy

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence St.Hans Hospital Indbydelse til Concurrence Ved kgl. Resolution af 14 de Octbr. 1851.er det bestemt, at der ved almindelig Concurrence skal tilveiebringes Plan og Overslag til Bygningsanlæggene ved den

Læs mere

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift.

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift. Ark No 43/1879. Regnskab over Indtægter og Udgifter ved Vejle Borger - (tidligere Frie -) Skoles Børne- Bibliothek for 1876-77. 1876 Januar Indtægt Modtaget af Kæmnerkassen I alt Indtægt Kr Kr 40 Ø 40

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet 25. Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter. Efter den Fortegnelse som 1769 her og andere Steder i Riget, efter høi Kongelig Ordre blev forfattet, befandtes Folkemængden over dette hele

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bemærkninger om endel myrstrækninger i Bergs og Rakkestads præstegjælde i Smaalenene samt om myrene paa Jæderen.

Bemærkninger om endel myrstrækninger i Bergs og Rakkestads præstegjælde i Smaalenene samt om myrene paa Jæderen. 42 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØGELSE. Bemærkninger om endel myrstrækninger i Bergs og Rakkestads præstegjælde i Smaalenene samt om myrene paa Jæderen. Af gaardbruger G. E. Stangeland. i i_je i det følgende

Læs mere

Oversvømmelsens Etablering. Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI.

Oversvømmelsens Etablering. Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI. Oversvømmelsens Etablering Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI. Afskrift ved: John Damm Sørensen john (at) hovedpuden.dk Kilde: Rigsarkivet Personale. Kommandoet ved

Læs mere

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract Imellem os Undertegnede R.B. Green, Julius Achenbach,

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Ark.No.95/ Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret

Ark.No.95/ Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret 1889-095-001 Ark.No.95/1889 95 Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret 1888/1889 Skolen tog sin Begyndelse den 16 Octbr 1888 og sluttede den 16 Mai 1889 Skolen har været besøgt af 8 Kvinder

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Kjøbecontract imellem Peder Hansen af Alkestrup som Sælger og

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Ark No 1/1884 Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Arbejdernes Sygekasse Forening for Størstedelen kun af mindre bemidlede Folk, saasom Daglejere, Arbejdsmænd, Haandværkssvende,

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

TIDSSKRIFT FOH UDGIVET DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB. REDlGlmET H. HERTEL KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG. TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE

TIDSSKRIFT FOH UDGIVET DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB. REDlGlmET H. HERTEL KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG. TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE TIDSSKRIFT FOH LANDØKONOMI UDGIVET AF DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB REDlGlmET AF H. HERTEL 1907 KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE (AXEL SJMMELKIÆR) 1907 455 Planteavlen

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark Roskilde Dyrskue Den 8. 10. juni 2007 Opgaveark Indledning: En gang, langt tilbage i tiden, var hele den danske befolkning bønder. I dag arbejder mindre end 1.5 procent af den danske befolkning i landbruget.

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

19. Om Kreaturenes Røgt

19. Om Kreaturenes Røgt 19. Om Kreaturenes Røgt Da de fleste paa detet Sted giøre Førsel og Kiørsel til deres fornemste Næringsvei, som jeg ofte tilforn har erindret, saa ere Heste de Kreature, de fornemmelig lægge Vind paa at

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

G. F. Ursins svar til Drewsen

G. F. Ursins svar til Drewsen 1826 G. F. Ursins svar til Drewsen Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 G.F.Ursin, Georg Frederik (Friderich) Krüger Ursin, 22.6.1797-4.12.1849, matematiker, astronom. Født i København. I 1827 blev han professor

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg Carsten Christiansen Jacob Severins Vej 12 9370 Hals Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

15. De her brugelige Sæde-Slags med deres Behandling og Indhøstning.

15. De her brugelige Sæde-Slags med deres Behandling og Indhøstning. 15. De her brugelige Sæde-Slags med deres Behandling og Indhøstning. Havre er her Bondens sædvanligste Kost til Brød, følgelig og den Sæd han meest lægger Vin paa, saa man i det mindste kan regne, at han

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Tab.21. Fig.46. Tab.22. Fig.47.

Tab.21. Fig.46. Tab.22. Fig.47. Thomas Bugge "De første grunde til den rene eller abstrakte mathematik. Tredje og sidste Deel. Den oekonomiske og den militaire Landmaaling". Kiøbenhavn 1814. 61 Tab.21. Fig.37. Paa en afstukken Linie

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

NUM WO- 111101111111E1

NUM WO- 111101111111E1 C. No. 0. KOMMUNALE FORIIOLDE NUM WO 0E AARET. UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR HT INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 7. Til den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre. Som

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Forblad. Handel med Skovprodukter. Tidsskrifter. Særtryk af "Tidsskrift for Skovvæsen". Bd II. A.

