Informationspjece. - til aflastningspersoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationspjece. - til aflastningspersoner"

Transkript

1 Informationspjece - til aflastningspersoner

2

3 Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du en alfabetisk opslagsliste, som indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Viborg Kommune B & U - Sekretariatet Aflastningsordningen Prinsens Alle 5, Viborg Mathilde Guldberg tlf / Helle Boi Pedersen tlf / 3

4 Aflastningsordningen Aflastningsordningen tilbyder formidling af aflastningspersoner til familier med børn med handicap. Aflastningen foregår i familiens hjem. En af Aflastningsordningens vigtigste opgaver er et optimalt match mellem dig og barnet/familien. Dette match sker på baggrund af en samtale mellem dig og familien. En medarbejder fra Aflastningsordningen kan deltage i samtalen, såfremt du eller familien ønsker dette. Vi opfordrer til, at du og familien efterfølgende giver hinanden mulighed for at tænke over, om I ønsker at starte et samarbejde. Vores rolle er endvidere at rådgive dig og forældrene i forbindelse med spørgsmål om aflastningsopgaverne. Aflastningsordningen indhenter straffe- og børneattest samt sørger for administrationen vedrørende ansættelse, ophør, ændringer og løn. For at blive aflastningsperson er det et krav, at du er minimum 18 år og har interesse i at arbejde indenfor dette felt. Der ansættes som udgangspunkt ikke nære familiemedlemmer. 4

5 Aflastningsperson Rollen som aflastningsperson Når du er ansat som aflastningsperson, er det familien, der er din arbejdsgiver. Det betyder, at det er forældrene, som er ansvarlige for din oplæring og introduktion til jobbet herunder viden om diagnose og eventuelle hensyn. Det er ligeledes familiens ansvar, at alle forsikringsmæssige forhold vedrørende ansættelsen er bragt i orden. Vær opmærksom på, at du er i familiens private hjem og hav derfor respekt for familiens privatliv. Spørg åbent ind til, hvad du må, f.eks., hvilke skuffer og skabe du må åbne, hvad du må spise og drikke, når du er på arbejde, og hvor meget du evt. må købe mad for, når I er på tur. Drøft evt. ryge- og mobiltelefonpolitik. Spørg familien eller Aflastningsordningen, hvis der er noget i ansættelsesforholdet, du er i tvivl om. Husk du har tavshedspligt med hensyn til alle fortrolige oplysninger, du kommer i besiddelse af via dit arbejde. Brud på denne tavshedspligt betragtes som strafbart og kan medføre øjeblikkelig afskedigelse. Vær opmærksom på, at tavshedspligten fortsætter ved ansættelsens ophør. Såfremt du opsiger stillingen, skal familien og Aflastningsordningen have en skriftlig opsigelse. Overvejelser i forhold til ansættelse Når du skal ansættes som aflastningsperson, er der flere vigtige punkter, du bør overveje. Dine forventninger som aflastningsperson, herunder din rolle i familien. Hvilke opgaver er du interesseret i at varetage barnepige funktion, aktiviteter i og udenfor hjemmet el.lign. Hvornår og i hvilket omfang ønsker du at arbejde. 5

6 Ansættelsessamtale Når du skal til samtale hos familien, er det vigtigt at finde ud af, om kemien mellem dig, barnet og familien er i orden. Forbered dig inden samtalen på, hvad du gerne vil vide om barnet og familien. Ved ansættelsessamtalen kan det være relevant at spørge ind til : Familiens forventninger til dig som aflastningsperson. Hvad er din rolle i familien og i forhold til barnet samt eventuelle søskende? Hvordan er arbejdstiderne? det kan være en fordel sammen med familien at udarbejde en uge- eller månedsplan. Dette anbefaler vi på det kraftigste at gøre, da det erfaringsmæssigt viser sig at være mest optimalt. Hvori består arbejdsopgaverne skal eventuelle aktiviteter foregå i eller udenfor hjemmet? Må aktiviteterne koste noget? Hvordan har familien tænkt oplæringen skal finde sted? Vil der være en periode med overlap sammen med en evt. tidligere aflastningsperson? Efter ansættelsessamtalen Efter samtalen hos familien meddeler du Aflastningsordningen, om du ønsker at blive ansat i jobbet. Familien meddeler ligeledes, om de ønsker at ansætte dig. Hvis både du og familien er interesserede, sørger Aflastningsordningen for det administrative omkring din ansættelse, fremsendelse af timesedler m.v. Forældrene står for opstarten og arbejdsplanlægningen i samarbejde med dig. Såfremt du ikke ønsker jobbet, skal du henvende dig til Aflastningsordningen. Ansættelsesforholdet kan først påbegyndes den dato, hvor Aflastningsordningen har modtaget godkendte børne- og straffeattester retur. Der vil ikke blive udbetalt løn for timer, der er afviklet inden ansættelsesdatoen. 6

7 Opfølgning En løbende dialog mellem dig og familien, er naturligvis vigtig, men det er Aflastningsordningens erfaring, at det kan være hensigtsmæssigt med en egentlig opfølgning. Opfølgningen kan indeholde en snak om, hvordan det er gået den første tid, hvad der går godt og om der er behov for ændringer, justeringer el. lign. Det kan være en god ide` allerede ved opstarten at fastsætte et tidspunkt for opfølgning evt. allerede første gang efter ca. 2-3 mdr. Ophør Både familien og Aflastningsordningen skal orienteres omkring dit ophør af ansættelsesforholdet. Det er vigtigt at få sagt ordentligt farvel til både barnet og familien. Aftal med forældrene, hvordan og hvornår barnet skal orienteres om dit ophør. Ophør af ansættelsesforholdet skal ske skriftligt til både familien og Aflastningsordningen. Oftest forlader aflastningspersonen jobbet i forbindelse med praktikophold eller afslutning af studier, men der kan selvfølgelig være andre årsager. Skulle det ske at ansættelsesforholdet ikke fungerer, er det vigtigt at få det stoppet, inden det bliver konfliktfyldt. Det er vigtigt, at du så hurtigt og præcist som muligt tilkendegiver dine forventninger som aflastningsperson overfor familien, så I sammen kan finde en løsning på problemerne. Er dette ikke muligt, kan ansættelsesforholdet opsiges med 2 dages varsel af såvel dig som familien. Vi opfordrer dog altid til at sige op i så god tid som muligt. 7

8 Alfabetisk opslagsliste Aflastningsordningen Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse: Mathilde Guldberg tlf / Helle Boi Pedersen tlf / Aflysning af aftaler Aflyser familien en planlagt aflastningsopgave, skal det ske til dig senest 24 timer før. I modsat fald er du berettiget til løn for den planlagte aflastning. Såfremt du måtte have behov for at aflyse en planlagt aflastning, skal du gøre dette til familien så hurtigt som muligt. I sådanne tilfælde vil du ikke være berettiget til løn. Alkohol og misbrugspolitik Alkohol og/eller misbrug hører ikke sammen med jobbet som aflastningsperson. Du må ikke drikke øl, vin og spiritus eller tage euforiserende stoffer i arbejdstiden. Ligeledes må du heller ikke møde på arbejde og være påvirket af alkohol/euforiserende stoffer. Overtræder du alkohol- og misbrugspolitikken, kan det medføre øjeblikkelig afskedigelse. Arbejdsgiveransvar Forældrene har det fulde arbejdsgiveransvar over for dig som aflastningsperson. Det gælder eksempelvis forsikringspligt, rimelige arbejdsforhold, oplæring samt planlægning af arbejdet. Ifølge vejledning fra Arbejdstilsynet er det forældrene som er din arbejdsgiver der har ansvaret for, at arbejdet bliver planlagt og tilrettelagt således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuld forsvarligt. Hvis du på trods af den givne instruktion selv vælger ikke at udføre arbejdet under hensynstagen til denne vejledning, SKAL forældrene give dig påbud herom. 8

9 Det er ligeledes forældrenes ansvar at holde styr på deres forbrug af aflastningstimer, således der ikke skabes et overforbrug af timer. Det er forældrenes ansvar, at du passer barnet, ligesom det er deres ansvar, hvis du efter aftale tager barnet med uden for hjemmet. Arbejdstid Det er en aftale mellem dig og forældrene, hvornår en aflastningsopgave skal finde sted. En aftalt aflastningsopgave aflønnes som udgangspunkt altid for minimum 2 timer. Planlagt aflastning kan forekomme i tidsrummet klokken Aldrig nattevagter med mindre andet er aftalt med familiens sagsbehandler. Brug af timer i tidsrummet kl , vil ikke blive udbetalt, hvis der ikke foreligger natbevilling. Bevilling Bevilling af timeaflastning sker hos familiens kommunale sagsbehandler. Der bevilges efter 41 i Serviceloven. Sagsbehandleren vil mindst en gang om året revurdere bevillingen. Aflastningsordningen har ingen bevillingskompetence. Bilkørsel Du skal altid have forældrenes skriftlige tilladelse til at køre i bil med barnet. Kører du i familiens bil, er det bilejerens (forældrenes) ansvarsforsikring, der dækker barnet ved en eventuel ulykke. Har familien tegnet arbejdsskadeforsikring, dækker den dig ved kørsel ellers bliver du dækket via Arbejdsskadestyrelsen. Sker der skade på familiens bil, mens du kører den, skal det dækkes af forældrenes/bilens forsikring. Kørsel med barnet i din egen bil frarådes, da du rent forsikringsmæssigt har det fulde ansvar. 9

10 Døgnaflastning De bevilgede timer kan ikke bruges til døgnaflastning. Såfremt familien har behov for døgnaflastning skal de kontakte deres sagsbehandler. Ferie Aftal altid ferie med familien i så god tid som mulig. Som hovedregel forventes det, at familien ikke har behov for aflastning i deres egen ferie ca. 6 uger om året. Feriegodtgørelse Når du arbejder som aflastningsperson, optjener du 12,5 % i feriegodtgørelse. Såfremt du har optjent under kr ,- efter skat i feriegodtgørelse udbetales beløbet sammen med din løn til maj. Har du optjent over kr ,- i feriegodtgørelse, vil du fra Lønkontoret få tilsendt et feriekort, som du skal benytte, når du afholder ferie. Afholder du ferie under din ansættelse som aflastningsperson og har feriekort optjent via Aflastningsordningen eller anden arbejdsgiver skal feriekortet underskrives af dig selv og indsendes til os. Forsikring Familien er arbejdsgivere med fuldt arbejdsgiveransvar. Dette betyder bl.a., at de har ansvaret for at tegne arbejdsskadeforsikring, såfremt de har en samlet bevilling på over 400 timer årligt (svarende til et gennemsnit på 7,4 timer pr. uge). En sådan arbejdsskadeforsikring dækker ved pludseligt opståede skader i arbejdstiden. Flere familier har dog en bevilling på under 400 timer årligt. I disse tilfælde er du dækket via Arbejdsskadestyrelsen. Kommer du til at forvolde skade på personer eller ting, mens du er på arbejde hos familien, vil din private ansvarsforsikring ikke dække dette. Det vil derfor være en fordel, at familien undersøger hos deres eget forsikringsselskab, om deres ansvars-/privatforsikring dækker en eventuel skade forvoldt af dig. Hvis familien ikke har en forsikringsmæssig dækning, vil familien selv skulle afholde udgiften for det ødelagte. 10

11 Helligdage Som udgangspunkt har du fri på helligdage juleaften, 1. og 2. juledag, påske, pinse m.v. med mindre andet er aftalt. Løn- og ansættelsesvilkår Aflastningsordningen varetager administrationen vedr. din løn. Som aflastningsperson bliver du aflønnet efter overenskomsten for SOSU-personale med løntrin 11. Som din arbejdsgiver skal forældrene inden den 3. i hver måned godkende og underskrive en timeseddel, som er udarbejdet af dig. Du har ansvaret for at indsende timesedlen, så den er Aflastningsordningen i hænde senest den 3. i hver måned såfremt denne dato ikke overholdes, bliver lønnen desværre først udbetalt med en måneds forsinkelse. Lønudbetalingen sker som udgangspunkt den sidste fredag inden d. 17. i måneden, dog kan det afvige nogle måneder. Se venligst vedlagte timeseddel en hjælp til, hvordan timesedlen skal udfyldes. Det er dit eget ansvar at udfylde timesedlen korrekt med timetal samt diverse tillæg, da dette ikke automatisk bliver tjekket ved lønindberetningen. Mobiltelefon Din mobil skal altid være slukket, mens du er på arbejde med mindre du har en klar aftale med forældrene om andet. Oplæring Det er forældrenes ansvar, at du får den fornødne oplæring og viden i forhold til at passe barnet. 11

12 Opsigelse Du er ansat på timeløn og ansættelsesforholdet kan opsiges med to dages varsel af såvel dig som forældrene. Vi opfordrer dog altid til at sige op i så god tid som muligt. Opsigelsen skal altid sendes skriftligt til både dig, familien og Aflastningsordningen. Opsparing af timer Det er familiens ansvar at holde øje med forbruget af timer. Ubrugte bevilgede timer (pga. sygdom, ferie m.v.) kan efter aftale med dig planlægges på andre tidspunkter. Som udgangspunkt vil der være mulighed for at opspare/flytte bevilgede timer dog kun de timer, der er opsparet indenfor den nuværende bevillings rammer. Straffe og børneattest Aflastningsordningen indhenter straffe- og børneattest på alle ansatte aflastningspersoner. Du skal skrive under på samtykkeerklæringer, der giver Aflastningsordningen tilladelse til at indhente attesterne. Såfremt der findes anmærkninger på straffe og/eller børneattesten, vil du blive kontaktet af en medarbejder fra Aflastningsordningen i forhold til vurdering af anmærkningens betydning for ansættelse som aflastningsperson. Så snart attesterne er godkendte, bliver ansættelsespapiret sendt til dig, og dette skal underskrives af både dig og familien. Først fra denne dato kan ansættelsesforholdet begynde. Vær opmærksom på, at timer der afholdes inden ansættelsesdatoen, ikke vil blive udbetalt. 12

13 Sygdom Bliver du syg, skal du give familien besked så hurtigt som muligt før en planlagt aflastning. Som udgangspunkt betales der ikke løn under sygdom. Spørgsmål vedrørende sygedagpenge ret henvendelse til sygedagpengekontoret. Husk at oplyse familien om dato for raskmelding. Tavshedspligt Som ansat i Aflastningsordningen er du underlagt de almindelige regler om tavshedspligt. Det betyder, at du har tavshedspligt med hensyn til alle fortrolige oplysninger om børn og unge og deres familier, som du kommer i besiddelse af via dit arbejde. Fortrolige oplysninger er oplysninger om en persons private forhold, som personen kan have interesse i at beskytte mod videregivelse til andre. Tavshedspligten skal sikre privatlivets fred for de familier, du kommer i berøring med, fx ved at børn, unge og deres forældre trygt kan tale med dig og have dig ansat i deres hjem uden at være nervøse for, at oplysninger om dem gives videre til uvedkommende. Reglerne om tavshedspligt tager højde for, at du som ansat kan have behov for at tale med os som fagpersoner i Aflastningsordningen, uden du skal have samtykke hos forældrene. Har det et klart fagligt formål, er det derfor ikke i strid med reglerne om tavshedspligt at drøfte forhold med Aflastningsordningen vedr. ansættelsesforholdet. Ved ansættelsen skriver du under på, at du er blevet bekendtgjort med tavshedspligten. Vær opmærksom på at tavshedspligten fortsætter ved ansættelsens ophør. Brud på denne tavshedspligt betragtes som strafbart og kan medføre øjeblikkelig afskedigelse. 13

14 Transportudgifter Transportudgifter til og fra arbejde skal du selv betale. Transportudgifter i forbindelse med en aflastningsopgave skal familien betale både for barnet og for dig. Udgifter Familien bestemmer i hvilket omfang aktiviteter, der koster penge, skal finde sted. Alle udgifter i forbindelse med arbejdet skal betales af familien eksempelvis kan nævnes entreudgifter til svømmehal, museum eller biograf. Eventuel mad til dig er ikke familiens udgift, med mindre andet er aftalt i forhold til opgaven. Underretning Når et barn eller en ung ikke trives, bør du som ansat via Aflastningsordningen altid kontakte en sagsbehandler i Handicapteamet, som vil være behjælpelig med at vurdere, hvorvidt der er behov for at underrette de sociale myndigheder, med henblik på at myndighederne skal undersøge barnets forhold nærmere. Som ansat via Aflastningsordningen har du ikke bare ret, men pligt til at underrette de sociale myndigheder, når du sammen med Aflastningsordningen vurderer, at du, i samarbejde med Aflastningsordningen, ikke selv kan afhjælpe problemerne i tide. En underretning vil aldrig være i strid med reglerne om tavshedspligt. Hvis du bliver i tvivl om reglerne for tavshedspligt og underretning, kan du til enhver tid kontakte Aflastningsordningen og få råd og vejledning. Ændringer Vedrørende telefon- og adresseændringer er det meget vigtigt, du giver besked til både forældrene og Aflastningsordningen. Sker der ændringer i ansættelsesforholdet, skal alle parter have besked. 14

15 NOTER 15

16 Indberetningsliste timelønnede aflastningspersoner, handicaphjælpere og handicapledsagere Navn: Helle CPR-nummer og tjenestenummer: Arbejdsplads: B&U Sekretariatet, Afl.ordningen. Att.: Mathilde Guldberg Måned og år: Sæt kryds Aflastningsperson: x Underskrift af forælder/arbejdsleder: Handicaphjælper: Handicapledsager: Barnets/den handicappedes navn og CPR-nummer: Dato Arbejdstid "Norm. timer" "Rå- digh.- vagt timer" "Tj.- dragt pr. time" "Overarb. timer Manglende varsel Fra kl. Til kl. Fra kl. Til kl. "Mer-/ overarb." "Tillæg for inddr. af fridøgn" "Aft.- tillæg 17-23" "Nattillæg 23-06" "Lørdag 11-24" "Søndag" "Søgne helligdage" ,5 2, "Delt tjeneste" "Km bil" "Syge timer/ barselstimer" Afspadsering

17 ,75 2, ,25 1,25 1, Lønart I alt 22,5 22, ,25 4 Bemærkninger: Sendes til : Viborg Kommune, Prinsens Alle 5, 3. B&U Sekretariatet 8800 Viborg att.: Mathilde Guldberg Medarbejderens underskrift: 9

18 Børn & Unge Sekretariatet Aflastningsordningen Prinsens Alle 5, Viborg

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

Vær opmærksom på, at du er i familiens private hjem og hav derfor HandiBasen

Vær opmærksom på, at du er i familiens private hjem og hav derfor HandiBasen INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige

Læs mere

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse:

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse: Er du interesseret i at være tilkalde- eller ferievikar for en kortere eller længere periode, kan du kontakte HandiBasen. NOTATER INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle

Læs mere

INFORMATION TIL AFLASTNINGSPERSONER

INFORMATION TIL AFLASTNINGSPERSONER INFORMATION TIL AFLASTNINGSPERSONER Information fra Aflastningsordningen Til dig, der er aflastningsperson for et barn Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning INFORMATION TIL FORÆLDRE Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver.

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune.

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. Formålet med pjecen er at give dig information om Aflastningsordningen, din

Læs mere

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44.

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44. 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44. I pjecen finder du information om Aflastningsordningen og svar på

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F.

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Medarbejder tilgang: Esbjerg Kommune har arbejdsgiver forpligtelsen over for ledsagere under Ledsageordningen. Ledsageren får tilsendt et ansættelsesbrev ca. en uge efter ansættelsessamtalen.

Læs mere

Kontaktperson for døvblinde

Kontaktperson for døvblinde Retningslinjer Information til borgere og pårørende Februar 2017 Kontaktperson for døvblinde Serviceloven 98 Indhold 1. Forord... 1 2. Lovgivning og personkredsen for 98... 2 3. Borger... 2 3.1. Ansøgning,

Læs mere

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde.

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Aflysning af ledsagelse: Hvis en bruger aflyser en ledsagelse mindre end 4 timer før ledsagelsen skulle have fundet sted, er ledsagelsen afmeldt for sent, og man får løn for de

Læs mere

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Åben skole kompetencebanken Læringsaktiviteten Fag Klassetrin Kompetenceområde for faget Færdigheds- og vidensmål for faget Varighed Forventningsafstemning (lærer/pædagog/formidlers

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Information om. Ledsageordningen

Information om. Ledsageordningen Socialforvaltningen Borgercenter Handicap Information om Ledsageordningen Til borgere og ledsagere om hvordan vi tilrettelægger ledsagelse 1 Indholdsfortegnelse Information om... 1 Ledsageordningen...

Læs mere

Vikarhåndbog. Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne.

Vikarhåndbog. Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne. Vikarhåndbog Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne. I den forbindelse vil vi gerne introducere os selv: Jobagenterne arbejder med vikarer og rekruttering kort sagt alle

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

GRANBOHUS HJEMMEPASNINGEN. En fast person aflaster familien i hjemmet

GRANBOHUS HJEMMEPASNINGEN. En fast person aflaster familien i hjemmet GRANBOHUS HJEMMEPASNINGEN En fast person aflaster familien i hjemmet Efter fem år, hvor vi var på uafbrudt, var det en kæmpe, kæmpe frihed at sige, at nu tager vi bare i biografen eller sætter os ned til

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Børn og Unge TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Pladsanvisningen Borgerservicecentret Privat pasning Fredericia Kommune tilbyder forældre et økonomisk tilskud til privat børnepasning

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

INFORMATION TIL BORGERE OG LEDSAGER. Serviceinformation om ledsagerordningen. 97 i Lov om Social Service

INFORMATION TIL BORGERE OG LEDSAGER. Serviceinformation om ledsagerordningen. 97 i Lov om Social Service INFORMATION TIL BORGERE OG LEDSAGER Serviceinformation om ledsagerordningen 97 i Lov om Social Service Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Lovgivning og personkredsen for 97... 1 3. BORGER...

Læs mere

Handicapledsager i Skive Kommune

Handicapledsager i Skive Kommune Handicapledsager i Skive Kommune (Ledsagerordning, servicelovens 97) Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Hvad vil det sige at være ledsager? At være ledsager for et menneske med handicap indebærer: At du er

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s. 10

Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s. 10 VIKARHÅNDBOG VIKARHÅNDBOG INDHOLD Velkommen til SENIORVIKAR s. 7 Fordele ved at være vikar s. 8 Stabilitet og tryghed s. 9 Hvad kan du forvente af os? s. 10 Hvad forventer vi af dig? s. 12 Hold os informeret

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde.

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Aflysning af ledsagelse: Hvis en bruger aflyser en ledsagelse mindre end 4 timer før ledsagelsen skulle have fundet sted, er ledsagelsen afmeldt for sent, og man får løn for de

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Privat børnepasning. Vejledende information om tilskudsreglerne i Rudersdal kommune 2013

Privat børnepasning. Vejledende information om tilskudsreglerne i Rudersdal kommune 2013 Privat børnepasning Vejledende information om tilskudsreglerne i Rudersdal kommune 2013 Indhold: Forord 4 Privat børnepasning i eget eller udenfor eget hjem.... 5-6 Generelle bestemmelser for pasningsordninger

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Elevhåndbog for SoSu-elever

Elevhåndbog for SoSu-elever Velkommen som nyansat i Køge Kommune Elevhåndbog for SoSu-elever Fælles og Kulturforvaltningen Personaleafdelingen 12 1 Introduktion Kontaktpersoner Velkommen til din nye arbejdsplads i Køge Kommune. Vi

Læs mere

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet.

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet. Mellem undertegnede [indsæt navn, adresse og CVR-/SE-nummer] (herefter kaldet praktikstedet) og undertegnede [indsæt navn, adresse og CPR-nummer] (herefter kaldet praktikanten), der studerer [indsæt studie]

Læs mere

INDHOLD. Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s.

INDHOLD. Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s. VIKARHÅNDBOG VIKARHÅNDBOG INDHOLD Velkommen til SENIORVIKAR s. 7 Fordele ved at være vikar s. 8 Stabilitet og tryghed s. 9 Hvad kan du forvente af os? s. 10 Hvad forventer vi af dig? s. 12 Hold os informeret

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Sådan tilrettelægges afløsning i hjemmet

Sådan tilrettelægges afløsning i hjemmet Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Handicap 2016 Sådan tilrettelægges afløsning i hjemmet Hvem, hvad og hvordan? Guide til forældre og afløsere om afløsning i hjemmet for børn og unge

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver.

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Tre parts kontrakt Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Aftalen træder i kraft den Navn Adresse CPR: Email: Telefon: Arbejdsgiver:

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Ledsageordning (Lov om Social Service 97)

Ledsageordning (Lov om Social Service 97) Ledsageordning (Lov om Social Service 97) Introduktion til ledsagere i Ledsageordningen, Gladsaxe Handicapcenter Hvem: Alle borgere mellem 18 og 67 år med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, kan

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA Bilag: Vikarkorps Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA I Indholdsfortegnelse Lokalaftale... 3 Mål for vikarkorpset:... 3 Bedre service overfor borgerne... 3 Optimere Hjemmeplejen som en attraktiv

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Ansættelseskontrakt for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Mellem Arbejdsgivers navn og adresse: og Medarbejders navn og adresse: Indgås

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2017 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

FOA-ungdom. Ung i huset eller børnepasser

FOA-ungdom. Ung i huset eller børnepasser FOA-ungdom F O A F A G O G A R B E J D E Ung i huset eller børnepasser Indholdsfortegnelse Ansættelsesbrev 4 Medhjælperloven 4 Arbejdstid 5 Skat 5 Ferie 6 Sygdom 6 Skema til at rive ud og udfylde: Aftale

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus. Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N Tlf: 8940 1370 egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2018 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

2. Du betragtes kun som ansat hos Protemp i de perioder, de enkelte vikariater varer.

2. Du betragtes kun som ansat hos Protemp i de perioder, de enkelte vikariater varer. Tilknytningskontrakt Navn: Adresse: Post nr. og By CPR nr. E-mail: Mobil telefon: Dato: 1. Du tilknyttes Protemp med henblik på midlertidige ansættelser i vikarbureauet, hvor din arbejdskraft stilles til

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Skole- og praktikplan for optag marts 2017 Uddannelsen varer fra 1. marts 2017 til 17.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Skole- og praktikplan for optag marts 2017 Uddannelsen varer fra 1. marts 2017 til 17. Uddannelsen varer fra 1. marts 2017 til 17. december 2019 1. SSA under 25 år fuldt forløb 1. skoleperiode A 01.03.17-04.04.17 5 uger 1. praktikperiode A 05.04.17 03.09.17 Ferie uge 29, 30 + 31 = 15 dage

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Skole- og praktikplan for optag marts 2017 Uddannelsen varer fra 1. marts 2017 til 17.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Skole- og praktikplan for optag marts 2017 Uddannelsen varer fra 1. marts 2017 til 17. Uddannelsen varer fra 1. marts 2017 til 17. december 2019 1. SSA under 25 år fuldt forløb 1. skoleperiode A 01.03.17-04.04.17 5 uger 1. praktikperiode A 05.04.17 03.09.17 Ferie uge 29, 30 + 31 = 15 dage

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere