Alle uheld % Tilskadekomne 1,32 1,00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle uheld 64 48-25% Tilskadekomne 1,32 1,00"

Transkript

1 Else Jørgensen, Vejdirektoratet, TSM N.O.Jørgensen, Danmarks Tekniske Universitet, IVTB Sikkerhed i nyere danske rundkørsler. Siden midten af 1980'erne har der i mange europæiske lande - herunder i Danmark - været stor interesse for anvendelse af rundkørsler som krydsregulering. En række publikationer fra forskellige lande har behandlet spørgsmålene om kapacitet og sikkerhed i rundkørsler (se litt. 1-7). I vejdirektoratet har en såkaldt velregelforberedende arbejdsgruppe oprettet en database over rundkørsler anlagt i Danmark efter Gruppen forbereder udsendelse af en rapport, hvori spørgsmål om geometri, kapacitet, sikkerhed, belysning, æstetik og anlægsøkonomi behandles. Rapporten forventes færdig i efteråret Dette indlæg behandler en delundersøgelse af rundkørslers sikkerhed ud fra data i den nævnte database (litt. 8). Databasen indeholder politiets oplysninger om uheld med personskade, antal tilskadekomne personer samt materielskadeuheld. 1. Før-efter undersøgelse af forskellige rundkørselstyper. Det må forventes, at rundkørsler i forskellige trafikmiljøer vil have så forskellige uheldsbilleder, at analysen må indrettes på dette. Der skelnes mellem by og land, og der opdeles efter antal grene i rundkørslerne og efter hastighedsklasser. Datamaterialet tillader kun en egentlig analyse af to typer 4-grenede rundkørsler, dels landrundkørsler, dels byrundkørsler i hastighedsklasse middel (alm. byzone). I før-efter undersøgelser foreligger altid det metodiske problem, om data i før-perioden udgør en "skæv" stikprøve, som typisk kan skyldes, at de er udvalgt i en sort-plet udpegning. Der er i analyserne taget højde for dette forhold ved en særlig betragtningsmåde, se bilag i litt 8. Metoden indebærer, at den mulige skævhed er indregnet i tallene for de "forventede" uheldstal, se de følgende tabeller grenede rundkørsler i byer, hastighedsklasse middel. I denne delundersøgelse indgår 32 rundkørsler, som alle tidligere var vigepligtskryds. Rundkørslerne er udformet hastighedsdæmpende. Rundkørslernes Ø-diametre varierer mellem 3 og 26 m med et gennemsnit på 14 m. Gennemsnittet for antal indkørende motorkøretøjer er omkring 4000 pr døgn og for cyklister omkring 450.

2 Effektvurderingen består i, at det faktiske antal uheld i rundkørslerne sammenlignes med det forventede uheldstal, dvs det uheldstal, som kunne forventes at være sket i samme periode, hvis krydsene ikke var ombygget. I beregningen indgår forskellige periodelængder, generel uheldsudvikling i den aktuelle krydstype samt den nævnte skævhed i stikprøveudvælgelsen. Der indgår ingen kontrolgruppe af ikke-ombyggede kryds i analysen. Uheldstype/ skadestype Forventet i vigepligts kryds i efterperiode Observeret i rundkørsler i efterperiode Reduktion -/ forøgelse + i % Personskadeuheld Materielskadeuheld % % Alle uheld % Tilskadekomne 47 (heraf dr.2) 17 (heraf dr.0) - 64% Tilskadekomne pr. personsk.uh. 1,32 1,00 Tabel 1. Forventet antal uheld/tilskadekomne i vigepligts-kryds i byer i efterperioden - dersom rundkørslerne ikke var anlagt. Disse hypotetiske krydsuheld sammenlignes med det observerede antal uheld/tilskadekomne i rundkørslerne. Uheldene i skemaet er uheld med alle trafikantgrupper. 32 kryds/rundkørsler på veje med hastighedsklasse middel indgår i vurderingen. Tabel 1 viser, at der indtrådte en betydelig sikkerhedsmæssig forbedring ved ombygning af disse vigepligtskryds til rundkørsler. Antallet af personskadeuheld blev halveret mens antallet af tilskadekomne blev reduceret med to trediedele, altså totalt set en meget betydelig forbedring. Ser man imidlertid alene på 2-hjuler uheld er resultatet mindre positivt: antallet af 2- hjuleruheld er stort set uændret, som det ses af tabel 2. Sammenfattende gav ombygningen af disse 32 vigepligtskryds til rundkørsler en reduktion af antallet af tilskadekomne bilister på så meget som 90 %, mens antallet af tilskadekomne cyklister var uændret.

3 Personskader og uheld 2-hjulere Forventet i kryds i efterperiode Observeret i rundkørsler i efterperiode Personskadeuheld Tilskadekomne heraf dræbte Tabel 2. Sammenligning mellem forventede antal 2-hjuler-uheld hhv.tilskadekomne i vigepligtskryds i byer og det observerede antal 2-hjuleruheld hhv.tilskadekomne i 32 byrundkørsler grenede rundkørsler på landet. I denne delundersøgelse indgår kun ni rundkørsler, som alle er ombygget fra vigepligtskryds. Materialet er altså betydelig mindre end ved de undersøgte byrundkørsler. Landrundkørslerne er betydeligt større end byrundkørslerne: Ø-diametrene varierer 12 til 50 m med et gennemsnit på ca 25 m. De er udformet dynamisk og ikke hastighedsdæmpende. Også her er Uheldstype/ skadestype Forventet i vigepligts kryds Observeret i rundkørsler Reduktion -/ forøgelse + Personskade-uheld % Materielskadeuheld % Uheld ialt % Tilskadekomne % Tilskadekomne pr. person-skadeuheld 2,08 1,25 Tabel 3. Antal forventede uheld på landet i vigepligtskryds (forventet efter) samt antal observerede uheld i rundkørsler (efter). Det skal tilføjes, at der kunne forventes 6 dræbte personer i kryds, mens der ikke er observeret dræbte personer i rundkørslerne. antallet af indkørende biler gennemsnitligt ca 4000 pr døgn, mens cykeltrafikken er helt nede på ca 30 pr døgn.

4 Tabel 3 viser hovedresultatet af analysen. Da der kun var èn tilskadekommen cyklist i førperioden og ingen i efterperioden, er det alene bilistuheld, som er interessante. Det ses, at antallet af tilskadekomne bilister er reduceret med ca 90%, altså det samme, som reduktionen for bilister i byrundkørslerne. 2. De vigtigste uheldstyper i rundkørsler. I denne delundersøgelse indgår 49 4-grenede byrundkørsler i hastighedsklasse middel. Der er tre uheldstyper, som dominerer uheldsbilledet i disse rundkørsler: - eneuheld - en cirkulerende trafikant rammes af en indkørende fra en tilfart ("indkørselsuheld") - en cirkulerende trafikant rammes af en udkørende på vej ad en frafart ("udkørselsuheld"). 45% af personskaderne sker ved eneuheldene, og det er hovedsagelig biluheld. Indkørselsuheldene dækker godt 30% af personskaderne og udkørselsuheldene godt 10%. Her er det oftest uheld, hvor en cirkulerende cyklist kolliderer med en bil. Der er flere materielskadeuheld end personskadeuheld. Eneuheldene udgør 60% af materielskadeuheldene, mens 20% er indkørselsuheld. Tabel 4 giver en oversigt. Ene uheld Indkørse ls-uheld Udkørsels-uheld Andet Ialt 2-hjuler pskuh Motorkøretøj pskuh hjuler matskuh Motorkøretøj matskuh Ialt Tabel 4. Uheldstal fra 49 4-grenede rundkørsler i byer på veje med hastighedsklasse middel, fordelt på forskellige uheldstyper. Det ses, at blandt personskadeuheldene er eneuheld med motorkøretøjer og indkørselsuheld med cyklister de vigtigste.

5 3. Skadesomfang ved personskadeuheld Skadesomfanget kan fx måles som antallet af tilskadekomne personer pr personskadeuheld eller som antal dræbte pr 100 tilskadekomne personer. I 50 byrundkørsler, hvor en direkte sammenligning med de tidligere kryds er mulig, fandt man, at der var 1.62 tilskadekomne personer pr personskadeuheld i de tidligere vigepligtskryds, mens der var 1.04 tilskadekomne personer pr personskadeuheld i rundkørslerne. For 9 kryds/rundkørsler på landet fandt man 2.08 tilskadekomne pr personskadeuheld i kryds mod 1.25 tilskadekomne pr personskadeuheld i rundkørsler. For hele datamaterialet i undersøgelsen finder man, at der i krydsene var ca 7 dræbte per 100 tilskadekomne, mens der ikke var fundet dræbte i rundkørslerne. Det fremgår heraf,at der er tale om en meget væsentlig reduktion i personskadeuheldenes sværhedsgrad. 4. Nærmere undersøgelse af cykeluheld. Alle 82 rundkørsler er analyseret m.h.t. uheld med bløde trafikanter på grundlag af en samlet periode på 283 krydsår. Der er ialt kørt 566 mio. motorkøretøjer og 42 mio. cyklister igennem rundkørslerne i perioden. Ialt er der sket uheld med bløde trafikanter i 21 rundkørsler ud af de 82 rundkørsler, der indgår i analysen. 20 af rundkørslerne ligger i byområde og 1 rundkørsel på landet. Der er ialt sket 37 uheld i disse rundkørsler, og i to af disse uheld er den bløde trafikant en fodgænger. Personskadeuheld Tilskadekomne personer Materielskadeuheld Peronskuh. +materiel - skuh. ialt By Land 1 I alt Tabel 5. Cykel- og knallertuhelds fordeling på 21 rundkørsler i by og på land og på forskellige uheldstyper. I 61 rundkørsler er der ikke sket uheld med cyklister eller knallertkørere. Der er sket 35 uheld med cyklister og knallertkørere i rundkørslerne. Fordelingen af disse uheld ses i tabel 5. De 35 uheld er som nævnt fordelt på 21 rundkørsler. Af disse har 13 haft 1 uheld, 3 har haft to uheld, 4 har haft 3 uheld og 1 rundkørsel har haft 4 uheld med to-hjulere. 0 1

6 Et interessant punkt i detailundersøgelsen af cykel- og knallertuheldene er fordelingen på uheldssituationer. Der forekommer i materialet kun tre uheldssituationer: 1. Eneuheld 2. Indkørselsuheld 3. Udkørselsuheld. Eneuheld er hyppigst styrt i forbindelse med påkørsel af en kantsten eller lignende. Indkørselsuheld er helt domineret af situationer, hvor en bilist skal køre ind i rundkørslen og under indkørslen kolliderer med en cyklist, som cirkulerer forbi bilistens tilfart. Udkørselsuheld er ofte situationer, hvor en bilist skal svinge ud af rundkørslen og kolliderer med en cirkulerende cyklist. Tabel 6 viser talværdierne. Eneuheld Indkør - selsuheld Udkør - selsuheld Cykler Knallerter Tabel 6: Cykeluheld og knallertuheld (pskuh og matskuh) i byer fordelt på uheldssituationer. For om muligt at opnå en dybere indsigt i disse uheld blev politirapporterne for uheldene gennemlæst i detaljer af forfatterne og af cand psych Liselotte Larsen, Rådet for Trafiksikkerhedsforskning. En samlet vurdering af uheldsrapporterne fra alle indkørselsuheldene giver det indtryk, at bilisterne næsten aldrig har set de cyklister, som de er kollideret med, før i sidste øjeblik eller i selve kollisionen. Det typiske er, at bilisterne har bremset ned til stop eller (oftest) til meget lav hastighed. Cyklisten har set bilen og fortolker nedbremsningen og evt. en hoveddrejning som udtryk for, at bilisten har set cyklisten. Cyklisten kører da frem i tillid til at bilisten har set ham/hende, men uventet for cyklisten kører bilisten frem, og kollisionen sker, ofte ved at cyklisten påkører bilen på siden. Helt tilsvarende hændelsesforløb kendes fra detailstudier af uheld i almindelige vigepligtskryds, og som det fremgår af tabel 2 sker disse uheld med nogenlunde samme hyppighed i de to krydsudformninger. Det er ikke muligt på det foreliggende grundlag at give noget velbegrundet bud på, hvorfor cyklisterne overses i rundkørsler, men en hypotese kunne være, at bilisterne er optaget af at finde ud af, om der er andre biler, som de skal vige for. Efter en ofte anvendt antagelse i trafikpsykologien må det formodes, at en trafikant ubevidst især afsøger omgivelserne for trafikanter, som udgør en fare for trafikanten selv. Og i en vis forstand er cyklisten en ufarlig modpart, mens andre biler er farlige. Det vides ikke fra uheldsrapporterne, om der kan have været sådanne "farlige tredieparter" i uheldene, som kan have afledt opmærksomheden, eller om der kan være vanskeligheder med at orientere sig i nogle rundkørsler. Det interessante er imidlertid, at hvis det kunne lykkes at reducere indkørselsuheldene blot noget, ville rundkørsler fremstå ikke blot som sikkerhedsmæssigt hensigtsmæssige for bilister men også totalt set. I alt

7 I mange rundkørsler er der anlagt cykelsti eller cykelbane langs yderkanten af cirkulationsarealet af hensyn til cyklisternes sikkerhed og tryghed. Spørgsmålet er, om det hjælper? I rundkørsler på middelhastighedsveje i byer er der gennemført beregninger, som peger på, at der ikke er forskel på trafiksikkerheden for 2-hjulere, hvad enten der anlægges cykelsti eller cykelbane. Uheldsfrekvensen for personskadeuheld med 2-hjulere på cykelsti er 0,06 pskuh/mio.pass. motorktj. eller målt med tohjulertrafikken som basis: 0,7 pskuh/mio.pass. 2- hjulere. Tilsvarende findes for personskadeuheldsfrekvensen i forbindelse med cykelbane en frekvens på 0,05 pskuh/mio.pass. motorktj. eller en frekvens på 0,6 pskuh/mio.pass. 2- hjulere. Der er altså ingen mærkbar risikoforskel på anlæg med cykelsti og anlæg med cykelbane. Talmaterialet for rundkørsler uden cyklistanlæg er lille og kan ikke bruges i en sammenligning. Det samme gælder for rundkørsler på højhastighedsveje i byer og for landrundkørsler. Det resultat, at der ikke er nogen mærkbar forskel på anlæg med cykelsti eller cykelbane er ikke overraskende set i lyset af, at cykeluheldene er domineret af indkørselsuheld. I de typiske uheldssituationer, hvor cyklen er ganske nær bilen, når denne kører frem, er tilstedeværelse af cykelsti eller cykelbane næppe af nogen betydning. 5. Undersøgelse af uheld i dagslys og mørke. Det kunne tænkes, at rundkørsler for nogle trafikanter ville udgøre et særligt problem i mørke. Hvis f. eks. byrundkørsler var utilstrækkelig belyst således, at det kunne være vanskeligt at erkende f.eks den nøjagtige placering af konfliktpunkter eller af ind- og udkørselsveje, kunne det medføre, at der var procentvis flere mørkeuheld i byrundkørsler end i andre kryds. I de fleste danske undersøgelser har man fundet, at dagslys-uheld udgør noget over halvdelen af alle uheld, typisk 2/3 til 3/4 af samtlige uheld. Spørgsmålet er nu, om rundkørslerne har et afvigende forhold mellem dagslysuheld og mørkeuheld? Det kunne i givet fald tyde på særlige mørkeproblemer i rundkørs-ler. Spørgsmålet kan belyses ved data fra før/efter undersøgelsen af de 32 byrundkørsler, se tabel 7. Personskadeuh. Dagslys - Mørke Materielskadeuh. Dagslys - Mørke Før 37 (74%)- 13 (26%) 31 (78%)- 9 (22%) Efter 11 (65%)- 6 (35%) 13 (42%)- 18 (58%) Tabel 7. Antal uheld og procentfordeling på dagslys/mørke for 32 vigepligtskryds/rundkørsler i byer, hastighedsklasse middel.

8 I før-situationen - dvs i vigepligtskrydsene - er fordelingen mellem uheld i dagslys og mørke, som man normalt finder det, ca 3/4 til 1/4. I efter-situationen - dvs i rundkørslerne - er fordelingen for personskadeuheldene også omtrent som før, nemlig 2/3 til 1/3. Derimod er fordelingen for materielskaderne ændret markant, nemlig ca 2/5 til 3/5, altså flest mørkeuheld. Materielskaderne er domineret af eneuheld med biler. Noget tyder på, at rundkørslerne giver nogle bilister orienteringsproblemer i mørke. Det forhold, at det særligt er eneuheld og ikke flerpartsuheld, som optræder i mørke, kunne fortolkes således, at når der er andre biler til stede, erkendes rundkørselen lettere. Disse resultater peger på, at byrundkørsler bør være så godt belyst, at rundkørslerne i mørke fremstår tydeligt for bilisterne. 6. Geometriske elementer. Det har ikke været muligt med den foreliggende database at få tilstrækkelige data til at fastlægge en mulig sikkerhedsmæssig betydning af geometriske størrelser som Ø-diameter, forsætning, tilfartsbredde el. lign. Data tyder på, at midterøen normalt bør være cirkulær og have en Ø-diameter på m. Herved opnås en forsætning, som skønnes at give en vis hastighedsdæmpning. Tilfartsbredder omkring 3,6 m synes velegnede. 7. Uheldsfrekvenser for forskellige rundkørselstyper. Databasen rummer oplysninger om 3-, 4- og 5-grenede rundkørsler, men det er kun indenfor gruppen af 4-grenede rundkørsler, at materialet er så stort til, at nogenlunde sikre gennemsnitsuheldsfrekvenser kan beregnes. Tabel 8 angiver talværdier. Den samlede uheldsfrekvens for alle trafikantgrupper fremgår af den højre kolonne. Det ses, at uheldsfrekvensen for personskadeuheld ligger på samme niveau for rundkørsler i landområder som for rundkørsler i byer på middelhastighedsveje. På disse byveje er andelen af personskadeuheld med tohjulere godt 50%, mens andelen af personskadeuheld med tohjulere kun er ca. 20% på landevejene, hvor cykeltrafikken er ringe.

9 Type Antal rundkørsler Frekvens tohjulere pskuh mat.uh Frekvens motorktj. pskuh mat.uh Frekvens rapp.uh. pskuh mat.uh By-middel 49 0,07 0,02 0,05 0,13 0,12 0,15 By-høj 9-0,04 0,04 0,10 0,04 0,14 Land 14 0,02-0,09 0,11 0,11 0,11 Tabel 8. Beregnede uheldsfrekvenser i 4-grenede rundkørsler i by og på land. Byrundkørslerne ligger dels på middelhastighedsveje og dels på højhastighedsveje. Uheldsfrekvensen er antal uheld pr. mio. passerede køretøjer i de rundkørsler, der indgår i hver gruppe. 8. Litteratur. 1. Brilon, W.: Leistungsfähigkeit von Kreisverkehrsplätzen, Strassenverkehrstechnik, 5/ Cedersund, H.A.: Traffic Safety at Roundabouts, in Brilon, W. (ed): Intersections without traffic signals, Springer Verlag CETUR: Conceptions des carrefours á sens giratoire implantes en milieu urbain, Jørgensen, N.O.: Rundkørslers kapacitet og sikkerhed, DTH, IVTB, Rapport 61, Kimber, R.M.:The Traffic Capacity of Roundabouts, TRRL, Lab. report 942, Maycock, G. and Hall, R.D.: Accidents at 4-arm roundabouts, TRRL, Lab. report 1120, Troutbeck, R.J.: The "AustRoads 1992" procedure for evaluating roundabouts, in Actes du seminaire "Giratoires 92", CETUR Jørgensen, E. og Jørgensen, N.O.: Trafiksikkerhed i 82 nye rundkørsler, Vejdirektoratet, TSM, 1994.

Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark. En analyse af uheld i danske rundkørsler i årene 1991-1996

Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark. En analyse af uheld i danske rundkørsler i årene 1991-1996 Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark En analyse af uheld i danske rundkørsler i årene 1991-1996 Rapport 235 2002 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Tlf.: 33 41 33 33

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Af Søren Underlien Jensen, Trafitec, suj@trafitec.dk Evalueringerne af trafiksanering af veje og signalregulering af fodgængerovergange

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering 40 TEKNIK & MILJØ I VEJE OG TRAFIK Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Evalueringer viser, at trafiksanering og signalregulering giver sikkerhedsmæssige gevinster. Stilleveje

Læs mere

- Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark

- Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark Søren Underlien Jensen Sikkerhedseffekter af rundkørsler - Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark Definition af rundkørsel Dette er ikke en rundkørsel!!!

Læs mere

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 12 København K Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Titel: Trafiksikkerhedseffekten af cykelbaner i byområder Rapport nr. 5 Dato: 1996 Forfatter:

Læs mere

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Odense Kommune Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Juli 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 BAGGRUND 4 2.1 Lokaliteter 4 2.2 Metode 5 3

Læs mere

Titel: Cyklisters sikkerhed i byer, rapport 10-1994. Udgivelsesår: Forfattere:

Titel: Cyklisters sikkerhed i byer, rapport 10-1994. Udgivelsesår: Forfattere: Titel: Cyklisters sikkerhed i byer, rapport 10-1994 Udgivelsesår: 1994 Forfattere: Lene Herrstedt (projektleder) Michael Aakjer Nielsen Lárus Agústsson Karen Marie Lei Else Jørgensen N.O. Jørgensen Oplag:

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Titel: Cykelfelter Sikkerhedsmæssig effekt i signalregulerende kryds Rapport nr. 51 Dato: August

Læs mere

Rundkørsler, trafiksikkerhed og cyklister

Rundkørsler, trafiksikkerhed og cyklister Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

Evaluering af effekter af rundkørsler med forskellig udformning

Evaluering af effekter af rundkørsler med forskellig udformning Evaluering af effekter af rundkørsler med forskellig udformning Del 2 Søren Underlien Jensen April 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Titel: Evaluering af effekter af rundkørsler

Læs mere

Cyklisters sikkerhed i rundkørsler

Cyklisters sikkerhed i rundkørsler Cyklisters sikkerhed i rundkørsler Sammenfatningsrapport Søren Underlien Jensen Marts 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Titel: Cyklisters sikkerhed i rundkørsler Forfatter(e):

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Nyelandsvej / Tesdorpfsvej / Dalgas Boulevard / Femte Juni Plads Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: TFJ, LEH Kontrolleret af: LEH, TFJ Godkendt af: LEH Dato: 16.4.2015

Læs mere

Rundkørsler, trafiksikkerhed og cyklister

Rundkørsler, trafiksikkerhed og cyklister Søren Underlien Jensen Rundkørsler, trafiksikkerhed og cyklister Systematisk litteraturstudie - Meta-analyse, syntese af tidligere studier Før-efter uheldsevaluering - 332 ombygninger af kryds til rundkørsler

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Smalle cykelbaner ved lyskryds

Smalle cykelbaner ved lyskryds Smalle cykelbaner ved lyskryds Før-og-efter uheldsevaluering Søren Underlien Jensen Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Juni 2010 Indhold Resumé... 3 1. Introduktion... 5 2. Metode... 7

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel v/ Lene Hansen, MOE A/S og Peter Raaschou, Frederiksberg Kommune VEJFORUM 2015 SIDE 1 Placering VEJFORUM 2015 SIDE 2 Baggrund Uheldsbelastet og utryg Ombygget

Læs mere

Cykelstiers trafiksikkerhed - en før-efterundersøgelse af 48 nye cykelstiers sikkerhedsmæssige effekt

Cykelstiers trafiksikkerhed - en før-efterundersøgelse af 48 nye cykelstiers sikkerhedsmæssige effekt Cykelstiers trafiksikkerhed - en før-efterundersøgelse af 48 nye cykelstiers sikkerhedsmæssige effekt Forfattere: Niels Agerholm, hyttel-agerholm@stofanet.dk Sofie Caspersen, scas01@plan.aau.dk Harry Lahrmann,

Læs mere

Detailudformning af cykelstier i kryds - En undersøgelse baseret på skadestuedata

Detailudformning af cykelstier i kryds - En undersøgelse baseret på skadestuedata Detailudformning af cykelstier i kryds - En undersøgelse baseret på skadestuedata Civilingeniør Michael Fjorback, Aalborg Kommune, michael-fjorback@stofanet.dk Lektor Harry Lahrmann, Aalborg Universitet,

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Sortpletanalyse

Sortpletanalyse Sortpletanalyse 2008-2012 Dato: 23. januar 2014 Sagsnr.: 13/25723 Indhold Indhold... 1 Uheldsanalyse... 2 Kryds... 3 Ladegaardsbakken / Thomas Helstedsvej (9 uheld)... 4 Skanderborgvej / Låsbyvej (7 uheld)...

Læs mere

Rundkørsel i Bredsten

Rundkørsel i Bredsten Rundkørsel i Bredsten Trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel før, 2 måneder efter samt 10 måneder efter ændret afmærkning. Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt 17. september 2014 Scion-DTU Diplomvej 376

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

DET VEJREGELFORBEREDENDE ARBEJDE OM BEREGNING AF RUNDKØRSLERS KAPACITET. Pierre Aagaard Carl Bro as

DET VEJREGELFORBEREDENDE ARBEJDE OM BEREGNING AF RUNDKØRSLERS KAPACITET. Pierre Aagaard Carl Bro as DET VEJREGELFORBEREDENDE ARBEJDE OM BEREGNING AF RUNDKØRSLERS KAPACITET Pierre Aagaard Carl Bro as 1. Indledning I Vejdirektoratet pågår der et vejregelforberedende arbejde, ved navn KAFKA, om kapacitets-

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Effekter af cykelstier og cykelbaner

Effekter af cykelstier og cykelbaner Før-og-efter evaluering af trafiksikkerhed og trafikmængder ved anlæg af ensrettede cykelstier og cykelbaner i Københavns Kommune Søren Underlien Jensen Oktober 2006 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej,

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Case analyser baseret på Nordic Human Factors Guideline

Case analyser baseret på Nordic Human Factors Guideline Nordisk Vejgeometri Gruppe Oslo oktober 2015 Danske FUD projekter Sikkerhedsevaluering af 2+1 veje i Danmark Trafiksikkerhedsanalyse Før/Efter af 2-1 veje i Danmark Case analyser baseret på Nordic Human

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Rundkørsler, sikkerhed og cyklister

Rundkørsler, sikkerhed og cyklister Rundkørsler, sikkerhed og cyklister Litteraturstudie af sikkerhedseffekter af ombygninger af kryds til rundkørsler og uheldsmodeller for rundkørsler Søren Underlien Jensen Per Bruun Madsen Juli 2012 Scion-DTU

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Speciale på civilingeniøruddannelsen Vej- og trafikteknik på Aalborg Universitet Cykel- og knallerttrafik Højest Næstmest

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Svendborg Sikker Cykelby

Svendborg Sikker Cykelby Svendborg Sikker Cykelby Trafikpuljeprojektet Svendborg Sikker Cykelby har vist sig at være en succes. Markante forbedringer i cyklisters trafiksikkerhed, tryghed og tilfredshed er opnået med nogle få

Læs mere

Cyklisters sikkerhed i mindre vigepligtsregulerede T-kryds

Cyklisters sikkerhed i mindre vigepligtsregulerede T-kryds Cyklisters sikkerhed i mindre vigepligtsregulerede T-kryds Paper til Trafikdage på Aalborg Universitet august 2002 Af: Belinda la Cour Lund Atkins Danmark Vejtrafik og Sikkerhed Pilestræde 58 1112 København

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Sektionsleder, civilingeniør Henning Jensen Vejplanafdelingen, Århus Amt E-mail: hej@ag.aaa.dk Ph.d.-studerende, civilingeniør Michael Sørensen Trafikforskningsgruppen,

Læs mere

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Civ. ing. Puk Kristine Andersson, Trafitec. puk@trafitec.dk Civ. ing. Poul Greibe, Trafitec. pgr@trafitec.dk I relation til revidering af Vejregler

Læs mere

Projekt 09 Rundkørsel Jyllandsgade/ Brogade / Hækkerupsvej samt nyt tværsnit på Jyllandsgade forudsætninger

Projekt 09 Rundkørsel Jyllandsgade/ Brogade / Hækkerupsvej samt nyt tværsnit på Jyllandsgade forudsætninger COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Ringsted Kommune Projekt 09 Rundkørsel Jyllandsgade/ Brogade / Hækkerupsvej samt nyt tværsnit på Jyllandsgade forudsætninger

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Bløde trafikanter udenfor signalregulering

Bløde trafikanter udenfor signalregulering Bløde trafikanter udenfor signalregulering i vejkryds Uheldsanalyse og adfærdsundersøgelse Søren Underlien Jensen Belinda la Cour Lund Puk Kristine Andersson Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 1999

1. Færdselsuheld med personskade 1999 7 1. Færdselsuheld med personskade 1999 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Trafiksikkerhed i kryds med dobbeltrettede cykelstier

Trafiksikkerhed i kryds med dobbeltrettede cykelstier Trafiksikkerhed i kryds med dobbeltrettede cykelstier Thomas Skallebæk Buch Søren Underlien Jensen September 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold Sammenfatning... 5 1.

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

Trafikuheld i det åbne land

Trafikuheld i det åbne land Trafikuheld i det åbne land Af ph.d.-studerende Michael Sørensen Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Hmichael@plan.aau.dkH Trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark hviler på en målsætning om, at antallet

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax Før- og analyser af ombyggede kryds Af Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: 6556 1963, Fax 6556 1038 E-mail: mos@vej.fyns-amt.dk Indledning Uheld i kryds resulterer

Læs mere

Motorcykelulykker. Velkommen

Motorcykelulykker. Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Motorcykelulykker Sven Krarup Nielsen 30. November 2009 Baggrunden for HVU s tema om motorcykelulykker er den stigning, der er sket i motorcykelulykker: I 2004 udgjorde motorcyklisterne

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

Uheldsanalyse fra interview med trafikofre

Uheldsanalyse fra interview med trafikofre Uheldsanalyse fra interview med trafikofre Af Trafikingeniør Pablo Celis, Dansk Cyklist Forbund marts 2002 Baggrund I efteråret 2001 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Rådet

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 2000

1. Færdselsuheld med personskade 2000 7 1. Færdselsuheld med personskade 2000 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

af Kenneth Kjemtrup, Vejdirektoratet, Ib Lauridsen, Frederiksborg Amt og Kai Sørensen, DELTA

af Kenneth Kjemtrup, Vejdirektoratet, Ib Lauridsen, Frederiksborg Amt og Kai Sørensen, DELTA Er der stadig noget galt med rundkørslerne om natten? af Kenneth Kjemtrup, Vejdirektoratet, Ib Lauridsen, Frederiksborg Amt og Kai Sørensen, DELTA Forord To undersøgelser, med års mellemrum, har vist at

Læs mere

Cykelfelter Sikkerhedsmæssig effekt i signalregulerede kryds

Cykelfelter Sikkerhedsmæssig effekt i signalregulerede kryds Cykelfelter Sikkerhedsmæssig effekt i signalregulerede kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Vejdirektoratet, Trafiksikkerhed og Miljø Dette paper beskriver resultater fra en før/efter-uheldsundersøgelse

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Undersøgelse af trafikanternes samspilsadfærd i ny 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 7. September 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Brugervejledning. Sortpletudpegning i vejman.dk

Brugervejledning. Sortpletudpegning i vejman.dk Brugervejledning Sortpletudpegning i vejman.dk Brugervejledning Version 1 Marts 2009 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vd.dk Notat

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode. Personskader og byområder (paper) Trafikdagene 1998 I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafikken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 1. indb.

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2009 Færdselsuheld 2009 Road traffic accidents Færdselsuheld 2009 Udgivet af Danmarks Statistik December 2010 77. årgang Oplag: 160 Printet hos ParitasDigitalService Foto omslag: Morten

Læs mere

Greve Kommune Teknisk Forvaltning. Hastighedsplan. - På veje i Greve Kommune

Greve Kommune Teknisk Forvaltning. Hastighedsplan. - På veje i Greve Kommune Greve Kommune Teknisk Forvaltning Hastighedsplan - På veje i Greve Kommune Juli 5 Greve Kommune Teknisk Forvaltning Hastighedsplan - På veje i Greve Kommune Juli 5 Dokument nr: 55. Revision nr.: Udarbejdet:

Læs mere

Er det mon sådan, at cykelstier er med til at svække trafikanternes opmærksomhed på hinanden? Cyklister og knallertkørere føler sig uden tvivl mere

Er det mon sådan, at cykelstier er med til at svække trafikanternes opmærksomhed på hinanden? Cyklister og knallertkørere føler sig uden tvivl mere Er det mon sådan, at cykelstier er med til at svække trafikanternes opmærksomhed på hinanden? Cyklister og knallertkørere føler sig uden tvivl mere trygge, når de kører på en cykelsti, end når de færdes

Læs mere

Ulla Merete Riel. Jytte Olander Jensen Sendt: 3. oktober :32 Til: Fra: Jytte Olander Jensen Emne: Bilag til mtf

Ulla Merete Riel. Jytte Olander Jensen Sendt: 3. oktober :32 Til: Fra: Jytte Olander Jensen Emne: Bilag til mtf Ulla Merete Riel Fra: Jytte Olander Jensen Sendt: 3. oktober 2007 09:32 Til: Jytte Olander Jensen Emne: Bilag til mtf Vedhæftede filer: Kollekollevej-Skolekrogen_tegning.pdf; Kollekollevej-Skolekrogen_notat.pdf

Læs mere

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9 NRE CONSTRUCTION TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Forudsætninger

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning Trafiksikkerhedsby 2011 Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning bliver udpeget til trafiksikkerhedsby Jubelbillede da fandt ud af det, så blev virkeligheden en realitet Fotograf Claus Fisker

Læs mere

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Gribskov Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2013-01-10 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af HHW

Læs mere

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Farumruten NOTAT 11. december 2014 IH/MKK

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Farumruten NOTAT 11. december 2014 IH/MKK UDKAST Sekretariatet for Supercykelstier Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for NOTAT 11. december 2014 IH/MKK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resumé... 4 3 Metode... 5 3.1

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Ishøjruten. NOTAT 11. december 2014 IH/MKK

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Ishøjruten. NOTAT 11. december 2014 IH/MKK UDKAST Sekretariatet for Supercykelstier Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for NOTAT 11. december 2014 IH/MKK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resumé... 4 3 Metode... 5 3.1

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Fodgængerens trafiksikkerhed

Fodgængerens trafiksikkerhed Side 1 af 39 Fodgængerens trafiksikkerhed Analyser og foranstaltninger Rapport 130 1998 Resumé: Antallet af dræbte og tilskadekomne fodgængere i Danmark faldt med 26% i perioden 1986-95. Men siden 1981

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning TEKNISK NOTAT rev. 5 15.juli 2014 chs/mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning kortlægning... 5 3 Vejnet... 9 4 Uheld... 11 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1 Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1 Rundkørsel i Bredsten Lene Herrstedt Gabriel Helmers 8.august 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Dybdeanalyse af uheld med cyklister

Dybdeanalyse af uheld med cyklister Uheld 2010-2014 Dybdeanalyse af uheld med cyklister 2010-2014 Indledning I Rudersdal Kommunes uheldsanalyse for 2011-2013 og for 2014 dominerer cyklisterne som den trafikantgruppe med flest personskader.

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere