Familie- og arveretlig domssamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familie- og arveretlig domssamling"

Transkript

1 Familie- og arveretlig domssamling Redigeret af Rasmus Kristian Feldthusen 1.udgave 2007 Gjellerup

2 Kronologisk oversigt over domme fra (Jgeskrift for Retsva'sen UfR jf. UfR Arv efter gensidigt testamente ikkc falden 11 UfR H - Trcdjemand ikkc i god tro vcd koh afa-gtclicllcs indbo 14 Um H Samliv opha-vet, M kunnc ikke udcn H's sütntykkc si-lge villa 16 Um /2 H - Kodicil, oprcttet for notar, lilsidcsal. hjerneforkalkning og slovsind 18 UfR H - Forudsa:tning for rentenydelsc, at nydcrcn vargifi mcd teslalors son 20 UtR H - Testamente og pantebrev ikke bindende. Aftl Um H - Bändla-ggelse ssreje. 1/2 efter ophor skulle udhctalcs xgtcfx-llcn 27 UtK H - Hus kobt i H's navn anset for at tilhore M 28 UfR H - Uformuende mand tilkendt villa 30 Um /Egtefaeller kunne indgä aftale om la'ngstlevendes boslod 32 Um Hus kobt ved udbetaling af H's far i M's navn. tilhorte H's bodel 36 UfR H(Um samme sag) - /Egtefa-lleskifte, rettigheder lil forsikring og pension 37 Um Tvist om ejendomsret til villa og bankkonto. saereje 41 UfR H - Fortolkning af testamente konciperet af uovet pcrson 44 Um V -/Egtepagt opretholdt, idet samliv var genoptaget 47 Um H - M's gärd kobt af H pä tvangsauktion, nu H's sa:reje 49 Um V - Testamente, sta=rkt svzekket testator pä hospital. notar, delvis underskrevet, gyldigt 52 Um Hensigt til arveafkortning, fortolket som begunstigelse af ovrige arvinger 56 Um V - Udla:g naegtet i mobler, som M forklarede tilhorte H 58 Um H - 6 är gammel aegtepagt kunne tinglyses mod H's protest 59 Um Ej indtraedelsesret i testamente for afdode arvingers born 60 Um Hus udlagt til M gründet den saerlige familiemasssige tilknytning 62 Um H - Forudsaetningerne for at göre gxldsbrev gjeldende bortfaldet 65 Um H - Overdragelse af sparekassebeger til nevo anset som kombineret dodsgave 68 Um H - Firma-kapitalpension faldt ikke uden for formuefa;llesskabet 71 Um /3 H - Brev efterladt efter selvmord anset som aendring af begünstiget ti! forsikringssum 74 Um /Endring af aftalte separationsvilkär om bidrag og 56 godlgorelse 77 Um H - Dokument anerkendt som nodtestamente, selvmord 79 Um V - Afkald pä storstedelen af boslod i anledning af Separation ej tilsidesat 83 Um H - Ugift samlevende tildelt andel af salgsprovenu. ej sameje 86 Um Tidligere indgäet aftale ikke bindende under senere faellesboskifte. Ligedeling...89 Um Lysningafbestemmelseombändlaeggelse 92 UfR H - Ugift samlevende, sameje over indbo, kompensationsbelob 94 Um H- Ikke godtgjort at neve var forbigäet i testamente ved fejltagelse 97 Um H - Notat, som henviste til optegnelser andet steds. ikke anerkendt som nedtestamente 101 Um H - Ugift samlever tilkendt kr. i godtgorelse 107 Um H -Gavemoment sä betydeligt. at hele ejendommen var sareje 110 Um H - Ugift samlever ej tilkendt godtgorelse. testamentsarving 112 UfR H - Ugift samlever ej tiikendt godtgorelse efter 8 ärs samliv 113 Um V - Goodwill-vserdi af Ijegepraksis kun delvis medtaget i faellesboskifte 116 Um V - Hele goodwill-vaerdien af la;gepraksis inddraget under fa;llesboskifte 1IX Um H - indsamtelse af "naermeste pärarende" opretholdl. uagtet selvmord kunne tilskrivesdenne 120 Um V - Regning kunne tillige kricves bctalt af den anden afgiefa-lle 123 UfR V - Forhändssamtvkke til uskifte bo fra sacrham bortlaldet. brirtendc forudsstninger 12? UfR O - (iave givct ca. en mäned for dodsfald ikkc anset for cn dods- eller dodslc.icgatc I 2" Um H - (iavemomenl sä betydeligt. at hele ejendommen var sarreje 131 Um Ej omstodelse af gaver til saerburn 133 Um (2) H- Gave ydet 25 dage for dixi anset som dodslejcga\e 136 Um H- Ugift samlever tilkendt godtgorelse pä \cd M'sdod 140 Um V - Testamente ikke ugyldigt. men fortolket efter tc-tators hypotetiske \iljc 143 UtK O- Begunstigelsen af de to somandsinstitutioner. son tvangsaning 145 UfR " O- AI revisors gocxl-will medregnet under argtefarlleskiftc 14"

3 UfR V - Ej hjemmel til aegtepagt om saereje alene i tilfaelde af d0dsboskifte 149 UfR H - Gave til barn i form af anpart af fast ejendom omstodt 150 UfR V - Ikke vederlagskrav i anledning af udtagelse af pensionsordning efter K2 15, stk UfR Testationskompetencen foroget ved fuldstamdigt arveafkald 161 UfR Egtepagt om sameje og skilsmissesaereje var tilstraekkelig specificeret 162 UfR V - Udlaeg og sporgsmäl om sameje 163 UfR V - "Ärhus-sagen" 165 UfR V - Apotekerdommen 166 UfR V - Overdragelse af bil ikke d0dsgave 168 UfR V - Län til aegtefaslle var en delvis gave 170 UfR V - jcgtepagt med bestemmelse om beringet skilsmissesaereje afvist fra personbogen 172 UfR V - Utilstraekkelig individualisering, aegtepagt afvist 174 UfR V - Lofte om betaling af et belob til den anden asgtefaelle ved skilsmisse ugyldigt..176 UfR H - Overdragelse af ejendom til barn ikke omstodt 178 UfR V - Vederlagskrav fra dods- og fa:llesbo mod afdodes saerbo 184 UfR H - Ikke bidragspligt trods 27 ärs sgteskab 188 UfR Under fogedsag ikke sameje mellem aegtefseller om hus 190 UfR H - Bestemmelse i aegtepagtstillaeg om pristalsregulering af et faellesejebelob ugyldig 192 UfR H - Egtepagt ugyldig, Aftl 36, indgäet efter 17 ärs aegteskab, skilsmissesag anlagt 195 UfR V - Oprettelse af asgtepagt, skilsmissesaereje, mangelfuld rädgivning, erstatningsansvar 201 UfR H - Nodtestamente anerkendt, testator var i af stand til at räde fornuftsmaessigt 206 UfR H - Forasldremyndighed overfort fra moderen til faderen 214 Um V - H modtaget ugyldig gave, M's kreditorer kunne sagsoge H 219 UfR V - Gensidigt testamente bortfaldet som folge af bristede forudsaetninger 221 UfR V - Gensidigt testamente, hver slaegtsgruppe skulle have halvdelen af arv til fordeling 224 UfR VLK - Gavemoment ikke stört nok til notering af saereje formodtager 226 UfR V - /Egtepagt ugyldig, Aftl 36, betydelig forskydning af formueforhold 228 Um V - Ikke hjemmel til tidsbegraenset skilsmissesaereje og tidsubegraenset dadsfaldssasreje 231 Um Vaesentlig formindskelse af uskiftet bo ej misbrug, der kunne begründe skifte Um V - Det Store husholdningsbudget - ikke statueret gave 240 Um Skaevdeling af fsellesbo, Fsl 69 a 244 Um Testator kunne ikke pälaegges at fremlaegge sit testamente i retssag mod harn..247 Um Pakistansk»mahr«sidestillet med gave efter JE2 30, stk UfR H - Hus overfort fra fffilleseje til saereje, ej en omstodelig gave 252 Um Paranoid skizofren testator, fornuftsiroessig räden, notartestamente ikke tilsidesat 256 Um Bristede forudsastninger for indsasttelse af arving i testamente 259 Kronologisk oversigt over domme fra Tidsskrift for Familie- og arveret T.FA V - Vederlagskrav for forbrug samt oprettelse og salg af anpartsselskab 261 T:FA V - Gaver til samlever i form af hus og bil omstodt 268 T:FA Refugiet Fuglsang og dets afloser. Forklarende fortolkning 275 T:FA V - Misbrug af uskiftet bo, ej rädighedsfratagelse af fuldstaendigt ssereje 278 T:FA Vaerdiansaettelse m.v. under faellesboskifte 279 T:FA V - Lystbäden og de "ovrige ejendele". Forklarende fortolkning 284 T:FA V - Vaesentlig formindskelse af uskiftet bo ej misbrug, der kunne begründe skifte T.FA Testamentsarv til hei- og halvsoskende skulle fordeles efter AI T:FA V - Efterlevende samboer ej medhold i, at ejendom var i sameje eller godtgorelse 292 T:FA V - Udlsg i H's hus for M's gaeld, ej ekonomisk realitet 294 T:FA Ugift samlever tilkendt kr. i godtgorelse, medhjaelp 295 T:FA V - Separationsbortfald pga. samlivsgenoptagelse 299

4 T:FA Tidsubegraenset bidrag efter 27 ärs a'gteskab 304 T:FA mio. kr. tildelt, /El 56, samejepästand og fraflytning fra holig 306 T:FA V - Ikke bidragspligt pä trods af, at manden var bedre stillet 311 Kronologisk oversigt over utrykte dorn nie 0stre Landsrets dorn af 22. april Fratraedelsesgodtgorelse indgik i fellesbo, vederlagskrav kab af livrente 314 Systematisk oversigt over Familie- og arveretlige domme Dommene anfart nedenfor er rubriceret efter kapitlerne i lsrebegerne Familieretten og Arveretten. En dorn kan vaere anfort flere steder. Vasr opmaerksom pä, at indholdsangivelserne er körte og derfor ikke nodvendigvis giver et fyldestgorende billede af dommens indhold og resultat. l.dcl Familieretten VEDR0RENDE "FAMILIERETTEN" KAPITEL 3 ^GTESKAB. Um H - Uformuende mand tilkendt villa 30 Um V - Apotekerdommen 166 Um H - Ikke bidragspligt trods 27 ärs ajgteskab 188 T:FA V - Separationsbortfald pga. samlivsgenoptagelse 299 T:FA Tidsubegranset bidrag efter 27 ärs aegteskab 304 Um V - Det störe husholdningsbudget - ikke statueret gave 240 T:FA V - Ikke bidragspligt pä trods af, at manden var bedre stillet 311 VEDR0RENDE "FAMILIERETTEN" KAPITEL 4 SAML1VSFORHOLD OG REG1STRERET PARTNERSKAB Um H - Forudsaetningeme for at göre gaeldsbrev gasldende bortfaldet 65 Um H - Ugift samlevende tildelt andel af salgsprovenu, ej sameje 86 Um H - Ugift samlevende, sameje over indbo, kompensationsbelob 94 Um H-Ugift samlever tilkendt kr. i godtgorelse 107 Um H - Ugift samlever ej tilkendt godtgorelse, testamentsarving 112 UtR H - Ugift samlever ej tilkendt godtgorelse efter 8 ärs samliv 113 Um H- Ugift samlever tilkendt godtgorelse pä ved M'sdod 140 T:FA Ugift samlever tilkendt kr. i godtgorelse, medhjaelp 295 VEDR0RENDE "FAMILIERETTEN" KAPITEL 5 FORMUEF^LLESSKAB. Um H - Hus kobt i H's navn anset for at tilhore M 28 UtR Hus kßbt ved udbetalingaf H's far i M's navn. tilhorte H'sbodel 36 Um H - M's gärd kobt af H pä tvangsauktion, nu H's saereje 44 Um V - UdlEg naegtet i mobler, som M forklarede tilhorte H 58 UfR Hus udlagt til M gründet den saerlige familiema-ssigc tilknytning 62 UfR V - Udlaeg og sporgsmäl om sameje 163 UtR V- Län til sgtefslle var en delvis gave 170 T:FA V - Udlaeg i H's hus for M's gaeld. ej okonomisk realitet 294 VEDR0RENDE "FAMILIERETTEN" KAPITEL 6 RÄDIGHED OG H.tFTELSE UfR H -Tredjemand ikke i god tro ved knh af xgtefelles indbo 14 UtR H -Samliv ophaevet. M kunne ikkeuden H's samtykke saclgc villa 16

5 Um Tvist om ejendomsret til villa og bankkonto, saereje 41 Um H - M's gärd kßbt af H pä tvangsauktion, nu H's ssreje 49 Um V - Udlaeg naegtet i mobler, som M forklarede tilherte H 58 Um V - Regning kunne tillige kraeves betalt af den anden aegtefaelle 123 Um Ejomst0delseafgaver til ssrborn 133 UfR V- Udlaeg og spargsmäl om sameje 163 Um V-Län til aegtefaelle var en delvis gave 170 UfR Under fogedsag ikke sameje mellem aegtefaeller om hus 190 UfR V - H modtaget ugyldig gave, M's kreditorer kunne sagsege H 219 T:FA V -Udlaeg i H's hus for M's gaeld, ej ekonomisk realitet 294 UfR V - Det störe husholdningsbudget - ikke statueret gave 240 UfR Pakistansk»mahr«sidestillet med gave efter /El 30, stk UfR H - Hus overfort fra faelleseje til saereje, ej en omstodelig gave 252 VEDR0RENDE "FAMILIERETTEN" KAPITEL 7 S/EREJE UfR V - ^Egtepagt opretholdt, idet samliv var genoptaget 47 UfR H - M's gärd kobt af H pä tvangsauktion, nu H's saereje 49 UfR H - 6 är gammel aegtepagt kunne tinglyses mod H's protest 59 UfR Lysning af bestemmelse om bändlaeggelse 92 UfR H - Gavemoment sä betydeligt, at hele ejendommen var saereje 110 Um H - Gavemoment sä betydeligt, at hele ejendommen var saereje 131 Um V - Ej hjemmel til aegtepagt om saereje alene i tilfaelde af dodsboskifte 149 Um jegtepagt om sameje og skilsmissesaereje var tilstraekkelig specificeret 162 UfR V - "Ärhus-sagen" 165 Um V - j gtepagt med bestemmelse om betinget skilsmissesaereje afvist fra personbogen 172 UfR V - Utilstraekkelig individualisering, aegtepagt afvist 174 UfR H - Bestemmelse i aegtepagtstillaeg om pristalsregulering af et faellesejebelob ugyldig 192 UfR V - Oprettelse af aegtepagt, skilsmissesaereje, mangelfuld rädgivning, erstatningsansvar 201 Um VLK - Gavemoment ikke stört nok til notering af saereje for modtager 226 Um V - Ikke hjemmel til tidsbegraenset skilsmissesaereje og tidsubegraenset dodsfaldssaereje 231 VEDR0RENDE "FAMILIERETTEN" KAPITEL 8 BODEL1NG Um H - Bändlaeggelse ssreje, 1/2 efter opher skulle udbetales a-gtefaellen 27 Um H(UtR samme sag) - ^gtefaelleskifte, rettigheder til forsikring og pension 37 UfR Hus udlagt til M gründet den saerlige familiemasssige tilknytning 62 Um H - Firma-kapitalpension faldt ikke uden for formuefaellesskabet 71 0stre Landsrets dorn af 22. april Fratraedelsesgodtgorelse indgik i faellesbo, vederlagskrav kob af livrente 314 Um V - Goodwill-vaerdi af laegepraksis kun delvis medtaget i fellesboskifte 116 UfR V - Hele goodwill-vaerdien af lasgepraksis inddraget under faellesboskifte 118 Um AI revisors good-will medregnet under aegtefamleskifte 147 Um V - [kke vederlagskrav i anledning af udtagelse af pensionsordning efter /E2 15, stk T:FA V - Vederlagskrav for forbrug samt oprettelse og salg af anpartsselskab 261 UfR V - Vederlagskrav fra dads- og faellesbo mod afdodes SEerbo 184 T:FA Vaerdiansaettelse m.v. under faellesboskifte 279 UfR Skaevdeling af faellesbo, Fsl 69 a 244 VEDR0RENDE "FAMILIERETTEN" KAPITEL 9 AFTALER UtR /Egtefseller kunne indgä aftale om laengstlevendes boslod 32 UfR Hus udlagt til M gründet den saerlige familiemaessige tilknytning 62

6 Um /Endring af aftalte separationsvilkär om bidrag og 56 godtgorelse 77 Um V - Afkald pä storstedelen af boslod i anledning af Separation ej tilsidesat 83 Um Tidligere indgäet aftale ikke bindende under senere fellesboskiftc. Ligedeling...89 Um V- Ej hjemmel til aegtepagt om saerejealene i tilfaelde af dodsboskifte 149 Um V - /Cgtepagt med bestemmelse om betinget skilsmissesaereje afvist fra personbogen 172 Um V- Lette ombetalingaf et belob til den anden aegtefaelle ved skilsmisse ugyldigt Um H - Bestemmelse i aegtepagtstillaeg om pristalsregulering af et faellesejebelob ugyldig 192 Um H - /Egtepagt ugyldig, Aftl 36, indgäet efter 17 ärs aegteskab, skilsmissesag anlagt 195 Um V - /Egtepagt ugyldig, Aftl 36, betydelig forskydning af formueforhold 228 T:FA mio. kr. tildelt, /El 56, samejepästand og fraflytning fra bolig Del Arveretten VEDR0RENDE "ARVERETTEN" KAPITEL 4. USKIFTET BO. Um V - Forhändssamtykke til uskifte bo fra saerbam bortfaldet, bristende forudsaetninger 125 Um H - Gave til barn i form af anpart af fast ejendom omstodt 150 Um H-Overdragelse af ejendom til barn ikke omstodt 178 T:FA V - Gaver til samlever i form af hus og bil omstodt 268 T:FA V - Misbrug af uskiftet bo, ej rädighedsfratagelse af fuldstaendigt saereje 278 T:FA V - Vaesentlig formindskelse af uskiftet bo ej misbrug, der kunne begründe skifte Um Vaesentlig formindskelse af uskiftet bo ej misbrug, der kunne begründe skifte VEDR0RENDE "ARVERETTEN" KAPITEL 6. GENERELLE BETINGELSER (OPRETTELSE, FORTOLKNING, TILBAGEKALDELSE) Um /2 H - Kodicil, oprettet for notar, tilsidesat, hjemeforkalkning og slov sind 18 UfR H - Forudsaetning for rentenydelse, atnyderen var gift med testators son 20 Um H- Testamente og pantebrev ikke bindende, Aftl Um H - Fortolkning af testamente konciperet af uovet person 44 Um V - Testamente, stärkt svskket testator pä hospital, notar, delvis underskrevet, gyldigt 52 Um Hensigt til arveafkortning, fortolket som begunstigelse af evrige arvinger 56 Um Ej indtraedelsesret i testamente for afdode arvingers born 60 Um H - Dokument anerkendt som nodtestamente, selvmord 79 Um H - Ikke godtgjort at nevo var forbigäet i testamente ved fejltagelse 97 Um H - Notat, som henviste til optegnelser andet steds, ikke anerkendt som nedtestamente 101 Um V - Testamente ikke ugyldigt, men fortolket efter testators hypotetiske vilje 143 Um Begunstigelsen af de to somandsinstitutioner, son tvangsarving 145 Um V-Overdragelse af bil ikke dedsgave 168 T:FA Refugiet Fuglsang og dets afloser. Forklarende fortolkning 275 T:FA V - Lystbäden og de "ovrige ejendele". Forklarende fortolkning 284 um H -Nodtestamente anerkendt. testator var i af stand til at räde fornuftsmaessigt 206 UtR V - Gensidigt testamente bortfaldet som folge af bristede forudsanninger 221 Um V - Gensidigt testamente, hver slaegtsgruppe skulle have halvdelen af arv til fordeling 224 Um Paranoid skizofren testator, fornuftsmaessig räden. notartestamente ikke tilsidesat 256 um Bristede forudsaetninger for indsaettelse af arv ing i testamente 259

7 10 VEDR0RENDE "ARVERETTEN" KAPITEL 7. TESTAT1ONSKOMPETENCE Um Testationskompetencen foroget ved fuldstaendigt arveafkald 161 VEDR0RENDE "ARVERETTEN" KAPITEL 8. FALLES OG GENSIDIGE TESTAMENTER Um , jf. Um Arv efter gensidigt testamente ikke falden 11 Um Testator kunne ikke pälaegges atfremlaeggesit testamente i retssag mod harn..247 VEDR0RENDE "ARVERETTEN" KAPITEL 9. UGIFTE SAMLEVENDE T:FA V - Efterlevende samboer ej medhold i, at ejendom var i sameje eller godtgorelse 292 Ugifte samlevendes retsstilling vedrorende arv, notat til Folketingets Retsudvalg, af Lektor, cand. jur., ph.d., Rasmus Kristian Feldthusen 317 VEDRORENDE "ARVERETTEN" KAPITEL 12.. LIVSGAVER OG D0DSGAVER. UfR H - Overdragelse af sparekasseboger til nevo anset som kombineret dodsgave 68 UfR Gave givet ca. en mäned for dodsfald ikke anset for en deds- eller dedslejegave. 127 UfR (2) H - Gave ydet 25 dage for dod anset som dodslejegave 136 UfR H - Hus overfort fra faelleseje til saereje, ej en omstodelig gave 252 VEDR0RENDE "ARVERETTEN" KAPITEL 13.. FORSIKRING OG PENSION. UfR /3 H - Brev efterladt efter selvmord anset som aendring af begünstiget til forsikringssum 74 UfR H - Indsaettelse af "naermeste pärorende" opretholdt, uagtet selvmord kunne tilskrives denne 120 Andet materiale Ugifte samlevendes retsstilling vedrerende arv, notat til Folketingets Retsudvalg, af Lektor, cand. jur., ph.d., Rasmus Kristian Feldthusen 317 PARADIGMA AEGTEPAGT. Henriette og Mikkel Sorensen - /Egtefaellebegunstigende kombinationssaereje 326 TESTAMENTE Helle Andersen - Gift og to feiles livsarvinger 328 ANMODNINGER OG BEVILLINGER MV. SEPARATION OG SKILSM1SSE Anmodning om Separation 330 Separationsbevilling 334 Anmodning om skilsmisse efter Separation 335 Skilsmissebevilling 339 Skilsmissebevilling (reg. partnerskab) 340 Anmodning om aegtefaellebidrag 341 D0DSFALD Boopgorelse 342

Arveretten. Rasmus Kristian Feldthusen og Linda Nielsen

Arveretten. Rasmus Kristian Feldthusen og Linda Nielsen Arveretten Rasmus Kristian Feldthusen og Linda Nielsen Indholdsfortegnelse FORORD Kapitel 1 Arverettens formal, genstand og indhold 1.1 Arverettens formal 13 1.2 Arverettens genstand 15 1.3 Arverettens

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001 Opgave nr. 1. I 1987 blev Henrik og Misse gift. Ægtefællerne havde formuefællesskab. Henrik var uddannet edbprogrammør, og Misse var sygeplejerske. I 1990 ønskede Henrik

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007 Opgave nr. 1 Miki flytter i 2000 ind hos Hera, der har tvillinger på 1 år fra et tidligere forhold. Parret aftaler, at alle faste udgifter herunder betalinger til Heras

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 I november 1993 arvede Birger Jensen en kostbar skulptur og et antikt tæppe efter sin mor Frida, som i et testamente oprettet i 1989 havde bestemt, at både

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013 Opgave 1 Mikael og Hanne blev gift den 27. august 1991. Umiddelbart forinden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori de aftalte, at arv og gave fra

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

Arveloven 2008. Lov nr. 515 af 06.06.2007. Indholdsfortegnelse:

Arveloven 2008. Lov nr. 515 af 06.06.2007. Indholdsfortegnelse: Arveloven 2008 Lov nr. 515 af 06.06.2007 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Slægtninges arveret 1-8 Kapitel 2 Ægtefællens arveret 9-14 Kapitel 3 Svogerskabsarv efter en længstlevende ægtefælle 15-16 Kapitel

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave 1 Pædagogen Hera og ingeniøren Mick gifter sig i 2002 og køber i lige sameje et hus i Harlev. Parret aftaler at dele udgifterne til huset lige. Hera og Mick

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011 Opgave 1 Mogens og Hedda, der havde nogenlunde samme indtægtsforhold, giftede sig i 2001 efter 3 års samliv. Der blev ikke oprettet ægtepagt i forbindelse med ægteskabet.

Læs mere

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens ARVRET OG SKIFTERET I. Indledning I tidligere kapitler har vi set, at formuerettigheder kan overdrages i følge en aftale (en kontrakt) eller i følge en kreditorforfølgning. I dette kapitel behandles arveretten,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 Opgave nr. 1. Hertha og Mads blev gift i juni 1985. Mads var uddannet ingeniør, og Hertha arbejdede som kontorassistent. I ægteskabet var der formuefællesskab. I juni

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Efter at den 56-årige Hjørdis i august 2003 havde fået konstateret en kønssygdom, krævede hun skilsmisse fra sin ægtefælle gennem 29 år den 58-årige Mogens

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Hella og Martin mødte hinanden under deres studietid på Aarhus Universitet og blev gift i januar 1994. Kort før ægteskabet blev indgået, arvede Martin 400.000

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015 Opgave 1 Mads og Ida blev gift i 2001. Mads havde i en årrække drevet et arkitektfirma, der ikke gik godt, og Ida var sygeplejerske. De fik sammen to børn. De købte

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave nr. 1. Ægtefællerne Mads og Hanna har siden ægteskabets indgåelse i 1990 boet i en 4 værelseslejlighed, hvor Mads står som lejer. Hanna, der er keramiker, anvender

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004 Opgave 1 I 1997 flyttede Helle Hansen ind hos Morten Madsen i dennes ejerlejlighed. Året efter blev de gift. Helle havde været gift før og havde en datter, Lene,

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000 Opgave nr. 1. Den 5. januar 1992 giftede Morten Mortensen sig med Hanne Hansen. Han ejede ved ægteskabets indgåelse en villa med en friværdi på 250.000 kr., en

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5 ERKLÆRING OM BEGUNSTIGELSE PÅ PENSION Forsikringstagers navn CPR-nr. Forsikringsnr. Agentur nr./reg.nr. Adresse Postnr. By Når forsikringstager og forsikrede er samme person udbetaler vi pengene til forsikringstageren.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave 1 Hella, der er enke, bliver gift med Mads i 2003. Ægteparret har formuefællesskab. I 2005 fødes fællesbarnet Smilla. Da Smilla er 1 år, bliver Hella ansat

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave nr. 1 I julen 1987 mødte arkitekten Lone den charmerende aftenskolelærer Bent, i marts 1988 blev de gift, og i januar 1989 fødte Lone fællesbarnet Nils. I formuefællesskabet

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. FORLAGET THOMSON * GadJura

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. FORLAGET THOMSON * GadJura Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret FORLAGET THOMSON * GadJura Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemasrkninger 21 2. Formkrav 27 3. Panterettens genstand og omfang

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Testamente - Eksemplar

Testamente - Eksemplar Testamente - Eksemplar VIII. Eksemplar: Notartestamente (- Eksemplar 1) 1 Undertegnede, cpr nr. xxxxxx-xxxx, der ikke tidligere har oprettet testamente, der ikke er gift og aldrig har været gift, der ikke

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2003. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2003. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2003 Opgave 1 Bo og Asger lod i april 1999 efter kort tids samliv deres forhold registrere. Da Bo efter nogle meget hasarderede aktiespekulationer, hvor han til Asgers

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG 2009 Forord til 1. udgave 5 Kapitel 1. Retsforholdet mellem forældre og børn 27 1. Udviklingslinjer i børns retsstilling

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

http://advokatgruppen.lu/arveret/

http://advokatgruppen.lu/arveret/ Arveret i Luxembourg http://advokatgruppen.lu/arveret/ INDHOLD IPR Ugifte Personer Ugifte Samlevende Gifte Personer Gaver Arveafgift Testamente Formaliteter IPR: Hvilket lands lov skal anvendes? Domicilprincippet:

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2002. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2002. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2002 Opgave 1 Ida, der er 35 år, og Carl på 57 år beslutter i juni 1999 at flytte sammen. De køber samme måned en 3- værelses ejerlejlighed i Århus til en købesum på 900.000

Læs mere

arv og 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme

arv og 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme arv og testamente 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme 3 PTU FORBEDRER LIVET EFTER ULYKKEN 4 Derfor er vi glade for at komme i PTU 6 HVIS DU SELV VIL BESTEMME 6 Hvorfor skal jeg oprette et testamente?

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 Opgave nr. 1. I 1978 indgik den 32-årige tæppehandler Jan og den 30-årige musiklærer Ann ægteskab. Parret fik bopæl i en villa, som Ann havde arvet efter sin morfar nogle

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

n Forsvar for folkestyret og velfærden

n Forsvar for folkestyret og velfærden n Forsvar for folkestyret og velfærden Vi lever i dag i et samfund, hvor vi værdsætter begreber som demokrati, selvbestemmelse og velfærd. Det er værdier, som vi har arvet fra tidligere generationers indsats

Læs mere

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for kommende seniorer Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for seniorer Velkomst Pensionsformer Arv og testamente Muligheder

Læs mere

ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk

ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk Brug Forum Advokater ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk VI KÆMPER FOR EN BEDRE TILVÆRELSE FOR MENNESKER MED FØLGER AF POLIO ELLER EN ULYKKE www.forumadvokater.dk

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen.

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen. Ratten i Holbæk Udskrift af dombogen BOM Afsagt den 1. april 2014 i sag nr, BS SKSæ-JNffpØlt: 4300 Holbæk mod 4300 Holbæk Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Separation og Skilsmisse

Separation og Skilsmisse Kirsten Reimers-Lund Separation og Skilsmisse GREENS JURA Indhold Forord 15 Kapitel 1 Betydningen af separation og skilsmisse 17 Forløbet i en separation og en skilsmisse 17 Anke af afgørelser 20 Anke

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor Morten Elbrønd, Advokat Flemming Schiøler, Advokat

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001 Opgave nr. 1 Nytårsaften 1999 mødte Bo og Lena hinanden til en stor fest i Risskov. Næste dag flyttede Bo ind i Lena s lejlighed i Egå. Lørdag den 22. januar

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005 Opgave 1 Under en ferierejse til Tyrkiet i februar 2001 blev de to søstre Anni og Bea kærester med vennerne Kim og Jon. Straks efter hjemkomsten besluttede Anni og Kim

Læs mere

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab To særejeformer Man kan vælge mellem to særejeformer i Danmark: Fuldstændigt særeje og Skilsmissesæreje. Ved skilsmisse og under ægteskabet er de to særejeformer

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Forberedelse af testamente

Forberedelse af testamente - 1 Forberedelse af testamente Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Nytåret giver almindeligvis anledning til forskellige overvejelser om status og tiden, der kommer. Måske særligt for den ældre

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revision af omrader med refusion staten tilskud fra Vi har i februar 2014 revisionsbes0g

Læs mere

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk 17370 2013.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Når en af dine kære dør Praktisk

Læs mere

Testamente. en tanke på eftertiden

Testamente. en tanke på eftertiden Testamente en tanke på eftertiden Indhold Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet, så blindhed undgås Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Forebyggelse af øjensygdomme ved

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer 1 Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer Generelt Når man tegner en livsforsikring, vil det oftest være en fordel at anføre, hvem der skal være begunstiget, hvis forsikrede dør i forsikringstiden.

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Afslag på at godkende at værge for mindreårig gav helt eller delvist afkald på en gruppelivsforsikring

Afslag på at godkende at værge for mindreårig gav helt eller delvist afkald på en gruppelivsforsikring 5-7. Arveret 4. Forvaltningsret 114.3 123.1 123.2. Afslag på at godkende at værge for mindreårig gav helt eller delvist afkald på en gruppelivsforsikring En far klagede over at Civilstyrelsen havde afslået

Læs mere

UGIFTE SAMLEVENDE OG DERES

UGIFTE SAMLEVENDE OG DERES Handelshøjskolen i København/Copenhagen Business School Maj 2009 UGIFTE SAMLEVENDE OG DERES BØRNS ARVERETLIGE STILLING VED DEN ENE FORÆLDERS DØD EN KOMPARATIV ANALYSE AF DANSK OG FRANSK ARVERET AF NAJA

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

UGYLDIGE TESTAMENTER. Tanja Toy Christoffersen Aalborg Universitet

UGYLDIGE TESTAMENTER. Tanja Toy Christoffersen Aalborg Universitet UGYLDIGE TESTAMENTER Aalborg Universitet Titelblad Uddannelsessted: Uddannelse: Semester: Projekt: Vejleder: Aalborg Universitet Jura 6. Semester Bjarke Stig Andersen Titel: Engelsk tital: Afleveringsdato:

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT

KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL Opsparing i pensionsøjemed. 1 BANK Navn Saxo Privatbank A /S Adresse Søndergade 16 Postnummer og by 6650 Brørup Reg. nr. 1187 Nuværende konto nr. 6002 - CVR nr. 32 77

Læs mere