Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING"

Transkript

1 VILLAFORSIKRING

2

3 Pkt side A Dækningsomfang 1 1 Hvem er dækket af forsikringen 1 2 Hvad er omfattet af forsikringen 1 B Brandforsikring 1 3 Hvilke skader er omfattet af forsikringen 1 C Anden Bygningsbeskadigelse 2 4 Hvilke skader er omfattet af forsikringen 2 D Svampe- og insektforsikring 3 5 Dækning 3 E Skadedyrsforsikring 3 6 Dækning 3 F Erstatningsopgørelse for Brand (B), Anden Bygningsbeskadigelse 4 (C), Svamp- og insektforsik- ring (D) og Skadedyrsforsikring (E) 7 Nyværdi 4 8 Dagsværdi 5 9 Erstatningens udbetaling 5 10 Huslejetab/genhusning 5 G Udvidet rørskadeforsikring 6 11 Rørskadeforsikring med nygaranti 6 12 Erstatningens fastsættelse 6 13 Rørskadeforsikring uden nygaranti 6 14 Stikledningsforsikring 6 H Fællesvilkår for Anden Bygningsbeskadigelse 6 (C), Svamp- og Insektforsikring (D) og Skadedyrsforsikring (E) 15 Forsikringen dækker ikke 6 I Fællesvilkår 7 16 Eftersyn 7 17 Når skaden sker 7 18 Udbedring af skaden 7 19 Forsikring i andet selskab 7 20 Almindelige undtagelser 7 21 Nedsættelse af erstatningen eller ingen erstatning 7 22 Flytning og risikoforandring 7 23 Præmiens betaling 8 24 Fornyelse og opsigelse 8 25 Minimumsbetingelser for bygningsbrandforsikring 8 26 Indeksregulering 8 27 Bygninger under opførelse/ombygning 8 28 Fortrydelsesret 8 29 Ankenævnet 8

4

5 A Dækningsomfang 1 Hvem er dækket af forsikringen 1.1 Sikrede er forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede. 1.2 Sikret under husejeransvarsforsikringen er tillige den ved ejendommens pasning beskæftigede medhjælp... 2 Hvad er omfattet af forsikringen 2.1 Forsikringen omfatter uden yderligere angivelse på policen : a. Bygninger beliggende på forsikringsstedet inkl. fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinjen eller under kældergulv. Nedgravede anlæg er med-forsikret i det omfang, de er beliggende under bygningen, dog maksimalt 1 meter fra et lodret plan langs ydersiden af bygningens mur. Bygningen, herunder terrasser og udestuer, der ikke er opført på muret eller støbt sokkel er alene omfattet af brandforsikringen. b. Følgende såfremt det ejes af forsikringstageren og hører til de bygninger, der er nævnt under pkt. A: 1 Faste elinstallationer, herunder: a) stikledninger og hovedtavler, b) lysinstallationer, herunder faste armaturer, men ikke lysreklamer, lysskilte og lyskilder som f.eks.pærer og lysstofrør. c) kraftinstallationer frem til styretavle eller motorværn, hvis der ikke er styretavle. (Styretavle og motorvværn er ikke omfattet. Ligeledes er sikringer ikke omfattet. Dog dækkessautomat-sikringer.) 2 Faste bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig karakter, herunder: a) gas- og vandinstallationer, b) rumtemperatur- og rumventilationsanlæg, c) glas, ruder af andet materiale og kumme d) hårde hvidevarer, herunder regnes bl.a. køleskabe, frysere, komfurer, kogeplader, ovne, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, tørretumblere, elradiatorer samt vandvarmere. 3 Gulvbelægning, herunder tæpper, der enten er limet fast til et underlag eller lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv. 4 Anlæg til brandsikring af bygningen eller afsnit af denne. 5 Grundvandspumper og muret hegn, tårn og facadeure. 6 Vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygningen, kun for deres håndværksmæssige værdi - dog maximalt med indtil kr.,(indeksreguleret basisår 1999) 7 På brandforsikringen dækkes tillige haveanlæg og gårdbelægninger, såfremt forsikringstageren ikke kan kræve udgifterne til reetablering dækket af det offentlige. For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning, det vil for buske og træer sige ikke over 4 år gamle planter. Udgifterne til en sådan reetablering godtgøres med indtil kr., (indeksreguleret - basisår 1999). Erstatningen bortfalder, såfremt reetablering ikke finder sted. Disse anlæg er ligeledes dækket mod skader som følge af anden på denne forsikring dækningsberettiget skade. 8 På brand- og stormskadeforsikringen dækkes følgende genstande. a) Udendørslamper, som ikke er monteret på bygningen. b) Antenner af enhver art. c) Flagstænger og vejrhaner, d) Stakitter og raftehegn af enhver art. e) Drivhuse - (drivhusglas er alene omfattet af brandforsikringen). 2.2 Såfremt de forannævnte genstande og tilbehør repræsenterer en usædvanlig høj værdi, skal de dog være angivet på policen for at være medforsikret. B Brandforsikring 3 Hvilke skader er omfattet af forsikringen 3.1 Brand Brand d.v.s. ild (flammer), der er ude af kontrol udenfor almindeligt ildsted f.eks. pejs. Forsikringen gælder dog ikke svidning, forkulning, overophedning eller smeltning f.eks. på grund af gløder fra tobaksrygning, pejs eller andet Lynnedslag d.v.s. hvor der på forsikringsstedet kan påvises skade på bygningsdel eller løsøre, og denne skade er en direkte følge af elektrisk varme- eller kraftpåvirkning i forbindelse med lynstrømmens afledning til jord Eksplosion, hvorved forstås en hurtig forløbende kemisk proces, hvorved der under varmeudvikling dannes luftformige produkter, som indtager et meget stort rumfang i forhold til det oprindelige rumfang Sprængning af flasker med komprimeret luft, når sprængningen sker ved en pludselig udligning af forskelligt tryk i og udenfor beholderen Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning Slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse en brand eller ved at genstandene bortkommer under branden ved tyveri eller på anden måde. Nedstyrtning af fly eller ting fra fly, men ikke skade forårsaget af medførte sprængstoffer. 1

6 C Skader opstået ved kortslutning og/eller andre rent elektriske fænomener på medforsikrede maskiner, apparater eller fast elinstallation. Forsikringen dækker dog ikke skader, der skyldes slid, manglende vedligeholdelse eller mekanisk ødelæggelse, f.eks. lejer, elpærer, lysstofrør, sikringer og lignende. Anden bygningsbeskadigelse 4 Hvilke skader er omfattet af forsikringen 4.1 Stormskade Forsikringen dækker den skade, der forvoldes ved storm og skypumpe. Ved storm forstås mindst vindstyrke 8 eller en vindhastighed på mindst 17,2 meter pr. sekund. Forsikringen dækker dog ikke stormskade forårsaget af stormflod eller højvande fremkaldt af storm For skader nævnt under pkt gælder en selvrisiko på kr. (indeksreguleret, basis 1. april 1999) pr. skade ved: 1. Udendørslamper, som ikke er monteret på bygningen. 2. Antenner af enhver art. 3. Flagstænger og vejrhaner. 4. Stakitter og raftehegn af enhver art. 5. Drivhuse. Denne selvrisiko tillægges eventuelt frivillig selvrisiko Stormskade anses alene at foreligge hvor der kan påvises ydre skade på bygningen. Dette gælder dog ikke, såfremt det er en af de i pkt. 2.1.B.8 nævnte genstande der er skaderamt. 4.2 Vandskade Skade som forvoldes ved tilfældig udstrømning af vand eller olie fra sædvanlige rørinstallationer, olietanke, fyr, akvarier, samt beholdere med et rumindhold på 20 l eller derover. Dækning for udstrømmende vand eller olie samt vandskade, som følge af frostskade er betinget af, at vandog olierør er isoleret i overensstemmelse med gældende normer og god håndværkerskik Vandskade som følge af frostskade i uopvarmede rum er undtaget af forsikringen, medmindre det dokumenteres, at der er udfoldet alle rimelige anstrengelser for at holde rummene opvarmede. Vandskade som følge af frostskade i ejendomme, der ikke er i normal brug, herunder er ubeboede, er undtaget fra forsikringen Forsikringen dækker ikke: a. skade ved langsom udsivning af vand eller væske. b. skade forårsaget af indtrængende vand fra tagrender og nedløbsrør. c. skade ved opstigning af kloakvand jf. dog pkt d. skade forårsaget af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb samt opstigning af grundvand. e. skade forårsaget af nedbør eller smeltevand, som trænger gennem utætheder og åbninger, der ikke er umiddelbar følge af en dækningsberettiget skade på bygningerne. f. skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietanke, køle- og fryseanlæg, akvarier og svømmebassiner. g. skade som følge af tærede rørinstallationer Forsikringen dækker skader forvoldt af vand, der under voldsom tø- eller skybrud ikke kan få normalt afløb og derved oversvømmer forsikringsstedet. 4.3 Hærværk og indbrud Forsikringen dækker beskadigelse af genstande, som er angivet under pkt. 2.1 A og B med undtagelse af pkt. B 7 og 8, for indbrud, hvorved forstås tyveri begået ved indbrud i forsvarligt aflåst bygning. De samme genstande er dækket for hærværk, uanset om der er begået indbrud eller ej Hærværksskade forvoldt af personer med lovlig adgang til ejendommen er dog undtaget. 4.4 Rørskade Sprængningsskade på synlige rørinstallationer. Dækningen for frostskader er begrænset på samme måde som angivet under vandskade som følge af frostskade Rørinstallationer og radiatorer, der er skadet af rust og tæring, erstattes ikke Udgifter til optøning dækkes ikke. 4.5 Glas og kummer Forsikringen dækker brud på glas, der er monteret som en bygningsdel samt brud på fastmonterede håndvaske, badekar, bideter, w.c.-kummer og - cisterner Forsikringen dækker ikke: a. Brud, der ikke gør glasset eller saniteten ubrugelig, b. Brud på glas eller erstatningsmateriale herfor i erhvervslokaler eller drivhuse, c. Ridser, afspringning af splinter og fliser, d. Beskadigelse af emalje. e. Punktering af eller utætheder i sammensætning af termoruder. Forsikringen dækker ikke skade sket i forbindelse med ombygning eller reparation af de forsikrede genstande, deres rammer, indfatning eller murværk deromkring. 4.6 Forsikringen dækker skade, som følge af snetryk, såfremt tagkonstruktionen er korrekt dimensioneret, og der er foretaget alle rimelige forholdsregler for at bortrydde sneen. 2

7 4.7 Anden pludselig skade Pludselig udefra kommende skade, der ikke skyldes fejl ved bygningen, dens opførelse eller tilstand dækkes. Det er en betingelse, at både skadens årsag og skadens virkning er pludselig. Det er ligeledes en betingelse, at skadens årsag ikke er en af de tidligere nævnte dækninger eller undtagelser Sætningsskader er ikke omfattet af forsikringen. Skader, der udvikler sig over et tidsrum, er således ikke omfattet af forsikringen Påregnelige skader Sådanne beskadigelser af en ejendom og dennes installation, som forekommer ved slid og almindelig brug som ridser, skrammer, tilsmudsning og lign. er ikke dækket af forsikringen. 4.8 Husejeransvar Forsikringen dækker indtil 5 mill. kr. for personskade og 2 mill. kr. ved tingskade ved en begivenhed. Udover forsikringssummen dækkes omkostninger, som med selskabets billigelse pådrages ved erstatningsspørgsmålets afgørelse samt renter af erstatningsbeløb, henhørende under forsikringen Forsikringen dækker det erstatningsansvar, sikrede efter dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold, pådrager sig ved beskadigelse af personer eller ting, når det til erstatning forpligtende forhold finder sted i forsikringstiden og vedrører ejendommen og dens pasning Forsikringen dækker ikke ansvar: a. der ifaldes ved udøvelse af en i eller på ejendommen dreven virksomhed. b. for skade på ting, som sikrede eller de sammen med sikrede boende familiemedlemmer ejer, har til lån, leje, opbevaring, har sat sig i besiddelse af eller har i varetægt af anden grund. c. for forurening af luft, jordbund eller vand samt derved forvoldt skade på ting, - dog dækkes sådant ansvar, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved pludseligt uheld, der ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende forskrifter. d. for skade forvoldt ved benyttelse af motordrevet køretøj, bortset fra motorredskaber under 5 HK, når lovpligtig ansvarsforsikring ikke er eller skulle være tegnet. 4.9 Retshjælpsdækning Forsikringen dækker omkostninger med indtil kr. i forbindelse med visse civile retstvister, hvor sikrede er part i sin egenskab af ejer af den forsikrede ejendom. Der gælder en selvrisiko på D 10 % (dog mindst kr.) af de erstatningsberettigede omkostninger. Specificerede vilkår kan rekvireres hos selskabet. Svampe- og insektforsikring 5 Dækning 5.1 Såfremt det fremgår af policen dækker forsikringen udgifter til reparation af bygningsskader, som er forårsaget af træ- og murødelæggende svampe og insekter, når angrebet er konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. Såfremt forsikringen overgår til andet selskab, ophører selskabets forpligtigelser - for ikke anmeldte skader - straks ved overgangen. 5.2 Svampeforsikring Forudsætningerne for at få erstatning er: a. at den angrebne bygningsdel skal vise tegn på væsentlig hurtigere nedbrydning end under normale omstændigheder. b. at skaden ikke skyldes undladt, mangelfuld eller forkert vedligeholdelse. c. at skaden ikke skyldes fejl, som forsikringstager har eller burde have kendskab til. Det kan være fejl i materialer, konstruktion eller udførelse eller fejlindgreb, f.eks. lukning af ventilationsåbninger Forsikringen omfatter ikke: a. skade forårsaget af råd. b. svampeskade på bygninger - herunder garager, carporte, skure, lysthuse m.v. - der ikke er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke. c. svampeskade på åbne trækonstruktioner, som er udsat for vejr og vind som f.eks. verandaer, terrasser, altaner, svalegange, plankeværker, svømmebassiner og stakitter eller lignende. d. svampeskade på trægulv i kældre og træværk på kældervægge. e. skader forårsaget af borebiller. f. angreb, der kun har indvirkning på det angrebnes udseende. 5.3 Skader, som har udviklet sig over et længere tidsrum, kommer ind under almindelig nedbrydning og omfattes ikke af forsikringen. E Skadedyrsforsikring 6 Dækning 6.1 Såfremt det fremgår af policen dækker forsikringen fysisk skade på det forsikrede forvoldt af skadedyr. 6.2 Forsikringen omfatter ikke skade, der er eller kunne være dækket af svampe- og insektforsikringen (pkt. D) eller den udvidede rørskadeforsikring (pkt. G) samt skader, som er undtaget under disse punkter eller på forsikringen iøvrigt. 6.3 Forsikringen omfatter ikke indirekte tab, herunder tab i form af øget forbrug af energi, som følge af skade. Dog dækkes tab i form af huslejetab m.v. på de samme vilkår som er beskrevet under pkt. F 10, hvis sikrede må flytte ud af den forsikrede bygning, som følge af en skade, der dækkes på denne forsikring. 3

8 6.4 Det er en forudsætning for forsikringen, at sikrede straks indgiver anmeldelse til selskabet og til offentlige myndigheder, hvor dette er foreskrevet. Det er videre en forudsætning, at sikrede giver selskabet adgang til hos offentlige selskaber at indhente alle oplysninger om nuværende og tidligere angreb af skadedyr på ejendommen. 6.5 En skade, som skyldes skadedyr, opgøres i henhold til pkt. F. Dog gælder for skader i taget og/eller tagetagen, at disse opgøres til dagsværdi uden lovliggørelsesdækning. Erstatningen kan ikke overstige kr. pr. skadesbegivenhed. 6.6 For skader, som er dækket af skadedyrsforsikringen, gælder en selvrisiko på kr. pr. skadesbegivenhed. F Erstatningsopgørelsen for Brand (pkt.b), Anden Bygningsbeskadigelse (pkt. C), Svampe- og insekt (pkt. D) og Skadedyr (pkt. E) Forsikringen er indtegnet til en af følgende forsikringsformer, der fremgår af policen: 7 Nyværdi 7.1 Ved denne forsikringsform opgøres skaden til det beløb, som efter priserne på skadestidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme bygge-måde, på samme sted og til samme anvendelse. Indeholder policen flere positioner eller afsnit, behandles hver af disse som en selvstændig forsikring. Ved prisfastsættelse kan der ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end i de skaderamte bygninger og højst priser for byggemateriale og byggemetoder der er gængse på skadestidspunktet. 7.2 Såfremt det skaderamte på grund af manglende vedligeholdelse, slid og ælde er værdiforringet mere end 30% i forhold til nyværdi. fastsættes erstatningen under hensyn til sådan værdiforringelse. Erstatningen kan ikke overstige det beskadigedes dagsværdi umiddelbart før skaden. 7.3 Beskadigelse af kosmetisk art, samt farveforskelle mellem beskadigede genstande og de resterende, erstattes ikke. 7.4 For bygninger, der henligger forladt, fastsættes erstatningen med fradrag for såvel værdiforringelse på grund af slid og ælde, som for nedsat anvendelighed. 7.5 For bygninger, som forud for skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstatningen til materialeværdien med fradrag af nedrivningsomkostningerne. - Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, ydes en passende erstatning for afsavn. Den samlede erstatning kan ikke overstige det beløb, som erstatningen ville andrage, hvis den var opgjort efter ovennævnte pkt Kortslutning/elskader Ved skade på hårde hvidevarer, se nærmere pkt. 2.1.b.2.d, fradrages efter 2 år 10% pr. år af den pågældende genstands genanskaffelsesværd i som ny: 0-2 år erstattes som ny 2-3 år erstattes med 90% 3-4 år erstattes med 80% osv. således at erstatningen helt bortfalder efter det 1 1. år. Tilsvarende afskrivningsregler gælder ved reparation. 7.7 Prisstigninger Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted indenfor en normal byggeperiode regnet fra skadestidspunktet. Aftale om byggeperiodens forventede længde træffes i forbindelse med skadens opgørelse. Tillægget for prisstigninger kan max. udgøre en procentdel af erstatningen svarende til halvdelen af den procentvise stigning i byggeomkostningsindekset i den fastsatte byggeperiode Erstatningen bortfalder såfremt genopførelse af tilsvarende bygninger ikke finder sted. 7.8 Lovliggørelse Forsikringen dækker forøgede byggeudgifter, som efter en forsikringsbegivenhed, ved istandsættelse eller genopførelse, påføres forsikringstageren til opfyldelse af krav, som stilles af bygningsmyndigheder i kraft af byggelovgivningen Erstatningen beregnes til de udgifter af ovennævnte art - regnet efter priserne på skadestidspunktet - der vil medgå til istandsættelse eller genopførelse i samme skikkelse og på nøjagtig samme sted Forsikringssummen for dækningen udgør 10% af bygningens nyværdi, max kr. (indeksreguleret basis 1. april 1999), og erstatningen kan i intet tilfælde overstige den således regulerede forsikringssum Det er en forudsætning: a. at udgifterne vedrører de dele af bygningen, for hvilke der ydes erstatning, b. at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås. c. at bygningens værdiforringelse på grund af slid og ælde ikke overstiger 30% i forhold til nyværdi, og d. at istandsættelse eller genopførelse finder sted Dækningen omfatter ikke: a. udgifter, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, og b. udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne have været forlangt inden forsikringsbegivenheden. 7.9 Anvendelige rester/restværdi I forbindelse med en af forsikringen omfattet skade på en bygning kan forsikringstager vælge at få ud- 4

9 betalt erstatning for værdien af anvendelige/skaderamte rester under forudsætning af: a. at den pågældende bygning er skadet mindst 50%. b. at resterne fra denne bygning nedrives inden 2 år fra skadens dato. c. at såvel den egentlige skadeerstatning som restværdierstatningen i fuldt omfang anvendes til bygningens genopførelse, medmindre dette hindres af myndighedskrav, der er stillet før skadestidspunktet og dispensation ikke har kunnet opnås. d. at det skaderamte ikke må være forringet med mere end 30% på grund af slid og ælde jf e. resternes værdi til anden anvendelse fratrækkes erstatningen Restværdi (erstatningen opgøres efter samme regler som den egentlige skadeerstatning, men kan aldrig overstige 50% af den pågældende bygningserstatningsberegningsgrundlag Endvidere erstattes nødvendige omkostninger til nedrivning og bortkørsel af anvendelige rester. Værdien af materialer, der frigøres ved nedrivningen, skal fradrages de samlede bruttoomkostninger Oprydningsomkostninger Selskabet erstatter efter en af forsikringen dæknings-berettiget tingsskade nødvendige udgifter til oprydning, hvorved forstås fjernelse af rester, der ikke er vurderet til genanvendelse. Herudover dækkes: 7.11 Jordskadedækning Forsikringen dækker med et beløb på indtil kr. dog max kr. pr. m 3. a. udgifter til oprydning, opgravning, deponering, fjernelse og destruktion af jord, søer, damme, vandreservoirer og lign. ejet/lejet af forsikringstageren og beroende på forsikringsstedet. b. udgifter til reetablering af det under pkt. a nævnte materiale samt c. nødvendige omkostninger til fastlæggelse af den dækningsberettigede skades omfang Dækningen er dog betinget af, at offentlige myndigheder i kraft af gældende lovgivning stiller eller kan stille krav om oprydning m.v., og at denne er nødvendiggjort af en i øvrigt dækningsberettiget skade under nærværende forsikringssted Forsikringen dækker ikke: a. udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden forsikringsbegivenheden. b. erstatning for krav der anmeldes mere end 6 måneder efter den forsikringsbegivenhed, der har nødvendiggjort de ovenfor anførte foranstaltninger, selv om de skadelige virkninger af forsikringsbegivenheden først kunne konstateres senere Omkostninger til afværgelse af fare Forsikringen omfatter endvidere rimelige foranstaltninger, der foretages for at afværge en umiddelbar truende eller begrænse en allerede indtruffet dækningsberettiget skade Omkostninger til teknisk bistand Forsikringen omfatter nødvendige omkostninger i forbindelse med det beskadigedes reetablering til teknisk bistand, tegninger og tilsyn under byggeriet. Erstatningen herfor kan kun udbetales på grundlag af faktura fra den berettigede og kan maksimalt udgøre 5% af erstatningssummen. 8 Dagsværdi 8.1 Skaden opgøres som under nyværdi, alene med den ændring, at der foretages fradrag for slid, ælde og nedsat anvendelighed. 9 Erstatningens udbetaling 9.1 Erstatning til genoprettelse: Erstatningen udbetales, når reetablering af det beskadigede har fundet sted. Hvis der i forbindelse med reetablering er udarbejdet en af selskabet godkendt rateplan, udbetales erstatningen i overensstemmelse hermed, når det overfor selskabet dokumenteres, at betingelserne for udbetaling er opfyldt. 9.2 Erstatning til fri rådighed: Såfremt erstatningen ikke anvendes til reetablering af det beskadigede foretages foruden fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde også fradrag for nedsat anvendelighed. Erstatningen kan ikke overstige bygningens dagsværdi umiddelbart før skaden. Udbetaling af erstatningen forudsætter samtykke fra de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. 10 Huslejetab/genhusning 10.1 Såfremt den forsikrede ejendom (lejlighed) bliver ubeboelig på grund af en af denne forsikring dækket skade ydes erstatning for huslejetab efter følgende regler: 1. ejendomme (lejligheder), der beboes af ejeren: Forsikringen omfatter omkostninger til ud- og indflytning, eventuel nødvendig opmagasinering af indbogenstande, samt rimelige huslejeudgifter i indtil 1 måned efter skadens udbedring, dog maksimalt 12 måneder efter skadedatoen. Et i forbindelse med genhusningen betalt depositum tilfalder selskabet ved tilbageflytning. 2. Udlejede ejendomme: Forsikringen omfatter sikredes mistede huslejeindtægter med fradrag for sparede udgifter. Erstatningen beregnes på grundlag af den på skadedagen gældende lejekontrakt, og ydes maksimalt indtil 1 måned efter skadens udbedring, dog maksimalt 12 måneder fra skadedatoen Repareres eller genopføres den beskadigede bygning i en anden skikkelse end tidligere, ydes erstatning kun for det tidsrum, der ville være med- 5

10 gået til at sætte bygningen i samme stand som før skaden Sikrede har pligt til at medvirke til, at skaden udbedres hurtigst muligt. Skyldes en indtruffen forsinkelse forhold, sikrede har indflydelse på, ydes ikke erstatning for derved forøgede merudgifter eller huslejetab. G Udvidet rørskadeforsikring 11 Rørskadeforsikring med nygaranti 11.1 Såfremt det fremgår af policen dækker forsikringen de usynlige vand-, varme- og afløbsledninger, der findes i de af ejendommens bygninger, der er opført på eller støbt sokkel. Ved usynlige rør forstås rør, der er indstøbt i eller skjult under gulv, i vægge, i kanaler eller krybekæl-dre, skunkrum og lignende permanent lukkede rum. Stikledninger til vand-,varme-, gas-, olie- og afløbs-installationer samt tv-kabler fra hovedledning i vej og ind til nærmeste bygning er omfattet, såfremt husejeren har ansvaret for ledningen. Endvidere dækker forsikringen varmtvandsbeholdere, uanset hvorledes disse er anbragt. Såfremt varmt-vandsbeholderen er indbygget, eks. i en kedel, er alene varmtvandsbeholderen omfattet af forsikringen Forsikringen dækker skader, der er konstateret i forsikringstiden og indtil 1 måned efter forsikringens ophør. Såfremt forsikringen overgår til et andet selskab, ophører selskabets forpligtelser - for ikke anmeldte skader - straks ved overgangen Tillægsforsikringen dækker alle reparationer af utætheder i de under pkt nævnte rørsystemer. Endvidere dækkes de bygningsbeskadigelser, der er en følge af disse reparationer. Forsikringen dækker ikke skader, som er opstået (konstateret) inden tillægsfor-sikringens tegning l ubeboede (uopvarmede) rum er det en betingelse for tillægsforsikringens dækning, at vandtilførselen er lukket samt at rør og anlæg er tømt for vand. 12 Erstatningens fastsættelse 12.1 Erstatningen fastsættes på grundlag af nyværdien og udgør det beløb, det uden unødig forsinkelse vil koste at reparere det beskadigede med samme byggemåde og på samme sted. For så vidt angår gulvbelægninger kan dog foretages fradrag i medfør af punkt 7.2. Erstatningen kan i intet tilfælde baseres på dyrere byggematerialer end de beskadigede, eller på byggematerialer og byggemetoder, der ikke er gængse på skadestidspunktet Omkostninger til fejlfinding er ikke dækket, medmindre der foreligger en dækningsberettiget skade, eller omkostningerne er afholdt efter godkendelse fra selskabet Beskadigelse af kosmetisk art, samt farveforskelle mellem beskadigede genstande og de resterende, erstattes ikke Såfremt sikrede på skadestidspunktet havde etableret en af selskabet godkendt alarm for vandspild, dækkes tillige det af skaden forårsagede tab, herunder tab i form af offentlige afgifter, som følge af merforbrug af vand Ved varmtvandsbeholdere nedsættes erstatningen med 10% af genanskaffelsesprisen pr. år udover 2 år efter beholderens anskaffelse som ny Såfremt det beskadigede ikke reetableres, foretages i erstatningen fradrag for slid og ælde. Erstatningen kan i sådanne tilfælde max. udgøre omkostningerne til etablering af en alternativ rørinstallation. 13 Rørskadeforsikring uden nygaranti 13.1 Forsikringen dækker, såfremt det fremgår af policen, at denne dækning er tegnet på de samme vilkår som beskrevet under pkt. 11 og 12 med undtagelse af pkt Selskabet er berettiget til at foretage fradrag i erstatningen efter de regler, der fremgår af pkt Dette gælder for såvel selve rørskaden som følgeskaden på bygningen. Fradraget kan maksimalt udgøre kr. (indeksreguleret basis 1. april 1999). 14 Stikledningsforsikring 14.1 Såfremt det fremgår af policen at denne dækning er tegnet dækker forsikringen alene stikledninger og varmtvandsbeholdere, som angivet i pkt og 4. afsnit. H Forsikringen dækker efter samme princip som angivet i pkt. 12, medmindre andet fremgår af policen. Fællesvilkår for Anden Bygningsbeskadigelse (pkt. C), Svampe-og insekt- (pkt. D) og Skadedyrsforsikring (pkt. E) 15 Forsikringen dækker ikke 15.1 Skader der skyldes: a. fejlkonstruktion. b. materialefejl ved anvendte bygningsdele, c. håndværksmæssige fejl eller d. manglende vedligeholdelse Omkostninger til konstatering af skader, medmindre der efterfølgende viser sig en dækningsberettiget skade, eller omkostningerne er afholdt efter aftale med selskabet Skader forvoldt af hunde. 6

11 I Fællesvilkår 16 Eftersyn 16.1 Selskabet har ret til at lade foretage eftersyn af forsikringsstedet eller af de forsikrede genstande. 17 Når skaden sker Når skaden indtræffer, er følgende en betingelse for selskabets erstatningspligt: 17.1 Sikrede skal efter bedste evne bestræbe sig på at begrænse skadens omfang og drage omsorg for, at de forsikrede genstande beskyttes mod videre skade. Selskabet har ligeledes ret til at foretage skadebegrænsende foranstaltninger Sikrede skal straks anmelde skaden til selskabet, så selskabet har mulighed for at bistå med råd og vejledning Sikrede skal snarest muligt levere selskabet en fortegnelse over de skaderamte genstande, samt hvis selskabet forlanger det, en fortegnelse over ikke skaderamte genstande For indbrud-, ran-, røveri- og simpelt tyveriskaders vedkommende, skal anmeldelsen om skaden ske til det stedlige politi senest 24 timer efter, at skaden er kommet til sikredes kendskab. Forsømmes dette, dækker forsikringen ikke tab, der kan antages foranlediget herved. 18 Udbedring af skaden 18.1 Udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse af forsikrede genstande må ikke finde sted, før selskabet har givet sit samtykke hertil. 19 Forsikring i andet selskab 19.1 I det omfang, der er tegnet speciel forsikring for en interesse, der i øvrigt måtte være omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse Fremgår det af en eventuel anden forsikringsaftale, som dækker samme farer, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen udredes forholdsmæssigt af selskaberne. 20 Almindelige undtagelser 20.1 Undtaget fra forsikring er skader eller ansvar for skader, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af krig eller krigslignende forhold, oprør, borgerlige uroligheder, stormflod, jordskælv og andre naturkatastrofer samt skade, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller fredstid Skade som forårsages af kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinske eller videnskabelige formål, erstattes dog, såfremt anvendelsen er forskriftsmæssigt og ikke står i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 21 Nedsættelse af erstatningen eller ingen erstatning 21.1 Hvis den sikrede i væsentlig grad misligholder de ham ifølge vedtægter, policebetingelser eller særlige forbud påhvilende pligter og derved forvolder skade, vil retten til erstatning hel eller delvis fortabes Skade forårsaget med forsæt eller i selvforskyldt beruselse erstattes ikke Retten til erstatning vil ligeledes bortfalde, såfremt sikrede i forbindelse med skadesopgørelsen fremkommer med bevidst urigtige oplysninger jf. Forsikringsaftaleloven Er skade, uden at forsæt foreligger, forårsaget ved overtrædelse af straffe-, brand- og politilovgivningen, herunder stærkstrømsreglementet, eller i øvrigt ved uagtsomhed fra den forsikredes side, er selskabet berettiget til at nedsætte erstatningen Ovenstående bestemmelser gælder også, når den handling, der medfører afslag eller nedsættelse af erstatningen, skyldes den sikredes samlevende Har den forsikrede mistet retten til erstatning helt eller delvist, forbeholdes erstatningen for bygningsbrandforsik-ringens vedkommende dog de tinglyste rettighedshavere, for så vidt disse ikke på anden måde kan blive holdt skadesløse af ejerens øvrige formue. 22 Flytning og risikoforandring 22.1 Forsikringstageren skal straks anmelde til selskabet når: a. det bebyggede areal ved tilbygning overskrider det antal m 2 som fremgår af policen. b. hidtil kun en etage har været anvendt til opholdsrum (enkelt rum måske til erhverv) og der i kælder eller på loft indrettes sådanne rum. c. over halvdelen af villaen fremtidig benyttes til erhverv. d. hvis der på ejendommen installeres rør til udnyttelse af vedvarende energikilder, f.eks. sol-, jord-, varme- og varmepumpeanlæg. e. der i øvrigt ved de forsikrede bygninger eller den på forsikringsstedet stedfindende bedrift foretages nogen forandring i henseende til bygnings-måde, indretning eller anvendelse, som måtte medføre højere præmie end den der hidtil har været svaret af forsikringen, eller der med den forsikredes viden i de tilstødende (nabo) bygninger indrettes sådanne virksomheder, som væsentligt forøger brandfaren. f. hvis der på ejendommen etableres varmeforsyning ved stokerfyr eller halmfyr, g. den forsikrede ejendom skifter ejer Selskabet træffer herefter bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke betingelser forsikringen kan fortsætte Ved ejerskifte på fast ejendom, ophører forsikringen ved ejerskiftet. Skader der er konstateret inden for 14 dage efter ejerskifte er dog omfattet af forsikringen, medmindre anden tilsvarende forsikring er tegnet. 7

12 23 Præmiens betaling 23.1 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier til de anførte forfaldsdage. Påkrav om betaling sendes til eller afleveres på den betalingsadresse, som forsikringstageren har opgivet. Ændres betalingsadressen skal selskabet straks underrettes Forsikringstager betaler stempelafgift samt udgifterne ved indbetaling/opkrævning af præmien. Betales præmien ikke efter 1. påkrav, sender selskabet en skriftlig påmindelse om præmiebetalingen til forsikringstageren. Denne påmindelse vil bl.a. indeholde en opsigelse af forsikringen, såfremt præmien ikke betales inden 21 dage efter modtagelse af påmindelsen. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter udløbet af den i 1. påkrav angivne betalingsfrist. Betales beløbet ikke rettidigt, således af selskabet må erindre om betalingen, kan selskabet beregne et ekspeditionsgebyr, der opkræves sammen med næste præmie. Selskabet er berettiget til sammen med præmien - og udover denne - at opkræve et inkassogebyr. 24 Fornyelse og opsigelse 24.1 Forsikringen gælder, medmindre andet fremgår af policen, for 1 år ad gangen og fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller selskabet opsiger den skriftlig med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald Forsikringen kan ligeledes med 1 måneds varsel til den 1. i en måned skriftligt opsiges mod betaling af et gebyr på 50 kr. (pr ) pr. police. Hertil kommer et gebyr på 500 kr. (pr ) pr. police, såfremt forsikringen opsiges inden for det første forsikringsår Efter enhver anmeldt skade er såvel forsikringstageren som selskabet indtil 14 dage efter erstatningens betaling, eller efter afvisning af skaden, berettiget til skriftligt at ophæve forsikringen med 14 dages varsel En eventuel bygningsbrandforsikring kan dog ikke bringes til ophør, medmindre forsikringstageren dokumenterer, at forsikringen er overført til andet forsikringsselskab, således at de eventuelle rettighedshavere, der har tinglyst ret over ejendommen ikke får deres retsstilling forringet For bygninger, der ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, samt forladte bygninger kan forsikringen ophæves med øjeblikkelig virkning. I forhold til de i pkt omhandlede rettighedshavere ophører selskabets ansvar dog med 14 dages varsel. 25 Minimumsbetingelser for bygningsbrandforsikring 25.1 Selskabet kan ikke med retsvirkning fravige de ved bekendtgørelse godkendte minimumsbetingelser for bygningsbrandforsikring til ugunst for forsikringstageren og/eller de berettigede ifølge adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. 26 Indeksregulering 26.1 Præmien, de angivne summer og selvrisici, indeksreguleres hvert år, efter et for området relevant indeks Såfremt en selvrisiko eller dækningssum, bestemt af forsikringsbetingelserne, er indeksreguleret, fremgår det umiddelbart efter beløbet i bestemmelsen. 27 Bygninger under opførelse/ombygning 27.1 Bygninger er forsikret under opførelse/ombygning mod brand- eller stormskade, skade som følge af skypumpe og nedbørsskade i forbindelse hermed, såfremt dette er meddelt selskabet og således fremgår af policen. Det gælder i så fald udover nærværende forsikringsbetingel-ser følgende særlige betingelser: a. Kummer og glas er ikke omfattet af forsikringen, før disse er fastmonteret i bygningen, b. De forsikrede bygninger under opførelse - inkl. materialer beroende på byggepladsen og bestemt til umiddelbar indføjelse i bygningen - er dækket for deres fulde værdi (alene for brand og storm), c. Forsikringstageren har pligt til at underrette selskabet, når bygningen er færdig til at blive taget i brug, hvorefter præmieregulering finder sted. Den særlige dækning under opførelse gælder, til opførelsen/ombygningen er afsluttet, dog max. 12 måneder fra policens dato, medmindre anden aftale er truffet. 28 Fortrydelsesret 28.1 Forsikringen kan i henhold til Forsikringsaftaleloven 34i træde tilbage fra den indgåede forsikringsaftale ved skriftligt at meddele selskabet dette inden 14 dage efter modtagel-sen af police samt forsikringsbetingelser. 29 Ankenævnet 29.1 Selskabet er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring. Klager kan indgives til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf Særlig klageskema kan rekvireres hos Ankenævnet eller hos selskabet. 8

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING ERHVERVSBYGNING 0103-16.01.2006 1 Hvem er dækket af forsikringen... A HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 Bygningsbrandforsikringen... 3 Anden bygningsbeskadigelse... B BRANDFORSIKRING 4 Hvilke

Læs mere

DK-CAMP ERHVERVSBYGNING

DK-CAMP ERHVERVSBYGNING DK-CAMP ERHVERVSBYGNING 0103-16.01.2006 Sidenr. 1 Hvem er dækket af forsikringen... A HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 Bygningsbrandforsikringen... 3 Anden bygningsbeskadigelse... B BRANDFORSIKRING

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VERSION 10-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Villaforsikring Indhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P15 Betingelser 180610 Side A Dækningsomfang... 2 B Brandforsikring

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser SELVKØRENDE MASKINER 003-20.0.2006 Side nr. Forsikringens omfang... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Forsikringssum... Dækningsformer 4 Ansvarsforsikring... 5 Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser ANTENNEFORSIKRING 003-27.05.2004 Side nr. Hvor dækker forsikringen... A ANTENNEANSVAR 2 Hvem er dækket af ansvarsforsikringen... 3 Forsikringen dækker ansvar for... 4 Forsikringen dækker ikke ansvar for...

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug Betingelser nr. 503002 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring forurening - landbrug KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Stormskadeforsikring for byggeog/eller

Stormskadeforsikring for byggeog/eller Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4 FORSIKRINGSVILKÅR FOR MILJØFORSIKRING 6480-3 Side Kapitel 1 - Definitioner 2 1. Forsikringstager, forsikret virksomhed, de sikrede 2 2. Forurening og miljøskade 2 3. Forsikringsstedet 2 Kapitel 2 - Dækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring Forsikringsbetingelser Maskinkaskoforsikring 1. Forsikringen dækker 1.1 Forsikringen dækker på det i policen angivne forsikringssted. 1.2 Fremgår det af policen, at der er tegnet maskinkasko, dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser FRITIDSHUSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser FRITIDSHUSFORSIKRING FRITIDSHUSFORSIKRING Ændret pr. 0.05.00 Pkt. Tekst Side nr. A B 4 5 6 C 4 D E F G 4 5 6 8 9 Hvem er sikret Bygningsforsikring Hvilke genstande er forsikret Hvilke skader erstattes Skadesopgørelse ved bygningsforsikring

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Et par ord til indledning... 2 2. Prisen på forsikringen... 2 3. Selvrisiko - egenbetaling... 2 4. Brandskade... 2 5. Anden bygningsbeskadigelse... 3 6. Rørskadeforsikring med

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Parcelhus forsikring

Parcelhus forsikring Parcelhus forsikring Almindelige forsikringsbestemmelser Parcelhus forsikring. 1. Generelt 10. Nyværdiforsikring 11. Hvem dækkes af forsikringen 2. Bygningsbeskadigelse 20. Hvilke skader genstande er dækket

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen.

BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen. BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen. AFSNIT NR. HOVED- OG UNDERAFSNIT 1. Fællesbetingelser 1. 1.1 - Nyværdiforsikring.

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser LANDBRUGSEJENDOMME

Forsikringsbetingelser LANDBRUGSEJENDOMME LANDBRUGSEJENDOMME 0103-16.01.2006 Side nr. 1 Hvem er dækket af forsikringen... A HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 Bygningsbrandforsikringen... 3 Anden bygningsbeskadigelse... B BRANDFORSIKRING

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser BYGNING ERHVERV

Forsikringsbetingelser BYGNING ERHVERV Forsikringsbetingelser BYGNING ERHVERV VERSION 30-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bygning erhverv Indhold

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere