Familie- og arveretlig domssamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familie- og arveretlig domssamling"

Transkript

1 Familie- og arveretlig domssamling Redigeret af Rasmus Kristian Feldthusen 1.udgave 2007 Gjellerup

2 Kronologisk oversigt over domme fra (Jgeskrift for Retsva'sen UfR jf. UfR Arv efter gensidigt testamente ikkc falden 11 UfR H - Trcdjemand ikkc i god tro vcd koh afa-gtclicllcs indbo 14 Um H Samliv opha-vet, M kunnc ikke udcn H's sütntykkc si-lge villa 16 Um /2 H - Kodicil, oprcttet for notar, lilsidcsal. hjerneforkalkning og slovsind 18 UfR H - Forudsa:tning for rentenydelsc, at nydcrcn vargifi mcd teslalors son 20 UtR H - Testamente og pantebrev ikke bindende. Aftl Um H - Bändla-ggelse ssreje. 1/2 efter ophor skulle udhctalcs xgtcfx-llcn 27 UtK H - Hus kobt i H's navn anset for at tilhore M 28 UfR H - Uformuende mand tilkendt villa 30 Um /Egtefaeller kunne indgä aftale om la'ngstlevendes boslod 32 Um Hus kobt ved udbetaling af H's far i M's navn. tilhorte H's bodel 36 UfR H(Um samme sag) - /Egtefa-lleskifte, rettigheder lil forsikring og pension 37 Um Tvist om ejendomsret til villa og bankkonto. saereje 41 UfR H - Fortolkning af testamente konciperet af uovet pcrson 44 Um V -/Egtepagt opretholdt, idet samliv var genoptaget 47 Um H - M's gärd kobt af H pä tvangsauktion, nu H's sa:reje 49 Um V - Testamente, sta=rkt svzekket testator pä hospital. notar, delvis underskrevet, gyldigt 52 Um Hensigt til arveafkortning, fortolket som begunstigelse af ovrige arvinger 56 Um V - Udla:g naegtet i mobler, som M forklarede tilhorte H 58 Um H - 6 är gammel aegtepagt kunne tinglyses mod H's protest 59 Um Ej indtraedelsesret i testamente for afdode arvingers born 60 Um Hus udlagt til M gründet den saerlige familiemasssige tilknytning 62 Um H - Forudsaetningerne for at göre gxldsbrev gjeldende bortfaldet 65 Um H - Overdragelse af sparekassebeger til nevo anset som kombineret dodsgave 68 Um H - Firma-kapitalpension faldt ikke uden for formuefa;llesskabet 71 Um /3 H - Brev efterladt efter selvmord anset som aendring af begünstiget ti! forsikringssum 74 Um /Endring af aftalte separationsvilkär om bidrag og 56 godlgorelse 77 Um H - Dokument anerkendt som nodtestamente, selvmord 79 Um V - Afkald pä storstedelen af boslod i anledning af Separation ej tilsidesat 83 Um H - Ugift samlevende tildelt andel af salgsprovenu. ej sameje 86 Um Tidligere indgäet aftale ikke bindende under senere faellesboskifte. Ligedeling...89 Um Lysningafbestemmelseombändlaeggelse 92 UfR H - Ugift samlevende, sameje over indbo, kompensationsbelob 94 Um H- Ikke godtgjort at neve var forbigäet i testamente ved fejltagelse 97 Um H - Notat, som henviste til optegnelser andet steds. ikke anerkendt som nedtestamente 101 Um H - Ugift samlever tilkendt kr. i godtgorelse 107 Um H -Gavemoment sä betydeligt. at hele ejendommen var sareje 110 Um H - Ugift samlever ej tilkendt godtgorelse. testamentsarving 112 UfR H - Ugift samlever ej tiikendt godtgorelse efter 8 ärs samliv 113 Um V - Goodwill-vserdi af Ijegepraksis kun delvis medtaget i faellesboskifte 116 Um V - Hele goodwill-vaerdien af la;gepraksis inddraget under fa;llesboskifte 1IX Um H - indsamtelse af "naermeste pärarende" opretholdl. uagtet selvmord kunne tilskrivesdenne 120 Um V - Regning kunne tillige kricves bctalt af den anden afgiefa-lle 123 UfR V - Forhändssamtvkke til uskifte bo fra sacrham bortlaldet. brirtendc forudsstninger 12? UfR O - (iave givct ca. en mäned for dodsfald ikkc anset for cn dods- eller dodslc.icgatc I 2" Um H - (iavemomenl sä betydeligt. at hele ejendommen var sarreje 131 Um Ej omstodelse af gaver til saerburn 133 Um (2) H- Gave ydet 25 dage for dixi anset som dodslejcga\e 136 Um H- Ugift samlever tilkendt godtgorelse pä \cd M'sdod 140 Um V - Testamente ikke ugyldigt. men fortolket efter tc-tators hypotetiske \iljc 143 UtK O- Begunstigelsen af de to somandsinstitutioner. son tvangsaning 145 UfR " O- AI revisors gocxl-will medregnet under argtefarlleskiftc 14"

3 UfR V - Ej hjemmel til aegtepagt om saereje alene i tilfaelde af d0dsboskifte 149 UfR H - Gave til barn i form af anpart af fast ejendom omstodt 150 UfR V - Ikke vederlagskrav i anledning af udtagelse af pensionsordning efter K2 15, stk UfR Testationskompetencen foroget ved fuldstamdigt arveafkald 161 UfR Egtepagt om sameje og skilsmissesaereje var tilstraekkelig specificeret 162 UfR V - Udlaeg og sporgsmäl om sameje 163 UfR V - "Ärhus-sagen" 165 UfR V - Apotekerdommen 166 UfR V - Overdragelse af bil ikke d0dsgave 168 UfR V - Län til aegtefaslle var en delvis gave 170 UfR V - jcgtepagt med bestemmelse om beringet skilsmissesaereje afvist fra personbogen 172 UfR V - Utilstraekkelig individualisering, aegtepagt afvist 174 UfR V - Lofte om betaling af et belob til den anden asgtefaelle ved skilsmisse ugyldigt..176 UfR H - Overdragelse af ejendom til barn ikke omstodt 178 UfR V - Vederlagskrav fra dods- og fa:llesbo mod afdodes saerbo 184 UfR H - Ikke bidragspligt trods 27 ärs sgteskab 188 UfR Under fogedsag ikke sameje mellem aegtefseller om hus 190 UfR H - Bestemmelse i aegtepagtstillaeg om pristalsregulering af et faellesejebelob ugyldig 192 UfR H - Egtepagt ugyldig, Aftl 36, indgäet efter 17 ärs aegteskab, skilsmissesag anlagt 195 UfR V - Oprettelse af asgtepagt, skilsmissesaereje, mangelfuld rädgivning, erstatningsansvar 201 UfR H - Nodtestamente anerkendt, testator var i af stand til at räde fornuftsmaessigt 206 UfR H - Forasldremyndighed overfort fra moderen til faderen 214 Um V - H modtaget ugyldig gave, M's kreditorer kunne sagsoge H 219 UfR V - Gensidigt testamente bortfaldet som folge af bristede forudsaetninger 221 UfR V - Gensidigt testamente, hver slaegtsgruppe skulle have halvdelen af arv til fordeling 224 UfR VLK - Gavemoment ikke stört nok til notering af saereje formodtager 226 UfR V - /Egtepagt ugyldig, Aftl 36, betydelig forskydning af formueforhold 228 Um V - Ikke hjemmel til tidsbegraenset skilsmissesaereje og tidsubegraenset dadsfaldssasreje 231 Um Vaesentlig formindskelse af uskiftet bo ej misbrug, der kunne begründe skifte Um V - Det Store husholdningsbudget - ikke statueret gave 240 Um Skaevdeling af fsellesbo, Fsl 69 a 244 Um Testator kunne ikke pälaegges at fremlaegge sit testamente i retssag mod harn..247 Um Pakistansk»mahr«sidestillet med gave efter JE2 30, stk UfR H - Hus overfort fra fffilleseje til saereje, ej en omstodelig gave 252 Um Paranoid skizofren testator, fornuftsiroessig räden, notartestamente ikke tilsidesat 256 Um Bristede forudsastninger for indsasttelse af arving i testamente 259 Kronologisk oversigt over domme fra Tidsskrift for Familie- og arveret T.FA V - Vederlagskrav for forbrug samt oprettelse og salg af anpartsselskab 261 T:FA V - Gaver til samlever i form af hus og bil omstodt 268 T:FA Refugiet Fuglsang og dets afloser. Forklarende fortolkning 275 T:FA V - Misbrug af uskiftet bo, ej rädighedsfratagelse af fuldstaendigt ssereje 278 T:FA Vaerdiansaettelse m.v. under faellesboskifte 279 T:FA V - Lystbäden og de "ovrige ejendele". Forklarende fortolkning 284 T:FA V - Vaesentlig formindskelse af uskiftet bo ej misbrug, der kunne begründe skifte T.FA Testamentsarv til hei- og halvsoskende skulle fordeles efter AI T:FA V - Efterlevende samboer ej medhold i, at ejendom var i sameje eller godtgorelse 292 T:FA V - Udlsg i H's hus for M's gaeld, ej ekonomisk realitet 294 T:FA Ugift samlever tilkendt kr. i godtgorelse, medhjaelp 295 T:FA V - Separationsbortfald pga. samlivsgenoptagelse 299

4 T:FA Tidsubegraenset bidrag efter 27 ärs a'gteskab 304 T:FA mio. kr. tildelt, /El 56, samejepästand og fraflytning fra holig 306 T:FA V - Ikke bidragspligt pä trods af, at manden var bedre stillet 311 Kronologisk oversigt over utrykte dorn nie 0stre Landsrets dorn af 22. april Fratraedelsesgodtgorelse indgik i fellesbo, vederlagskrav kab af livrente 314 Systematisk oversigt over Familie- og arveretlige domme Dommene anfart nedenfor er rubriceret efter kapitlerne i lsrebegerne Familieretten og Arveretten. En dorn kan vaere anfort flere steder. Vasr opmaerksom pä, at indholdsangivelserne er körte og derfor ikke nodvendigvis giver et fyldestgorende billede af dommens indhold og resultat. l.dcl Familieretten VEDR0RENDE "FAMILIERETTEN" KAPITEL 3 ^GTESKAB. Um H - Uformuende mand tilkendt villa 30 Um V - Apotekerdommen 166 Um H - Ikke bidragspligt trods 27 ärs ajgteskab 188 T:FA V - Separationsbortfald pga. samlivsgenoptagelse 299 T:FA Tidsubegranset bidrag efter 27 ärs aegteskab 304 Um V - Det störe husholdningsbudget - ikke statueret gave 240 T:FA V - Ikke bidragspligt pä trods af, at manden var bedre stillet 311 VEDR0RENDE "FAMILIERETTEN" KAPITEL 4 SAML1VSFORHOLD OG REG1STRERET PARTNERSKAB Um H - Forudsaetningeme for at göre gaeldsbrev gasldende bortfaldet 65 Um H - Ugift samlevende tildelt andel af salgsprovenu, ej sameje 86 Um H - Ugift samlevende, sameje over indbo, kompensationsbelob 94 Um H-Ugift samlever tilkendt kr. i godtgorelse 107 Um H - Ugift samlever ej tilkendt godtgorelse, testamentsarving 112 UtR H - Ugift samlever ej tilkendt godtgorelse efter 8 ärs samliv 113 Um H- Ugift samlever tilkendt godtgorelse pä ved M'sdod 140 T:FA Ugift samlever tilkendt kr. i godtgorelse, medhjaelp 295 VEDR0RENDE "FAMILIERETTEN" KAPITEL 5 FORMUEF^LLESSKAB. Um H - Hus kobt i H's navn anset for at tilhore M 28 UtR Hus kßbt ved udbetalingaf H's far i M's navn. tilhorte H'sbodel 36 Um H - M's gärd kobt af H pä tvangsauktion, nu H's saereje 44 Um V - UdlEg naegtet i mobler, som M forklarede tilhorte H 58 UfR Hus udlagt til M gründet den saerlige familiema-ssigc tilknytning 62 UfR V - Udlaeg og sporgsmäl om sameje 163 UtR V- Län til sgtefslle var en delvis gave 170 T:FA V - Udlaeg i H's hus for M's gaeld. ej okonomisk realitet 294 VEDR0RENDE "FAMILIERETTEN" KAPITEL 6 RÄDIGHED OG H.tFTELSE UfR H -Tredjemand ikke i god tro ved knh af xgtefelles indbo 14 UtR H -Samliv ophaevet. M kunne ikkeuden H's samtykke saclgc villa 16

5 Um Tvist om ejendomsret til villa og bankkonto, saereje 41 Um H - M's gärd kßbt af H pä tvangsauktion, nu H's ssreje 49 Um V - Udlaeg naegtet i mobler, som M forklarede tilherte H 58 Um V - Regning kunne tillige kraeves betalt af den anden aegtefaelle 123 Um Ejomst0delseafgaver til ssrborn 133 UfR V- Udlaeg og spargsmäl om sameje 163 Um V-Län til aegtefaelle var en delvis gave 170 UfR Under fogedsag ikke sameje mellem aegtefaeller om hus 190 UfR V - H modtaget ugyldig gave, M's kreditorer kunne sagsege H 219 T:FA V -Udlaeg i H's hus for M's gaeld, ej ekonomisk realitet 294 UfR V - Det störe husholdningsbudget - ikke statueret gave 240 UfR Pakistansk»mahr«sidestillet med gave efter /El 30, stk UfR H - Hus overfort fra faelleseje til saereje, ej en omstodelig gave 252 VEDR0RENDE "FAMILIERETTEN" KAPITEL 7 S/EREJE UfR V - ^Egtepagt opretholdt, idet samliv var genoptaget 47 UfR H - M's gärd kobt af H pä tvangsauktion, nu H's saereje 49 UfR H - 6 är gammel aegtepagt kunne tinglyses mod H's protest 59 UfR Lysning af bestemmelse om bändlaeggelse 92 UfR H - Gavemoment sä betydeligt, at hele ejendommen var saereje 110 Um H - Gavemoment sä betydeligt, at hele ejendommen var saereje 131 Um V - Ej hjemmel til aegtepagt om saereje alene i tilfaelde af dodsboskifte 149 Um jegtepagt om sameje og skilsmissesaereje var tilstraekkelig specificeret 162 UfR V - "Ärhus-sagen" 165 Um V - j gtepagt med bestemmelse om betinget skilsmissesaereje afvist fra personbogen 172 UfR V - Utilstraekkelig individualisering, aegtepagt afvist 174 UfR H - Bestemmelse i aegtepagtstillaeg om pristalsregulering af et faellesejebelob ugyldig 192 UfR V - Oprettelse af aegtepagt, skilsmissesaereje, mangelfuld rädgivning, erstatningsansvar 201 Um VLK - Gavemoment ikke stört nok til notering af saereje for modtager 226 Um V - Ikke hjemmel til tidsbegraenset skilsmissesaereje og tidsubegraenset dodsfaldssaereje 231 VEDR0RENDE "FAMILIERETTEN" KAPITEL 8 BODEL1NG Um H - Bändlaeggelse ssreje, 1/2 efter opher skulle udbetales a-gtefaellen 27 Um H(UtR samme sag) - ^gtefaelleskifte, rettigheder til forsikring og pension 37 UfR Hus udlagt til M gründet den saerlige familiemasssige tilknytning 62 Um H - Firma-kapitalpension faldt ikke uden for formuefaellesskabet 71 0stre Landsrets dorn af 22. april Fratraedelsesgodtgorelse indgik i faellesbo, vederlagskrav kob af livrente 314 Um V - Goodwill-vaerdi af laegepraksis kun delvis medtaget i fellesboskifte 116 UfR V - Hele goodwill-vaerdien af lasgepraksis inddraget under faellesboskifte 118 Um AI revisors good-will medregnet under aegtefamleskifte 147 Um V - [kke vederlagskrav i anledning af udtagelse af pensionsordning efter /E2 15, stk T:FA V - Vederlagskrav for forbrug samt oprettelse og salg af anpartsselskab 261 UfR V - Vederlagskrav fra dads- og faellesbo mod afdodes SEerbo 184 T:FA Vaerdiansaettelse m.v. under faellesboskifte 279 UfR Skaevdeling af faellesbo, Fsl 69 a 244 VEDR0RENDE "FAMILIERETTEN" KAPITEL 9 AFTALER UtR /Egtefseller kunne indgä aftale om laengstlevendes boslod 32 UfR Hus udlagt til M gründet den saerlige familiemaessige tilknytning 62

6 Um /Endring af aftalte separationsvilkär om bidrag og 56 godtgorelse 77 Um V - Afkald pä storstedelen af boslod i anledning af Separation ej tilsidesat 83 Um Tidligere indgäet aftale ikke bindende under senere fellesboskiftc. Ligedeling...89 Um V- Ej hjemmel til aegtepagt om saerejealene i tilfaelde af dodsboskifte 149 Um V - /Cgtepagt med bestemmelse om betinget skilsmissesaereje afvist fra personbogen 172 Um V- Lette ombetalingaf et belob til den anden aegtefaelle ved skilsmisse ugyldigt Um H - Bestemmelse i aegtepagtstillaeg om pristalsregulering af et faellesejebelob ugyldig 192 Um H - /Egtepagt ugyldig, Aftl 36, indgäet efter 17 ärs aegteskab, skilsmissesag anlagt 195 Um V - /Egtepagt ugyldig, Aftl 36, betydelig forskydning af formueforhold 228 T:FA mio. kr. tildelt, /El 56, samejepästand og fraflytning fra bolig Del Arveretten VEDR0RENDE "ARVERETTEN" KAPITEL 4. USKIFTET BO. Um V - Forhändssamtykke til uskifte bo fra saerbam bortfaldet, bristende forudsaetninger 125 Um H - Gave til barn i form af anpart af fast ejendom omstodt 150 Um H-Overdragelse af ejendom til barn ikke omstodt 178 T:FA V - Gaver til samlever i form af hus og bil omstodt 268 T:FA V - Misbrug af uskiftet bo, ej rädighedsfratagelse af fuldstaendigt saereje 278 T:FA V - Vaesentlig formindskelse af uskiftet bo ej misbrug, der kunne begründe skifte Um Vaesentlig formindskelse af uskiftet bo ej misbrug, der kunne begründe skifte VEDR0RENDE "ARVERETTEN" KAPITEL 6. GENERELLE BETINGELSER (OPRETTELSE, FORTOLKNING, TILBAGEKALDELSE) Um /2 H - Kodicil, oprettet for notar, tilsidesat, hjemeforkalkning og slov sind 18 UfR H - Forudsaetning for rentenydelse, atnyderen var gift med testators son 20 Um H- Testamente og pantebrev ikke bindende, Aftl Um H - Fortolkning af testamente konciperet af uovet person 44 Um V - Testamente, stärkt svskket testator pä hospital, notar, delvis underskrevet, gyldigt 52 Um Hensigt til arveafkortning, fortolket som begunstigelse af evrige arvinger 56 Um Ej indtraedelsesret i testamente for afdode arvingers born 60 Um H - Dokument anerkendt som nodtestamente, selvmord 79 Um H - Ikke godtgjort at nevo var forbigäet i testamente ved fejltagelse 97 Um H - Notat, som henviste til optegnelser andet steds, ikke anerkendt som nedtestamente 101 Um V - Testamente ikke ugyldigt, men fortolket efter testators hypotetiske vilje 143 Um Begunstigelsen af de to somandsinstitutioner, son tvangsarving 145 Um V-Overdragelse af bil ikke dedsgave 168 T:FA Refugiet Fuglsang og dets afloser. Forklarende fortolkning 275 T:FA V - Lystbäden og de "ovrige ejendele". Forklarende fortolkning 284 um H -Nodtestamente anerkendt. testator var i af stand til at räde fornuftsmaessigt 206 UtR V - Gensidigt testamente bortfaldet som folge af bristede forudsanninger 221 Um V - Gensidigt testamente, hver slaegtsgruppe skulle have halvdelen af arv til fordeling 224 Um Paranoid skizofren testator, fornuftsmaessig räden. notartestamente ikke tilsidesat 256 um Bristede forudsaetninger for indsaettelse af arv ing i testamente 259

7 10 VEDR0RENDE "ARVERETTEN" KAPITEL 7. TESTAT1ONSKOMPETENCE Um Testationskompetencen foroget ved fuldstaendigt arveafkald 161 VEDR0RENDE "ARVERETTEN" KAPITEL 8. FALLES OG GENSIDIGE TESTAMENTER Um , jf. Um Arv efter gensidigt testamente ikke falden 11 Um Testator kunne ikke pälaegges atfremlaeggesit testamente i retssag mod harn..247 VEDR0RENDE "ARVERETTEN" KAPITEL 9. UGIFTE SAMLEVENDE T:FA V - Efterlevende samboer ej medhold i, at ejendom var i sameje eller godtgorelse 292 Ugifte samlevendes retsstilling vedrorende arv, notat til Folketingets Retsudvalg, af Lektor, cand. jur., ph.d., Rasmus Kristian Feldthusen 317 VEDRORENDE "ARVERETTEN" KAPITEL 12.. LIVSGAVER OG D0DSGAVER. UfR H - Overdragelse af sparekasseboger til nevo anset som kombineret dodsgave 68 UfR Gave givet ca. en mäned for dodsfald ikke anset for en deds- eller dedslejegave. 127 UfR (2) H - Gave ydet 25 dage for dod anset som dodslejegave 136 UfR H - Hus overfort fra faelleseje til saereje, ej en omstodelig gave 252 VEDR0RENDE "ARVERETTEN" KAPITEL 13.. FORSIKRING OG PENSION. UfR /3 H - Brev efterladt efter selvmord anset som aendring af begünstiget til forsikringssum 74 UfR H - Indsaettelse af "naermeste pärorende" opretholdt, uagtet selvmord kunne tilskrives denne 120 Andet materiale Ugifte samlevendes retsstilling vedrerende arv, notat til Folketingets Retsudvalg, af Lektor, cand. jur., ph.d., Rasmus Kristian Feldthusen 317 PARADIGMA AEGTEPAGT. Henriette og Mikkel Sorensen - /Egtefaellebegunstigende kombinationssaereje 326 TESTAMENTE Helle Andersen - Gift og to feiles livsarvinger 328 ANMODNINGER OG BEVILLINGER MV. SEPARATION OG SKILSM1SSE Anmodning om Separation 330 Separationsbevilling 334 Anmodning om skilsmisse efter Separation 335 Skilsmissebevilling 339 Skilsmissebevilling (reg. partnerskab) 340 Anmodning om aegtefaellebidrag 341 D0DSFALD Boopgorelse 342

Arveretten. Rasmus Kristian Feldthusen og Linda Nielsen

Arveretten. Rasmus Kristian Feldthusen og Linda Nielsen Arveretten Rasmus Kristian Feldthusen og Linda Nielsen Indholdsfortegnelse FORORD Kapitel 1 Arverettens formal, genstand og indhold 1.1 Arverettens formal 13 1.2 Arverettens genstand 15 1.3 Arverettens

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Indholdsfortegnelse I. DEL DEN LEGALE ARVERET

Indholdsfortegnelse I. DEL DEN LEGALE ARVERET Indledning 1. Lidt terminologi 29 2. Kort oversigt over arverettens historie 30 3. Den arveretlige litteratur 33 I. DEL DEN LEGALE ARVERET Kap. 1. Slægtens arveret 1. Arvefølge og arvedeling 37 1.1. De

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1 I januar 1999 blev Hanne og Morten gift på Mortens 30 års fødselsdag. Hanne havde to børn fra to tidligere forhold, den 3-årige Emma og den 9-årige Ida,

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Skal vi gifte os? KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Skal vi gifte os, når vi flytter sammen? Den overvejelse kan både yngre og ældre par stå i, når de skal til at opbygge

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Retlig regulering af familien

Retlig regulering af familien Neil Rasmussen Retlig regulering af familien DIKE MMII RETLIG REGULERING AF FAMILIEN 3 Indhold Forord 9 Anvendte forkortelser 10 Kapitel 1. Den retlige regulering af familien 11 1.1 Familieretten i juridisk

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007 Opgave nr. 1 Miki flytter i 2000 ind hos Hera, der har tvillinger på 1 år fra et tidligere forhold. Parret aftaler, at alle faste udgifter herunder betalinger til Heras

Læs mere

Opgave 1. Mogens og Hedda blev gift den 13. januar 1998. De oprettede umiddelbart før ægteskabet en formgyldig ægtepagt med følgende indhold:

Opgave 1. Mogens og Hedda blev gift den 13. januar 1998. De oprettede umiddelbart før ægteskabet en formgyldig ægtepagt med følgende indhold: FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2012/13 Opgave 1 Mogens og Hedda blev gift den 13. januar 1998. De oprettede umiddelbart før ægteskabet en formgyldig ægtepagt med følgende indhold: Fremtidig arv skal være

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001 Opgave nr. 1. I 1987 blev Henrik og Misse gift. Ægtefællerne havde formuefællesskab. Henrik var uddannet edbprogrammør, og Misse var sygeplejerske. I 1990 ønskede Henrik

Læs mere

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente...

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente... Ægteskabsmanual Indhold Fælleseje og særeje.... 4 Familiens forsikringer.... 6 Hvem ejer pensionen?... 8 Hvem får hvad, hvis I skal skilles?.... 8 Arv og testamente....13 Forældremyndighed....13 Børnetestamente....14

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2008. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2008. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2008 Opgave nr. 1 I 1999 bliver lægerne Hanne og Mads gift, og 2 år senere får de sammen en søn, Søren. Ægtefællerne bor i en ældre villa, som Mads har arvet efter sin onkel.

Læs mere

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2009. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2009. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2009 Opgave 1 Revisoren Mikkel og klinikassistenten Helle bliver gift i 2000. De opretter forinden ægteskabet en formgyldig ægtepagt, hvorefter alt, hvad de ejer ved

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 I november 1993 arvede Birger Jensen en kostbar skulptur og et antikt tæppe efter sin mor Frida, som i et testamente oprettet i 1989 havde bestemt, at både

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave 1 Mark og Henny blev gift i 1994. De havde begge gode uddannelser og særdeles vellønnede job. De forblev barnløse. De flyttede ved ægteskabets indgåelse sammen

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013 Opgave 1 Mikael og Hanne blev gift den 27. august 1991. Umiddelbart forinden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori de aftalte, at arv og gave fra

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Arv, gave & testamente

Arv, gave & testamente Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Karin og Morten indgik i 1997 ægteskab. De havde umiddelbart forinden oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter hver ægtefælles formue var fuldstændigt

Læs mere

Risikostyring. Økonomikonference Februar 2015

Risikostyring. Økonomikonference Februar 2015 Risikostyring Økonomikonference Februar 2015 Ægtefælle / samlever Bank / kreditorer Partner Ansatte Børn Privat Erhverv Debitorer Skat Erhverver Skat Bank / kreditorer Samarbejdspartnere Privat Intet ægteskab:

Læs mere

Hvem skal have pengene, hvis du ikke skal? Version 1.2 - februar 2012

Hvem skal have pengene, hvis du ikke skal? Version 1.2 - februar 2012 Hvem skal have pengene, hvis du dør? Når du opretter en livsforsikring, beslutter du, hvem du vil sikre med livsforsikringen. På samme måde er det vigtigt, at du tager stilling til, hvem der skal have

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 16-03-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter ÆGTESKABETS

Læs mere

Er testamentet á jourført?

Er testamentet á jourført? - 1 Er testamentet á jourført? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har for nylig truffet afgørelse i en sag om et testamente, hvor arvingerne var meget uenige om testamentets gyldighed.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011 Opgave 1 Mogens og Hedda, der havde nogenlunde samme indtægtsforhold, giftede sig i 2001 efter 3 års samliv. Der blev ikke oprettet ægtepagt i forbindelse med ægteskabet.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2006/2007. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2006/2007. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 Opgave nr. 1 I 1991 blev Trine og Ib gift. Umiddelbart forinden havde de oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet.

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 01-09-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter HVAD RÅDER

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordning

Tandlægernes Tryghedsordning Muligheder ved pensionsplanlægning Tandlægernes Tryghedsordning Forsidebillede SKAL have størrelse som denne firkant! Pensionsformer Pensionsform Livrentepension Ratepension Kapitalpension Maksimal indbetaling

Læs mere

Arveloven 2008. Lov nr. 515 af 06.06.2007. Indholdsfortegnelse:

Arveloven 2008. Lov nr. 515 af 06.06.2007. Indholdsfortegnelse: Arveloven 2008 Lov nr. 515 af 06.06.2007 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Slægtninges arveret 1-8 Kapitel 2 Ægtefællens arveret 9-14 Kapitel 3 Svogerskabsarv efter en længstlevende ægtefælle 15-16 Kapitel

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2006

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2006 FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2006 Opgave nr. 1 Direktør Matias Munk og fuldmægtig Heidi Holst blev gift i 1990. I 1992 fødte Heidi fællesbarnet Linn. Året efter døde Matias mor, der i et formgyldigt

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2009. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2009. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2009 Opgave 1 I 1975 møder Pia den argentinske Carlos, og de forelsker sig. Parret bliver forlovet i 1976. Pias forældre overtaler Pia til at kræve særeje i ægteskabet.

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

Samlevertestamenter.

Samlevertestamenter. - 1 Samlevertestamenter. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med arveloven, der trådte i kraft den 1. januar 2008, blev der bl.a. vedtaget regler om de såkaldte samlevertestamenter. Jeg har

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens ARVRET OG SKIFTERET I. Indledning I tidligere kapitler har vi set, at formuerettigheder kan overdrages i følge en aftale (en kontrakt) eller i følge en kreditorforfølgning. I dette kapitel behandles arveretten,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

Pensionering og økonomi. Faldgruber, muligheder, forholdsregler l og overvejelser

Pensionering og økonomi. Faldgruber, muligheder, forholdsregler l og overvejelser Pensionering og økonomi Faldgruber, muligheder, forholdsregler l og overvejelser 1 Pensionsplanlægning Pensionsformer og offentlige ydelser Muligheder i pensionsplanlægningen Arv og testamente 2 Hvorfor

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr.

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr. FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift i 1999. De havde fælleseje. I 1997 havde de købt en villa i lige sameje, som de var flyttet ind i. Mads havde betalt hele sin andel

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 Opgave nr. 1. Hertha og Mads blev gift i juni 1985. Mads var uddannet ingeniør, og Hertha arbejdede som kontorassistent. I ægteskabet var der formuefællesskab. I juni

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Tillykke med det lille nye familiemedlem.

Tillykke med det lille nye familiemedlem. Tillykke med det lille nye familiemedlem. 1 2 Denne guide giver svar på en række af de juridiske spørgsmål, I som nybagte forældre kan løbe ind i. Den vil give jer et generelt overblik over, hvad det juridisk

Læs mere

I ARVERET OG SKIFTERET

I ARVERET OG SKIFTERET I Arveret og skifteret I ARVERET OG SKIFTERET 1. Successionen ved dødsfald påhvilede den afdøde i dødsøjeblikket. Arve- og skiftereglernes område er de formueretlige retsforhold. Dødsboet er den samling

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave 1 Pædagogen Hera og ingeniøren Mick gifter sig i 2002 og køber i lige sameje et hus i Harlev. Parret aftaler at dele udgifterne til huset lige. Hera og Mick

Læs mere

Familiens juridiske håndbog

Familiens juridiske håndbog Familiens juridiske håndbog Indhold Tid til et familietjek?.... 3 Fælleseje og særeje.... 4 Ugifte Fælleseje Gæld Særeje Bryllup i udlandet Familiens forsikringer.... 7 Hvem ejer pensionen?... 8 Ønsker

Læs mere

Arvedeling med særbørn

Arvedeling med særbørn 1 Arvedeling med særbørn Efter forskellige TV-udsendelser om sager, hvor arvedelingen - efter nogen arvingers opfattelse - er gået helt skævt, har interessen for emnet været stærkt stigende. Et af de spørgsmål,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015 Opgave 1 Mads og Ida blev gift i 2001. Mads havde i en årrække drevet et arkitektfirma, der ikke gik godt, og Ida var sygeplejerske. De fik sammen to børn. De købte

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Familieog. arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 9. udgave

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Familieog. arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 9. udgave Familieog arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 9. udgave Anitta Godsk Pedersen & Hans Viggo Godsk Pedersen Familie- og Arveret 9. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død Dødsfald Ved Lisbeth Poulsen 2 Rådgivning ved død 1 3 Dødsfald Hvorledes skal boet behandles? Proklama => ikke anmeldte krav prækluderes Privat skifte Arvingerne træffer beslutningerne Hæfter for gæld

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Hella og Martin mødte hinanden under deres studietid på Aarhus Universitet og blev gift i januar 1994. Kort før ægteskabet blev indgået, arvede Martin 400.000

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2005 Opgave 1 Hanne og Mik blev gift i 1998. Der var fælleseje i ægteskabet. De var begge meget optaget af deres vellønnede arbejde og af deres i lige sameje ejede hus.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2008 Opgave nr. 1 Mads bliver skilt fra sin kone i marts 2007, fordi han har forelsket sig i Hera. Mads flytter 1. april 2007 ind i Heras lejlighed. Mads medbringer det eneste,

Læs mere

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv Hvem arver dig uden testamente? Hvis man ikke har oprettet testamente, bestemmer reglerne i arveloven fordelingen af arven. Arven tilfalder således en eventuel ægtefælle

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004 Opgave 1 I 1997 flyttede Helle Hansen ind hos Morten Madsen i dennes ejerlejlighed. Året efter blev de gift. Helle havde været gift før og havde en datter, Lene,

Læs mere

ERNST ANDERSEN ARV OG LEGAT LÆREBOG I ARVERET JURISTFORBUNDETS FORLAG. København 196C

ERNST ANDERSEN ARV OG LEGAT LÆREBOG I ARVERET JURISTFORBUNDETS FORLAG. København 196C ERNST ANDERSEN ARV OG LEGAT LÆREBOG I ARVERET JURISTFORBUNDETS FORLAG København 196C INDHOLD Første afsnit: A rv efter loven. 1. Indledning... 5-6 2. Slægtninges arveret. 1. A rvegangsordenen... 6-14 2.

Læs mere

Nye regler om ægtefælleskifte

Nye regler om ægtefælleskifte Nye regler om ægtefælleskifte af Hans Viggo Godsk Pedersen Det har fra forskellig side været kritiseret, at det var urimeligt dyrt at få gennemført et skifte mellem ægtefæller som et offentligt skifte

Læs mere

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program Velkommen Mødegang 2 Dagens program Velkommen og opsamling på netværksdannelsen Sikring af hinanden Pause Opsamling på netværksdannelse Orlovsmuligheder Evaluering Mødegang 2 Sikring af hinanden Ofte er

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Efter at den 56-årige Hjørdis i august 2003 havde fået konstateret en kønssygdom, krævede hun skilsmisse fra sin ægtefælle gennem 29 år den 58-årige Mogens

Læs mere

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept Accept Acceptanten Aftaleerhverver Aftaleparter Analog anvendelse Beskyttelsespræceptiv Bevisbyrde Bodel Bodeling Boslod Civilkøb Deklaratorisk Et svar på et tilbud om at ville købe, eller en accept af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning LBK nr 1818 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr.

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. Ægteskabsloven Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. 647 af 2013-06-12 Kap. 1. Lovens anvendelsesområde samt ægteskabsbetingelser

Læs mere

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Lovafdelingen Dato: 18. juni 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-792-0942

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave nr. 1. Ægtefællerne Mads og Hanna har siden ægteskabets indgåelse i 1990 boet i en 4 værelseslejlighed, hvor Mads står som lejer. Hanna, der er keramiker, anvender

Læs mere

Introduktion til den nye arvelov

Introduktion til den nye arvelov - 1 06.13 TC Uge 23 2007.06.09 Introduktion til den nye arvelov Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog den 1. juni 2007 en ny arvelov. Arvelovgivningen ændres kun med mange års

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2010 Opgave 1 Mark og Helle blev gift i 2004 efter kort tids bekendtskab, og de oprettede ikke ægtepagt. Året efter fik de fællesbarnet Frederik. I 2006 købte Mark med

Læs mere

Behandling af et fransk dødsbo

Behandling af et fransk dødsbo Behandling af et fransk dødsbo Når en person er fast bosiddende i Frankrig på tidspunktet for sin død, så skal boet efter den pågældende skiftes i Frankrig efter fransk proces- og arveret uanset afdødes

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2000. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2000. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2000 Opgave nr. 1 Lone og Kurt flyttede i 1996 sammen i Lones lejede lejlighed. Lone havde i 1995 arvet nogle midler, der ifølge arveladers testamente var særeje - i øvrigt

Læs mere

Arv og begunstigelsesregler

Arv og begunstigelsesregler Arv og begunstigelsesregler Arv og begunstigelse 2016 Udbetaling af forsikringen Begunstigelsesbestemmelser Arveregler og testamente Boafgiftsregler Udbetaling af forsikringen Roller på en forsikring Forsikringstager

Læs mere

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE?

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du kommer godt ud på den anden side. KOM GODT VIDERE Har du mistet en af dine nærmeste, vil der sikkert hurtigt melde sig en række spørgsmål:

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold I korte træk.... 4 Praktiske dele af boskiftet.... 5 Boudlæg... 9 Ægtefælleudlæg...10 Uskiftet bo...12 Privat skifte....14 Forenklet privat

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister?

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister? Dødsfald hvad sker der, når vi mister? 1. Når vi har mistet 2. Hvem arver? 3. Valg af skifteform udlevering af boet fra skifteretten 4. Hvordan forløber bobehandlingen? 5. Hvad skal der ske med ejendelene?

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 987 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. maj 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-792-1310

Læs mere

Testamente - Eksemplar

Testamente - Eksemplar Testamente - Eksemplar VIII. Eksemplar: Notartestamente (- Eksemplar 1) 1 Undertegnede, cpr nr. xxxxxx-xxxx, der ikke tidligere har oprettet testamente, der ikke er gift og aldrig har været gift, der ikke

Læs mere