Forblad. Handel med Skovprodukter. Tidsskrifter. Særtryk af Tidsskrift for Skovvæsen. Bd II. A. Forblad Handel med Skovprodukter Tidsskrifter Særtryk af "Tidsskrift for Skovvæsen". Bd. A. 890 Særtryk af Tidsskrift for Skovvæsen Bd.. A" 890. Handel med Skovprodukter. (Eftertryk forbydes). 44. Københavnske

Læs mere

C. 5b. OVERSIGHT OVER AARET 1 8 7 3. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGET OG UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR PET INDRE.

C. 5b. OVERSIGHT OVER AARET 1 8 7 3. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGET OG UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR PET INDRE. C. 5b. OVERSIGHT ts OVER taksoillid mulouslini. I AARET 8 7. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGET OG UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR PET INDRE. - CHRISTIANIA. TRYKT. I DET STEENSKE

Læs mere

(foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen

(foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen (foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen At boet efter selveiergaardmand Christen Jensen af Sønderøxe under

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

1.1 MEDDELELSEE FRA DET STATISTISKE BUREAU. FORSTE SAMLING. KJOBENHÅVN. TRYKT 1 HIANCOLUNOS BOGTRYKKERI

1.1 MEDDELELSEE FRA DET STATISTISKE BUREAU. FORSTE SAMLING. KJOBENHÅVN. TRYKT 1 HIANCOLUNOS BOGTRYKKERI 1.1 MEDDELELSEE FRA DET STATISTISKE BUREAU. FORSTE SAMLING. KJOBENHÅVN. TRYKT 1 HIANCOLUNOS BOGTRYKKERI. 1852. Del statistiske Bureaa lader oftere paa Ministeriernes Opfordring til Omdeling blandt Rigsdagens

Læs mere

BILLEDER, STUDIER OG TEGNINGER AF

BILLEDER, STUDIER OG TEGNINGER AF 30 5bo$ FORTEGNELSE OVER BILLEDER, STUDIER OG TEGNINGER AF Frk. BERTHA WEGMANN, hvilke Kunstnerinden lader sælge ved Auktion, som afholdes i Udstillingsbygningen ved Charlottenborg, Mandag1den 23de Februar

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 Den kommanderende General 1' Generalkommandodistrikt København den 27/7 1910 Fortroligt D. Nr. 197 HOVEDPLAN for ETABLERINGEN

Læs mere

DER er af myrselskabet paabegyndt istandbringelse af en statistik over. DE erholdte oplysninger vedrørende brændtorvindustrien er for de

DER er af myrselskabet paabegyndt istandbringelse af en statistik over. DE erholdte oplysninger vedrørende brændtorvindustrien er for de NORGES BRÆNDTORVFABRIKATION I 1904. UDDRAG AF FOREDRAG OM TORVINDUSTRIEN PAA DET NORSKE MYRSELSKABS AARSMØDE DEN 11. FEBRUAR 1905. AF TORVINGENIØR J. G. THAULOW. DER er af myrselskabet paabegyndt istandbringelse

Læs mere

Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 *

Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 * Udvalget til Realisation af Barakiter m.v. CP«Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, Beskæftigelsescentralen,, 9 7 ah n København, den 1047 laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 * Under Dags

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

03.01.1910. Pløjet Havrestub Peter Jensen og brækkede Stenbro op.

03.01.1910. Pløjet Havrestub Peter Jensen og brækkede Stenbro op. O. Chr. Olsen. Kristiansminde, Uggerslev. Uddrag af hans dagbog for 1910. 03.01.1910. Pløjet Havrestub Peter Jensen og brækkede Stenbro op. 04.01.1910. Pløjet Havrestub Peter Jensen Thorup var og brækkede

Læs mere

> -(- * t' ;?' T"r'f. 'W ii' tø. - //» i.m { V i

> -(- * t' ;?' Tr'f. 'W ii' tø. - //» i.m { V i > -(- * t t' ;?' T"r'f 'W ii' tø. - //» * 4 * * i.m { f, i! f I V i I fr * / I tf * %.» o $ M. i I LANDBRUGETS KULTURPLANTER \ OG D ERTIL HØRENDE FRØAVL. U D G IV F T A F FO REN ING TIL K ULTURPLANTERNES

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse

Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse 4.1 Arbejdsregulativet af 26. januar 1849 Efter slaveriets ophævelse i 1848 skulle rammerne for den tidligere slavegjorte befolknings

Læs mere

Højskolen på Pæregård i Østerlars

Højskolen på Pæregård i Østerlars Kapitel 5 Højskolen på Pæregård i Østerlars Planerne Julius Bohn har givetvis følt sin kursusvirksomhed i Sandvig som en succes, men han har åbenbart også erkendt, at det var blandt de unge på landet,

Læs mere