Aabenraa Kommunes. Landdistriktspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aabenraa Kommunes. Landdistriktspolitik"

Transkript

1 Aabenraa Kommunes Landdistriktspolitik Et gear op /

2

3 Forord For de fleste er det at bo på landet et aktivt tilvalg. Godt nok er der længere til cafe-miljø, stort butiksudvalg og større kulturelle oplevelser, men natur, godt naboskab og tryghed i hverdagen vejer på vægtskålen. Vi ønsker, at der er et positivt renommé om alle kommunens byer, landsbyer og det at bo på landet i Aabenraa Kommune. Landdistriktspolitik handler om, hvordan vi sammen prioriterer ressourcer og fastholder forudsætningerne for at skabe det gode liv i kommunens landområder. Aabenraa Kommune kan ikke alene generere handlekraft, engagement og social sammenhængskraft. Det skal ske i samarbejde med beboere i landdistrikterne. Kommunen vil derfor bruge denne landdistriktspolitik til at opfordre til en stærkere konsolidering af de kræfter, der arbejder for at fremme landområdernes udvikling, så områderne også i fremtiden vil være velfungerende levesteder. Evalueringen af den foregående landdistriktspolitik fra 2007 efterlyste handlekraft, forstået som evnen til at komme ud over rampen, og få ideer gjort konkrete og realiserbare. Handlekraft opnås blandt andet ved også at turde prioritere fravalg, og ved at lokale borgere påtager sig ansvar i forhold til at få ting til at ske lokalt. Lokale ildsjæle og aktører er derfor et vigtigt element i forhold til at indfri politikkens ambitioner. Kommunen kan være med til at understøtte rammebetingelserne, så borgere i landområderne får bedre muligheder for at udøve handlekraft. Men det lokale engagement skal også levere energi og kraft. Der er nok at tage fat i, og mange ideer som venter på at blive realiseret. Med denne politik ønsker Aabenraa Kommune at komme et gear op, være med til at sætte rammer og understøtte den store indsats, mange frivillige udøver, og som er med til at gøre det muligt for borgere i landdistrikterne at realisere visionen om det gode liv på landet i alle dets aspekter. God arbejdslyst sammen. Povl Kylling Petersen Formand for Kultur- og Fritidsudvalget

4

5 1. Indledning 2. Fakta I Kommunens planstrategi er Aabenraa og Rødekro defineret som hovedby og der er nævnt en række bosætningsbyer. Store dele af kommunen kan betegnes som landdistrikter. Nogle af de tidligere centerbyer ser sig konfronteret med nye udfordringer. Landdistriktspolitikken kan ses som et supplement til kommunens planstrategi SUND VÆKST. Landdistriktspolitikken sætter fokus på udviklingen af kommunens områder uden for hovedbyområdet. Her kan landdistriktspolitikken dog ikke stå alene. Landdistriktsudvikling under ét rækker ind i kommunens forskellige fagområder samtidig med at det er borgerbaseret og varieret organiseret i de enkelte landdistrikter. Skal landsbyens gadekær saneres, er det normalt et anliggende for Teknik og Miljø. Landsbyskolen hører ind under Børn og Skole, mens mange foreninger i landsbyen har kontakt til Kultur og Fritid. Mange af Aabenraa Kommunes politikker agerer således i landdistrikterne på hver deres område. Landdistriktsudvikling bør i højere grad være en tværgående tankegang. Skal vi et gear op, skal alle involverede parter hjælpe hinanden til fælles fortolkning, fælles forståelse og praktisering af denne tværgående tankegang. Landdistriktspolitikken skal være med til at skabe sammenhæng mellem disse forskellige tiltag. Endelig gælder SUND VÆKSTs fokusområder naturligvis også for Landdistriktspolitikken, især på områderne Sundhed, Bevægelse og Oplevelser. Landdistriktspolitikken har taget udgangspunkt i de 8 lokale udviklingsplaner, som er udarbejdet i 2011, og besvarelserne af et særligt spørgeskema til landdistriktspolitikken, som alle landdistrikter har fået tilsendt i foråret landsbyer/lokalområder valgte at besvare spørgeskemaet. 2.1 Definition - hvad er et landdistrikt Der findes mange definitioner af landdistrikter. Overordnet har NaturErhvervsstyrelsen defineret Aabenraa Kommune som landkommune. Aabenraa Kommune er kendetegnet ved at have forskellige typer landdistrikter: der er landsbyer langs motorvejen, der måske bliver kommende vækstcentre. Der er landdistrikter med store naturværdier og andre, der er præget af agrarland. Endelig kan der i de enkelte landsbyer eller tidligere centerbyer herske forskellige selvopfattelser som værende del af et landdistrikt. I denne politik anvendes en definition, hvorefter hele kommunen minus byerne Aabenraa og Rødekro, der indgår som hovedby i den overordnede planstrategi, som udgangspunkt betragtes som landdistrikt. Dette betyder, at de tidligere centerbyer nu kommer ind under landdistriktspolitikken. Herudover omfatter landdistriktspolitikken også kommunens beboede øer Barsø og St. Okseø. Men det er ikke ensbetydende med, at hele kommunens landdistriktsområde kan eller skal behandles ens. Det er stadig nødvendigt med en differentieret indsats, afhængig af, hvilke konkrete udfordringer et givent landdistrikt er konfronteret med. 05

6 2.2 De aktuelle udfordringer I de seneste år er der opstået pres på den kommunale opgaveløsning: på visse områder er der færre penge til flere opgaver, og generelt er der lagt loft over driftsudgifterne. Dertil kommer demografiske forandringer, som dels gør det nødvendigt, at prioritere anderledes, dels påvirker skattegrundlaget. Der er imidlertid også perspektiver ved at øge tilflytning, bl.a. i forbindelse med sygehusbygningen. For at dette kan lykkes, kræver det en aktiv indsats med bl.a. følgende udfordringer: Forventninger til offentlig serviceudøvelse Store kommunale - og dermed fælles - udfordringer: sundhed, it-kompetence, etc. Stor spredning i engagementsniveauet og social sammenhængskraft i landdistrikterne i kommunen kræver en differentieret indsats for at hjælpe lokalområderne. Udfordringer med at fastholde tilflyttere især i landdistrikterne. 2.3 Vilkår Den tidligere landdistriktspolitik beskrev udførligt en række grundvilkår som befolkningsudvikling, infrastruktur og arbejdspladser. Disse grundvilkår er fortsat gældende. Væsentlige vilkår er: Befolkningsnedgang i hele kommunen på ca. 0,5% fra 2007 til 2011, og to grupper af landdistrikter skiller sig ud: nogle med tilvækst (Løjt, Hostrupskov, Hovslund) mens andre har haft fald (Kruså, Rens, Holbøl). Transport- og erhvervskorridoren omkring motorvejen og jernbane er i den overordnede planstrategi defineret som en erhvervsmæssig livline, hvortil virksomheder forsat vil blive tiltrukket. Stor spredning i befolkningstætheden i hovedbyen, de bynære områder og opland, især det tyndt befolkede område vest for transportkorridoren. Arbejdspladser findes primært omkring byer og langs transportkorridoren. Udefrakommende strukturpåvirkninger.

7 Tabel 1 - Befolkningstal på sognebasis Løjt Bjolderup Rise Øster Løgum *) Egvad Varnæs Ensted Holbøl Uge Ravsted Tinglev Genner *) *) Indtil 2010 var Genner Sogn et kirkedistrikt i Øster Løgum Sogn Orange markering: > -2% befolkningsnedgang fra Grøn markering: > 2% befolkningsfremgang fra

8 Befolkningsspredning på sogne i Aabenraa Kommune 2012 ud af en samlet befolkning primo på samt basal infrastruktur (bynavne ikke angivet) Egvad Øster Løgum Genner Løjt Hellevad Rise Aabenraa Ravsted Hjordkær Varnæs Bjolderup Ensted Felsted Bylderup Uge Kliplev Burkal Tinglev Holbøl Bov Km Befolkning i sogne Jernbane Motorvej By > 1.000

9 Tabel 2 - Befolkningsprognose på skoledistriktsbasis Lyreskov (Bov/Padborg) Felsted Ravsted Kollund Kliplev Varnæs Løjt Stubbæk Genner Hellevad Hjordkær Hovslund Tinglev Bolderslev Bylderup Kilde Befolkningsprognose (scenarie 2) for Aabenraa Kommune Orange markering: > -2% befolkningsnedgang fra Grøn markering: > 2% befolkningsfremgang fra

10

11 3. Vision Vi ønsker på et ligeværdigt grundlag og gennem samarbejde imellem landdistrikterne og med alle niveauer i kommunen at løse fælles udfordringer i relation til udvikling af kommunens landdistrikter. Vi vil sammen udnytte de styrker og ressourcer, som vi har, og sætte dem i samspil, så der fortsat er liv og gode varierede bosætningstilbud og levevilkår til gavn for hele kommunen. Skal landdistrikterne fortsætte som aktive og velfungerende levesteder, kræver det i høj grad, at de borgere, der bor, lever og arbejder i landdistrikterne, selv påtager sig et medansvar i forhold til at løfte opgaven. Aktivt medborgerskab er en altafgørende forudsætning for at få politikken til at lykkes. Vi kan som kommune være med til at fremme rammebetingelserne, men vi kan ikke løse opgaven alene. 11

12

13 4. Fællesskab og engagement I Aabenraa Kommune findes der p.t. 17 organiserede lokalområder, dvs. landsbyer eller områder, der har en samhørighedsfølelse og en repræsentativ organisation som eksempelvis en borgerforening eller et lokalråd. Det er et øjebliksbillede og nogle steder er strukturerne meget personafhængige. Derfor er der behov for en stærkere konsolidering af de lokale kræfter, der arbejder for at fremme udviklingen af landdistrikterne. Aabenraa Kommune ønsker, at de mindre bysamfund og øvrige landområder samles i en paraplyorganisation, så kommunikationen mellem kommune og landdistrikter optimeres. Aabenraa Kommune vil fremme videreudviklingen af en paraplyorganisation, der kan repræsentere landdistriktsområderne. Paraplyorganisationen varetager som dialogpartner for Kultur- og Fritidsudvalget den primære kontakt med kommunen i forhold til generelle landdistriktssager. Aabenraa Kommune vil indgå en samarbejdsaftale med paraplyorganisationen. Aabenraa Kommune udpeger en medarbejder til at være den primære kontakt for paraplyorganisationen. Det er denne medarbejders opgave at varetage kontakt og dialog til andre kommunale områder, hvis dette er nødvendigt i forbindelse med eksempelvis konkrete projekter Understøttelse af det aktive medborgerskab Der afsættes midler til landdistriktsudvikling. Aabenraa Kommune vil afsætte midler til medfinansiering af borgergenererede projekter til gavn for det lokale fællesskab De stærke lokalsamfund er de, som formår at udvise handlekraft til at opstarte, gennemføre og afslutte projekter, der kommer lokalsamfundet til gode. Det kræver både vilje, kompetencer og engagement. Aabenraa Kommune har ambitioner om, at lokalsamfundenes evne til at gennemføre projekter og til at finde finansieringskilder styrkes. Aabenraa Kommune: Understøtter en forsøgsordning med en landdistriktscoach i 2012 og 2013, der skal bidrage med kompetenceudvikling, inspiration, sparring og hjælp til bl.a. fundraising i forhold til lokalt genererede projekter Forsøgsordningen med landdistriktscoachen evalueres ved udgangen af

14

15 5. De fysiske rammer Det er en afgørende faktor i forhold til et lokalområdes bæredygtighed, at der er et tilstrækkeligt antal borgere til at drive et aktivt foreningsliv. For at gøre det attraktivt for borgere både at blive og etablere sig i landområderne ønsker Aabenraa Kommune, hvor det er muligt, at være med til at sætte rammer for den fysiske udvikling. Der er gode eksempler på, hvordan borgerne og foreningerne i fællesskab har igangsat en proces, der har ført til en udviklingsplan med efterfølgende helhedsplan. 5.1 Bosætning Byrådet forventer, at etableringen af det nye regionale Akutsygehus vil være med til at øge bosætningen i kommunen. Her kan mindre bysamfund, landsbyer og landområder tilbyde varierede bosætningsmuligheder. I forhold til at understøtte bosætningen uden for hovedbyen vil Aabenraa Kommune arbejde for: At anvende landsbyernes variation af bomuligheder i sin branding af kommunen At der er mangfoldige bosætningsmuligheder i hele kommunen. 5.2 Områdeforskønnelse Landdistrikterne og landsbyerne har brug for velfungerende fysiske rammer til udfoldelse af det daglige liv og aktiviteter. Helhedsplaner, der bygger på de lokale udviklingsplaner, kan være med til at sikre en gennemtænkt, fagligt velfunderet prioritering af landsbyplanlægning, som erfaringen har vist. Aabenraa Kommune vil: Understøtte, at der lokalt udarbejdes helhedsplaner, som beskriver, hvordan borgerne ønsker den fremtidige udvikling af de fysiske rammer i lokalområderne Midler til realisering af helhedsplaner kan ske via fundraising, herunder også LAG midler, så længe programmet løber. Det er i den sammenhæng de enkelte lokalsamfund, der har initiativpligten. 5.3 Samlingssteder Velfungerende fysiske samlingssteder er af stor værdi for landdistrikterne. De fysiske samlingssteder er steder, hvor forskellige fritidsaktiviteter og sociale arrangementer afvikles, og de er med til at skabe en ramme for mere uformelle møder mellem mennesker. I forhold til at understøtte fysiske samlingssteder i landdistrikterne vil Aabenraa Kommune: Fortsætte med den eksisterende forsamlingshusmodel, hvor størrelsen af tilskud afhænger af de kulturelle og sociale aktiviteter i form af møder, arrangementer, foredrag, foreningsaktiviteter mv. Arbejde for, at der fortsat er velfungerende lokaliteter i landdistrikterne, der kan fungere som dynamo for det uformelle møde mellem mennesker. Samlingsstederne kan være idrætshaller, lokalbiblioteker, værestedsbiblioteker eller skoler, som i denne sammenhæng ofte spiller en vigtig rolle som et naturligt samlingssted for bl.a. de mindre bysamfund. 15

16

17 5.4 Fibernet Der er endnu ikke fuld fibernetdækning i kommunens landdistrikter. Både for nuværende og kommende indbyggere er hurtigt internet en forudsætning for at kunne fungere i landdistrikterne. For eksempel øger en hurtig internetforbindelse muligheden for at arbejde hjemmefra. Aabenraa Kommune understøtter lokale initiativer for at få fiberbredbånd etableret i områder uden dækning. Ved politikperiodens afslutning er målsætningen, at der er fuld dækning af fiberbredbåndstilslutning. 5.5 Kollektiv transport Selv om de fleste borgere i landdistrikterne har bil, er det nødvendigt at sikre transportmæssig adgang for især børn og unge samt ældre, sådan at alle borgere sikres adgang til kommunale institutioner, uddannelse og indkøbsmuligheder. Aabenraa Kommune vil i samarbejde med landdistrikterne afdække, hvilke minimumskrav, der bør stilles til den kollektive trafik, så den opfylder borgerens behov for adgang til uddannelse, serviceydelser mv. 5.6 Adgang til natur Aabenraa Kommune byder på righoldige muligheder for at komme tæt på naturen. Adgang til naturen er imidlertid ikke givet i alle landdistriktsområder. I mange landsbyer arbejdes der derfor med etablering af cykel- og gåstier samt andre nære rekreative områder, som f.eks. parker og grønne anlæg. Aabenraa Kommune vil bistå med teknisk assistance og koordinering i forbindelse med stiprojekter Skolestruktur Skolerne hører til de helt basale tilbud i landdistrikterne og hører med i mange potentielle tilflytteres overvejelser. Aabenraa Kommune ønsker at fastholde den nuværende skolestruktur, så længe det er økonomisk og fagligt forsvarligt. Skal en folkeskole eller en offentlig institution lukkes, vil Aabenraa Kommune gøre det med et tidshorisont, der gør det muligt for lokalbefolkningen at iværksætte en overgang til andre løsninger. Aabenraa Kommune indgår i dialog med udbyderne af offentlig transport i forhold til at sikre det mest optimale match mellem borgernes behov og de aktuelle ruteplaner med henblik på eventuelle justeringer 17

18 6. Synliggørelse af det gode liv i landdistrikterne En stærk hovedby styrker hele kommunen. Kommunens planstrategi lægger op til, at større udviklingstiltag bindes op på hovedbyområdet Aabenraa-Rødekro. Den lokale udvikling, det lokale fællesskab og engagement skal også styrkes. Aabenraa Kommune er derfor i dialog med landdistrikterne omkring synliggørelse af det aktive foreningsliv og de varierede bosætningsmuligheder. Løbende igangsætter kommunen lokale områdeinitativer og udviklingsplaner samt byfornyelse. Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby giver landsbyer og kommuner mulighed for at udmærke og synliggøre sig med det mål at skabe udvikling og dialog lokalt. Blomstrende Landsbyer har opstillet en række kriterier på forskellige niveauer. Disse kriterier kan den deltagende landsby bruge som konkrete udviklingsmål. Har man opfyldt alle kriterier på et givent niveau, bliver landsbyen kvalitetsmærket. Programmet sigter ikke mod konkurrence landsbyerne imellem, men er en individuel udviklingsvej, der styrker sammenholdet og engagementet lokalt. Derfor ønsker Aabenraa Kommune at: Fortsætte i Blomstrende Landsby-ordningen og hjælpe andre landsbyer i kommunen, der vil deltage i ordningen. Aabenraa Kommune opfordrer landsbyerne til at benytte sig af denne platform til udvikling. Lokalområderne opfordres til selv også at arbejde med at synliggøre de mange forskellige tilbud, der er i nærområdet.

19 7. Erhvervsudvikling Aabenraa Kommune har en særskilt erhvervspolitik, der sætter rammevilkårene for erhvervslivet. Aabenraa Kommune vil være kendt som erhvervsvenlig kommune og blandt erhvervspolitikkens mål hører, at der skal være plads til alle slags virksomheder. Et brancheområde, der potentielt kan være med til at give landdistrikterne et erhvervsmæssigt løft, er turismen. Her skal der sættes fokus på opbygning og udvikling af de mindre erhverv, både i forhold til oplevelsesmuligheder, overnatning samt servicefunktioner. Det kan eksempelvis ske i tilknytning til de cykel- og vandreruter, der går gennem kommunen. Aabenraa Kommune indgår i udviklingen og markedsføringen af Hærvej-, Pilgrims- og Marguerit-ruterne samt en række mindre cykel- og vandreruter. Indsatsområde 6 i Aabenraa Kommunes Erhvervspolitik handler om fødevareproduktion og den afledte oplevelsesøkonomi. Landdistriktspolitikken støtter op om dette indsatsområde, f.eks. ved hjælp til fundraising i samarbejde med EHAA og LAG Aabenraa. Aabenraa Kommune vil inden for gældende lovgivning arbejde for fleksible løsninger med blandet bolig/erhverv. Aabenraa Kommune vil arbejde for at fastholde virksomheder, der har placeret sig i kommunens landdistrikter. 19

20 CENTRUM TRYK Mere information Du kan læse mere om Kultur- og Fritidsudvalgets arbejde på kommunens hjemmeside, under punktet Kultur og fritid

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk Landsby- og landdistriktspolitik Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009 www.skive.dk Baggrund I forbindelse med strukturreformen blev de fire gamle kommuner Sallingsund,

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse Blomstrende Landsby Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund Version 04 20. oktober 2009 1 Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby giver landsbyer

Læs mere

Arbejde med udviklingsplan og organisering. Landlolland 17. februar 2011

Arbejde med udviklingsplan og organisering. Landlolland 17. februar 2011 Arbejde med udviklingsplan og organisering Landlolland 17. februar 2011 Præsentation Jens Peter Jacobsen Landdistriktskoordinator Faaborg-Midtfyn Kommune Ros-Mari Mattsson Lokalrådsformand Krarup-Espe

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008 Kongeåen ved Foldingbro Version 2, 2009 - pixiudgave 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 3 Strategi... 4 Overordnede

Læs mere

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Udviklingsplan 5762 Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Formål Formålet med udviklingsplanen er at skabe de bedst mulige betingelser for, at 5762 Vester

Læs mere

Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Hedensted Kommunes Krydsservice en guide til endnu bedre erhvervsservice fra Hedensted Kommune

Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Hedensted Kommunes Krydsservice en guide til endnu bedre erhvervsservice fra Hedensted Kommune Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Hedensted Kommunes Krydsservice en guide til endnu bedre erhvervsservice fra Hedensted Kommune SIDE 2 Med Hedensted Kommunes Krydsservice får du muligheder i lange

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

Infrastruktur, forslag til forandringer:

Infrastruktur, forslag til forandringer: Infrastruktur, forslag til forandringer: 1. Vejnettet skal planlægges, så byerne bindes tættere sammen. I den forbindelse skal bl.a. en mulig vejforbindelse fra Veng til Galten vurderes. Skal ses som et

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommunes Landdistriktsråd

Tønder Kommunes Landdistriktsråd Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Sendt pr. e-mail til: toender@toender.dk Tønder Kommune, 1. oktober 2008 Høringssvar til debatoplægget kommuneplanstrategi 2009-2021 Tønder Kommunes Landdistriktsråd

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

Udkast til. Byrådets. 2020-strategi. Fremtidens. Fredensborg Kommune en attraktiv kommune midt i mulighederne

Udkast til. Byrådets. 2020-strategi. Fremtidens. Fredensborg Kommune en attraktiv kommune midt i mulighederne Fremtidens Fredensborg Kommune en attraktiv kommune midt i mulighederne Udkast til Byrådets 2020-strategi Byrådets 2020-strategi - 02 STRATEGI Forord Fredensborg Kommune er en attraktiv bosætningskommune

Læs mere

Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune

Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk Kirke Eskilstrup, den 21. januar 2011 Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune Den aktive landsby er et velovervejet tilvalg Der er en skiftende tendens

Læs mere

LAG Budget Ansøgers egenfinansiering*

LAG Budget Ansøgers egenfinansiering* Vision 1: Jobskabelse og et rummeligt arbejdsmarked LAG har afsat 3,36 mio. kr. til Vision 1 i alt, hvilket modsvares af ansøgers egenfinansiering. De e er således på 6,72 mio. kr. i alt. Fordelingen af

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune

Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune Indledning og formål I RealDania og Mandag Morgens store fremtidsscenarium for Danmark - Der bli`r et yndigt land 2050 - beskrives fremtiden

Læs mere

Profilerings- og bosætningspolitik 2015-2018 med handlingsplan 2015-2016

Profilerings- og bosætningspolitik 2015-2018 med handlingsplan 2015-2016 Profilerings- og bosætningspolitik 2015-2018 med handlingsplan 2015-2016 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Blomstrende Landsby. Programbeskrivelse. Et udviklingsprogram for kommune, landsby og lokalsamfund. LOGO kommer

Blomstrende Landsby. Programbeskrivelse. Et udviklingsprogram for kommune, landsby og lokalsamfund. LOGO kommer Blomstrende Landsby Et udviklingsprogram for kommune, landsby og lokalsamfund LOGO kommer Version 01 13. august 2009 1 Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby

Læs mere

Årsmøde / Repræsentantskabsmøde de 18. marts 2014

Årsmøde / Repræsentantskabsmøde de 18. marts 2014 Årsmøde / Repræsentantskabsmøde de 18. marts 2014 Beretning for perioden 26.2. 2013 til 18.3. 2014 Bestyrelsen konstituering på møde 4.3.2013 - formand Gunnar Landtved - næstformand: Steen Outzen - kasserer:

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Indledning Regeringens overordnede målsætning er, at det også i fremtiden skal være muligt at bo og virke i alle dele af landet. Dette kræver

Læs mere

Småøernes Aktionsgruppe

Småøernes Aktionsgruppe Vejledning om støtte via Småøernes Aktionsgruppe Vi støtter projekter, som viser nye veje og skaber fremskridt på de 27 småøer synliggør muligheder og kvaliteter på småøerne styrker samarbejde og fællesskab

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

Frivillighed, fællesskab og samskabelse

Frivillighed, fællesskab og samskabelse Frivillighed, og samskabelse Politik for den indsats Forord Vision Den indsats i Kommune er et vigtigt bidrag i den samlede indsats, fordi den har afgørende betydning for den enkelte borgers oplevelse

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING - DEN KOMMUNALE KERNEVELFÆRD BØRN, SKOLE OG ÆLDREOMRÅDET - UDVIKLING AF HANDEL OG KULTUR I

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Fritidspolitik. Udkast

Fritidspolitik. Udkast Fritidspolitik 2015 Udkast 1 Indhold Indhold...Side 2 Forord...Side 3 Vision 1: Fællesskab...Side 5 Vision 2: Aktivitet...Side 7 Vision 3: Frivillige...Side 11 Vision 4: Partnerskaber...Side 13 Vision

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Hvem er vi? Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe (LAG), der som lokal forening skaber udvikling i landdistrikterne

Læs mere

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Hvem er vi? Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe (LAG), der som lokal forening skaber udvikling i landdistrikterne

Læs mere

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle Navn Adresse By E-mail Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar til? Høringssvar - skriv eller kopier dit/jeres høringssvar ind her Vi vil

Læs mere

Godt liv på landet i fremtiden

Godt liv på landet i fremtiden Godt liv på landet i fremtiden Næstved kommune Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Budgetsamråd på Folkehjem. Tirsdag d. 26. august 2014

Budgetsamråd på Folkehjem. Tirsdag d. 26. august 2014 Budgetsamråd på Folkehjem Tirsdag d. 26. august 2014 Side 6 Side 9 Næste side: Muligheder, som menighedsrådene har Side 10 Udlændinge i sognene: Via www.menighedsraad.dk Til DAP (it-skrivebordet) Aabenraa

Læs mere

Politik for Inklusion og Medborgerskab 2013-2017

Politik for Inklusion og Medborgerskab 2013-2017 Politik for Inklusion og Medborgerskab 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 5 Fokus Medborgerskab... 6 Fokus Mangfoldighed... 7 Fokus Inklusion... 8 2 Vision: Vi vil styrke og fordre

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 25.000 indbyggere, og flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland, og har en veludviklet

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Landdistriktspolitik for Assens Kommune. 2. udkast

Landdistriktspolitik for Assens Kommune. 2. udkast Landdistriktspolitik for Assens Kommune 2. udkast Vision Virkeliggøre borgernes drøm om et harmonisk og aktivt liv på landet, omgivet af natur, plads, stilhed og mennesker der tager ansvar for hinanden

Læs mere

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Indledning: Vores afholdte skolechef gennem 12 år har valgt at gå på pension. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse 1. april 2015

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

LAG Struer beretning 2011

LAG Struer beretning 2011 LAG Struer beretning 2011 a. Overordnet redegørelse for aktionsgruppens og bestyrelsens virke i det foregående år med hensyn til udviklingsstrategien, inddragelse af det lokale liv/offentlige myndigheder

Læs mere

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Baggrund Integrationspolitikken skal være med til at understøtte Jammerbugt Kommunes overordnede vision

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Langeland - et godt liv i et yderområde Dansk Byplan Laboratorium 4. oktober 2012 Delmøde D

Langeland - et godt liv i et yderområde Dansk Byplan Laboratorium 4. oktober 2012 Delmøde D Langeland - et godt liv i et yderområde Dansk Byplan Laboratorium 4. oktober 2012 Delmøde D Borgmester Bjarne Nielsen Langeland Kommune bn@langelandkommune.dk Befolkning og befolkningsudvikling Største

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Notat vedr. Dagtilbudsordninger for 0-2 års området Dagplejen Vuggestuer/småbørn Privatinstitutioner Private pasningsordninger

Notat vedr. Dagtilbudsordninger for 0-2 års området Dagplejen Vuggestuer/småbørn Privatinstitutioner Private pasningsordninger Dagtilbud Dato: 26-08-2015 Sagsnr.: 15/23193 Dok.løbenr.: 220883/15 Notat vedr. Dagtilbudsordninger for 0-2 års området Dagplejen Vuggestuer/småbørn Privatinstitutioner Private pasningsordninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fællesskab giver nærmiljøet værdi. Det gode seniorliv i Landsbyen 10.11.14 - Steen Hjorth, Kerteminde Landsbyråd

Fællesskab giver nærmiljøet værdi. Det gode seniorliv i Landsbyen 10.11.14 - Steen Hjorth, Kerteminde Landsbyråd Fællesskab giver nærmiljøet værdi Steen Hjorth 60 år tilfreds efterlønner Bl.a formand for Mesinge Sogns Lokalråd og Kerteminde Landsbyråd Bor i Midskov på Hindsholm, Kerteminde Kommune Fællesskab giver

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Rebild Kommune frem mod 2040. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Rebild Kommune frem mod 2040. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Rebild Kommune frem mod 2040 Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Rebild kommune i dag Det er en landkommune, og vi kender et par byer i kommunen, men kan ikke udpege kommunegrænserne

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Indhold Hvorfor denne publikation? INDLEDNING Hvorfor denne publikation?... 2 Indledning...

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Det brændende spørgsmål Det bynære landdistrikts centrale karakteristika FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i det bynære landdistrikt? Definition af det

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016 LOKALT ENGAGEMENT DE TRE ER FOR UDVIKLINGEN I SEKRETARIATET 2016 VÆKST I FYSISK SOCIAL Odense Byråds otte politiske mål for Vollsmoses fremtid fra byrådsbeslutning den 12.12.2012: Vollsmose skal gå fra

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Politik for seniorliv

Politik for seniorliv Politik for seniorliv Hvorfor en politik for seniorliv? I løbet af de næste 10 år møder Aalborg Kommune væsentlige udfordringer på ældreområdet blandt andet i form af en ændret alderssammensætning i befolkningen.

Læs mere

Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien

Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien Samlet af Trekantområdet Danmark sekretariatet. Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien Afsender Resumé Bemærkninger Vejle Amts Historiske Samfund (Billund og Vejle) Historisk Samfund bakker

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Når geografien er udfordringen

Når geografien er udfordringen Når geografien er udfordringen Sophie Dige Iversen Studerende på landinspektøruddannelsens 9. semester, Land Management, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet. I erkendelse af, at der er områder

Læs mere

Principprogram Kommunalvalget 2013. Ikast - Brande. Politik handler om mennesker Alle mennesker

Principprogram Kommunalvalget 2013. Ikast - Brande. Politik handler om mennesker Alle mennesker Principprogram Kommunalvalget 2013 Ikast - Brande Politik handler om mennesker Alle mennesker Ikast - Brande Politik handler om mennesker De socialdemokratiske kandidater er hver for sig forskellige, men

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Nr. 01 den 27. maj 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

Aabenraa Kommunes. Kultur- og Fritidspolitik

Aabenraa Kommunes. Kultur- og Fritidspolitik Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2013-2016 Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik blev fra starten døbt Makreller der spræller, fordi vi har et livligt og aktivt kultur- og fritidsliv,

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere