Autotaks kalkulationssystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Autotaks kalkulationssystem"

Transkript

1 Autotaks kalkulationssystem Journal nr.3: /aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. I forbindelse med behandlingen af et anmeldt kalkulationssystem til kalkulation af lakarbejder har Konkurrencestyrelsen valgt at foretage en vurdering af Autotaks. 2. Autotaks er et edb-kalkulationssystem, der bruges af forsikringsselskabers taksatorer og autoværksteder til hjælp til kalkulation af priser på reparation og lakering af forsikringsdækkede autoskader. 3. Autotaks indeholder for næsten alle bilmodeller blandt andet data om deres reservedele, fabrikstider for udskiftning heraf, lakeringstider for hver karosseridel, reservedelspriser og lakpriser/lakforbrug. De vejledende reservedelspriser er de samme, som de danske bilimportører udsender til deres forhandlere/værksteder. 4. Alle disse data er vejledende og er meget lette at ændre i systemet. Autotaks data og opbygning stammer fra det schweiziske Audatex system, hvortil F&P (forsikringselskabernes og pensionskassernes erhvervsorganisation) har fået licens. Systemet anvendes i 20 andre lande. 5. F&P formidler Autotaks videre til hhv. forsikringsselskaber og værksteder uden vederlag. F&P ændrer ikke i systemets data inden det videreformidles, ligesom F&P ikke håndhæver brugen af Autotaks og systemernes normeringer. 6. Autotaks har et underliggende system, hvori det enkelte forsikringsselskab og det enkelte autoværksted skal fastlægge en timepris og andre særlige aftaler, f.eks. reservedelsrabatter. Systemet støtter dermed muligheden for at fravige systemets normeringer, og tvinger parterne til at aftale en individuel timepris. Disse forhandlinger tager udgangspunkt i skadens omfang og parternes forhandlingsstyrke. 7. Autotaks vurderes ikke at udgøre en konkurrencebegrænsning som omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Systemet har hverken til formål eller til følge af begrænse konkurrencen. Systemet fremmer parternes kommunikation når reparationsprisen på en bil skal forhandles, og øger forsikringsselskabernes indsigt i reparationens omfang. Systemet lægger endvidere op til, at parterne selv skal indgå underliggende individuelle aftaler, hvorved en samordning undgås. Afgørelse 8. Det meddeles F&P, at deres formidling af Autotaks kalkulationssystemet, herunder AT-lak, ikke er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

2 Sagsfremstilling Sagens anledning 9. På rådsmødet den 16. december 1998 behandlede Konkurrencerådet henholdsvis autolakerernes kalkulationssystem, FAI euro LAK og skadeopgørelsessystemerne, Autotaks og AT-lak (Autotaks systemerne). 10. Rådet fandt, at Autotaks systemerne bl.a. indeholdt prisnormeringer, som begrænsede autoværkstedernes mulighed for at fastsætte deres priser i forbindelse med udførelsen af autoskadearbejde for forsikringsselskaberne. Rådet påbød derfor aftalerne ophævet i henhold til konkurrencelovens 6, stk Konkurrencerådet fandt, at FAI euro LAK s vejledende satser for materialeforbrug og tidsforbrug kunne udgøre en konkurrencebegrænsning i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1. Rådet fandt ikke, at aftalen havde en konkurrencebegrænsning til formål, men fandt derimod, at følgen af aftalen udgjorde en konkurrencebegrænsning, da normeringerne i systemet medførte en vis ensartethed i lakerernes kalkulation af lakarbejde. Rådet vurderede dog, at det anmeldte system kunne leve op til betingelserne for en individuel fritagelse som oplistet i konkurrencelovens 8, stk. 1, jf. stk Den individuelle fritagelse af FAI euro LAK systemet udløb den 1. maj 2001, og FAI (Foreningen af Auto- og Industrilakerere) har på den baggrund ansøgt om en fornyet fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 4. I forbindelse hermed har FAI gjort Konkurrencestyrelsen opmærksom på, at Autotaks systemerne ligner FAI euro LAK systemet meget. 13. Konkurrencestyrelsen har på den baggrund valgt at foretage en vurdering af Autotaks systemerne i forbindelse med vurderingen af FAI euro LAK systemet. Markedsbeskrivelse 14. Der blev i 2000 anmeldt cirka motorkøretøjsskader til forsikringsselskaberne i Danmark. På den baggrund blev der udbetalt cirka 7.590,7 mio. kr. i erstatning til forsikringstagerne Forsikringsskader på biler bliver repareret på et forsikringsselskabs regning med et autoværksted som hovedentreprenør. Visse arbejder som f.eks. lakering, bliver typisk udført i underentrepriser hos specielle lakeringsværksteder. Forsikringstageren vælger som hovedregel selv, hvilket værksted, der skal udføre reparationen ("det frie værkstedsvalg"). 16. På grund af det høje pris- og afgiftsniveau er den altovervejende del af bilerne i Danmark kaskoforsikrede, ca. 90 pct. af bilparken er fuldt kaskoforsikret mens det tilsvarende tal for mellemeuropæiske lande er pct. 17. Hovedparten af skadede biler repareres for et forsikringsselskabs regning, hvoraf ca. 80 pct. af reparationerne opgøres ved brug af Autotaks systemerne.

3 18. Der findes i Danmark ca autoværksteder. Heraf har de ca erhvervet Autotaks systemerne, og ca værksteder er meget aktive brugere af systemet. 19. Autotaks, herunder AT-lak, anvendes når forsikringsselskab og autoværksted skal fastsætte prisen for reparation og lakarbejde af en skadet bil. Systemet hjælper taksatoren fra det givne forsikringsselskab med at vurdere, hvor lang tid en given skade tager at udrette, hvad reservedelen ca. koster, hvor meget lak, der skal bruges til lakeringen osv. På baggrund heraf kan værkstedet og taksatoren starte forhandlingerne og fastsætte de enkelte variable i systemerne efter den konkrete sag og parternes forhandlingsstyrke. Parterne Forsikring og Pension (F&P) 20. Forsikring og Pension er forsikringsselskabernes og de tværgående pensionskassers erhvervsorganisation i Danmark. F&P blev dannet i 1997 under navnet Rådet for Dansk Forsikring og Pension. Det skete gennem en sammenlægning af Assurandør-Societetet og Arbejdsmarkedspensionsrådet (AMPR). Den 1. januar 1999 blev navnet ændret til Forsikring og Pension. 21. Hovedparten af forsikringsselskaber, pensionskasser og generalagenturer i Danmark er medlem af F&P. I 2001 var der 203 medlemmer fordelt på 94 koncerner, administrationsfællesskaber, agenturer eller enkeltselskaber samt to informationsmedlemmer. 22. F&P har licens til Autotaks systemerne i Danmark 2. F&P formidler systemet til en række organisationer i Danmark, hvorved Autotaks systemerne anvendes i stort set hele autoreparationsbranchen. 23. F&P har oplyst, at de ikke tager betaling for formidlingen af Autotaks systemerne. Årsagen hertil er, at systemet er et kommunikationsmedie mellem det enkelte forsikringsselskab og værksted. Har begge parter ikke systemet, vil det medføre, at forsikringsselskabet er nødt til at sende en taksator ud til værkstedet, når bilens skade skal takseres. Dette vil i længden koste forsikringsselskaberne mere end det, der kunne inddrives på salg af Autotaks systemerne. Autobranchens brugere af Autotaks systemerne 24. Dansk Automobilforhandler Forening (D.A.F) får Autotaks systemerne af F&P og videreformidler systemerne til sine medlemmer, der er autoriserede autoforhandlere og autoriserede autoværksteder. 25. D.A.F. er bilbranchens største brancheorganisation. D.A.F havde i medlemsvirksomheder, der repræsenterer 41 bilmærker og 1109 forhandlere af nye biler. D.A.F s medlemmer omsatte i 1999 for i alt 49,9 mia. kr. Omsætningen dækker over salg af nybiler, brugte biler, reservedele og reparationer. 26. F&P formidler også Autotaks systemerne til en lang række andre organisationer og selskaber i autobranchen:

4 Centralforeningen af Autoreparatører (CAD), hvis medlemmer er de ikke autoriserede autoværksteder, Sammenslutningen af Karrosseribyggere og Autooprettere i Danmark (S.K.A.D), hvis medlemmer er ikke autoriserede karrosseribyggere og autooprettere og SMC-Data, Volvo Bilia / Volrat, Datamann A/S, D.A.O., ADP Dealer Service Denmark, Cykelhandlerkæden, T-Systems, RST Helios, Automester og AutoPartner. Autotaks kalkulationssystemet 27. Autotaks bygger på det internationale skadesopgørelsessystem Audatex med visse tilpasninger (dansk sprog, danske bilmodeller mv.). 28. Audatex kalkulationssystemet er oprindeligt udviklet af en række tyske taksatororganisationer, der også har udviklet kalkulationssystemet Eurotax, på baggrund af hvilket FAI euro LAK er udviklet Audatex systemet ejes i dag af Audatex AG i Schweiz, der formidler licensaftaler til brugere i 20 andre lande 4, herunder F&P, der på baggrund af en bestyrelsesbeslutning i F&P, har haft rettighederne i Danmark siden Selskabet Audatex GmbH i Tyskland varetager systemets datavedligeholdelse og bearbejdning af data for nye bilmodeller. 30. Audatex indeholder som udgangspunkt en bildatabase, fabrikstider, reservedelsdata, lakeringstider, et kalkulationsprogram, PC-grafik og en del hjælpeprogrammer. Den danske udgave Autotaks er ændret på nogle punkter, for eksempel er sproget ændret til dansk. For det andet indeholder Autotaks kun de bilmodeller, der kan købes i Danmark. Endelig indeholder Autotaks de danske reservedelspriser, gennemsnitlige danske lakindkøbspriser, danske fotos og dansk kommunikation. 31. Når et forsikringsselskab bruger Autotaks lægger selskabet selv oplysninger ind i en dertil indrettet del af systemet på baggrund af forsikringsselskabets individuelle aftaler med autoværkstedet. Denne del indeholder de værkstedstimepriser og andre specielle aftaler, som det pågældende forsikringsselskab har med de enkelte værksteder, se også bilag Alle de data, som Autotaks indeholder herunder både de, der ligger i det grundlæggende system og dem, der som udgangspunkt forhandles individuelt mellem værksted og forsikringsselskab bl.a. værkstedstimeprisen, kan meget let ændres i forbindelse med takseringen af en skade. Dette betyder, at bl.a. reservedelspriserne kan ændres, hvis f.eks. forsikringsselskabet får rabat på reservedele, eller der anvendes en brugt reservedel. 33. Autotaks systemet bliver anvendt af 51 forsikringsselskaber (ca. 350 taksatorer) og cirka 1700 værksteder. I 2000 blev der foretaget kalkulationer. 34. De enkelte elementer i Autotaks gennemgås nedenfor. Beregning af arbejdstid 35. De indeholdte fabrikstider i Autotaks omfatter hovedsagelig tid til udskiftningsarbejde. Herudover kan der forekomme arbejde i forbindelse med opretning og reparation af skadede dele,

5 hvor tidsforbruget ikke er fastsat i Autotaks. Dette tidsforbrug aftales fra skade til skade mellem taksator og værksted. Reservedels- og materialebetalingen 36. Autotaks systemet indeholder data om reservedele til samtlige modeller for hvert af de 22 bilmærker og 245 bilmodeller, herunder oplysninger og vejledende udsalgspriser, der er givet af de pågældende producenter eller importører. 37. Ved brug af uoriginale reservedele anvendes det pågældende værksteds normale priser, medens prisen aftales konkret mellem taksator og værksted ved brug af brugte reservedele. 38. For hvert bilmærke er der endvidere angivet en række yderligere omkostninger. Omkostningerne til hjælpematerialer (ilt, gas, CO2, tin, tvist etc.) og miljøomkostninger er fastsat som en procentdel af arbejdstidsbetalingen. Omkostninger til småmaterialer (clips, skiver, skruer etc.) er fastsat som en procentdel af reservedelsbeløbet. Timepriser 39. Disse er ikke fastlagt i Autotaks systemet. 40. Autotaks systemet er indrettet med et underliggende system, jf. punkt 31 hvor hvert forsikringsselskab og hvert værksted kan gå ind og lave individuelle aftaler for deres samarbejde, se også bilag 1. I dette underliggende system kan aftaler om timepriser, materiale rabatter, brugtdelsaftaler, tidsforbrug osv. indtastes. 41. I praksis fungerer systemet således, at når en forsikringstager henvender sig til et værksted og oplyser hvilket forsikringsselskab, denne er forsikret hos, vil værkstedet taste dette i et dertil indrettet felt i Autotaks. Forhandlingen med taksatoren om den pågældende skadespris vil herefter foregå med udgangspunkt i den relevante aftale mellem netop disse to parter. 42. I Autotaks systemet ligger en selvstændig lak-del, AT-lak, der beskrives nedenfor. AT-lak 43. Som nævnt ovenfor indeholder Autotaks også en lak del, AT-lak. AT-lak og FAI euro LAK, der anvendes af autolakererne, er som udgangspunkt et og samme system, idet alle normeringer og data i systemerne stammer fra de samme selskaber (Eurotax og AZT). 44. AT-lak indeholder oplysninger om bilmærker- og modeller med angivelse af arbejdsbeskrivelser og behandlingsmønstre. Systemet angiver det gennemsnitlige tidsforbrug for de forskellige arbejdsopgaver og det gennemsnitlige materialeforbrug. Systemet indeholder ligeledes oplysninger om de gennemsnitlige materialepriser 45. FAI euro LAK anvendes af lakeringsværkstederne på alt lakeringsarbejde på biler. AT-lak finder derimod anvendelse på forholdet mellem forsikringsselskabet og det autoværksted, der har den skadede bil til reparation, og ikke direkte i forholdet mellem autoværkstedet og det lakeringsværksted, der udfører lakeringsarbejdet i underentreprise for autoværkstedet.

6 46. De enkelte elementer i AT-lak systemet gennemgås nedenfor. 5 Beregning af arbejdstid 47. AT-lak angiver en normeret gennemsnitstid (inkl. starttid) for de enkelte arbejdsopgaver. Gennemsnitstiden er fastsat af det tyskeforskningsinstitut AZT på basis af en række tidsstudier. Beregning af materialebetaling 48. AT-lak indeholder en normering af det gennemsnitlige materialeforbrug ved de forskellige arbejdsopgaver. Materialeforbruget er fastsat af AZT på basis af arealopmålinger og behandlingsmønstre for hver enkelt arbejdsopgave. 49. Systemet indeholder endvidere en angivelse af materialepriser. Det drejer sig om priserne på de forskellige typer lak, der anvendes samt priser på en række hjælpematerialer. AZT har fastsat priserne som et vægtet gennemsnit af de fire største leverandørers salgspriser. 50. AT-lak systemet foretager på basis af disse priser og materialeforbruget automatisk en beregning af den samlede materialebetaling, idet der i systemet er mulighed for at indtaste et materialeindeks til beregning af en materialeavance. 51. Systemet har som udgangspunkt et materialeindeks på 100, svarende til den gennemsnitlige materialepris dvs. en avance på 0 pct. Det er herefter op det det enkelte værksted at fastsætte en gennemsnitlige materialeavance, som det må forventes, at autolakereren (der udfører lakarbejdet i underentreprise) vil forlange. Dette sker i praksis ved at ændre materialeindekset. Sættes indekset til f.eks. 120, kalkulerer systemet med en gennemsnitlig materialeavance på 20 pct. Miljøtillæg 52. Herudover indeholder AT-lak et miljøtillæg, der beregnes som en procentdel af den samlede materialepris. Det er op til det enkelte værksted at fastsætte denne procentdel. Timepriser og avancer 53. AT-lak systemet indeholder ingen vejledende timepriser og ingen vejledende avancer. Disse skal aftales separat mellem det enkelte værksted og det enkelte forsikringsselskab. 54. Samlet set kan der hentes normeringer for arbejdstid. materialeomkostninger og materialeforbrug i AT-lak systemet. Hertil skal der lægges materialeavance, timeløn og miljøtillæg. Vurdering 55. Autotakssystemet har ikke været anmeldt til Konkurrencestyrelsen i dets nuværende form. Styrelsen har ex officio taget systemet op til vurdering i forbindelse med vurderingen af det anmeldte FAI euro LAK system. 56. Forsikringsselskaberne og autoværkstederne driver erhvervsvirksomhed, hvorfor Autotaks systemernes anvendelse i Danmark er omfattet af konkurrenceloven, jf. 2, stk. 1.

7 57. Medlemmerne af F&P og autoreparationsbranchens brugere af Autotaks systemerne har tilsammen en omsætning, der langt overstiger 1 mia. kr. Allerede af den grund, kan det fastslås, at aftalerne ikke er undtaget fra forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, som følge af bagatelreglerne i lovens 7. Det relevante marked Det relevante produktmarked 58. Forsikringsskader på biler bliver udbedret på forsikringsselskabets regning med et autoværksted som hovedentreprenør. Visse skader som f.eks. lakskader - kan blive udført i underentrepriser hos selvstændige lakeringsværksteder. 59. Autotaks, herunder AT-lak, anvendes dog kun som hjælp til beregning af den pris, som autoværkstedet kan tage af forsikringsselskabet. Dette inkluderer såvel prisen for reparationsarbejdet som lakarbejdet, hvad enten lakeringen foretages af værkstedet selv eller af en selvstændig lakerer. 60. Autotakssystemet indeholder data om de fleste gængse bilmærker og -modeller. Systemet omfatter både vare- og personbiler. 61. Det relevante produktmarked i sagen fastlægges som enhver form for autoskadearbejde, herunder plade- og lakeringsarbejde på person- last og varebiler. 62. På trods af, at lak-, karosseri,- plade- og reparationsarbejder som regel ikke er substituerbare ydelser - men snarere er komplementære - foretages der ikke en separat opdeling af disse ydelser, da Autotaks systemerne indeholder alle disse ydelser, og da det ikke har betydning for sagens udfald i øvrigt. Det relevante geografiske marked 63. Som tidligere nævnt er langt størstedelen af autoreparationerne i Danmark forsikringsdækkede. I henhold til det frie værkstedsvalg, som næsten alle forsikringsselskaber tilbyder deres kunder, vil en forbruger som regel køre til det nærmeste/mest belejlige autoreparationsværksted. Autoreparationsværkstedet vil herefter af tidsmæssige årsager også oftest vælge en lakerer i nærheden af værkstedet. 64. Det er klart, at forbrugere i det omfang de selv skal betale skaden vil være mere kritiske med hvilket værksted de vælger. Således må det antages, at denne kundegruppe vil være tilbøjelig til at køre lidt længere efter et værksted, der til gengæld er billigere. Statistikken tyder imidlertid på, at mængden af forbrugere, der krydser grænsen i denne anledning ligger på et minimum. 65. Danmarks Statistik opgør normalt kun im- og eksport af varer, ikke af serviceydelser. Konkurrencestyrelsen har imidlertid fået foretaget specialkørsler, hvoraf fremgår, at såvel eksport som import af reparations- og lakeringsydelser udgør en meget lille procentdel af det samlede indenlandske salg Det relevante geografiske marked afgrænses herefter til Danmark.

8 Konkurrencelovens 6, stk Audatex systemet, som danner grundlag for Autotaks systemerne, ejes af det schweiziske selskab Audatex AG, der formidler licenser til interesserede virksomheder i hele verden. Audatex AG har siden 1990 solgt en licens til systemet til F&P, der i overensstemmelse med licensen tilpasser systemet til danske forhold, men i øvrigt ikke ændrer ved systemets normerede satser. 68. Ved vurderingen af Autotaks systemerne må indgå, at de leveres fra en tredjemand, der ikke nødvendigvis har sammenfaldende interesser med systemets brugere, forsikringsselskaberne og autoværkstederne. 69. F&Ps formidling af Autotaks til autobranchens organisationer og værksteder er vertikale aftaler, da forsikringsselskaberne er kunder hos værkstederne, når forsikringsdækkede biler skal repareres/lakeres. Beslutningen i F&P om, at erhverve licensen til Autotaks, er imidlertid en horisontal branchevedtagelse. 70. Det forhold, at der er indgået en aftale mellem to brancheforeninger, der hvad aftalen angår, befinder sig i hvert sit omsætningsled er ifølge F&P - ikke udtryk for, at der er truffet en vedtagelse om at binde medlemmerne i de respektive brancheforeninger til at anvende Autotaks systemerne. 71. Nedenfor vurderes det, om Autotaks systemerne har til formål eller til følge, at begrænse konkurrencen mellem autoværksteder i Danmark, som omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2. Konkurrencebegrænsning 72. Det må vurderes, at Autotaks systemerne ikke har til formål at begrænse konkurrencen mellem autoværksteder. Systemerne indeholder ikke åbenbare konkurrencebegrænsninger og er hverken et redskab til at samordne priser eller avancer. Autotaks systemerne kan derimod anvendes til fakturering, idet aftaleparterne efter forhandlingen i den konkrete skadesag indtaster de aftalte variable og den aftalte timepris og dermed automatisk får en komplet faktura, indeholdende alle de nødvendige oplysninger. 73. Audatex kalkulationssystemet (hvoraf Autotaks udspringer) er oprindeligt udviklet af en række tyske taksatororganisationer og vedligeholdes med opdateringer af data fra bilfabrikkerne og målinger og tidsstudier fra forskningsinstitutter. Dataene i systemet er efter det oplyste ikke udarbejdet med henblik på at enten fastsætte et prisniveau eller øge hhv. sænke priserne på reparationsarbejder. Dataene dækker kun målelige faktorer, hvortil F&P har lagt de vejledende reservedelspriser. 74. Disse vejledende reservedelspriser er de samme vejledende videresalgspriser, som hver enkelt bilimportør giver til sine forhandlere/autoriserede værksteder. De vejledende videresalgspriser kan for de fleste bilmærkers vedkommende hentes på bilmærkernes hjemmesider, hvorfor Autotaks systemets formidling heraf ikke udgør en udveksling af kommercielt følsomme oplysninger. Systemets dataformidling kan derfor ses som et hjælpemiddel til en hurtigere skadeopgørelse sammenstillet med de prisvejledninger, som findes i det vertikale forhold mellem importør og forhandler/værksted.

9 75. Endvidere skal det tillægges vægt, at alle faktorer i systemet er meget lette at ændre, ligesom systemet på ingen måde tilskynder til konkurrencebegrænsende adfærd i forbindelse med anvendelsen af Autotaks systemerne. 76. Inde i Autotaks har det enkelte forsikringsselskab en database, hvor selskabets aftaler med de enkelte værksteder ligger. Et værksteds timepriser og anvendelse af de normerede variable er således afhængige af, hvilket forsikringsselskab det kontraherer med. Ligeledes er de betingelser et forsikringsselskab opnår hos værkstederne afhængige af, hvilket værksted forbrugeren har valgt at køre sin bil ind på. 77. Systemet lægger altså op til, at timepriserne der ofte udgør en betydelig del af den samlede regning - og anvendelsen af de normerede faktorer i systemet aftales individuelt mellem det enkelte værksted og det enkelte forsikringsselskab. Specielt om AT-lak 78. Vedrørende anvendelsen af AT-lak gør de ovennævnte forhold sig ligeledes gældende. AT-lak normerer tidsforbrug, materialeforbrug og materialeomkostninger, men indeholder ingen vejledende timepriser og ingen avancer på materialernes indkøbspriser. 79. Det skal endvidere bemærkes, at når forsikringsselskabet og værkstedet forhandler prisen på lakeringsarbejdet har det i praksis virkninger for tredjemand, lakereren, idet lakarbejdet udføres i underentreprise af denne. Underentrepriseaftalen mellem værkstedet og autolakereren er dog stadig en separat aftale, der skal forhandles mellem disse to parter. Har autoværkstedet således forlangt et for lille beløb af forsikringsselskabet for arbejdet, risikerer værkstedet at måtte betale lakereren en højere pris for arbejdet. 80. Det forhold, at autoværkstedet forhandler lakpriser med forsikringsselskabet, har en vis lighed med byggebranchens entreprenøraftaler, hvor der ligeledes i den samlede entreprisesum, skal være plads til hhv. el-arbejde, murer-arbejde osv. 81. Samlet må det vurderes, at AT-lak hverken har til formål eller til følge af begrænse konkurrencen, da aftalen ikke er udtryk for en normering af priserne for lakarbejde. AT-lak er i lighed med det øvrige Autotakssystem udelukkende et hjælpemiddel til at beregne omkostningerne ved et arbejde, hvortil der skal lægges en timepris samt en avancepct. Konklusion 82. F&Ps formidling af Autotaks systemet, herunder AT-lak systemet til F&Ps medlemmer og til autoreparationsbranchen er, efter de forhold som Konkurrencerådet har kendskab til, ikke en konkurrencebegrænsning som omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. 6, stk. 2, hvorfor der ikke er grundlag for at udstede et påbud i medfør af konkurrencelovens 6, stk Jf. Forsikringsoplysningens hjemmeside, 2 På lakdelen deler F&P licensretten med FAI, der formidler FAI euro LAK kalkulationssystemet 3 Jf. rådsnotat vedr. FAI euro LAK kalkulationssystemet, der er forelægges for rådet parallelt med

10 dette notat. 4 Heriblandt alle EU medlemsstater med undtagelse af Sverige, Finland og Italien, der anvender et lignende system, udviklet af en anden virksomhed end Audatex AG. 5 For god ordens skyld gøres opmærksom på, at elementerne er sammenfaldende med elementerne beskrevet i FAI euro LAK notatet, der forelægges for rådet parallelt med denne sag. 6 Procenttallene ligger mellem 0 og 1,15 pct.

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

Aftaler om anvendelse af Autotaks - pkt 7

Aftaler om anvendelse af Autotaks - pkt 7 Aftaler om anvendelse af Autotaks - pkt 7 Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-209/jec 1. Resumé Automobilforsikringsselskabernes Fællesråd (AF) har den 26. juni 1998 anmeldt et aftalekompleks

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR FORSIKRINGSSELSKABER OG AUTOVÆRKSTEDER VED FORSIKRINGSSKADER PÅ BILER

RETNINGSLINJER FOR FORSIKRINGSSELSKABER OG AUTOVÆRKSTEDER VED FORSIKRINGSSKADER PÅ BILER RETNINGSLINJER FOR FORSIKRINGSSELSKABER OG AUTOVÆRKSTEDER VED FORSIKRINGSSKADER PÅ BILER Forord Formålet med denne fælles vejledning er at beskrive de problemer, der oftest opstår mellem værksteder og

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter Punkt 2 Rådsmøde den 29. april 2009 29-04-2009 4/0120-0301-0041 /LD/AB Taksatorringens vedtægter 1. Resumé...2 2. Afgørelse...4 3. Sagsfremstilling...5 3.1 Indledning...5 3.2 Virksomhederne...5 3.3 Markedsbeskrivelse...6

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411 Håndværksrådet (advokat Per Dalskov) mod (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Biintervenient til støtte for konkurrencerådet:

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Fjernelse af reparationsgrænsen - en kilde til danske arbejdspladser

Fjernelse af reparationsgrænsen - en kilde til danske arbejdspladser Fjernelse af reparationsgrænsen - en kilde til danske arbejdspladser OSSIER OM REPARATIONSGRÆNSEN Færre totalskader - flere arbejdspladser Ændring af reparationsgrænsen har ved to lejligheder, senest i

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Vejledning ver. 1/0. MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj. Motorcykler og knallerter

Vejledning ver. 1/0. MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj. Motorcykler og knallerter Den 22. marts 2010 Vejledning ver. 1/0 til MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj for Motorcykler og knallerter INDHOLDSFORTEGNELSE side Forord... 3 Forudsætninger/systemkrav.... 4 Anlæg ny skadesag/rapport...

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 2 16. september 2014 Analyse fra AutoBranchen Danmark Skal forsikringsselskaberne have rabat? - Model til konsekvensberegning af rabatter Bilsalget: Endnu et rekordår undervejs Forhøjelse af totalskadegrænsen

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Se også svar på spørgsmål 34 i den forklarende brochure.

Se også svar på spørgsmål 34 i den forklarende brochure. Hyppigt besvarede spørgsmål I den overgangsperiode 1, der er fastlagt i artikel 10 i forordning 1400/2002, modtog Kommissionen en række spørgsmål om anvendelsen af forordningen. Hvis disse spørgsmål er

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg

EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg 1 af 8 18-06-2012 11:09 EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Advokat Henrik Holm-Nielsen, Plesner & Grønborg Advokatfirma, har den 16. marts 1998 på vegne

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK

CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK 26-03 2014 12/06552 CHJ/KHJ Punkt 2: Rådsmøde den 26. marts 2014 CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs-

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

God energirådgivning Hvordan

God energirådgivning Hvordan God energirådgivning Hvordan Rådgivningsansvar, risiko og forsikringsforhold Indlæg v/vibeke Henriques, Forsikring & Pension (F&P) 1 Generel præsentation - 1 Hvem er F&P? Forsikring & Pension er erhvervsorganisation

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale,

Læs mere

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder Det betaler sig at være medlem af CAD Brancheorganisation for værksteder Vi er klar til at servicere dig CAD s viden din tryghed CAD er en moderne brancheorganisation, der består af mere end 1700 autoværksteder,

Læs mere

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler Indhold 1 Nye regler for vertikale aftaler 1 Nye regler for vertikale aftaler Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen EU-Kommissionen har offentliggjort

Læs mere

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser.

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser. LETT Advokatpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 281312-ARA 17. juni 2013 TIL HVILKEN PRIS KAN ET LEASINGSELSKAB A F- GIFTSBERIGTIGE BILER INDKØBT TIL UDLEJ- NING/LEASING? Bilbranchen og De danske

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2000/0743(INC) 5. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til

Læs mere

Danhostels maksimalprissystem

Danhostels maksimalprissystem Danhostels maksimalprissystem Journal nr. 4/0120-0289-0033/TUK/MEM Rådsmøde den 29. november 2006 Resumé 1. I maj 2006 henvendte Landsforeningen Danmarks Vandrerhjem, bedre kendt som Danhostel, sig til

Læs mere

BYG's kalkulationsvejledning til brug for beregning af mesterpriser

BYG's kalkulationsvejledning til brug for beregning af mesterpriser 1 af 8 08-08-2012 14:02 BYG's kalkulationsvejledning til brug for beregning af mesterpriser Journal nr.2:8032-838/industri, lsp Rådsmøde den 29 marts 2000 Resumé 1. Byggeriets Arbejdsgivere BYG har ved

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser. F&P ansøger

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S ( MB CPH ) almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

Din brugerguide som Erhvervsleasingkunde. Pas godt på køreglæden

Din brugerguide som Erhvervsleasingkunde. Pas godt på køreglæden Din brugerguide som Erhvervsleasingkunde Pas godt på køreglæden Service og vedligeholdelse Som bruger af leasingbilen er du ansvarlig for, at bilen bliver serviceret og vedligeholdt i henhold til de af

Læs mere

Post Danmarks fremtidige prissætning

Post Danmarks fremtidige prissætning Post Danmarks fremtidige prissætning Journal nr. 1120-0289-0076/ISA/twa/chj Rådsmødet den 23. februar 2005 Resumé 1. I anledning af en klage fra Forbruger-Kontakt traf Konkurrencerådet den 29. september

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse 1 af 5 Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse samt 11, stk. 4-erklæring Jnr.: 2:8032-49/TH Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Kølebranchens Miljøordning har anmeldt

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 3 8. december 214 Analyse fra AutoBranchen Danmark Sikkerhedsfradraget redder liv og sparer samfundet milliarder Bilsalget: Leasing giver nyt rekordår Stigning i antal skader fortsat presset eftermarked

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør.

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør. Importørundersøgelsen 2013 Danmarks Automobilforhandler Forening har i samarbejde med analysebureauet Loyalty Group A/S gennemført en undersøgelse blandt landets nybilforhandlere. Undersøgelsens formål

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

#1 6. december 2012 Side 1 bil.di.dk

#1 6. december 2012 Side 1 bil.di.dk Reservedelssalget TEMA I FOKUS #1 6. december Side 1 bil.di.dk I har flere led i værdikæden været under pres, herunder også salget af reservedele. Årsagerne hertil er flere. I denne første udgave af Bilbranchens

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Departementet 15. april 2004

Departementet 15. april 2004 Departementet 15. april 2004 Skatteministerens redegørelse for virkningerne af ændringen i reglerne for registreringsafgift ved reparation og genopbygning af færdselsskadede køretøjer 1. Sammenfatning

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

PAR's vejledende honorarregler

PAR's vejledende honorarregler PAR's vejledende honorarregler Journal nr 3:1120-0301-85/MVJ/Service Rådsmøde d. 26. september 2001 Resumé 1. Praktiserende Arkitekters Råd (PAR) har den 26. september 2000 foretaget anmeldelse af deres

Læs mere

RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet

RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet SIDE 1 International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet Forsikring & Pension har i en årrække arbejdet med at styrke åbenhed og gennemsigtighed på forsikringsområdet. På skadesforsikringsområdet

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER 20-02-2013 12/05672 /KB PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 20. FEBRUAR 2013 FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! CENTRALFORENINGEN AF AUTOREPARATØRER I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE AUTOREPARATØRER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! CENTRALFORENINGEN AF AUTOREPARATØRER I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE AUTOREPARATØRER BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! CENTRALFORENINGEN AF AUTOREPARATØRER I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE AUTOREPARATØRER HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Journal nr. 3:1120-0301-180/fødevarer og finans/ke Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Totalkredit A/S har anmeldt en samarbejdsaftale, som selskabet

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402 Nykredit Realkredit A/S (advokat Jan-Erik Svensson) mod Konkurrencerådet (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Resume

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Nyt fra AutoBranchen Danmark

Nyt fra AutoBranchen Danmark Lad dette nyhedsbrev cirkulere i virksomheden Administration/bogholderi Salgsafdeling Værksted/Reservedele Nr. 3 6. februar 2014 (uge 6) Nyt fra SKATs kontrolaktion: Underskriv ikke samtykkeerklæring Hvis

Læs mere

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt 2 damvad.com Velkommen til fremtiden! Med denne analyse Bilforhandleren 2020 scenarier for fremtidens bilmarked og

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

2006-03-16: Toyota A/S mod Konkurrencerådet (Ophævet)

2006-03-16: Toyota A/S mod Konkurrencerådet (Ophævet) 2006-03-16: Toyota A/S mod Konkurrencerådet (Ophævet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. marts 2006 i sag 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet

Læs mere

AQOOLA. Licensaftale

AQOOLA. Licensaftale AQOOLA Licensaftale Mellem: Aqoola A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVR- No. 32073506 (Licensgiver) og NAVN VEJ POSTNR CVR- Nr. (Licenstager) 1 Licensgiver og Licenstager er enige om følgende: Denne

Læs mere

Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforenings vedtægter

Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforenings vedtægter Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforenings vedtægter Rådsmødet den 26. oktober 2005 Journal nr. 3/1120-0301-0374/SEK/LOB Resumé 1. Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening, der er en forening under

Læs mere