TripleNine Pharma a/s, Esbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TripleNine Pharma a/s, Esbjerg"

Transkript

1 TripleNine Pharma a/s, Esbjerg Revurdering af miljøgodkendelser og Miljøgodkendelse af ændret udløbssted for kølevand samt af ændring af rensnings af procesluft

2 Odense J.nr. MST Ref. rukso/anaar og zaakh Dato 6. september 2012 REVURDERING af miljøgodkendelser og MILJØGODKENDELSE af ændret udløbssted for kølevand samt af ændring af rensning af procesluft For: TripleNine Pharma A/S Fiskerihavnsgade 35, 6700 Esbjerg Matrikel nr.: 1228a, 1228b, 1228c, 1228 d, 1251a, 1251c, 1251e, 1268a og 1407 CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: F103, D101, G101 Afgørelsen omfatter: Revurdering af tidligere meddelte godkendelser samt miljøgodkendelse af nye tiltag. Godkendt: Ruth Krogsgaard Sørensen Annonceres den 7. september 2012 Klagefristen udløber den 5. oktober 2012 Søgsmålsfristen udløber den 7. marts 2013 Miljøstyrelsen Odense C.F. Tietgens Boulevard Odense SØ Tlf Fax CVR EAN (drift) (tilskud)

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING AFGØRELSE OG VILKÅR Vilkår for revurderingen... 6 Generelle forhold... 6 Indretning og drift... 6 Luftforurening... 8 Lugt Spildevand Støj Affald Jord og grundvand Indberetning/rapportering Driftsforstyrrelser og uheld Ophør VURDERING OG BEMÆRKNINGER Baggrund for afgørelsen Virksomhedens indretning og drift Virksomhedens omgivelser Nye lovkrav Bedste tilgængelige teknik Vilkårsændringer Opsummering Indretning og drift Luftforurening Lugt Spildevand Støj Affald Jord og grundvand Til- og frakørsel Indberetning/rapportering Driftsforstyrrelser og uheld Risiko/forebyggelse af større uheld Ophør Bedst tilgængelige teknik Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra andre myndigheder Inddragelse af borgere mv Udtalelse fra virksomheden Udtalelse i forbindelse med partshøring Miljøstyrelsens bemærkninger til indkomne høringssvar FORHOLDET TIL LOVEN Lovgrundlag Øvrige afgørelser Tilsyn med virksomheden Offentliggørelse og klagevejledning Liste over modtagere af kopi af afgørelsen BILAG

4 1. INDLEDNING TripleNine, Esbjerg bearbejder fiskemel og fiskeolie. Virksomhedens produktion er omlagt markant siden 2008, hvor TripelNine Fish Protein stoppede produktion af fiskemel og -olie. Ved denne revurdering er vilkårene efter ønske fra virksomheden - tilpasset den aktuelle produktion, der består af forædling og behandling af fiskemel og olie, produceret på andre fiskemelsfabrikker. Dermed kan den tidligere produktion af fiskemel og olie ikke genoptages uden en ny godkendelse. I november 2009 blev TripleNine Fish Protein opdelt i henholdsvis TripleNine Pharma A/S og TripleNine Fish Protein. Det er TripleNine Pharma A/S, der har det miljømæssige ansvar for de 2 virksomheders drift og aktiviteter. Virksomheden der ligger på Esbjerg Havn, Fiskerihavnsgade 35, har i dag fire produktionsafsnit benævnt ekstraktion-, lipid-, dioxin- og resteriliseringsanlægget. Derudover er der mellagre samt kedeldrift. På ekstraktionsanlægget ekstraheres fiskeolie fra fiskemel ved hjælp af hexan. Herefter kan olien hvis den indeholder for høje koncentrationer af dioxin renses på dioxinanlægget, hvor olien renses for dioxin med aktivt kul, der binder dioxin. Aktiv kul/dioxin filtreres efterfølgende fra. På lipidanlægget oprenses fosforlipider fra fiskeolien ved centrifugering med vand. Fiskemel produceres som nævnt ikke længere på fabrikken i Esbjerg. Her anvendes en del af produktionsudstyret nu i stedet til at resterilisere fiskemel fra andre fabrikker. Hvis fiskemel er kontamineret med bakterier, skal melet resteriliseres for at dræbe bakterierne, primært salmonella. Dette gøres ved at tilsætte vand og opvarme blandingen på resteriliseringsanlægget. Ved revurderingen er mange af de tidligere vilkår, der regulerede den nu nedlagte produktion, slettet. Som tidligere er der ikke stillet vilkår vedrørende virksomhedens aktiviteter på havnen, da dette sker uden for virksomhedens område og derfor ikke er omfattet af afgørelsen. I forbindelse med revurderingen er der bl.a. foretaget vurdering af, om virksomheden lever op til BAT-anbefalinger i relevante BREF-dokumenter. Vilkår til virksomhedens emissioner er skærpet. Der er stillet vilkår til emission af nye stoffer, samt kravet til immissionskoncentrationsbidraget for trimethylamin er reduceret med over 80 %. Der er nye vilkår til regulering af drift af og emission fra kedler, så disse som minimum svarer til krav i gældende bekendtgørelse om store fyringsanlæg samt luftvejledningen. Virksomhedens støjkrav er ligeledes skærpet, således at virksomheden nu skal overholde de vejledende støjgrænser. 3

5 For at sikre at der ikke sker forurening af recipient fra oplag, er der stillet nye krav. Herunder er der stillet vilkår om, at alle tanke skal være placeret i tankgrav, der mindst kan indeholde volumen af den største tank. I revurderingen er indarbejdet godkendelse af ansøgte ændringer vedr. placering af kølevandsudløb samt ændret luftrensning. 4

6 2. AFGØRELSE OG VILKÅR Denne afgørelse omfatter både miljøgodkendelse af ændret udløbssted for kølevand samt ændring af luftrensesystem, revurdering af virksomhedens miljøgodkendelser, som er mere end 8 år gamle, samt administrativ sammenskrivning af miljøgodkendelser, som er mindre end 8 år gamle. Miljøgodkendelse På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og Bilag A.2 og A.3: Ansøgning om miljøgodkendelse af hhv. nyt udløbssted og ændret luftrensesystem, godkender Miljøstyrelsen hermed nyt udløbssted for kølevand fra dioxin- og scrubber ved resterilliseringsanlægget. Udledningsstedet flyttes fra Grådyb tidevand til eksisterende nødoverløb i 5. bassin. Endvidere godkender Miljøstyrelsen ændret luftrensesystem hvor brug af termisk forbrænding af procesluft reduceres. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Vilkår for godkendelse af ændringerne i udledningssted af kølevand og luftrensesystemet fremgår af afsnit 2.1 nedenfor (vilkår markeret med ). Vilkårene skal overholdes straks fra start af drift herunder i indkøringsperioden. Revurdering På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5 samt Bilag A.1: Miljøteknisk redegørelse har Miljøstyrelsen foretaget revurdering af virksomhedens tidligere miljøgodkendelser, som er mere end 8 år gamle. Disse fremgår af bilag F. Vilkår fra disse godkendelser er overført til denne afgørelse eller sløjfet, fordi de er utidssvarende. Mange af vilkårene er slettet ved denne revurdering, for at tilpasse disse til den nuværende drift. På den baggrund kan den tidligere produktion af fiskemel og olie ikke genoptages uden ny godkendelse. De overførte vilkår er enten overført uændret, eller ændret ved påbud efter lovens 41. Endvidere er der ved revurderingen tilføjet nye vilkår ved påbud efter lovens 41. Uændrede vilkår og vilkår, der kun er ændret redaktionelt, er markerede med. Ændrede og nye vilkår er mærket med. Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til 41, stk. 1, jf. 41b, og 72 i miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen med mindre andet fremgår i det enkelte vilkår og med mindre afgørelsen påklages, jf. afsnit 4.4. Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og ændrede vilkår) eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperioden er udløbet. 5

7 Sammenskrivning Miljøstyrelsen har endvidere foretaget en administrativ sammenskrivning af nyere godkendelser, som er mindre end 8 år gamle, og som derfor stadig er omfattet af retsbeskyttelse. Disse fremgår af bilag E. Vilkår fra disse godkendelser er overført til denne afgørelse i det omfang de fortsat er relevante, og det ikke har været nødvendigt at ændre vilkårene som følge af den ansøgte ændring. Disse vilkår er markeret med. Tidspunkt for udløb af vilkårenes retsbeskyttelse er angivet særskilt. Afgørelsen gives på følgende vilkår:./. 2.1 Vilkår for revurderingen Generelle forhold A1 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. A2 A3 Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. - Indstilling af driften for en længere periode. Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder. Der skal senest 3 måneder efter at nedrivning af afdeling 1 er gennemført sendes opdaterede tegninger over virksomhedens område og bygninger/anlæg til tilsynsmyndigheden. Indretning og drift B1 B2 B3 B4 Håndteringen af løst mel skal ske på en måde, så der ikke opstår støvgener i omgivelserne. Hvis der alligevel opstår støvgener, skal virksomheden straks iværksætte afhjælpende foranstaltninger. Alle døre, porte og vinduer skal holdes lukkede, dog således at nødvendig transport tillades. Dette gælder ikke administrationsbygninger. Forbrændingstemperaturen i det termiske forbrændingsanlæg skal ved tilførsel af procesluft altid være mindst 850 C Der skal ske en kontinuerlig registrering af forbrændingstemperaturen i de termiske forbrændingsanlæg. Tilsynsmyndigheden skal én gang om året eventuelt i virksomhedens grønne regnskab senest den 15. marts orienteres om resultaterne af denne registrering for 6

8 det foregående år, eller tilsendes en let overskuelig oversigt over data. B5 B6 B7 Der skal ske udbagning af det termiske forbrændingsanlæg efter behov, dog minimum en gang årligt. Udbagningen skal registreres i driftsjournal og skal til enhver tid være til rådighed for myndighederne. Procesluft fra resteriliseringsanlægget skal ledes til termisk forbrænding. Der skal på virksomheden foreligge retningslinjer for hvorledes oplag ved stormflod sikres, så risikoen for udslip af stoffer fra oplag til recipient minimeres. Disse retningslinjer skal fremsendes til Miljøstyrelsen senest den 1. november B8 B9 Belægninger på arealer, hvor forurenede virksomhed kan finde sted skal, skal inspiceres og vedligeholdes iht. virksomhedens retningslinjer jf. vilkår K1. Virksomhedens befæstede arealer skal holdes rengjorte. B10 Det skal sikres, at der i forbindelse med modtagelse af varer (fiskemel, fiskeolie samt hjælpestoffer) med bil ikke sker spild, der kan give anledning til forurening af overfladevandet/havnebassinerne. B11 Beholdere og tanke med hjælpestoffer (NaOH, H 2 SO 4, HNO 3, HCl, HCHO, antioxidant), fosforlipider, rengøringsvand, urent kondensat og diesel skal være placeret på en af følgende måder: over eller i tæt opsamlingssted (tankgrav, spildbakker) uden afløb, eller med afløb der er spærret i alle andre situationer end ved manuel, kontinuert overvåget tømning. Opsamlingsstedet skal kunne rumme indholdet af den største beholder og enten være under tag eller med ekstra opsamlingskapacitet til regnvand (+10 %) i bygningsrum uden afløb eller kun med afløb til internt kloaksystem på fabrikken uden afløb. Oplag af fiskeolie og slam til biogas B12 Påfyldning og udlæsning af fiskeolie og fosforlipider samt udlæsning af slam til biogas skal ske under konstant overvågning. Alternativt skal tanke og tankvogne sikres mod overfyldning ved montering af enten elektronisk eller mekanisk overfyldningsalarm/- sikring, som hindrer yderligere påfyldning af tank eller tankvogn, når den er fuld. B13 Tanke med fiskeolie eller slam til biogas, skal være placeret i tankgrav eller på befæstet areal således at et evt. større spild forhindres 7

9 effektivt i at løbe til recipient eller overfladevand. tankgårdens volumen skal kunne rumme den største tank samt regnvand (10 %). Luftforurening Støv C1 Al håndtering af løs mel og andre støvende produkter skal ske på en sådan måde, at støvemissionen begrænses mest muligt. C2 Kedelanlæg Der må kun anvendes naturgas til fyring i virksomhedens kedelanlæg. Emissionsgrænser C3 Emissionen af stoffer fra procesafkastet (afkast nr. 3, jf. afsnit 3.2.3) må ikke overskride de anførte grænseværdier, målt som timemiddelværdier. Stof Emissionsgrænse Trimethylamin 5 mg/nm 3 N-nitrosodimethylamin (dimethylnitroamin) 0,25 mg/nm 3 En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den luft, virksomheden udsender gennem et afkast. Referencetilstand (0 o C, 101,3 kpa, tør gas). C4 Emissionen af stoffer fra kedelafkast afdeling 1 (afkast nr. 1, jf. afsnit 3.2.3) må ikke overskride de anførte grænseværdier, målt som timemiddelværdier. Stof Emissionsgrænse SO 2 35 mg/nm 3 ved 3 % O 2 CO 75 mg/nm 3 ved 10 % O 2 NO x (beregnet som NO 2 ) 125 mg/nm 3 ved 10 % O 2 Støv 5 mg/nm 3 ved 3 % O 2 En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den luft, virksomheden udsender gennem et afkast. Referencetilstand (0 o C, 101,3 kpa, tør gas). 8

10 C5 Emissionen af stoffer fra kedelafkast afdeling 2 (afkast nr. 2, jf. afsnit 3.2.3) må ikke overskride de anførte grænseværdier, målt som timemiddelværdier. Stof Emissionsgrænse ved 10 % O 2 CO 75 mg/nm 3 NO x (beregnet som NO 2 ) 125 mg/nm 3 En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den luft, virksomheden udsender gennem et afkast. Referencetilstand (0 o C, 101,3 kpa, tør gas). C6 Hvis kedlerne på afdeling 1 anvendes skal der senest den 1. januar 2013 være etableret AMS-måleudstyr for NO x i røggaskanalerne fra fyringsanlæggene (indfyret effekt: 68,4 MW+ 34,2 MW). Til eftervisning af, at emissionsgrænserne er overholdt, skal der foretages kontinuerlig kontrol for NO x, mens der skal foretages 1 præstationsmålinger for SO 2 og støv pr. år. C7 Hvis der på afdeling 2 anvendes kedler med en samlet indfyret effekt over 30 MW skal der senest den 1. januar 2013 være etableret AMSmåleudstyr for NO x i røggaskanalerne fra fyringsanlæggene (indfyret effekt 21,9 MW + 11,6 MW + 11,6MW). Hvis den indfyrede effekt efter 1. januar 2013 øges til over 30 MW skal AMS-måleudstyret være etableret, før dette sker. Til eftervisning af, at emissionsgrænserne er overholdt, skal der foretages kontinuerlig kontrol for NO x, mens der skal foretages 1 præstationsmålinger for SO 2 og støv pr. år. C8 Hvis der etableres AMS-måleudstyr skal der 1. gang årligt foretages kontrol og kalibrering af AMS-udstyr i henhold til de til enhver tid gældende retningslinjer fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium for måling af emissioner til luften.. Resultatet af den årlige kontrol/kalibrering skal indberettes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter gennemførelse. C9 Fyringsanlæg, med samlet afkast til skorsten, med en samlet indfyret effekt over 30 MW skal være forsynet med måle- og reguleringsudstyr for oxygen. C10 Der skal udføres præstationskontrol for CO fra aktive kedelanlæg i lige årstal. Tallene skal sendes til tilsynsmyndigheden senest den 15. marts i det efterfølgende år. 9

11 Immissionskoncentration C11 Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne (immissionskoncentrationen) må ikke overskride de angivne grænseværdier (B-værdier): Stof Nitrogenoxider (NO x omregnet til NO 2 ) B-værdi mg/m 3 0,125 Svovldioxid 0,250 Ammoniak 0,3 Trimethylamin 0,001 Dimethylamin 0,04 Hexan 0,57 N-nitrosodimethylamin 0,0001 Dimethylaminoacetonitril 0,1 En B-værdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag af stoffet i luften udenfor virksomhedens område. Kontrol af luftforurening C12 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdierne i vilkår C3, C4, C5 og C11 er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal efter forlangende fremsendes både i papirformat og digitalt. Kontroltype og overholdelse af grænseværdi Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift. Alternativt omregnes delmåleresultater til emission svarende til fuld drift. Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. Målingerne kan foretages samme dag. Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af de 3 målinger er mindre end eller lig med grænseværdien. Krav til luftmåling Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer i røggassen af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond 10

12 (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Stof Nitrogenoxider (NO x omregnet til NO 2 ) CO Svovldioxid Ammoniak Trimethylamin Dimethylamin Hexan Analysemetode DS/EN (metodeblad MEL-03) DS/EN (metodeblad MEL-06) DS/EN (metodeblad MEL-04) metodeblad MEL-24 metodeblad MEL-17 metodeblad MEL-20 DS/EN (metodeblad MEL-17) Dog kan andre analysemetoder benyttes, såfremt tilsynsmyndigheden har accepteret dette. Detektionsgrænserne for analyserne må højst være 10% af emissionsgrænseværdierne jf. luftvejledningen. Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL- 22, skal være overholdt. Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal ske ved OMLmetoden. B-værdien anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med B-værdien. Kontrol af virksomhedens luftforurening skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis vilkåret/ne er overholdt, kan der kun kræves én årlig dokumentation. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Luftvejledningen Virksomhedens luftforurening skal dokumenteres ved måling og beregning i overensstemmelse med gældende vejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001. C13 Hvis målinger og beregninger viser at grænseværdien er overskredet jævnfør vilkår C3 og C11, skal virksomheden straks iværksætte afhjælpende foranstaltninger i form af yderligere rensning af procesluften evt. ved at rense al procesluft i det termiske forbrændingsanlæg. Lugt Lugtgrænse D1 Virksomheden må ikke give anledning til et lugtbidrag på mere end 5 LE/m 3 ved boliger, blandet bolig og erhverv samt offentlige formål, samt 10 LE/m 3 ved erhvervsområder. Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget. 11

13 D2 Kontrol af lugt Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger skal dokumentere, at grænseværdien i vilkår D1 for lugt er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principperne i Metodeblad MEL-13, Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas, fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium. Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugtprøver for hvert afkast. Det aftales med tilsynsmyndigheden, hvilke afkast, der indgår i målingerne. Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med OMLmetoden. Det skal forinden aftales med tilsynsmyndigheden, hvordan der korrigeres for midlingstid, og om beregningerne skal udføres for resultater, der er korrigeret/ikke er korrigeret for følsomhedsfaktor. Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 %, skal beregninger på lugt foretages ved anvendelse af det aritmetiske gennemsnit af de 3 enkeltmålinger. Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne overskrider 50%, skal der: enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen er mindre end 50 %, eller udføres beregninger på baggrund af det aritmetiske gennemsnit af måleseriens 2 højeste lugtemissioner. Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med grænseværdien. Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling og beregning. Udgifterne afholdes af virksomheden. 12

14 Spildevand E1 Forskellen mellem energiniveauet i kølevand ind og ud må maksimalt være MJ/døgn og MJ/døgn for kølevandsudløb ved henholdsvis 6. bassin/forhavnen til 5. bassin og 5. bassin. E2 Der skal ske en kontinuerlig registrering af kølevandsmængden og - temperaturen til virksomheden, samt af temperaturen i kølevandsudløbene. E3 E4 E5 Der skal mindst en gang om året foretages en kontrol af kalibrering af flowmålerne til kølevandet. Resultaterne skal umiddelbart herefter sendes til tilsynsmyndigheden. Pumperne skal altid ved drift pumpe med overtryk på havsiden for at sikre at kondensat ikke ved uheld ledes ud gennem en utæt varmevekslerplade. Virksomheden skal 1 gang årligt, senest 1. februar eller i det grønne regnskab, indsende beregninger af de 10 døgn fra det foregående år, der viser den højeste energitilførsel til kølevandet i henholdsvis 5. og 6. bassin/forhavnen til 5. bassin. Støj F1 Støjgrænser Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i db(a). I II III IV V VI Erhvervs- og industriområder Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomhed Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne) samt ved boliger i det åbne land Etageboligområder Boligområder for åben og lav boligbebyggelse Sommerhusområder, offentligt tilgængelige rekreative områder, særlige naturområder 13

15 Kl. Reference tidsrum (Timer) I db(a) II db(a) III db(a) IV db(a) V db(a) VI db(a) Mandag-fredag Lørdag Lørdag Søn- & helligdage Alle dage Alle dage , Maksimalværdi Områderne fremgår af bilag D. F2 Lavfrekvent støj og infralyd Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag med lavfrekvent støj eller infralyd i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier indendørs i bygninger. Støjgrænsen gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. Anvendelse Tidspunkt A-vægtet lydtrykniveau (10-160Hz), db G-vægtet infralydniveau db Beboelsesrum og lign. Kontorer og lign. støjfølsomme rum Øvrige rum i virksomheder kl kl Hele døgnet Hele døgnet F3 Vibrationer Vibrationer fra virksomheden må ikke overskride nedenstående grænseværdier, db re 10-6 m/sec 2. De angivne vibrationsgrænser gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med en tidsvægtning S målt uden for virksomhedens areal, jf. orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. 14

16 Anvendelse Boliger i boligområdet (hele døgnet) Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl Børneinstitutioner og lignende Vægtet accelerationsniveau L aw i db 75 Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl Kontorer, undervisningslokaler, o.l. 80 Erhvervsbebyggelse 85 F4 Kontrol af støj, infralyd og vibrationer Støj Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal udarbejde en støjrapport som dokumentation for overholdelse af vilkår F1. Dokumentationen skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1 måned efter, at målingen er gennemført. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om driftsforholdene under målingen. Krav til målinger: Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift med de nuværende produktionsforhold. Målingerne/beregningerne skal foretages af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over laboratorier, der er godkendte til at udføre Miljømåling ekstern støj. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger. F5 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af klager eller som led i tilsynsarbejdet bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdierne for infralyd og vibrationer, jf. vilkår F2 og F3, er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal efter forlangende fremsendes både i papirformat og digitalt. Krav til målinger: Virksomhedens infralyd og vibrationer skal dokumenteres ved måling og/eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. 15

17 orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Målingerne/beregningerne skal foretages af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over laboratorier, der er godkendte til at udføre Miljømåling ekstern støj. Grænseværdierne for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer anses for overholdt, hvis de målte værdier er mindre end eller lig med grænseværdien. Støj, infralyd og vibration Støj-, infralyd- og vibrationsdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støj-, infralyd- og vibrationsgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig bestemmelse. Affald Bortskaffelse af affald G1 Al håndtering og opbevaring af affald på virksomhedens område skal ske på befæstet areal med mulighed for opsamling af eventuelt spild. Spild skal straks opsamles og bortskaffes efter gældende regler. G2 G3 På virksomheden må der maksimalt oplagres affaldsmængder jf. nedenstående tabel. Definition af affald Maksimal oplagsmængde Aktivt kul 65 tons Øvrige kemikalieaffald 1 ton Slam til biogas 110 m 3 Der skal ske en registrering af virksomhedens affaldsmængder for de enkelte affaldstyper, således at virksomheden til enhver tid overfor tilsynsmyndigheden kan dokumentere at vilkår G2 er opfyldt. Opgørelse over de sammentalte årlige mængder skal sendes til tilsynsmyndigheden senest den 1. februar i det efterfølgende år eller i det grønne regnskab. Jord og grundvand I1 I2 I3 Der skal generelt være mulighed for at opsamle spild i forbindelse med udendørs håndtering og oplag af flydende stoffer, herunder fiskeolie. Der må ikke ske ukontrolleret afledning af regnvand fra opsamlingssteder, herunder tankgrave og bassiner. Aftapnings- og påfyldningsstudse skal placeres med mulighed for opsamling af evt. spild. 16

18 I4 Tanke og tilsvarende beholdere til oplag af flydende stoffer skal være sikret mod påkørsel. Indberetning/rapportering Eftersyn af anlæg K1 Der skal på virksomheden foreligge retningslinjer for inspektion, vedligeholdelse og rengøring af tanke, belægninger og opsamlingsteder, således at risiko for udslip og nedsivning af stoffer minimeres. K2 K3 Forbrug af råvarer og hjælpestoffer Der skal løbende ske en registrering af forbrugte og leverede mængder af fiskemel, olie og hjælpestoffer. Opgørelsen over de samlede årlige mængder skal sendes til tilsynsmyndigheden senest den 15. marts, eventuelt kan det oplyses i virksomhedens grønne regnskab. Tabet af hexan opgøres for hvert kalenderår og opgørelsen skal sendes til tilsynsmyndigheden senest den 1. februar i det efterfølgende år eventuelt kan det oplyses i virksomhedens grønne regnskab Opbevaring af journaler K4 Journaler skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til tilsynsmyndigheden. Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. Driftsforstyrrelser og uheld M1 Kontrol af vakuumalarm på hexantankene skal ske mindst en gang årligt. Resultatet af kontrol af alarm skal sendes til tilsynsmyndigheden senest en måned efter, at kontrollen er foretaget. M2 Der skal på virksomheden foreligge en plan for vedligehold af driften på ekstraktionsanlægget, herunder også vedligehold af alarmsystem. Planen skal til enhver tid være til rådighed for tilsynsmyndigheden. Ophør O1 Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. Herunder skal virksomheden inden en af tilsynsmyndigheden fastsat tidsfrist tømme og rengøre procesanlæg og rørføringer. En redegørelse for de planlagte foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist. 17

19 3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 3.1 Baggrund for afgørelsen Ifølge 13 i godkendelsesbekendtgørelsen må der ikke meddeles godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens 33 medmindre: Virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og Virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet Det er Miljøstyrelsens vurdering, at virksomheden lever op til disse forudsætninger for godkendelse. Der er tale om en eksisterende virksomhed, der har haft fiskemelsproduktion på stedet siden Virksomhedens indretning og drift TripleNine Esbjerg var oprindeligt tre fiskemelsfabrikker, der er fusioneret. Disse omtales som hhv. afdeling 1, 2 og 3. TripleNine Esbjergs hovedaktivitet har hidtil været produktion af fiskemel og olie. Virksomheden har desuden et ekstraktionsanlæg til fjernelse af olie fra fiskemel, med efterfølgende fjernelse af dioxin fra olien i anlæg med aktiv kul. Desuden har virksomheden i 2008 etableret et fosforlipid-anlæg. TripleNine Esbjerg stoppede den 1. januar 2008 produktionen af fiskemel og olie. Anlæg til fiskemelsproduktionen er efterfølgende fjernet, herunder sugelosseanlæg. Produktionen kan således ikke genoptages uden fornyet miljøgodkendelse. Nærværende afgørelse tilpasses virksomhedens eksisterende forhold. TripleNine Esbjerg har desuden i foråret 2012 sendt en anmeldelse af nedrivning af bygninger til Esbjerg Kommune. Ifølge det oplyste drejer det sig om nedrivning af hele den gamle afdeling 1, incl. kedelhus. Det forventes, at nedrivningen er afsluttet inden udgangen af Området vil herefter blive afleveret til Esbjerg Havn som grundejer. I 2009 blev TripleNine Esbjerg opdelt i 2 virksomheder, TripleNine Pharma og TripleNine Fish Protein. På TripleNineFish foretages nu resterilisering af fiskemel produceret på andre fabrikker, mens TripleNine Pharma foretager den øvrige behandling af mel/olie. De 2 virksomheder er miljømæssigt tæt forbundet, og luftflow og støj kan ikke umiddelbart adskilles. Derfor har virksomhederne ønsket, at TripleNine Pharma er den virksomhed, der har det miljømæssige ansvar og dermed er det TripleNine Pharma der revurderes, på trods af at nogle anlæg ejes og drives af TripleNine Fish Protein. Der refereres på den baggrund til TripleNine Pharma som virksomheden, med hensyn til alle aktiviteterne, da det er TripleNine Pharmas ansvar, at begge virksomheder drives miljømæssigt 18

20 forsvarligt efter denne godkendelse. Se bilag B.3 for driftsbaseret og ejermæssig opdeling af de 2 virksomheder. Driftstider Virksomheden behandler fiskemel og fiskeolie, og driften er styret af tilgangen af disse råvarer. De enkelte anlæg kører i døgndrift 7 dage om ugen når disse er i drift. Normalt er kun 2 anlæg i drift samtidig. Frakørsel af affald og tilkørsel af hjælpestoffer sker kun i dagtimerne. Normalt sker til- og frakørsel af råvarer også kun i dagtimerne, men der kan modtages råvarer (fiskemel og -olie) med bil døgnet rundt. Der er stillet vilkår om at losning/lastning fra skib kun må foregå i dagstimerne, medmindre der er fremsendt dokumentation for at støjvilkåret er overholdt. (se afsnit om støj) TripleNine har tidligere haft indgået aftale med Esbjerg Kommune om at virksomhedens kedelanlæg anvendes til reservelast for fjernvarmeforsyningen til Esbjerg by. Denne aftale er dog udløbet og virksomheden ønsker ikke mulighed for at forlænge kontrakten i forbindelse med revurderingen. Der er ca. 60 medarbejdere på virksomheden. Indretning Virksomheden har 4 produktionsafsnit: Ekstraktionsanlægget hvor fiskeolie ekstraheres fra fiskemel. Dioxinanlægget hvor dioxin fjernes fra fiskeolie. Lipidanlægget hvor fosforlipider oprenses fra fiskeolie. Resteriliseringsanlægget hvor fiskemel renses for bakteriekulturer. Ud over de 4 produktionsafsnit råder virksomheden over oplag af fiskemel og -olie, kedelanlæg, 2 smedeværksteder, et elværksted, et laborarorium der drives af Eurofins, et pelleteringsanlæg, en containerplads og et reservedelslager. Oversigt over virksomhedens oplag og råvarer ses i bilag A.1 På et af virksomhedens 14 mellagre foregår der desuden yderligere håndtering af fiskemel i form af afkøling og formaling, hvilket anvendes efter resterilisering af mel. På flere lagre foregår der afsækning af fiskemel. Udover fabriksbygningerne råder virksomheden over arealer på havneområdet hvor der foretages losning/lastning af fiskemel og -olie Fyringsanlæg Virksomheden har fyringsanlæg på både afdeling 1 og afdeling 2. På afdeling 1 er der to kedler med en samlet indfyret effekt på 102,6 MW (68,4 MW og 34,2 MW). Kedlerne er tilsluttet en 80 meter høj skorsten. Som nævnt tidligere forventes kedelhuset fjernet inden udgangen af

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Revision af miljøgodkendelser

Revision af miljøgodkendelser VIBORG AMT Skottenborg 26 I/S Skive Fjernvarme Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Postboks 21 8800 Viborg Tlf. 8727 1700 Fax 8662 3933 ViborgAmt@vibamt.dk www.viborgamt.dk Revision af miljøgodkendelser Revurdering

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00111 Ref. dossu/antkr Den 21. januar 2009 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: BHJ A/S, Kornvej 1, 9500 Hobro Matrikel nr.: 3 al; 3ai; 3ar; 3 am Hegedal Hobro Jorder

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-01734 Ref. dossu/marip TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Adresse Kalorievej 11 Postnummer by 8500 Grenaa Matrikel nr.:

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse, samt godkendelse til udvidelse af driftstimer for Hedelund Varmeværk Hedelundvej 25, 6705 Esbjerg Ø

Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse, samt godkendelse til udvidelse af driftstimer for Hedelund Varmeværk Hedelundvej 25, 6705 Esbjerg Ø Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. november 2013 Sags id 2012-4011 Sagsbehandler Bente Kristensen/kjlh Telefon direkte 76 16 13 86 E-mail bkr@esbjergkommune.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Kommunekemi a/s. Revurdering af Generelle miljøforhold.

Kommunekemi a/s. Revurdering af Generelle miljøforhold. Kommunekemi a/s Revurdering af Generelle miljøforhold. Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-431-00033 Ref. Johje/klhou Den 27. november 2009

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af træfyringsanlæg på Dansk Træemballage A/S Tøndervej 8, 6760 Ribe

Revurdering af miljøgodkendelse af træfyringsanlæg på Dansk Træemballage A/S Tøndervej 8, 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8.7.2013 Journal nr. 2012-20803 Sagsbehandler Allan Sandholt Revurdering af miljøgodkendelse af træfyringsanlæg på Dansk Træemballage A/S Tøndervej 8, 6760 Ribe Telefon

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Re-Match ApS HI-Park, 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02.00-P19-14-15

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Re-Match ApS HI-Park, 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02.00-P19-14-15 TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse HI-Park, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-14-15 Dato: 8. maj 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse HI-Park 401, 7400 Herning (midlertidig

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Revurdering af miljøgodkendelse Uldalls Jernstøberi A/S Søndergade 93 6600 Vejen Marts 2015 Virksomheder J.nr. MST-1271-00180 Ref. hebec/amj Den 12. marts 2015 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Samt miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Re-Match ApS. HI-Park 441 7400 Herning

Miljøgodkendelse. Re-Match ApS. HI-Park 441 7400 Herning Miljøgodkendelse Re-Match ApS HI-Park 441 7400 Herning Dato 3. juni 2014 1. Stamdata for virksomheden... 2 2. Indledning... 3 3. Vilkår... 4 Generelt... 4 Indretning og drift... 4 Luftforurening... 4 Lugt...

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Vattenfall A/S - Nordjyllandsværket Virksomhedens adresse Nefovej 50,

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse)

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Side 1 Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Bilag 5 jf. bekendtgørelsen Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse. Ekman Danmark ApS. Islandsvej 8, 7480 Vildbjerg

Revurdering af miljøgodkendelse. Ekman Danmark ApS. Islandsvej 8, 7480 Vildbjerg Revurdering af miljøgodkendelse Ekman Danmark ApS Islandsvej 8, 7480 Vildbjerg Dato 9. juli 2014 1. Stamdata for virksomheden... 2 2. Indledning... 4 3. Vilkår... 5 Generelt... 5 Indretning og drift...

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Hammel Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse - Biomassekedel. August 2013

Hammel Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse - Biomassekedel. August 2013 Hammel Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse - Biomassekedel August 2013 Virksomheder J.nr. MST-1270-00883 Ref. ulsee/lenan/marip Den 21. august 2013 Tillæg til MILJØGODKENDELSE For: Hammel Fjernvarme

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

Egedal Fjernvarme A/S Annekset Stenløse Rådhus Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Ansøgning om miljøtilladelse til etablering af nyt 2,2 MW træpille fyret kedelanlæg ved Egedal Varmeværk, Dam Holme 4B, 3660

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse. AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774

Miljøgodkendelse. AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774 AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til vask og rengøring af plastemballage fra fødevareindustri, landbrug, gartneri og anden biologisk kontamineret

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Gyldighedsområde. 1.2 Definitioner Ved restaurationer, diskoteker mv. forstås følgende virksomheder:

1 Indledning. 1.1 Gyldighedsområde. 1.2 Definitioner Ved restaurationer, diskoteker mv. forstås følgende virksomheder: Forskrift om miljøkrav til restaurationer, diskoteker mv. i Herning Kommune Side 1 1 Indledning Hovedformålet med denne forskrift er at begrænse forurening som støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer,

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6. I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1270-01237 Ref. Anbri/melso Den 5. august 2014 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt Revision af anlæg 6 Miljøstyrelsen

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Tårnby Kommune. Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer

Tårnby Kommune. Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer Tårnby Kommune Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer 1. Formål 1.2 Formålet

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS Til Slagelse Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Date september 2012 VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS

Læs mere

af miljøgodkendelser og miljøgodkendelse af nye aktiviteter

af miljøgodkendelser og miljøgodkendelse af nye aktiviteter Revurdering af miljøgodkendelser og miljøgodkendelse af nye aktiviteter Rye Kraftvarmeværk Amba Hjarsbækvej 7, 8680 Ry OKTOBER OKTOBER 2014 SKANDERBORG KOMMUNE 1 Rye Kraftvarmeværk Amba Hjarsbækvej 7 8680

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Afsnit 11. 11.1. Anvendelsesområde

Afsnit 11. 11.1. Anvendelsesområde Afsnit 11. G 201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og. 11.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter kraftproducerende

Læs mere

Restaurationsforskriften

Restaurationsforskriften Restaurationsforskriften Juni 2010 Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Denne forskrift er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelser. Dalum Papir A/S Maglemølle

Revurdering af miljøgodkendelser. Dalum Papir A/S Maglemølle Revurdering af miljøgodkendelser Dalum Papir A/S Maglemølle Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-431-00018 Ref. ANSKR/KABSO/KIGNI Den 4. december 2009 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSER For: Dalum Papir

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING. DONG Energy Power A/S, Horsens Kraftvarmeværk

MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING. DONG Energy Power A/S, Horsens Kraftvarmeværk MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING DONG Energy Power A/S, Horsens Kraftvarmeværk Miljøcenter Århus Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 54 05 00 Fax 33 32 22 01 CVR 30811054 EAN 5798000872530 post@aar.mim.dk

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Baggrund. Lovgrundlag. Område. Definitioner

Baggrund. Lovgrundlag. Område. Definitioner 0 Baggrund 1. Formålet med denne forskrift er at kunne hjælpe til at forbedre det eksterne miljø på en for alle parter bæredygtig måde samt at forebygge støj- og lugtgener ved indretning og drift af restaurationer

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til Miljøbeskyttelsesloven Lohals Varmeforsyning A.m.b.A.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til Miljøbeskyttelsesloven Lohals Varmeforsyning A.m.b.A. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til Miljøbeskyttelsesloven Lohals Varmeforsyning A.m.b.A. Tillæg til miljøgodkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven, Lov nr. 879

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.04.2014 CVR-nummer 32664083 P-nummer 1015779418 Journal nr. NM/09/01314 Virksomhed Hilton Foods Danmark A/S Adresse Brunagervej

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Godkendelse af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og færdigvarelager på Baggeskærvej 12 Baggeskærvej 15, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-18-15

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af Hals Fjernvarme, Bygmestervej 9, Hals

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af Hals Fjernvarme, Bygmestervej 9, Hals #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Hals Fjernvarme A.m.b.a. Bygmestervej 9 9370 Hals 27-08-2015 Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Natur & Miljø Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt 29-04-2014 Cpr. nr. 1712741747 Bilag 1 VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Fredericia Kommune Tekst Projekt

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV 2 1 INDHOLD 2 Indledning... 4 3 Stamoplysninger... 4 4 Afgørelse... 4 5 Vilkår... 4 5.1 Generelt... 4 5.2 Indretning og drift... 5 5.3

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

Afgørelse om sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med ammoniaklager på Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre.

Afgørelse om sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med ammoniaklager på Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre. DONG Energy A/S Avedøreværket Hammerholmen 50 2650 Hvidovre Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS 432-00148 Ref. joriv/joern den 28. januar 2009 Afgørelse om sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Miljøgodkendelse. Lemminkäinen A/S Kastrup Asfaltfabrik. 20. november 2012. Tårnby Kommune

Miljøgodkendelse. Lemminkäinen A/S Kastrup Asfaltfabrik. 20. november 2012. Tårnby Kommune Miljøgodkendelse Lemminkäinen A/S Kastrup Asfaltfabrik 20. november 2012 Tårnby Kommune Stamoplysninger Virksomhedens navn: Lemminkaïnen A/S Kastrup Asfaltfabrik Virksomhedens beliggenhed: Amager Landevej

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere