TripleNine Pharma a/s, Esbjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TripleNine Pharma a/s, Esbjerg"

Transkript

1 TripleNine Pharma a/s, Esbjerg Revurdering af miljøgodkendelser og Miljøgodkendelse af ændret udløbssted for kølevand samt af ændring af rensnings af procesluft

2 Odense J.nr. MST Ref. rukso/anaar og zaakh Dato 6. september 2012 REVURDERING af miljøgodkendelser og MILJØGODKENDELSE af ændret udløbssted for kølevand samt af ændring af rensning af procesluft For: TripleNine Pharma A/S Fiskerihavnsgade 35, 6700 Esbjerg Matrikel nr.: 1228a, 1228b, 1228c, 1228 d, 1251a, 1251c, 1251e, 1268a og 1407 CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: F103, D101, G101 Afgørelsen omfatter: Revurdering af tidligere meddelte godkendelser samt miljøgodkendelse af nye tiltag. Godkendt: Ruth Krogsgaard Sørensen Annonceres den 7. september 2012 Klagefristen udløber den 5. oktober 2012 Søgsmålsfristen udløber den 7. marts 2013 Miljøstyrelsen Odense C.F. Tietgens Boulevard Odense SØ Tlf Fax CVR EAN (drift) (tilskud)

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING AFGØRELSE OG VILKÅR Vilkår for revurderingen... 6 Generelle forhold... 6 Indretning og drift... 6 Luftforurening... 8 Lugt Spildevand Støj Affald Jord og grundvand Indberetning/rapportering Driftsforstyrrelser og uheld Ophør VURDERING OG BEMÆRKNINGER Baggrund for afgørelsen Virksomhedens indretning og drift Virksomhedens omgivelser Nye lovkrav Bedste tilgængelige teknik Vilkårsændringer Opsummering Indretning og drift Luftforurening Lugt Spildevand Støj Affald Jord og grundvand Til- og frakørsel Indberetning/rapportering Driftsforstyrrelser og uheld Risiko/forebyggelse af større uheld Ophør Bedst tilgængelige teknik Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra andre myndigheder Inddragelse af borgere mv Udtalelse fra virksomheden Udtalelse i forbindelse med partshøring Miljøstyrelsens bemærkninger til indkomne høringssvar FORHOLDET TIL LOVEN Lovgrundlag Øvrige afgørelser Tilsyn med virksomheden Offentliggørelse og klagevejledning Liste over modtagere af kopi af afgørelsen BILAG

4 1. INDLEDNING TripleNine, Esbjerg bearbejder fiskemel og fiskeolie. Virksomhedens produktion er omlagt markant siden 2008, hvor TripelNine Fish Protein stoppede produktion af fiskemel og -olie. Ved denne revurdering er vilkårene efter ønske fra virksomheden - tilpasset den aktuelle produktion, der består af forædling og behandling af fiskemel og olie, produceret på andre fiskemelsfabrikker. Dermed kan den tidligere produktion af fiskemel og olie ikke genoptages uden en ny godkendelse. I november 2009 blev TripleNine Fish Protein opdelt i henholdsvis TripleNine Pharma A/S og TripleNine Fish Protein. Det er TripleNine Pharma A/S, der har det miljømæssige ansvar for de 2 virksomheders drift og aktiviteter. Virksomheden der ligger på Esbjerg Havn, Fiskerihavnsgade 35, har i dag fire produktionsafsnit benævnt ekstraktion-, lipid-, dioxin- og resteriliseringsanlægget. Derudover er der mellagre samt kedeldrift. På ekstraktionsanlægget ekstraheres fiskeolie fra fiskemel ved hjælp af hexan. Herefter kan olien hvis den indeholder for høje koncentrationer af dioxin renses på dioxinanlægget, hvor olien renses for dioxin med aktivt kul, der binder dioxin. Aktiv kul/dioxin filtreres efterfølgende fra. På lipidanlægget oprenses fosforlipider fra fiskeolien ved centrifugering med vand. Fiskemel produceres som nævnt ikke længere på fabrikken i Esbjerg. Her anvendes en del af produktionsudstyret nu i stedet til at resterilisere fiskemel fra andre fabrikker. Hvis fiskemel er kontamineret med bakterier, skal melet resteriliseres for at dræbe bakterierne, primært salmonella. Dette gøres ved at tilsætte vand og opvarme blandingen på resteriliseringsanlægget. Ved revurderingen er mange af de tidligere vilkår, der regulerede den nu nedlagte produktion, slettet. Som tidligere er der ikke stillet vilkår vedrørende virksomhedens aktiviteter på havnen, da dette sker uden for virksomhedens område og derfor ikke er omfattet af afgørelsen. I forbindelse med revurderingen er der bl.a. foretaget vurdering af, om virksomheden lever op til BAT-anbefalinger i relevante BREF-dokumenter. Vilkår til virksomhedens emissioner er skærpet. Der er stillet vilkår til emission af nye stoffer, samt kravet til immissionskoncentrationsbidraget for trimethylamin er reduceret med over 80 %. Der er nye vilkår til regulering af drift af og emission fra kedler, så disse som minimum svarer til krav i gældende bekendtgørelse om store fyringsanlæg samt luftvejledningen. Virksomhedens støjkrav er ligeledes skærpet, således at virksomheden nu skal overholde de vejledende støjgrænser. 3

5 For at sikre at der ikke sker forurening af recipient fra oplag, er der stillet nye krav. Herunder er der stillet vilkår om, at alle tanke skal være placeret i tankgrav, der mindst kan indeholde volumen af den største tank. I revurderingen er indarbejdet godkendelse af ansøgte ændringer vedr. placering af kølevandsudløb samt ændret luftrensning. 4

6 2. AFGØRELSE OG VILKÅR Denne afgørelse omfatter både miljøgodkendelse af ændret udløbssted for kølevand samt ændring af luftrensesystem, revurdering af virksomhedens miljøgodkendelser, som er mere end 8 år gamle, samt administrativ sammenskrivning af miljøgodkendelser, som er mindre end 8 år gamle. Miljøgodkendelse På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og Bilag A.2 og A.3: Ansøgning om miljøgodkendelse af hhv. nyt udløbssted og ændret luftrensesystem, godkender Miljøstyrelsen hermed nyt udløbssted for kølevand fra dioxin- og scrubber ved resterilliseringsanlægget. Udledningsstedet flyttes fra Grådyb tidevand til eksisterende nødoverløb i 5. bassin. Endvidere godkender Miljøstyrelsen ændret luftrensesystem hvor brug af termisk forbrænding af procesluft reduceres. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Vilkår for godkendelse af ændringerne i udledningssted af kølevand og luftrensesystemet fremgår af afsnit 2.1 nedenfor (vilkår markeret med ). Vilkårene skal overholdes straks fra start af drift herunder i indkøringsperioden. Revurdering På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5 samt Bilag A.1: Miljøteknisk redegørelse har Miljøstyrelsen foretaget revurdering af virksomhedens tidligere miljøgodkendelser, som er mere end 8 år gamle. Disse fremgår af bilag F. Vilkår fra disse godkendelser er overført til denne afgørelse eller sløjfet, fordi de er utidssvarende. Mange af vilkårene er slettet ved denne revurdering, for at tilpasse disse til den nuværende drift. På den baggrund kan den tidligere produktion af fiskemel og olie ikke genoptages uden ny godkendelse. De overførte vilkår er enten overført uændret, eller ændret ved påbud efter lovens 41. Endvidere er der ved revurderingen tilføjet nye vilkår ved påbud efter lovens 41. Uændrede vilkår og vilkår, der kun er ændret redaktionelt, er markerede med. Ændrede og nye vilkår er mærket med. Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til 41, stk. 1, jf. 41b, og 72 i miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen med mindre andet fremgår i det enkelte vilkår og med mindre afgørelsen påklages, jf. afsnit 4.4. Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og ændrede vilkår) eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperioden er udløbet. 5

7 Sammenskrivning Miljøstyrelsen har endvidere foretaget en administrativ sammenskrivning af nyere godkendelser, som er mindre end 8 år gamle, og som derfor stadig er omfattet af retsbeskyttelse. Disse fremgår af bilag E. Vilkår fra disse godkendelser er overført til denne afgørelse i det omfang de fortsat er relevante, og det ikke har været nødvendigt at ændre vilkårene som følge af den ansøgte ændring. Disse vilkår er markeret med. Tidspunkt for udløb af vilkårenes retsbeskyttelse er angivet særskilt. Afgørelsen gives på følgende vilkår:./. 2.1 Vilkår for revurderingen Generelle forhold A1 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. A2 A3 Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. - Indstilling af driften for en længere periode. Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder. Der skal senest 3 måneder efter at nedrivning af afdeling 1 er gennemført sendes opdaterede tegninger over virksomhedens område og bygninger/anlæg til tilsynsmyndigheden. Indretning og drift B1 B2 B3 B4 Håndteringen af løst mel skal ske på en måde, så der ikke opstår støvgener i omgivelserne. Hvis der alligevel opstår støvgener, skal virksomheden straks iværksætte afhjælpende foranstaltninger. Alle døre, porte og vinduer skal holdes lukkede, dog således at nødvendig transport tillades. Dette gælder ikke administrationsbygninger. Forbrændingstemperaturen i det termiske forbrændingsanlæg skal ved tilførsel af procesluft altid være mindst 850 C Der skal ske en kontinuerlig registrering af forbrændingstemperaturen i de termiske forbrændingsanlæg. Tilsynsmyndigheden skal én gang om året eventuelt i virksomhedens grønne regnskab senest den 15. marts orienteres om resultaterne af denne registrering for 6

8 det foregående år, eller tilsendes en let overskuelig oversigt over data. B5 B6 B7 Der skal ske udbagning af det termiske forbrændingsanlæg efter behov, dog minimum en gang årligt. Udbagningen skal registreres i driftsjournal og skal til enhver tid være til rådighed for myndighederne. Procesluft fra resteriliseringsanlægget skal ledes til termisk forbrænding. Der skal på virksomheden foreligge retningslinjer for hvorledes oplag ved stormflod sikres, så risikoen for udslip af stoffer fra oplag til recipient minimeres. Disse retningslinjer skal fremsendes til Miljøstyrelsen senest den 1. november B8 B9 Belægninger på arealer, hvor forurenede virksomhed kan finde sted skal, skal inspiceres og vedligeholdes iht. virksomhedens retningslinjer jf. vilkår K1. Virksomhedens befæstede arealer skal holdes rengjorte. B10 Det skal sikres, at der i forbindelse med modtagelse af varer (fiskemel, fiskeolie samt hjælpestoffer) med bil ikke sker spild, der kan give anledning til forurening af overfladevandet/havnebassinerne. B11 Beholdere og tanke med hjælpestoffer (NaOH, H 2 SO 4, HNO 3, HCl, HCHO, antioxidant), fosforlipider, rengøringsvand, urent kondensat og diesel skal være placeret på en af følgende måder: over eller i tæt opsamlingssted (tankgrav, spildbakker) uden afløb, eller med afløb der er spærret i alle andre situationer end ved manuel, kontinuert overvåget tømning. Opsamlingsstedet skal kunne rumme indholdet af den største beholder og enten være under tag eller med ekstra opsamlingskapacitet til regnvand (+10 %) i bygningsrum uden afløb eller kun med afløb til internt kloaksystem på fabrikken uden afløb. Oplag af fiskeolie og slam til biogas B12 Påfyldning og udlæsning af fiskeolie og fosforlipider samt udlæsning af slam til biogas skal ske under konstant overvågning. Alternativt skal tanke og tankvogne sikres mod overfyldning ved montering af enten elektronisk eller mekanisk overfyldningsalarm/- sikring, som hindrer yderligere påfyldning af tank eller tankvogn, når den er fuld. B13 Tanke med fiskeolie eller slam til biogas, skal være placeret i tankgrav eller på befæstet areal således at et evt. større spild forhindres 7

9 effektivt i at løbe til recipient eller overfladevand. tankgårdens volumen skal kunne rumme den største tank samt regnvand (10 %). Luftforurening Støv C1 Al håndtering af løs mel og andre støvende produkter skal ske på en sådan måde, at støvemissionen begrænses mest muligt. C2 Kedelanlæg Der må kun anvendes naturgas til fyring i virksomhedens kedelanlæg. Emissionsgrænser C3 Emissionen af stoffer fra procesafkastet (afkast nr. 3, jf. afsnit 3.2.3) må ikke overskride de anførte grænseværdier, målt som timemiddelværdier. Stof Emissionsgrænse Trimethylamin 5 mg/nm 3 N-nitrosodimethylamin (dimethylnitroamin) 0,25 mg/nm 3 En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den luft, virksomheden udsender gennem et afkast. Referencetilstand (0 o C, 101,3 kpa, tør gas). C4 Emissionen af stoffer fra kedelafkast afdeling 1 (afkast nr. 1, jf. afsnit 3.2.3) må ikke overskride de anførte grænseværdier, målt som timemiddelværdier. Stof Emissionsgrænse SO 2 35 mg/nm 3 ved 3 % O 2 CO 75 mg/nm 3 ved 10 % O 2 NO x (beregnet som NO 2 ) 125 mg/nm 3 ved 10 % O 2 Støv 5 mg/nm 3 ved 3 % O 2 En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den luft, virksomheden udsender gennem et afkast. Referencetilstand (0 o C, 101,3 kpa, tør gas). 8

10 C5 Emissionen af stoffer fra kedelafkast afdeling 2 (afkast nr. 2, jf. afsnit 3.2.3) må ikke overskride de anførte grænseværdier, målt som timemiddelværdier. Stof Emissionsgrænse ved 10 % O 2 CO 75 mg/nm 3 NO x (beregnet som NO 2 ) 125 mg/nm 3 En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den luft, virksomheden udsender gennem et afkast. Referencetilstand (0 o C, 101,3 kpa, tør gas). C6 Hvis kedlerne på afdeling 1 anvendes skal der senest den 1. januar 2013 være etableret AMS-måleudstyr for NO x i røggaskanalerne fra fyringsanlæggene (indfyret effekt: 68,4 MW+ 34,2 MW). Til eftervisning af, at emissionsgrænserne er overholdt, skal der foretages kontinuerlig kontrol for NO x, mens der skal foretages 1 præstationsmålinger for SO 2 og støv pr. år. C7 Hvis der på afdeling 2 anvendes kedler med en samlet indfyret effekt over 30 MW skal der senest den 1. januar 2013 være etableret AMSmåleudstyr for NO x i røggaskanalerne fra fyringsanlæggene (indfyret effekt 21,9 MW + 11,6 MW + 11,6MW). Hvis den indfyrede effekt efter 1. januar 2013 øges til over 30 MW skal AMS-måleudstyret være etableret, før dette sker. Til eftervisning af, at emissionsgrænserne er overholdt, skal der foretages kontinuerlig kontrol for NO x, mens der skal foretages 1 præstationsmålinger for SO 2 og støv pr. år. C8 Hvis der etableres AMS-måleudstyr skal der 1. gang årligt foretages kontrol og kalibrering af AMS-udstyr i henhold til de til enhver tid gældende retningslinjer fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium for måling af emissioner til luften.. Resultatet af den årlige kontrol/kalibrering skal indberettes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter gennemførelse. C9 Fyringsanlæg, med samlet afkast til skorsten, med en samlet indfyret effekt over 30 MW skal være forsynet med måle- og reguleringsudstyr for oxygen. C10 Der skal udføres præstationskontrol for CO fra aktive kedelanlæg i lige årstal. Tallene skal sendes til tilsynsmyndigheden senest den 15. marts i det efterfølgende år. 9

11 Immissionskoncentration C11 Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne (immissionskoncentrationen) må ikke overskride de angivne grænseværdier (B-værdier): Stof Nitrogenoxider (NO x omregnet til NO 2 ) B-værdi mg/m 3 0,125 Svovldioxid 0,250 Ammoniak 0,3 Trimethylamin 0,001 Dimethylamin 0,04 Hexan 0,57 N-nitrosodimethylamin 0,0001 Dimethylaminoacetonitril 0,1 En B-værdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag af stoffet i luften udenfor virksomhedens område. Kontrol af luftforurening C12 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdierne i vilkår C3, C4, C5 og C11 er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal efter forlangende fremsendes både i papirformat og digitalt. Kontroltype og overholdelse af grænseværdi Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift. Alternativt omregnes delmåleresultater til emission svarende til fuld drift. Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. Målingerne kan foretages samme dag. Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af de 3 målinger er mindre end eller lig med grænseværdien. Krav til luftmåling Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer i røggassen af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond 10

12 (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Stof Nitrogenoxider (NO x omregnet til NO 2 ) CO Svovldioxid Ammoniak Trimethylamin Dimethylamin Hexan Analysemetode DS/EN (metodeblad MEL-03) DS/EN (metodeblad MEL-06) DS/EN (metodeblad MEL-04) metodeblad MEL-24 metodeblad MEL-17 metodeblad MEL-20 DS/EN (metodeblad MEL-17) Dog kan andre analysemetoder benyttes, såfremt tilsynsmyndigheden har accepteret dette. Detektionsgrænserne for analyserne må højst være 10% af emissionsgrænseværdierne jf. luftvejledningen. Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL- 22, skal være overholdt. Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal ske ved OMLmetoden. B-værdien anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med B-værdien. Kontrol af virksomhedens luftforurening skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis vilkåret/ne er overholdt, kan der kun kræves én årlig dokumentation. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Luftvejledningen Virksomhedens luftforurening skal dokumenteres ved måling og beregning i overensstemmelse med gældende vejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001. C13 Hvis målinger og beregninger viser at grænseværdien er overskredet jævnfør vilkår C3 og C11, skal virksomheden straks iværksætte afhjælpende foranstaltninger i form af yderligere rensning af procesluften evt. ved at rense al procesluft i det termiske forbrændingsanlæg. Lugt Lugtgrænse D1 Virksomheden må ikke give anledning til et lugtbidrag på mere end 5 LE/m 3 ved boliger, blandet bolig og erhverv samt offentlige formål, samt 10 LE/m 3 ved erhvervsområder. Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget. 11

13 D2 Kontrol af lugt Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger skal dokumentere, at grænseværdien i vilkår D1 for lugt er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principperne i Metodeblad MEL-13, Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas, fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium. Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugtprøver for hvert afkast. Det aftales med tilsynsmyndigheden, hvilke afkast, der indgår i målingerne. Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med OMLmetoden. Det skal forinden aftales med tilsynsmyndigheden, hvordan der korrigeres for midlingstid, og om beregningerne skal udføres for resultater, der er korrigeret/ikke er korrigeret for følsomhedsfaktor. Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 %, skal beregninger på lugt foretages ved anvendelse af det aritmetiske gennemsnit af de 3 enkeltmålinger. Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne overskrider 50%, skal der: enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen er mindre end 50 %, eller udføres beregninger på baggrund af det aritmetiske gennemsnit af måleseriens 2 højeste lugtemissioner. Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med grænseværdien. Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling og beregning. Udgifterne afholdes af virksomheden. 12

14 Spildevand E1 Forskellen mellem energiniveauet i kølevand ind og ud må maksimalt være MJ/døgn og MJ/døgn for kølevandsudløb ved henholdsvis 6. bassin/forhavnen til 5. bassin og 5. bassin. E2 Der skal ske en kontinuerlig registrering af kølevandsmængden og - temperaturen til virksomheden, samt af temperaturen i kølevandsudløbene. E3 E4 E5 Der skal mindst en gang om året foretages en kontrol af kalibrering af flowmålerne til kølevandet. Resultaterne skal umiddelbart herefter sendes til tilsynsmyndigheden. Pumperne skal altid ved drift pumpe med overtryk på havsiden for at sikre at kondensat ikke ved uheld ledes ud gennem en utæt varmevekslerplade. Virksomheden skal 1 gang årligt, senest 1. februar eller i det grønne regnskab, indsende beregninger af de 10 døgn fra det foregående år, der viser den højeste energitilførsel til kølevandet i henholdsvis 5. og 6. bassin/forhavnen til 5. bassin. Støj F1 Støjgrænser Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i db(a). I II III IV V VI Erhvervs- og industriområder Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomhed Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne) samt ved boliger i det åbne land Etageboligområder Boligområder for åben og lav boligbebyggelse Sommerhusområder, offentligt tilgængelige rekreative områder, særlige naturområder 13

15 Kl. Reference tidsrum (Timer) I db(a) II db(a) III db(a) IV db(a) V db(a) VI db(a) Mandag-fredag Lørdag Lørdag Søn- & helligdage Alle dage Alle dage , Maksimalværdi Områderne fremgår af bilag D. F2 Lavfrekvent støj og infralyd Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag med lavfrekvent støj eller infralyd i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier indendørs i bygninger. Støjgrænsen gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. Anvendelse Tidspunkt A-vægtet lydtrykniveau (10-160Hz), db G-vægtet infralydniveau db Beboelsesrum og lign. Kontorer og lign. støjfølsomme rum Øvrige rum i virksomheder kl kl Hele døgnet Hele døgnet F3 Vibrationer Vibrationer fra virksomheden må ikke overskride nedenstående grænseværdier, db re 10-6 m/sec 2. De angivne vibrationsgrænser gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med en tidsvægtning S målt uden for virksomhedens areal, jf. orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. 14

16 Anvendelse Boliger i boligområdet (hele døgnet) Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl Børneinstitutioner og lignende Vægtet accelerationsniveau L aw i db 75 Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl Kontorer, undervisningslokaler, o.l. 80 Erhvervsbebyggelse 85 F4 Kontrol af støj, infralyd og vibrationer Støj Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal udarbejde en støjrapport som dokumentation for overholdelse af vilkår F1. Dokumentationen skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1 måned efter, at målingen er gennemført. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om driftsforholdene under målingen. Krav til målinger: Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift med de nuværende produktionsforhold. Målingerne/beregningerne skal foretages af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over laboratorier, der er godkendte til at udføre Miljømåling ekstern støj. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger. F5 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af klager eller som led i tilsynsarbejdet bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdierne for infralyd og vibrationer, jf. vilkår F2 og F3, er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal efter forlangende fremsendes både i papirformat og digitalt. Krav til målinger: Virksomhedens infralyd og vibrationer skal dokumenteres ved måling og/eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. 15

17 orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Målingerne/beregningerne skal foretages af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over laboratorier, der er godkendte til at udføre Miljømåling ekstern støj. Grænseværdierne for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer anses for overholdt, hvis de målte værdier er mindre end eller lig med grænseværdien. Støj, infralyd og vibration Støj-, infralyd- og vibrationsdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støj-, infralyd- og vibrationsgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig bestemmelse. Affald Bortskaffelse af affald G1 Al håndtering og opbevaring af affald på virksomhedens område skal ske på befæstet areal med mulighed for opsamling af eventuelt spild. Spild skal straks opsamles og bortskaffes efter gældende regler. G2 G3 På virksomheden må der maksimalt oplagres affaldsmængder jf. nedenstående tabel. Definition af affald Maksimal oplagsmængde Aktivt kul 65 tons Øvrige kemikalieaffald 1 ton Slam til biogas 110 m 3 Der skal ske en registrering af virksomhedens affaldsmængder for de enkelte affaldstyper, således at virksomheden til enhver tid overfor tilsynsmyndigheden kan dokumentere at vilkår G2 er opfyldt. Opgørelse over de sammentalte årlige mængder skal sendes til tilsynsmyndigheden senest den 1. februar i det efterfølgende år eller i det grønne regnskab. Jord og grundvand I1 I2 I3 Der skal generelt være mulighed for at opsamle spild i forbindelse med udendørs håndtering og oplag af flydende stoffer, herunder fiskeolie. Der må ikke ske ukontrolleret afledning af regnvand fra opsamlingssteder, herunder tankgrave og bassiner. Aftapnings- og påfyldningsstudse skal placeres med mulighed for opsamling af evt. spild. 16

18 I4 Tanke og tilsvarende beholdere til oplag af flydende stoffer skal være sikret mod påkørsel. Indberetning/rapportering Eftersyn af anlæg K1 Der skal på virksomheden foreligge retningslinjer for inspektion, vedligeholdelse og rengøring af tanke, belægninger og opsamlingsteder, således at risiko for udslip og nedsivning af stoffer minimeres. K2 K3 Forbrug af råvarer og hjælpestoffer Der skal løbende ske en registrering af forbrugte og leverede mængder af fiskemel, olie og hjælpestoffer. Opgørelsen over de samlede årlige mængder skal sendes til tilsynsmyndigheden senest den 15. marts, eventuelt kan det oplyses i virksomhedens grønne regnskab. Tabet af hexan opgøres for hvert kalenderår og opgørelsen skal sendes til tilsynsmyndigheden senest den 1. februar i det efterfølgende år eventuelt kan det oplyses i virksomhedens grønne regnskab Opbevaring af journaler K4 Journaler skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til tilsynsmyndigheden. Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. Driftsforstyrrelser og uheld M1 Kontrol af vakuumalarm på hexantankene skal ske mindst en gang årligt. Resultatet af kontrol af alarm skal sendes til tilsynsmyndigheden senest en måned efter, at kontrollen er foretaget. M2 Der skal på virksomheden foreligge en plan for vedligehold af driften på ekstraktionsanlægget, herunder også vedligehold af alarmsystem. Planen skal til enhver tid være til rådighed for tilsynsmyndigheden. Ophør O1 Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. Herunder skal virksomheden inden en af tilsynsmyndigheden fastsat tidsfrist tømme og rengøre procesanlæg og rørføringer. En redegørelse for de planlagte foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist. 17

19 3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 3.1 Baggrund for afgørelsen Ifølge 13 i godkendelsesbekendtgørelsen må der ikke meddeles godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens 33 medmindre: Virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og Virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet Det er Miljøstyrelsens vurdering, at virksomheden lever op til disse forudsætninger for godkendelse. Der er tale om en eksisterende virksomhed, der har haft fiskemelsproduktion på stedet siden Virksomhedens indretning og drift TripleNine Esbjerg var oprindeligt tre fiskemelsfabrikker, der er fusioneret. Disse omtales som hhv. afdeling 1, 2 og 3. TripleNine Esbjergs hovedaktivitet har hidtil været produktion af fiskemel og olie. Virksomheden har desuden et ekstraktionsanlæg til fjernelse af olie fra fiskemel, med efterfølgende fjernelse af dioxin fra olien i anlæg med aktiv kul. Desuden har virksomheden i 2008 etableret et fosforlipid-anlæg. TripleNine Esbjerg stoppede den 1. januar 2008 produktionen af fiskemel og olie. Anlæg til fiskemelsproduktionen er efterfølgende fjernet, herunder sugelosseanlæg. Produktionen kan således ikke genoptages uden fornyet miljøgodkendelse. Nærværende afgørelse tilpasses virksomhedens eksisterende forhold. TripleNine Esbjerg har desuden i foråret 2012 sendt en anmeldelse af nedrivning af bygninger til Esbjerg Kommune. Ifølge det oplyste drejer det sig om nedrivning af hele den gamle afdeling 1, incl. kedelhus. Det forventes, at nedrivningen er afsluttet inden udgangen af Området vil herefter blive afleveret til Esbjerg Havn som grundejer. I 2009 blev TripleNine Esbjerg opdelt i 2 virksomheder, TripleNine Pharma og TripleNine Fish Protein. På TripleNineFish foretages nu resterilisering af fiskemel produceret på andre fabrikker, mens TripleNine Pharma foretager den øvrige behandling af mel/olie. De 2 virksomheder er miljømæssigt tæt forbundet, og luftflow og støj kan ikke umiddelbart adskilles. Derfor har virksomhederne ønsket, at TripleNine Pharma er den virksomhed, der har det miljømæssige ansvar og dermed er det TripleNine Pharma der revurderes, på trods af at nogle anlæg ejes og drives af TripleNine Fish Protein. Der refereres på den baggrund til TripleNine Pharma som virksomheden, med hensyn til alle aktiviteterne, da det er TripleNine Pharmas ansvar, at begge virksomheder drives miljømæssigt 18

20 forsvarligt efter denne godkendelse. Se bilag B.3 for driftsbaseret og ejermæssig opdeling af de 2 virksomheder. Driftstider Virksomheden behandler fiskemel og fiskeolie, og driften er styret af tilgangen af disse råvarer. De enkelte anlæg kører i døgndrift 7 dage om ugen når disse er i drift. Normalt er kun 2 anlæg i drift samtidig. Frakørsel af affald og tilkørsel af hjælpestoffer sker kun i dagtimerne. Normalt sker til- og frakørsel af råvarer også kun i dagtimerne, men der kan modtages råvarer (fiskemel og -olie) med bil døgnet rundt. Der er stillet vilkår om at losning/lastning fra skib kun må foregå i dagstimerne, medmindre der er fremsendt dokumentation for at støjvilkåret er overholdt. (se afsnit om støj) TripleNine har tidligere haft indgået aftale med Esbjerg Kommune om at virksomhedens kedelanlæg anvendes til reservelast for fjernvarmeforsyningen til Esbjerg by. Denne aftale er dog udløbet og virksomheden ønsker ikke mulighed for at forlænge kontrakten i forbindelse med revurderingen. Der er ca. 60 medarbejdere på virksomheden. Indretning Virksomheden har 4 produktionsafsnit: Ekstraktionsanlægget hvor fiskeolie ekstraheres fra fiskemel. Dioxinanlægget hvor dioxin fjernes fra fiskeolie. Lipidanlægget hvor fosforlipider oprenses fra fiskeolie. Resteriliseringsanlægget hvor fiskemel renses for bakteriekulturer. Ud over de 4 produktionsafsnit råder virksomheden over oplag af fiskemel og -olie, kedelanlæg, 2 smedeværksteder, et elværksted, et laborarorium der drives af Eurofins, et pelleteringsanlæg, en containerplads og et reservedelslager. Oversigt over virksomhedens oplag og råvarer ses i bilag A.1 På et af virksomhedens 14 mellagre foregår der desuden yderligere håndtering af fiskemel i form af afkøling og formaling, hvilket anvendes efter resterilisering af mel. På flere lagre foregår der afsækning af fiskemel. Udover fabriksbygningerne råder virksomheden over arealer på havneområdet hvor der foretages losning/lastning af fiskemel og -olie Fyringsanlæg Virksomheden har fyringsanlæg på både afdeling 1 og afdeling 2. På afdeling 1 er der to kedler med en samlet indfyret effekt på 102,6 MW (68,4 MW og 34,2 MW). Kedlerne er tilsluttet en 80 meter høj skorsten. Som nævnt tidligere forventes kedelhuset fjernet inden udgangen af

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014 Danish Crown A/S - Herning Miljøgodkendelse til vilkårsændring 18. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01009 Ref. Maljs/tasme Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Danish Crown A/S,

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst Virksomheder J.nr. MST-1270-01157 Ref. metho/tasme Den 4. april 2014 MILJØGODKENDELSE For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst Matrikel nr.: 20 t Skovsgård CVR-nummer: 25177509 P-nummer:

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016.

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016. AAK Denmark A/S Slipvej 4 8000 Aarhus C Sendt via sikker post Virksomheder J.nr. MST-1272-01506 Ref. bjknu/chell Den 7. december 2015 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol omfattende

Læs mere

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato.

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1271-00276 Ref. dossu/anbri Den 23. februar 2016 Sendt til: CVR-nr.: 10866111 og Kim Crillesen, kc@vestfor.dk Påbud om emissionsgrænseværdier

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4 Bilag 5. Anvendelsesområde Definitioner

Læs mere

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7.

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7. DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Virksomheder J.nr. MST-1271-00473 Ref. emibm/kabje Den 7.juni 2017 Att: Kasper Justesen Påbud om vilkårsændringer vedr. egenkontrol

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Miljøgodkendelse og påbud om vilkårsændringer

Miljøgodkendelse og påbud om vilkårsændringer Virksomheder J.nr. MST-1270-00913 Ref. linha/bjknu Den 6. oktober 2015 Miljøgodkendelse og påbud om vilkårsændringer For: Palsgaard A/S Palsgaardvej 10 7130 Juelsminde Matrikel nr.: 1k, Palsgård Hgd.,

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

TripleNine Fish Protein Esbjerg. Flytning af kølevandsindtag og udledning, ekstraktionsanlæg

TripleNine Fish Protein Esbjerg. Flytning af kølevandsindtag og udledning, ekstraktionsanlæg TripleNine Fish Protein Esbjerg Flytning af kølevandsindtag og udledning, ekstraktionsanlæg TripleNine Fish Protein A.m.b.A Fiskerihavnsgade 35 6700 Esbjerg Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00167

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse TRE-FOR Varme A/S Kokholm 30 6000 Kolding 08-01-2014 Sags id.: 07/9789 Sagsbehandler: Dorte Lindbjerg KS: Henrik Jørgensen Miljøgodkendelse og 19 tilladelse til etablering af gasoliefyret kedelanlæg som

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00025 Ref. ulsee/lonha Dato: 23. september 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 46076753 Virksomhedstype

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 J nr. 52103-00108 Udkast 7. august 2012 Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 8, 7 a, stk. 1 og 2,

Læs mere

UDKAST TIL MILJØGODKENDELSE

UDKAST TIL MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. # Ref. Knego / Kigni Den juni 2008 UDKAST TIL MILJØGODKENDELSE For: Dong Storage A/S Stenlille Gaslager Merløsevej 1 B 4296 Nyrup Matrikel nr.: 7ø og 7aa, Stenlille By,

Læs mere

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Miljøgodkendelse Perspektivvej 2, 9900 Frederikshavn

Miljøgodkendelse Perspektivvej 2, 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Topvirk Knivholtvej 2E 9900 Frederikshavn Att. Børge Landgrebe Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Revurdering af Miljøgodkendelse. TripleNine Fish Protein Thyborøn

Revurdering af Miljøgodkendelse. TripleNine Fish Protein Thyborøn Revurdering af Miljøgodkendelse TripleNine Fish Protein Thyborøn 16. december 2009 Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-431-00019 Ref. hemhe/amklo/chell Den 16. december 2009 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Stamdata for virksomheden

Stamdata for virksomheden TEKNIK OG MILJØ Revurdering af emissionsgrænseværdier og egenkontrol Ålykkevej 1, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-15-14 Dato: 8. juni 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr. til

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr.  til Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej 13 8500 Grenaa Sendes pr. e-mail til alab@verdo.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-00750 Ref. Ulsee/katam Den 10. september 2013 Afslag på ansøgning efter

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1270-00443 Ref. HASKR Dato: 19. oktober 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 27036635 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen,

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, DONG Energy Thermal Power, Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1272-01625 Ref. Mschu/kabje Den 25. februar 2015 Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, sofjo@dongenergy.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680359 e-doc journal nr. 13/022832 Virksomhed Varmecentral, Jens Juuls

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

Udskiftning af brænder på eksisterende kedel, samt overgang fra fyringsolie som brændsel til naturgas.

Udskiftning af brænder på eksisterende kedel, samt overgang fra fyringsolie som brændsel til naturgas. Virksomheder J.nr. MST-1270-01039 Ref. amklo/metho Den 29. oktober 2013 MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods amba Gjesing Mejeri Gammel Horsensvej 387-389, 8660 Skanderborg Matrikel nr.: 5bn. 5i, Gjesing By,

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Grafisk produktion: Kommunikation Fotos: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune 5. udgave, november 2014 Teknik

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde 2. Definitioner 3. Regler om kommunal anvisning 3. Anmeldelse 4. Indretning og drift 5. Emissionsgrænseværdier 6. Overvågning af emissioner

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket.

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket. DONG Energy Kraftværksvej 3 7000 Fredericia Att: Steen Lyngvig Virksomheder J.nr. MST-1272-01480 Ref. Hecla/ripka Den 3. juli 2014 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol for Skærbækværket

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Frese Metal - & Stålstøberi A/S. Miljøgodkendelse og revurdering. 4. marts 2013

Frese Metal - & Stålstøberi A/S. Miljøgodkendelse og revurdering. 4. marts 2013 Frese Metal - & Stålstøberi A/S Miljøgodkendelse og revurdering 4. marts 2013 Odense J.nr. MST-1271-00158 Ref. maljs/behha Den 4. marts 2013 MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING For: Frese Metal - & Stålstøberi

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Revision af miljøgodkendelser

Revision af miljøgodkendelser VIBORG AMT Skottenborg 26 I/S Skive Fjernvarme Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Postboks 21 8800 Viborg Tlf. 8727 1700 Fax 8662 3933 ViborgAmt@vibamt.dk www.viborgamt.dk Revision af miljøgodkendelser Revurdering

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder BEK nr 1447 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52103-00108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00802 Ref. metho/sulvi Den 7. november 2012 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods Amba, HOCO Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 31 c, Holstebro markjorder fra Ulfborg

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Novo Nordisk A/S CVR nummer 24256790

Læs mere

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 2 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

I forbindelse med opførelse af nyt modtageanlæg til fast affald skal der indbygges fødesiloer på forbrændingsanlæggene.

I forbindelse med opførelse af nyt modtageanlæg til fast affald skal der indbygges fødesiloer på forbrændingsanlæggene. Kommunekemi a/s Lindholmvej 3 5800 Nyborg Att. Ninna Johnsen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00174 Ref. Johje/klhou Den 8. juli 2009 Kommunekemi a/s. CVR-nr.: 34-48-44-14 & P-nr.: 1.003.042.669.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING ZPD A/S H. E. Bluhmes Vej 63 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1270-01092 Ref. zaakh/rukso Den 19. december 2013 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljøstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard 40 5220 Odense

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01146 Ref. bebha/gukha Den 5. marts 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for ny justervæske i P3 Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af. køle- og ventilationsanlæg. i KØBENHAVNS KOMMUNE

Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af. køle- og ventilationsanlæg. i KØBENHAVNS KOMMUNE Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af køle- og ventilationsanlæg i KØBENHAVNS KOMMUNE Miljøkontrollen Københavns Kommune Kalvebod Brygge 45 Postboks 259 DK-1502 København V Design

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Sendt som sikker post Virksomheder J.nr. MST-1270-01192 Ref. anbri/molut Den 7. maj 2014 Cc Pernille Milton, MBG, Joint Venture pmm@geo.dk MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.02.2016 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1020750223 e-doc journal nr. 13/020838 Virksomhed Harlev Halmværk Adresse

Læs mere

Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn. Miljøgodkendelse

Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn. Miljøgodkendelse Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 Tlf.: 62 23 30 00 Miljøgodkendelse af: Genwin A/S Industrivænget 6-8, matr.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: TripleA A/S. Godkendelsen omfatter: Etablering af ny virksomhed, der ønsker at udvinde sojaprotein fra sojaskrå.

MILJØGODKENDELSE. For: TripleA A/S. Godkendelsen omfatter: Etablering af ny virksomhed, der ønsker at udvinde sojaprotein fra sojaskrå. Virksomheder J.nr. MST-1270-00723 Ref. dossu/lenan/linha MILJØGODKENDELSE For: TripleA A/S Bjørnkærvej 16, 8783 Hornsyld Matrikel nr.: 14e, Hornsyld By, Nebsager CVR-nummer: 18519275 P-nummer: 1004733070

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 31080258 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Afgørelse om at ændring af indtags- og udløbssted for kølevand fra TripleNines ekstraktionsanlæg ikke er VVM-pligtigt

Afgørelse om at ændring af indtags- og udløbssted for kølevand fra TripleNines ekstraktionsanlæg ikke er VVM-pligtigt TripleNine Fish Protein A.m.b.A. Fiskerihavnsgade 35 6700 Esbjerg Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00167 Ref. rukso/anaar Den 5. august 2009 Afgørelse om at ændring af indtags- og udløbssted for

Læs mere

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Dalum kraftvarme A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Afgørelse om. Revurdering. For Energi Randers

Afgørelse om. Revurdering. For Energi Randers Afgørelse om Revurdering For Energi Randers Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-431-00010 Ref. KABJE/KATAM Revurdering af miljøgodkendelser For: Energi Randers Produktion A/S og Energi Randers Supply

Læs mere

AFGØRELSEN OMFATTER Miljøgodkendelse (VVM-tilladelse)

AFGØRELSEN OMFATTER Miljøgodkendelse (VVM-tilladelse) Virksomheder J.nr. MST-1270-00949 Ref. Anjro/bevch/tasme Den AFGØRELSEN OMFATTER Miljøgodkendelse (VVM-tilladelse) o til udvidelse af produktionsstørrelsen fra 116 tons svin/døgn (1.370 grise/døgn) til

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 J. nr. MST-52100-00002 UDKAST 13. august 2012 Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 35, stk. 2, 39, stk.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00306 Ref. dossu/antkr TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: BHJ A/S PROTEIN FOODS Kornvej 1 9500 Hobro Matrikel nr.: 3 al; 3ai; 3ar; 3 am Hegedal Hobro Jorder CVR-nummer:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.11.2015 CVR-nummer 21803006 P-nummer 1005215691 e-doc journal nr. 13/020543 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3.

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00680 Ref. melso/evnis Den 20. januar 2012 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for fyringsforsøg med tilsatsfyring

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter: Modtagelse, oplagring og forbrænding af PCB-holdigt bygningsaffald affald, klassificeret som farligt affald

MILJØGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter: Modtagelse, oplagring og forbrænding af PCB-holdigt bygningsaffald affald, klassificeret som farligt affald Virksomheder J.nr. MST-1270-01046 Ref. molut/anbri Den 7.august 2014 MILJØGODKENDELSE For: Special Waste System A/S Herthadalvej 4a, 4840 Nørre Alslev Matrikel nr.: 7n og 7l, Ravnse By, Nørre Alslev CVR-nummer:

Læs mere

Saint-Gobain ISOVER A/S Østermarksvej 4 6580 Vamdrup. Virksomheder J.nr. MST 1271-00206 Ref. olkri/hechr Den 14. januar 2015 Berigtiget 21/1 2015

Saint-Gobain ISOVER A/S Østermarksvej 4 6580 Vamdrup. Virksomheder J.nr. MST 1271-00206 Ref. olkri/hechr Den 14. januar 2015 Berigtiget 21/1 2015 Saint-Gobain ISOVER A/S Østermarksvej 4 6580 Vamdrup Virksomheder J.nr. MST 1271-00206 Ref. olkri/hechr Den 14. januar 2015 Berigtiget 21/1 2015 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE For: Saint-Gobain ISOVER

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Renosyd i/s Norgesvej 13, 8660 Skanderborg

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST Ref. vba/zuyuk Den 3. januar DONG Energy Thermal Power Kyndbyværket. Att: Helle Fischer

Virksomheder J.nr. MST Ref. vba/zuyuk Den 3. januar DONG Energy Thermal Power Kyndbyværket. Att: Helle Fischer DONG Energy Thermal Power Kyndbyværket Att: Helle Fischer Virksomheder J.nr. MST-1271-00261 Ref. vba/zuyuk Den 3. januar 2013 Sendt til helfi@dongenergy.dk Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol

Læs mere

Simon Moos A/S Kallehave Sydals

Simon Moos A/S Kallehave Sydals 04-01-2013 12/24399 KS: aann Simon Moos A/S Kallehave 21 6470 Sydals Påbud om ændring af vilkår for støjgrænser til Simon Moos A/S Sønderborg Kommune meddeler den 4. januar 2013 påbud om ændring af støjgrænser.

Læs mere

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 22-10-2014 KS: lmje UNICON A/S Rønsdam 98 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 26. september 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Virksomheden søger

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Generelle vilkår. Frederiksberg Kommune Vej- & Parkafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg

Generelle vilkår. Frederiksberg Kommune Vej- & Parkafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Vej- & Parkafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Miljøgodkendelse af Søndermark Krematorium, matr. nr. 34a, Roskildevej 59-61 Danske Krematoriers Landsforening har på vegne af virksomheden

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680375 e-doc journal nr. 13/022863 Virksomhed Adresse Viby Varmecentral

Læs mere

Fors Varme Roskilde A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde. Att.: Steffan Alexander Thule Madsen

Fors Varme Roskilde A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde. Att.: Steffan Alexander Thule Madsen Fors Varme Roskilde A/S Betonvej 12 Att.: Steffan Alexander Thule Madsen By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Dato 1. februar 2017 Påbud om nye vilkår om

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00111 Ref. dossu/antkr Den 21. januar 2009 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: BHJ A/S, Kornvej 1, 9500 Hobro Matrikel nr.: 3 al; 3ai; 3ar; 3 am Hegedal Hobro Jorder

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00485 Ref. CLLCH, HEMHE Den 15. februar 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse BHJ A/S Hobro CVR nummer 11423418 Virksomhedstype

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

tons pr. dag. G201. Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gasturbiner og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW.

tons pr. dag. G201. Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gasturbiner og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW. Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00326 Ref. Anjro/haskr Den 8. juli 2010 MILJØGODKENDELSE For: Skjern Papirfabrik A/S Birkvej 14, 6900 Skjern Matrikel nr.: 3 al m.fl. Vester Birk, Skjern Jorder

Læs mere

Miljøstyrelsen ændrer ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 følgende vilkår i påbud af 3. januar 2014:

Miljøstyrelsen ændrer ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 følgende vilkår i påbud af 3. januar 2014: DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Att: Rudi Hansen Virksomheder J.nr. MST-1271-00261 Ref. vba/kabje Den 18. december 2015 Sendt digitalt cvr.nr. 27446469 Påbud om vilkårsændringer vedr. emissionsgrænseværdier

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder og overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner i Esbjerg og Fanø Kommune

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljø- og Fødevareministeriet Miljøstyrelsen Fjernvarme Fyn - Odense Kraftvarmeværk Att. Egon Ravn Hansen Havnegade 120 5000 Odense Virksomheder J.nr. MST-1270-01709 Ref. Johje/Anbri Den 3. juli 2015 Sendt

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse på Skærbækværket. December 2009

Revurdering af miljøgodkendelse på Skærbækværket. December 2009 Revurdering af miljøgodkendelse på Skærbækværket December 2009 Dong Energy Skærbækværket Klippehagevej 22 7000 Fredericia Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE- 431-0004 Ref. Hecla/hechr Den 15. december

Læs mere

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012.

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012. CP Kelco ApS Ved Banen 16 4623 Lille Skensved (Katrine.Sonnichen@cpkelco.com) Virksomheder J.nr. MST-1270-01118 Ref. melso/anskr Den 17. marts 2014 Godkendelse af ændret frist for gennemførelse af støjhandlingsplan

Læs mere