Legepladssikkerhed. VisitDenmark 21/ Soc. Pæd. Mogens T. Jensen, Legestafetten Regelsæt:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Legepladssikkerhed. VisitDenmark 21/11-2005 Soc. Pæd. Mogens T. Jensen, Legestafetten. 1 1. Regelsæt:"

Transkript

1 Legepladssikkerhed. VisitDenmark 21/ Soc. Pæd. Mogens T. Jensen, Legestafetten Regelsæt: 1.1 EU GPSD See document: ps01_dk.pdf Harmoniserede standarder Sidst revideret: Før den nye metode blev indført i 1985, var EU's direktiver fulde af detaljerede kravspecifikationer. I dag beskriver Ministerrådets produktdirektiver kun de væsentlige krav til sundhed, sikkerhed og miljø, som produkter skal opfylde for at kunne bevæge sig frit på markedet. EU-kommissionen giver så de europæiske standardiseringsorganisationer mandat til at udarbejde harmoniserede standarder, der detaljeret beskriver, hvordan direktivets overordnede krav kan opfyldes. De gælder i alle EU-lande og afløser eventuelle nationale standarder. Forskellen på europæiske standarder og harmoniserede europæiske standarder er, at de harmoniserede standarder er mandaterede af EU-Kommissionen og offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende. De europæiske standarder er med til at sikre den frie bevægelighed, mens de harmoniserede standarder relaterer sig direkte til direktiverne. Ved at følge standarderne er producenterne sikre på, at de opfylder direktivernes væsentlige krav. For yderligere information kontakt Jesper Gredeli Jensen Copyright 2005 Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Tlf: Fax: Klamsagervej 31 DK-8230 Åbyhøj Tlf: Fax: "Notificeret" i "Den Europæiske Journal" Certificering af akkrediteret testhus verificerer dette forhold. DS/EN er ikke notificeret pt. 29/8-05 men formodningsreglen er skærpet med den reviderede produktsikkerhedlov.

2 1.2 Produktsikkerhedslov See document: produktsikkerhedsl Lov om produktsikkerhed gennemfører en revideret udgave af "Det generelle Produktsikkerhedsdirektiv" i Danmark! Med direktivet forstærkes formodningen om, at et produkt, som er godkendt i.h.t. en europæisk standard, er sikkert. Denne regel vil gøre det lettere for producenterne at vurdere, om deres produkter er sikre og samtidig fremme den fri bevægelighed af produkter i det indre marked. Der er endvidere indført en særlig procedure i produktsikkerhedsdirektivet, som sikrer, at disse standarder har et højt forbrugerbeskyttelsesniveau. Den erhvervsdrivende skal som hidtil selv træffe foranstaltninger til at sikre, at forbrugerne ikke kommer til skade, hvis et produkt viser sig at være farligt, efter det har forladt fabrikken. Dette kan ske ved udsendelse af advarsler til forbrugerne og standsning af salget. Med lovændringen bliver det præciseret, at den erhvervsdrivende i yderste konsekvens er forpligtet til at tilbagekalde produktet fra de forbrugere, der allerede har erhvervet produktet. Hvis den erhvervsdrivende ikke af egen drift træffer foranstaltninger mod et farligt produkt, har kontrolmyndigheden mulighed for at påbyde den erhvervsdrivende at træffe passende foranstaltninger. Det præciseres med lovændringen, at disse foranstaltninger kan omfatte tilbagekaldelse af produkter, som forbrugeren allerede har modtaget. 1.3 Bygningsreglementet 95 Kap See document: naar-ny-legeplads-sk Lovbekendtgørelse # 805 af 9 Okt 1995 Ændret: Lov # 485 af 12/6-96 ( 17 stk3) Ændret: Lov # 1083 af 29/12-97 ( 1) (tidligere 5.2.stk.1) Tillæg 1 til Bygningsreglement for småhuse 1998 Bestemmelsen ændres til: " Legepladsredskaber på fælles friarealer skal udformes og dimensioneres, så der opnås sikkerheds- og sundhedsmæssigt tilfredsstillende forhold. (9.12.1) Der henvises til DS/EN 1176, del 1-7 Legepladsudstyr, og DS/EN 1177 Stødabsorberende legepladsunderlag Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder, samt DS/EN Kunstige klatrevægge sikringspunkter, stabilitetskrav og prøvningsmetoder. Heri er angivet de specifikationer, som bør opfyldes, for i videst muligt omfang at beskytte mod den risiko, der kan være forbundet med, at børn benytter legepladsredskaber på legepladser. Andre tekniske specifikationer kan lægges til grund, hvis de giver tilsvarende sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold. Bestemmelsen omfatter også skateboardbaner m.v." (obs < 98 også Klatrevægge)

3 (Under udkast: CEN/TC136/WG12 "Facilities for users of roller sports equipm".) (Under udkast: CEN/TC136 Wg 9: "Artificial Climbingwall".) 1.4 Tilgængelighed See document: PIL/GFK- Notat See document: forvaltningprocessen.aspx 2 2. Myndigheder: 2.1 Ministeriet f. Familie- og Forbrugsanliggender: See document: sikkerheden-pa-legepladser 2.2 Kontrol: Sikkerhedsstyrelsen: See document: Produkter_til_boern_babyer.html Sikkerhedsstyrelse har den udøvende kontrol med produktsikkerhed v.h.a stikprøver og anmeldelser. Proceduren indebærer uvildig vurdering og partshøring. (Rabo) Vedr. Process: Se Goridsen-Federspield notat Sikkerhedsstyrelses afgørelse kan kæres til sø & handelsretten som bla. har omstødt styrelsens afgørelse vedr. barnevognep.g.a. mangelfuld sagsbehandling Sundhedsstyrelsen: See document: Hygiejne_i_daginstitutioner.aspx Trykimprægnering Sundhedsstyrelsen siger: Bildæk:

4 Vand: Sundhedsstyrelsen: Jord: Miljøstyrelsen: Jordforurening Forurening: København rydder op i undergrunden Ti års arbejde med jordrensning i Københavns daginstitutioners legepladser lakker mod enden. 238 legepladser har fået ny jord, mens ca. 500 institutioner kan klare sig med rådgivning. 85% af overfladejorden i København skønnes forurenet og Miljøkontrollen er undervejs med en pjece om jordforurening. Institutioner rådes til at dække jorden med græs, flis eller gummufliser. Rensningen har kostet kommunen 135 mio. kr. Emneord: legepladssikkerhed; daginstitutioner; forurening; miljø Genre: B&U artikel År: 2005 Nr: 27 Si: 8 Løbenr.: Nr.: 1 af 75 Bildæk: See document: default.asp Creosot See document: default.asp Forbrugerstyrelsen: See document: legeplads-renbesked2

5 3 3. Kommunen: Kommunen er den principielle ansvarshavende/tilsynsførende myndighed. 3.1 Off. Legepladser: Ex.Herning: See document: Web Ex.Jelling: See document: page249.asp 3.2 Priv. Legepladser: Andre: Camping: NOTAT om opstilling af hoppepuder og hoppeborge (samt trampoliner og klatrevægge). Sædvanlige legeredskaber: Opstilling på en campingplads af sædvanligt og simpelt legepladsudstyr som gynger, hoppedyr, vipper og karruseller, klatredyr og glidebaner kræver efter fast praksis ikke politiets tilladelse efter politivedtægten og det tilknyttede cirkulære om offentlige forlystelser. Dette skyldes, at de pågældende legeredskaber - eller "forlystelsesapparater", som de faktisk hedder i officielt sprogbrug - er anset for at have en sådan karakter, at der ikke sikkerhedsmæssigt er grundlag for at stille krav om polititilladelse. Vil du vide mere om den generelle sikkerhed på legepladsen, kan du læse mere i NOTAT OM SIKKERHED PÅ LEGEPLADSEN. Hoppepuder/hoppeborge:

6 Anderledes forholder det sig med hoppepuder/hoppeborge (officielt kaldet "oppustelige forlystelsesapparater"), som Justitsministeriet i en udtalelse til Politimesterforeningen og Bolig- og Byggestyrelsen har statueret, er særlige forlystelsesapparater omfattet af forlystelsescirkulæret, og at politiets tilladelse til opstilling derfor kræves. Efterhånden findes der talrige hoppepuder/hoppeborge opstillet på campingpladserne, og Campingrådet er bekendt med, at der kun til et forsvindende fåtal af disse er indhentet tilladelse hos politiet. Imidlertid har et ubehageligt uheld på en campingplads i forbindelse med en voksen persons brug af hoppepuden sat fokus på problemstillingen i form af såvel en politisag som en erstatningssag. Opstilling af hoppepude/hoppeborg: Campingrådet skal derfor henlede opmærksomheden på, at den korrekte fremgangsmåde i forbindelse med opstilling af en hoppepude/hoppeborg er som følger: A) Ansøgning om tilladelse indgives til den lokale politimester, der meddeler tilladelse i medfør af forlystelsescirkulærets 14 og B) Forinden tilladelsen udstedes, må det forventes, at politiet vil kræve en særlig godkendelse til sikring af, at brugen af hoppepuden/hoppeborgen ikke frembyder fare for campingpladsens gæster. En sådan godkendelse skal meddeles af et af Justitsministeriet godkendt institut - enten Teknologisk Institut eller FORCE Technology. Godkendelse med tilsynsbog: Når der af det godkendte firma er foretaget en godkendelse af hoppepuden/borgen tildeles campingpladsen en såkaldt "Tilsynsbog". I tilsynsbogen kan betingelserne for godkendelsen læses - eks. kan det være en betingelse, at "der skal til stadighed være overvågning af en voksen person i dagtimerne". Denne formulering betyder, at der løbende skal være en voksen person (lejrchefen eller dennes stedfortræder), som holder et vågent øje med hvad der sker på og ved hoppepuden/borgen, og den pågældende skal let kunne tilkaldes, hvis der måtte være behov herfor. En anden meget vigtigt betingelse for godkendelsen er, at luften lukkes ud af hoppepuden/borgen, når vejret er fugtigt eller det regner. Hoppepuden/borgen bliver et langt farligere "forlystelsesapperat", når overfladen er fugtig. Det årlige eftersyn: Hoppepuden/hoppeborgen skal ligeledes synes hvert kalenderår umiddelbart inden den tages i brug til sikring af bl.a:

7 at der ikke er foretaget ændringer i den godkendte konstruktion, at hoppepuden/hoppeborgen er forsvarligt vedligeholdt, at krævede sikkerhedsafstande omkring hoppepuden/hoppeborgen stadig overholdes, at arealet med faldbelægning er i orden, at hoppepuden/hoppeborgen er oppumpet korrekt i forhold til temperaturen. Hvorledes bestilles godkendelsen m.v.: Nærmere oplysninger om godkendelsen og det efterfølgende årlige syn kan indhentes hos: Materialeprøvning, Teknologisk Institut, tlf FORCE Technology, tlf Se også nærmere under henholdsvis Det kan kraftigt anbefales at spørge til prisen for såvel godkendelsen som det årlige syn hos begge firmaer - Campingrådet kan konstatere, at priserne og prisstrukturen på de to firmaer ændrer sig løbende. Bemærk, at tilsynsbogen ikke følger det godkendende firma, men hoppepuden - det er således altid muligt at skifte firma såfremt dette ønskes. Trampoliner, klatrevægge m.v.: Som det fremgår, har Justitsministeriet fastlagt en lav grænse for, hvilke forlystelsesapparater der kan opstilles uden politiets tilladelse. Der kan derfor være grund til at være opmærksom på, om andre forlystelsesapparater i "farlighed" kan sidestilles med hoppepuder/-hoppeborge og derfor må antages at ligge over grænsen for de apparater, der traditionelt opstilles uden tilladelse. Som et eksempel herpå kan nævnes trampoliner. Det er uafklaret, om disse ogsåkræver tilladelse - det vil bl.a. afhænge af konstruktionen, størrelsen, opstillingen m.v., og endelig afklaring vil kræve henvendelse til det lokale politi. De efterhånden meget populære klatrevægge indebærer ikke samme tvivl, når de opstilles/opbygges på en campingplads der kræves tilladelse hos politiet, hvis væggen er over 3 meter høj. Bemærk i øvrigt, at der om opstilling/opbygning af klatrevægge findes 2 DS/EN standarder: DS/EN 1176 omhandlende klatrevægge under 3 meters højde. DS/EN omhandlende klatrevægge over 3 meters højde. Standarderne kan købes hos Dansk Standard

8 Forsikring: Det er vigtigt at bemærke sig, at den tidligere af Campingrådet tegnede kollektive erhvervsansvarsforsikring for lejrcheferne er ophørt. Denne forsikring dækkede alle de aktiviteter og faciliteter, der naturligt hører til på en campingplads - herunder også hoppepuder/hoppeborge, trampoliner og klatrevægge. Det er således vigtigt, at campingpladsen sikrer sig, at pladsens egen erhvervsansvarsforsikring fremover dækker aktiviteterne nævnt i dette notat. I sammenhæng hermed skal erindres, at politiet i medfør af forlystelsescirkulæret ligeledes kræver, at der skal tegnes en ansvarsforsikring, som skal dække et eventuelt erstatningsansvar overfor publikum. Restaurant: Kultur: Grundejerforeninger: Grundejerforeningen bærer ansvaret: Grundejerforeningen skal sørge for, at den fælles legeplads er ordentligt vedligeholdt. Ellers risikerer foreningens medlemmer at hæfte for erstatning til tilskadekomne på legepladsen. Det er helt almindeligt, at en grundejerforening stor eller lille har et fællesareal i tilknytning til bebyggelsen, hvor man typisk har indrettet en legeplads eller lignende. Men indretter man en legeplads, så skal man være opmærksom på, at der også følger et ansvar med, hvis nogen kommer til skade på området. Er dårlig vedligeholdelse eller anden forsømmelse årsag til skaden, er det nemlig ejeren af legepladsen, der bærer ansvaret. Spørgsmålet er nu, hvem der egentlig er ejer af foreningens legeplads, og her er svaret ganske enkelt. Ejerne er grundejerforeningens medlemmer i fællesskab, dvs. de husejere, som enten er medlem, eller som har pligt til at være medlem. En fælles grundejeransvarsforsikring er en god idé Hvert enkelt medlem har typisk sin egen villaforsikring med tilhørende grundejeransvarsforsikring. Denne forsikring dækker den enkelte forsikringstager mod det ansvar, som han eller hun kan blive pålagt i forbindelse med f.eks. manglende snerydning og saltning. Det areal, som ligger uden for de enkeltes grundejeres matrikler, hører under fællesarealet, og det er dermed ikke omfattet af medlemmernes enkeltstående grundejeransvarsforsikring. Derfor er det vigtigt, at grundejerforeningen tegner en grundejeransvarsforsikring i fællesskab, så man har dækning for det ansvar, som foreningen kan risikere at blive pålagt i forbindelsen med skader, der opstår på legepladsen. Mange af skaderne opstår, fordi legepladsen enten ikke er forsvarlig indrettet, eller fordi legeredskaberne ikke er vedligeholdt. Og i de tilfælde skal "ejeren" af legepladsen betale erstatning til den skadelidte. Lotto-gevinsten kan komme i fare Som forening hæfter man som udgangspunkt solidarisk, og det betyder, at en skadelidt kan gå til et hvilket som helst af foreningens medlemmer med sit erstatningskrav. Det gælder også nye medlemmer, selv om de ikke boede i grundejerforeningen, da legepladsen blev indrettet. Det betyder i realiteten, at et medlem, der for tre måneder siden købte hus i grundejerforeningen, og som i weekenden vandt 2 millioner i Lotto, kan risikere at skulle aflevere en del eller hele sin

9 gevinst til den skadelidte. Den uheldige kan så bagefter gå tiggergang hos de andre medlemmer og forsøge at få dem til at betale deres andel. Hvad er årsag til skaderne? På gynger skal man sørge for, at faldunderlaget under gyngen ikke er farligt. Man skal også være opmærksom på, om gyngen sidder ordentlig fast i stativet, dvs. om der er skruer eller bolte, der er ved at løsne sig. Hvis gyngen består af et gummidæk, skal der være huller i dækket, således at regnvand kan løbe ud, ellers vil dækket rådne med tiden. Og hvis gummidækket er ophængt i kæder, skal man sørge for, at leddene er præcis så store eller små, at et barn ikke kan få fingrene i klemme. Man kan eventuelt beklæde kæderne med plastik. Man skal også sørge for, at afstanden fra gyngen til underlaget er mindst 40 cm for at undgå, at barnet får gyngen i hoved efter et eventuelt fald, og endelig skal man tilse, at selve gyngestativet er intakt og bæredygtigt. I forbindelse med vipper, er det vigtigt, at der er noget, som kan tage af for stødet, f.eks. et gummidæk, hvilket også vil kunne begrænse omfanget af en skade, hvis barnet får foden i klemme. Endvidere skal vippens fundament være gravet godt ned i jorden, så barnet ikke kan komme til skade på det, hvis det falder. På klatrestativer og rutchebaner er det vigtigt, at der ikke er sprækker, hvor barnet kan få fingrene i klemme, eller hvor løse snore, tørklæder og lignende kan sætte sig fast og forårsage kvælning. 4 Div. Link's: 4.1 BUPL Uderum See document: D646DD37B C1256C0D004FD453!OpenDocument 4.2 See document: 4.3 Teknologisk Institut: See document: 4.4 Dansk Standard: See document: GO: See document: 4.6 P.I.L: See document: Underlag:

10

11 6 5. Beplantning: See document: giftige_planter Dette link er blot et af mange muligligheder for information om dette emne: Se også DS 1500 Naturlegeredskaber 7 6. Certificering: CE mærkning benyttes kun til produktgrupper med specifikke direktiver der kræver CE mærkning (ex. Legetøj EN 71 + Legetøjsdirektivet) Problematik: CE Produkter er til private haver (Dvs. at CE mærkede byggemarkprodukter ikke bør anvendes til offentlige legepladser) 7.1 Legepladsinspektører: TI See document: 14324

12 7.1.2 DS See document: 2760,1 DS tilbyder et Diplomkursus for inspektører. Ikke underlagt certificeringsregler. Ingen krav om gencertificering. Billigere end certificeringskurserne Eirm See document: Ref. Kompetencekataloget side 13

13

14 7.1.4 TüV See document: cert.bestemmelser_og_program.ver_1.3_web.pdf Kursets varighed er 5 dage og prisen er (dagsprisen oplyses på tlf ) Beløbet inkluderer undervisning og materialer samt frokost, kaffe, frugt, vand, men ikke overnatning, morgenmad og middag. Kurset afvikles i.h.t. gældende akkrediteringsbestemmelser. HUSK: Kursisten skal selv medbringe DS Håndbog 121: Kurset er et certificeringskursus for deltagere der ikke tidligere er certificeret og henvender sig således til personer med et vist forudgående kendskab til legepladsområdet, fra ansættelse ved kommuner, boligselskaber, anlægsgartnere eller firmaer indenfor branchen. Kursusdeltageren vil stifte bekendtskab med den senest tilgængelige udvikling for området, herunder de seneste standardtillæg, samt forklaringer på og fortolkninger af, betydning for udførelsen af inspektionerne. Deltageren vil blive orienteret om/gennemgå de sikkerhedschecklister og det billed- rapporteringssystem som en TüV inspektør skal anvende ved inspektioner. Disse hjælpemidler vil blive udleveret på CD-rom medie. Deltageren vil blive introduceret til den skriftlige test der skal aflægges på kursets sidste dag som en forudsætning for certificeringen. Testen er af flervalgstypen og omfatter i alt 26 emnegrupper indenfor standardens krav og anvendelse. Senest 14 dage efter testen, indsendes 2 udfyldte inspektionsrapporter. Rapporterne vil blive evalueret for dets egnethed til at bibringe inspektionsrekviren- ten en status for den/det inspicerede legeplads/redskab. (ex. korrekt udfyldelse, henvisninger, billedanvendelse osv.) TüV foretager herefter en samlet vurdering af det indsendte materiale samt resultatet af den skriftlige test og giver meddelelse om bestået/ikke bestået senest 4 uger efter modtagelsen. Ved bestået, modtager inspektøren efterfølgende et certifikat som TüV Legeplads- inspektør. Certifikatet er udstedt af TüV Akademiet og gældende i 12 måneder fra certifikatets udstedelsesdato. I tilfælde af ikke bestået vil der blive givet mulighed for at aflægge en ny test: Kursisten indsender 2 nye inspektionsrapporter og aflægger ny skriftlig test i.h.t aftale. Resultatet af om-testen vurderes og meddeles som for den oprindelige test. Varigheden er 1 dag. Prisen er (dagsprisen oplyses på tlf ) (se program nedenfor)

15 Mandag: Velkomst og Introduktion til kurset. (* Børns leg og udvikling. (*2) Børns leg og udvikling. (fortsat.) Frokost Debatten: Legeværdi versus Sikkerhed. (*3) Legeværdi versus Sikkerhed (fortsat) Tirsdag: Tal og statistikker vedr. Legepladsulykker. (*5) Lov og jura i.f.m. Legepladssikkerhed/Inspektion (*4) DS/EN 1176, Lær standarden at kende. (*6) Frokost DS/EN 1176 (fortsat) DS/EN 1776 (fortsat) DS/EN 1176 (fortsat) Onsdag: DS/EN 1176, Lær standarden at kende. (fortsat) (*6) DS/EN 1176 (fortsat) DS/EN 1176 (fortsat) Frokost DS/EN 1176, Lær standarden at kende. (fortsat) DS/EN 1176 (fortsat) DS/EN 1176 (fortsat) Torsdag: DS/EN 1177, Krav til underlag m.m. (*6) DS/EN 1177 (fortsat) Spørgsmål / Svar vedr. standardens anvendelse Frokost Anvendelse af rapporteringsværktøjerne. (*7) Principper for Billedrapportering Principper for valg af følgetekst. Fredag:

16 Praktisk brug af testværktøjer i.h.t, DS/EN Frokost Oplæg vedr. skriftlig test for certificering Aflæggelse af skriftlig certificeringstest Afslutning. (se programbeskrivelse nedenfor) Ad (*1) Velkomst og introduktion af programmet: en præsentation af kursets format og beslægtede praktiske oplysninger såsom tidsskema, frokost og pauser, krævede materialer, påklædning for legepladsbesøg, transport, parkeringsforhold, betaling, procedurer osv. Ad (*2) Intro: Børns leg og udvikling: vil udstyre deltagerne med en grundlæggende forståelse af kendte stadier i børns fysiske, intellektuelle og sociale udvikling og relaterede stadier af leg og legemønstre på en legeplads. Formålet er at give værktøjer til en bedre forståelse af børns evne til at vælge aktiviteter der giver nye kompetencer netop fordi de indeholder et element af risiko. Ad (*3) Intro: leg contra sikkerhed: vil udstyre deltagerne med en forståelse af det iboende dilemma i forbindelse med børns leg og brug af udstyr, baseret på det faktum, at en vigtig del af legen er legepladsens evne til at give mulighed for at opdage risiko-elementer og at lære at håndtere disse. Ad (*4) Lovkrav / implikationer: vil give information om indholdet af det nye europæiske produkt sikkerheds- direktiv og den nuværende nationale produkt sikkerhedslov, henvisninger i nationale byggeregler. Ad (*5) Facts og tal vedr. ulykker på legepladser: vil baseres på tilgængelige skadesdata og - statistikker fra danske myndigheder og sammenlignes med tilsvarende udenlandske data og research. Formålet er at skaffe værktøjer til bedømmelsen af situationer, som kan blive præsenteret på en flertydig måde eller sågar ikke er tilstrækkeligt dækket af nuværende standarder. Ad (*6) EN 1176, Lær standarden at kende:

17 en både principiel og detaljeret gennemgang af standardens indhold og anvendelse! Formålet er at give deltagerne en detaljeret viden om standardens indhold og anvendelse og vil derfor også berøre baggrunden for de valgte krav og deres testmetoder. Ad (*7) Anvendelse af rapporteringsværktøjer: Identifikation og rapportering af inspektionsresultater skal være præcis og entydig, hvilket stiller krav til både fotograferingen og valg af motiv, samt formuleringen af rapportens tekststykker idet rapporten senere skal udgøre et af rekvirentens vigtigste beslutningsgrundlag. Tüv.Cert.Betingelser Rev. 1.3 web/mtj 19/ Legeredskaber: TI: See document: Foretager test i.h.t. EN 1176 hvorefter Certifikat udstedes af DS. DanCert på vej ind i markedet Force See document: forcedantestcert Foretager test i.h.t. DS/EN 1176, hvorefter certifikat udstedes af DS TüV: See document: cert.bestemmelser_og_program.ver_1.3_web.pdf Ingen andre Europæiske "spillere" i DK (principielt skal certificering akcepteres fra alle akkrediterede testinstitutter i EU (gensidig anerkendelse) 8 7. Inspektioner: DS/EN 1176: Vejledning til brug ved Installation, Inspektion, vedligeholdelse og drift.

18

19

20

21 9 8.Forsikring: Campingrådet: Forsikring:

22 Det er vigtigt at bemærke sig, at den tidligere af Campingrådet tegnede kollektive erhvervsansvarsforsikring for lejrcheferne er ophørt. Denne forsikring dækkede alle de aktiviteter og faciliteter, der naturligt hører til på en campingplads - herunder også hoppepuder/hoppeborge, trampoliner og klatrevægge. Det er således vigtigt, at campingpladsen sikrer sig, at pladsens egen erhvervsansvarsforsikring fremover dækker aktiviteterne nævnt i dette notat. I sammenhæng hermed skal erindres, at politiet i medfør af forlystelsescirkulæret ligeledes kræver, at der skal tegnes en ansvarsforsikring, som skal dække et eventuelt erstatningsansvar overfor publikum. Ansvar/forsikring: Sker der en ulykke på legepladsen enten fordi den ikke er forsvarlig indrettet eller fordi redskaberne ikke er vedligeholdt kan campingpladsens ejer eller forpagter efter omstændighederne blive gjort erstatningsansvarlig og skal betale erstatning til det skadelidte barn. Det er derfor vigtigt, at campingpladsen altid har tegnet den nødvendige erhvervsansvarsforsikring. Er et barn ulykkesforsikret, vil denne forsikring selvfølgelig dække ved en ulykke på legepladsen. Men desværre viser statistikken at kun hvert 3. barn er ulykkesforsikret, og uanset om forældrene har tegnet en sådan forsikring for barnet, vil de alligevel kunne kræve erstatning hos den ansvarlige for legepladsen. Ulykkesforsikring af børn Er dit barn ulykkesforsikret, vil forsikringen dække ved en ulykke på legepladsen. Men det er desværre kun hvert tredje barn, der er ulykkesforsikret. Desuden vil du som forælder alligevel kunne kræve erstatning af de ansvarlige for legepladsen. Forsikringsoplysningen på tlf kan give dig flere oplysninger. I skemaet herunder finder du, hvem der er ansvarlig for legepladsen, hvad enten der er tale om mangelfuld vedligeholdelse, en ulykke med et redskab, opsætning af nyt redskab eller renovering. Offentlige legepladser Boligselskaber (fx legepladser i skoler, institutioner og parker) Andels- og ejerboliger Campingpladser, hoteller, restauranter o.l. Ansvarlig for skole: Skolelederen, alternativt kommunen Ansvarlig for institution: Ansvarlig: Boligorganisationen Ansvarlig: Ansvarlig: Foreningen/Bestyrelsen Foreningen/Bestyrelsen

23 Institutionslederen, alternativt kommunen Ansvarlig for park eller lignende: Kommunen Kilde: 10 Læs her først: Legestafettens holdning til copyright: En "Stafet" gør ikke så meget gavn hvis den ikke kan viderebringes! Hvad der findes i Legestafettens præsentationer og på hjemmesiden må derfor gerne refereres, kopieres og/eller distribueres med kildeangivelse. Der kan forekomme billeder, tegninger og artikler som er brugt uden specifik tilladelse, men hvor jeg håber på tilgivelse ved en senere lejlighed, fordi børns ret til at lege er en god sag ;-) Det burde derfor også være indlysende at gengivelse og anvendelse af materialer og synspunkter fra både præsentationer og hjemmeside sker på dit eget ansvar!

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 13. september 2012 Side 1 af 19 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Produkt Service Certifikat nr. 713001037 Gyldig til 28/2 2014 Telefon: Mobil: 20 11 65 61 Kontor:

Læs mere

Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 UDARBEJDET FOR: GF Skovvang

Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 UDARBEJDET FOR: GF Skovvang Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: GF Skovvang Inspektionstype: Hovedinspektion Inspektionen

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber

Inspektion af legepladsredskaber Reg.nr. 9044 Dansk Legeplads Sikkerhed Smerupvej 18 4653 Karise Telefon: 40 68 94 69 Fax: 56 71 08 03 E-mail: nz@mail.dk www.dansklegepladssikkerhed.dk Inspektion af legepladsredskaber På foranledning

Læs mere

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma Notat om regulering af legepladssikkerhed Til: Brancheforeningen P.I.L. Fra: Gorrissen Federspiel Kierkegaard Dato: 23. februar 2006 Legepladssikkerhed 1. Generelt lovgrundlag Det generelle udgangspunktet

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 14 Legepladsinspektør: Arvid Holm Madsen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikats nr 713039246 Gyldig til 14-03-2016 Entrepenøren Vibevej 8 6705 Esbjerg Ø Tlf. Mob. 27242304 e-mail: armad@esbjergkommune.dk

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 12 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#311219550 Gyldig til 07-04-2016 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 10 Legepladsinspektør: Niels Peter Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr. 0935#311341278 Gyldig til 07.2014 Niels Peter Jensen Godthåbsvej 44b 4300 Holbæk 59442910 72365192 npj@holb.dk

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 8 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#713039243 Gyldig til 24-02-2017 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 2 november 2011 Side 1 af 26 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr. 0966#310995767 Gyldig til 28/2 2012 Henrik Carlson ApS Ternevej 14 7430

Læs mere

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Legepladser BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem ansøgningsprocessen og omhandler alle

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 B 132 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. august 2010 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2010-157-0112

Læs mere

Den sikre legeplads. Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd

Den sikre legeplads. Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd Den sikre legeplads Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd Indholdsfortegnelse Regler og love 4 Standard for naturlegeplads 5 Bygningsreglement 5 Ansvar 5 Tilsyn med legepladser 5 Brug af trykimprægneret

Læs mere

Notat. Til: Direktionen Kopi til: Lene Wilhøft Fra: Maria Grønkvist Plougheld. Godkendelse af legepladser i Assens Kommune

Notat. Til: Direktionen Kopi til: Lene Wilhøft Fra: Maria Grønkvist Plougheld. Godkendelse af legepladser i Assens Kommune Notat Til: Direktionen Kopi til: Lene Wilhøft Fra: Maria Grønkvist Plougheld Godkendelse af legepladser i Assens Kommune Byrådssekretariatet er blevet kontaktet af flere daginstitutioner og skoler med

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionssted: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionsdato: XX Inspektionsnr.: KMC 200X-XX Konsulent: Kim Munk Christensen

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken.

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken. Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken. Af Kenneth Lohmann Cert. Legepladsinspektør Legepladseftersynet Poppelvej 21 4700 Næstved Danmark Tlf: 70 70 78 17 Mail: post@legepladseftersynet.dk

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Slagelse Kommune. Skovbrynet.

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Slagelse Kommune. Skovbrynet. Side 1 af 14 Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Slagelse Kommune. Skovbrynet. Medlem af brancheforeningen for legepladsinspektører. Af Knud Birkedal Nielsen Cert. Legepladsinspektør

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VINGETOFTEN LEGEPLADSUDVALGET

GRUNDEJERFORENINGEN VINGETOFTEN LEGEPLADSUDVALGET Legepladsudvalget er valgt på sidste års generelforsamling. Repræsentanter i udvalget: Helle Ann Dorthe Mette Kim Per Vingetoften nr. 178 Vingetoften nr. 176. Vingetoften nr. 108 Vingetoften nr. 104 Vingetoften

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vej- og Parkafdelingen i Høje-taastrup Kommune Lervangen 35 D Taastrup

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vej- og Parkafdelingen i Høje-taastrup Kommune Lervangen 35 D Taastrup Legepladsinspektør Boye Jakobsen Certifikat nr. 134 fra Teknologisk Institut Gældende for DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997 og DS/EN 1176:2008 serien. Rapport nr. HTK-BJ-53-2014 Legepladsinspektør

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Fasangården V / Steen Kledal Fasanvænget 276 2980 Kokkedal Inspektionssted: Legepladserne i Gård 11-15 Fasanvænget 2980 Kokkedal Inspektionsdato: 18. april 2011

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Xxx Xxx Xxx Inspektionssted: Xxx Inspektionsdato: xx. xxx 2009 Inspektionsnr.: KMC 2009-xxx Projektnr.: Xxxx Konsulent: Kim Munk Christensen Certificeret Legepladsinspektør

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER Inspektionssted: Fussingø Naturbørnehave Vasevej 3A Fussingø 8900 Randers Foretaget for: Purhus Kommune Børn og Unge Bakkevænget 16 8990 Fårup Inspektionsdato: 26. september

Læs mere

Mødested: Hotel Blicher, Kyhnsvej 2, 8680 Ry, 86 89 19 11

Mødested: Hotel Blicher, Kyhnsvej 2, 8680 Ry, 86 89 19 11 Generalforsamling i Ry Mødereferat egne notater! Møde torsdag den 4. april 2013 Mødested: Hotel Blicher, Kyhnsvej 2, 8680 Ry, 86 89 19 11 Næste møde: Sommer-Camp 29. og 30. august 2013. Mødested: Hotel

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser!

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! 1 Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! Glade og muntre børn er det man oftest forbinder med en legeplads, og sådan er det heldigvis i langt de fleste tilfælde. Erfaringen viser dog, at

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Ejerforeningen Terrasserne, Roskilde

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Ejerforeningen Terrasserne, Roskilde Side 1 af 25 Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Ejerforeningen Terrasserne, Roskilde Medlem af brancheforeningen for legepladsinspektører. Af Knud Birkedal Nielsen Cert. Legepladsinspektør

Læs mere

Gennemgang af RVP legepladser

Gennemgang af RVP legepladser Gennemgang af RVP legepladser Gennemgangen blev foretaget d. 30. oktober 2006 med Henka som konsulent. Generelt set er alle gynger ikke i overensstemmelse med tidens krav. De er tillige så dyre at få totalrenoveret

Læs mere

Aktivitetsområde for hele familien. Fællesareal ved Kildeholm IV. 1. november 2008 Page 1 of 32

Aktivitetsområde for hele familien. Fællesareal ved Kildeholm IV. 1. november 2008 Page 1 of 32 Aktivitetsområde for hele familien på Fællesareal ved Kildeholm IV 1. november 2008 Page 1 of 32 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnede formål og placering... 4 3. Udstyr og leverandør...

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

BETALT LEGEPLADSEN ER 100% REKLAMEFINANSIERET

BETALT LEGEPLADSEN ER 100% REKLAMEFINANSIERET LEGEPLADSEN ER BETALT 100% REKLAMEFINANSIERET Indu HAR skaffet sponsorerne, som betaler den nye legeplads! FANTASTISK MODTAGELSE OVER HELE DANMARK Indu a/s Ravmarken 30 9970 Strandby Tlf. 9848 2310 www.indu.dk

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9 Supplerende bestemmelser for produktcertificering Dato 2015-06-16 Sign: Side 1 af 8 0. GENERELT Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige vilkår

Læs mere

Tilbud på legeplads til Flintebakken

Tilbud på legeplads til Flintebakken Tilbud på legeplads til Flintebakken Hvem er UNO Et enestående sortiment fra de bedste producenter. En enestående rådgivning for dig og vores øvrige kunder. En enestående kvalitet i materialer og færdige

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Grundejerforeningen Højager V / Lars Christensen Højager 108 8382 Hinnerup. Tilbud & Indretningsforslag

Grundejerforeningen Højager V / Lars Christensen Højager 108 8382 Hinnerup. Tilbud & Indretningsforslag Grundejerforeningen Højager V / Lars Christensen Højager 108 8382 Hinnerup Tilbud & Indretningsforslag Grundejerforeningen Højager V / Lars Christensen Højager 108 8382 Hinnerup 8. juni 2007 KMC Løsningsforslag

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Esbønderup børnehus 2014

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Esbønderup børnehus 2014 Certifikat nr. 2017 Certificeret Legepladsinspektør Mikael Peter Bach Christensen Gribskov kommune Center for ejendomsservice Rådhusvej 3 3200 Helsinge Telefon: 7249 6934 Mpbch@gribskov.dk Inspektion af

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Hvem er Uno Koncept A/S? Enestående sortiment Enestående rådgivning Enestående kvalitet Enestående service Uno håndplukker det bedste inden for gade-

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen 1 Tilsyn med legepladser i dagplejehjem 2 Forord Alle børn skal kunne lege trygt på legepladserne i s dagpleje. Legepladserne skal derfor indrettes således, at der er mindst mulig risiko for, at børnene

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

www.cado.dk Telefon 70 22 26 28 E-mail mail@cado.dk

www.cado.dk Telefon 70 22 26 28 E-mail mail@cado.dk Tilbud til Rødvig Havn på maritim legeplads CADO Ideologi og mål: CADO arbejder for løsninger, der stimulerer børn og unges udvikling. CADO har et klart mål vi vil gennem unikke produkter og uderumsdesign

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Generalforsamling d. 9/12 kl. 19-21. i Ejby fodboldklub

Generalforsamling d. 9/12 kl. 19-21. i Ejby fodboldklub Generalforsamling d. 9/12 kl. 19-21 i Ejby fodboldklub Dagsorden: Vedtægtsændringer (se nedenfor). Afstemning vedr. Fællesareal (se bilag) Evt. Der vil være gløgg og æbleskiver til mødet NBNBNB: Denne

Læs mere

Vejledning om privat børnepasning

Vejledning om privat børnepasning Vejledning om privat børnepasning Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning Hvis du selv ønsker at vælge en børnepasser til dit barn, har du følgende muligheder:

Læs mere

Vedrørende sikkerhedsmæssig produkttests af F1 Hyldereol med 3 bjælkelag, og med maks. belastning på 301 kg, pr bjælkelag.

Vedrørende sikkerhedsmæssig produkttests af F1 Hyldereol med 3 bjælkelag, og med maks. belastning på 301 kg, pr bjælkelag. Resultatet af undersøgelsen må kun gengives i sin helhed. I uddrag kun med skriftlig godkendelse fra Teknologisk Institut TEKNISK RAPPORT Vedrørende sikkerhedsmæssig produkttests af F1 Hyldereol med 3

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Forsikring af frivillige - i kommune og/eller i forening

Forsikring af frivillige - i kommune og/eller i forening Forsikring af frivillige - i kommune og/eller i forening Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice 29. September 2015 kl. 19-21 Byrådssalen, Rønnede, Faxe Kommune Program 19.00-19.15 Velkomst v.

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

EGEN PRODUKTION I DANMARK

EGEN PRODUKTION I DANMARK LEGEPLADS Indhold Legeværdi, sikkerhed, fleksibilitet, udfordring, livsglæde og fantasi - Nøgleord i fokus hos Indu. Grønne områder og legepladser er vores hjemmebane med børn i centrum for optimale løsninger.

Læs mere

Grankoglen, Rødding. Tilbud på motorikbane og klatretårn REVIDERET juli 2012

Grankoglen, Rødding. Tilbud på motorikbane og klatretårn REVIDERET juli 2012 Grankoglen, Rødding Tilbud på motorikbane og klatretårn REVIDERET juli 2012 Indhold Løsningen Om UNIQA s. 3 Grankoglen i dag s. 4-5 Skitse område s. 6 Projekt forslag s. 7-21 Økonomisk overblik s. 22 Værd

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005 1. UDGAVE Betonvarer Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-håndbog 134.4.1 Betonvarer Del 4.1 Belægningssten, fliser og kantsten af beton Betonvarer Del 4.1: Belægningssten,

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET?

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET? Skoler og Institutioner ER DIT BARN FORSIKRET? Kommunen har ikke en ulykkesforsikring for børn og unge Tidligere havde kommunen en ulykkesforsikring for børn og unge, som dækkede, mens de var i kommunens

Læs mere

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Legepladser i Sønderborg kommune

Legepladser i Sønderborg kommune Legepladser i Sønderborg kommune Del 1 Veje og Trafik 2009 (revideret 2013) Indledning Sønderborg kommune administrerer i dag 24 legepladser. Lokaliteterne er dog meget ujævnt fordelt ud over kommunen

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

CAMPINGRÅDET INFORMERER

CAMPINGRÅDET INFORMERER S i d e 1 Indhold Ulovlig campering med autocampere Nye standarter for hoppepuder Nyt notat: Proceduren for klager Viasat opkræver ekstra betaling for offentlig visning Susanne Dalum stopper i Campingrådet

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

GRÅSTEN SKOLE. Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk

GRÅSTEN SKOLE. Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk 18.juni 2015 NIKOSTINE LEGEPLADS GRÅSTEN SKOLE Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk 18. juni 2015 NIKOSTINE LEGEPLADS Gråsten Skole Degnevænget

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedligeholds Manual. KOMPAN produkter generelt

Vedligeholds Manual. KOMPAN produkter generelt Vedligeholds Manual KOMPAN produkter generelt Copyright KOMPAN A/S KOMPAN Generel vedligeholdsinstruktion Tillykke med dit nye KOMPAN produkt! Du har valgt et højkvalitetsprodukt, som vil holde til mange

Læs mere

VEJLEDNING OM ARKITEKTFORBUNDETS ARKITEKTANSVARSFORSIKRING

VEJLEDNING OM ARKITEKTFORBUNDETS ARKITEKTANSVARSFORSIKRING RTM Insurance Brokers A/S Side 1 af 6 VEJLEDNING OM ARKITEKTFORBUNDETS ARKITEKTANSVARSFORSIKRING Medlemmer, som er selvstændige eller som har selvstændigt bierhverv, har mulighed for at tegne en særlig

Læs mere

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner M-kids Janumvej 20 DK-9460 Brovst Ordrenr. 631254-1 Side 1 af 1 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Høj barnestol Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde:

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille.

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Generalforsamling Tunehaverne 2 24. februar 2009. Tune skole. Bestyrelsens beretning: Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Reparation

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

uderum BUPL og PMF LEGEPLADS- SIKKERHED PÅ LEGEPLADS- SIKKERHED PÅ LEGEPLADSEN LEGEPLADSEN

uderum BUPL og PMF LEGEPLADS- SIKKERHED PÅ LEGEPLADS- SIKKERHED PÅ LEGEPLADSEN LEGEPLADSEN LEGEPLADS- LEGEPLADS- REDSKABER REDSKABER OG OG SIKKERHED PÅ SIKKERHED PÅ LEGEPLADSEN LEGEPLADSEN uderum BUPL og PMF Indhold Legepladsredskaber og sikkerhed s. 2 Legepladsstandarderne s. 4 generelle sikkerhedskrav,

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt

CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt Hovedregler: Alle facader skal CE-mærkes efter DS/EN 13830. Alle vinduer skal CE-mærkes efter DS/EN 14351-1. Om det er en facade eller et vindue,

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

DAASDC CONVENTION HVIDBOG

DAASDC CONVENTION HVIDBOG DAASDC CONVENTION HVIDBOG Forord Hvilke overvejelser skal der til før en klub ansøger om et Convention? Har I klubbens opbakning? Medlemmerne skal også synes, at det er en god idé. Men har I deres opbakning,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere