Legepladssikkerhed. VisitDenmark 21/ Soc. Pæd. Mogens T. Jensen, Legestafetten Regelsæt:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Legepladssikkerhed. VisitDenmark 21/11-2005 Soc. Pæd. Mogens T. Jensen, Legestafetten. 1 1. Regelsæt:"

Transkript

1 Legepladssikkerhed. VisitDenmark 21/ Soc. Pæd. Mogens T. Jensen, Legestafetten Regelsæt: 1.1 EU GPSD See document: ps01_dk.pdf Harmoniserede standarder Sidst revideret: Før den nye metode blev indført i 1985, var EU's direktiver fulde af detaljerede kravspecifikationer. I dag beskriver Ministerrådets produktdirektiver kun de væsentlige krav til sundhed, sikkerhed og miljø, som produkter skal opfylde for at kunne bevæge sig frit på markedet. EU-kommissionen giver så de europæiske standardiseringsorganisationer mandat til at udarbejde harmoniserede standarder, der detaljeret beskriver, hvordan direktivets overordnede krav kan opfyldes. De gælder i alle EU-lande og afløser eventuelle nationale standarder. Forskellen på europæiske standarder og harmoniserede europæiske standarder er, at de harmoniserede standarder er mandaterede af EU-Kommissionen og offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende. De europæiske standarder er med til at sikre den frie bevægelighed, mens de harmoniserede standarder relaterer sig direkte til direktiverne. Ved at følge standarderne er producenterne sikre på, at de opfylder direktivernes væsentlige krav. For yderligere information kontakt Jesper Gredeli Jensen Copyright 2005 Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Tlf: Fax: Klamsagervej 31 DK-8230 Åbyhøj Tlf: Fax: "Notificeret" i "Den Europæiske Journal" Certificering af akkrediteret testhus verificerer dette forhold. DS/EN er ikke notificeret pt. 29/8-05 men formodningsreglen er skærpet med den reviderede produktsikkerhedlov.

2 1.2 Produktsikkerhedslov See document: produktsikkerhedsl Lov om produktsikkerhed gennemfører en revideret udgave af "Det generelle Produktsikkerhedsdirektiv" i Danmark! Med direktivet forstærkes formodningen om, at et produkt, som er godkendt i.h.t. en europæisk standard, er sikkert. Denne regel vil gøre det lettere for producenterne at vurdere, om deres produkter er sikre og samtidig fremme den fri bevægelighed af produkter i det indre marked. Der er endvidere indført en særlig procedure i produktsikkerhedsdirektivet, som sikrer, at disse standarder har et højt forbrugerbeskyttelsesniveau. Den erhvervsdrivende skal som hidtil selv træffe foranstaltninger til at sikre, at forbrugerne ikke kommer til skade, hvis et produkt viser sig at være farligt, efter det har forladt fabrikken. Dette kan ske ved udsendelse af advarsler til forbrugerne og standsning af salget. Med lovændringen bliver det præciseret, at den erhvervsdrivende i yderste konsekvens er forpligtet til at tilbagekalde produktet fra de forbrugere, der allerede har erhvervet produktet. Hvis den erhvervsdrivende ikke af egen drift træffer foranstaltninger mod et farligt produkt, har kontrolmyndigheden mulighed for at påbyde den erhvervsdrivende at træffe passende foranstaltninger. Det præciseres med lovændringen, at disse foranstaltninger kan omfatte tilbagekaldelse af produkter, som forbrugeren allerede har modtaget. 1.3 Bygningsreglementet 95 Kap See document: naar-ny-legeplads-sk Lovbekendtgørelse # 805 af 9 Okt 1995 Ændret: Lov # 485 af 12/6-96 ( 17 stk3) Ændret: Lov # 1083 af 29/12-97 ( 1) (tidligere 5.2.stk.1) Tillæg 1 til Bygningsreglement for småhuse 1998 Bestemmelsen ændres til: " Legepladsredskaber på fælles friarealer skal udformes og dimensioneres, så der opnås sikkerheds- og sundhedsmæssigt tilfredsstillende forhold. (9.12.1) Der henvises til DS/EN 1176, del 1-7 Legepladsudstyr, og DS/EN 1177 Stødabsorberende legepladsunderlag Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder, samt DS/EN Kunstige klatrevægge sikringspunkter, stabilitetskrav og prøvningsmetoder. Heri er angivet de specifikationer, som bør opfyldes, for i videst muligt omfang at beskytte mod den risiko, der kan være forbundet med, at børn benytter legepladsredskaber på legepladser. Andre tekniske specifikationer kan lægges til grund, hvis de giver tilsvarende sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold. Bestemmelsen omfatter også skateboardbaner m.v." (obs < 98 også Klatrevægge)

3 (Under udkast: CEN/TC136/WG12 "Facilities for users of roller sports equipm".) (Under udkast: CEN/TC136 Wg 9: "Artificial Climbingwall".) 1.4 Tilgængelighed See document: PIL/GFK- Notat See document: forvaltningprocessen.aspx 2 2. Myndigheder: 2.1 Ministeriet f. Familie- og Forbrugsanliggender: See document: sikkerheden-pa-legepladser 2.2 Kontrol: Sikkerhedsstyrelsen: See document: Produkter_til_boern_babyer.html Sikkerhedsstyrelse har den udøvende kontrol med produktsikkerhed v.h.a stikprøver og anmeldelser. Proceduren indebærer uvildig vurdering og partshøring. (Rabo) Vedr. Process: Se Goridsen-Federspield notat Sikkerhedsstyrelses afgørelse kan kæres til sø & handelsretten som bla. har omstødt styrelsens afgørelse vedr. barnevognep.g.a. mangelfuld sagsbehandling Sundhedsstyrelsen: See document: Hygiejne_i_daginstitutioner.aspx Trykimprægnering Sundhedsstyrelsen siger: Bildæk:

4 Vand: Sundhedsstyrelsen: Jord: Miljøstyrelsen: Jordforurening Forurening: København rydder op i undergrunden Ti års arbejde med jordrensning i Københavns daginstitutioners legepladser lakker mod enden. 238 legepladser har fået ny jord, mens ca. 500 institutioner kan klare sig med rådgivning. 85% af overfladejorden i København skønnes forurenet og Miljøkontrollen er undervejs med en pjece om jordforurening. Institutioner rådes til at dække jorden med græs, flis eller gummufliser. Rensningen har kostet kommunen 135 mio. kr. Emneord: legepladssikkerhed; daginstitutioner; forurening; miljø Genre: B&U artikel År: 2005 Nr: 27 Si: 8 Løbenr.: Nr.: 1 af 75 Bildæk: See document: default.asp Creosot See document: default.asp Forbrugerstyrelsen: See document: legeplads-renbesked2

5 3 3. Kommunen: Kommunen er den principielle ansvarshavende/tilsynsførende myndighed. 3.1 Off. Legepladser: Ex.Herning: See document: Web Ex.Jelling: See document: page249.asp 3.2 Priv. Legepladser: Andre: Camping: NOTAT om opstilling af hoppepuder og hoppeborge (samt trampoliner og klatrevægge). Sædvanlige legeredskaber: Opstilling på en campingplads af sædvanligt og simpelt legepladsudstyr som gynger, hoppedyr, vipper og karruseller, klatredyr og glidebaner kræver efter fast praksis ikke politiets tilladelse efter politivedtægten og det tilknyttede cirkulære om offentlige forlystelser. Dette skyldes, at de pågældende legeredskaber - eller "forlystelsesapparater", som de faktisk hedder i officielt sprogbrug - er anset for at have en sådan karakter, at der ikke sikkerhedsmæssigt er grundlag for at stille krav om polititilladelse. Vil du vide mere om den generelle sikkerhed på legepladsen, kan du læse mere i NOTAT OM SIKKERHED PÅ LEGEPLADSEN. Hoppepuder/hoppeborge:

6 Anderledes forholder det sig med hoppepuder/hoppeborge (officielt kaldet "oppustelige forlystelsesapparater"), som Justitsministeriet i en udtalelse til Politimesterforeningen og Bolig- og Byggestyrelsen har statueret, er særlige forlystelsesapparater omfattet af forlystelsescirkulæret, og at politiets tilladelse til opstilling derfor kræves. Efterhånden findes der talrige hoppepuder/hoppeborge opstillet på campingpladserne, og Campingrådet er bekendt med, at der kun til et forsvindende fåtal af disse er indhentet tilladelse hos politiet. Imidlertid har et ubehageligt uheld på en campingplads i forbindelse med en voksen persons brug af hoppepuden sat fokus på problemstillingen i form af såvel en politisag som en erstatningssag. Opstilling af hoppepude/hoppeborg: Campingrådet skal derfor henlede opmærksomheden på, at den korrekte fremgangsmåde i forbindelse med opstilling af en hoppepude/hoppeborg er som følger: A) Ansøgning om tilladelse indgives til den lokale politimester, der meddeler tilladelse i medfør af forlystelsescirkulærets 14 og B) Forinden tilladelsen udstedes, må det forventes, at politiet vil kræve en særlig godkendelse til sikring af, at brugen af hoppepuden/hoppeborgen ikke frembyder fare for campingpladsens gæster. En sådan godkendelse skal meddeles af et af Justitsministeriet godkendt institut - enten Teknologisk Institut eller FORCE Technology. Godkendelse med tilsynsbog: Når der af det godkendte firma er foretaget en godkendelse af hoppepuden/borgen tildeles campingpladsen en såkaldt "Tilsynsbog". I tilsynsbogen kan betingelserne for godkendelsen læses - eks. kan det være en betingelse, at "der skal til stadighed være overvågning af en voksen person i dagtimerne". Denne formulering betyder, at der løbende skal være en voksen person (lejrchefen eller dennes stedfortræder), som holder et vågent øje med hvad der sker på og ved hoppepuden/borgen, og den pågældende skal let kunne tilkaldes, hvis der måtte være behov herfor. En anden meget vigtigt betingelse for godkendelsen er, at luften lukkes ud af hoppepuden/borgen, når vejret er fugtigt eller det regner. Hoppepuden/borgen bliver et langt farligere "forlystelsesapperat", når overfladen er fugtig. Det årlige eftersyn: Hoppepuden/hoppeborgen skal ligeledes synes hvert kalenderår umiddelbart inden den tages i brug til sikring af bl.a:

7 at der ikke er foretaget ændringer i den godkendte konstruktion, at hoppepuden/hoppeborgen er forsvarligt vedligeholdt, at krævede sikkerhedsafstande omkring hoppepuden/hoppeborgen stadig overholdes, at arealet med faldbelægning er i orden, at hoppepuden/hoppeborgen er oppumpet korrekt i forhold til temperaturen. Hvorledes bestilles godkendelsen m.v.: Nærmere oplysninger om godkendelsen og det efterfølgende årlige syn kan indhentes hos: Materialeprøvning, Teknologisk Institut, tlf FORCE Technology, tlf Se også nærmere under henholdsvis Det kan kraftigt anbefales at spørge til prisen for såvel godkendelsen som det årlige syn hos begge firmaer - Campingrådet kan konstatere, at priserne og prisstrukturen på de to firmaer ændrer sig løbende. Bemærk, at tilsynsbogen ikke følger det godkendende firma, men hoppepuden - det er således altid muligt at skifte firma såfremt dette ønskes. Trampoliner, klatrevægge m.v.: Som det fremgår, har Justitsministeriet fastlagt en lav grænse for, hvilke forlystelsesapparater der kan opstilles uden politiets tilladelse. Der kan derfor være grund til at være opmærksom på, om andre forlystelsesapparater i "farlighed" kan sidestilles med hoppepuder/-hoppeborge og derfor må antages at ligge over grænsen for de apparater, der traditionelt opstilles uden tilladelse. Som et eksempel herpå kan nævnes trampoliner. Det er uafklaret, om disse ogsåkræver tilladelse - det vil bl.a. afhænge af konstruktionen, størrelsen, opstillingen m.v., og endelig afklaring vil kræve henvendelse til det lokale politi. De efterhånden meget populære klatrevægge indebærer ikke samme tvivl, når de opstilles/opbygges på en campingplads der kræves tilladelse hos politiet, hvis væggen er over 3 meter høj. Bemærk i øvrigt, at der om opstilling/opbygning af klatrevægge findes 2 DS/EN standarder: DS/EN 1176 omhandlende klatrevægge under 3 meters højde. DS/EN omhandlende klatrevægge over 3 meters højde. Standarderne kan købes hos Dansk Standard

8 Forsikring: Det er vigtigt at bemærke sig, at den tidligere af Campingrådet tegnede kollektive erhvervsansvarsforsikring for lejrcheferne er ophørt. Denne forsikring dækkede alle de aktiviteter og faciliteter, der naturligt hører til på en campingplads - herunder også hoppepuder/hoppeborge, trampoliner og klatrevægge. Det er således vigtigt, at campingpladsen sikrer sig, at pladsens egen erhvervsansvarsforsikring fremover dækker aktiviteterne nævnt i dette notat. I sammenhæng hermed skal erindres, at politiet i medfør af forlystelsescirkulæret ligeledes kræver, at der skal tegnes en ansvarsforsikring, som skal dække et eventuelt erstatningsansvar overfor publikum. Restaurant: Kultur: Grundejerforeninger: Grundejerforeningen bærer ansvaret: Grundejerforeningen skal sørge for, at den fælles legeplads er ordentligt vedligeholdt. Ellers risikerer foreningens medlemmer at hæfte for erstatning til tilskadekomne på legepladsen. Det er helt almindeligt, at en grundejerforening stor eller lille har et fællesareal i tilknytning til bebyggelsen, hvor man typisk har indrettet en legeplads eller lignende. Men indretter man en legeplads, så skal man være opmærksom på, at der også følger et ansvar med, hvis nogen kommer til skade på området. Er dårlig vedligeholdelse eller anden forsømmelse årsag til skaden, er det nemlig ejeren af legepladsen, der bærer ansvaret. Spørgsmålet er nu, hvem der egentlig er ejer af foreningens legeplads, og her er svaret ganske enkelt. Ejerne er grundejerforeningens medlemmer i fællesskab, dvs. de husejere, som enten er medlem, eller som har pligt til at være medlem. En fælles grundejeransvarsforsikring er en god idé Hvert enkelt medlem har typisk sin egen villaforsikring med tilhørende grundejeransvarsforsikring. Denne forsikring dækker den enkelte forsikringstager mod det ansvar, som han eller hun kan blive pålagt i forbindelse med f.eks. manglende snerydning og saltning. Det areal, som ligger uden for de enkeltes grundejeres matrikler, hører under fællesarealet, og det er dermed ikke omfattet af medlemmernes enkeltstående grundejeransvarsforsikring. Derfor er det vigtigt, at grundejerforeningen tegner en grundejeransvarsforsikring i fællesskab, så man har dækning for det ansvar, som foreningen kan risikere at blive pålagt i forbindelsen med skader, der opstår på legepladsen. Mange af skaderne opstår, fordi legepladsen enten ikke er forsvarlig indrettet, eller fordi legeredskaberne ikke er vedligeholdt. Og i de tilfælde skal "ejeren" af legepladsen betale erstatning til den skadelidte. Lotto-gevinsten kan komme i fare Som forening hæfter man som udgangspunkt solidarisk, og det betyder, at en skadelidt kan gå til et hvilket som helst af foreningens medlemmer med sit erstatningskrav. Det gælder også nye medlemmer, selv om de ikke boede i grundejerforeningen, da legepladsen blev indrettet. Det betyder i realiteten, at et medlem, der for tre måneder siden købte hus i grundejerforeningen, og som i weekenden vandt 2 millioner i Lotto, kan risikere at skulle aflevere en del eller hele sin

9 gevinst til den skadelidte. Den uheldige kan så bagefter gå tiggergang hos de andre medlemmer og forsøge at få dem til at betale deres andel. Hvad er årsag til skaderne? På gynger skal man sørge for, at faldunderlaget under gyngen ikke er farligt. Man skal også være opmærksom på, om gyngen sidder ordentlig fast i stativet, dvs. om der er skruer eller bolte, der er ved at løsne sig. Hvis gyngen består af et gummidæk, skal der være huller i dækket, således at regnvand kan løbe ud, ellers vil dækket rådne med tiden. Og hvis gummidækket er ophængt i kæder, skal man sørge for, at leddene er præcis så store eller små, at et barn ikke kan få fingrene i klemme. Man kan eventuelt beklæde kæderne med plastik. Man skal også sørge for, at afstanden fra gyngen til underlaget er mindst 40 cm for at undgå, at barnet får gyngen i hoved efter et eventuelt fald, og endelig skal man tilse, at selve gyngestativet er intakt og bæredygtigt. I forbindelse med vipper, er det vigtigt, at der er noget, som kan tage af for stødet, f.eks. et gummidæk, hvilket også vil kunne begrænse omfanget af en skade, hvis barnet får foden i klemme. Endvidere skal vippens fundament være gravet godt ned i jorden, så barnet ikke kan komme til skade på det, hvis det falder. På klatrestativer og rutchebaner er det vigtigt, at der ikke er sprækker, hvor barnet kan få fingrene i klemme, eller hvor løse snore, tørklæder og lignende kan sætte sig fast og forårsage kvælning. 4 Div. Link's: 4.1 BUPL Uderum See document: D646DD37B C1256C0D004FD453!OpenDocument 4.2 See document: 4.3 Teknologisk Institut: See document: 4.4 Dansk Standard: See document: GO: See document: 4.6 P.I.L: See document: Underlag:

10

11 6 5. Beplantning: See document: giftige_planter Dette link er blot et af mange muligligheder for information om dette emne: Se også DS 1500 Naturlegeredskaber 7 6. Certificering: CE mærkning benyttes kun til produktgrupper med specifikke direktiver der kræver CE mærkning (ex. Legetøj EN 71 + Legetøjsdirektivet) Problematik: CE Produkter er til private haver (Dvs. at CE mærkede byggemarkprodukter ikke bør anvendes til offentlige legepladser) 7.1 Legepladsinspektører: TI See document: 14324

12 7.1.2 DS See document: 2760,1 DS tilbyder et Diplomkursus for inspektører. Ikke underlagt certificeringsregler. Ingen krav om gencertificering. Billigere end certificeringskurserne Eirm See document: Ref. Kompetencekataloget side 13

13

14 7.1.4 TüV See document: cert.bestemmelser_og_program.ver_1.3_web.pdf Kursets varighed er 5 dage og prisen er (dagsprisen oplyses på tlf ) Beløbet inkluderer undervisning og materialer samt frokost, kaffe, frugt, vand, men ikke overnatning, morgenmad og middag. Kurset afvikles i.h.t. gældende akkrediteringsbestemmelser. HUSK: Kursisten skal selv medbringe DS Håndbog 121: Kurset er et certificeringskursus for deltagere der ikke tidligere er certificeret og henvender sig således til personer med et vist forudgående kendskab til legepladsområdet, fra ansættelse ved kommuner, boligselskaber, anlægsgartnere eller firmaer indenfor branchen. Kursusdeltageren vil stifte bekendtskab med den senest tilgængelige udvikling for området, herunder de seneste standardtillæg, samt forklaringer på og fortolkninger af, betydning for udførelsen af inspektionerne. Deltageren vil blive orienteret om/gennemgå de sikkerhedschecklister og det billed- rapporteringssystem som en TüV inspektør skal anvende ved inspektioner. Disse hjælpemidler vil blive udleveret på CD-rom medie. Deltageren vil blive introduceret til den skriftlige test der skal aflægges på kursets sidste dag som en forudsætning for certificeringen. Testen er af flervalgstypen og omfatter i alt 26 emnegrupper indenfor standardens krav og anvendelse. Senest 14 dage efter testen, indsendes 2 udfyldte inspektionsrapporter. Rapporterne vil blive evalueret for dets egnethed til at bibringe inspektionsrekviren- ten en status for den/det inspicerede legeplads/redskab. (ex. korrekt udfyldelse, henvisninger, billedanvendelse osv.) TüV foretager herefter en samlet vurdering af det indsendte materiale samt resultatet af den skriftlige test og giver meddelelse om bestået/ikke bestået senest 4 uger efter modtagelsen. Ved bestået, modtager inspektøren efterfølgende et certifikat som TüV Legeplads- inspektør. Certifikatet er udstedt af TüV Akademiet og gældende i 12 måneder fra certifikatets udstedelsesdato. I tilfælde af ikke bestået vil der blive givet mulighed for at aflægge en ny test: Kursisten indsender 2 nye inspektionsrapporter og aflægger ny skriftlig test i.h.t aftale. Resultatet af om-testen vurderes og meddeles som for den oprindelige test. Varigheden er 1 dag. Prisen er (dagsprisen oplyses på tlf ) (se program nedenfor)

15 Mandag: Velkomst og Introduktion til kurset. (* Børns leg og udvikling. (*2) Børns leg og udvikling. (fortsat.) Frokost Debatten: Legeværdi versus Sikkerhed. (*3) Legeværdi versus Sikkerhed (fortsat) Tirsdag: Tal og statistikker vedr. Legepladsulykker. (*5) Lov og jura i.f.m. Legepladssikkerhed/Inspektion (*4) DS/EN 1176, Lær standarden at kende. (*6) Frokost DS/EN 1176 (fortsat) DS/EN 1776 (fortsat) DS/EN 1176 (fortsat) Onsdag: DS/EN 1176, Lær standarden at kende. (fortsat) (*6) DS/EN 1176 (fortsat) DS/EN 1176 (fortsat) Frokost DS/EN 1176, Lær standarden at kende. (fortsat) DS/EN 1176 (fortsat) DS/EN 1176 (fortsat) Torsdag: DS/EN 1177, Krav til underlag m.m. (*6) DS/EN 1177 (fortsat) Spørgsmål / Svar vedr. standardens anvendelse Frokost Anvendelse af rapporteringsværktøjerne. (*7) Principper for Billedrapportering Principper for valg af følgetekst. Fredag:

16 Praktisk brug af testværktøjer i.h.t, DS/EN Frokost Oplæg vedr. skriftlig test for certificering Aflæggelse af skriftlig certificeringstest Afslutning. (se programbeskrivelse nedenfor) Ad (*1) Velkomst og introduktion af programmet: en præsentation af kursets format og beslægtede praktiske oplysninger såsom tidsskema, frokost og pauser, krævede materialer, påklædning for legepladsbesøg, transport, parkeringsforhold, betaling, procedurer osv. Ad (*2) Intro: Børns leg og udvikling: vil udstyre deltagerne med en grundlæggende forståelse af kendte stadier i børns fysiske, intellektuelle og sociale udvikling og relaterede stadier af leg og legemønstre på en legeplads. Formålet er at give værktøjer til en bedre forståelse af børns evne til at vælge aktiviteter der giver nye kompetencer netop fordi de indeholder et element af risiko. Ad (*3) Intro: leg contra sikkerhed: vil udstyre deltagerne med en forståelse af det iboende dilemma i forbindelse med børns leg og brug af udstyr, baseret på det faktum, at en vigtig del af legen er legepladsens evne til at give mulighed for at opdage risiko-elementer og at lære at håndtere disse. Ad (*4) Lovkrav / implikationer: vil give information om indholdet af det nye europæiske produkt sikkerheds- direktiv og den nuværende nationale produkt sikkerhedslov, henvisninger i nationale byggeregler. Ad (*5) Facts og tal vedr. ulykker på legepladser: vil baseres på tilgængelige skadesdata og - statistikker fra danske myndigheder og sammenlignes med tilsvarende udenlandske data og research. Formålet er at skaffe værktøjer til bedømmelsen af situationer, som kan blive præsenteret på en flertydig måde eller sågar ikke er tilstrækkeligt dækket af nuværende standarder. Ad (*6) EN 1176, Lær standarden at kende:

17 en både principiel og detaljeret gennemgang af standardens indhold og anvendelse! Formålet er at give deltagerne en detaljeret viden om standardens indhold og anvendelse og vil derfor også berøre baggrunden for de valgte krav og deres testmetoder. Ad (*7) Anvendelse af rapporteringsværktøjer: Identifikation og rapportering af inspektionsresultater skal være præcis og entydig, hvilket stiller krav til både fotograferingen og valg af motiv, samt formuleringen af rapportens tekststykker idet rapporten senere skal udgøre et af rekvirentens vigtigste beslutningsgrundlag. Tüv.Cert.Betingelser Rev. 1.3 web/mtj 19/ Legeredskaber: TI: See document: Foretager test i.h.t. EN 1176 hvorefter Certifikat udstedes af DS. DanCert på vej ind i markedet Force See document: forcedantestcert Foretager test i.h.t. DS/EN 1176, hvorefter certifikat udstedes af DS TüV: See document: cert.bestemmelser_og_program.ver_1.3_web.pdf Ingen andre Europæiske "spillere" i DK (principielt skal certificering akcepteres fra alle akkrediterede testinstitutter i EU (gensidig anerkendelse) 8 7. Inspektioner: DS/EN 1176: Vejledning til brug ved Installation, Inspektion, vedligeholdelse og drift.

18

19

20

21 9 8.Forsikring: Campingrådet: Forsikring:

22 Det er vigtigt at bemærke sig, at den tidligere af Campingrådet tegnede kollektive erhvervsansvarsforsikring for lejrcheferne er ophørt. Denne forsikring dækkede alle de aktiviteter og faciliteter, der naturligt hører til på en campingplads - herunder også hoppepuder/hoppeborge, trampoliner og klatrevægge. Det er således vigtigt, at campingpladsen sikrer sig, at pladsens egen erhvervsansvarsforsikring fremover dækker aktiviteterne nævnt i dette notat. I sammenhæng hermed skal erindres, at politiet i medfør af forlystelsescirkulæret ligeledes kræver, at der skal tegnes en ansvarsforsikring, som skal dække et eventuelt erstatningsansvar overfor publikum. Ansvar/forsikring: Sker der en ulykke på legepladsen enten fordi den ikke er forsvarlig indrettet eller fordi redskaberne ikke er vedligeholdt kan campingpladsens ejer eller forpagter efter omstændighederne blive gjort erstatningsansvarlig og skal betale erstatning til det skadelidte barn. Det er derfor vigtigt, at campingpladsen altid har tegnet den nødvendige erhvervsansvarsforsikring. Er et barn ulykkesforsikret, vil denne forsikring selvfølgelig dække ved en ulykke på legepladsen. Men desværre viser statistikken at kun hvert 3. barn er ulykkesforsikret, og uanset om forældrene har tegnet en sådan forsikring for barnet, vil de alligevel kunne kræve erstatning hos den ansvarlige for legepladsen. Ulykkesforsikring af børn Er dit barn ulykkesforsikret, vil forsikringen dække ved en ulykke på legepladsen. Men det er desværre kun hvert tredje barn, der er ulykkesforsikret. Desuden vil du som forælder alligevel kunne kræve erstatning af de ansvarlige for legepladsen. Forsikringsoplysningen på tlf kan give dig flere oplysninger. I skemaet herunder finder du, hvem der er ansvarlig for legepladsen, hvad enten der er tale om mangelfuld vedligeholdelse, en ulykke med et redskab, opsætning af nyt redskab eller renovering. Offentlige legepladser Boligselskaber (fx legepladser i skoler, institutioner og parker) Andels- og ejerboliger Campingpladser, hoteller, restauranter o.l. Ansvarlig for skole: Skolelederen, alternativt kommunen Ansvarlig for institution: Ansvarlig: Boligorganisationen Ansvarlig: Ansvarlig: Foreningen/Bestyrelsen Foreningen/Bestyrelsen

23 Institutionslederen, alternativt kommunen Ansvarlig for park eller lignende: Kommunen Kilde: 10 Læs her først: Legestafettens holdning til copyright: En "Stafet" gør ikke så meget gavn hvis den ikke kan viderebringes! Hvad der findes i Legestafettens præsentationer og på hjemmesiden må derfor gerne refereres, kopieres og/eller distribueres med kildeangivelse. Der kan forekomme billeder, tegninger og artikler som er brugt uden specifik tilladelse, men hvor jeg håber på tilgivelse ved en senere lejlighed, fordi børns ret til at lege er en god sag ;-) Det burde derfor også være indlysende at gengivelse og anvendelse af materialer og synspunkter fra både præsentationer og hjemmeside sker på dit eget ansvar!

Hovedinspektion af legepladsredskaber udarbejdet for: Aulum Byskole

Hovedinspektion af legepladsredskaber udarbejdet for: Aulum Byskole Inspektionsdato: 20 oktober 2008 Side 1 af 8 Hovedinspektion af legepladsredskaber udarbejdet for: Aulum Byskole Legepladsinspektør Henrik Carlson Herning Kommune Teknik og Miljø Drift Telefon: Mobil:

Læs mere

Vejledning ved køb af legeredskaber

Vejledning ved køb af legeredskaber Skriftlig aftale med leverandør...2 Byggetilladelse til legepladser...3 Hvornår skal man søge om byggetilladelse?...3 Når legeredskabet er på plads...4 Bilag 1...5 Gældende standarder...5 Juni 2009 1 Vejledningen

Læs mere

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma Notat om regulering af legepladssikkerhed Til: Brancheforeningen P.I.L. Fra: Gorrissen Federspiel Kierkegaard Dato: 23. februar 2006 Legepladssikkerhed 1. Generelt lovgrundlag Det generelle udgangspunktet

Læs mere

Legepladsinspektør: Birthe Hahn Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 35#311162535 Udløber: 09-07-2015 UDARBEJDET FOR:

Legepladsinspektør: Birthe Hahn Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 35#311162535 Udløber: 09-07-2015 UDARBEJDET FOR: Legepladsinspektør: Birthe Hahn Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 35#311162535 Udløber: 09-07-2015 LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: Grundejerforeningen Højene Inspektionstype: Hovedinspektion

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 13. september 2012 Side 1 af 19 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Produkt Service Certifikat nr. 713001037 Gyldig til 28/2 2014 Telefon: Mobil: 20 11 65 61 Kontor:

Læs mere

Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 UDARBEJDET FOR: GF Skovvang

Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 UDARBEJDET FOR: GF Skovvang Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: GF Skovvang Inspektionstype: Hovedinspektion Inspektionen

Læs mere

Legepladsinspektør: Birthe Hahn Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 35#311162535 Udløber: 09-07-2015 UDARBEJDET FOR:

Legepladsinspektør: Birthe Hahn Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 35#311162535 Udløber: 09-07-2015 UDARBEJDET FOR: Legepladsinspektør: Birthe Hahn Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 35#311162535 Udløber: 09-07-2015 LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: Grundejerforeningen Højene Inspektionstype: Hovedinspektion

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber

Inspektion af legepladsredskaber Inspektion af legepladsredskaber På foranledning af: Leder Claus Eskildsen KFUM Social Arbejdes Børnehave og Vuggestue Kongelyset Kongelyset 39 4200 Slagelse er der d. 11. september 2012 gennemført inspektion

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 17. September 2012 Side 1 af 17 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Produkt Service Certifikat nr. 713001037 Gyldig til 28/2 2014 Henrik Carlson ApS Ternevej 14

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber

Inspektion af legepladsredskaber Reg.nr. 9044 Dansk Legeplads Sikkerhed Smerupvej 18 4653 Karise Telefon: 40 68 94 69 Fax: 56 71 08 03 E-mail: nz@mail.dk www.dansklegepladssikkerhed.dk Inspektion af legepladsredskaber På foranledning

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 14 Legepladsinspektør: Arvid Holm Madsen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikats nr 713039246 Gyldig til 14-03-2016 Entrepenøren Vibevej 8 6705 Esbjerg Ø Tlf. Mob. 27242304 e-mail: armad@esbjergkommune.dk

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 12 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#311219550 Gyldig til 07-04-2016 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 8 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#713039243 Gyldig til 24-02-2017 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 10 Legepladsinspektør: Niels Peter Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr. 0935#311341278 Gyldig til 07.2014 Niels Peter Jensen Godthåbsvej 44b 4300 Holbæk 59442910 72365192 npj@holb.dk

Læs mere

Til Institutionslederen København d. 18.03.2013

Til Institutionslederen København d. 18.03.2013 Til Institutionslederen København d. 18.03.2013 Vedr. Legepladsinspektion. Vi har hermed fornøjelsen at fremsende rapporten over den udførte legepladsinspektion. Hvad kan du bruge inspektionsrapporten

Læs mere

Notat. Til: Direktionen Kopi til: Lene Wilhøft Fra: Maria Grønkvist Plougheld. Godkendelse af legepladser i Assens Kommune

Notat. Til: Direktionen Kopi til: Lene Wilhøft Fra: Maria Grønkvist Plougheld. Godkendelse af legepladser i Assens Kommune Notat Til: Direktionen Kopi til: Lene Wilhøft Fra: Maria Grønkvist Plougheld Godkendelse af legepladser i Assens Kommune Byrådssekretariatet er blevet kontaktet af flere daginstitutioner og skoler med

Læs mere

Grønnegården. Inspektion af legeplads og -redskaber. Side 1 af 21

Grønnegården. Inspektion af legeplads og -redskaber. Side 1 af 21 Side 1 af 21 Legepladsinspektør: Arvid Holm Madsen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#311129938 Gyldig til 14-03-2012 Entrepenøren Vibevej 8 6705 Esbjerg Ø Tlf. Mob. 27242304 e-mail: armad@esbjergkommune.dk

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#311219550 Gyldig til 07-04-2016 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365 e-mail: Herkr@esbjergkommune.dk

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 9 Legepladsinspektør: Niels Peter Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr. 0935#311341278 Gyldig til 30.06.16 Medlem af Niels Peter Jensen Godthåbsvej 44b 4300 Holbæk 72365192 npj@holb.dk

Læs mere

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Legepladser BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem ansøgningsprocessen og omhandler alle

Læs mere

Udgivet af: Varde kommune Teknik & Miljø Bytoften Varde. Udgivet: Redigeret TK

Udgivet af: Varde kommune Teknik & Miljø Bytoften Varde. Udgivet: Redigeret TK 1-8-2016 Udgivet af: Varde kommune Teknik & Miljø Bytoften 2 6800 Varde Udgivet: 31-08-2015 Redigeret 1-8-2016 TK 1 Forord Denne folder omhandler alle typer af legepladser. Legepladser defineres som arealer,

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 2 november 2011 Side 1 af 26 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr. 0966#310995767 Gyldig til 28/2 2012 Henrik Carlson ApS Ternevej 14 7430

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 10 Legepladsinspektør: Hermann Hahn Certifikat fra: TÜV SÜD Akademiet Certifikat nr. 1035#311162536 Gyldig til 09-07-2013 Hahns Legepladssikkerhed V/ Hermann Hahn Storegade 131 6560 Sommersted

Læs mere

Den sikre legeplads. Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd

Den sikre legeplads. Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd Den sikre legeplads Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd Indholdsfortegnelse Regler og love 4 Standard for naturlegeplads 5 Bygningsreglement 5 Ansvar 5 Tilsyn med legepladser 5 Brug af trykimprægneret

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionssted: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionsdato: XX Inspektionsnr.: KMC 200X-XX Konsulent: Kim Munk Christensen

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 19 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#713039243 Gyldig til 18-02-2018 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 B 132 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. august 2010 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2010-157-0112

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 14 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#713039243 Gyldig til 09-02-2018 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 og DS/EN 1177

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 og DS/EN 1177 Inspektionsdato: 12. November - 2008 Side 1 af 23 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr. 0735#310752747 Gyldig til 28/2 2009 Henrik Carlson ApS Ternevej 14 7430

Læs mere

Galaksen, Stjerneskuddet

Galaksen, Stjerneskuddet Side 1 af 13 Legepladsinspektør: Arvid Holm Madsen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikats nr 713039246 Gyldig til 14-03-2016 Entrepenøren Vibevej 8 6705 Esbjerg Ø Tlf. Mob. 27242304 e-mail: armad@esbjergkommune.dk

Læs mere

Rørkjærhusene, Lillebjørn

Rørkjærhusene, Lillebjørn Side 1 af 15 Legepladsinspektør: Arvid Holm Madsen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikats nr 713039246 Gyldig til 14-03-2016 Entrepenøren Vibevej 8 6705 Esbjerg Ø Tlf. Mob. 27242304 e-mail: armad@esbjergkommune.dk

Læs mere

Legepladsinspektør: Birthe Hahn Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 35# Udløber: UDARBEJDET FOR: Vejen Kommune

Legepladsinspektør: Birthe Hahn Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 35# Udløber: UDARBEJDET FOR: Vejen Kommune Legepladsinspektør: Birthe Hahn Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 35#311162535 Udløber: 09-07-2015 LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: Vejen Kommune Inspektionstype: Hovedinspektion

Læs mere

Legepladsinspektør: Jan Donatzky Pihl Certifikat fra: DS Certificering A/S UDARBEJDET FOR: Haraldsted. Antal legepladser: 1

Legepladsinspektør: Jan Donatzky Pihl Certifikat fra: DS Certificering A/S UDARBEJDET FOR: Haraldsted. Antal legepladser: 1 Legepladsinspektør: Jan Donatzky Pihl Certifikat fra: DS Certificering A/S LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: Haraldsted Antal legepladser: 1 Inspektionstype: Hovedinspektion Inspektionen er foretaget

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 14 Legepladsinspektør: Hermann Hahn Certifikat fra: TÜV SÜD Akademiet Certifikat nr. 1035#311162536 Gyldig til 09-07-2013 Hahns Legepladssikkerhed V/ Hermann Hahn Storegade 131 6560 Sommersted

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 12 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#713039243 Gyldig til 09-02-2018 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 16 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#311219555 Gyldig til 28-08-2015 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Fasangården V / Steen Kledal Fasanvænget 276 2980 Kokkedal Inspektionssted: Legepladserne i Gård 11-15 Fasanvænget 2980 Kokkedal Inspektionsdato: 18. april 2011

Læs mere

Naturlegeredskaber Legepladselementer Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

Naturlegeredskaber Legepladselementer Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder Dansk Standard DS 1500 1. udgave 2002-08-05 Naturlegeredskaber Legepladselementer Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder Natural playground equipment Playground elements Safety requirements and test methods

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 11 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#713039243 Gyldig til 26-02-2017 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 16 Legepladsinspektør: Karin Houborg Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr 713080492 Gyldig til 25-03-2017 Entreprenøren Vibevej 8 6705 Esbjerg Ø Tlf. 21466288 e-mail: Kmhou@esbjergkommune.dk

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 16 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#713039243 Gyldig til 20-03-2017 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 16 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#713039243 Gyldig til 09-03-2018 Entrepenøren Vibevej 8 6705 Esbjerg Ø Mob. 4527741365 e-mail: Herkr@esbjergkommune.dk

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 16 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#713039243 Gyldig til 07-03-2018 Entrepenøren Vibevej 8 6705 Esbjerg Ø Mob. 4527741365 e-mail: Herkr@esbjergkommune.dk

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 16 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#311219550 Gyldig til 09-09-2015 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Legepladsinspektør: Birthe Hahn Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 35# Udløber: UDARBEJDET FOR:

Legepladsinspektør: Birthe Hahn Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 35# Udløber: UDARBEJDET FOR: Legepladsinspektør: Birthe Hahn Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 35#311162535 Udløber: 09-07-2015 LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: Grundejerforeningen Højene Inspektionstype: Hovedinspektion

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 22 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#713039243 Gyldig til 09-03-2018 Entrepenøren Vibevej 8 6705 Esbjerg Ø Mob. 4527741365 e-mail: Herkr@esbjergkommune.dk

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 17 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#713039243 Gyldig til 17-03-2017 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 21 Legepladsinspektør: Niels Peter Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr. 0935#311341278 Gyldig til 30.06.16 Medlem af Niels Peter Jensen Godthåbsvej 44b 4300 Holbæk 72365192

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser BEK nr 502 af 17/06/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 28-06-2005 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1326 af 14/12/2005 BEK nr 646 af 26/06/2009 BEK nr 1382 af 17/12/2009 BEK

Læs mere

Legepladsinspektør: Øystein Nielsen Certifikat fra: DS Certificering A/S CertifiKat nr. 016 Gyldig til UDARBEJDET FOR:

Legepladsinspektør: Øystein Nielsen Certifikat fra: DS Certificering A/S CertifiKat nr. 016 Gyldig til UDARBEJDET FOR: Legepladsinspektør: Øystein Nielsen Certifikat fra: DS Certificering A/S CertifiKat nr. 016 Gyldig til 01-06-2019 LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: Tumlingen Vuggestue Aabybro Antal legepladser: 1 Inspektionstype:

Læs mere

Farveladen, Det gule hus

Farveladen, Det gule hus Side 1 af 18 Legepladsinspektør: Arvid Holm Madsen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikats nr 713039246 Gyldig til 14-03-2016 Entrepenøren Vibevej 8 6705 Esbjerg Ø Tlf. Mob. 27242304 e-mail: armad@esbjergkommune.dk

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken.

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken. Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken. Af Kenneth Lohmann Cert. Legepladsinspektør Legepladseftersynet Poppelvej 21 4700 Næstved Danmark Tlf: 70 70 78 17 Mail: post@legepladseftersynet.dk

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. Udarbejdet i 2016 for

Inspektion af legepladsredskaber. Udarbejdet i 2016 for Legepladsinspektør Gert Olsen Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176: 1998 del 1-7, EN 1177:1997, DS 1500: 2002, EN 1176: 2008 del 1-7 samt 10-11. Legepladsikkerhed Aps c/o Gert

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Slagelse Kommune. Skovbrynet.

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Slagelse Kommune. Skovbrynet. Side 1 af 14 Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Slagelse Kommune. Skovbrynet. Medlem af brancheforeningen for legepladsinspektører. Af Knud Birkedal Nielsen Cert. Legepladsinspektør

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Legepladsservice KB Legepladsservice INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Ejerlaug Ellebæk v/jes Hansen Oluf Rings Vej 23 7500 Holstebro Inspektionssted: Ejerlaug Ellebæk v/jes Hansen Oluf Rings Vej

Læs mere

Kahytten, Skads. Inspektion af legeplads og -redskaber. Side 1 af 18

Kahytten, Skads. Inspektion af legeplads og -redskaber. Side 1 af 18 Side 1 af 18 Legepladsinspektør: Arvid Holm Madsen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikats nr 713039246 Gyldig til 14-03-2016 Entrepenøren Vibevej 8 6705 Esbjerg Ø Tlf. Mob. 27242304 e-mail: armad@esbjergkommune.dk

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. Gårdanlægget Sølvgade BK 323

Inspektion af legepladsredskaber. Gårdanlægget Sølvgade BK 323 Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut gældende til 31.12.2005 Medlem af Dansk Standards udvalg om legepladssikkerhed S-230 siden 1985. Legepladsinspektør Gert Olsen Gl. Klausdalsbrovej 481 DK 2730

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Ballerup Kommune Ballerup Legestue Præstesvinget 10

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Ballerup Kommune Ballerup Legestue Præstesvinget 10 Side 1 af 12 Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Ballerup Kommune Ballerup Legestue Præstesvinget 10 Medlem af brancheforeningen for legepladsinspektører. Af Einar J.S. Hansen Cert. Legepladsinspektør

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for Den integrerede institution Børnehuset

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for Den integrerede institution Børnehuset Legepladsinspektør Gert Olsen Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176: 1998 del 1-7, EN 1177:1997, DS 1500: 2002, EN 1176: 2008 del 1-7 samt 10-11. Legepladsikkerhed Aps c/o Gert

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 21 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#311219550 Gyldig til 19-08-2015 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vej- og Parkafdelingen i Høje-taastrup Kommune Lervangen 35 D Taastrup

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vej- og Parkafdelingen i Høje-taastrup Kommune Lervangen 35 D Taastrup Legepladsinspektør Boye Jakobsen Certifikat nr. 134 fra Teknologisk Institut Gældende for DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997 og DS/EN 1176:2008 serien. Rapport nr. HTK-BJ-53-2014 Legepladsinspektør

Læs mere

Norddalsparkens Vuggestue

Norddalsparkens Vuggestue Side 1 af 18 Legepladsinspektør: Arvid Holm Madsen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikats nr 7130002577 Gyldig til 14-03-2014 Entrepenøren Vibevej 8 6705 Esbjerg Ø Tlf. Mob. 27242304 e-mail: armad@esbjergkommune.dk

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Silkeborg Kommune Kultur- & Fritidsafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Inspektionssted: Legepladsen Slienvej 6 8600 Silkeborg Inspektionsdato: 18. februar 2009 Inspektionsnr.:

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Gartnerparkens Grundejerforening

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Gartnerparkens Grundejerforening Legepladsinspektør Frank Lassen Certifikat nr. 043 fra Teknologisk Institut Gældende for DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997 og DS/EN 1176:2008 serien samt DS 1500. Rapport nr. HTK-FL-89-2010 Driftsleder

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Fasangården V / Steen Kledal Fasanvænget 276 2980 Kokkedal Inspektionssted: Legepladserne i Gård 11-15 Fasanvænget 2980 Kokkedal Inspektionsdato: 18. april 2011

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Medlemmer af BULP

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Medlemmer af BULP Certifikat nr. 308 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176:1998 serien, EN 1177:1997 og EN 1176:2008 serien samt DS 1500. Legepladsinspektør Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Medlemmer

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 20 Legepladsinspektør: Niels Peter Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr. 0935#311341278 Gyldig til 30.06.16 Medlem af Niels Peter Jensen Godthåbsvej 44b 4300 Holbæk 72365192

Læs mere

Inspektion af legepladsredskab. På kragehavepark Landsbygaden 4 2630 Taastrup. udarbejdet for Vej og Parkafdeling i Høje-Taastrup kommune

Inspektion af legepladsredskab. På kragehavepark Landsbygaden 4 2630 Taastrup. udarbejdet for Vej og Parkafdeling i Høje-Taastrup kommune Certifikat nr. 134 fra Teknologisk Institut Gældende for DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997 og DS/EN 1176:2008 serien. Lervangen 35D DK 2630 Taastrup Telefon 43 59 12 20 E-mail BoyeJa@htk.dk Inspektion

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Grundejerforeningen Kongeåparken

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Grundejerforeningen Kongeåparken Certifikat nr. 237 fra foreningen af uvildige legepladsinspektører og konsulenter (BULP) for bestået eksamen og praktisk prøvning i henhold til DS/EN 1176:1998 & 2008 serien og DS 1500. Dette kan verificeres

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 30 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#311219550 Gyldig til 27-08-2015 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VINGETOFTEN LEGEPLADSUDVALGET

GRUNDEJERFORENINGEN VINGETOFTEN LEGEPLADSUDVALGET Legepladsudvalget er valgt på sidste års generelforsamling. Repræsentanter i udvalget: Helle Ann Dorthe Mette Kim Per Vingetoften nr. 178 Vingetoften nr. 176. Vingetoften nr. 108 Vingetoften nr. 104 Vingetoften

Læs mere

Ny inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for Den integrerede institution Myretuen

Ny inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for Den integrerede institution Myretuen Legepladsinspektør Gert Olsen Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176: 1998 del 1-7, EN 1177:1997, DS 1500: 2002, EN 1176: 2008 del 1-7 samt 10-11. Legepladsikkerhed Aps c/o Gert

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER Inspektionssted: Fårup SFO Skolebakken 7 8990 Fårup Foretaget for: Purhus Kommune Børn og Unge Bakkevænget 16 8990 Fårup Inspektionsdato: 25. september 2002 Sagsbehandler:

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Xxx Xxx Xxx Inspektionssted: Xxx Inspektionsdato: xx. xxx 2009 Inspektionsnr.: KMC 2009-xxx Projektnr.: Xxxx Konsulent: Kim Munk Christensen Certificeret Legepladsinspektør

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Grundejerforeningen Plantagen I Horsens

Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Grundejerforeningen Plantagen I Horsens Legepladsinspektør Kent S. Pedersen Certifikat nr. 105 fra Teknologisk Institut gældende til 31.12.2009 www.legepladskontrollen.dk Legepladsinspektør Kent S. Pedersen Symfonialle 18 DK 8700 Horsens E-mail

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 29. oktober 2012 Side 1 af 27 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Produkt Service Certifikat nr. 713001037 Gyldig til 28/2 2014 Henrik Carlson ApS Ternevej 14 7430

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 23 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#713039243 Gyldig til 10-02-2018 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 24 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#713039243 Gyldig til 22-02-2018 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 29 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#713039243 Gyldig til 23-04-2016 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vej- og Parkafdelingen i Høje-taastrup Kommune Lervangen 35 D Taastrup

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vej- og Parkafdelingen i Høje-taastrup Kommune Lervangen 35 D Taastrup Legepladsinspektør Boye Jakobsen Certifikat nr. 134 fra Teknologisk Institut Gældende for DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997 og DS/EN 1176:2008 serien. Rapport nr. HTK-BJ-53-2013 Legepladsinspektør

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER Inspektionssted: Skolefritidsordning Blichers Børneby Tjørnesvinget 4 8981 Spentrup Foretaget for: Purhus Kommune Børn og Unge Bakkevænget 16 8990 Fårup Inspektionsdato:

Læs mere

Driftsinspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vordingborg Kommune

Driftsinspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vordingborg Kommune Certifikat nr. 2002 fra Teknologisk Institut. Legepladsinspektør Østergårdstræde 1a 4772 Langebæk Telefon 55362498 helk@vordingborg.dk Driftsinspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Vordingborg

Læs mere

Teknologisk Institut Certificering og Inspektion Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Kontrolattest for særlige forlystelsesapparater Iht. bekendtgørelse nr 264 af 25, marts 2010. Kontrolattest for forlystelsesapparatet

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. i Godthåbsparken, Falkehusene, Albertslund

Inspektion af legepladsredskaber. i Godthåbsparken, Falkehusene, Albertslund Legepladsinspektør Merete Hauge Lak Certifikat nr. 2014-1 Inspektion af legepladsredskaber i Godthåbsparken, Falkehusene, Albertslund Rapporten er udarbejdet i forbindelse med certificering hos BULP Merete

Læs mere

Bakkegården, Ulvevej

Bakkegården, Ulvevej Side 1 af 22 Legepladsinspektør: Arvid Holm Madsen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikats nr 713039246 Gyldig til 14-03-2016 Entrepenøren Vibevej 8 6705 Esbjerg Ø Tlf. Mob. 27242304 e-mail: armad@esbjergkommune.dk

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. Enghaven Enghavevej. udarbejdet for Vej- og Parkafdelingen i Høje-Taastrup Kommune

Inspektion af legepladsredskaber. Enghaven Enghavevej. udarbejdet for Vej- og Parkafdelingen i Høje-Taastrup Kommune Legepladsinspektør Certifikat nr. 134 fra Teknologisk Institut Gældende for DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997 og DS/EN 1176:2008 serien. Legepladsinspektør Lervangen 35D DK 2630 Taastrup Telefon

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 25 Legepladsinspektør: Niels Peter Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr. 0935#311341278 Gyldig til 30.06.16 Medlem af Niels Peter Jensen Godthåbsvej 44b 4300 Holbæk 72365192

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER Inspektionssted: Fussingø Naturbørnehave Vasevej 3A Fussingø 8900 Randers Foretaget for: Purhus Kommune Børn og Unge Bakkevænget 16 8990 Fårup Inspektionsdato: 26. september

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Den integrerede institution Tusindbenhuset

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Den integrerede institution Tusindbenhuset Legepladsinspektør Gert Olsen Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176: 1998 del 1-7, EN 1177:1997, DS 1500: 2002, EN 1176: 2008 del 1-7 samt 10-11. Legepladsikkerhed Aps c/o Gert

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. Legehus, Galgebakken Torv, Albertslund

Inspektion af legepladsredskaber. Legehus, Galgebakken Torv, Albertslund Legepladsinspektør Merete Hauge Lak Certifikat nr. 2014-1 Inspektion af legepladsredskaber Legehus, Galgebakken Torv, Albertslund Rapporten er udarbejdet i forbindelse med certificering hos BULP Merete

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. Fortet Vridsløsemagle 2630 Taastrup. udarbejdet for Vej og Parkafdeling i Høje-Taastrup kommune

Inspektion af legepladsredskaber. Fortet Vridsløsemagle 2630 Taastrup. udarbejdet for Vej og Parkafdeling i Høje-Taastrup kommune Legepladsinspektør Certifikat nr. 134 fra Teknologisk Institut Gældende for DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997 og DS/EN 1176:2008 serien. Legepladsinspektør Lervangen 35D DK 2630 Taastrup Telefon

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. i Godthåbsparken, Jægerhusene, Albertslund

Inspektion af legepladsredskaber. i Godthåbsparken, Jægerhusene, Albertslund Legepladsinspektør Merete Hauge Lak Certifikat nr. 2014-1 Inspektion af legepladsredskaber i Godthåbsparken, Jægerhusene, Albertslund Rapporten er udarbejdet i forbindelse med certificering hos BULP Merete

Læs mere

Driftsinspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vordingborg Kommune

Driftsinspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vordingborg Kommune Certifikat nr. 2002 fra Teknologisk Institut. Legepladsinspektør Helle Kjørup Østergårdstræde 1a 4772 Langebæk Telefon 55362498 helk@vordingborg.dk Driftsinspektion af legepladsredskaber udarbejdet for

Læs mere

Legepladser. Undervisningsmiljø. Vejledning DCUM-VEJLEDNING U LEGEPLADSER SIDE 1

Legepladser. Undervisningsmiljø. Vejledning DCUM-VEJLEDNING U LEGEPLADSER SIDE 1 Legepladser Denne DCUM-vejledning handler om legepladser på uddannelsessteder. en beskriver, hvorfor det er vigtigt med legepladser, og hvad en god legeplads er. Herudover beskrives reglerne på området,

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos:

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Skovbrynet, Sørby Af Knud Birkedal Nielsen Cert. Legepladsinspektør Legepladseftersynet Poppelvej 21 4700 Næstved Danmark Tlf: 70 70 78 17 Mail: post@legepladseftersynet.dk

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Anlægget Bjerringbro Bjerringbro 2016 Legepladsinspektionsrapport Eva Nyrup Franks Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Eva Nyrup Franks

Læs mere

Fyrparken. Inspektion af legeplads og -redskaber. Side 1 af 21

Fyrparken. Inspektion af legeplads og -redskaber. Side 1 af 21 Side 1 af 21 Legepladsinspektør: Arvid Holm Madsen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikats nr 7130002577 Gyldig til 14-03-2014 Entrepenøren Vibevej 8 6705 Esbjerg Ø Tlf. Mob. 27242304 e-mail: armad@esbjergkommune.dk

Læs mere

Trianglen. Inspektion af legeplads og -redskaber. Side 1 af 25

Trianglen. Inspektion af legeplads og -redskaber. Side 1 af 25 Side 1 af 25 Legepladsinspektør: Arvid Holm Madsen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikats nr 713039246 Gyldig til 14-03-2016 Entrepenøren Vibevej 8 6705 Esbjerg Ø Tlf. Mob. 27242304 e-mail: armad@esbjergkommune.dk

Læs mere

Besigtigelsesrapport. KMC 1176@gmail.com Besigtigelsesrapport. KMC 1176 Besigtigelsesrapport

Besigtigelsesrapport. KMC 1176@gmail.com Besigtigelsesrapport. KMC 1176 Besigtigelsesrapport KMC 1176 Besigtigelsesrapport KMC 1176@gmail.com Besigtigelsesrapport Besigtigelsesrapport Rekvirent: v/ Flemming Lönqvist Dyssegårdsvej 15 4621 Gadstrup Besigtigelsessted: Legepladsen Dyssegårdsvej 4621

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for Den integrerede institution Børneinstitutionen Kongebroen

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for Den integrerede institution Børneinstitutionen Kongebroen Legepladsinspektør Gert Olsen Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176: 1998 del 1-7, EN 1177:1997, DS 1500: 2002, EN 1176: 2008 del 1-7 samt 10-11. Legepladsikkerhed Aps c/o Gert

Læs mere