Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING"

Transkript

1 VILLAFORSIKRING

2

3 Pkt side A Dækningsomfang 1 1 Hvem er dækket af forsikringen 1 2 Hvad er omfattet af forsikringen 1 B Brandforsikring 1 3 Hvilke skader er omfattet af forsikringen 1 C Anden Bygningsbeskadigelse 2 4 Hvilke skader er omfattet af forsikringen 2 D Svampe- og insektforsikring 3 5 Dækning 3 E Skadedyrsforsikring 3 6 Dækning 3 F Erstatningsopgørelse for Brand (B), Anden Bygningsbeskadigelse 4 (C), Svamp- og insektforsik- ring (D) og Skadedyrsforsikring (E) 7 Nyværdi 4 8 Dagsværdi 5 9 Erstatningens udbetaling 5 10 Huslejetab/genhusning 5 G Udvidet rørskadeforsikring 6 11 Rørskadeforsikring med nygaranti 6 12 Erstatningens fastsættelse 6 13 Rørskadeforsikring uden nygaranti 6 14 Stikledningsforsikring 6 H Fællesvilkår for Anden Bygningsbeskadigelse 6 (C), Svamp- og Insektforsikring (D) og Skadedyrsforsikring (E) 15 Forsikringen dækker ikke 6 I Fællesvilkår 7 16 Eftersyn 7 17 Når skaden sker 7 18 Udbedring af skaden 7 19 Forsikring i andet selskab 7 20 Almindelige undtagelser 7 21 Nedsættelse af erstatningen eller ingen erstatning 7 22 Flytning og risikoforandring 7 23 Præmiens betaling 8 24 Fornyelse og opsigelse 8 25 Minimumsbetingelser for bygningsbrandforsikring 8 26 Indeksregulering 8 27 Bygninger under opførelse/ombygning 8 28 Fortrydelsesret 8 29 Ankenævnet 8

4

5 A Dækningsomfang 1 Hvem er dækket af forsikringen 1.1 Sikrede er forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede. 1.2 Sikret under husejeransvarsforsikringen er tillige den ved ejendommens pasning beskæftigede medhjælp... 2 Hvad er omfattet af forsikringen 2.1 Forsikringen omfatter uden yderligere angivelse på policen : a. Bygninger beliggende på forsikringsstedet inkl. fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinjen eller under kældergulv. Nedgravede anlæg er med-forsikret i det omfang, de er beliggende under bygningen, dog maksimalt 1 meter fra et lodret plan langs ydersiden af bygningens mur. Bygningen, herunder terrasser og udestuer, der ikke er opført på muret eller støbt sokkel er alene omfattet af brandforsikringen. b. Følgende såfremt det ejes af forsikringstageren og hører til de bygninger, der er nævnt under pkt. A: 1 Faste elinstallationer, herunder: a) stikledninger og hovedtavler, b) lysinstallationer, herunder faste armaturer, men ikke lysreklamer, lysskilte og lyskilder som f.eks.pærer og lysstofrør. c) kraftinstallationer frem til styretavle eller motorværn, hvis der ikke er styretavle. (Styretavle og motorvværn er ikke omfattet. Ligeledes er sikringer ikke omfattet. Dog dækkessautomat-sikringer.) 2 Faste bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig karakter, herunder: a) gas- og vandinstallationer, b) rumtemperatur- og rumventilationsanlæg, c) glas, ruder af andet materiale og kumme d) hårde hvidevarer, herunder regnes bl.a. køleskabe, frysere, komfurer, kogeplader, ovne, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, tørretumblere, elradiatorer samt vandvarmere. 3 Gulvbelægning, herunder tæpper, der enten er limet fast til et underlag eller lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv. 4 Anlæg til brandsikring af bygningen eller afsnit af denne. 5 Grundvandspumper og muret hegn, tårn og facadeure. 6 Vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygningen, kun for deres håndværksmæssige værdi - dog maximalt med indtil kr.,(indeksreguleret basisår 1999) 7 På brandforsikringen dækkes tillige haveanlæg og gårdbelægninger, såfremt forsikringstageren ikke kan kræve udgifterne til reetablering dækket af det offentlige. For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning, det vil for buske og træer sige ikke over 4 år gamle planter. Udgifterne til en sådan reetablering godtgøres med indtil kr., (indeksreguleret - basisår 1999). Erstatningen bortfalder, såfremt reetablering ikke finder sted. Disse anlæg er ligeledes dækket mod skader som følge af anden på denne forsikring dækningsberettiget skade. 8 På brand- og stormskadeforsikringen dækkes følgende genstande. a) Udendørslamper, som ikke er monteret på bygningen. b) Antenner af enhver art. c) Flagstænger og vejrhaner, d) Stakitter og raftehegn af enhver art. e) Drivhuse - (drivhusglas er alene omfattet af brandforsikringen). 2.2 Såfremt de forannævnte genstande og tilbehør repræsenterer en usædvanlig høj værdi, skal de dog være angivet på policen for at være medforsikret. B Brandforsikring 3 Hvilke skader er omfattet af forsikringen 3.1 Brand Brand d.v.s. ild (flammer), der er ude af kontrol udenfor almindeligt ildsted f.eks. pejs. Forsikringen gælder dog ikke svidning, forkulning, overophedning eller smeltning f.eks. på grund af gløder fra tobaksrygning, pejs eller andet Lynnedslag d.v.s. hvor der på forsikringsstedet kan påvises skade på bygningsdel eller løsøre, og denne skade er en direkte følge af elektrisk varme- eller kraftpåvirkning i forbindelse med lynstrømmens afledning til jord Eksplosion, hvorved forstås en hurtig forløbende kemisk proces, hvorved der under varmeudvikling dannes luftformige produkter, som indtager et meget stort rumfang i forhold til det oprindelige rumfang Sprængning af flasker med komprimeret luft, når sprængningen sker ved en pludselig udligning af forskelligt tryk i og udenfor beholderen Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning Slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse en brand eller ved at genstandene bortkommer under branden ved tyveri eller på anden måde. Nedstyrtning af fly eller ting fra fly, men ikke skade forårsaget af medførte sprængstoffer. 1

6 C Skader opstået ved kortslutning og/eller andre rent elektriske fænomener på medforsikrede maskiner, apparater eller fast elinstallation. Forsikringen dækker dog ikke skader, der skyldes slid, manglende vedligeholdelse eller mekanisk ødelæggelse, f.eks. lejer, elpærer, lysstofrør, sikringer og lignende. Anden bygningsbeskadigelse 4 Hvilke skader er omfattet af forsikringen 4.1 Stormskade Forsikringen dækker den skade, der forvoldes ved storm og skypumpe. Ved storm forstås mindst vindstyrke 8 eller en vindhastighed på mindst 17,2 meter pr. sekund. Forsikringen dækker dog ikke stormskade forårsaget af stormflod eller højvande fremkaldt af storm For skader nævnt under pkt gælder en selvrisiko på kr. (indeksreguleret, basis 1. april 1999) pr. skade ved: 1. Udendørslamper, som ikke er monteret på bygningen. 2. Antenner af enhver art. 3. Flagstænger og vejrhaner. 4. Stakitter og raftehegn af enhver art. 5. Drivhuse. Denne selvrisiko tillægges eventuelt frivillig selvrisiko Stormskade anses alene at foreligge hvor der kan påvises ydre skade på bygningen. Dette gælder dog ikke, såfremt det er en af de i pkt. 2.1.B.8 nævnte genstande der er skaderamt. 4.2 Vandskade Skade som forvoldes ved tilfældig udstrømning af vand eller olie fra sædvanlige rørinstallationer, olietanke, fyr, akvarier, samt beholdere med et rumindhold på 20 l eller derover. Dækning for udstrømmende vand eller olie samt vandskade, som følge af frostskade er betinget af, at vandog olierør er isoleret i overensstemmelse med gældende normer og god håndværkerskik Vandskade som følge af frostskade i uopvarmede rum er undtaget af forsikringen, medmindre det dokumenteres, at der er udfoldet alle rimelige anstrengelser for at holde rummene opvarmede. Vandskade som følge af frostskade i ejendomme, der ikke er i normal brug, herunder er ubeboede, er undtaget fra forsikringen Forsikringen dækker ikke: a. skade ved langsom udsivning af vand eller væske. b. skade forårsaget af indtrængende vand fra tagrender og nedløbsrør. c. skade ved opstigning af kloakvand jf. dog pkt d. skade forårsaget af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb samt opstigning af grundvand. e. skade forårsaget af nedbør eller smeltevand, som trænger gennem utætheder og åbninger, der ikke er umiddelbar følge af en dækningsberettiget skade på bygningerne. f. skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietanke, køle- og fryseanlæg, akvarier og svømmebassiner. g. skade som følge af tærede rørinstallationer Forsikringen dækker skader forvoldt af vand, der under voldsom tø- eller skybrud ikke kan få normalt afløb og derved oversvømmer forsikringsstedet. 4.3 Hærværk og indbrud Forsikringen dækker beskadigelse af genstande, som er angivet under pkt. 2.1 A og B med undtagelse af pkt. B 7 og 8, for indbrud, hvorved forstås tyveri begået ved indbrud i forsvarligt aflåst bygning. De samme genstande er dækket for hærværk, uanset om der er begået indbrud eller ej Hærværksskade forvoldt af personer med lovlig adgang til ejendommen er dog undtaget. 4.4 Rørskade Sprængningsskade på synlige rørinstallationer. Dækningen for frostskader er begrænset på samme måde som angivet under vandskade som følge af frostskade Rørinstallationer og radiatorer, der er skadet af rust og tæring, erstattes ikke Udgifter til optøning dækkes ikke. 4.5 Glas og kummer Forsikringen dækker brud på glas, der er monteret som en bygningsdel samt brud på fastmonterede håndvaske, badekar, bideter, w.c.-kummer og - cisterner Forsikringen dækker ikke: a. Brud, der ikke gør glasset eller saniteten ubrugelig, b. Brud på glas eller erstatningsmateriale herfor i erhvervslokaler eller drivhuse, c. Ridser, afspringning af splinter og fliser, d. Beskadigelse af emalje. e. Punktering af eller utætheder i sammensætning af termoruder. Forsikringen dækker ikke skade sket i forbindelse med ombygning eller reparation af de forsikrede genstande, deres rammer, indfatning eller murværk deromkring. 4.6 Forsikringen dækker skade, som følge af snetryk, såfremt tagkonstruktionen er korrekt dimensioneret, og der er foretaget alle rimelige forholdsregler for at bortrydde sneen. 2

7 4.7 Anden pludselig skade Pludselig udefra kommende skade, der ikke skyldes fejl ved bygningen, dens opførelse eller tilstand dækkes. Det er en betingelse, at både skadens årsag og skadens virkning er pludselig. Det er ligeledes en betingelse, at skadens årsag ikke er en af de tidligere nævnte dækninger eller undtagelser Sætningsskader er ikke omfattet af forsikringen. Skader, der udvikler sig over et tidsrum, er således ikke omfattet af forsikringen Påregnelige skader Sådanne beskadigelser af en ejendom og dennes installation, som forekommer ved slid og almindelig brug som ridser, skrammer, tilsmudsning og lign. er ikke dækket af forsikringen. 4.8 Husejeransvar Forsikringen dækker indtil 5 mill. kr. for personskade og 2 mill. kr. ved tingskade ved en begivenhed. Udover forsikringssummen dækkes omkostninger, som med selskabets billigelse pådrages ved erstatningsspørgsmålets afgørelse samt renter af erstatningsbeløb, henhørende under forsikringen Forsikringen dækker det erstatningsansvar, sikrede efter dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold, pådrager sig ved beskadigelse af personer eller ting, når det til erstatning forpligtende forhold finder sted i forsikringstiden og vedrører ejendommen og dens pasning Forsikringen dækker ikke ansvar: a. der ifaldes ved udøvelse af en i eller på ejendommen dreven virksomhed. b. for skade på ting, som sikrede eller de sammen med sikrede boende familiemedlemmer ejer, har til lån, leje, opbevaring, har sat sig i besiddelse af eller har i varetægt af anden grund. c. for forurening af luft, jordbund eller vand samt derved forvoldt skade på ting, - dog dækkes sådant ansvar, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved pludseligt uheld, der ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende forskrifter. d. for skade forvoldt ved benyttelse af motordrevet køretøj, bortset fra motorredskaber under 5 HK, når lovpligtig ansvarsforsikring ikke er eller skulle være tegnet. 4.9 Retshjælpsdækning Forsikringen dækker omkostninger med indtil kr. i forbindelse med visse civile retstvister, hvor sikrede er part i sin egenskab af ejer af den forsikrede ejendom. Der gælder en selvrisiko på D 10 % (dog mindst kr.) af de erstatningsberettigede omkostninger. Specificerede vilkår kan rekvireres hos selskabet. Svampe- og insektforsikring 5 Dækning 5.1 Såfremt det fremgår af policen dækker forsikringen udgifter til reparation af bygningsskader, som er forårsaget af træ- og murødelæggende svampe og insekter, når angrebet er konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. Såfremt forsikringen overgår til andet selskab, ophører selskabets forpligtigelser - for ikke anmeldte skader - straks ved overgangen. 5.2 Svampeforsikring Forudsætningerne for at få erstatning er: a. at den angrebne bygningsdel skal vise tegn på væsentlig hurtigere nedbrydning end under normale omstændigheder. b. at skaden ikke skyldes undladt, mangelfuld eller forkert vedligeholdelse. c. at skaden ikke skyldes fejl, som forsikringstager har eller burde have kendskab til. Det kan være fejl i materialer, konstruktion eller udførelse eller fejlindgreb, f.eks. lukning af ventilationsåbninger Forsikringen omfatter ikke: a. skade forårsaget af råd. b. svampeskade på bygninger - herunder garager, carporte, skure, lysthuse m.v. - der ikke er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke. c. svampeskade på åbne trækonstruktioner, som er udsat for vejr og vind som f.eks. verandaer, terrasser, altaner, svalegange, plankeværker, svømmebassiner og stakitter eller lignende. d. svampeskade på trægulv i kældre og træværk på kældervægge. e. skader forårsaget af borebiller. f. angreb, der kun har indvirkning på det angrebnes udseende. 5.3 Skader, som har udviklet sig over et længere tidsrum, kommer ind under almindelig nedbrydning og omfattes ikke af forsikringen. E Skadedyrsforsikring 6 Dækning 6.1 Såfremt det fremgår af policen dækker forsikringen fysisk skade på det forsikrede forvoldt af skadedyr. 6.2 Forsikringen omfatter ikke skade, der er eller kunne være dækket af svampe- og insektforsikringen (pkt. D) eller den udvidede rørskadeforsikring (pkt. G) samt skader, som er undtaget under disse punkter eller på forsikringen iøvrigt. 6.3 Forsikringen omfatter ikke indirekte tab, herunder tab i form af øget forbrug af energi, som følge af skade. Dog dækkes tab i form af huslejetab m.v. på de samme vilkår som er beskrevet under pkt. F 10, hvis sikrede må flytte ud af den forsikrede bygning, som følge af en skade, der dækkes på denne forsikring. 3

8 6.4 Det er en forudsætning for forsikringen, at sikrede straks indgiver anmeldelse til selskabet og til offentlige myndigheder, hvor dette er foreskrevet. Det er videre en forudsætning, at sikrede giver selskabet adgang til hos offentlige selskaber at indhente alle oplysninger om nuværende og tidligere angreb af skadedyr på ejendommen. 6.5 En skade, som skyldes skadedyr, opgøres i henhold til pkt. F. Dog gælder for skader i taget og/eller tagetagen, at disse opgøres til dagsværdi uden lovliggørelsesdækning. Erstatningen kan ikke overstige kr. pr. skadesbegivenhed. 6.6 For skader, som er dækket af skadedyrsforsikringen, gælder en selvrisiko på kr. pr. skadesbegivenhed. F Erstatningsopgørelsen for Brand (pkt.b), Anden Bygningsbeskadigelse (pkt. C), Svampe- og insekt (pkt. D) og Skadedyr (pkt. E) Forsikringen er indtegnet til en af følgende forsikringsformer, der fremgår af policen: 7 Nyværdi 7.1 Ved denne forsikringsform opgøres skaden til det beløb, som efter priserne på skadestidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme bygge-måde, på samme sted og til samme anvendelse. Indeholder policen flere positioner eller afsnit, behandles hver af disse som en selvstændig forsikring. Ved prisfastsættelse kan der ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end i de skaderamte bygninger og højst priser for byggemateriale og byggemetoder der er gængse på skadestidspunktet. 7.2 Såfremt det skaderamte på grund af manglende vedligeholdelse, slid og ælde er værdiforringet mere end 30% i forhold til nyværdi. fastsættes erstatningen under hensyn til sådan værdiforringelse. Erstatningen kan ikke overstige det beskadigedes dagsværdi umiddelbart før skaden. 7.3 Beskadigelse af kosmetisk art, samt farveforskelle mellem beskadigede genstande og de resterende, erstattes ikke. 7.4 For bygninger, der henligger forladt, fastsættes erstatningen med fradrag for såvel værdiforringelse på grund af slid og ælde, som for nedsat anvendelighed. 7.5 For bygninger, som forud for skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstatningen til materialeværdien med fradrag af nedrivningsomkostningerne. - Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, ydes en passende erstatning for afsavn. Den samlede erstatning kan ikke overstige det beløb, som erstatningen ville andrage, hvis den var opgjort efter ovennævnte pkt Kortslutning/elskader Ved skade på hårde hvidevarer, se nærmere pkt. 2.1.b.2.d, fradrages efter 2 år 10% pr. år af den pågældende genstands genanskaffelsesværd i som ny: 0-2 år erstattes som ny 2-3 år erstattes med 90% 3-4 år erstattes med 80% osv. således at erstatningen helt bortfalder efter det 1 1. år. Tilsvarende afskrivningsregler gælder ved reparation. 7.7 Prisstigninger Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted indenfor en normal byggeperiode regnet fra skadestidspunktet. Aftale om byggeperiodens forventede længde træffes i forbindelse med skadens opgørelse. Tillægget for prisstigninger kan max. udgøre en procentdel af erstatningen svarende til halvdelen af den procentvise stigning i byggeomkostningsindekset i den fastsatte byggeperiode Erstatningen bortfalder såfremt genopførelse af tilsvarende bygninger ikke finder sted. 7.8 Lovliggørelse Forsikringen dækker forøgede byggeudgifter, som efter en forsikringsbegivenhed, ved istandsættelse eller genopførelse, påføres forsikringstageren til opfyldelse af krav, som stilles af bygningsmyndigheder i kraft af byggelovgivningen Erstatningen beregnes til de udgifter af ovennævnte art - regnet efter priserne på skadestidspunktet - der vil medgå til istandsættelse eller genopførelse i samme skikkelse og på nøjagtig samme sted Forsikringssummen for dækningen udgør 10% af bygningens nyværdi, max kr. (indeksreguleret basis 1. april 1999), og erstatningen kan i intet tilfælde overstige den således regulerede forsikringssum Det er en forudsætning: a. at udgifterne vedrører de dele af bygningen, for hvilke der ydes erstatning, b. at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås. c. at bygningens værdiforringelse på grund af slid og ælde ikke overstiger 30% i forhold til nyværdi, og d. at istandsættelse eller genopførelse finder sted Dækningen omfatter ikke: a. udgifter, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, og b. udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne have været forlangt inden forsikringsbegivenheden. 7.9 Anvendelige rester/restværdi I forbindelse med en af forsikringen omfattet skade på en bygning kan forsikringstager vælge at få ud- 4

9 betalt erstatning for værdien af anvendelige/skaderamte rester under forudsætning af: a. at den pågældende bygning er skadet mindst 50%. b. at resterne fra denne bygning nedrives inden 2 år fra skadens dato. c. at såvel den egentlige skadeerstatning som restværdierstatningen i fuldt omfang anvendes til bygningens genopførelse, medmindre dette hindres af myndighedskrav, der er stillet før skadestidspunktet og dispensation ikke har kunnet opnås. d. at det skaderamte ikke må være forringet med mere end 30% på grund af slid og ælde jf e. resternes værdi til anden anvendelse fratrækkes erstatningen Restværdi (erstatningen opgøres efter samme regler som den egentlige skadeerstatning, men kan aldrig overstige 50% af den pågældende bygningserstatningsberegningsgrundlag Endvidere erstattes nødvendige omkostninger til nedrivning og bortkørsel af anvendelige rester. Værdien af materialer, der frigøres ved nedrivningen, skal fradrages de samlede bruttoomkostninger Oprydningsomkostninger Selskabet erstatter efter en af forsikringen dæknings-berettiget tingsskade nødvendige udgifter til oprydning, hvorved forstås fjernelse af rester, der ikke er vurderet til genanvendelse. Herudover dækkes: 7.11 Jordskadedækning Forsikringen dækker med et beløb på indtil kr. dog max kr. pr. m 3. a. udgifter til oprydning, opgravning, deponering, fjernelse og destruktion af jord, søer, damme, vandreservoirer og lign. ejet/lejet af forsikringstageren og beroende på forsikringsstedet. b. udgifter til reetablering af det under pkt. a nævnte materiale samt c. nødvendige omkostninger til fastlæggelse af den dækningsberettigede skades omfang Dækningen er dog betinget af, at offentlige myndigheder i kraft af gældende lovgivning stiller eller kan stille krav om oprydning m.v., og at denne er nødvendiggjort af en i øvrigt dækningsberettiget skade under nærværende forsikringssted Forsikringen dækker ikke: a. udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden forsikringsbegivenheden. b. erstatning for krav der anmeldes mere end 6 måneder efter den forsikringsbegivenhed, der har nødvendiggjort de ovenfor anførte foranstaltninger, selv om de skadelige virkninger af forsikringsbegivenheden først kunne konstateres senere Omkostninger til afværgelse af fare Forsikringen omfatter endvidere rimelige foranstaltninger, der foretages for at afværge en umiddelbar truende eller begrænse en allerede indtruffet dækningsberettiget skade Omkostninger til teknisk bistand Forsikringen omfatter nødvendige omkostninger i forbindelse med det beskadigedes reetablering til teknisk bistand, tegninger og tilsyn under byggeriet. Erstatningen herfor kan kun udbetales på grundlag af faktura fra den berettigede og kan maksimalt udgøre 5% af erstatningssummen. 8 Dagsværdi 8.1 Skaden opgøres som under nyværdi, alene med den ændring, at der foretages fradrag for slid, ælde og nedsat anvendelighed. 9 Erstatningens udbetaling 9.1 Erstatning til genoprettelse: Erstatningen udbetales, når reetablering af det beskadigede har fundet sted. Hvis der i forbindelse med reetablering er udarbejdet en af selskabet godkendt rateplan, udbetales erstatningen i overensstemmelse hermed, når det overfor selskabet dokumenteres, at betingelserne for udbetaling er opfyldt. 9.2 Erstatning til fri rådighed: Såfremt erstatningen ikke anvendes til reetablering af det beskadigede foretages foruden fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde også fradrag for nedsat anvendelighed. Erstatningen kan ikke overstige bygningens dagsværdi umiddelbart før skaden. Udbetaling af erstatningen forudsætter samtykke fra de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. 10 Huslejetab/genhusning 10.1 Såfremt den forsikrede ejendom (lejlighed) bliver ubeboelig på grund af en af denne forsikring dækket skade ydes erstatning for huslejetab efter følgende regler: 1. ejendomme (lejligheder), der beboes af ejeren: Forsikringen omfatter omkostninger til ud- og indflytning, eventuel nødvendig opmagasinering af indbogenstande, samt rimelige huslejeudgifter i indtil 1 måned efter skadens udbedring, dog maksimalt 12 måneder efter skadedatoen. Et i forbindelse med genhusningen betalt depositum tilfalder selskabet ved tilbageflytning. 2. Udlejede ejendomme: Forsikringen omfatter sikredes mistede huslejeindtægter med fradrag for sparede udgifter. Erstatningen beregnes på grundlag af den på skadedagen gældende lejekontrakt, og ydes maksimalt indtil 1 måned efter skadens udbedring, dog maksimalt 12 måneder fra skadedatoen Repareres eller genopføres den beskadigede bygning i en anden skikkelse end tidligere, ydes erstatning kun for det tidsrum, der ville være med- 5

10 gået til at sætte bygningen i samme stand som før skaden Sikrede har pligt til at medvirke til, at skaden udbedres hurtigst muligt. Skyldes en indtruffen forsinkelse forhold, sikrede har indflydelse på, ydes ikke erstatning for derved forøgede merudgifter eller huslejetab. G Udvidet rørskadeforsikring 11 Rørskadeforsikring med nygaranti 11.1 Såfremt det fremgår af policen dækker forsikringen de usynlige vand-, varme- og afløbsledninger, der findes i de af ejendommens bygninger, der er opført på eller støbt sokkel. Ved usynlige rør forstås rør, der er indstøbt i eller skjult under gulv, i vægge, i kanaler eller krybekæl-dre, skunkrum og lignende permanent lukkede rum. Stikledninger til vand-,varme-, gas-, olie- og afløbs-installationer samt tv-kabler fra hovedledning i vej og ind til nærmeste bygning er omfattet, såfremt husejeren har ansvaret for ledningen. Endvidere dækker forsikringen varmtvandsbeholdere, uanset hvorledes disse er anbragt. Såfremt varmt-vandsbeholderen er indbygget, eks. i en kedel, er alene varmtvandsbeholderen omfattet af forsikringen Forsikringen dækker skader, der er konstateret i forsikringstiden og indtil 1 måned efter forsikringens ophør. Såfremt forsikringen overgår til et andet selskab, ophører selskabets forpligtelser - for ikke anmeldte skader - straks ved overgangen Tillægsforsikringen dækker alle reparationer af utætheder i de under pkt nævnte rørsystemer. Endvidere dækkes de bygningsbeskadigelser, der er en følge af disse reparationer. Forsikringen dækker ikke skader, som er opstået (konstateret) inden tillægsfor-sikringens tegning l ubeboede (uopvarmede) rum er det en betingelse for tillægsforsikringens dækning, at vandtilførselen er lukket samt at rør og anlæg er tømt for vand. 12 Erstatningens fastsættelse 12.1 Erstatningen fastsættes på grundlag af nyværdien og udgør det beløb, det uden unødig forsinkelse vil koste at reparere det beskadigede med samme byggemåde og på samme sted. For så vidt angår gulvbelægninger kan dog foretages fradrag i medfør af punkt 7.2. Erstatningen kan i intet tilfælde baseres på dyrere byggematerialer end de beskadigede, eller på byggematerialer og byggemetoder, der ikke er gængse på skadestidspunktet Omkostninger til fejlfinding er ikke dækket, medmindre der foreligger en dækningsberettiget skade, eller omkostningerne er afholdt efter godkendelse fra selskabet Beskadigelse af kosmetisk art, samt farveforskelle mellem beskadigede genstande og de resterende, erstattes ikke Såfremt sikrede på skadestidspunktet havde etableret en af selskabet godkendt alarm for vandspild, dækkes tillige det af skaden forårsagede tab, herunder tab i form af offentlige afgifter, som følge af merforbrug af vand Ved varmtvandsbeholdere nedsættes erstatningen med 10% af genanskaffelsesprisen pr. år udover 2 år efter beholderens anskaffelse som ny Såfremt det beskadigede ikke reetableres, foretages i erstatningen fradrag for slid og ælde. Erstatningen kan i sådanne tilfælde max. udgøre omkostningerne til etablering af en alternativ rørinstallation. 13 Rørskadeforsikring uden nygaranti 13.1 Forsikringen dækker, såfremt det fremgår af policen, at denne dækning er tegnet på de samme vilkår som beskrevet under pkt. 11 og 12 med undtagelse af pkt Selskabet er berettiget til at foretage fradrag i erstatningen efter de regler, der fremgår af pkt Dette gælder for såvel selve rørskaden som følgeskaden på bygningen. Fradraget kan maksimalt udgøre kr. (indeksreguleret basis 1. april 1999). 14 Stikledningsforsikring 14.1 Såfremt det fremgår af policen at denne dækning er tegnet dækker forsikringen alene stikledninger og varmtvandsbeholdere, som angivet i pkt og 4. afsnit. H Forsikringen dækker efter samme princip som angivet i pkt. 12, medmindre andet fremgår af policen. Fællesvilkår for Anden Bygningsbeskadigelse (pkt. C), Svampe-og insekt- (pkt. D) og Skadedyrsforsikring (pkt. E) 15 Forsikringen dækker ikke 15.1 Skader der skyldes: a. fejlkonstruktion. b. materialefejl ved anvendte bygningsdele, c. håndværksmæssige fejl eller d. manglende vedligeholdelse Omkostninger til konstatering af skader, medmindre der efterfølgende viser sig en dækningsberettiget skade, eller omkostningerne er afholdt efter aftale med selskabet Skader forvoldt af hunde. 6

11 I Fællesvilkår 16 Eftersyn 16.1 Selskabet har ret til at lade foretage eftersyn af forsikringsstedet eller af de forsikrede genstande. 17 Når skaden sker Når skaden indtræffer, er følgende en betingelse for selskabets erstatningspligt: 17.1 Sikrede skal efter bedste evne bestræbe sig på at begrænse skadens omfang og drage omsorg for, at de forsikrede genstande beskyttes mod videre skade. Selskabet har ligeledes ret til at foretage skadebegrænsende foranstaltninger Sikrede skal straks anmelde skaden til selskabet, så selskabet har mulighed for at bistå med råd og vejledning Sikrede skal snarest muligt levere selskabet en fortegnelse over de skaderamte genstande, samt hvis selskabet forlanger det, en fortegnelse over ikke skaderamte genstande For indbrud-, ran-, røveri- og simpelt tyveriskaders vedkommende, skal anmeldelsen om skaden ske til det stedlige politi senest 24 timer efter, at skaden er kommet til sikredes kendskab. Forsømmes dette, dækker forsikringen ikke tab, der kan antages foranlediget herved. 18 Udbedring af skaden 18.1 Udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse af forsikrede genstande må ikke finde sted, før selskabet har givet sit samtykke hertil. 19 Forsikring i andet selskab 19.1 I det omfang, der er tegnet speciel forsikring for en interesse, der i øvrigt måtte være omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse Fremgår det af en eventuel anden forsikringsaftale, som dækker samme farer, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen udredes forholdsmæssigt af selskaberne. 20 Almindelige undtagelser 20.1 Undtaget fra forsikring er skader eller ansvar for skader, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af krig eller krigslignende forhold, oprør, borgerlige uroligheder, stormflod, jordskælv og andre naturkatastrofer samt skade, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller fredstid Skade som forårsages af kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinske eller videnskabelige formål, erstattes dog, såfremt anvendelsen er forskriftsmæssigt og ikke står i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 21 Nedsættelse af erstatningen eller ingen erstatning 21.1 Hvis den sikrede i væsentlig grad misligholder de ham ifølge vedtægter, policebetingelser eller særlige forbud påhvilende pligter og derved forvolder skade, vil retten til erstatning hel eller delvis fortabes Skade forårsaget med forsæt eller i selvforskyldt beruselse erstattes ikke Retten til erstatning vil ligeledes bortfalde, såfremt sikrede i forbindelse med skadesopgørelsen fremkommer med bevidst urigtige oplysninger jf. Forsikringsaftaleloven Er skade, uden at forsæt foreligger, forårsaget ved overtrædelse af straffe-, brand- og politilovgivningen, herunder stærkstrømsreglementet, eller i øvrigt ved uagtsomhed fra den forsikredes side, er selskabet berettiget til at nedsætte erstatningen Ovenstående bestemmelser gælder også, når den handling, der medfører afslag eller nedsættelse af erstatningen, skyldes den sikredes samlevende Har den forsikrede mistet retten til erstatning helt eller delvist, forbeholdes erstatningen for bygningsbrandforsik-ringens vedkommende dog de tinglyste rettighedshavere, for så vidt disse ikke på anden måde kan blive holdt skadesløse af ejerens øvrige formue. 22 Flytning og risikoforandring 22.1 Forsikringstageren skal straks anmelde til selskabet når: a. det bebyggede areal ved tilbygning overskrider det antal m 2 som fremgår af policen. b. hidtil kun en etage har været anvendt til opholdsrum (enkelt rum måske til erhverv) og der i kælder eller på loft indrettes sådanne rum. c. over halvdelen af villaen fremtidig benyttes til erhverv. d. hvis der på ejendommen installeres rør til udnyttelse af vedvarende energikilder, f.eks. sol-, jord-, varme- og varmepumpeanlæg. e. der i øvrigt ved de forsikrede bygninger eller den på forsikringsstedet stedfindende bedrift foretages nogen forandring i henseende til bygnings-måde, indretning eller anvendelse, som måtte medføre højere præmie end den der hidtil har været svaret af forsikringen, eller der med den forsikredes viden i de tilstødende (nabo) bygninger indrettes sådanne virksomheder, som væsentligt forøger brandfaren. f. hvis der på ejendommen etableres varmeforsyning ved stokerfyr eller halmfyr, g. den forsikrede ejendom skifter ejer Selskabet træffer herefter bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke betingelser forsikringen kan fortsætte Ved ejerskifte på fast ejendom, ophører forsikringen ved ejerskiftet. Skader der er konstateret inden for 14 dage efter ejerskifte er dog omfattet af forsikringen, medmindre anden tilsvarende forsikring er tegnet. 7

12 23 Præmiens betaling 23.1 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier til de anførte forfaldsdage. Påkrav om betaling sendes til eller afleveres på den betalingsadresse, som forsikringstageren har opgivet. Ændres betalingsadressen skal selskabet straks underrettes Forsikringstager betaler stempelafgift samt udgifterne ved indbetaling/opkrævning af præmien. Betales præmien ikke efter 1. påkrav, sender selskabet en skriftlig påmindelse om præmiebetalingen til forsikringstageren. Denne påmindelse vil bl.a. indeholde en opsigelse af forsikringen, såfremt præmien ikke betales inden 21 dage efter modtagelse af påmindelsen. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter udløbet af den i 1. påkrav angivne betalingsfrist. Betales beløbet ikke rettidigt, således af selskabet må erindre om betalingen, kan selskabet beregne et ekspeditionsgebyr, der opkræves sammen med næste præmie. Selskabet er berettiget til sammen med præmien - og udover denne - at opkræve et inkassogebyr. 24 Fornyelse og opsigelse 24.1 Forsikringen gælder, medmindre andet fremgår af policen, for 1 år ad gangen og fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller selskabet opsiger den skriftlig med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald Forsikringen kan ligeledes med 1 måneds varsel til den 1. i en måned skriftligt opsiges mod betaling af et gebyr på 50 kr. (pr ) pr. police. Hertil kommer et gebyr på 500 kr. (pr ) pr. police, såfremt forsikringen opsiges inden for det første forsikringsår Efter enhver anmeldt skade er såvel forsikringstageren som selskabet indtil 14 dage efter erstatningens betaling, eller efter afvisning af skaden, berettiget til skriftligt at ophæve forsikringen med 14 dages varsel En eventuel bygningsbrandforsikring kan dog ikke bringes til ophør, medmindre forsikringstageren dokumenterer, at forsikringen er overført til andet forsikringsselskab, således at de eventuelle rettighedshavere, der har tinglyst ret over ejendommen ikke får deres retsstilling forringet For bygninger, der ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, samt forladte bygninger kan forsikringen ophæves med øjeblikkelig virkning. I forhold til de i pkt omhandlede rettighedshavere ophører selskabets ansvar dog med 14 dages varsel. 25 Minimumsbetingelser for bygningsbrandforsikring 25.1 Selskabet kan ikke med retsvirkning fravige de ved bekendtgørelse godkendte minimumsbetingelser for bygningsbrandforsikring til ugunst for forsikringstageren og/eller de berettigede ifølge adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. 26 Indeksregulering 26.1 Præmien, de angivne summer og selvrisici, indeksreguleres hvert år, efter et for området relevant indeks Såfremt en selvrisiko eller dækningssum, bestemt af forsikringsbetingelserne, er indeksreguleret, fremgår det umiddelbart efter beløbet i bestemmelsen. 27 Bygninger under opførelse/ombygning 27.1 Bygninger er forsikret under opførelse/ombygning mod brand- eller stormskade, skade som følge af skypumpe og nedbørsskade i forbindelse hermed, såfremt dette er meddelt selskabet og således fremgår af policen. Det gælder i så fald udover nærværende forsikringsbetingel-ser følgende særlige betingelser: a. Kummer og glas er ikke omfattet af forsikringen, før disse er fastmonteret i bygningen, b. De forsikrede bygninger under opførelse - inkl. materialer beroende på byggepladsen og bestemt til umiddelbar indføjelse i bygningen - er dækket for deres fulde værdi (alene for brand og storm), c. Forsikringstageren har pligt til at underrette selskabet, når bygningen er færdig til at blive taget i brug, hvorefter præmieregulering finder sted. Den særlige dækning under opførelse gælder, til opførelsen/ombygningen er afsluttet, dog max. 12 måneder fra policens dato, medmindre anden aftale er truffet. 28 Fortrydelsesret 28.1 Forsikringen kan i henhold til Forsikringsaftaleloven 34i træde tilbage fra den indgåede forsikringsaftale ved skriftligt at meddele selskabet dette inden 14 dage efter modtagel-sen af police samt forsikringsbetingelser. 29 Ankenævnet 29.1 Selskabet er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring. Klager kan indgives til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf Særlig klageskema kan rekvireres hos Ankenævnet eller hos selskabet. 8

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser FRITIDSHUSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser FRITIDSHUSFORSIKRING FRITIDSHUSFORSIKRING Ændret pr. 0.05.00 Pkt. Tekst Side nr. A B 4 5 6 C 4 D E F G 4 5 6 8 9 Hvem er sikret Bygningsforsikring Hvilke genstande er forsikret Hvilke skader erstattes Skadesopgørelse ved bygningsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Et par ord til indledning... 2 2. Prisen på forsikringen... 2 3. Selvrisiko - egenbetaling... 2 4. Brandskade... 2 5. Anden bygningsbeskadigelse... 3 6. Rørskadeforsikring med

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01

Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01 Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser Version Privat 01 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ændring A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 3354042 Kundenummer 3302759457 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. januar 2015 Udløb 1. januar 2017 Hovedforfald 1.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2011-PAR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ny forsikring A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 1944775 Kundenummer 3302704603 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. oktober 2014 Udløb 1. oktober 2017 Hovedforfald

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus bygning

Vilkår for. Fritidshus bygning Vilkår for Fritidshus bygning 5342-3 August 1998 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf.

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring 1. Hvor dækker forsikringen: 1.1 Forsikringen dækker i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne. 1.2

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 340-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (DÆKNINGSOMFANG FREMGÅR AF POLICEN) 1.0 SIKREDE 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer (eller bruger) af den forsikrede ejendom.

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring Vilkår for Kombineret landbrug ygning 4873-3 November 1989 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug - ygning 4873-3 November 1989 Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks

Læs mere

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner.

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner. Forsikringen betjenes af: De Frie ForsikringsMæglere Winckler Norgesmindevej 4 2900 Hellerup Tlf. nr. 7020 2725 v/kim Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 01-12B -0163791 Forsikringstager

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

Forsikringsbetingelser LANDBRUGSANSVAR 0103

Forsikringsbetingelser LANDBRUGSANSVAR 0103 LANDBRUGSANSVAR 0103 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen.. 1 LANDBRUGSANSVAR 2 Som ejer eller bruger af den angivne landbrugsejendom.. 1 3 Som ejer eller fører af traktor eller motorredskab uden nummerplader.

Læs mere

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 5103 - løsøre og ansvar - og de nye betingelser 5601 + viser forbedringer

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere