Medlemsvilkår for Albertslund Delebil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsvilkår for Albertslund Delebil"

Transkript

1 for Side 1 af 5 1. Generelle rettigheder og pligter 1.1. Efter at have betalt indmeldelsesgebyr, depositum samt det månedlige kontingent, jf. den til enhver tid gældende prisliste, har medlemmet ret til at benytte s køretøjer i henhold til nærværende vilkår Anvendelsen skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vedtægter, prislister, manualer, forsikringsbetingelser samt nærværende vilkår For at måtte føre s biler er det en forudsætning, at føreren har fuldgyldigt medlemskab, ordinært medlemskab eller tillægs medlemskab, af Ved indmeldelse skal gyldigt kørekort og sygesikringsbevis forevises til en repræsentant for s bestyrelse Dog kan et medlem køre med en anden fører, såfremt medlemmet har sikret sig, at denne har kørekort og anvender bilen i overensstemmelse med bestemmelserne i pkt Det pågældende medlem er ansvarlig for enhver skade, som den pågældende fører pådrager. 2. Nøgler 2.1. Hvert medlem af foreningen modtager ved indmeldelse en nøgle, der passer til alle s nøgleskabe. Nøglen er fortsat s ejendom og må kun benyttes af det pågældende medlem Medlemmet må ikke fremstille ekstrakopier af nøglen Medlemmet er ansvarlig for en forsvarlig opbevaring af nøglen. skal straks informeres såfremt en udleveret nøgle bortkommer. Medlemmet er ansvarligt for eventuelle følger af, at en sådan oplysning ikke gives, eller gives for sent Mistes en nøgle betaler medlemmet en erstatning, jf. den til enhver tid gældende prisliste Ved udmeldelse skal nøglen afleveres personligt til et medlem af s bestyrelse. 3. Stamplads 3.1. s køretøjer har stamplads på en nærmere angivet adresse eller parkeringsplads. Ved brug af delebilen skal bilen afhentes på stampladsen og afleveres samme sted efter endt brug Der kan etableres stampladser på forskellige destinationer i Albertslund og omegn. Meddelelse herom vil tilgå medlemmerne løbende. 4. Reservation af bilen 4.1. s biler reserveres på foreningens kalender på internettet. Brugernavn og adgangskode udleveres ved indmeldelse i s biler kan KUN benyttes efter forudgående reservation i bookingsystemet Bestyrelsen kan udnævne særlige perioder (eksempelvis skoleferier) som spidsbelastningsperioder. I spidsbelastningsperioder skal medlemmerne, for at være sikre på at få en bil til delebilspriser, bestille bilen indenfor en på forhånd fastsat dato. I spidsbelastningsperioden kan bestyrelsen fastsætte, at km satserne er forhøjede. Det er bestyrelsen der beslutter den endelige fordeling af foreningens egne biler samt eventuelle ekstra

2 Side 2 af 5 lejebiler i spidsbelastningsperioden. Bestyrelsen fordeler bilerne til størst mulig gavn for foreningen, og et medlem kan ikke være sikker på at få en bestemt bil Reservationer kan aflyses mod betaling af et afbestillingsgebyr i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. Aflysningsgebyret bortfalder helt eller delvist såfremt bilen bookes af et andet medlem Det påhviler medlemmet at sikre, at der udelukkende benyttes bil i overensstemmelse med forudgående reservation og bilen er tilbage på stampladsen i overensstemmelse med det anførte sluttidspunkt for den pågældende reservation Såfremt medlemmet af forskellige årsager ikke afleverer bilen rettidigt og tidsoverskridelsen betyder, at medlemmet benytter bilen ind i en periode, der er reserveret af et andet medlem, er det medlem, der gør sig skyldig i tidsoverskridelsen, pligtig til at forsøge at kontakte det medlem, der har reserveret bilen i den pågældende reservationsperiode og informere om forsinkelsen. Der tilfalder i øvrigt medlemmet en bøde efter den til enhver tid gældende prisliste Et medlem, der benytter en bil som ikke er forudgående reserveret (herunder for sen aflevering), er pligtig til at yde passende kompensation for udgifter, som det medlem, der har reserveret bilen måtte blive påført. 5. Registrering af forbrug 5.1. For hver gang bilen benyttes udfyldes en registrering af antal kørte kilometer. Dette gøres ved at aflæse bilens km tæller før og efter turen. Tallene skrives ind i bilens kørebog, sammen med dato og tidspunktet for hvornår bilen blev taget samt en underskrift fra medlemmet. Som starttidspunkt anføres de i reservationskalenderen anførte tidspunkter også selv om bilen i praksis er hentet senere end den anførte reservationsperiode Efter hver kørt tur i en delebil, eller senest den 1. i den efterfølgende måned, skal medlemmet for hver reservation indtaste km start og km slut i bookingsystemet på internettet. Manglende registrering i bookingsystemet udløser et gebyr i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. 6. Betaling af Kørsel 6.1. Der er to slags omkostninger forbundet med anvendelse af s biler. Dels en tidsbestemt lejepris, dels en pris for hver kørt kilometer inkl. benzin og øvrige forbrugsstoffer Hver måned modtager medlemmet en samlet afregning ved en faktura i bookingsystemet på internettet for sidste måneds brug af s biler Regningen er til betaling den 1. i den efterfølgende måned Afregning til skal tilmeldes BetalingsService, PBS (hedder nu Nets) Ved overskridelse af betalingsfristen kan bestyrelsen beslutte at fratage medlemmet dets ret til at booke biler og benytte s biler, indtil forholdet er bragt i orden. Gebyr for manglende rettidig betaling fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. Ved gentagne overskridelser af betalingsfristen kan bestyrelsen, jf. vedtægterne 10 ekskludere medlemmet. 7. Check af bilen før brug 7.1. Medlemmet skal tjekke bilens tilstand inden brug. Indvendigt såvel som udvendigt tjekkes for skrammer, buler, punkteringer o.l. Nye fejl, i forhold til de allerede registrerede, skal registres på skadesrapporten og bilens fadder orienteres Inden bilen tages i brug, udfyldes kørebogen med start km. Det tjekkes om den tidligere fører har noteret korrekt slut km svarende til det nuværende start km.

3 Side 3 af Evt. tvister mellem foreningens medlemmer vedrørende denne bestemmelse afgøres endeligt af bestyrelsen. 8. Bilens stand ved aflevering 8.1. Aflevering er, udover 4 og 5, kun sket korrekt hvis: - bilen er parkeret på den angivne stamplads i aflåst stand, med alle vinduer lukket og alt lys slukket. - bilen indeholder alle de til bilen hørende papirer. - bilen er tjekket for skrammer, buler, fejl og mangler og disse er anført på skadesrapporten og bilens fadder er orienteret. - bilens tank er mindst ¼ fuld. - bilen er tømt for affald og egne effekter, og fremtræder pæn og køreklar. - bilen indeholder alt til bilen hørende udstyr Hvis et medlem ved afhentning af en bil konstaterer væsentlige mangler mv. i forhold til medlemsvilkårene skrives mail til den seneste bruger med kopi til bestyrelsen Hvis bilen ikke af afleveret korrekt i henhold til 8.1. kan bestyrelsen pålægge medlemmet et gebyr i hold til gældende prisliste plus eventuelle udgifter i forbindelse med den mangelfulde aflevering. 9. Vedligehold, påfyldning af brændstof, omgang med køretøjerne 9.1. Anvendelse af s biler skal ske med omtanke og forsigtighed Bilerne er alle helt røgfri Dyr må kun medtages, hvis de holdes i en dertil beregnet transportkasse. Bilen skal efterfølgende støvsuges grundigt, før den afleveres af medlemmet Ved brug af bilen skal medlemmet kontrollere væskestand og dæktryk, jf. manualen. Generelt skal bilens instruktionsbog følges og medlemmerne er ansvarlige for misligholdelse i den forbindelse Ved påfyldning af brændstof og bilvask anvendes foreningens brændstofkort, der kun må bruges til køb af brændstof og kør videre produkter til foreningens egne biler. Misbrug af brændstofkortet vil blive meldt til politiet Hvert medlem må påregne to gange om året at skulle vaske bilen udvendig Medlemmet skal medvirke til at sikre bilen mod tyveri og hærværk Foreningens bestyrelse er ansvarlig for, at bilen kommer til rettidig eftersyn og service. 10. Mindre fejl, sammenbrud, ulykker og skader Ved fejl, sammenbrud ulykker og skader på bilen skal s bestyrelse kontaktes hurtigst muligt på tlf.nr Reparationer må kun foretages, hvis der gives tilladelse af s bestyrelse. Uden forud indhentet tilladelse vil eventuelle udgifter til transport, slæbning, værkstedsregninger o.l. ikke blive refunderet. I akutte tilfælde træffer det berørte medlem selv beslutning og bestyrelsen vurderer efterfølgende om udgifterne kan dækkes helt eller delvist har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl. Skulle sådanne fejl alligevel opstå, er imidlertid ikke ansvarlig herfor, og ej heller for eventuelle følger heraf I tilfælde af skade er medlemmet forpligtet til: - omgående at underrette politiet, dersom en anden parts skyld skal fastslås, eller hvis der er tale om personskade.

4 Side 4 af 5 - at få navn og adresse samt forsikringsselskab på de implicerede parter og navn og adresse på eventuelle vidner. - ikke at anerkende ansvar eller skyld. - ikke at forlade bilen uden der er truffet fornødne forholdsregler med hensyn til beskyttelse. - at tilstille udførlig beskrivelse af uheldet og være behjælpelig med at udfylde skadesanmeldelse til forsikringsselskabet Medlemmet er pligtig til så vidt muligt at begrænse skadens omfang. Videre kørsel efter skadens indtræden er kun tilladt med bestyrelsens accept Medlemmet er ansvarlig for skader, der opstår som følge af, at disse regler er brudt I tilfælde af skader eller tab af køretøj er medlemmet forpligtiget til at betale alle udgifter, såfremt medlemmet har brudt de kontraktmæssige forpligtelser, forsikringspolicer eller loven. I øvrigt er medlemmet forpligtet til at dække udgifter op til den anførte selvrisiko i den til enhver tid gældende prisliste Et medlem, der er involveret i en færdselsforseelse i s bil, skal betale administrationsudgifter i forbindelse med s medvirken i behandling af sagen. Prisen fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. 11. Opbevaring af kørekort Medlemmet er forpligtet til at medbringe kørekort under al kørsel Medlemmet er forpligtet til straks at oplyse om enhver inddragelse eller indskrænkning af sit kørekort. 12. Bøder Det enkelte medlem betaler selv bøder herunder parkeringsbøder ved brug af Albertslund Delebils biler kan oplyse politiet om hvilket medlem, der i en given periode har anvendt bilen Administrationsudgifter for s medvirken til behandling af evt. bøde/straffesag i forbindelse med et medlems brug af s biler kan pålægges medlemmet. Prisen fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. 13. Begrænsninger vedrørende anvendelse af s biler s biler må ikke benyttes: - til person- eller godstransport mod betaling hverken direkte eller indirekte. - til at trække eller slæbe et andet køretøj, herunder påhængsvogne af enhver art. Godkendt trailer, der overholder vægt og mål, må dog slæbes, jf. bilens manual. - til entreprenørkørsel eller kørsel med gods eller fødevarer, der medfører lugtgener eller usædvanligt slid. - af nogen person der er under påvirkning af spiritus, narkotika eller medicin s biler må ikke benyttes i et af de tidligere østeuropæiske lande Herudover gælder der særlige regler ved kørsel i Storbritannien. Kontakt Albertslund Delebil for detaljer. 14. Anvendelse af biler i andre delebilklubber er, via medlemskab i Danske Delebiler, medlem af ECS (European Carsharing).

5 Side 5 af s medlemmer kan anvende køretøjer fra andre europæiske bilklubber, der er medlem af ECS, med mindre særlige begrundelser er givet, f.eks. kontraktbrud Reservering af køretøjer fra andre bilklubber vil ske via, og priser og betingelser vil følge den pågældende bilklub. 15. Afgørelse af tvister Tvister mellem medlemmer om forhold vedrørende foreningen og forståelse af vedtægter, medlemsvilkår, prislister m.v. afgøres endeligt af bestyrelsen efter indhentning af relevante informationer fra begge de uoverensstemmende parters side. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling, den , opdateret af bestyrelsen den , ved generalforsamling den , af bestyrelsen den , den , den (godkendt af generalforsamlingen d ) og senest af bestyrelsen d

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser

Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser Vigtigt De bedes venligst forsikre Dem om, at De har læst og forstået Club Supercars Vilkår og Betingelser, før De udfylder dette ansøgningsskema.

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Bilag 2 Police, Ansvars og Kaskoforsikring Dækforsikring, Fejltankning og Nøgleforsikring AUTOFORSIKRING ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Branche 78. 10.2013 1. Sikrede personer I tilslutning til gældende

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE UK version, august 2014 DANSK VERSION - AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EMNE SIDE 1 Definitioner 3 2 Anvendelsesområde 6 3 Billetter 7 4 Billetpriser

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Privatleasingaftale Bil lease (Alle beløb angivet i denne aftale er inkl. moms)

Privatleasingaftale Bil lease (Alle beløb angivet i denne aftale er inkl. moms) Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet i

Læs mere

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Betingelsesnummer: Bil 1.1

Betingelsesnummer: Bil 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: Bil 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort... 3 2. Hvad kan du bruge kortet til?... 3 3. Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by

Læs mere

Aalborg Universitet. Regelsæt for lån af tjenestebiler (AAUbiler) udlandet.

Aalborg Universitet. Regelsæt for lån af tjenestebiler (AAUbiler) udlandet. Aalborg Universitet Regelsæt for lån af tjenestebiler (AAUbiler) i Danmark og udlandet. Økonomiafdelingen/Teknisk Forvaltning 04-02-2015 Indholdsfortegnelse 1. KØRSEL MED AAU-BIL I DANMARK... 2 1.1. Hjemmelsgrundlag

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Dankort og Visa/Dankort, brugerregler

Dankort og Visa/Dankort, brugerregler Dankort og Visa/Dankort, brugerregler Gode råd om dit Dankort og Visa/Dankort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 AUTOFORSIKRING Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret. Fortrydelsesretten er 14 dage. Fristen regnes

Læs mere

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE)

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) 1 DEFINITIONER I nærværende Transportbetingelser, med mindre sammenhængen kræver en anden betydning eller andet er udtrykkeligt fastsat, har de i disse

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber.

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet i juni

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere