Familie- og arveretlig domssamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familie- og arveretlig domssamling"

Transkript

1 Familie- og arveretlig domssamling Redigeret af Rasmus Kristian Feldthusen 1.udgave 2007 Gjellerup

2 Kronologisk oversigt over domme fra (Jgeskrift for Retsva'sen UfR jf. UfR Arv efter gensidigt testamente ikkc falden 11 UfR H - Trcdjemand ikkc i god tro vcd koh afa-gtclicllcs indbo 14 Um H Samliv opha-vet, M kunnc ikke udcn H's sütntykkc si-lge villa 16 Um /2 H - Kodicil, oprcttet for notar, lilsidcsal. hjerneforkalkning og slovsind 18 UfR H - Forudsa:tning for rentenydelsc, at nydcrcn vargifi mcd teslalors son 20 UtR H - Testamente og pantebrev ikke bindende. Aftl Um H - Bändla-ggelse ssreje. 1/2 efter ophor skulle udhctalcs xgtcfx-llcn 27 UtK H - Hus kobt i H's navn anset for at tilhore M 28 UfR H - Uformuende mand tilkendt villa 30 Um /Egtefaeller kunne indgä aftale om la'ngstlevendes boslod 32 Um Hus kobt ved udbetaling af H's far i M's navn. tilhorte H's bodel 36 UfR H(Um samme sag) - /Egtefa-lleskifte, rettigheder lil forsikring og pension 37 Um Tvist om ejendomsret til villa og bankkonto. saereje 41 UfR H - Fortolkning af testamente konciperet af uovet pcrson 44 Um V -/Egtepagt opretholdt, idet samliv var genoptaget 47 Um H - M's gärd kobt af H pä tvangsauktion, nu H's sa:reje 49 Um V - Testamente, sta=rkt svzekket testator pä hospital. notar, delvis underskrevet, gyldigt 52 Um Hensigt til arveafkortning, fortolket som begunstigelse af ovrige arvinger 56 Um V - Udla:g naegtet i mobler, som M forklarede tilhorte H 58 Um H - 6 är gammel aegtepagt kunne tinglyses mod H's protest 59 Um Ej indtraedelsesret i testamente for afdode arvingers born 60 Um Hus udlagt til M gründet den saerlige familiemasssige tilknytning 62 Um H - Forudsaetningerne for at göre gxldsbrev gjeldende bortfaldet 65 Um H - Overdragelse af sparekassebeger til nevo anset som kombineret dodsgave 68 Um H - Firma-kapitalpension faldt ikke uden for formuefa;llesskabet 71 Um /3 H - Brev efterladt efter selvmord anset som aendring af begünstiget ti! forsikringssum 74 Um /Endring af aftalte separationsvilkär om bidrag og 56 godlgorelse 77 Um H - Dokument anerkendt som nodtestamente, selvmord 79 Um V - Afkald pä storstedelen af boslod i anledning af Separation ej tilsidesat 83 Um H - Ugift samlevende tildelt andel af salgsprovenu. ej sameje 86 Um Tidligere indgäet aftale ikke bindende under senere faellesboskifte. Ligedeling...89 Um Lysningafbestemmelseombändlaeggelse 92 UfR H - Ugift samlevende, sameje over indbo, kompensationsbelob 94 Um H- Ikke godtgjort at neve var forbigäet i testamente ved fejltagelse 97 Um H - Notat, som henviste til optegnelser andet steds. ikke anerkendt som nedtestamente 101 Um H - Ugift samlever tilkendt kr. i godtgorelse 107 Um H -Gavemoment sä betydeligt. at hele ejendommen var sareje 110 Um H - Ugift samlever ej tilkendt godtgorelse. testamentsarving 112 UfR H - Ugift samlever ej tiikendt godtgorelse efter 8 ärs samliv 113 Um V - Goodwill-vserdi af Ijegepraksis kun delvis medtaget i faellesboskifte 116 Um V - Hele goodwill-vaerdien af la;gepraksis inddraget under fa;llesboskifte 1IX Um H - indsamtelse af "naermeste pärarende" opretholdl. uagtet selvmord kunne tilskrivesdenne 120 Um V - Regning kunne tillige kricves bctalt af den anden afgiefa-lle 123 UfR V - Forhändssamtvkke til uskifte bo fra sacrham bortlaldet. brirtendc forudsstninger 12? UfR O - (iave givct ca. en mäned for dodsfald ikkc anset for cn dods- eller dodslc.icgatc I 2" Um H - (iavemomenl sä betydeligt. at hele ejendommen var sarreje 131 Um Ej omstodelse af gaver til saerburn 133 Um (2) H- Gave ydet 25 dage for dixi anset som dodslejcga\e 136 Um H- Ugift samlever tilkendt godtgorelse pä \cd M'sdod 140 Um V - Testamente ikke ugyldigt. men fortolket efter tc-tators hypotetiske \iljc 143 UtK O- Begunstigelsen af de to somandsinstitutioner. son tvangsaning 145 UfR " O- AI revisors gocxl-will medregnet under argtefarlleskiftc 14"

3 UfR V - Ej hjemmel til aegtepagt om saereje alene i tilfaelde af d0dsboskifte 149 UfR H - Gave til barn i form af anpart af fast ejendom omstodt 150 UfR V - Ikke vederlagskrav i anledning af udtagelse af pensionsordning efter K2 15, stk UfR Testationskompetencen foroget ved fuldstamdigt arveafkald 161 UfR Egtepagt om sameje og skilsmissesaereje var tilstraekkelig specificeret 162 UfR V - Udlaeg og sporgsmäl om sameje 163 UfR V - "Ärhus-sagen" 165 UfR V - Apotekerdommen 166 UfR V - Overdragelse af bil ikke d0dsgave 168 UfR V - Län til aegtefaslle var en delvis gave 170 UfR V - jcgtepagt med bestemmelse om beringet skilsmissesaereje afvist fra personbogen 172 UfR V - Utilstraekkelig individualisering, aegtepagt afvist 174 UfR V - Lofte om betaling af et belob til den anden asgtefaelle ved skilsmisse ugyldigt..176 UfR H - Overdragelse af ejendom til barn ikke omstodt 178 UfR V - Vederlagskrav fra dods- og fa:llesbo mod afdodes saerbo 184 UfR H - Ikke bidragspligt trods 27 ärs sgteskab 188 UfR Under fogedsag ikke sameje mellem aegtefseller om hus 190 UfR H - Bestemmelse i aegtepagtstillaeg om pristalsregulering af et faellesejebelob ugyldig 192 UfR H - Egtepagt ugyldig, Aftl 36, indgäet efter 17 ärs aegteskab, skilsmissesag anlagt 195 UfR V - Oprettelse af asgtepagt, skilsmissesaereje, mangelfuld rädgivning, erstatningsansvar 201 UfR H - Nodtestamente anerkendt, testator var i af stand til at räde fornuftsmaessigt 206 UfR H - Forasldremyndighed overfort fra moderen til faderen 214 Um V - H modtaget ugyldig gave, M's kreditorer kunne sagsoge H 219 UfR V - Gensidigt testamente bortfaldet som folge af bristede forudsaetninger 221 UfR V - Gensidigt testamente, hver slaegtsgruppe skulle have halvdelen af arv til fordeling 224 UfR VLK - Gavemoment ikke stört nok til notering af saereje formodtager 226 UfR V - /Egtepagt ugyldig, Aftl 36, betydelig forskydning af formueforhold 228 Um V - Ikke hjemmel til tidsbegraenset skilsmissesaereje og tidsubegraenset dadsfaldssasreje 231 Um Vaesentlig formindskelse af uskiftet bo ej misbrug, der kunne begründe skifte Um V - Det Store husholdningsbudget - ikke statueret gave 240 Um Skaevdeling af fsellesbo, Fsl 69 a 244 Um Testator kunne ikke pälaegges at fremlaegge sit testamente i retssag mod harn..247 Um Pakistansk»mahr«sidestillet med gave efter JE2 30, stk UfR H - Hus overfort fra fffilleseje til saereje, ej en omstodelig gave 252 Um Paranoid skizofren testator, fornuftsiroessig räden, notartestamente ikke tilsidesat 256 Um Bristede forudsastninger for indsasttelse af arving i testamente 259 Kronologisk oversigt over domme fra Tidsskrift for Familie- og arveret T.FA V - Vederlagskrav for forbrug samt oprettelse og salg af anpartsselskab 261 T:FA V - Gaver til samlever i form af hus og bil omstodt 268 T:FA Refugiet Fuglsang og dets afloser. Forklarende fortolkning 275 T:FA V - Misbrug af uskiftet bo, ej rädighedsfratagelse af fuldstaendigt ssereje 278 T:FA Vaerdiansaettelse m.v. under faellesboskifte 279 T:FA V - Lystbäden og de "ovrige ejendele". Forklarende fortolkning 284 T:FA V - Vaesentlig formindskelse af uskiftet bo ej misbrug, der kunne begründe skifte T.FA Testamentsarv til hei- og halvsoskende skulle fordeles efter AI T:FA V - Efterlevende samboer ej medhold i, at ejendom var i sameje eller godtgorelse 292 T:FA V - Udlsg i H's hus for M's gaeld, ej ekonomisk realitet 294 T:FA Ugift samlever tilkendt kr. i godtgorelse, medhjaelp 295 T:FA V - Separationsbortfald pga. samlivsgenoptagelse 299

4 T:FA Tidsubegraenset bidrag efter 27 ärs a'gteskab 304 T:FA mio. kr. tildelt, /El 56, samejepästand og fraflytning fra holig 306 T:FA V - Ikke bidragspligt pä trods af, at manden var bedre stillet 311 Kronologisk oversigt over utrykte dorn nie 0stre Landsrets dorn af 22. april Fratraedelsesgodtgorelse indgik i fellesbo, vederlagskrav kab af livrente 314 Systematisk oversigt over Familie- og arveretlige domme Dommene anfart nedenfor er rubriceret efter kapitlerne i lsrebegerne Familieretten og Arveretten. En dorn kan vaere anfort flere steder. Vasr opmaerksom pä, at indholdsangivelserne er körte og derfor ikke nodvendigvis giver et fyldestgorende billede af dommens indhold og resultat. l.dcl Familieretten VEDR0RENDE "FAMILIERETTEN" KAPITEL 3 ^GTESKAB. Um H - Uformuende mand tilkendt villa 30 Um V - Apotekerdommen 166 Um H - Ikke bidragspligt trods 27 ärs ajgteskab 188 T:FA V - Separationsbortfald pga. samlivsgenoptagelse 299 T:FA Tidsubegranset bidrag efter 27 ärs aegteskab 304 Um V - Det störe husholdningsbudget - ikke statueret gave 240 T:FA V - Ikke bidragspligt pä trods af, at manden var bedre stillet 311 VEDR0RENDE "FAMILIERETTEN" KAPITEL 4 SAML1VSFORHOLD OG REG1STRERET PARTNERSKAB Um H - Forudsaetningeme for at göre gaeldsbrev gasldende bortfaldet 65 Um H - Ugift samlevende tildelt andel af salgsprovenu, ej sameje 86 Um H - Ugift samlevende, sameje over indbo, kompensationsbelob 94 Um H-Ugift samlever tilkendt kr. i godtgorelse 107 Um H - Ugift samlever ej tilkendt godtgorelse, testamentsarving 112 UtR H - Ugift samlever ej tilkendt godtgorelse efter 8 ärs samliv 113 Um H- Ugift samlever tilkendt godtgorelse pä ved M'sdod 140 T:FA Ugift samlever tilkendt kr. i godtgorelse, medhjaelp 295 VEDR0RENDE "FAMILIERETTEN" KAPITEL 5 FORMUEF^LLESSKAB. Um H - Hus kobt i H's navn anset for at tilhore M 28 UtR Hus kßbt ved udbetalingaf H's far i M's navn. tilhorte H'sbodel 36 Um H - M's gärd kobt af H pä tvangsauktion, nu H's saereje 44 Um V - UdlEg naegtet i mobler, som M forklarede tilhorte H 58 UfR Hus udlagt til M gründet den saerlige familiema-ssigc tilknytning 62 UfR V - Udlaeg og sporgsmäl om sameje 163 UtR V- Län til sgtefslle var en delvis gave 170 T:FA V - Udlaeg i H's hus for M's gaeld. ej okonomisk realitet 294 VEDR0RENDE "FAMILIERETTEN" KAPITEL 6 RÄDIGHED OG H.tFTELSE UfR H -Tredjemand ikke i god tro ved knh af xgtefelles indbo 14 UtR H -Samliv ophaevet. M kunne ikkeuden H's samtykke saclgc villa 16

5 Um Tvist om ejendomsret til villa og bankkonto, saereje 41 Um H - M's gärd kßbt af H pä tvangsauktion, nu H's ssreje 49 Um V - Udlaeg naegtet i mobler, som M forklarede tilherte H 58 Um V - Regning kunne tillige kraeves betalt af den anden aegtefaelle 123 Um Ejomst0delseafgaver til ssrborn 133 UfR V- Udlaeg og spargsmäl om sameje 163 Um V-Län til aegtefaelle var en delvis gave 170 UfR Under fogedsag ikke sameje mellem aegtefaeller om hus 190 UfR V - H modtaget ugyldig gave, M's kreditorer kunne sagsege H 219 T:FA V -Udlaeg i H's hus for M's gaeld, ej ekonomisk realitet 294 UfR V - Det störe husholdningsbudget - ikke statueret gave 240 UfR Pakistansk»mahr«sidestillet med gave efter /El 30, stk UfR H - Hus overfort fra faelleseje til saereje, ej en omstodelig gave 252 VEDR0RENDE "FAMILIERETTEN" KAPITEL 7 S/EREJE UfR V - ^Egtepagt opretholdt, idet samliv var genoptaget 47 UfR H - M's gärd kobt af H pä tvangsauktion, nu H's saereje 49 UfR H - 6 är gammel aegtepagt kunne tinglyses mod H's protest 59 UfR Lysning af bestemmelse om bändlaeggelse 92 UfR H - Gavemoment sä betydeligt, at hele ejendommen var saereje 110 Um H - Gavemoment sä betydeligt, at hele ejendommen var saereje 131 Um V - Ej hjemmel til aegtepagt om saereje alene i tilfaelde af dodsboskifte 149 Um jegtepagt om sameje og skilsmissesaereje var tilstraekkelig specificeret 162 UfR V - "Ärhus-sagen" 165 Um V - j gtepagt med bestemmelse om betinget skilsmissesaereje afvist fra personbogen 172 UfR V - Utilstraekkelig individualisering, aegtepagt afvist 174 UfR H - Bestemmelse i aegtepagtstillaeg om pristalsregulering af et faellesejebelob ugyldig 192 UfR V - Oprettelse af aegtepagt, skilsmissesaereje, mangelfuld rädgivning, erstatningsansvar 201 Um VLK - Gavemoment ikke stört nok til notering af saereje for modtager 226 Um V - Ikke hjemmel til tidsbegraenset skilsmissesaereje og tidsubegraenset dodsfaldssaereje 231 VEDR0RENDE "FAMILIERETTEN" KAPITEL 8 BODEL1NG Um H - Bändlaeggelse ssreje, 1/2 efter opher skulle udbetales a-gtefaellen 27 Um H(UtR samme sag) - ^gtefaelleskifte, rettigheder til forsikring og pension 37 UfR Hus udlagt til M gründet den saerlige familiemasssige tilknytning 62 Um H - Firma-kapitalpension faldt ikke uden for formuefaellesskabet 71 0stre Landsrets dorn af 22. april Fratraedelsesgodtgorelse indgik i faellesbo, vederlagskrav kob af livrente 314 Um V - Goodwill-vaerdi af laegepraksis kun delvis medtaget i fellesboskifte 116 UfR V - Hele goodwill-vaerdien af lasgepraksis inddraget under faellesboskifte 118 Um AI revisors good-will medregnet under aegtefamleskifte 147 Um V - [kke vederlagskrav i anledning af udtagelse af pensionsordning efter /E2 15, stk T:FA V - Vederlagskrav for forbrug samt oprettelse og salg af anpartsselskab 261 UfR V - Vederlagskrav fra dads- og faellesbo mod afdodes SEerbo 184 T:FA Vaerdiansaettelse m.v. under faellesboskifte 279 UfR Skaevdeling af faellesbo, Fsl 69 a 244 VEDR0RENDE "FAMILIERETTEN" KAPITEL 9 AFTALER UtR /Egtefseller kunne indgä aftale om laengstlevendes boslod 32 UfR Hus udlagt til M gründet den saerlige familiemaessige tilknytning 62

6 Um /Endring af aftalte separationsvilkär om bidrag og 56 godtgorelse 77 Um V - Afkald pä storstedelen af boslod i anledning af Separation ej tilsidesat 83 Um Tidligere indgäet aftale ikke bindende under senere fellesboskiftc. Ligedeling...89 Um V- Ej hjemmel til aegtepagt om saerejealene i tilfaelde af dodsboskifte 149 Um V - /Cgtepagt med bestemmelse om betinget skilsmissesaereje afvist fra personbogen 172 Um V- Lette ombetalingaf et belob til den anden aegtefaelle ved skilsmisse ugyldigt Um H - Bestemmelse i aegtepagtstillaeg om pristalsregulering af et faellesejebelob ugyldig 192 Um H - /Egtepagt ugyldig, Aftl 36, indgäet efter 17 ärs aegteskab, skilsmissesag anlagt 195 Um V - /Egtepagt ugyldig, Aftl 36, betydelig forskydning af formueforhold 228 T:FA mio. kr. tildelt, /El 56, samejepästand og fraflytning fra bolig Del Arveretten VEDR0RENDE "ARVERETTEN" KAPITEL 4. USKIFTET BO. Um V - Forhändssamtykke til uskifte bo fra saerbam bortfaldet, bristende forudsaetninger 125 Um H - Gave til barn i form af anpart af fast ejendom omstodt 150 Um H-Overdragelse af ejendom til barn ikke omstodt 178 T:FA V - Gaver til samlever i form af hus og bil omstodt 268 T:FA V - Misbrug af uskiftet bo, ej rädighedsfratagelse af fuldstaendigt saereje 278 T:FA V - Vaesentlig formindskelse af uskiftet bo ej misbrug, der kunne begründe skifte Um Vaesentlig formindskelse af uskiftet bo ej misbrug, der kunne begründe skifte VEDR0RENDE "ARVERETTEN" KAPITEL 6. GENERELLE BETINGELSER (OPRETTELSE, FORTOLKNING, TILBAGEKALDELSE) Um /2 H - Kodicil, oprettet for notar, tilsidesat, hjemeforkalkning og slov sind 18 UfR H - Forudsaetning for rentenydelse, atnyderen var gift med testators son 20 Um H- Testamente og pantebrev ikke bindende, Aftl Um H - Fortolkning af testamente konciperet af uovet person 44 Um V - Testamente, stärkt svskket testator pä hospital, notar, delvis underskrevet, gyldigt 52 Um Hensigt til arveafkortning, fortolket som begunstigelse af evrige arvinger 56 Um Ej indtraedelsesret i testamente for afdode arvingers born 60 Um H - Dokument anerkendt som nodtestamente, selvmord 79 Um H - Ikke godtgjort at nevo var forbigäet i testamente ved fejltagelse 97 Um H - Notat, som henviste til optegnelser andet steds, ikke anerkendt som nedtestamente 101 Um V - Testamente ikke ugyldigt, men fortolket efter testators hypotetiske vilje 143 Um Begunstigelsen af de to somandsinstitutioner, son tvangsarving 145 Um V-Overdragelse af bil ikke dedsgave 168 T:FA Refugiet Fuglsang og dets afloser. Forklarende fortolkning 275 T:FA V - Lystbäden og de "ovrige ejendele". Forklarende fortolkning 284 um H -Nodtestamente anerkendt. testator var i af stand til at räde fornuftsmaessigt 206 UtR V - Gensidigt testamente bortfaldet som folge af bristede forudsanninger 221 Um V - Gensidigt testamente, hver slaegtsgruppe skulle have halvdelen af arv til fordeling 224 Um Paranoid skizofren testator, fornuftsmaessig räden. notartestamente ikke tilsidesat 256 um Bristede forudsaetninger for indsaettelse af arv ing i testamente 259

7 10 VEDR0RENDE "ARVERETTEN" KAPITEL 7. TESTAT1ONSKOMPETENCE Um Testationskompetencen foroget ved fuldstaendigt arveafkald 161 VEDR0RENDE "ARVERETTEN" KAPITEL 8. FALLES OG GENSIDIGE TESTAMENTER Um , jf. Um Arv efter gensidigt testamente ikke falden 11 Um Testator kunne ikke pälaegges atfremlaeggesit testamente i retssag mod harn..247 VEDR0RENDE "ARVERETTEN" KAPITEL 9. UGIFTE SAMLEVENDE T:FA V - Efterlevende samboer ej medhold i, at ejendom var i sameje eller godtgorelse 292 Ugifte samlevendes retsstilling vedrorende arv, notat til Folketingets Retsudvalg, af Lektor, cand. jur., ph.d., Rasmus Kristian Feldthusen 317 VEDRORENDE "ARVERETTEN" KAPITEL 12.. LIVSGAVER OG D0DSGAVER. UfR H - Overdragelse af sparekasseboger til nevo anset som kombineret dodsgave 68 UfR Gave givet ca. en mäned for dodsfald ikke anset for en deds- eller dedslejegave. 127 UfR (2) H - Gave ydet 25 dage for dod anset som dodslejegave 136 UfR H - Hus overfort fra faelleseje til saereje, ej en omstodelig gave 252 VEDR0RENDE "ARVERETTEN" KAPITEL 13.. FORSIKRING OG PENSION. UfR /3 H - Brev efterladt efter selvmord anset som aendring af begünstiget til forsikringssum 74 UfR H - Indsaettelse af "naermeste pärorende" opretholdt, uagtet selvmord kunne tilskrives denne 120 Andet materiale Ugifte samlevendes retsstilling vedrerende arv, notat til Folketingets Retsudvalg, af Lektor, cand. jur., ph.d., Rasmus Kristian Feldthusen 317 PARADIGMA AEGTEPAGT. Henriette og Mikkel Sorensen - /Egtefaellebegunstigende kombinationssaereje 326 TESTAMENTE Helle Andersen - Gift og to feiles livsarvinger 328 ANMODNINGER OG BEVILLINGER MV. SEPARATION OG SKILSM1SSE Anmodning om Separation 330 Separationsbevilling 334 Anmodning om skilsmisse efter Separation 335 Skilsmissebevilling 339 Skilsmissebevilling (reg. partnerskab) 340 Anmodning om aegtefaellebidrag 341 D0DSFALD Boopgorelse 342

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave nr. 1 I julen 1987 mødte arkitekten Lone den charmerende aftenskolelærer Bent, i marts 1988 blev de gift, og i januar 1989 fødte Lone fællesbarnet Nils. I formuefællesskabet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 Opgave nr. 1. I 1978 indgik den 32-årige tæppehandler Jan og den 30-årige musiklærer Ann ægteskab. Parret fik bopæl i en villa, som Ann havde arvet efter sin morfar nogle

Læs mere

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB III Indgåelse af ægteskab FAMILIERETTEN III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB 1.1 Forlovelse Inden vielsen skal det attesteres at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, ellers så kan vielsesmyndigheden afvise udførelsen

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001 Opgave nr. 1 Nytårsaften 1999 mødte Bo og Lena hinanden til en stor fest i Risskov. Næste dag flyttede Bo ind i Lena s lejlighed i Egå. Lørdag den 22. januar

Læs mere

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Ugifte samlevende Formueopgøret ved samlivsophævelsen Bachelorprojekt 6. semester - Jura Aalborg Universitet Den 16. maj 2012 Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Iben Jerup

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor Morten Elbrønd, Advokat Flemming Schiøler, Advokat

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

U.2006.818H Transaktioner afveg i så væsentlig grad fra normale forretningsmæssigt begrundede dispositioner, at de blev tilsidesat i skatte- og

U.2006.818H Transaktioner afveg i så væsentlig grad fra normale forretningsmæssigt begrundede dispositioner, at de blev tilsidesat i skatte- og Resultatliste Søgning på "gældssanering" Kaldenavn (2 dokumenter) Retspraksis (66 dokumenter) 68 dokument(er) matchede de valgte kriterier Kaldenavn Gældssanering, bkg Gældssanering Retspraksis Højesteret

Læs mere

Personskadeerstatningers behandling på separationsog skilsmisseskifter

Personskadeerstatningers behandling på separationsog skilsmisseskifter Juridisk Kandidatuddannelse Juni 2014 Speciale Aarhus Universitet Personskadeerstatningers behandling på separationsog skilsmisseskifter The legal position of personal injury damages in the administration

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Separation og Skilsmisse

Separation og Skilsmisse Kirsten Reimers-Lund Separation og Skilsmisse GREENS JURA Indhold Forord 15 Kapitel 1 Betydningen af separation og skilsmisse 17 Forløbet i en separation og en skilsmisse 17 Anke af afgørelser 20 Anke

Læs mere

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for kommende seniorer Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for seniorer Velkomst Pensionsformer Arv og testamente Muligheder

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Når vi skal skilles. Pjece om skilsmisse og separation

Når vi skal skilles. Pjece om skilsmisse og separation Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. September 2007 MED BARNET I CENTRUM Indhold Hvordan går man fra hinanden?...2

Læs mere