Redegørelse om fejlbehæftet udtræk over herboende ikke-danske EU-borgere med valgret til Europa- Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse om fejlbehæftet udtræk over herboende ikke-danske EU-borgere med valgret til Europa- Parlamentsvalget den 25. maj 2014"

Transkript

1 Udvalget til Valgs Prøvelse UVP Alm.del Bilag 43 Offentligt Enhed Valgenheden- /CPR-kontoret Sagsbehandler NNM/CLH/CG Koordineret med CSC Danmark og Danmarks Statistik Sagsnr Doknr Dato Redegørelse om fejlbehæftet udtræk over herboende ikke-danske EU-borgere med valgret til Europa- Parlamentsvalget den 25. maj Indledning og sammenfatning I forbindelse med behandlingen af en borgerhenvendelse om manglende optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalget 2014 modtaget den 21. juni 2014 er Økonomiog Indenrigsministeriet den 11. august 2014 blevet bevidst om, at en fejl i CPRudtrækket over herboende ikke-danske EU-borgere med valgret til Europa- Parlamentsvalget den 25. maj 2014 har medført, at en række herboende ikke-danske EU-borgere ikke har indgået i det nævnte udtræk og dermed ikke har modtaget det postkort fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, som indeholder information om muligheden for at blive optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i Danmark. Det kan efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse lægges til grund, at det pågældende fejludtræk fra CPR ikke har haft indflydelse på opgørelsen af mandatfordelingen eller de valgte kandidater, idet det efter ministeriets opfattelse kan lægges til grund, at det vil være under 100 herboende EU-borgere, der som en følge af fejludtrækket fra CPR ikke har afgivet en stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark. Det bemærkes herved, at det laveste antal stemmer, som det ville kræve at flytte et mandat mellem et af de to valgforbund eller et af de tre partier uden for valgforbund ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014, er stemmer. Det laveste antal stemmer, som det ville kræve at flytte et mandat inden for de to valgforbund ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014, er stemmer. Det ville endelig kræve minimum flere stemmer, for at et partis første stedfortræder blev valgt i stedet for den faktisk valgte kandidat med færrest stemmer. Fejlen består i, at der er anvendt en forkert valgdato (datoen for det forrige Europa- Parlamentsvalg den 7. juni 2009) som grundlag for udtrækket. Det bevirker, at de herboende ikke-danske EU-borgere, der endnu ikke var fyldt 18 år ved valget den 7. juni 2009, men som siden og senest den 25. maj 2014 er fyldt 18 år og dermed havde valgret til Europa-Parlamentsvalget i 2014, ikke er indgået i udtrækket, og dermed ikke fået tilsendt ministeriets postkort. I praksis er det godt 1 pct. af de herboende EU-borgere, som modtager det pågældende postkort, og som ikke i forvejen står på valglisten, der søger om at komme på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i Danmark frem for i det land, hvor de er stats-

2 borgere. Da det drejer sig om personer, som ikke indgik i udtrækket, kan det lægges til grund, at ca. 128 personer af disse personer ville have søgt om at komme på valglisten. Imidlertid er en række af dem, der fejlagtigt ikke modtog postkortet 57 personer - alligevel efter ansøgning herom blevet optaget på valglisten. Samlet set kan det således efter ministeriets opfattelse lægges til grund, at fejludtrækket i realiteten har berørt under 100 herboende EU-borgere. Idet ministeriet skal beklage den skete fejl, skal ministeriet samtidig understrege, at fejlen ikke har afskåret den pågældende gruppe af herboende ikke-danske EUborgere fra at søge om og blive optaget på valglisten, såfremt de ad anden vej har erfaret, at de havde mulighed herfor samt selv har søgt oplysninger om den rette procedure, som bl.a. har været oplyst på ministeriets valghjemmeside valg.oim.dk samt på borger.dk. I det følgende gives en redegørelse for de relevante EU-regler og det danske retsgrundlag samt en detaljeret redegørelse for det konkrete sagsforløb og de konsekvenser, som fejlen har medført. 2. EU s regler for valgret for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere Ifølge artikel 22, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) har enhver unionsborger, der har bopæl i en medlemsstat, hvor han ikke er statsborger, valgret og er valgbar ved valg til Europa-Parlamentet i den medlemsstat, hvor han har bopæl. Gennemførelsesbestemmelserne for denne ret blev vedtaget ved Rådets direktiv 93/109/EF af 6. december 1993 om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere. I henhold til artikel 12 i det omtalte direktiv 93/109/EF skal bopælslandet i tilstrækkelig god tid på behørig vis underrette EU-vælgere og EU-valgbare 2 om de betingelser og bestemmelser, der gælder for udøvelse af valgret og valgbarhed i det pågældende land. Direktivet stiller ikke nærmere krav til, hvad underretning på behørig vis indebærer. Ved tidligere Europa-Parlamentsvalg har ca. 10 EU-lande, herunder Danmark, sendt informationsmateriale ud individuelt til den enkelte vælger på dennes adresse, mens andre EU-lande har valgt at give informationen ved mere generelle kampagner og oplysning i forskellige medier, herunder aviser, TV og radio samt på myndighedernes egne hjemmesider. 3. Information til herboende ikke-danske EU-borgere om deres ret til at stemme og stille op til Europa-Parlamentsvalg De nærmere regler om optagelse på valglisten af personer, der har valgret til Europa- Parlamentet efter 3, stk. 1, nr. 3, i Europa-Parlamentsvalgloven 3 (herboende ikke- 1 Tallet er fremkommet ved en simulation foretaget den13. august 2014, hvor den rigtige valgdato er indsat. Tallet kan således afvige en smule fra det reelle antal herboende ikke-danske EU-borgere, som ikke indgik i udtrækket foretaget den 24. februar 2014, da der er en række parametre, der ikke har kunnet genskabes i forhold til ind/udrejse mv. 2 Dvs. unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere, og som har opnået alderen for valgret og valgbarhed til Europa-Parlamentsvalg i det pågældende bopælsland. 3 Lovbekendtgørelse nr. 368 af 10. april

3 danske EU-borgere) fastsættes af økonomi- og indenrigsministeren, jf. Europa- Parlamentsvalglovens 14 a, stk. 4. Ministeriet fastsatte reglerne om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 af herboende ikke-danske EU-borgere i bekendtgørelse nr. 89 af 23. januar 2014 om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 af personer, der er statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og er bopælsregistreret i CPR (i det følgende omtalt som bekendtgørelsen ). I henhold til bekendtgørelsens 15, stk. 1, skulle ministeriet sende underretning til alle ikke-danske EU-borgere, som var bopælsregistreret i CPR pr. 24. februar 2014, og som senest på valgdagen ville være fyldt 18 år, og som dermed var stemmeberettiget til Europa-Parlamentsvalget, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 3, stk. 1, nr. 3. De ikke-danske EU-borgere, som indrejste senere end den 24. februar 2014, skulle ifølge bekendtgørelsens 15, stk. 2, modtage tilsvarende information fra tilflytningskommunen om deres ret til at stemme og stille op til valget til og med den dag, hvor fristen for at søge om at blive optaget på valglisten udløb (den 9. maj 2014). Økonomi- og Indenrigsministeriet har via en leverandør (Strålfors A/S) 4 indleveret postkort den 28. februar 2014 til postbesørgelse med information om muligheden for at stemme og stille op til valget i Danmark til de herboende ikke-danske EU-borgere, som havde ret til at deltage i valget. Udsendelsen af informationen skete som led i opfyldelsen af Danmarks forpligtelse efter artikel 12 i direktiv 93/109/EF som omtalt ovenfor. Som grundlag for udsendelse af ministeriets informationspostkort om det kommende valg leverede CPR-kontoret i samarbejde med CSC Danmark et udtræk fra CPR. Udtrækket blev leveret til ministeriets leverandør, som forestod udsendelsen af postkortene på ministeriets vegne. Der blev udsendt to versioner af postkortet: 1) én version blev udsendt til de herboende ikke-danske EU-borgere, som ikke var optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark, fordi de enten ikke tidligere har ansøgt herom eller siden har anmodet om at blive slettet af valglisten i Danmark. I denne version af postkortet blev de pågældende EU-borgere oplyst på dansk og på engelsk om, at der var valg i Danmark til Europa-Parlamentet den 25. maj 2014, at de pågældende borgere havde ret til at stemme og stille op til valget i Danmark, samt at de skulle ansøge om at blive optaget på valglisten inden for en nærmere angivet frist, hvis de ønskede at stemme til valget i Danmark. Der blev endvidere henvist til, at ansøgningsskema og yderligere oplysninger kunne findes på ministeriets valghjemmeside valg.oim.dk. 2) Den anden version af postkortet blev sendt til de herboende ikke-danske EUborgere, der allerede var optaget på valglisten, fordi de har anmodet om optagelse på valglisten forud for et tidligere Europa-Parlamentsvalg. De pågældende blev oplyst om, at de ikke behøvede at foretage sig yderligere, hvis de fortsat ønskede at 4 Økonomi- og Indenrigsministeriet havde indgået aftale med Strålfors A/S om fremstilling af postkort i to varianter (i alt ca stk.), påtrykning af modtageroplysninger samt varsling og indlevering af postkortene til Post Danmark som C-post. Økonomi- og Indenrigsministeriet har tidligere benyttet Strålfors som leverandør ved udsendelse af ca breve til førstegangsvælgere ved kommunal- og regionalvalget i

4 stemme til valget i Danmark den 25. maj 2014, samt om, at de kunne anmode om at blive slettet af valglisten samt fristen herfor. Postkortene indeholdt derudover begge en kortere tekst på tysk, fransk og polsk om indholdet af postkortet samt oplysning om, at man kunne finde yderligere information på disse sprog om optagelse på valglisten på ministeriets valghjemmeside valg.oim.dk. På postkortet til de herboende ikke-danske EU-borgere, som ikke var optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark, indeholdt den franske, tyske og polske tekst endvidere oplysning om, at ansøgningsskemaet for ansøgning om optagelse på valglisten kunne findes på ministeriets valghjemmeside valg.oim.dk. Valghjemmesiden valg.oim.dk er ministeriets generelle informationskanal over for borgere, partier, myndigheder m.v. om forskellige valgrelaterede emner. Ministeriet havde på forsiden af valghjemmesiden i den periode, hvor herboende ikke-danske EU-borgere kunne søge om optagelse på valglisten, et meget synligt link til mere detaljeret information om proceduren for optagelse på valglisten for herboende ikkedanske EU-borgere samt til det relevante ansøgningsskema på dansk, engelsk, tysk, fransk og polsk. Se vedlagte skærmprint fra ministeriets valghjemmeside (bilag 1). Ministeriet besvarede endvidere et stort antal skriftlige og telefoniske henvendelser fra herboende ikke-danske EU-borgere, der ønskede oplysning og nærmere vejledning om ansøgningsproceduren. 4. Folketingets godkendelse af valget I henhold til Europa-Parlamentsvalglovens 37, stk. 1, afgør Folketinget endeligt, om økonomi- og indenrigsministerens beregninger og opgørelser vedrørende valget skal godkendes, eller om der skal foretages nye beregninger og opgørelser. Rejses der tvivl om gyldigheden af valget af et medlem, jf. 5, stk. 2, eller om et medlems valgbarhed, jf. 6, træffer Folketinget endelig afgørelse herom. Folketinget kan endvidere træffe afgørelse om, at afstemningen er helt eller delvis ugyldig, jf. lovens 39. I så fald bestemmer Folketinget endeligt, i hvilket omfang og på hvilken måde omvalg skal afholdes. Godkendelsen af valget sker i form af fremsættelse af et beslutningsforslag i folketingssalen, som der stemmes om efter de almindelige afstemningsregler i Folketingets forretningsorden. Beslutningsforslaget fremsættes af Udvalget til Valgs Prøvelse, der forinden har behandlet klagerne over valget og gennemgået Økonomi- og Indenrigsministeriets fremsendte beregninger og beretninger om valgets resultat og nærmere forløb. Efter Folketinget har godkendt valget, underretter Folketinget Europa-Parlamentet om valgets resultat med henblik på prøvelsen af mandaterne i henhold til De Europæiske Fællesskabers regler herom, jf. lovens 40. Ifølge lovens 41 har Folketinget endvidere beføjelse til at træffe afgørelse i funktionsperioden om valget af et medlem, hvis der rejses tvivl om gyldigheden heraf, jf. 5, stk. 2 5, eller om, hvorvidt et medlem har mistet sin valgbarhed, jf , stk. 2: Ingen må lade sig opstille som kandidat både ved valget i Danmark og i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union. Valg af en kandidat, der har handlet i strid hermed, er ugyldigt, jf. 37, stk. 3. 4

5 Efter valget til Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 afgav Folketingets Udvalg til Valgs Prøvelse den 4. juni 2014 betænkning over beslutningsforslag nr. B 121 vedrørende valgene til Europa-Parlamentet. I betænkningen indstillede et samlet udvalg, at Folketinget godkendte det den 25. maj 2014 afholdte valg af 13 medlemmer til Europa-Parlamentet, de af Økonomi- og Indenrigsministeriet foretagne beregninger og opgørelser af dette valg samt de valgte kandidater. Udvalget udtalte endvidere i betænkningen under afsnittet om Udvalgets konklusion og indstilling, at der trods forekomsten af en række fejl og mangler samt enkeltspørgsmål udvalget havde ønsket nærmere belyst, efter udvalgets opfattelse ikke var tale om fejl eller mangler, der måtte antages at have kunnet influere på valgets gyldighed eller dets resultat. Forud for afgivelse af betænkningen havde udvalget bl.a. behandlet et antal valgklager, herunder 10 6 klager der vedrørte optagelsen på valglisten af herboende ikkedanske EU-borgere. Af disse klager vedrørte de 8 klager manglende optagelse på valglisten, hvor de pågældende klagere bl.a. gjorde gældende, at de ikke havde modtaget information fra de danske myndigheder om proceduren for ansøgning om optagelse på valglisten. Ved en nærmere undersøgelse kunne Økonomi- og Indenrigsministeriet imidlertid konstatere, at der i alle tilfælde undtagen ét var udsendt postkort til de pågældende klagere. Det ene tilfælde, hvor det under klagesagsbehandlingen kunne konstateres, at der ikke var udsendt information til de pågældende EU-borgere, vedrørte klage fra Bernardus J. Van Gorp, hvis tre børn, som alle var fyldt 18 år efter Europa-Parlamentsvalget den 7. juni 2009, ved en fejl ikke havde modtaget de omhandlede postkort. Ministeriets skriftlige fremstilling af klagen, som blev fremsendt til Folketingets Udvalg til Valgs Prøvelse som led i udvalgets behandling af klagerne, er vedhæftet denne redegørelse som bilag Redegørelse for forløbet for fejlen i forbindelse med udtrækket Den 24. februar 2014 igangsatte CPR-kontoret afviklingen af det udtræk, som dannede grundlag for udsendelse af ministeriets informationspostkort til herboende ikkedanske EU-borgere. Igangsættelse og afvikling af udtræk i forbindelsen med udtræk, som danner grundlag for udsendelse af ministeriets informationspostkort til herboende ikke-danske EUborgere følger de særlige procedurer og kontroller, som CPR-kontoret har fastsat for udtræk i tilknytning til valgopgaven. Heraf følger bl.a., at korrekt valgdato skal indsættes som parameter i CPR-kontorets kundesystem forud for afvikling af udtrækket. Den 3. marts 2014 meddelte CPR-kontoret til ministeriets valgenhed, at EUborgere, som ikke var optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg, var udtrukket i forbindelse med kørslen den 24. februar I dagene fra den 28. maj til 2. juni 2014 anmodede Valgenheden CPR-kontoret om nærmere oplysninger til brug for behandling af ovennævnte otte valgklager om manglende modtagelse af ministeriets postkort. I samme periode foretog CPR-kontoret nærmere undersøgelse af disse sager, hvorefter ministeriet kunne konstatere, at der i alle tilfælde undtagen ét var udsendt postkort til de pågældende klagere. I sagen vedrørende Bernardus J. Van Gorps tre børn kunne CPR-kontorets undersøgelser ikke umiddelbart fastlægge, hvorfor de pågældende ikke havde modtaget et postkort. Efter yderligere undersøgelser lagde CPR-kontoret til grund, at manglende 6 Antallet af klager vedrørende manglende optagelse på valglisten af herboende ikke-danske EU-borgere, herunder vedrørende informationen herom og proceduren herfor, var reelt 11 klager, men den ene klager viste sig ved nærmere undersøgelse at være amerikansk statsborger. 5

6 udsendelse af postkort måtte skyldes, at programafviklingen den 24. februar 2014 var sket på grundlag af en forkert valgdato. CPR-kontoret var på dette tidspunkt ikke vidende om, i hvilket omfang andre EU-statsborgere kunne være berørt af fejlen. Den 21. juni 2014 modtog ministeriet en borgerhenvendelse om manglende optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalget Under behandlingen af henvendelsen anmodede Valgenheden den 11. august 2014 ligesom ved behandlingen af valgklagerne CPR-kontoret om nærmere oplysninger om, hvorvidt der var udsendt informationspostkort til den pågældende borger. Det kunne konstateres, at den pågældende borger ikke havde modtaget et postkort, og ministeriet blev i forbindelse hermed bevidst om, at fejlen med den forkerte valgdato ikke kun vedrørte Bernardus J. Van Gorps tre børn, men at den kunne have et videre omfang end først antaget, og at fejlen kunne have medført, at et større antal EU-statsborgere ikke har fået tilsendt ministeriets informationspostkort. Ministeriet har derfor foranstaltet en nærmere undersøgelse af sagen og har i den forbindelse indhentet bidrag fra CSC Danmark og Danmarks Statistik til brug for udarbejdelsen af nærværende redegørelse. CSC Danmark har således den 13. august 2014 foretaget en simulering, som har vist, at såfremt udtrækket den 24. februar 2014 var blevet afviklet på grundlag af en korrekt valgdato, ville yderligere personer have fået tilsendt ministeriets informationspostkort. Af disse personer ses 57 personer at være blevet optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014, uanset at de ikke modtog et postkort. Undersøgelserne i sagen har endvidere vist, at af de personer, som fik tilsendt ministeriets informationspostkort, blev personer efterfølgende optaget på valglisten. 6. Valgretlige konsekvenser af fejlen i udtrækket Som følge af den fejl, der er konstateret i forbindelse med udtrækket fra CPR, fremgår det som anført ovenfor af oplysninger fra CSC Danmark, at ikke-danske EUborgere ikke modtog postkort med information om muligheden for at stemme i Danmark, som de burde have gjort. Af de ikke-danske EU-borgere, som ikke var optaget på valglisten til Europa- Parlamentsvalg, og som modtog et postkort, kan det konstateres, at personer blev optaget på valglisten efter ansøgning, hvilket svarer til 1,02 pct. Lægges det til grund, at en tilsvarende procentdel af de resterende ikke-danske EU-borgere ville have søgt om optagelse på valglisten, såfremt de havde modtaget information herom, vil det således dreje sig om omkring 128 personer. Det bemærkes i øvrigt, at det er konstateret, at 57 personer ud af de i alt personer, som ikke modtog et postkort, blev optaget på valglisten efter ansøgning, og således ad anden vej har fået den fornødne information om proceduren for at kunne stemme til Europa- Parlamentsvalget i Danmark. Lægges disse forudsætninger til grund kan det konstateres, der er tale om et antal på under 100 personer, der som følge af den konstaterede fejl ikke har afgivet stemme ved Europa-Parlamentsvalget. Ministeriet har undersøgt, hvilken indflydelse de potentielle stemmer kunne have haft på valgresultatet. På baggrund af den faktiske mandatfordeling og kandidatudvælgelse ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 har ministeriet i samarbejde med Danmarks Statistik, som forestår valgopgørelsen ved Europa-Parlamentsvalg, således undersøgt følgende: 1) Laveste antal stemmer, som det ville kræve for at flytte et mandat mellem et af de to valgforbund eller et af de tre partier uden for valgforbund ved Europa- Parlamentsvalget den 25. maj

7 2) Laveste antal stemmer, som det ville kræve for at flytte et mandat inden for de to valgforbund, dvs. mellem partierne inden for det enkelte valgforbund, ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj ) Laveste antal stemmer, som det ville kræve for at et partis første stedfortræder blev valgt i stedet for den faktisk valgte kandidat med færrest stemmer ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj Det kan konstateres, at det laveste antal stemmer, som det ville kræve at flytte et mandat mellem et af de to valgforbund eller et af de tre partier uden for valgforbund ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014, er stemmer. Havde valgforbundet Det Konservative Folkeparti og Venstre, Danmarks Liberale Parti således fået yderligere stemmer, ville det 13. mandat være tilfaldet dette valgforbund i stedet for Dansk Folkeparti. Det laveste antal stemmer, som det ville kræve at flytte et mandat inden for de to valgforbund ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014, er stemmer. Havde SF Socialistisk Folkeparti fået flere stemmer, ville det resultere i, at det 5. mandat inden for valgforbundet tilfaldt SF Socialistisk Folkeparti i stedet for Socialdemokratiet. Det ville endelig kræve minimum flere stemmer, for at et partis første stedfortræder blev valgt i stedet for den faktisk valgte kandidat med færrest stemmer. Havde Dansk Folkepartis første stedfortræder således fået yderligere stemmer, ville vedkommende være blevet valgt i stedet for den faktisk valgte kandidat med færrest stemmer inden for partiet. På baggrund af ovenstående kan det konstateres, at det ikke vil ændre på resultatet af Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014, herunder mandatfordelingen og kandidatudvælgelsen, hvis de op til 100 personer, som det forudsættes ville have søgt om optagelse på valglisten, såfremt de havde modtaget information herom, havde afgivet stemme ved valget. 7. Ministeriets fremadrettede sikring mod lignende fejl Det har ikke været muligt for CPR-kontoret med sikkerhed at fastslå, hvorfor programafviklingen den 24. februar 2014 er sket på grundlag af en forkert valgdato, men CPRkontoret må fortsat lægge til grund, at der er sket en manuel fejl. I forlængelse af det passerede vil CPR-kontoret indføre yderligere kontroller i CPRkontoret i forbindelse med dannelse og afvikling af valgudtræk samt de udtræk, der afvikles forud for valgudtrækkene. CPR-kontoret har endvidere besluttet, at kontoret fremover også ved dannelse og afvikling af de udtræk, der har tilknytning til valgopgaven, vil rekvirere ekstra kontrol hos CSC Danmark. 8. Konklusion Efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse på grundlag af de foreliggende oplysninger har fejlen i udtrækket, der har betydet, at herboende ikke-danske EU-borgere mellem 18 og 22 år ikke har modtaget informationspostkortet fra ministeriet om deres ret til at stemme og stille op til Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014, ud fra de givne forudsætninger i forhold til det antal blandt denne population, der ville have søgt om at blive optaget på valglisten (ca. 1,02 pct.), ikke haft nogen betydning for valgresultatet, herunder for mandatfordelingen og kandidatudvælgelsen. 7

8 Fejlen har endvidere alene haft den konsekvens, at et mindre antal vælgere ikke modtog den personligt adresserede information om, at de havde valgret til og var valgbare til Europa-Parlamentsvalget, samt om den nærmere procedure for at blive optaget på valglisten, såfremt de ønskede at stemme til valget i Danmark. Fejlen har derimod ikke haft betydning for de pågældendes mulighed for at blive optaget på valglisten i tilfælde, hvor de ad anden vej har erfaret, at de havde mulighed herfor samt har søgt oplysninger om den rette procedure, som bl.a. har været oplyst på ministeriets valghjemmeside samt på borger.dk. Ministeriet er dog fuldt bevidst om, at det er vigtigt for overholdelsen af Danmarks forpligtelser i henhold til EU-retten, herunder informationsforpligtelsen over for herboende ikke-danske EU-borgere, at udtrækkene fremover er fyldestgørende, pålidelige og fejlfri. Ministeriet vil derfor som nævnt tage initiativ til at indføre de nødvendige sikkerheds- og kontrolprocedurer både internt og over for eksterne dataleverandører for at sikre, at en lignende fejl ikke kan forekomme ved fremtidige udtræk over de valgberettigede til Europa-Parlamentsvalg. Afslutningsvis skal ministeriet endnu en gang beklage den skete fejl. 8

Kapitel 1. Formular til vælgererklæringer. 1. Vælgererklæringer skal afgives på en formular, der er udformet af social- og indenrigsministeren.

Kapitel 1. Formular til vælgererklæringer. 1. Vælgererklæringer skal afgives på en formular, der er udformet af social- og indenrigsministeren. Enhed Valgenheden Sagsbehandler CLH Koordineret med Sagsnr. 2015-2735 Doknr. 292904 Dato 03-12-2015 Bekendtgørelse om anvendelse af en digital løsning til brug for anmeldelse af nye partier og indsamling

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Enhed Valgenheden Sagsbehandler NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07910 Doknr. 197506 Dato 31-01-2014 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Forberedelse, gennemførelse

Læs mere

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning 2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Udvalget til Valgs Prøvelse den 4. juni 2014 Beretning om klager i forbindelse med folkeafstemningen

Læs mere

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-6156 6. marts 2009 Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 89 af 23/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-11866 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland.

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland. Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895, Rederiforeningen for mindre Skibe (Alle: info@shipowners.dk) Cc: Søfartsstyrelsen KSF@dma.dk Dansk Navigatørforening: navigator@dana.dk Sømændenes Forbund:

Læs mere

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Til Statsforvaltningen og samtlige kommuner og regioner Sagsnr. 2016-2390 Doknr. 334427 Dato 29-04-2016 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Ved dette brev orienteres Statsforvaltningen,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 291 af 19/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-09109 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1) Lovforslag nr. L 24 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1) Lovforslag nr. L 24 Folketinget Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

Det danske valgsystem

Det danske valgsystem Det danske valgsystem Valg til Europa-Parlamentet Hvert femte år afholdes der Europa-Parlamentsvalg i EU s medlemsstater. Ved Europa-Parlamentsvalget i 2009 blev der valgt 13 danske medlemmer. Siden Europa-Parlamentsvalget

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folkeafstemningen torsdag den 3. december 2015

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folkeafstemningen torsdag den 3. december 2015 -- AKT 280610 -- BILAG 1 -- [ Brev til ejere af danske havanlæg på dansk område (DONG-Amerada Hess) ] -- DONG Energy Amerada Hess ApS 2 bilag Enhed Valgenheden Sagsbehandler CLH Sagsnr. 2015-5970 Doknr.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 121 Offentligt TALE Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 29. januar 15-01-2015 Sagsnr. CAL Anders

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-03114 Doknr. 31837 Dato 06-02-2013 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet samt lov om kommunale og regionale valg

Forslag. lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet samt lov om kommunale og regionale valg Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 4-05 Pkt.: 9 Bilag: B Valgregler af juni 2005 J.nr. 2005-021/01-0001 VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET Valg til bestyrelsen Kap. 1. Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014 Udenrigsministeriet Att.: Tina Rosendahl Nielsen tironi@um.dk, um@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13009 Doknr.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16. Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) til

Forslag. Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16. Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) til Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 -- AKT 235850 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 12 - danske havanlæg på dansk område (DONGAmerada Hess) ] -- DONG Energy Amerada Hess ApS 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

I morgen stemmer Danmark

I morgen stemmer Danmark I morgen stemmer Danmark Hvem må stemme? og hvordan stemmer man? Side 1 af 9 Lektion 1: Hvem kan stemme? Opgave 1 Instruktion: Match synonymerne Ord og udtryk fra teksten 1. valgkort 2. afstemningsdagen

Læs mere

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v.

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Dato: 2. oktober 2008 Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Baggrund EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen (C-127/08) betyder,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. oktober 2014 Europaudvalget (EUU) Europaudvalget holder normalt møde om fredagen kl. 10.00 eller kl.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001 Sagsbeh. Hans Andersen Vedr.: Brev til Indenrigsministeriet om forslag til billeder og logos på

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (Digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer) 1 I lov om valg til

Læs mere

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08)

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) ÆLDRERÅDSVALG I NORDDJURS KOMMUNE Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) Kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune har besluttet, at valg til ældrerådet holdes på samme tidspunkt som valg

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til alle regioner cc.: Danske Regioner Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed VALG Sagsbehandler DEPNNM Sagsnr. 2014-6842 Doknr. 137110

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3392 9441, E-mail valg@vfm.dk J.nr. 2009-742 Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk, lsn@fmn.dk cc.: ALA@gl.stm.dk Dato: 20. februar 2009

Læs mere

Valgregulativ. Forbrugervalgt repræsentanter til bestyrelsen i Hørsholm Vand ApS

Valgregulativ. Forbrugervalgt repræsentanter til bestyrelsen i Hørsholm Vand ApS Valgregulativ Forbrugervalgt repræsentanter til bestyrelsen i Hørsholm Vand ApS Indholdsfortegnelse 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VALGRET... 2 3 VALGBARHED... 3 4 RETTIGHEDER OG PLIGTER... 3 5 VALGPERIODE

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 3 (B 119), som Folketingets Kommunaludvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren

Besvarelse af spørgsmål nr. 3 (B 119), som Folketingets Kommunaludvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren Kommunaludvalget B 119 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 23. maj 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kt. J.nr.: 2007-41061-2 Sagsbeh.: ABP Besvarelse af spørgsmål nr. 3

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Hr. Hans Gammeltoft Hansen Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K København, den 19. august 2008 Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Ægteskab

Læs mere

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 brevstemmeafgivning i kommunerne

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 brevstemmeafgivning i kommunerne -- AKT 235871 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev - KB ] -- Til alle kommunalbestyrelser v/ den valgansvarlige i kommunen cc.: KL 4 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24

Læs mere

Vedtægt af 1. februar 2009

Vedtægt af 1. februar 2009 Vedtægt af 1. februar 2009 for valg af menighedsråd i bispedømmet København Kap. I Valg til menighedsråd m. v. Definitioner og valgperiode 1 Ved "menighed" forstås i denne vedtægt en bestemt gruppe katolikker,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs- og vækstudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. december 2015 Forslag om

Læs mere

I brevet af 5. september 2008 anmodede Folketingets Ombudsmand endelig Integrationsministeriet

I brevet af 5. september 2008 anmodede Folketingets Ombudsmand endelig Integrationsministeriet Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Dato: 2. oktober 2008 Kontor: Lovkontoret J.nr.: 2008/4099-158 Sagsbeh.: JVD Ved brev af 5. september 2008 anmodede Folketingets Ombudsmand Integrationsministeriet

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 08.01.2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 6. oktober 2008 Sagsnr.: 39

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 6. oktober 2008 Sagsnr.: 39 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering forslag til Kommissionens beslutning om tilladelse til markedsføring

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni 2009

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-3434 nnm 27. november 2008 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni 2009 Forberedelse, gennemførelse og opgørelse af Europa-Parlamentsvalget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes cc.: Alle regioner + Danske Regioner 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN EU-OPSTILLING 2013 EU opstilling 2013 Undersøgelse af EU opstilling for Enhedslisten Udarbejde af:

Læs mere

De i sagen omhandlede parter må antages at have handlet i tillid til, at klagefristen på 4 uger var passeret, da byggeriet blev påbegyndt.

De i sagen omhandlede parter må antages at have handlet i tillid til, at klagefristen på 4 uger var passeret, da byggeriet blev påbegyndt. NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10 juli 2001 J.nr.: 97-33/200-0562 JP Delafgørelse

Læs mere

Valgregulativ V A L G T I L R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T O G B E S T Y R E L S E N S Y D E N E R G I A. M. B. A.

Valgregulativ V A L G T I L R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T O G B E S T Y R E L S E N S Y D E N E R G I A. M. B. A. 1 af 7 Valgregulativ V A L G T I L R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T O G B E S T Y R E L S E N I S Y D E N E R G I A. M. B. A. 2 af 7 VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET Hjemmel for valget, valgperiode og valgkredse:

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven Kulturudvalget L 38 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 38 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 1. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Kolding Syd & Socialdemokratiet i Kolding Nord

Vedtægter for Socialdemokratiet i Kolding Syd & Socialdemokratiet i Kolding Nord Vedtægter for Socialdemokratiet i Kolding Syd & Socialdemokratiet i Kolding Nord De to kredsforeninger Socialdemokratiet Kolding Syd og Socialdemokratiet Kolding Nord har identiske vedtægter: Tekst med

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. marts 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2015-6140-0778 Dok.: 1526315 Notat til Folketingets

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 187 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./ 2. afd., 1. kt. J.nr.: 2296 Den 31. januar 2007 MMO/LOUJ/EMFJ FVM 412

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Lov om CO 2-kvoter) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Nilan A/S OVER Energistyrelsens

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.5.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0892/2008 af Mila Malonova Grecheva, bulgarsk statsborger, for beboerne i bygningskomplekset Vladislav

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København.

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København. Rettelser foretaget: Ændret = blåt Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter Bemærkninger 1 Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Ingen ændringer Foreningens navn er Enhedslisten - De Rød-Grønne - København.

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 1/3 2003 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København, i daglig tale. Stk. 2

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Folketinget (2. samling) Beretning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 9. juni Beretning

Folketinget (2. samling) Beretning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 9. juni Beretning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 237 Offentligt Beretning nr. 1 Folketinget 2004-05 (2. samling) Beretning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Grund- og nærhedsnotat Reform af valgloven i Den Europæiske Union Europa-Parlamentets beslutning af 11. november 2015 om reform

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2012 COM(2012) 611 final 2012/0293 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Bulgarien og Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af de kommunale og regionale valg skal ske inden for de tidsfrister,

Læs mere

1.2 Ifølge Selskabets vedtægter skal der vælges fælles forbrugerrepræsentant/ forbrugerrepræsentanter fra vand- og spildevandsforsyningsområderne.

1.2 Ifølge Selskabets vedtægter skal der vælges fælles forbrugerrepræsentant/ forbrugerrepræsentanter fra vand- og spildevandsforsyningsområderne. Valgregulativ for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Langeland Forsyning A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1)

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1) LBK nr 368 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 26. maj 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune

Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politik... 3 Strategi... 4 Lokalrådene... 4 Nærdemokratiudvalget... 5 Administrationen... 6 Samarbejde og dialog

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 1/3 2003 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København, i daglig tale. Stk. 2

Læs mere

Spørgsmål om Grønland/Færøerne

Spørgsmål om Grønland/Færøerne Spørgsmål om Grønland/Færøerne Færøudvalget 2014-15 (2. samling) FÆU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Færøudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 7. oktober

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere