Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING"

Transkript

1 VILLAFORSIKRING

2

3 Pkt side A Dækningsomfang 1 1 Hvem er dækket af forsikringen 1 2 Hvad er omfattet af forsikringen 1 B Brandforsikring 1 3 Hvilke skader er omfattet af forsikringen 1 C Anden Bygningsbeskadigelse 2 4 Hvilke skader er omfattet af forsikringen 2 D Svampe- og insektforsikring 3 5 Dækning 3 E Skadedyrsforsikring 3 6 Dækning 3 F Erstatningsopgørelse for Brand (B), Anden Bygningsbeskadigelse 4 (C), Svamp- og insektforsik- ring (D) og Skadedyrsforsikring (E) 7 Nyværdi 4 8 Dagsværdi 5 9 Erstatningens udbetaling 5 10 Huslejetab/genhusning 5 G Udvidet rørskadeforsikring 6 11 Rørskadeforsikring med nygaranti 6 12 Erstatningens fastsættelse 6 13 Rørskadeforsikring uden nygaranti 6 14 Stikledningsforsikring 6 H Fællesvilkår for Anden Bygningsbeskadigelse 6 (C), Svamp- og Insektforsikring (D) og Skadedyrsforsikring (E) 15 Forsikringen dækker ikke 6 I Fællesvilkår 7 16 Eftersyn 7 17 Når skaden sker 7 18 Udbedring af skaden 7 19 Forsikring i andet selskab 7 20 Almindelige undtagelser 7 21 Nedsættelse af erstatningen eller ingen erstatning 7 22 Flytning og risikoforandring 7 23 Præmiens betaling 8 24 Fornyelse og opsigelse 8 25 Minimumsbetingelser for bygningsbrandforsikring 8 26 Indeksregulering 8 27 Bygninger under opførelse/ombygning 8 28 Fortrydelsesret 8 29 Ankenævnet 8

4

5 A Dækningsomfang 1 Hvem er dækket af forsikringen 1.1 Sikrede er forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede. 1.2 Sikret under husejeransvarsforsikringen er tillige den ved ejendommens pasning beskæftigede medhjælp... 2 Hvad er omfattet af forsikringen 2.1 Forsikringen omfatter uden yderligere angivelse på policen : a. Bygninger beliggende på forsikringsstedet inkl. fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinjen eller under kældergulv. Nedgravede anlæg er med-forsikret i det omfang, de er beliggende under bygningen, dog maksimalt 1 meter fra et lodret plan langs ydersiden af bygningens mur. Bygningen, herunder terrasser og udestuer, der ikke er opført på muret eller støbt sokkel er alene omfattet af brandforsikringen. b. Følgende såfremt det ejes af forsikringstageren og hører til de bygninger, der er nævnt under pkt. A: 1 Faste elinstallationer, herunder: a) stikledninger og hovedtavler, b) lysinstallationer, herunder faste armaturer, men ikke lysreklamer, lysskilte og lyskilder som f.eks.pærer og lysstofrør. c) kraftinstallationer frem til styretavle eller motorværn, hvis der ikke er styretavle. (Styretavle og motorvværn er ikke omfattet. Ligeledes er sikringer ikke omfattet. Dog dækkessautomat-sikringer.) 2 Faste bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig karakter, herunder: a) gas- og vandinstallationer, b) rumtemperatur- og rumventilationsanlæg, c) glas, ruder af andet materiale og kumme d) hårde hvidevarer, herunder regnes bl.a. køleskabe, frysere, komfurer, kogeplader, ovne, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, tørretumblere, elradiatorer samt vandvarmere. 3 Gulvbelægning, herunder tæpper, der enten er limet fast til et underlag eller lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv. 4 Anlæg til brandsikring af bygningen eller afsnit af denne. 5 Grundvandspumper og muret hegn, tårn og facadeure. 6 Vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygningen, kun for deres håndværksmæssige værdi - dog maximalt med indtil kr.,(indeksreguleret basisår 1999) 7 På brandforsikringen dækkes tillige haveanlæg og gårdbelægninger, såfremt forsikringstageren ikke kan kræve udgifterne til reetablering dækket af det offentlige. For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning, det vil for buske og træer sige ikke over 4 år gamle planter. Udgifterne til en sådan reetablering godtgøres med indtil kr., (indeksreguleret - basisår 1999). Erstatningen bortfalder, såfremt reetablering ikke finder sted. Disse anlæg er ligeledes dækket mod skader som følge af anden på denne forsikring dækningsberettiget skade. 8 På brand- og stormskadeforsikringen dækkes følgende genstande. a) Udendørslamper, som ikke er monteret på bygningen. b) Antenner af enhver art. c) Flagstænger og vejrhaner, d) Stakitter og raftehegn af enhver art. e) Drivhuse - (drivhusglas er alene omfattet af brandforsikringen). 2.2 Såfremt de forannævnte genstande og tilbehør repræsenterer en usædvanlig høj værdi, skal de dog være angivet på policen for at være medforsikret. B Brandforsikring 3 Hvilke skader er omfattet af forsikringen 3.1 Brand Brand d.v.s. ild (flammer), der er ude af kontrol udenfor almindeligt ildsted f.eks. pejs. Forsikringen gælder dog ikke svidning, forkulning, overophedning eller smeltning f.eks. på grund af gløder fra tobaksrygning, pejs eller andet Lynnedslag d.v.s. hvor der på forsikringsstedet kan påvises skade på bygningsdel eller løsøre, og denne skade er en direkte følge af elektrisk varme- eller kraftpåvirkning i forbindelse med lynstrømmens afledning til jord Eksplosion, hvorved forstås en hurtig forløbende kemisk proces, hvorved der under varmeudvikling dannes luftformige produkter, som indtager et meget stort rumfang i forhold til det oprindelige rumfang Sprængning af flasker med komprimeret luft, når sprængningen sker ved en pludselig udligning af forskelligt tryk i og udenfor beholderen Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning Slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse en brand eller ved at genstandene bortkommer under branden ved tyveri eller på anden måde. Nedstyrtning af fly eller ting fra fly, men ikke skade forårsaget af medførte sprængstoffer. 1

6 C Skader opstået ved kortslutning og/eller andre rent elektriske fænomener på medforsikrede maskiner, apparater eller fast elinstallation. Forsikringen dækker dog ikke skader, der skyldes slid, manglende vedligeholdelse eller mekanisk ødelæggelse, f.eks. lejer, elpærer, lysstofrør, sikringer og lignende. Anden bygningsbeskadigelse 4 Hvilke skader er omfattet af forsikringen 4.1 Stormskade Forsikringen dækker den skade, der forvoldes ved storm og skypumpe. Ved storm forstås mindst vindstyrke 8 eller en vindhastighed på mindst 17,2 meter pr. sekund. Forsikringen dækker dog ikke stormskade forårsaget af stormflod eller højvande fremkaldt af storm For skader nævnt under pkt gælder en selvrisiko på kr. (indeksreguleret, basis 1. april 1999) pr. skade ved: 1. Udendørslamper, som ikke er monteret på bygningen. 2. Antenner af enhver art. 3. Flagstænger og vejrhaner. 4. Stakitter og raftehegn af enhver art. 5. Drivhuse. Denne selvrisiko tillægges eventuelt frivillig selvrisiko Stormskade anses alene at foreligge hvor der kan påvises ydre skade på bygningen. Dette gælder dog ikke, såfremt det er en af de i pkt. 2.1.B.8 nævnte genstande der er skaderamt. 4.2 Vandskade Skade som forvoldes ved tilfældig udstrømning af vand eller olie fra sædvanlige rørinstallationer, olietanke, fyr, akvarier, samt beholdere med et rumindhold på 20 l eller derover. Dækning for udstrømmende vand eller olie samt vandskade, som følge af frostskade er betinget af, at vandog olierør er isoleret i overensstemmelse med gældende normer og god håndværkerskik Vandskade som følge af frostskade i uopvarmede rum er undtaget af forsikringen, medmindre det dokumenteres, at der er udfoldet alle rimelige anstrengelser for at holde rummene opvarmede. Vandskade som følge af frostskade i ejendomme, der ikke er i normal brug, herunder er ubeboede, er undtaget fra forsikringen Forsikringen dækker ikke: a. skade ved langsom udsivning af vand eller væske. b. skade forårsaget af indtrængende vand fra tagrender og nedløbsrør. c. skade ved opstigning af kloakvand jf. dog pkt d. skade forårsaget af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb samt opstigning af grundvand. e. skade forårsaget af nedbør eller smeltevand, som trænger gennem utætheder og åbninger, der ikke er umiddelbar følge af en dækningsberettiget skade på bygningerne. f. skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietanke, køle- og fryseanlæg, akvarier og svømmebassiner. g. skade som følge af tærede rørinstallationer Forsikringen dækker skader forvoldt af vand, der under voldsom tø- eller skybrud ikke kan få normalt afløb og derved oversvømmer forsikringsstedet. 4.3 Hærværk og indbrud Forsikringen dækker beskadigelse af genstande, som er angivet under pkt. 2.1 A og B med undtagelse af pkt. B 7 og 8, for indbrud, hvorved forstås tyveri begået ved indbrud i forsvarligt aflåst bygning. De samme genstande er dækket for hærværk, uanset om der er begået indbrud eller ej Hærværksskade forvoldt af personer med lovlig adgang til ejendommen er dog undtaget. 4.4 Rørskade Sprængningsskade på synlige rørinstallationer. Dækningen for frostskader er begrænset på samme måde som angivet under vandskade som følge af frostskade Rørinstallationer og radiatorer, der er skadet af rust og tæring, erstattes ikke Udgifter til optøning dækkes ikke. 4.5 Glas og kummer Forsikringen dækker brud på glas, der er monteret som en bygningsdel samt brud på fastmonterede håndvaske, badekar, bideter, w.c.-kummer og - cisterner Forsikringen dækker ikke: a. Brud, der ikke gør glasset eller saniteten ubrugelig, b. Brud på glas eller erstatningsmateriale herfor i erhvervslokaler eller drivhuse, c. Ridser, afspringning af splinter og fliser, d. Beskadigelse af emalje. e. Punktering af eller utætheder i sammensætning af termoruder. Forsikringen dækker ikke skade sket i forbindelse med ombygning eller reparation af de forsikrede genstande, deres rammer, indfatning eller murværk deromkring. 4.6 Forsikringen dækker skade, som følge af snetryk, såfremt tagkonstruktionen er korrekt dimensioneret, og der er foretaget alle rimelige forholdsregler for at bortrydde sneen. 2

7 4.7 Anden pludselig skade Pludselig udefra kommende skade, der ikke skyldes fejl ved bygningen, dens opførelse eller tilstand dækkes. Det er en betingelse, at både skadens årsag og skadens virkning er pludselig. Det er ligeledes en betingelse, at skadens årsag ikke er en af de tidligere nævnte dækninger eller undtagelser Sætningsskader er ikke omfattet af forsikringen. Skader, der udvikler sig over et tidsrum, er således ikke omfattet af forsikringen Påregnelige skader Sådanne beskadigelser af en ejendom og dennes installation, som forekommer ved slid og almindelig brug som ridser, skrammer, tilsmudsning og lign. er ikke dækket af forsikringen. 4.8 Husejeransvar Forsikringen dækker indtil 5 mill. kr. for personskade og 2 mill. kr. ved tingskade ved en begivenhed. Udover forsikringssummen dækkes omkostninger, som med selskabets billigelse pådrages ved erstatningsspørgsmålets afgørelse samt renter af erstatningsbeløb, henhørende under forsikringen Forsikringen dækker det erstatningsansvar, sikrede efter dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold, pådrager sig ved beskadigelse af personer eller ting, når det til erstatning forpligtende forhold finder sted i forsikringstiden og vedrører ejendommen og dens pasning Forsikringen dækker ikke ansvar: a. der ifaldes ved udøvelse af en i eller på ejendommen dreven virksomhed. b. for skade på ting, som sikrede eller de sammen med sikrede boende familiemedlemmer ejer, har til lån, leje, opbevaring, har sat sig i besiddelse af eller har i varetægt af anden grund. c. for forurening af luft, jordbund eller vand samt derved forvoldt skade på ting, - dog dækkes sådant ansvar, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved pludseligt uheld, der ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende forskrifter. d. for skade forvoldt ved benyttelse af motordrevet køretøj, bortset fra motorredskaber under 5 HK, når lovpligtig ansvarsforsikring ikke er eller skulle være tegnet. 4.9 Retshjælpsdækning Forsikringen dækker omkostninger med indtil kr. i forbindelse med visse civile retstvister, hvor sikrede er part i sin egenskab af ejer af den forsikrede ejendom. Der gælder en selvrisiko på D 10 % (dog mindst kr.) af de erstatningsberettigede omkostninger. Specificerede vilkår kan rekvireres hos selskabet. Svampe- og insektforsikring 5 Dækning 5.1 Såfremt det fremgår af policen dækker forsikringen udgifter til reparation af bygningsskader, som er forårsaget af træ- og murødelæggende svampe og insekter, når angrebet er konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. Såfremt forsikringen overgår til andet selskab, ophører selskabets forpligtigelser - for ikke anmeldte skader - straks ved overgangen. 5.2 Svampeforsikring Forudsætningerne for at få erstatning er: a. at den angrebne bygningsdel skal vise tegn på væsentlig hurtigere nedbrydning end under normale omstændigheder. b. at skaden ikke skyldes undladt, mangelfuld eller forkert vedligeholdelse. c. at skaden ikke skyldes fejl, som forsikringstager har eller burde have kendskab til. Det kan være fejl i materialer, konstruktion eller udførelse eller fejlindgreb, f.eks. lukning af ventilationsåbninger Forsikringen omfatter ikke: a. skade forårsaget af råd. b. svampeskade på bygninger - herunder garager, carporte, skure, lysthuse m.v. - der ikke er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke. c. svampeskade på åbne trækonstruktioner, som er udsat for vejr og vind som f.eks. verandaer, terrasser, altaner, svalegange, plankeværker, svømmebassiner og stakitter eller lignende. d. svampeskade på trægulv i kældre og træværk på kældervægge. e. skader forårsaget af borebiller. f. angreb, der kun har indvirkning på det angrebnes udseende. 5.3 Skader, som har udviklet sig over et længere tidsrum, kommer ind under almindelig nedbrydning og omfattes ikke af forsikringen. E Skadedyrsforsikring 6 Dækning 6.1 Såfremt det fremgår af policen dækker forsikringen fysisk skade på det forsikrede forvoldt af skadedyr. 6.2 Forsikringen omfatter ikke skade, der er eller kunne være dækket af svampe- og insektforsikringen (pkt. D) eller den udvidede rørskadeforsikring (pkt. G) samt skader, som er undtaget under disse punkter eller på forsikringen iøvrigt. 6.3 Forsikringen omfatter ikke indirekte tab, herunder tab i form af øget forbrug af energi, som følge af skade. Dog dækkes tab i form af huslejetab m.v. på de samme vilkår som er beskrevet under pkt. F 10, hvis sikrede må flytte ud af den forsikrede bygning, som følge af en skade, der dækkes på denne forsikring. 3

8 6.4 Det er en forudsætning for forsikringen, at sikrede straks indgiver anmeldelse til selskabet og til offentlige myndigheder, hvor dette er foreskrevet. Det er videre en forudsætning, at sikrede giver selskabet adgang til hos offentlige selskaber at indhente alle oplysninger om nuværende og tidligere angreb af skadedyr på ejendommen. 6.5 En skade, som skyldes skadedyr, opgøres i henhold til pkt. F. Dog gælder for skader i taget og/eller tagetagen, at disse opgøres til dagsværdi uden lovliggørelsesdækning. Erstatningen kan ikke overstige kr. pr. skadesbegivenhed. 6.6 For skader, som er dækket af skadedyrsforsikringen, gælder en selvrisiko på kr. pr. skadesbegivenhed. F Erstatningsopgørelsen for Brand (pkt.b), Anden Bygningsbeskadigelse (pkt. C), Svampe- og insekt (pkt. D) og Skadedyr (pkt. E) Forsikringen er indtegnet til en af følgende forsikringsformer, der fremgår af policen: 7 Nyværdi 7.1 Ved denne forsikringsform opgøres skaden til det beløb, som efter priserne på skadestidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme bygge-måde, på samme sted og til samme anvendelse. Indeholder policen flere positioner eller afsnit, behandles hver af disse som en selvstændig forsikring. Ved prisfastsættelse kan der ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end i de skaderamte bygninger og højst priser for byggemateriale og byggemetoder der er gængse på skadestidspunktet. 7.2 Såfremt det skaderamte på grund af manglende vedligeholdelse, slid og ælde er værdiforringet mere end 30% i forhold til nyværdi. fastsættes erstatningen under hensyn til sådan værdiforringelse. Erstatningen kan ikke overstige det beskadigedes dagsværdi umiddelbart før skaden. 7.3 Beskadigelse af kosmetisk art, samt farveforskelle mellem beskadigede genstande og de resterende, erstattes ikke. 7.4 For bygninger, der henligger forladt, fastsættes erstatningen med fradrag for såvel værdiforringelse på grund af slid og ælde, som for nedsat anvendelighed. 7.5 For bygninger, som forud for skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstatningen til materialeværdien med fradrag af nedrivningsomkostningerne. - Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, ydes en passende erstatning for afsavn. Den samlede erstatning kan ikke overstige det beløb, som erstatningen ville andrage, hvis den var opgjort efter ovennævnte pkt Kortslutning/elskader Ved skade på hårde hvidevarer, se nærmere pkt. 2.1.b.2.d, fradrages efter 2 år 10% pr. år af den pågældende genstands genanskaffelsesværd i som ny: 0-2 år erstattes som ny 2-3 år erstattes med 90% 3-4 år erstattes med 80% osv. således at erstatningen helt bortfalder efter det 1 1. år. Tilsvarende afskrivningsregler gælder ved reparation. 7.7 Prisstigninger Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted indenfor en normal byggeperiode regnet fra skadestidspunktet. Aftale om byggeperiodens forventede længde træffes i forbindelse med skadens opgørelse. Tillægget for prisstigninger kan max. udgøre en procentdel af erstatningen svarende til halvdelen af den procentvise stigning i byggeomkostningsindekset i den fastsatte byggeperiode Erstatningen bortfalder såfremt genopførelse af tilsvarende bygninger ikke finder sted. 7.8 Lovliggørelse Forsikringen dækker forøgede byggeudgifter, som efter en forsikringsbegivenhed, ved istandsættelse eller genopførelse, påføres forsikringstageren til opfyldelse af krav, som stilles af bygningsmyndigheder i kraft af byggelovgivningen Erstatningen beregnes til de udgifter af ovennævnte art - regnet efter priserne på skadestidspunktet - der vil medgå til istandsættelse eller genopførelse i samme skikkelse og på nøjagtig samme sted Forsikringssummen for dækningen udgør 10% af bygningens nyværdi, max kr. (indeksreguleret basis 1. april 1999), og erstatningen kan i intet tilfælde overstige den således regulerede forsikringssum Det er en forudsætning: a. at udgifterne vedrører de dele af bygningen, for hvilke der ydes erstatning, b. at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås. c. at bygningens værdiforringelse på grund af slid og ælde ikke overstiger 30% i forhold til nyværdi, og d. at istandsættelse eller genopførelse finder sted Dækningen omfatter ikke: a. udgifter, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, og b. udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne have været forlangt inden forsikringsbegivenheden. 7.9 Anvendelige rester/restværdi I forbindelse med en af forsikringen omfattet skade på en bygning kan forsikringstager vælge at få ud- 4

9 betalt erstatning for værdien af anvendelige/skaderamte rester under forudsætning af: a. at den pågældende bygning er skadet mindst 50%. b. at resterne fra denne bygning nedrives inden 2 år fra skadens dato. c. at såvel den egentlige skadeerstatning som restværdierstatningen i fuldt omfang anvendes til bygningens genopførelse, medmindre dette hindres af myndighedskrav, der er stillet før skadestidspunktet og dispensation ikke har kunnet opnås. d. at det skaderamte ikke må være forringet med mere end 30% på grund af slid og ælde jf e. resternes værdi til anden anvendelse fratrækkes erstatningen Restværdi (erstatningen opgøres efter samme regler som den egentlige skadeerstatning, men kan aldrig overstige 50% af den pågældende bygningserstatningsberegningsgrundlag Endvidere erstattes nødvendige omkostninger til nedrivning og bortkørsel af anvendelige rester. Værdien af materialer, der frigøres ved nedrivningen, skal fradrages de samlede bruttoomkostninger Oprydningsomkostninger Selskabet erstatter efter en af forsikringen dæknings-berettiget tingsskade nødvendige udgifter til oprydning, hvorved forstås fjernelse af rester, der ikke er vurderet til genanvendelse. Herudover dækkes: 7.11 Jordskadedækning Forsikringen dækker med et beløb på indtil kr. dog max kr. pr. m 3. a. udgifter til oprydning, opgravning, deponering, fjernelse og destruktion af jord, søer, damme, vandreservoirer og lign. ejet/lejet af forsikringstageren og beroende på forsikringsstedet. b. udgifter til reetablering af det under pkt. a nævnte materiale samt c. nødvendige omkostninger til fastlæggelse af den dækningsberettigede skades omfang Dækningen er dog betinget af, at offentlige myndigheder i kraft af gældende lovgivning stiller eller kan stille krav om oprydning m.v., og at denne er nødvendiggjort af en i øvrigt dækningsberettiget skade under nærværende forsikringssted Forsikringen dækker ikke: a. udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden forsikringsbegivenheden. b. erstatning for krav der anmeldes mere end 6 måneder efter den forsikringsbegivenhed, der har nødvendiggjort de ovenfor anførte foranstaltninger, selv om de skadelige virkninger af forsikringsbegivenheden først kunne konstateres senere Omkostninger til afværgelse af fare Forsikringen omfatter endvidere rimelige foranstaltninger, der foretages for at afværge en umiddelbar truende eller begrænse en allerede indtruffet dækningsberettiget skade Omkostninger til teknisk bistand Forsikringen omfatter nødvendige omkostninger i forbindelse med det beskadigedes reetablering til teknisk bistand, tegninger og tilsyn under byggeriet. Erstatningen herfor kan kun udbetales på grundlag af faktura fra den berettigede og kan maksimalt udgøre 5% af erstatningssummen. 8 Dagsværdi 8.1 Skaden opgøres som under nyværdi, alene med den ændring, at der foretages fradrag for slid, ælde og nedsat anvendelighed. 9 Erstatningens udbetaling 9.1 Erstatning til genoprettelse: Erstatningen udbetales, når reetablering af det beskadigede har fundet sted. Hvis der i forbindelse med reetablering er udarbejdet en af selskabet godkendt rateplan, udbetales erstatningen i overensstemmelse hermed, når det overfor selskabet dokumenteres, at betingelserne for udbetaling er opfyldt. 9.2 Erstatning til fri rådighed: Såfremt erstatningen ikke anvendes til reetablering af det beskadigede foretages foruden fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde også fradrag for nedsat anvendelighed. Erstatningen kan ikke overstige bygningens dagsværdi umiddelbart før skaden. Udbetaling af erstatningen forudsætter samtykke fra de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. 10 Huslejetab/genhusning 10.1 Såfremt den forsikrede ejendom (lejlighed) bliver ubeboelig på grund af en af denne forsikring dækket skade ydes erstatning for huslejetab efter følgende regler: 1. ejendomme (lejligheder), der beboes af ejeren: Forsikringen omfatter omkostninger til ud- og indflytning, eventuel nødvendig opmagasinering af indbogenstande, samt rimelige huslejeudgifter i indtil 1 måned efter skadens udbedring, dog maksimalt 12 måneder efter skadedatoen. Et i forbindelse med genhusningen betalt depositum tilfalder selskabet ved tilbageflytning. 2. Udlejede ejendomme: Forsikringen omfatter sikredes mistede huslejeindtægter med fradrag for sparede udgifter. Erstatningen beregnes på grundlag af den på skadedagen gældende lejekontrakt, og ydes maksimalt indtil 1 måned efter skadens udbedring, dog maksimalt 12 måneder fra skadedatoen Repareres eller genopføres den beskadigede bygning i en anden skikkelse end tidligere, ydes erstatning kun for det tidsrum, der ville være med- 5

10 gået til at sætte bygningen i samme stand som før skaden Sikrede har pligt til at medvirke til, at skaden udbedres hurtigst muligt. Skyldes en indtruffen forsinkelse forhold, sikrede har indflydelse på, ydes ikke erstatning for derved forøgede merudgifter eller huslejetab. G Udvidet rørskadeforsikring 11 Rørskadeforsikring med nygaranti 11.1 Såfremt det fremgår af policen dækker forsikringen de usynlige vand-, varme- og afløbsledninger, der findes i de af ejendommens bygninger, der er opført på eller støbt sokkel. Ved usynlige rør forstås rør, der er indstøbt i eller skjult under gulv, i vægge, i kanaler eller krybekæl-dre, skunkrum og lignende permanent lukkede rum. Stikledninger til vand-,varme-, gas-, olie- og afløbs-installationer samt tv-kabler fra hovedledning i vej og ind til nærmeste bygning er omfattet, såfremt husejeren har ansvaret for ledningen. Endvidere dækker forsikringen varmtvandsbeholdere, uanset hvorledes disse er anbragt. Såfremt varmt-vandsbeholderen er indbygget, eks. i en kedel, er alene varmtvandsbeholderen omfattet af forsikringen Forsikringen dækker skader, der er konstateret i forsikringstiden og indtil 1 måned efter forsikringens ophør. Såfremt forsikringen overgår til et andet selskab, ophører selskabets forpligtelser - for ikke anmeldte skader - straks ved overgangen Tillægsforsikringen dækker alle reparationer af utætheder i de under pkt nævnte rørsystemer. Endvidere dækkes de bygningsbeskadigelser, der er en følge af disse reparationer. Forsikringen dækker ikke skader, som er opstået (konstateret) inden tillægsfor-sikringens tegning l ubeboede (uopvarmede) rum er det en betingelse for tillægsforsikringens dækning, at vandtilførselen er lukket samt at rør og anlæg er tømt for vand. 12 Erstatningens fastsættelse 12.1 Erstatningen fastsættes på grundlag af nyværdien og udgør det beløb, det uden unødig forsinkelse vil koste at reparere det beskadigede med samme byggemåde og på samme sted. For så vidt angår gulvbelægninger kan dog foretages fradrag i medfør af punkt 7.2. Erstatningen kan i intet tilfælde baseres på dyrere byggematerialer end de beskadigede, eller på byggematerialer og byggemetoder, der ikke er gængse på skadestidspunktet Omkostninger til fejlfinding er ikke dækket, medmindre der foreligger en dækningsberettiget skade, eller omkostningerne er afholdt efter godkendelse fra selskabet Beskadigelse af kosmetisk art, samt farveforskelle mellem beskadigede genstande og de resterende, erstattes ikke Såfremt sikrede på skadestidspunktet havde etableret en af selskabet godkendt alarm for vandspild, dækkes tillige det af skaden forårsagede tab, herunder tab i form af offentlige afgifter, som følge af merforbrug af vand Ved varmtvandsbeholdere nedsættes erstatningen med 10% af genanskaffelsesprisen pr. år udover 2 år efter beholderens anskaffelse som ny Såfremt det beskadigede ikke reetableres, foretages i erstatningen fradrag for slid og ælde. Erstatningen kan i sådanne tilfælde max. udgøre omkostningerne til etablering af en alternativ rørinstallation. 13 Rørskadeforsikring uden nygaranti 13.1 Forsikringen dækker, såfremt det fremgår af policen, at denne dækning er tegnet på de samme vilkår som beskrevet under pkt. 11 og 12 med undtagelse af pkt Selskabet er berettiget til at foretage fradrag i erstatningen efter de regler, der fremgår af pkt Dette gælder for såvel selve rørskaden som følgeskaden på bygningen. Fradraget kan maksimalt udgøre kr. (indeksreguleret basis 1. april 1999). 14 Stikledningsforsikring 14.1 Såfremt det fremgår af policen at denne dækning er tegnet dækker forsikringen alene stikledninger og varmtvandsbeholdere, som angivet i pkt og 4. afsnit. H Forsikringen dækker efter samme princip som angivet i pkt. 12, medmindre andet fremgår af policen. Fællesvilkår for Anden Bygningsbeskadigelse (pkt. C), Svampe-og insekt- (pkt. D) og Skadedyrsforsikring (pkt. E) 15 Forsikringen dækker ikke 15.1 Skader der skyldes: a. fejlkonstruktion. b. materialefejl ved anvendte bygningsdele, c. håndværksmæssige fejl eller d. manglende vedligeholdelse Omkostninger til konstatering af skader, medmindre der efterfølgende viser sig en dækningsberettiget skade, eller omkostningerne er afholdt efter aftale med selskabet Skader forvoldt af hunde. 6

11 I Fællesvilkår 16 Eftersyn 16.1 Selskabet har ret til at lade foretage eftersyn af forsikringsstedet eller af de forsikrede genstande. 17 Når skaden sker Når skaden indtræffer, er følgende en betingelse for selskabets erstatningspligt: 17.1 Sikrede skal efter bedste evne bestræbe sig på at begrænse skadens omfang og drage omsorg for, at de forsikrede genstande beskyttes mod videre skade. Selskabet har ligeledes ret til at foretage skadebegrænsende foranstaltninger Sikrede skal straks anmelde skaden til selskabet, så selskabet har mulighed for at bistå med råd og vejledning Sikrede skal snarest muligt levere selskabet en fortegnelse over de skaderamte genstande, samt hvis selskabet forlanger det, en fortegnelse over ikke skaderamte genstande For indbrud-, ran-, røveri- og simpelt tyveriskaders vedkommende, skal anmeldelsen om skaden ske til det stedlige politi senest 24 timer efter, at skaden er kommet til sikredes kendskab. Forsømmes dette, dækker forsikringen ikke tab, der kan antages foranlediget herved. 18 Udbedring af skaden 18.1 Udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse af forsikrede genstande må ikke finde sted, før selskabet har givet sit samtykke hertil. 19 Forsikring i andet selskab 19.1 I det omfang, der er tegnet speciel forsikring for en interesse, der i øvrigt måtte være omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse Fremgår det af en eventuel anden forsikringsaftale, som dækker samme farer, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen udredes forholdsmæssigt af selskaberne. 20 Almindelige undtagelser 20.1 Undtaget fra forsikring er skader eller ansvar for skader, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af krig eller krigslignende forhold, oprør, borgerlige uroligheder, stormflod, jordskælv og andre naturkatastrofer samt skade, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller fredstid Skade som forårsages af kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinske eller videnskabelige formål, erstattes dog, såfremt anvendelsen er forskriftsmæssigt og ikke står i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 21 Nedsættelse af erstatningen eller ingen erstatning 21.1 Hvis den sikrede i væsentlig grad misligholder de ham ifølge vedtægter, policebetingelser eller særlige forbud påhvilende pligter og derved forvolder skade, vil retten til erstatning hel eller delvis fortabes Skade forårsaget med forsæt eller i selvforskyldt beruselse erstattes ikke Retten til erstatning vil ligeledes bortfalde, såfremt sikrede i forbindelse med skadesopgørelsen fremkommer med bevidst urigtige oplysninger jf. Forsikringsaftaleloven Er skade, uden at forsæt foreligger, forårsaget ved overtrædelse af straffe-, brand- og politilovgivningen, herunder stærkstrømsreglementet, eller i øvrigt ved uagtsomhed fra den forsikredes side, er selskabet berettiget til at nedsætte erstatningen Ovenstående bestemmelser gælder også, når den handling, der medfører afslag eller nedsættelse af erstatningen, skyldes den sikredes samlevende Har den forsikrede mistet retten til erstatning helt eller delvist, forbeholdes erstatningen for bygningsbrandforsik-ringens vedkommende dog de tinglyste rettighedshavere, for så vidt disse ikke på anden måde kan blive holdt skadesløse af ejerens øvrige formue. 22 Flytning og risikoforandring 22.1 Forsikringstageren skal straks anmelde til selskabet når: a. det bebyggede areal ved tilbygning overskrider det antal m 2 som fremgår af policen. b. hidtil kun en etage har været anvendt til opholdsrum (enkelt rum måske til erhverv) og der i kælder eller på loft indrettes sådanne rum. c. over halvdelen af villaen fremtidig benyttes til erhverv. d. hvis der på ejendommen installeres rør til udnyttelse af vedvarende energikilder, f.eks. sol-, jord-, varme- og varmepumpeanlæg. e. der i øvrigt ved de forsikrede bygninger eller den på forsikringsstedet stedfindende bedrift foretages nogen forandring i henseende til bygnings-måde, indretning eller anvendelse, som måtte medføre højere præmie end den der hidtil har været svaret af forsikringen, eller der med den forsikredes viden i de tilstødende (nabo) bygninger indrettes sådanne virksomheder, som væsentligt forøger brandfaren. f. hvis der på ejendommen etableres varmeforsyning ved stokerfyr eller halmfyr, g. den forsikrede ejendom skifter ejer Selskabet træffer herefter bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke betingelser forsikringen kan fortsætte Ved ejerskifte på fast ejendom, ophører forsikringen ved ejerskiftet. Skader der er konstateret inden for 14 dage efter ejerskifte er dog omfattet af forsikringen, medmindre anden tilsvarende forsikring er tegnet. 7

12 23 Præmiens betaling 23.1 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier til de anførte forfaldsdage. Påkrav om betaling sendes til eller afleveres på den betalingsadresse, som forsikringstageren har opgivet. Ændres betalingsadressen skal selskabet straks underrettes Forsikringstager betaler stempelafgift samt udgifterne ved indbetaling/opkrævning af præmien. Betales præmien ikke efter 1. påkrav, sender selskabet en skriftlig påmindelse om præmiebetalingen til forsikringstageren. Denne påmindelse vil bl.a. indeholde en opsigelse af forsikringen, såfremt præmien ikke betales inden 21 dage efter modtagelse af påmindelsen. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter udløbet af den i 1. påkrav angivne betalingsfrist. Betales beløbet ikke rettidigt, således af selskabet må erindre om betalingen, kan selskabet beregne et ekspeditionsgebyr, der opkræves sammen med næste præmie. Selskabet er berettiget til sammen med præmien - og udover denne - at opkræve et inkassogebyr. 24 Fornyelse og opsigelse 24.1 Forsikringen gælder, medmindre andet fremgår af policen, for 1 år ad gangen og fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller selskabet opsiger den skriftlig med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald Forsikringen kan ligeledes med 1 måneds varsel til den 1. i en måned skriftligt opsiges mod betaling af et gebyr på 50 kr. (pr ) pr. police. Hertil kommer et gebyr på 500 kr. (pr ) pr. police, såfremt forsikringen opsiges inden for det første forsikringsår Efter enhver anmeldt skade er såvel forsikringstageren som selskabet indtil 14 dage efter erstatningens betaling, eller efter afvisning af skaden, berettiget til skriftligt at ophæve forsikringen med 14 dages varsel En eventuel bygningsbrandforsikring kan dog ikke bringes til ophør, medmindre forsikringstageren dokumenterer, at forsikringen er overført til andet forsikringsselskab, således at de eventuelle rettighedshavere, der har tinglyst ret over ejendommen ikke får deres retsstilling forringet For bygninger, der ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, samt forladte bygninger kan forsikringen ophæves med øjeblikkelig virkning. I forhold til de i pkt omhandlede rettighedshavere ophører selskabets ansvar dog med 14 dages varsel. 25 Minimumsbetingelser for bygningsbrandforsikring 25.1 Selskabet kan ikke med retsvirkning fravige de ved bekendtgørelse godkendte minimumsbetingelser for bygningsbrandforsikring til ugunst for forsikringstageren og/eller de berettigede ifølge adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. 26 Indeksregulering 26.1 Præmien, de angivne summer og selvrisici, indeksreguleres hvert år, efter et for området relevant indeks Såfremt en selvrisiko eller dækningssum, bestemt af forsikringsbetingelserne, er indeksreguleret, fremgår det umiddelbart efter beløbet i bestemmelsen. 27 Bygninger under opførelse/ombygning 27.1 Bygninger er forsikret under opførelse/ombygning mod brand- eller stormskade, skade som følge af skypumpe og nedbørsskade i forbindelse hermed, såfremt dette er meddelt selskabet og således fremgår af policen. Det gælder i så fald udover nærværende forsikringsbetingel-ser følgende særlige betingelser: a. Kummer og glas er ikke omfattet af forsikringen, før disse er fastmonteret i bygningen, b. De forsikrede bygninger under opførelse - inkl. materialer beroende på byggepladsen og bestemt til umiddelbar indføjelse i bygningen - er dækket for deres fulde værdi (alene for brand og storm), c. Forsikringstageren har pligt til at underrette selskabet, når bygningen er færdig til at blive taget i brug, hvorefter præmieregulering finder sted. Den særlige dækning under opførelse gælder, til opførelsen/ombygningen er afsluttet, dog max. 12 måneder fra policens dato, medmindre anden aftale er truffet. 28 Fortrydelsesret 28.1 Forsikringen kan i henhold til Forsikringsaftaleloven 34i træde tilbage fra den indgåede forsikringsaftale ved skriftligt at meddele selskabet dette inden 14 dage efter modtagel-sen af police samt forsikringsbetingelser. 29 Ankenævnet 29.1 Selskabet er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring. Klager kan indgives til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf Særlig klageskema kan rekvireres hos Ankenævnet eller hos selskabet. 8

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (DÆKNINGSOMFANG FREMGÅR AF POLICEN) 1.0 SIKREDE 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer (eller bruger) af den forsikrede ejendom.

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr. 01-2012-NLB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014 Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.0 SIKREDE PERSONER... 3 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3 3.0

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem hører til gruppen

Læs mere

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010 Alka Husforsikring Forsikrings betingelser Nr. AH-03 Gældende fra September 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Afsnit 10. Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade

Læs mere

Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012

Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012 Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. For forsikringen gælder forsikringspolice og forsikringsbetingelserne samt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Andels-Ejerbolig Plus

Andels-Ejerbolig Plus Andels-Ejerbolig Plus Forsikringsbetingelser Nr. 38-8 Gældende fra 1. marts 1998 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Vilkår for Fritidshus Bygning

Vilkår for Fritidshus Bygning Vilkår for Fritidshus Bygning 5342-6 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring 15.01.2014 Forsikringsbetingelser for Husforsikring Indholdsfortegnelse for Husforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2 Hvilke bygninger og bygningsgenstande

Læs mere

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1 Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Husforsikring 1 2 Husforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 2. Afsnit 2 Bygningsbrandforsikring 3. Afsnit 3 Forsikring for anden

Læs mere

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring Betingelser Fritidshusforsikring Fritidshusforsikring Nr FH 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af skade 3 4 Anden forsikring

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19 Forsikringsvilkår nr. 201.6 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring, Gensidig Grønningen l 1270 København K Telefon 33 143748 Telefax 33 32 06 66 Hjemmeside: www.kab.dk Gensidigt

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 HUSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledende bemærkninger...3 Hvilke personer dækker forsikringen?...3 Hvor dækker forsikringen?...3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen?...3 Dækninger....3

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Ny 6301-2011 Storstrøms

Læs mere

Husforsikring. Version 2131009

Husforsikring. Version 2131009 Husforsikring Version 2131009 Forsikringsbetingelser af februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Punkt 1-16 Side 6 Hvor og hvad dækkes Punkt 17-20 Side 7 Brand Punkt 21-24 Side 8 Anden

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 HUSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvilke personer dækker forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen...

Læs mere

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE 280-1 OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser 3.1.1 Gradvis forringelse 3.1.2 Naturforhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser nr. 4921 Gælder fra 01.11.1992 TJM 92021-5 (01.13) Tjenestemændenes Forsikring Ramsingsvej 28A Tlf 70 33 28 28 2500 Valby Fax 44 20

Læs mere

Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K

Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Tlf: 70211437 Policenr. 01 12B 0175882 Din forsikring

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0105-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring... 6 Varegrupper

Læs mere

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633 Codan Forsikring A/S Englandsgade 25 5000 Odense C G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk Tlf. 33 55 41 50 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk Kundeservice: http://kundeservice.codan.dk 17. september 2014

Læs mere

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 Varmt arbejde For forsikringen gælder nedennævnte selvrisikoklausul for brandskade sket som følge af varmt arbejde: Ved enhver brand og eksplosionsskade

Læs mere

Ny police til E/F Fortbo

Ny police til E/F Fortbo G0201_NEL - TT201503170056797677 - G_56804268Job918-P1-19 0101ERHM Willis I/S København Rundforbivej 303 2850 Nærum Ny police til E/F Fortbo Vi sender her den nye police til E/F Fortbo. Det er vigtigt,

Læs mere