Informationspjece. - til aflastningspersoner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationspjece. - til aflastningspersoner"

Transkript

1 Informationspjece - til aflastningspersoner

2

3 Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du en alfabetisk opslagsliste, som indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Viborg Kommune B & U - Sekretariatet Aflastningsordningen Prinsens Alle 5, Viborg Mathilde Guldberg tlf / Helle Boi Pedersen tlf / 3

4 Aflastningsordningen Aflastningsordningen tilbyder formidling af aflastningspersoner til familier med børn med handicap. Aflastningen foregår i familiens hjem. En af Aflastningsordningens vigtigste opgaver er et optimalt match mellem dig og barnet/familien. Dette match sker på baggrund af en samtale mellem dig og familien. En medarbejder fra Aflastningsordningen kan deltage i samtalen, såfremt du eller familien ønsker dette. Vi opfordrer til, at du og familien efterfølgende giver hinanden mulighed for at tænke over, om I ønsker at starte et samarbejde. Vores rolle er endvidere at rådgive dig og forældrene i forbindelse med spørgsmål om aflastningsopgaverne. Aflastningsordningen indhenter straffe- og børneattest samt sørger for administrationen vedrørende ansættelse, ophør, ændringer og løn. For at blive aflastningsperson er det et krav, at du er minimum 18 år og har interesse i at arbejde indenfor dette felt. Der ansættes som udgangspunkt ikke nære familiemedlemmer. 4

5 Aflastningsperson Rollen som aflastningsperson Når du er ansat som aflastningsperson, er det familien, der er din arbejdsgiver. Det betyder, at det er forældrene, som er ansvarlige for din oplæring og introduktion til jobbet herunder viden om diagnose og eventuelle hensyn. Det er ligeledes familiens ansvar, at alle forsikringsmæssige forhold vedrørende ansættelsen er bragt i orden. Vær opmærksom på, at du er i familiens private hjem og hav derfor respekt for familiens privatliv. Spørg åbent ind til, hvad du må, f.eks., hvilke skuffer og skabe du må åbne, hvad du må spise og drikke, når du er på arbejde, og hvor meget du evt. må købe mad for, når I er på tur. Drøft evt. ryge- og mobiltelefonpolitik. Spørg familien eller Aflastningsordningen, hvis der er noget i ansættelsesforholdet, du er i tvivl om. Husk du har tavshedspligt med hensyn til alle fortrolige oplysninger, du kommer i besiddelse af via dit arbejde. Brud på denne tavshedspligt betragtes som strafbart og kan medføre øjeblikkelig afskedigelse. Vær opmærksom på, at tavshedspligten fortsætter ved ansættelsens ophør. Såfremt du opsiger stillingen, skal familien og Aflastningsordningen have en skriftlig opsigelse. Overvejelser i forhold til ansættelse Når du skal ansættes som aflastningsperson, er der flere vigtige punkter, du bør overveje. Dine forventninger som aflastningsperson, herunder din rolle i familien. Hvilke opgaver er du interesseret i at varetage barnepige funktion, aktiviteter i og udenfor hjemmet el.lign. Hvornår og i hvilket omfang ønsker du at arbejde. 5

6 Ansættelsessamtale Når du skal til samtale hos familien, er det vigtigt at finde ud af, om kemien mellem dig, barnet og familien er i orden. Forbered dig inden samtalen på, hvad du gerne vil vide om barnet og familien. Ved ansættelsessamtalen kan det være relevant at spørge ind til : Familiens forventninger til dig som aflastningsperson. Hvad er din rolle i familien og i forhold til barnet samt eventuelle søskende? Hvordan er arbejdstiderne? det kan være en fordel sammen med familien at udarbejde en uge- eller månedsplan. Dette anbefaler vi på det kraftigste at gøre, da det erfaringsmæssigt viser sig at være mest optimalt. Hvori består arbejdsopgaverne skal eventuelle aktiviteter foregå i eller udenfor hjemmet? Må aktiviteterne koste noget? Hvordan har familien tænkt oplæringen skal finde sted? Vil der være en periode med overlap sammen med en evt. tidligere aflastningsperson? Efter ansættelsessamtalen Efter samtalen hos familien meddeler du Aflastningsordningen, om du ønsker at blive ansat i jobbet. Familien meddeler ligeledes, om de ønsker at ansætte dig. Hvis både du og familien er interesserede, sørger Aflastningsordningen for det administrative omkring din ansættelse, fremsendelse af timesedler m.v. Forældrene står for opstarten og arbejdsplanlægningen i samarbejde med dig. Såfremt du ikke ønsker jobbet, skal du henvende dig til Aflastningsordningen. Ansættelsesforholdet kan først påbegyndes den dato, hvor Aflastningsordningen har modtaget godkendte børne- og straffeattester retur. Der vil ikke blive udbetalt løn for timer, der er afviklet inden ansættelsesdatoen. 6

7 Opfølgning En løbende dialog mellem dig og familien, er naturligvis vigtig, men det er Aflastningsordningens erfaring, at det kan være hensigtsmæssigt med en egentlig opfølgning. Opfølgningen kan indeholde en snak om, hvordan det er gået den første tid, hvad der går godt og om der er behov for ændringer, justeringer el. lign. Det kan være en god ide` allerede ved opstarten at fastsætte et tidspunkt for opfølgning evt. allerede første gang efter ca. 2-3 mdr. Ophør Både familien og Aflastningsordningen skal orienteres omkring dit ophør af ansættelsesforholdet. Det er vigtigt at få sagt ordentligt farvel til både barnet og familien. Aftal med forældrene, hvordan og hvornår barnet skal orienteres om dit ophør. Ophør af ansættelsesforholdet skal ske skriftligt til både familien og Aflastningsordningen. Oftest forlader aflastningspersonen jobbet i forbindelse med praktikophold eller afslutning af studier, men der kan selvfølgelig være andre årsager. Skulle det ske at ansættelsesforholdet ikke fungerer, er det vigtigt at få det stoppet, inden det bliver konfliktfyldt. Det er vigtigt, at du så hurtigt og præcist som muligt tilkendegiver dine forventninger som aflastningsperson overfor familien, så I sammen kan finde en løsning på problemerne. Er dette ikke muligt, kan ansættelsesforholdet opsiges med 2 dages varsel af såvel dig som familien. Vi opfordrer dog altid til at sige op i så god tid som muligt. 7

8 Alfabetisk opslagsliste Aflastningsordningen Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse: Mathilde Guldberg tlf / Helle Boi Pedersen tlf / Aflysning af aftaler Aflyser familien en planlagt aflastningsopgave, skal det ske til dig senest 24 timer før. I modsat fald er du berettiget til løn for den planlagte aflastning. Såfremt du måtte have behov for at aflyse en planlagt aflastning, skal du gøre dette til familien så hurtigt som muligt. I sådanne tilfælde vil du ikke være berettiget til løn. Alkohol og misbrugspolitik Alkohol og/eller misbrug hører ikke sammen med jobbet som aflastningsperson. Du må ikke drikke øl, vin og spiritus eller tage euforiserende stoffer i arbejdstiden. Ligeledes må du heller ikke møde på arbejde og være påvirket af alkohol/euforiserende stoffer. Overtræder du alkohol- og misbrugspolitikken, kan det medføre øjeblikkelig afskedigelse. Arbejdsgiveransvar Forældrene har det fulde arbejdsgiveransvar over for dig som aflastningsperson. Det gælder eksempelvis forsikringspligt, rimelige arbejdsforhold, oplæring samt planlægning af arbejdet. Ifølge vejledning fra Arbejdstilsynet er det forældrene som er din arbejdsgiver der har ansvaret for, at arbejdet bliver planlagt og tilrettelagt således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuld forsvarligt. Hvis du på trods af den givne instruktion selv vælger ikke at udføre arbejdet under hensynstagen til denne vejledning, SKAL forældrene give dig påbud herom. 8

9 Det er ligeledes forældrenes ansvar at holde styr på deres forbrug af aflastningstimer, således der ikke skabes et overforbrug af timer. Det er forældrenes ansvar, at du passer barnet, ligesom det er deres ansvar, hvis du efter aftale tager barnet med uden for hjemmet. Arbejdstid Det er en aftale mellem dig og forældrene, hvornår en aflastningsopgave skal finde sted. En aftalt aflastningsopgave aflønnes som udgangspunkt altid for minimum 2 timer. Planlagt aflastning kan forekomme i tidsrummet klokken Aldrig nattevagter med mindre andet er aftalt med familiens sagsbehandler. Brug af timer i tidsrummet kl , vil ikke blive udbetalt, hvis der ikke foreligger natbevilling. Bevilling Bevilling af timeaflastning sker hos familiens kommunale sagsbehandler. Der bevilges efter 41 i Serviceloven. Sagsbehandleren vil mindst en gang om året revurdere bevillingen. Aflastningsordningen har ingen bevillingskompetence. Bilkørsel Du skal altid have forældrenes skriftlige tilladelse til at køre i bil med barnet. Kører du i familiens bil, er det bilejerens (forældrenes) ansvarsforsikring, der dækker barnet ved en eventuel ulykke. Har familien tegnet arbejdsskadeforsikring, dækker den dig ved kørsel ellers bliver du dækket via Arbejdsskadestyrelsen. Sker der skade på familiens bil, mens du kører den, skal det dækkes af forældrenes/bilens forsikring. Kørsel med barnet i din egen bil frarådes, da du rent forsikringsmæssigt har det fulde ansvar. 9

10 Døgnaflastning De bevilgede timer kan ikke bruges til døgnaflastning. Såfremt familien har behov for døgnaflastning skal de kontakte deres sagsbehandler. Ferie Aftal altid ferie med familien i så god tid som mulig. Som hovedregel forventes det, at familien ikke har behov for aflastning i deres egen ferie ca. 6 uger om året. Feriegodtgørelse Når du arbejder som aflastningsperson, optjener du 12,5 % i feriegodtgørelse. Såfremt du har optjent under kr ,- efter skat i feriegodtgørelse udbetales beløbet sammen med din løn til maj. Har du optjent over kr ,- i feriegodtgørelse, vil du fra Lønkontoret få tilsendt et feriekort, som du skal benytte, når du afholder ferie. Afholder du ferie under din ansættelse som aflastningsperson og har feriekort optjent via Aflastningsordningen eller anden arbejdsgiver skal feriekortet underskrives af dig selv og indsendes til os. Forsikring Familien er arbejdsgivere med fuldt arbejdsgiveransvar. Dette betyder bl.a., at de har ansvaret for at tegne arbejdsskadeforsikring, såfremt de har en samlet bevilling på over 400 timer årligt (svarende til et gennemsnit på 7,4 timer pr. uge). En sådan arbejdsskadeforsikring dækker ved pludseligt opståede skader i arbejdstiden. Flere familier har dog en bevilling på under 400 timer årligt. I disse tilfælde er du dækket via Arbejdsskadestyrelsen. Kommer du til at forvolde skade på personer eller ting, mens du er på arbejde hos familien, vil din private ansvarsforsikring ikke dække dette. Det vil derfor være en fordel, at familien undersøger hos deres eget forsikringsselskab, om deres ansvars-/privatforsikring dækker en eventuel skade forvoldt af dig. Hvis familien ikke har en forsikringsmæssig dækning, vil familien selv skulle afholde udgiften for det ødelagte. 10

11 Helligdage Som udgangspunkt har du fri på helligdage juleaften, 1. og 2. juledag, påske, pinse m.v. med mindre andet er aftalt. Løn- og ansættelsesvilkår Aflastningsordningen varetager administrationen vedr. din løn. Som aflastningsperson bliver du aflønnet efter overenskomsten for SOSU-personale med løntrin 11. Som din arbejdsgiver skal forældrene inden den 3. i hver måned godkende og underskrive en timeseddel, som er udarbejdet af dig. Du har ansvaret for at indsende timesedlen, så den er Aflastningsordningen i hænde senest den 3. i hver måned såfremt denne dato ikke overholdes, bliver lønnen desværre først udbetalt med en måneds forsinkelse. Lønudbetalingen sker som udgangspunkt den sidste fredag inden d. 17. i måneden, dog kan det afvige nogle måneder. Se venligst vedlagte timeseddel en hjælp til, hvordan timesedlen skal udfyldes. Det er dit eget ansvar at udfylde timesedlen korrekt med timetal samt diverse tillæg, da dette ikke automatisk bliver tjekket ved lønindberetningen. Mobiltelefon Din mobil skal altid være slukket, mens du er på arbejde med mindre du har en klar aftale med forældrene om andet. Oplæring Det er forældrenes ansvar, at du får den fornødne oplæring og viden i forhold til at passe barnet. 11

12 Opsigelse Du er ansat på timeløn og ansættelsesforholdet kan opsiges med to dages varsel af såvel dig som forældrene. Vi opfordrer dog altid til at sige op i så god tid som muligt. Opsigelsen skal altid sendes skriftligt til både dig, familien og Aflastningsordningen. Opsparing af timer Det er familiens ansvar at holde øje med forbruget af timer. Ubrugte bevilgede timer (pga. sygdom, ferie m.v.) kan efter aftale med dig planlægges på andre tidspunkter. Som udgangspunkt vil der være mulighed for at opspare/flytte bevilgede timer dog kun de timer, der er opsparet indenfor den nuværende bevillings rammer. Straffe og børneattest Aflastningsordningen indhenter straffe- og børneattest på alle ansatte aflastningspersoner. Du skal skrive under på samtykkeerklæringer, der giver Aflastningsordningen tilladelse til at indhente attesterne. Såfremt der findes anmærkninger på straffe og/eller børneattesten, vil du blive kontaktet af en medarbejder fra Aflastningsordningen i forhold til vurdering af anmærkningens betydning for ansættelse som aflastningsperson. Så snart attesterne er godkendte, bliver ansættelsespapiret sendt til dig, og dette skal underskrives af både dig og familien. Først fra denne dato kan ansættelsesforholdet begynde. Vær opmærksom på, at timer der afholdes inden ansættelsesdatoen, ikke vil blive udbetalt. 12

13 Sygdom Bliver du syg, skal du give familien besked så hurtigt som muligt før en planlagt aflastning. Som udgangspunkt betales der ikke løn under sygdom. Spørgsmål vedrørende sygedagpenge ret henvendelse til sygedagpengekontoret. Husk at oplyse familien om dato for raskmelding. Tavshedspligt Som ansat i Aflastningsordningen er du underlagt de almindelige regler om tavshedspligt. Det betyder, at du har tavshedspligt med hensyn til alle fortrolige oplysninger om børn og unge og deres familier, som du kommer i besiddelse af via dit arbejde. Fortrolige oplysninger er oplysninger om en persons private forhold, som personen kan have interesse i at beskytte mod videregivelse til andre. Tavshedspligten skal sikre privatlivets fred for de familier, du kommer i berøring med, fx ved at børn, unge og deres forældre trygt kan tale med dig og have dig ansat i deres hjem uden at være nervøse for, at oplysninger om dem gives videre til uvedkommende. Reglerne om tavshedspligt tager højde for, at du som ansat kan have behov for at tale med os som fagpersoner i Aflastningsordningen, uden du skal have samtykke hos forældrene. Har det et klart fagligt formål, er det derfor ikke i strid med reglerne om tavshedspligt at drøfte forhold med Aflastningsordningen vedr. ansættelsesforholdet. Ved ansættelsen skriver du under på, at du er blevet bekendtgjort med tavshedspligten. Vær opmærksom på at tavshedspligten fortsætter ved ansættelsens ophør. Brud på denne tavshedspligt betragtes som strafbart og kan medføre øjeblikkelig afskedigelse. 13

14 Transportudgifter Transportudgifter til og fra arbejde skal du selv betale. Transportudgifter i forbindelse med en aflastningsopgave skal familien betale både for barnet og for dig. Udgifter Familien bestemmer i hvilket omfang aktiviteter, der koster penge, skal finde sted. Alle udgifter i forbindelse med arbejdet skal betales af familien eksempelvis kan nævnes entreudgifter til svømmehal, museum eller biograf. Eventuel mad til dig er ikke familiens udgift, med mindre andet er aftalt i forhold til opgaven. Underretning Når et barn eller en ung ikke trives, bør du som ansat via Aflastningsordningen altid kontakte en sagsbehandler i Handicapteamet, som vil være behjælpelig med at vurdere, hvorvidt der er behov for at underrette de sociale myndigheder, med henblik på at myndighederne skal undersøge barnets forhold nærmere. Som ansat via Aflastningsordningen har du ikke bare ret, men pligt til at underrette de sociale myndigheder, når du sammen med Aflastningsordningen vurderer, at du, i samarbejde med Aflastningsordningen, ikke selv kan afhjælpe problemerne i tide. En underretning vil aldrig være i strid med reglerne om tavshedspligt. Hvis du bliver i tvivl om reglerne for tavshedspligt og underretning, kan du til enhver tid kontakte Aflastningsordningen og få råd og vejledning. Ændringer Vedrørende telefon- og adresseændringer er det meget vigtigt, du giver besked til både forældrene og Aflastningsordningen. Sker der ændringer i ansættelsesforholdet, skal alle parter have besked. 14

15 NOTER 15

16 Indberetningsliste timelønnede aflastningspersoner, handicaphjælpere og handicapledsagere Navn: Helle CPR-nummer og tjenestenummer: Arbejdsplads: B&U Sekretariatet, Afl.ordningen. Att.: Mathilde Guldberg Måned og år: Sæt kryds Aflastningsperson: x Underskrift af forælder/arbejdsleder: Handicaphjælper: Handicapledsager: Barnets/den handicappedes navn og CPR-nummer: Dato Arbejdstid "Norm. timer" "Rå- digh.- vagt timer" "Tj.- dragt pr. time" "Overarb. timer Manglende varsel Fra kl. Til kl. Fra kl. Til kl. "Mer-/ overarb." "Tillæg for inddr. af fridøgn" "Aft.- tillæg 17-23" "Nattillæg 23-06" "Lørdag 11-24" "Søndag" "Søgne helligdage" ,5 2, "Delt tjeneste" "Km bil" "Syge timer/ barselstimer" Afspadsering

17 ,75 2, ,25 1,25 1, Lønart I alt 22,5 22, ,25 4 Bemærkninger: Sendes til : Viborg Kommune, Prinsens Alle 5, 3. B&U Sekretariatet 8800 Viborg att.: Mathilde Guldberg Medarbejderens underskrift: 9

18 Børn & Unge Sekretariatet Aflastningsordningen Prinsens Alle 5, Viborg

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse:

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse: Er du interesseret i at være tilkalde- eller ferievikar for en kortere eller længere periode, kan du kontakte HandiBasen. NOTATER INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance RINGSTED KOMMUNE Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance BPA Myndighedsenheden 01-10-2014 Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag og personkreds... 2 Arbejdsgiver eller leder... 4 Bevilling... 5 Arbejdsplads,

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 1. UDMÅLING AF BPA OG FORBRUG 4 Fleksibel brug af hjælpertimer 4 Opsparing af uforbrugte timer 5 Ophold og ferie i Danmark 5 Weekendophold

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 HÅNDBOG til Borgerstyret 2014 Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888 Tillykke! Eller skulle jeg hellere sige lykke til? Hvis du læser dette her, så har du eller er tæt på at få din eksamen som dyrlæge og er nu på vej ud den virkelige verden, nærmere bestemt klinisk praksis.

Læs mere

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere