P19-02 VILLAFORSIKRING. Fællesbetingelser. for 1- og 2- familie huse. 5. Bygning under opførelse, om- eller tilbygning. 1. Hvem er sikret?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P19-02 VILLAFORSIKRING. Fællesbetingelser. for 1- og 2- familie huse. 5. Bygning under opførelse, om- eller tilbygning. 1. Hvem er sikret?"

Transkript

1 P19-02 VILLAFORSIKRING for 1- og 2- familie huse Fællesbetingelser 1. Hvem er sikret? 1.1 Forsikringstager er sikret, som ejer eller bruger af ejendommen. 1.2 Under ansvarsforsikringen er medhjælp, der passer ejendommen, også sikret. 2. Hvor dækkes? Forsikringen dækker på den matrikel, der er nævnt i policen (forsikringsstedet). 3. Hvad omfatter forsikringen? 3.1 De på forsikringsstedet beliggende bygninger opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten. 3.2 Udhuse og carporte opført med trykimprægnerede stolper direkte i jord. 3.3 Genstande der er nævnt i dækningsskemaet. 4. Hvad dækker forsikringen? Forsikringen kan omfatte følgende dækninger: Bygningsbrand Bygningsbeskadigelse Glas og sanitet Stikledninger 5. Bygning under opførelse, om- eller tilbygning. 5.1 Hvad omfatter forsikringen? - Bygning under opførelse - Bygning under om- eller tilbygning - Byggematerialer, der er på byggepladsen og som skal monteres i bygningen. - Entreprenører er sikret på policen, for så vidt angår brand og stormskadedækningen. 5.2 Hvad dækker forsikringen? Under forudsætning af, at forsikringen omfatter brand- og bygningsbeskadigelse dækkes: - Brand, jf. dækningsskemaets pkt Storm, jf. dækningsskemaets pkt. 16.2, kolonne 5 - Husejeransvar, jf. afsnit 8. Under om- og tilbygning er der ingen andre dækninger for de berørte bygninger, bygningsdele eller bygge materialer. 5.3 Betingelser for dækning, - byggeprojektet skal opfylde byggelovgivningens regler, og - byggeprojektet skal være godkendt af myndighederne, og - arbejdet skal udføres i overensstemmelse med det godkendte projekt og sædvanlig fagmæssig praksis. 5.4 Anmeldelsespligt Ved om- og tilbygning skal selskabet kontaktes, da det kan have præmiemæssige konsekvenser, jvf. afsnit Skjulte rør og kabler Råd/svamp/insekter Ansvar Retshjælp Udvidelse 1: Kosmetiske forskelle, Udvidet vandskade og Skade lavet af dyr. Udvidelse 2: Mekaniske funktionsfejl og Anden pludselig skade. 4.1 Dækninger og eventuelle særlige vilkår fremgår af policen. 4.2 Af dækningsskemaet fremgår det hvilke skader, der erstattes. 4.3 Reglerne for ansvar og retshjælp er omtalt i vilkårenes afsnit 8 og Skade, der kan erstattes under brandforsikringen, dækkes ikke andetsteds. 6. Følgeudgifter 6.1 Redning - bevaring Efter en skade, der dækkes af forsikringen, betales rimelige udgifter til redning, bevaring og oprydning. 6.2 Flytning og huslejetab Kan ejendommen ikke benyttes efter en skade, der dækkes af denne forsikring eller en brandforsikring i andet selskab, betales: - Rimelige udgifter til genhusning og andre merudgifter i anledning af ejendommens fraflytning. - Dokumenteret tab af huslejeindtægt i henhold til gældende lovlige lejekontrakter. Erstatning ydes i det tidsrum, der normalt vil gå til at sætte bygningen i samme stand som før skaden - dog højst 12 måneder efter skadens indtræden.

2 6.3 Restværdi Er en bygning beskadiget mere end 50 % af nyværdien, kan forsikringstager vælge at få erstattet skaden, som om hele bygningen var ødelagt, under forudsætning af, at bygningen genopføres i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtig samme sted. Dog dækkes ikke: - Genopførelse af kældre, fundamenter, terrændæk med installationer, såfremt disse kan genanvendes. - Bygninger som forud for skaden var bestemt for eller var under - nedrivning. Herudover erstattes omkostningerne til nedrivning og bortkørsel af anvendelige rester, dog med fradag af den værdi resterne har. 6.4 Lovliggørelse Ved større skader kan myndighederne, ifølge reglerne i lovgivningen, stille retskrav til forsikringstager, som forøger byggeomkostningerne. Der ydes derfor en lovliggørelseserstatning, der opgøres med priserne på skadedagen og med indtil 10 % af bygningernes nyværdi Det er en betingelse, at erstatningen anvendes til byggeri og vedrører de bygningsdele, der er ødelagt Bygningen skal genopføres i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtigt samme sted Værdiforringelse af bygningen eller bygningsdelene må ikke overstige 30 % af nyværdien Udgifter, der af myndighederne var eller kunne være for - langt afholdt forud for skaden, eller udgifter, der af myndighederne kan opnås dispensation for, dækkes ikke. flagstænger af træ: 0 10 år 100 % år 70 % år 60 % år 50 % år 40 % år 30 % år 25 % 40 år > 20 % paraboler og antenner: 0 6 år 100 % 6 7 år 70 % 7 8 år 60 % 8 9 år 50 % 9 10 år 40 % år 30 % 11 år > 20 % hårde hvidevarer, glaskeramiske kogeplader og el drevne genstande: 0 2 år 100 % 2 3 år 85 % 3 4 år 75 % 7. Erstatningen 7.1 Nyværdi Skaden opgøres til det beløb, som det uden unødig forsinkelse vil koste at istandsætte eller genopføre det beskadigede med samme byggemåde og på nøjagtigt samme sted. Ved beregningen kan der ikke benyttes priser på materialer, der er dyrere end de beskadigede, eller priser på materialer og byggemetoder, der ikke er gængse på skadetidspunktet. For visse bygningsdele foretages der dog afskrivning. Det fremgår af afskrivningstabellen, hvilke bygningsdele der foretages afskrivning på. Disse genstande erstattes ved reparation eller totalskade med de procentsatser af reparationsprisen eller af nyværdien, der fremgår af afskrivningstabellen. 7.2 Dagsværdi Punkt 7.1 gælder ikke, såfremt det fremgår af din police, at en bygning eller en bygningsdel erstattes til dagsværdi. Dagsværdien fastsættes for den nævnte bygning/bygningsdel under hensyn til alder, brug, vedligeholdelsesstand, nedsat anvendelighed og andre individuelle omstændigheder. Der tages bl.a. hensyn til forholdet mellem den tid bygningsdelen har været anvendt og dens formodede levetid. For visse bygningsdele gælder standardiserede afskrivningsregler. Disse genstande erstattes ved reparation eller totalskade med de procentsatser af reparationsprisen eller af nyværdien, der fremgår af afskrivningstabellen. 4 5 år 65 % 5 6 år 50 % 6 7 år 40 % 7 8 år 30 % 8 år > 20 % kedler, varmevekslere, beholdere samt olie- og gasfyr: 0 5 år 100 % 5 10 år 70 % år 60 % år 50 % år 40 % år 30 % 30 år > 20 % tage af plast, pvc og lignende: 0 4 år 100 % 4 6 år 80 % 6 8 år 70% 8 10 år 60 % år 50 % år 40 % år 30 % 17 år > 20 % 2

3 tage af pap: 0 15 år 100 % år 70 % år 50 % år 30 % 30 år > 20 % Ansvarsforsikringens formål er at betale for dig, hvis du har pådraget dig et erstatningsansvar, og at friholde dig, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod dig. Selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling over for skadelidte. Din anerkendelse af erstatningskrav forpligter kun dig selv, ikke AROS-forsikring. Man kan derfor - ved at anerkende et erstatningsansvar - risikere selv at måtte betale en erstatning, som ikke er dækket af forsikringen. 8.2 Forsikringssum gulvbelægninger af tæpper, vinyl, kork og lignende: 0 4 år 100 % 4 8 år 70 % 8 12 år 60% år 50 % år 40 % år 30 % 24 år > 20 % Særligt for udvidet rør- og stikledningsdækning Der sker ikke fradrag for værdiforringelse ved disse dækninger uanset punkt 7.2. Erstatning opgøres som beskrevet i punkt Særlige regler Der ydes ikke erstatning for farveforskelle, når udseendet efter en beskadigelse eller reparation kun i mindre omfang er forringet. (Dækning for farveforskelle angående fliser/klinker/glas/ sanitet kan tilvælges ved valg af udvidelse 1) For bygninger, som henligger forladt, fastsættes erstatningen altid med fradrag for værdiforringelse For bygninger, som før skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstatningen til materialeværdien med fradrag af sparede nedrivningsomkostninger. Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, kan der ydes passende erstatning for afsavn. 7.4 Udbetalingen Erstatningen skal normalt anvendes til genopførelse af det beskadigede, og udbetalingen finder sted, når det beskadigede er retableret. Skal erstatningen udbetales kontant eller anvendes til andet formål, foretages der fradrag for værdiforringelse. Denne erstatning kan ikke overstige det beskadigedes handelsværdi. Det er en forudsætning for udbetaling af erstatning, at forsikringstager indhenter skriftlig accept fra de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. 8 Ansvarsforsikring 8.1 Hvornår er man ansvarlig? Efter dansk ret er man juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Denne hovedregel står ikke skrevet i nogen lov, men er opstået gennem århundreders retspraksis. Er skadevolderen uden skyld i skaden, kaldes skaden hændelig, og for hændelig skade er man ikke ansvarlig. Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet. Forsikringen dækker for hver forsikringsbegivenhed med indtil for personskade for skade på ting (herunder dyr) De anførte forsikringssummer indeksreguleres ikke. Ud over forsikringssummen dækkes omkostninger i forbindelse med erstatningssagen og renter af det beløb, der henhører under forsikringen. 8.3 Hvilket ansvar er dækket? Forsikringen dækker de sikredes ansvar - som ejer eller bruger af ejendommen - for skade på personer eller ting. 8.4 Forsikringen dækker ikke: Ansvar, der udelukkende støttes på aftaler Ansvar for skade opstået i forbindelse med en i eller på ejendommen drevet virksomhed Ansvar for skade på ting, som sikrede eller familiemedlemmer, der bor sammen med sikrede: - e j e r, - har til brug, lån, leje eller opbevaring, - har til befordring, bearbejdelse, behandling eller har sat sig i besiddelse af. - ansvar for skader forvoldt med forsæt medmindre skadevolder er under 14 år eller har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt på grund af sin sindstilstand. - ansvar for skade forvoldt som følge af selvforskyldt beruselse eller selvforskyldt påvirkning af narkotika og dette uanset skadevolders sindstilstand. - ansvar for forurening af luft, jordbund eller vand samt derved forvoldt skade på ting, medmindre skaden: - er opstået ved et enkeltstående uheld og - ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende forskrifter, - ansvar for benyttelse af motordrevne køretøjer. Dog dækkes ansvar for benyttelse af motordrevne haveredskaber under 20 HK, når lovpligtig ansvarsforsikring ikke er eller skulle være tegnet. Ansvar efter færdselsloven, ved brug af disse motordrevne haveredskaber, dækkes med færdselslovens summer. 9 Retshjælpsforsikring Vilkårene for retshjælpsforsikring kan du få ved at ringe eller skrive til os. Som almindelig vejledning kan oplyses at forsikringens formål er at betale sagsomkostninger ved private tvister, der kan indbringes for domstolene. Der ydes ikke dækning for almindelig advokatrådgivning. Inden for retshjælpsforsikringens område kan sagerne - 3

4 efter deres art - være omfattet af: Familieforsikringen, villaforsikringen eller bilforsikringen. Villaforsikringens område er de sager, hvor sikrede er part som ejer (tidligere ejer) eller bruger af den forsikrede ejendom. Undtaget er bl.a. de sager, der opstår i forbindelse med sikredes hoved- eller bierhverv. 10. Skader der ikke dækkes Forsikringen dækker ikke skade, der er en direkte eller indirekte følge af: - Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelse, oprør eller borgerlige uroligheder. Har AROS-forsikring ikke modtaget en sådan underretning, kan det medføre, at erstatningen nedsættes eller eventuelt helt bortfalder. Selskabet er til enhver tid berettiget til at besigtige ejendommen med henblik på at vurdere risikoforholdet Ejerskifte Ejerskifte skal straks meddeles til selskabet. Ved ejerskifte ophører dækningen, og policen kan ikke uden selskabets godkendelse overføres til den nye ejer. Indtil anden forsikring er tegnet, er den nye ejer dog dækket i indtil 1 måned fra ejerskiftedatoen. Brandforsikringen ophører dog først, når reglerne i afsnit 13.4 er opfyldt. - Jordskælv eller andre naturforstyrrelser. - Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. Dog dækkes skader ved kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, hvis anvendelsen har fulgt gældende forskrifter og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 11. Hvis skaden sker 11.1 Sikredes pligter Sikrede skal efter bedste evne forsøge at afværge en umiddelbart truende skade eller begrænse omfanget af en indtruffen skade Enhver skade skal hurtigst muligt anmeldes til selskabet Tyveri og hærværk skal tillige anmeldes til politiet Ved nogle skader, som f.eks. angreb af svamp og insekter, er mistanke om skade tilstrækkelig til, at sikrede bør foretage anmeldelse Udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse af det beskadigede, må kun finde sted efter aftale med selskabet Undladelse af at efterkomme ovennævnte forskrifter kan få betydning for skadens bedømmelse og erstatningens størrelse Forsikring i andet selskab Hvis der er tegnet forsikring mod den samme risiko i et andet forsikringsselskab, skal skaden også anmeldes dertil. Har dette selskab taget forbehold for, at dækningen ophører eller indskrænkes ved dobbeltforsikring, gælder samme forbehold på denne forsikring. Denne bestemmelse vedrører kun forholdet selskaberne imellem, der således udbetaler erstatningen i fællesskab. 12 Ændringer i risiko 12.1 Generelle ændringer Præmien er beregnet på baggrund af bygningernes størrelse, herunder det samlede boligareal og bygningernes anvendelse samt evt. areal af udendørs svømmebassin. Selskabet skal derfor underrettes, hvis - oplysningerne i policen er forkerte, - der på forsikringsstedet foretages ny-, om- eller tilbygning, - der helt eller delvist ændres i bygningens anvendelse (f.eks. overgang til erhverv eller ændring i boligarealet), - tagbeklædning ændres, - der installeres halm- eller fastbrændselsfyr. 13 Præmien 13.1 Præmiens betaling Præmien fastsættes efter vores gældende tarif. Første præmie forfalder ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmier på de anførte forfaldsdage. Præmien, inkl. opkrævningsgebyr, stempelafgift til staten, bidrag til Garantifonden, afgift til stormflods- og stormfaldsfonden eller andre afgifter pålagt af staten, opkræves via indbetalingskort eller på anden måde efter aftale med forsikringstager. Betales præmien ikke rettidigt, sendes en rykkerskrivelse, der indeholder opkrævning og et ekspeditionsgebyr. Hvis præmien ikke betales inden den frist der er anført dog mindst 21 dage ophører dækningen. Bygningsbrandforsikringen kan ikke bringes til ophør på grund af manglende præmiebetaling. Præmien kan derimod inddrives ved udpantning Indeksregulering Præmien og selvrisiko reguleres 1 gang om året på forsikringens hovedforfaldsdag. Beløbene, der efter vilkårene reguleres, ændres med virkning fra den 1. januar. Reguleringen sker i takt med ændringen i lønindekset for den private sektor, (det tidligere summariske lønindeks) som Danmarks Statistik hvert år offentliggør for januar kvartal. Skulle indekset ophøre, vil reguleringen ske efter et andet af Danmarks Statistik hvert år offentliggjort indeks, som angiver den gennemsnitlige lønudvikling Opsigelse Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og vedvarer indtil den af én af parterne opsiges med mindst 1 måneds skriftlig varsel til en hovedforfaldsdato. Ændringer i præmie eller vilkår varsles senest 1 måned før en hovedforfaldsdato. Fra den dag vi modtager en skadeanmeldelse og indtil 1 måned efter, at vi har betalt erstatning - eller afvist skaden kan både forsikringstageren og selskabet opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. Inden for samme tidsfrist kan vi forlange forsikringens fortsættelse betinget af særlige vilkår Opsigelse - Bygningsbrand For bygningsbrandforsikringen gælder endvidere, at opsigelsen først kan accepteres, hvis de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, - har givet deres skriftlige godkendelse, eller - hvis ejendommen, uden at disses retsstilling forrin- 4 Fortsættes på side 12

5 DÆKNINGSSKEMA FOR ByGNING Bygningsbrand, bygningsbeskadigelse, glas & sanitet, stikledninger og skjulte rør.

6 Forsikringsarter 16.1 Bygningsbrand 16.2 Bygningsbeskadigelse 16.3 Glas og sanitet 16.4 Stikledninger 16.5 skjulte rør Dækket 1. Brand, lynnedslag og eksplosion m.v. Brand, hvorved forstås en løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft. Lynnedslag, når lynet er slået ned direkte i det forsikrede eller den bygning, hvor det forsikrede er anbragt. Det er en forudsætning, at der kan påvises spor efter gnister og brandmærker, der hvor lynet har slået ned. Eksplosion. Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning. Tørkogning af kedler. Nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra. Bortkomst af forsikrede genstande efter brand. Sprængning af autoklaver og dampkedler. 2. El-skade Enhver skade på elektriske ledere eller komponenter, der opstår pga. kortslutning, induktion, overspænding eller lignende. Ud over skade på de elektriske dele dækkes også anden skade på apparatet sket i forbindelse med el-skaden. 3. Tyveri hærværk Ved hærværk forstås skade, forvoldt med vilje og i ond hensigt. 4. udstrømning af væsker (vandskade) frostsprængninger af rør Vand, olie, kølevæske eller lignende, der pludseligt og tilfældigt strømmer ud fra installationer eller akvarier samt andre beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover. Nedløbsrør og tagrender betragtes ikke som installationer eller beholdere. Skade som følge af frostsprængninger når årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning. 5. Storm voldsomt sky- og tøbrud snetryk Storm og umiddelbar efterfølgende nedbørsskade, ved storm forstås vind, hvor styrken konstant eller i stød er mindst 17,2 m pr. sekund. Oversvømmelse som følge af voldsomt sky- eller tøbrud, når vandet ikke kan få normalt afløb. D.v.s. vand der fra terræn, tag eller altan, trænger gennem naturlige åbninger i bygningerne, såsom døre, lyskasser m.v. eller stiger op gennem afløbsledningerne. 6. Pludselig skade Skade, som sker pludseligt og som ikke er dækket eller undtaget andet sted. Skaden er pludselig, når den sker på et tidspunkt hvor både skadens årsag og virkning er øjeblikkelig og uventet. 7. Glas og sanitet Brud på glas, sanitet og keramiske kogeplader uanset årsagen. 8. Stikledninger Utætheder, der opstår i stikledningerne i jorden som sikrede har vedligeholdelsespligten for regnet fra indførelsen i bygning til hovedledning/fællesledning samt skader, der udbreder sig derfra. Udgifter til opsporing af utætheder betales, når det forud er aftalt med selskabet. Skader skal konstateres og anmeldes i forsikringstiden. 9. Skjulte rør og kabler Alle utætheder, der opstår i bygningens skjulte rør og kabler samt skader der udbreder sig derfra, såfremt utætheden medfører funktionssvigt eller skade på bygningen. Udgifter til opsporing af utætheder betales, når det forud er aftalt med selskabet. Ved skjulte rør forstås sådanne, der er skjult i vægge, skunkrum, krybekældre, under gulv eller indstøbt i gulv. Skader skal konstateres og anmeldes i forsikringstiden. Forsikrede genstande undtaget Skade, der består i svidning, smeltning eller småhuller, medmindre skaden er forårsaget af løssluppen flammedannende ild (brand). Skade på genstande der forsætligt udsættes for ild eller varme. Skade der skyldes løbesod. Skade, der er omfattet af garanti eller service ordning. Skade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller fejltilslutning, forkert udført reparation eller skader, der sker under reparation. Skade, der skyldes, at apparatet er blevet overbelastet eller anvendt i strid med dets bestemmelse og konstruktion. Tyveri og hærværk på bygninger under opførelse, om- eller tilbygning samt byggematerialer. Tyveri og hærværk begået af de sikrede, medhjælp, ejendommens beboere, lånere, lejere og andre med lovlig adgang til forsikringstagerens private område. Skade som følge af dryp eller udsivning. Udgifter til optøning af rør. Skade opstået under påfyldning og aftapning af olietanke eller andre beholdere. Tabet af selve den udflydende væske. Skade som følge af opstigning af grund- og kloakvand. Bygninger under opførelse, om- eller tilbygning samt byggematerialer. Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Nedbør der trænger gennem utætheder og åbninger, med mindre det er en følge af en dækningsberettiget skade på bygningen. Følger efter byggefejl, fejlkonstruktion, fejlmontering, underdimensionering m.v. Skade, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse. Skade sket over et tidsrum, f.eks. sætningsskader, rystelser fra trafik, frost eller tæringsskader. Skade, der er påregnelig eller opstår ved daglig brug. Dette betyder, at der ikke ydes erstatning for skade, der opstår i forbindelse med de aktiviteter, der normalt forekommer i et hjem. Dette kan f.eks. være skade forårsaget af børn, dyr, spild af væsker, skrammer, ridser eller tilsmudsning. Bygninger under opførelse, om- eller tilbygning samt byggematerialer. Følger efter byggefejl, fejlkonstruktion, fejlmontering, underdimensionering m.v. Skade, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse. Ridser, afspringning af fliser, punktering af eller utætheder i sammensætningen af termoruder betragtes ikke som brud. Glas eller erstatningsmateriale herfor i drivhuse og erhvervslokaler. Sanitetsskade, der er følge af frost i utilstrækkeligt opvarmet rum eller bygning, medmindre årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning. Ridser i keramiske kogeplader. Glas- og sanitetsskader i forbindelse med om- og tilbygninger. Udgifter til forebyggelse. Råd/svamp- og insektskade, se afsnit 16.6 Udgifter til forebyggelse. Råd/svamp- og insektskade, se afsnit 16.6 Skade som følge af frost, se kolonne 4. Aftræksrør fra varmeinstallationer i skorstene. A: Ejendommens bygninger Ejendommen bygninger opført på muret eller støbt sokkel. Udhuse og carporte opført med trykimprægnerede stolper direkte i jord. Drivhuse, legehuse, redskabsskure, hegn og stakitter, når disse er opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten og overkanten af soklen befinder sig over terræn. Støbte eller nedgravede svømmebassiner. B: Glas og sanitet Alt glas, ruder af andet materiale og fastmonterede spejle. Keramiske kogeplader. Sanitet i badeværelse/toilet hvorved forstås badekar, håndvaske bideter, wc-kummer og cisterner, men ikke armaturer. Alt fastmonteret på sin blivende plads som bygningsbestanddel. Se under kolonne 7 glas og sanitet. Se under kolonne 7 glas og sanitet. Se under kolonne 7 glas og sanitet. Se under kolonne 7 glas og sanitet. Se under kolonne 7 glas og sanitet. C: Kabler og rør Glas-, vand-, varme-, olie- og afløbsrør til de forsikrede bygningers drift, antennekabler og elkabler til ejendommens strømforsyning og rumopvarmning, men ikke drænrør, brønde, septiktanke, trixtanke, faskiner eller lignende. Vandførende radiatorer, kedler og beholdere sidestilles i denne sammenhæng med rør. Ved utætheder i jord dækkes udgiften til reparation af utætheden såfremt utætheden medfører funktionssvigt eller skade på bygningen. Desuden dækkes utætheder såfremt der ved kloak/ TV-inspektion bliver konstateret en skade af fejlklasse 3 eller derover. (I henhold til TV-inspektion af afløbsledninger, standarddefinitioner og fotomanual, Rørcentret - december 1997) Uanset punkt C, dækkes brønde med en diameter på under 60 cm., som er en del af afløbssystemet. Skade på kedler, tanke, varmevekslere, varmtvandsbeholdere og andre beholdere eller rørene heri dækkes ikke. D: Bygningstilbehør Faste installationer, f.eks. varmeanlæg, elinstallationer, hårde hvidevarer og faste gulvbelægninger og andet sædvanligt bygningstilbehør. Flagstænger, antenner, paraboler og markiser. Havelamper på muret eller støbt fundament. E: Bygninger, hegn og stakitterbygninger, hegn og stakitter, der ikke er opført på muret eller støbt sokkel. F: Kunstnerisk udsmykning Vægmalerier, relieffer, skulpturer, herunder solure og fuglebade. Der ydes erstatning for den håndværksmæssige værdi med indtil kr. (indeksreguleres basisår 2008) Kun hvis genstandene er fastmonteret på deres blivende plads. Vægmalerier, relieffer, skulpturer, hvis disse er fastmonteret på deres blivende plads. Solfangere og alle udendørs installationer, såsom springvand og varmepumper, dækkes ikke ved frostsprængning. G: Haveanlæg Beplantning, levende hegn, gårdbelægning, fliser, havebassiner m.v. Ved skade på beplantning betales kun udgifter til nyplantning, hvilket for træer og buske betyder højst 4 år gamle vækster. Der ydes kun erstatning, hvis istandsættelse finder sted. Dog dækkes forurening som følge af udstrømning fra olietank, når offentlige forskrifter er opfyldt.

7 16.6 RÅD, SVAMP OG INSEKTER 17. UDVIDET DÆKNING 1. Svamp Skade som følge af trænedbrydende svampe. Ved svampeskade forstås, at der utilsigtet kommer fugt til træet, således at den angrebne bygningsdel viser tegn på væsentlig hurtigere nedbrydning end under normale omstændigheder. Svampeskader skal konstateres(lokaliseres) og anmeldes i forsikringstiden og der skal være tale om en væsentlig nedsættelse af konstruktionens sædvanlige levetid. Til bedømmelse af levetiden kan anvendes Forsikring og Pensions Vejledning om levetider. Derudover dækkes skader der anmeldes indtil 3 måneder efter forsikringens ophør, medmindre anden forsikring er tegnet. 2. Råd Skade som følge af råd, der har betydning for træets bære- eller funktionsevne. Som råd betegnes skader på træ forårsaget af svampe og bakterier, der er karakteriseret ved en langsom forløbende ødelæggelse. Dette viser sig ved, at træet mørkfarves og gennemsættes af ret tætliggende revner som normalt må forventes i træ i fugtige omgivelser, medmindre der er truffet særlige foranstaltninger f.eks. ved kemisk træbeskyttelse. Rådskader skal konstateres(lokaliseres) og anmeldes i forsikringstiden og der skal være tale om en væsentlig nedsættelse af konstruktionens sædvanlige levetid. Til bedømmelse af levetiden kan anvendes Forsikring og Pensions Vejledning om levetider. Derudover dækkes skader der anmeldes indtil 3 måneder efter forsikringens ophør, medmindre anden forsikring er tegnet. Ved enhver rådskade gælder en selvrisiko på 1550 kr. (indeksreguleret basisår 2009), pr. beskadiget bygningsdel. 3. Insekter Skader som følge af insekter, der angriber og ødelægger træ. Det aktive angreb skal konstateres (lokaliseres) og anmeldes i forsikringstiden. Derudover dækkes skader, der anmeldes indtil 3 måneder efter forsikrings ophør, medmindre anden forsikring er tegnet Udvidelse 1 (skal fremgå af policen) Kosmetiske forskelle fliser/klinker. Ved en dækningsberettiget skade dækker forsikringen 50 % af udgiften til udbedring af kosmetiske forskelle mellem beskadigede og ubeskadigede fliser og klinker i badeværelse, toilet, køkken og bryggers, ved skade på dækningerne skjulte rør- og kabler samt stikledninger. Dækningen gælder i afgrænset areal svarende til gulv eller vægge afhængig af, hvor skaden er i følgende rum: Toilet/badrum Bryggers Køkken/alrum. Forsikringen dækker kun, hvis det ikke har været muligt at anskaffe fliser/klinker, der er identiske med de beskadigede Udvidelse 2 (skal fremgå af policen) Mekaniske funktionsfejl i faste elektriske installationer. Forsikringen dækker fejl og svigt i faste elektriske bygningsinstallationers normalfunktion. (f.eks. centralvarmefyr, hårde hvidevarer, indendørs spa, tyverialarm, elektriske markiser). Installationerne er dækket i 4 år fra første købsdato. Hvis en installation er købt brugt, er den dækket fra anskaffelsesdatoen, og indtil 4 år fra installationen blev købt første gang hos en forhandler Kosmetiske forskelle glas/sanitet. Ved en dækningsberettiget skade dækker forsikringen 50 % af udgiften til udbedring af kosmetiske forskelle mellem beskadiget og ubeskadiget glas/sanitet i badeværelse og toilet. Dækningen for sanitet gælder i det toilet eller badrum, hvor skaden er sket. Dækningen omfatter ikke ubeskadiget indmuret badekar eller fodbadekar. Dækningen for glas gælder kun det vindues- eller dørparti, hvor skaden er sket. Det er en betingelse at det ikke er muligt at skaffe samme farve og/eller mønstre og/eller konstruktion der er identisk med det ødelagte. Hvordan erstatter vi skaderne? 1. Reparation AROS-forsikring dækker skaden ved at reparere genstanden, hvis den kan sættes i væsentlig samme stand som før skaden. 2. Totalskade Hvis det ikke kan betale sig at reparere genstanden, dækker vi til nyværdi på en af disse måder: 2.1 Genlevering Du får en tilsvarende ny genstand, dvs. en genstand som i al væsentlighed svarer til den beskadigede genstand. Ønsker du ikke den genstand, vi tilbyder, får du i stedet for en kontanterstatning. Udgifter til forebyggelse. Skader der skyldes mangelfuld eller forkert vedligeholdelse, som kan bestå i at træet i længere tid har været udsat for opfugtning f. eks. p.g.a. for lange intervaller imellem overfladebehandling eller anvendelse af uegnede produkter. Som mangelfuld vedligeholdelse betegnes også manglende kitning og topforsegling, der tillader opfugtning af rammer og karme. Skader som skyldes fejl, forsikringstageren kan eller burde have kendskab til. Det kan være fejl i materialer, konstruktioner eller udførelse, eller indgreb i de enkelte funktioner, som f.eks. lukning af ventilationsåbninger. Skader der alene indvirker på udseendet, såsom misfarvning og huller efter rådborebiller. Udgifter til forebyggelse. Ved angreb af husbukke betales dog udgifter til bekæmpelse af disse. Skade, der alene indvirker på udseendet såsom misfarvning, borehuller og rådborebiller, betragtes ikke som ødelæggende. Skader der skyldes mangelfuld vedligeholdelse Udvidet vandskade. Skade efter nedbør eller grundvand der trænger ind i bygningen samt skade efter fygesne, hvor loftet ikke er umiddelbart tilgængeligt pga. bygningskonstruktionen. Det er et krav for dækningen, at årsagen til vandskaden repareres/udbedres straks efter skaden. Disse udgifter og følgende dækkes ikke af forsikringen: Udbedring af årsagen til, at vand eller fygesne er trængt ind i bygningen. Skader som skyldes kondensfugt Lugtgener Vandskader opstået i forbindelse med ombygning eller tilbygning. Skader på bygninger under opførelse. Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Følger efter byggefejl, fejlkonstruktion, fejlmontering, underdimensionering m.v. Skade der skyldes mangelfuld vedligeholdelse. 2.2 Kontanterstatning Vi betaler en kontanterstatning, der svarer til den pris, vi skal betale for en tilsvarende genstand hos den leverandør, som vi har anvist. Der dækkes ikke skade på: Sternbeklædninger Vindskeder og tilhørende dæklister Uafdækkede spær-, bjælke- og remender Åbne trækonstruktioner, som er udsat for vind og vejr, f.eks., o Udvendige trapper o Verandaer o Terrasser o Altaner o Balkoner o Solafskærmninger o Pergolaer eller plankeværker Der foretages kun udskiftning eller afstivning af det angrebne træ, såfremt dette er påkrævet af hensyn til træets bæreevne. Forsikringen dækker ikke: Skade der skyldes slitage, mangelfuld vedligeholdelse, fejlbehandling, fejltilslutning, forkert reparation eller skader sket under reparation. Fejl i eller tab af software, data mv. samt pixelfejl. Skade, som er dækket af en garanti, serviceordning eller sælgers ansvar i henhold til køberetslige regler. Skade lavet af dyr, if (Udvidelse 1). Brugte apparater, der var beskadigede på anskaffelsestidspunktet. Træfundamenter Træpilotering samt skader som stammer herfra Kælderbeklædning, dvs.: o Trægulve o Indfatning o Træskillerum o Vægbeklædning og fodpaneler Skade lavet af dyr. Ved skader lavet af dyr, dækkes reparationen eller udskiftning af de beskadigede bygningsdele i beboelses-bygninger. Det er en forudsætning for dækningen, at bekæmpelse og forebyggelse sker, inden bygningsdelene repareres Der dækkes ikke for: Skader lavet af husdyr Skader lavet af insekter Kosmetiske skader Bekæmpelse og forebyggelse Lugtgener, (fjernelse af ekskrementer m.m.) Genhusning og huslejetab Anden pludselig skade. Dækker ud over pludselig skade, pkt , endvidere pludselig skade opstået ved daglig brug. For enhver Anden pludselig skade gælder en selvrisiko 2.000,00 kr. udover eventuel anden rabatgivende selvrisiko. (indeksreguleret 2009). Udvidelse 2 kan kun vælges, sammen med Udvidelse 1 og skal fremgå af policen. Støbte eller nedgravede svømmebassiner. Dækket Undtaget

8 ges, forsikres i et andet selskab, der har ret til at tegne bygningsbrandforsikring Ekstraordinær opsigelsesret Forsikringstageren kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned. For benyttelse af den ekstraordinære opsigelsesmulighed betales et gebyr. Forsikringen kan ophæves uden gebyr til hovedforfald eller efter skade. 14 Uenighed 14.1 Ankenævn Er der opstået uenighed mellem forsikringstager og selskabet om forsikringen, og fører en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikringstager klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2, 1., 1572 København V. Tlf.: ml. kl Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, der kan rekvireres hos: 1) Selskabet 2) Ankenævnet 3) Forsikringsoplysningen Amaliegade 10, 1256 København K Tlf Ved klagens indlevering betales et af Ankenævnet fastsat gebyr, som betales tilbage, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen Voldgift For brandforsikringen gælder, at såvel forsikringstageren som selskabet er berettiget til at forlange skaden opgjort ved voldgift. De fuldstændige regler kan indhentes ved AROS-forsikring Love og vedtægter For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed samt selskabets vedtægter. Selskabet kan ikke til ugunst for forsikringstageren eller de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, med retsvirkning fravige de vilkår for bygningsbrandforsikring, der er godkendt af Finanstilsynet. 15 Generel information AROS-forsikring: Ankenævnet for Forsikring: Forsikringsoplysningen: 12

9 13

10 For private forsikringer gælder følgende: Fortrydelsesret Ved nytegning af en forsikring kan du fortryde den indgåede aftale i medfør af forsikringsaftalelovens 34 i. Der henvises til 34 h i lov om forsikringsaftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986, som ændret ved lov nr. 451 af 9. juni Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, du på skrift har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten. Hvis du f.eks. har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. og også har fået oplysning om fortrydelsesretten denne dato, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningen om fortrydelsesret senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag, Grundlovsdag den 5. juni, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette os om, at du har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens udløb. Underretning skal gives til AROS-forsikring med angivelse af policenumret. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende underretningen pr. anbefalet post og opbevare postkvitteringen. For bygningsbrandforsikringen gælder at opsigelsen først kan accepteres, hvis de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, har givet deres skriftlige godkendelse eller hvis ejendommen, uden at disses retsstilling forringes, forsikres i et andet selskab, der har ret til at tegne bygningsbrandforsikring. Viby Ringvej Viby J. Tlf CVR-nr Gensidigt forsikringsselskab Handels-trykkeriet Aarhus A/S

16.3.7. Glas og sanitet 12. 16.4.8. Stikledninger 12. 16.5.9. Skjulte rør og kabler 12. 16.6.1. Svamp 13 16.6.2. Råd 13 16.6.3.

16.3.7. Glas og sanitet 12. 16.4.8. Stikledninger 12. 16.5.9. Skjulte rør og kabler 12. 16.6.1. Svamp 13 16.6.2. Råd 13 16.6.3. Familiens bedste forsikringsselskab Aros Husforsikring Forsikringsbetingelser P19-02 For 1- og 2- familie huse Indholdsfortegnelse Fælles bestemmelser 1. Hvem er sikret 2 2. Hvor dækkes? 2 3. Hvad omfatter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Aros Husforsikring Forsikringsbetingelser P Indholdsfortegnelse. Fælles bestemmelser. Udvidet dækning. Husejeransvar og retshjælp

Aros Husforsikring Forsikringsbetingelser P Indholdsfortegnelse. Fælles bestemmelser. Udvidet dækning. Husejeransvar og retshjælp Familiens bedste forsikringsselskab Aros Husforsikring Forsikringsbetingelser P19-03 Indholdsfortegnelse Fælles bestemmelser 1. Hvem og hvor dækker forsikringen 2 2. Hvad omfatter og dækker forsikringen

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Ny 6301-2011 Storstrøms

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Gl. 6301-2011 Storstrøms

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. 5302. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. 5302. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. 5302 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Risikoforandring og ejerskifte...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1 Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204 Villaforsikring / 1 Fortrydelsesret FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (FOR 1- OG 2-FAMILIESHUSE) I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 1 HVEM ER SIKRET? 2 HVOR DÆKKES? 3 HVAD OMFATTER

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1 6686-1 marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk-1 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk 6686-1 Marts 2016 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P15 Betingelser 180610 Side A Dækningsomfang... 2 B Brandforsikring

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus Nr 5301 Indholdsfortegnelse Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 2

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VERSION 10-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Villaforsikring Indhold

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016 Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406 Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805. Villaforsikring / 1

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805. Villaforsikring / 1 Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805 Villaforsikring / 1 Fortrydelsesret FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser 2131008

Husforsikring. Forsikringsbetingelser 2131008 Husforsikring Forsikringsbetingelser 2131008 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Hvor og hvad dækkes afsnit 17-20 Side 7 3. Brand afsnit 21-24 Side 8 4.

Læs mere

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 Når du har tegnet Husforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hus

Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9 Gælder fra 01.03.2015 TJM 518-5 (12.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere