Alle uheld % Tilskadekomne 1,32 1,00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle uheld 64 48-25% Tilskadekomne 1,32 1,00"

Transkript

1 Else Jørgensen, Vejdirektoratet, TSM N.O.Jørgensen, Danmarks Tekniske Universitet, IVTB Sikkerhed i nyere danske rundkørsler. Siden midten af 1980'erne har der i mange europæiske lande - herunder i Danmark - været stor interesse for anvendelse af rundkørsler som krydsregulering. En række publikationer fra forskellige lande har behandlet spørgsmålene om kapacitet og sikkerhed i rundkørsler (se litt. 1-7). I vejdirektoratet har en såkaldt velregelforberedende arbejdsgruppe oprettet en database over rundkørsler anlagt i Danmark efter Gruppen forbereder udsendelse af en rapport, hvori spørgsmål om geometri, kapacitet, sikkerhed, belysning, æstetik og anlægsøkonomi behandles. Rapporten forventes færdig i efteråret Dette indlæg behandler en delundersøgelse af rundkørslers sikkerhed ud fra data i den nævnte database (litt. 8). Databasen indeholder politiets oplysninger om uheld med personskade, antal tilskadekomne personer samt materielskadeuheld. 1. Før-efter undersøgelse af forskellige rundkørselstyper. Det må forventes, at rundkørsler i forskellige trafikmiljøer vil have så forskellige uheldsbilleder, at analysen må indrettes på dette. Der skelnes mellem by og land, og der opdeles efter antal grene i rundkørslerne og efter hastighedsklasser. Datamaterialet tillader kun en egentlig analyse af to typer 4-grenede rundkørsler, dels landrundkørsler, dels byrundkørsler i hastighedsklasse middel (alm. byzone). I før-efter undersøgelser foreligger altid det metodiske problem, om data i før-perioden udgør en "skæv" stikprøve, som typisk kan skyldes, at de er udvalgt i en sort-plet udpegning. Der er i analyserne taget højde for dette forhold ved en særlig betragtningsmåde, se bilag i litt 8. Metoden indebærer, at den mulige skævhed er indregnet i tallene for de "forventede" uheldstal, se de følgende tabeller grenede rundkørsler i byer, hastighedsklasse middel. I denne delundersøgelse indgår 32 rundkørsler, som alle tidligere var vigepligtskryds. Rundkørslerne er udformet hastighedsdæmpende. Rundkørslernes Ø-diametre varierer mellem 3 og 26 m med et gennemsnit på 14 m. Gennemsnittet for antal indkørende motorkøretøjer er omkring 4000 pr døgn og for cyklister omkring 450.

2 Effektvurderingen består i, at det faktiske antal uheld i rundkørslerne sammenlignes med det forventede uheldstal, dvs det uheldstal, som kunne forventes at være sket i samme periode, hvis krydsene ikke var ombygget. I beregningen indgår forskellige periodelængder, generel uheldsudvikling i den aktuelle krydstype samt den nævnte skævhed i stikprøveudvælgelsen. Der indgår ingen kontrolgruppe af ikke-ombyggede kryds i analysen. Uheldstype/ skadestype Forventet i vigepligts kryds i efterperiode Observeret i rundkørsler i efterperiode Reduktion -/ forøgelse + i % Personskadeuheld Materielskadeuheld % % Alle uheld % Tilskadekomne 47 (heraf dr.2) 17 (heraf dr.0) - 64% Tilskadekomne pr. personsk.uh. 1,32 1,00 Tabel 1. Forventet antal uheld/tilskadekomne i vigepligts-kryds i byer i efterperioden - dersom rundkørslerne ikke var anlagt. Disse hypotetiske krydsuheld sammenlignes med det observerede antal uheld/tilskadekomne i rundkørslerne. Uheldene i skemaet er uheld med alle trafikantgrupper. 32 kryds/rundkørsler på veje med hastighedsklasse middel indgår i vurderingen. Tabel 1 viser, at der indtrådte en betydelig sikkerhedsmæssig forbedring ved ombygning af disse vigepligtskryds til rundkørsler. Antallet af personskadeuheld blev halveret mens antallet af tilskadekomne blev reduceret med to trediedele, altså totalt set en meget betydelig forbedring. Ser man imidlertid alene på 2-hjuler uheld er resultatet mindre positivt: antallet af 2- hjuleruheld er stort set uændret, som det ses af tabel 2. Sammenfattende gav ombygningen af disse 32 vigepligtskryds til rundkørsler en reduktion af antallet af tilskadekomne bilister på så meget som 90 %, mens antallet af tilskadekomne cyklister var uændret.

3 Personskader og uheld 2-hjulere Forventet i kryds i efterperiode Observeret i rundkørsler i efterperiode Personskadeuheld Tilskadekomne heraf dræbte Tabel 2. Sammenligning mellem forventede antal 2-hjuler-uheld hhv.tilskadekomne i vigepligtskryds i byer og det observerede antal 2-hjuleruheld hhv.tilskadekomne i 32 byrundkørsler grenede rundkørsler på landet. I denne delundersøgelse indgår kun ni rundkørsler, som alle er ombygget fra vigepligtskryds. Materialet er altså betydelig mindre end ved de undersøgte byrundkørsler. Landrundkørslerne er betydeligt større end byrundkørslerne: Ø-diametrene varierer 12 til 50 m med et gennemsnit på ca 25 m. De er udformet dynamisk og ikke hastighedsdæmpende. Også her er Uheldstype/ skadestype Forventet i vigepligts kryds Observeret i rundkørsler Reduktion -/ forøgelse + Personskade-uheld % Materielskadeuheld % Uheld ialt % Tilskadekomne % Tilskadekomne pr. person-skadeuheld 2,08 1,25 Tabel 3. Antal forventede uheld på landet i vigepligtskryds (forventet efter) samt antal observerede uheld i rundkørsler (efter). Det skal tilføjes, at der kunne forventes 6 dræbte personer i kryds, mens der ikke er observeret dræbte personer i rundkørslerne. antallet af indkørende biler gennemsnitligt ca 4000 pr døgn, mens cykeltrafikken er helt nede på ca 30 pr døgn.

4 Tabel 3 viser hovedresultatet af analysen. Da der kun var èn tilskadekommen cyklist i førperioden og ingen i efterperioden, er det alene bilistuheld, som er interessante. Det ses, at antallet af tilskadekomne bilister er reduceret med ca 90%, altså det samme, som reduktionen for bilister i byrundkørslerne. 2. De vigtigste uheldstyper i rundkørsler. I denne delundersøgelse indgår 49 4-grenede byrundkørsler i hastighedsklasse middel. Der er tre uheldstyper, som dominerer uheldsbilledet i disse rundkørsler: - eneuheld - en cirkulerende trafikant rammes af en indkørende fra en tilfart ("indkørselsuheld") - en cirkulerende trafikant rammes af en udkørende på vej ad en frafart ("udkørselsuheld"). 45% af personskaderne sker ved eneuheldene, og det er hovedsagelig biluheld. Indkørselsuheldene dækker godt 30% af personskaderne og udkørselsuheldene godt 10%. Her er det oftest uheld, hvor en cirkulerende cyklist kolliderer med en bil. Der er flere materielskadeuheld end personskadeuheld. Eneuheldene udgør 60% af materielskadeuheldene, mens 20% er indkørselsuheld. Tabel 4 giver en oversigt. Ene uheld Indkørse ls-uheld Udkørsels-uheld Andet Ialt 2-hjuler pskuh Motorkøretøj pskuh hjuler matskuh Motorkøretøj matskuh Ialt Tabel 4. Uheldstal fra 49 4-grenede rundkørsler i byer på veje med hastighedsklasse middel, fordelt på forskellige uheldstyper. Det ses, at blandt personskadeuheldene er eneuheld med motorkøretøjer og indkørselsuheld med cyklister de vigtigste.

5 3. Skadesomfang ved personskadeuheld Skadesomfanget kan fx måles som antallet af tilskadekomne personer pr personskadeuheld eller som antal dræbte pr 100 tilskadekomne personer. I 50 byrundkørsler, hvor en direkte sammenligning med de tidligere kryds er mulig, fandt man, at der var 1.62 tilskadekomne personer pr personskadeuheld i de tidligere vigepligtskryds, mens der var 1.04 tilskadekomne personer pr personskadeuheld i rundkørslerne. For 9 kryds/rundkørsler på landet fandt man 2.08 tilskadekomne pr personskadeuheld i kryds mod 1.25 tilskadekomne pr personskadeuheld i rundkørsler. For hele datamaterialet i undersøgelsen finder man, at der i krydsene var ca 7 dræbte per 100 tilskadekomne, mens der ikke var fundet dræbte i rundkørslerne. Det fremgår heraf,at der er tale om en meget væsentlig reduktion i personskadeuheldenes sværhedsgrad. 4. Nærmere undersøgelse af cykeluheld. Alle 82 rundkørsler er analyseret m.h.t. uheld med bløde trafikanter på grundlag af en samlet periode på 283 krydsår. Der er ialt kørt 566 mio. motorkøretøjer og 42 mio. cyklister igennem rundkørslerne i perioden. Ialt er der sket uheld med bløde trafikanter i 21 rundkørsler ud af de 82 rundkørsler, der indgår i analysen. 20 af rundkørslerne ligger i byområde og 1 rundkørsel på landet. Der er ialt sket 37 uheld i disse rundkørsler, og i to af disse uheld er den bløde trafikant en fodgænger. Personskadeuheld Tilskadekomne personer Materielskadeuheld Peronskuh. +materiel - skuh. ialt By Land 1 I alt Tabel 5. Cykel- og knallertuhelds fordeling på 21 rundkørsler i by og på land og på forskellige uheldstyper. I 61 rundkørsler er der ikke sket uheld med cyklister eller knallertkørere. Der er sket 35 uheld med cyklister og knallertkørere i rundkørslerne. Fordelingen af disse uheld ses i tabel 5. De 35 uheld er som nævnt fordelt på 21 rundkørsler. Af disse har 13 haft 1 uheld, 3 har haft to uheld, 4 har haft 3 uheld og 1 rundkørsel har haft 4 uheld med to-hjulere. 0 1

6 Et interessant punkt i detailundersøgelsen af cykel- og knallertuheldene er fordelingen på uheldssituationer. Der forekommer i materialet kun tre uheldssituationer: 1. Eneuheld 2. Indkørselsuheld 3. Udkørselsuheld. Eneuheld er hyppigst styrt i forbindelse med påkørsel af en kantsten eller lignende. Indkørselsuheld er helt domineret af situationer, hvor en bilist skal køre ind i rundkørslen og under indkørslen kolliderer med en cyklist, som cirkulerer forbi bilistens tilfart. Udkørselsuheld er ofte situationer, hvor en bilist skal svinge ud af rundkørslen og kolliderer med en cirkulerende cyklist. Tabel 6 viser talværdierne. Eneuheld Indkør - selsuheld Udkør - selsuheld Cykler Knallerter Tabel 6: Cykeluheld og knallertuheld (pskuh og matskuh) i byer fordelt på uheldssituationer. For om muligt at opnå en dybere indsigt i disse uheld blev politirapporterne for uheldene gennemlæst i detaljer af forfatterne og af cand psych Liselotte Larsen, Rådet for Trafiksikkerhedsforskning. En samlet vurdering af uheldsrapporterne fra alle indkørselsuheldene giver det indtryk, at bilisterne næsten aldrig har set de cyklister, som de er kollideret med, før i sidste øjeblik eller i selve kollisionen. Det typiske er, at bilisterne har bremset ned til stop eller (oftest) til meget lav hastighed. Cyklisten har set bilen og fortolker nedbremsningen og evt. en hoveddrejning som udtryk for, at bilisten har set cyklisten. Cyklisten kører da frem i tillid til at bilisten har set ham/hende, men uventet for cyklisten kører bilisten frem, og kollisionen sker, ofte ved at cyklisten påkører bilen på siden. Helt tilsvarende hændelsesforløb kendes fra detailstudier af uheld i almindelige vigepligtskryds, og som det fremgår af tabel 2 sker disse uheld med nogenlunde samme hyppighed i de to krydsudformninger. Det er ikke muligt på det foreliggende grundlag at give noget velbegrundet bud på, hvorfor cyklisterne overses i rundkørsler, men en hypotese kunne være, at bilisterne er optaget af at finde ud af, om der er andre biler, som de skal vige for. Efter en ofte anvendt antagelse i trafikpsykologien må det formodes, at en trafikant ubevidst især afsøger omgivelserne for trafikanter, som udgør en fare for trafikanten selv. Og i en vis forstand er cyklisten en ufarlig modpart, mens andre biler er farlige. Det vides ikke fra uheldsrapporterne, om der kan have været sådanne "farlige tredieparter" i uheldene, som kan have afledt opmærksomheden, eller om der kan være vanskeligheder med at orientere sig i nogle rundkørsler. Det interessante er imidlertid, at hvis det kunne lykkes at reducere indkørselsuheldene blot noget, ville rundkørsler fremstå ikke blot som sikkerhedsmæssigt hensigtsmæssige for bilister men også totalt set. I alt

7 I mange rundkørsler er der anlagt cykelsti eller cykelbane langs yderkanten af cirkulationsarealet af hensyn til cyklisternes sikkerhed og tryghed. Spørgsmålet er, om det hjælper? I rundkørsler på middelhastighedsveje i byer er der gennemført beregninger, som peger på, at der ikke er forskel på trafiksikkerheden for 2-hjulere, hvad enten der anlægges cykelsti eller cykelbane. Uheldsfrekvensen for personskadeuheld med 2-hjulere på cykelsti er 0,06 pskuh/mio.pass. motorktj. eller målt med tohjulertrafikken som basis: 0,7 pskuh/mio.pass. 2- hjulere. Tilsvarende findes for personskadeuheldsfrekvensen i forbindelse med cykelbane en frekvens på 0,05 pskuh/mio.pass. motorktj. eller en frekvens på 0,6 pskuh/mio.pass. 2- hjulere. Der er altså ingen mærkbar risikoforskel på anlæg med cykelsti og anlæg med cykelbane. Talmaterialet for rundkørsler uden cyklistanlæg er lille og kan ikke bruges i en sammenligning. Det samme gælder for rundkørsler på højhastighedsveje i byer og for landrundkørsler. Det resultat, at der ikke er nogen mærkbar forskel på anlæg med cykelsti eller cykelbane er ikke overraskende set i lyset af, at cykeluheldene er domineret af indkørselsuheld. I de typiske uheldssituationer, hvor cyklen er ganske nær bilen, når denne kører frem, er tilstedeværelse af cykelsti eller cykelbane næppe af nogen betydning. 5. Undersøgelse af uheld i dagslys og mørke. Det kunne tænkes, at rundkørsler for nogle trafikanter ville udgøre et særligt problem i mørke. Hvis f. eks. byrundkørsler var utilstrækkelig belyst således, at det kunne være vanskeligt at erkende f.eks den nøjagtige placering af konfliktpunkter eller af ind- og udkørselsveje, kunne det medføre, at der var procentvis flere mørkeuheld i byrundkørsler end i andre kryds. I de fleste danske undersøgelser har man fundet, at dagslys-uheld udgør noget over halvdelen af alle uheld, typisk 2/3 til 3/4 af samtlige uheld. Spørgsmålet er nu, om rundkørslerne har et afvigende forhold mellem dagslysuheld og mørkeuheld? Det kunne i givet fald tyde på særlige mørkeproblemer i rundkørs-ler. Spørgsmålet kan belyses ved data fra før/efter undersøgelsen af de 32 byrundkørsler, se tabel 7. Personskadeuh. Dagslys - Mørke Materielskadeuh. Dagslys - Mørke Før 37 (74%)- 13 (26%) 31 (78%)- 9 (22%) Efter 11 (65%)- 6 (35%) 13 (42%)- 18 (58%) Tabel 7. Antal uheld og procentfordeling på dagslys/mørke for 32 vigepligtskryds/rundkørsler i byer, hastighedsklasse middel.

8 I før-situationen - dvs i vigepligtskrydsene - er fordelingen mellem uheld i dagslys og mørke, som man normalt finder det, ca 3/4 til 1/4. I efter-situationen - dvs i rundkørslerne - er fordelingen for personskadeuheldene også omtrent som før, nemlig 2/3 til 1/3. Derimod er fordelingen for materielskaderne ændret markant, nemlig ca 2/5 til 3/5, altså flest mørkeuheld. Materielskaderne er domineret af eneuheld med biler. Noget tyder på, at rundkørslerne giver nogle bilister orienteringsproblemer i mørke. Det forhold, at det særligt er eneuheld og ikke flerpartsuheld, som optræder i mørke, kunne fortolkes således, at når der er andre biler til stede, erkendes rundkørselen lettere. Disse resultater peger på, at byrundkørsler bør være så godt belyst, at rundkørslerne i mørke fremstår tydeligt for bilisterne. 6. Geometriske elementer. Det har ikke været muligt med den foreliggende database at få tilstrækkelige data til at fastlægge en mulig sikkerhedsmæssig betydning af geometriske størrelser som Ø-diameter, forsætning, tilfartsbredde el. lign. Data tyder på, at midterøen normalt bør være cirkulær og have en Ø-diameter på m. Herved opnås en forsætning, som skønnes at give en vis hastighedsdæmpning. Tilfartsbredder omkring 3,6 m synes velegnede. 7. Uheldsfrekvenser for forskellige rundkørselstyper. Databasen rummer oplysninger om 3-, 4- og 5-grenede rundkørsler, men det er kun indenfor gruppen af 4-grenede rundkørsler, at materialet er så stort til, at nogenlunde sikre gennemsnitsuheldsfrekvenser kan beregnes. Tabel 8 angiver talværdier. Den samlede uheldsfrekvens for alle trafikantgrupper fremgår af den højre kolonne. Det ses, at uheldsfrekvensen for personskadeuheld ligger på samme niveau for rundkørsler i landområder som for rundkørsler i byer på middelhastighedsveje. På disse byveje er andelen af personskadeuheld med tohjulere godt 50%, mens andelen af personskadeuheld med tohjulere kun er ca. 20% på landevejene, hvor cykeltrafikken er ringe.

9 Type Antal rundkørsler Frekvens tohjulere pskuh mat.uh Frekvens motorktj. pskuh mat.uh Frekvens rapp.uh. pskuh mat.uh By-middel 49 0,07 0,02 0,05 0,13 0,12 0,15 By-høj 9-0,04 0,04 0,10 0,04 0,14 Land 14 0,02-0,09 0,11 0,11 0,11 Tabel 8. Beregnede uheldsfrekvenser i 4-grenede rundkørsler i by og på land. Byrundkørslerne ligger dels på middelhastighedsveje og dels på højhastighedsveje. Uheldsfrekvensen er antal uheld pr. mio. passerede køretøjer i de rundkørsler, der indgår i hver gruppe. 8. Litteratur. 1. Brilon, W.: Leistungsfähigkeit von Kreisverkehrsplätzen, Strassenverkehrstechnik, 5/ Cedersund, H.A.: Traffic Safety at Roundabouts, in Brilon, W. (ed): Intersections without traffic signals, Springer Verlag CETUR: Conceptions des carrefours á sens giratoire implantes en milieu urbain, Jørgensen, N.O.: Rundkørslers kapacitet og sikkerhed, DTH, IVTB, Rapport 61, Kimber, R.M.:The Traffic Capacity of Roundabouts, TRRL, Lab. report 942, Maycock, G. and Hall, R.D.: Accidents at 4-arm roundabouts, TRRL, Lab. report 1120, Troutbeck, R.J.: The "AustRoads 1992" procedure for evaluating roundabouts, in Actes du seminaire "Giratoires 92", CETUR Jørgensen, E. og Jørgensen, N.O.: Trafiksikkerhed i 82 nye rundkørsler, Vejdirektoratet, TSM, 1994.

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

Rundkørsler i åbent land

Rundkørsler i åbent land HÅNDBOG Rundkørsler i åbent land ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE FORORD Denne håndbog omhandler projektering af rundkørsler i åbent land. Håndbogen er en del af vejreglen for Udformning

Læs mere

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Temarapport

Læs mere

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Fredensborg Kommune er udarbejdet af: Fredensborg Kommune, Miljø og Teknik i samarbejde med Via Trafik. Indholdsfortegnelse 1 Indledning 7 1.1 Læsevejledning

Læs mere

Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007

Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007 Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Forord...4

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 trafikulykker undersøgt af HVU Titel: Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 ulykker undersøgt af HVU Udgivet: 29

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 63 61 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 1 H AVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKUL

Læs mere

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006 Mere trafiksikkerhed på vejene Juni 2006 1 Mere trafiksikkerhed på vejene 3 Mere trafiksikkerhed på vejene Udgivet af: Transport- og Energiministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K e-mail: trm@trm.dk

Læs mere

Effekten af udvidet periodisk syn på person- og varebiler. Ninette Pilegaard Inger Marie Bernhoft

Effekten af udvidet periodisk syn på person- og varebiler. Ninette Pilegaard Inger Marie Bernhoft Effekten af udvidet periodisk syn på person- og varebiler Ninette Pilegaard Inger Marie Bernhoft December 2012 Effekten af udvidet periodisk syn af person- og varebiler Notat 8 2012 Af Ninette Pilegaard

Læs mere

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013 2020 Forside er under udarbejdelse Aabenraa Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2013 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af trafiksikkerhedsudvalget. Vi vil gerne

Læs mere

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Havarikommissionen Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Rapport

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere

Evaluering af trafiksikkerhedsrevision

Evaluering af trafiksikkerhedsrevision Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere

1 Om kurset. Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport

1 Om kurset. Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport 1 Om kurset Alle bilister, der på grund af spirituskørsel har fået kørselsforbud eller ubetinget

Læs mere

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen R A PP PPO O RT R 4 4 0-20 2013 13 RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen Rapport 440-2013

Læs mere

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Civ. ing. Puk Kristine Andersson, Trafitec. puk@trafitec.dk Civ. ing. Poul Greibe, Trafitec. pgr@trafitec.dk I relation til revidering af Vejregler

Læs mere

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) www.forlag1.dk Unges valg

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker med fodgængere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker med fodgængere Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker med fodgængere Rapport nr. 11, 2013 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker med fodgængere Rapport nr. 11, 2013 Temarapport 11 Ulykker med fodgængere

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Hastighedsstrategi 2010 2012

Hastighedsstrategi 2010 2012 Dokumentet er senest opdateret i april 2010 Dokumentet er ikke endeligt! RESUMÉ Handling fører til holdning. Det er grundtanken bag fartstrategien fra 2010 frem. Det er således en strategi som skal aktivere

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Udviklingen i bilers passive sikkerhed - skadesgrad for førere af person- og varebiler

Udviklingen i bilers passive sikkerhed - skadesgrad for førere af person- og varebiler Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

FORHØJET TOBAKSAFGIFT

FORHØJET TOBAKSAFGIFT en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FORHØJET TOBAKSAFGIFT PÅVIRKNING AF TOBAKS- FORBRUG, GRÆNSEHANDEL SAMT STATENS AFGIFTSPROVENU

Læs mere

Abstrakt. og formål. Ulykker. Artikler fra Trafikdage. at Aalborg. University) vejsulykker. disse veje. indrettes, så. fører til ulykker.

Abstrakt. og formål. Ulykker. Artikler fra Trafikdage. at Aalborg. University) vejsulykker. disse veje. indrettes, så. fører til ulykker. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitett (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Teknologi B, overemne: Byen Projektoplæg 1: Brugervenlig by Tryg i trafikken. - et værn mod buspassagerpåkørsel af cykler.

Teknologi B, overemne: Byen Projektoplæg 1: Brugervenlig by Tryg i trafikken. - et værn mod buspassagerpåkørsel af cykler. - 1 - Teknologi B, overemne: Byen Projektoplæg 1: Brugervenlig by Tryg i trafikken - et værn mod buspassagerpåkørsel af cykler Indledning COJ Februar 2008, teknologi B: Byen. Vores projekt handler om sikkerhed

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere