Information om Ledsageordning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information om Ledsageordning"

Transkript

1 Information om Ledsageordning

2 Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen... 3 Hvad må ordningen bruges til... 4 Hvad må ordningen ikke bruges til... 4 Ledsageren... 4 Hvilke opgaver har ledsageren... 5 Hvad forstås ved ledsagetid... 5 Registrering af forbrugt ledsagetid... 6 Aflysning eller ændring af en aftale med ledsager... 6 Opsparing af timer... 6 Hvem skal afholde udgifterne under ledsagelsen... 6 Kørsel i egen bil... 7 Kørsel i ledsagerens bil... 7 Andre nyttige oplysninger... 7 Kontaktoplysninger for yderligere information

3 Hvad er en ledsageordning Formålet med ledsageordningen er, at personer med nedsat funktionsevne kan deltage i aktiviteter efter eget valg uden for hjemmet. Ifølge lov om social service 97 skal kommunen tilbyde op til 15 timers ledsagelse om måneden til personer, der er mellem år og som ikke kan færdes alene på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hvordan søges ledsageordning Du ansøger om ledsageordning ved at udfylde et ansøgningsskema, som du kan finde på kommunens hjemmeside eller ved at kontakte os se kontaktoplysningerne bagerst i denne folder. Det udfyldte ansøgningsskema returneres til os. Vi vil efter modtagelsen af din ansøgning, sende dig et kvitteringsbrev på, at vi har modtaget ansøgningen. Som oftest vil vi aflægge dig et hjemmebesøg, hvor vi sammen gennemgår ansøgningen, samt afklare dine behov og ønsker i forhold til ledsagelsen. Du vil på mødet ikke få svar, om du får en bevilling eller et afslag på ansøgningen. Efter kommunen har lavet en konkret vurdering, om du opfylder betingelserne for ledsagelse, vil du modtage en skriftlig afgørelse. Hvem er omfattet af ledsageordningen Du er omfattet og kan få bevilliget en ledsageordning med op til 15 timer om måneden, hvis du Er mellem 18 og 67 år Ikke kan færdes alene uden for hjemmet Har et betydeligt og varigt fysisk og psykisk handicap Det gælder eks. kørestolsbrugere og andre med bevægelseshandicap, blinde og stærkt svagtseende, udviklingshæmmede, hjerneskadede og andre, der af den ene eller anden grund ikke kan færdes på egen hånd. Har du fået bevilliget ledsagelse inden du fylder 67 år, bevare du retten til at få ledsagelse efter du er fyldt 67 år. Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen Du er ikke omfattet og kan ikke få en ledsageordning, hvis du Har nedsat funktionsevne som følge af en sindslidelse Har nedsat funktionsevne begrundet i sociale forhold, herunder social angst. I forvejen har en personlig hjælpeordning efter lov om social service

4 Hvad må ordningen bruges til Du bestemmer selv, hvad du vil ledsages til. Formålet med ordningen er at yde individuel ledsagelse til konkrete aktiviteter uden for hjemmet efter dit eget valg. Det kan eks. være deltagelse i kulturelle og sociale aktiviteter, indkøb af tøj eller dagligvarer. Enkelte brugere benytter ordningen til at tage på eks. weekendophold (se afsnittet opsparing af timer ). Hvad må ordningen ikke bruges til Ledsagelsen omfatter ikke socialpædagogisk bistand. Det vil sige støtteforanstaltninger som eks. vejledning, rådgivning eller mere omsorgsbetonede og intensive støtteforanstaltninger, hvor eks. den personlige omsorg og pleje kan være et mål i sig selv. Ledsageren skal heller ikke fungere som støtte- og kontaktperson eller besøgsven. Du skal selv være i stand til at udføre aktiviteten, uden at det kræver ledsagerens råd og vejledning. Ledsageren Ret til selv at udpege en ledsager Du har ret til selv at udpege den person, som du ønsker skal ledsage dig. Ledsageren skal godkendes og ansættes af kommunen efter gældende overenskomst for ledsagere; der vil blive indhentet straffeattest. Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer som er i nær familie. Ved nær familie forstås ægtefælle/samlever, forældre, søskende og børn, idet ledsageordningen omfatter ledsagelse ud over den ledsagelse, som en ægtefælle eller andet familiemedlem normalt vil yde som en del af familierelationen. Hvis du ikke selv kan udpege en ledsager Hvis du ikke selv kan udpege en ledsager vil Aabenraa Kommune være dig behjælpeligt med at finde en ledsager. Kommunen har et kartotek med ledsagere. Har disse ledsagere ikke mulighed for at tage flere borgere, er det kommunen der annoncere efter nye ledsager. Kommunen vil så vidt som muligt prøve at finde en ledsager, som matcher dig bedst muligt i interesse og ønsker i forhold til køn og alder. Du kan sagtens have mere end en ledsager - det giver også langt større fleksibilitet. Ledsagelse som en kontant ydelse Du kan som bruger af ledsageordningen ansøge kommunen om at få udbetalt ledsageydelsen. Dette afgøres i den konkrete sag af kommunen. Det betyder, at du har arbejdsgiveransvaret for ledsageren, og skal selv stå for den samlede administration af ansættelsesforholdet, såsom ansættelse, skattetræk og lønudbetaling m.v. 4 4

5 Hvilke opgaver har ledsageren Ledsageordningen omfatter selve ledsagelsen, men også de funktioner, der er forbundet med den. Der er et regelsæt for, hvad ledsageren må og ikke må: Ledsageren må: Hjælpe dig med at blive køre- og gåklar. Det kan være hjælp med kørepose, udefodtøj, overtøj, finde en indkøbspose eller andet, der skal medbringes eller transporteres. Være behjælpelig med indkøb, alm. dagligdags- eller mere specielle og personlige indkøb. I alle tilfælde skal indkøbene på forsvarlig vis kunne transporteres hjem af dig og ledsagelsen. Støtte dig ved forflytning fra eks. kørestol til et transportmiddel eller anden stol. Ledsageren må støtte ved toilet besøg, samt hjælpe med at rette dit tøj så det sidder pænt igen. Køre kørestolen, støtte ved gang med eller uden hjælpemidler, hjælp i forbindelse med spisning, evt. udskæring af maden. Ved kommunikationsbesvær, kan ledsageren hjælpe med kommunikationen. Ledsage til besøg ved familie, venner og andre sociale aktiviteter. Køre bil, forudsat ledsageren har gyldig kørekort (se afsnittene kørsel i egen bil og kørsel i ledsagerens bil ). Ledsageren må ikke: Fortage enkeltpersonsløft Udføre husligt arbejde i hjemmet, eks. rengøring, vande blomster, hænge billeder op m.m. Påføres udgifter i forbindelse med ledsagelsen Fungere som kontakt- og støtteperson eller besøgsven Hvad forstås ved ledsagetid Man kan få op til 15 timers ledsagelse om måneden. Borgere, der bor i bofællesskab, kan få 9 timers ledsagelse om måneden, de resterende 6 timer er indeholdt i botilbuddet. Ledsagelsen kan ligge på alle ugens dage og på alle tidspunkter af døgnet. Der er heller ingen geografiske begrænsninger. Du kan eks. tage en tur til København, hvis du ønsker det. Den eneste betingelse er, at det kan klares inden for de timer, der er til rådighed. Ledsagetid er den tid, der medgår til den enkelte opgave. Ledsagers befordringstid til og fra dig som bruger, der skal ledsages indregnes ikke, når den finder sted inden for lokalområdet. Men på rejser uden for lokalområdet skal du være opmærksom på følgende: Ledsagers hjemrejsetid fratrækkes dine ledsagetimer Ventetid eller overnatning beregnes som forbrug af ledsagetimer. 5 5

6 Registrering af forbrugt ledsagetid Ledsageren registrerer sin arbejdstid på et timeskema som udleveres af os. Her påføres dato for ledsagelsen, start og slut tidspunkt på ledsagelsen, hvad der er ledsaget til, samt underskrift fra både dig og ledsageren. Registreringen af timer sker i hele, halve og kvarte timer. Timeskemaet skal være os i hænde senest den 25. i måneden, lønudbetalingen sker omkring den 10. i den efterfølgende måned. Det er ledsageren der indsender timeskemaet til os, se kontaktoplysninger bagerst i denne folder. Aflysning eller ændring af en aftale med ledsager Hvis du bliver syg eller på anden måde er forhindret i forhold til din aftale med ledsageren, skal du selv give besked til din ledsager, og helst i god tid inden aftalens start. Hvis du ikke aflyser eller ændrer din aftale, inden ledsageren møder op, vil der blive trukket i de timer, der er til rådighed og ledsageren vil få løn for mindst 1 time. Opsparing af timer Du skal selv administrere de bevilligede ledsage timer. Det vil sige, at du selv skal sørge for, at timerne bliver brugt, men også at du ikke bruger flere timer, end du har fået bevilliget. Ledsagetimer kan ikke bruges på forskud. Som bruger af ledsageordningen har du mulighed for at spare timer op. Du kan dog højest spare timer op inden for en periode på 6 måneder. Det betyder, at du kan have op til 90 timer til rådighed på en gang. Det giver dig mulighed for at tage ledsageren med på eks. rejser, weekendophold, koncerter m.m., der strækker sig over længere tid. Ledsageren må ikke hjælpe med personlig pleje på turen. Hvem skal afholde udgifterne under ledsagelsen Din ledsager må ikke påføres udgifter i forbindelse med ledsagelsen. Det vil sige, at du skal betale for ledsageren, hvis du tager denne med til aktiviteter, som kræver eks. biografbillet, en kop kaffe ved cafébesøg, busbillet m.m. Ligesom du skal afholde egne udgifter i forbindelse med ledsagelsen. Hvis du har haft udgifter i forbindelse med ledsagelsen, eks. udgifter til ledsagelsens billetter, forplejning eller kørsel, kan du søge om et årligt tilskud til dækning af dette. Tilskuddet er op til 837 kr. pr. år (2015 takst). Beløbet udbetales til din NEM-konto. Udbetalingen vil ske på baggrund af sandsynliggjorte udgifter. Beløbet udbetales en gang årligt og er skattefrit. Ansøgning om betaling af udgifter til befordring mv. skal ske på et særskilt ansøgningsskema, som du kan findes på kommunens hjemmeside eller ved at kontakte os se kontaktoplysningerne bagerst i denne folder. 6 6

7 Kørsel i egen bil Ledsageren må gerne køre din bil, men skal forinden have en fornødne instruktion af dig eller anden relevant person. Dog skal du vide, at kørslen foregår på dit ansvar. Sørg for, at din bilforsikring dækker en evt. skade på din bil eller ved personskade. Det er således dig eller en evt. forsikring, der skal erstatte skaden. Du skal selv betale selvrisikoen, hvis ledsageren har lavet en skade. Aabenraa Kommune har ingen mulighed for at dække en skade påført din bil under ledsagerens kørsel. Kørsel i ledsagerens bil Hvis du bliver kørt i ledsagers bil, skal du betale for kørslen. Der betales befordringsgodtgørelse efter statens høje takst på 3,70 (2015-niveau). I skal selv sørge for, at afregne kørte kilometer. Dog skal ledsageren vide, at kørslen foregår på eget ansvar. Ledsageren er selv ansvarlig for at bilforsikring dækker en evt. skadet på bil eller ved personskade. Det er således ledsageren eller en evt. forsikring, der skal erstatte skaden. Ledsageren skal selv betale selvrisikoen, hvis vedkommende laver en skade under ledsagelsen. Aabenraa Kommune har ingen mulighed for at dække en skade påført bilen under kørsel i forbindelse med ledsagelse. Andre nyttige oplysninger Ledsagekort På har du mulighed for, at søge om et ledsagekort, der giver mulighed for, at din ledsager kan komme gratis med eller opnå rabat på offentlig servicetrafik, indgangsbilletter m.m. Handicapparkeringskort På har du mulighed for, at søge om et handicapparkeringskort til bilen, så du kan parkere på handicapparkeringspladserne rundt omkring i landet. 7 7

8 Kontaktoplysninger for yderligere information Hvis du har brug for yderligere oplysninger, eller hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med ledsageordningen, kan du kontakte Visitation og Rehabilitering Team længerevarende Telefonnummer: Telefontid: hverdage kl Adresse: Visitation og Rehabilitering Skelbækvej Aabenraa Eller Trine Krag Anette Axelsen Administrativ medarbejder Administrativ medarbejder Direkte: Direkte: Telefontid: hverdage kl Telefontid: hverdage kl Adresse: Bo & Aktivitet Møllemærsk Aabenraa Revideret juli

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialministeriets vejledning

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse:

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse: Er du interesseret i at være tilkalde- eller ferievikar for en kortere eller længere periode, kan du kontakte HandiBasen. NOTATER INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 1. UDMÅLING AF BPA OG FORBRUG 4 Fleksibel brug af hjælpertimer 4 Opsparing af uforbrugte timer 5 Ophold og ferie i Danmark 5 Weekendophold

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard Børn og unge med handicap 0 18 år Merudgifter, SEL 41 Tabt arbejdsfortjeneste, SEL 42 Aflastning, SEL 84 Ledsagerordning, SEL 45 Godkendt

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014

Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014 Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Servicelovens 100 Dækning af nødvendige merudgifter til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 2. Hvilket

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere