LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 LA21-Nyhedsbrevet et er i luften igen! Velkommen til det første nummer af det nye elektroniske LA21-Nyhedsbrev. Efter en længere pause samarbejder Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen og KL nu igen om at samle og formidle aktuelle nyheder, gode historier og vigtige erfaringer med det lokale Agenda 21 arbejde. Interessen for Nyhedsbrevet har hidtil været stor. Mere end abonnenter modtog tidligere nyhedsbrevet med posten ca. 4 gange om året. Ambitionen er, at vi kan nå lige så langt ud med en elektronisk version. Det er muligt at tegne abonnement, så Nyhedsbrevet fremover vil blive sendt direkte til din mailadresse. Du kan tilmelde dig abonnementet her Vi er i en spændende periode i den danske lokal Agenda 21-indsats. Med årets udgang skal de lokale LA21-strategier være udarbejdet for første gang. Vi vil i de kommende numre af Nyhedsbrevet bringe eksempler på, hvordan de enkelte kommuner og amter har taget udfordringen op. I dette første nummer kan du læse om, hvordan amt og kommuner samarbejder om strategiarbejdet i Vestsjællands Amt. Desuden beretter Skovbo og Tønder kommuner om vejen frem til deres strategier. I Skovbo har man blandt andet valgt at lade LA21-strategien være et afsæt for den forestående debat om revisionen af regionplanen. I Tønder har man samarbejdet med den lokale presse om at skabe debat om, hvad LA21 skal udvikle sig til at blive. De to eksempler illustrerer bredden i det lokale arbejde og at strategi- arbejdet kan tilpasses den lokale dagsorden. Det er vigtigt, hvis det skal opleves som meningsfyldt at afsætte ressourcer til indsatsen. Som yderligere inspiration til strategiarbejdet har Bodil Nissen fra Rødovre Kommune leveret en række inspirerende refleksioner over, hvordan LA21 kan bidrage til at nedbryde sektoriseringen og skabe større sammenhæng mellem mål og budgetlægning i den enkelte kommune. Læs også om Miljøministeriets, Amtsrådsforeningens og KL s fælles opsamling på Johannesburg-topmødet i 2002, og hent inspiration til det lokale arbejde i en orientering og Færdselsstyrelsens kampagne om bilers brændstofforbrug. Sidst, men ikke mindst kan du læse om Miljøministeriets LA21-database, der nu indeholder mere end 700 projektbeskrivelser. Du kan være med til at gøre LA21- Nyhedsbrevet bedre! Hjælp redaktionsgruppen med at gøre Nyhedsbrevet aktuelt og vedkommende. Vi efterlyser nyheder, gode historier, debatindlæg og gode ideer til relevante temaer. Husk også at orientere os om arrangementer, der bør annonceres i Nyhedsbrevet. Redaktionsgruppens kontaktperson er Anette Munkholm, mail Næste nummer af Nyhedsbrevet udsendes i august. Deadline for materiale til dette nummer af Nyhedsbrevet er mandag den 2. juni Med venlig hilsen Redaktionsgruppen

2 Agenda 21-samarbejde mellem amt og komm ommuner i Vestsjælland Af fuldmægtig Lene Eriksen Dianalund Kommune Den 22. januar 2003 blev der på amtsgården i Sorø holdt temadag om udarbejdelse af Agenda 21-strategier. Ved temadagen deltog 20 personer, som repræsenterede amtet, og 15 af kommunerne inden for dettes geografiske rammer. Chefkonsulent Maj Green fra KL indledte med et oplæg, hvor hun med afsæt i Planlovens nye bestemmelser om Agenda 21 lagde op til diskussion af, hvordan udformningen af en Agenda 21-strategi gribes an. I forlængelse heraf drøftede deltagerne i workshopgrupper, hvordan de aktiviteter, der allerede er gennemført i amtet og kommunerne, kan danne udgangspunkt for udformningen af en Agenda 21-strategi. Diskussionerne tog udgangspunkt i de Sig mig, hvad er Skovbo Komm ommunes strate tegi for det lokal Agenda 21- arbejde? Af teknisk direktør Thøger Blicher Beknes og afdelingsleder Lene Bertelsen Ja, for et års tid siden ville de fleste af kommunalbestyrelsens medlemmer samt os embedskvinder og -mænd i Skovbo Kommune nok have trukket lidt på svaret og sagt en rækker øh er, fysiske indsatsområder, som Planloven oplister i forhold til Agenda 21 (mindskelse af miljøbelastningen samt fremme af bæredygtig byudvikling og biologisk mangfoldighed) og i de mere metodeorienterede dimensioner i loven (borgerinddragelse og styrkelse af en tværsektoriel indsats). Temadagen var den første af en række Agenda 21-temadage, som vil blive afholdt inden for rammerne af det såkaldte Amt/Kommune Samarbejde i Vestsjællands Amt (AKS). AKS er et formaliseret samarbejde mellem amt og kommuner i amtet, som har til formål at forbedre den offentlige service/indsats på de områder, som vedrører både amtets og kommunernes opgavevaretagelse. Amtets økonomiudvalg og kommuneforeningens bestyrelse udgør AKS-samarbejdets øverste politiske ledelse, og der er tidligere igangsat projekter inden for blandt andet det sociale- og sundhedsmæssige område. Læs evt. mere om AKS på adressen På en AKS-konference i efteråret 2000 blev det besluttet, at det i løbet af 2001 skulle undersøges, om der var potentialer i et samarbejde omkring Agenda 21 i AKS-regi. Til gennemførelse af undersøgelsen blev der nedsat en politisk men i dag er vi alle en hel del mere faste i mælet, når talen falder herpå. De seneste ændringer i planloven med strategi for kommuneplanlægning, strategi for lokal Agenda 21 og overdragelsen af landzonekompetencen har givet kommunerne nye muligheder for at tilpasse planlægningen og administrationen heraf til de lokale behov og ønsker samt de strukturelle, kulturelle og landskabelige forhold, - udfordringer til kommunerne, også for Skovbo Kommune. Men udfordringer, som såvel kommunalbestyrelsen, som administrationen er åbne overfor. Udfordringer, som vi i fællesskab har kastet os over med det styregruppe og en embedsmandsgruppe med repræsentanter fra amtet og forskellige kommuner. I foråret 2001 gennemførte embedsmandsgruppen en spørgeskemaundersøgelse om Agenda 21-arbejdet i de vestsjællandske kommuner og amtet, hvor der samtidig blev spurgt til interessen for et samarbejde på området. Undersøgelsen viste, at der var en lang række Agenda 21-relaterede aktiviteter i gang i Vestsjælland, og at der på flere områder også var interesse for et samarbejde i AKS-regi. På denne baggrund besluttede ledelsen i AKS, at der skal afholdes en række temadage for at bidrage til et kvalitativt løft af Agenda 21-arbejdet i kommunerne og amtet gennem erfaringsudveksling og fælles metodeudvikling. Ved den første temadag om Agenda 21- strategier var der blandt deltagerne god opbakning til idéen om at etablere et vestsjællandsk Agenda 21-netværk, og der var også mange gode idéer til, hvad kommende temadage kan fokusere på. Disse idéer arbejdes der nu videre med i embedsmandsgruppen, som står for tilrettelæggelsen af de kommende temadage. Der forventes afholdt én eller to temadage mere i klare mål, at den opgave kan vi godt løfte, og vi gør det på Skovbo-manér. To strategier én plan Et andet mål var, at vi vil være på forkant med regionplanrevisionen. Så både kommunalbestyrelsen og administrationen trak i arbejdstøjet i sommeren 2002 med det udgangspunkt, at vi udarbejder én planstrategi dækkende kommuneplanlægningen og Agenda 21. Kommunalbestyrelsen besluttede, at planstrategien udover lokal Agenda 21 skulle omfatte temaerne, arealudlæg til erhverv, arealudlæg til boliger og retningslinier for det åbne land, samt at planstrategien skulle offentliggøres parallelt med fordebatten for regionplanrevisionen.

3 Hvor stod vi I Skovbo Kommune har begrebet lokal Agenda 21 ikke været anvendt eller særskilt budgetteret. Men mange af kommunens handlinger, tiltag og planer kan alligevel på en eller anden måde kategoriseres som sådan. F.eks. ved planlægningen af nye boligområder spiller bæredygtigheden ind som et af parametrene, uden at det er blevet fremhævet i lokalplanen eller ved udbud af grundene. Vi har selvfølgelig også både affaldsplan, spildevandsplan, en indkøbspolitik, og der føres miljøtilsyn osv. Og så har vi et næsten gratis element til en afbalanceret udvikling - kommunens beliggende midt på Sjælland med store åbne landskaber, søer og skove. Skovbo Kommune er en bokommune med et godt erhvervsliv. Alt sammen noget vi opfatter som selvfølgeligheder, og nu skal vi til at sætte Agenda 21 ord herpå. Hvad gjorde vi I første omgang fik vi disponeret planstrategien, afklaret om dette eller hin forhold skulle behandles under f.eks. erhverv eller Agenda 21 eller under det åbne land. I den proces blev det nemlig også afsløret, at tingene fletter sig ind i hinanden, at der hele tiden har været og fremover fortsat skal være en helhedsvurdering af byudviklingen, tiltag i det åbne land og vor generelle ageren i andre forhold. Dernæst læste vi Miljøministeriet vejledning for strategi for lokal Agenda 21. Vi læste den meget grundigt, og vi har lænet os op ad den. Vi har meget bogstaveligt taget de fem områder, som planloven siger, der skal redegøres for. I skemaform er beskrevet kommunalbestyrelsens mål og visioner hvor vil vi hen?, kommunalbestyrelsens udmeldinger om handling og prioritering hvad gør vi? og sluttelig emner til debat. I forløbet har kommunalbestyrelsen på et seminar drøftet ovennævnte vedrørende Agenda 21 tillige med de tre øvrige emner i planstrategien. Efterfølgende har økonomiudvalget og de tre fagudvalg af et par gange behandlet oplæggene. I januar 2003 vedtog en enig kommunalbestyrelse så planstrategien, som har været fremlagt til debat indtil den 2. april Og hvor stor vi så nu Ja, vi står med en planstrategi - som en samlet kommunalbestyrelse og administrationen føler ejerskab for. Vi har fået et godt afsæt til at melde ind til regionplandebatten. Vi har et grundlag for at komme videre med retningslinier for landzoneadministationen og for en eventuelt landdistriktpolitik. Og for den lokale Agenda 21 har vi også et grundlag for at arbejde videre, men hvordan er endnu ikke afklaret. Der skal nok bejles noget mere til borgerne, erhvervslivet, foreninger og interessegrupper som samspilsparter. Desværre har der ikke været den store debat om emnet, og der er heller ikke indkommet særlig mange bemærkninger i debatperioden vedrørende Agenda 21. Men Skovbo Kommune arbejder fortrøstningsfuldt videre med udfordringerne. Tilbli livelsen af Tønder Komm ommunes Agenda 21-strate tegi Af Agenda 21-medarbejder Niels Vedel, Tønder Kommune I Tønder er der politisk interesse for at få udbygget Agenda 21 arbejdet det fremgår blandt andet af kommuneplanen Inden iværksættelse af konkrete projekter følger imidlertid mange overvejelser omkring, hvordan der udarbejdes en god strategi, der reelt kan medføre et øget grønt engagement i lokalområdet. I Tønder valgte vi selv at udarbejde strategien og i videst mulige omfang at få den baseret på input og engagement fra kommunens borgere. Dette var en naturlig udvikling, idet hidtidige fokusområder i høj grad var koncentreret om kommunen selv og en fej for egen dør -indsats. Tilblivelsen af en strategi Udgangspunktet skulle være en kortlægning af, hvilke Agenda 21 offentlige såvel som private - initiativer og aktører der arbejdede i kommunen. Vi fandt frem til flere interessante projekter omhandlende blandt andet en privat fonds pleje/restaurering af en 140 ha hedemose, netværk omkring virksomheders grønne profil, bæredygtig turisme etc. Initiativerne blev samlet som eksempler i et debatoplæg, der i håbet om konstruktive tilbagemeldinger blev fremsendt til foreninger, offentliggjort i aviser, på biblioteker etc. Det blev vurderet, at Agenda 21 nok ikke var det emne, der hidtil havde været debatteret mest blandt befolkningen i Tønder. Efter en snak med den lokale avis og relevante personer besluttede vi derfor at lave en mindre artikelserie, hvor forskellige synspunkter omkring Agenda 21 blev fremført - dels af kommunen selv, men mere vigtigt af interessegrupper/borgere og virksomheden Brdr. Hartmann A/S - for hvem en grøn profil er af meget central betydning. Tønder Kommune tog i første omgang ikke initiativ til egentlige borgermøder eller workshops under debatperioden, men mødte selvfølgelig op da en lokal beboerforening og en interesseorganisation ved henvendelse til forvaltningen og efterfølgende annoncering i aviser inviterede til offentlige møder om emnet. 15 til 20 personer mødte op til hvet af møderne, hvor forslag til den egentlige strategi blev indsamlet og diskuteret. Fremtiden På baggrund af denne debatperiode blev Tønder Kommunes Agenda 21- strategi udarbejdet. Udfordringen fremover vil blandt andet bestå i at fastholde det engagement, der viste sig under debatperioden. Til dette formål har Tønder Byråd blandt andet afsat kr. til opstart af en mindre Agenda 21 gruppe af private borgere, foreninger og erhvervslivet, som skal være med til at igangsætte og sparre i forbindelse med offentlige og evt. private initiativer.

4 Tilblivelsen af strategien har for Tønder Kommune givet et bedre overblik over nuværende Agenda 21 aktiviteter samt ønsker til fremtidige Agenda 21 initiativer og medspillere i dette arbejde. Idéerne, der fremkom, var mange og bredt favnene, hvorfor det næppe vil være alle, der vil blive iværksat et godt udgangspunkt for det videre arbejder er dog til stede. Som Agenda 21-medarbejder i Tønder Kommune opfatter jeg strategien i Tønder og tilblivelsen af den som et led i en opstartet proces, der forhåbentlig udbygges i kommende strategier, når Agenda 21 arbejdet gennem nye tiltag er blevet mere kendt i kommunen og konkretiseret ved projekter samt dialog herom med lokalbefolkningen. Strate tegier for komm ommune uneplanlægning og Agenda 21 nogle le ref efleksioner fra a en Agenda 21 medarbejder Af Agenda 21 medarbejder Bodil Nissen, Rødovre Kommune Med Planlovens krav om, at kommunerne skal udarbejde en strategi for kommuneplanlægningen og en Agenda 21 strategi mindst én gang hvert 4. år, har staten signaleret, at man dels ønsker en bedre sammenhæng mellem de politiske visioner og mål og det arbejde, der udføres i kommunerne (målstyring) dels ønsker en stærkere fokus på miljøspørgsmål. Hensigten er således at fremme den politiske og demokratiske proces omkring kommuneplanlægningen og derigennem bidrage til det, der i sidste ende er Planlovens mål - nemlig at samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet Desværre kan man hurtigt tabe målet af syne, fordi der efterhånden er så mange forskellige specialværktøjer i værktøjskassen med styringsredskaber, at man let fortaber sig i synet af dem i stedet for at fokusere på, hvad det var for en opgave, de skulle løse. Værktøjskassens indhold afspejler nemlig forskellige faser i den historiske udvikling, hvor man havde forskellige ideer om, hvordan man bedst kunne håndtere det kommunale selvstyre. Fra en tid, hvor kommunerne primært tog sig af arealforvaltning og forsyning til i dag, hvor hovedparten af kommunens budget går til børnepasning, ældreforsorg og sociale ydelser. Det betyder at værktøjskassen indeholder mange special-værktøjer, som burde integreres for at løse den sammensatte opgave, vi står overfor i dag. Kommunerne er vokset ved knopskydning med sektor efter sektor, men bæredygtigheden sikres kun, hvis det fremover lykkes at arbejde på tværs af sektorerne og trækker i samme retning efter en fælles vision. Alternativt kan man meget vel om end ikke med vilje - komme til at skabe nye problemer, hver gang man i én sektor løser eet, ligesom man går glip af den fordel, der ligger i at få løst flere forskelligartede problemer i ét og samme projekt. I dag har man lovkrav til kommuneplanen og planstrategien som udelukkende tager afsæt i arealforvaltning, til trods for at kommunens opgaver er mange andre. Ligeledes tager lovkravet om en Agenda 21 strategi, næsten udelukkende afsæt i miljø, selv om Agenda 21 skulle være et middel til at få integreret arbejdet for en bæredygtig udvikling både socialt, økonomisk og miljømæssigt. Målet på sigt må være at få én strategi og én kommuneplan, som hhv. udgør en samlet vision for kommunens udvikling og en samlet handlingsplan for prioriterede indsatsområder. Tilsvarende er der brug for at få orden i den rækkefølge, vi bruger de forskellige værktøjer i, blandt andet for at sikre en sammenhæng mellem mål (plan) og midler (økonomi). En mekaniker har jo heller ikke store chancer for at få en bil på benene igen, hvis han ikke håndterer et punkteret dæk med de rigtige værktøjer i den rigtige rækkefølge efterspænding af møtrikkerne skal nu én gang ske til sidst! Tilsvarende nytter det jo heller ikke hvis mekanikeren begynder at skifte til dyre dæk, uden at have spurgt kunden, om han kan og vil betale for det. Jeg vender tilbage til værktøjskassen men vil lige kigge på planlovens passus at samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag, - for hvad vil det egentlig sige? En fælles langsigtet vision Som FN så det, da man lancerede Agenda 21 i 1992, må den langsigtede vision for alle samfund på hele kloden være en udvikling som er bæredygtig både socialt, økonomisk og miljømæssigt, men vejen til at nå der hen er forskellig fra sted til sted, ligesom udfordringerne er forskellige fra sted til sted. FNs pointe er, at hvis blot bæredygtigheden svigter for én af parametrene, truer det på kortere eller længere sigt bæredygtigheden for de øvrige to. Når vi herhjemme nogle gange kan glemme det, er det nok fordi

5 konsekvenserne ofte først bliver synlige på længere sigt eller fordi konsekvenserne rammer andre steder, end der hvor man har forbrudt sig mod bæredygtighedsprincippet. Hvis man skal gøre det luftige bæredygtighedsbegreb lidt lettere at forholde sig til, kan man sige, at alle samfund samtidigt må tilstræbe både et sundt samfund og en sund økonomi og et sundt miljø Et sundt samfund er afhængig af en sund økonomi, hvor man ikke lever over evne eller er slavebundet af gæld. Der er således formentlig kun ganske få samfund i verden, der lever direkte i og af naturen og hvor pengeøkonomien ikke spiller en væsentlig rolle. Et sundt samfund er også afhængigt af sunde omgivelser at leve i.tilsvarende er både et sundt samfund og en sund økononomi baseret på et miljø, hvor der kan hentes tilstrækkelige mængder og kvaliteter af vand og mad, energi og råstoffer. Man kan sige, at det helt overordnede mål er et sundt samfund, og at et sundt samfund bygger på et fundament af sund økonomi som igen bygger på et sundt miljø. Hvis miljøet eller økonomien vakler, så vakler samfundet også. Hvor der i tredjeverdens lande er stort behov for at fokusere på den sociale bæredygtighed (menneskerettigheder, uddannelse, fordeling af ressourcer, demokrati) har vi i det rige vesten stort behov på at få fokus på et usynligt men ikke mindre alvorligt bæredygtighedsproblem nemlig vores voldsomme ressourceforbrug, som betyder, at vi i dag hører til de 20 % rigeste på kloden der står for knap 90% af ressourceforbruget. Det ville der sådan set ikke være noget problematisk i, hvis ikke det var fordi naturen allerede nu viser tegn på forarmelse og ikke vil kunne bære, hvis resten af verdens befolkning stiler mod samme forbrug som vores. Den overfyldte værktøjskasse Det er som sagt ikke fordi vi savner værktøjer til at arbejde med i kommunerne. Fra alle velmenende kanter er der tilflydt os en lind strøm af forslag og krav til, hvilke værktøjer vi skal bruge, for at sikre at overblikket og styringen ikke forsvinder fra politikerne, hvor den hører hjemme, og ender hos konkurrerende forvaltninger og embedsmænd eller ude i den blå luft. Når vi skal gøre status anbefales vi eksempelvis at lave årsberetninger, planredegørelser, grønne regnskaber, miljøtilsynsberetninger og mange andre gode ting. Alt efter hvilket ministerium, der har været på banen er forslagene og kravene til kommunernes planarbejde så vidt forskellige at det, der egentlig var tænkt som en hjælp til kommunerne, går hen og bliver det modsatte - en barriere for at opnå overblik, deltagelse i det politiske arbejde og ordentlig målstyring. Vi må håbe, at de sektoropdelte lovgivende myndigheder får talt sammen og ryddet op i værktøjskassen, så den kun kommer til at indeholde de få men koordinerede og effektive værktøjer, der er nødvendige. Indtil da bliver vi nødt til at bruge de værktøjer, som vi nu engang er blevet pålagt, og forsøge ikke at tabe lovens hensigt af syne. På sigt kunne man ønske sig planværktøjer, som integrerer de mange forskellige elementer, vi kender i dag. Figuren viser rækkefølgen i en cirkulær proces, hvor man hele tiden starter forfra med at opgøre status og rammer - der samtidig bliver en evaluering af det hidtidige arbejde. Udfordringerne her og nu Først og fremmest må det være en opgave for Agenda 21 koordinatorerne at formidle, hvordan FN ser nutidens største udfordring for klodens befolkning og folkevalgte, og hvilken koordineret indsats, FN anbefaler. Agenda 21 bør således ikke betragtes som en eller anden miljøting, men som en metode til at koordinere sin samlede strategi, borgerinddragelse og planlægning i tråd med at Agenda 21 oversættes som en dagsorden for en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. En bæredygtig udvikling har uden tvivl været målet for en stor del af det arbejde, der til nu er foregået i det offentlige såvel på statsligt, som på amtskommunalt og kommunalt plan man har bare kaldt det noget andet. Borgerinddragelsen, som FN påpeger som helt nødvendig for at sikre medansvaret og de nødvendige input til en kvalificeret opgaveløsning er heller ikke noget nyt, men har hele tiden været et krav i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen. Det nye er, at FN anbefaler, at man overalt i verden bevidst og samtidigt arbejder for såvel samfundsmæssig som økonomisk og miljømæssig bæredygtighed og at man aktivt inddrager borgerne. Sidstnævnte kræver overblik og målstyring, som hænger ordentligt sammen

6 med budgetlægningen i kommunen. Og opgaven er ikke blevet mindre vanskelig af, at man - af hensyn til den økonomiske bæredygtighed - ikke længere kan fortsætte med at hæve skatterne og derfor må indarbejde et system, så man løbende får effektiviseret og nedlagt unødvendige aktiviteter, så der bliver penge til at fremme de politisk prioriterede mål. Men det kræver mod, vilje og dygtighed fra både embedsværk og politikere at få indført en effektiv målstyring mod bæredygtighed. Og kommunen må ærligt ransage sin inderste sjæl: Er embedsværket hele vejen igennem indstillet på at give borgere og politikere overblikket, og dermed styringen? Er alle politikere og embedsmænd indstillet på at offentliggøre årlige, letforståelige indikatorer, som viser, hvilken vej det går med samfund, økonomi og miljø også når det går dårligt - og dermed stå til regnskab for den gennemførte indsats? Er kommunens administrative ledere indstillet på at bryde gamle vaner for at få indført brugbare budgetprocedurer, gennemskuelige budgetter og målstyring i forvaltninger og decentrale institutioner? Evner politikerne at se længere frem end til næste valg og arbejde for en udvikling, som også er holdbar på lang sigt? Politikere, borgere og embedsmænd må begynde at diskutere, hvad der lokalt betegner et sundt samfund, en sund økonomi og et sundt miljø, og hvilke milesten der er på vejen mod den vision. Man må prøve at sætte ord på visionen; hvordan er det billede man får i hovedet, når man lukker øjnene og forestiller sig en fremtidig, bæredygtig kommune. Og man må begynde at overveje, hvilke indikatorer, man vil bruge til at tage temperaturen med om indikatorerne skal være sammenlignelige med andre kommuners og med internationale og nationale indikatorer, og om vi skal engagere borgerne i valg af indikatorer, som man eksempelvis har gjort det i Stockholm og Seattle, hvor man over længere tid gik ud og spurgte borgerne. Under alle omstændigheder forudsætter en bæredygtig udvikling et overblik, så både borgere, politikere og embedsmænd kan se, hvordan det går på de vigtigste områder, og hvad kommunen egentlig har gang i. Der er også behov for at få planlægningen og budgetlægningen til at hænge ordentligt sammen så ambitionsniveauet kan blive afstemt med de midler, der er til rådighed. Lykken vil være at nå dertil, hvor både borgere, politikere og embedsmænd kender de overordnede mål, der er prioriteret højest i kommunen på hhv. det sociale, det økonomiske og det miljømæssige område. Og så slipper vi nok ikke uden om et kildent, etisk spørgsmål om ressourcernes fordeling, eftersom et sundt miljø ikke kun handler om frisk luft i vores egen lille kommune, men også om de områder, hvor vi får alle vore andre ressourcer fra vand, mad, forbrugsvarer, virksomhed: skal vi ufortrødent tage så meget, som vi kan komme af sted med, eller skal vi udvise social ansvarlighed og dele ressourcerne med vore naboer lokalt og globalt. FNs konklusion på det punkt er klar, fordi vores store ressourceforbrug i øjeblikket sætter sig spor i naturen langt fra Danmark, og fordi en stor ulighed i verden medfører ustabilitet og flygtningestrømme fra den fattige til den rige del af verden herunder Danmark og de danske kommuner. Jo der er nok at tage fat på! Rio, Johannesb ohannesbur urg og så videre Af fuldmægtig Vibeke Jørgensen, Miljøministeriet Europæisk konference i november satte fokus på det fremtidige arbejde med lokal Agenda 21 I den politiske deklaration fra FN-topmødet i Johannesborg blev hele Agenda 21-handlingsprogrammet fra FN-topmødet i Rio de Jainero i 1992 genvedtaget. Herudover blev der vedtaget en række konkrete tidsbestemte mål med betydning for fattigdomsreduktion, miljø, naturressourcer og sundhed. Agenda 21-handlingsplanen indgår dermed som en af mange virkemidler til at føre løfterne fra FN-topmødet ud i livet. God ramme FN-topmødets resultater var et godt udgangspunkt for den internationale konference i Kolding den november 2002 om europæisk lokal Agenda 21-arbejde. Der deltog ca. 350 repræ- sentanter fra europæiske kommuner, byer og regioner samt fra nationale og europæiske instanser. Miljøminister Hans Chr. Schmidt var hovedtaler på den internationale del af konferencen, og holdt et engageret indlæg. Under hele konferencen var der stor opbakning til, at lokal Agenda er en yderst velegnet ramme for at omsætte nogle af de globale målsætninger fra FN-topmødet til lokal handling. Der er ingen tvivl om, at lokal Agenda 21 i høj grad lever videre. Fremtidig lokal Agenda 21 Gennem plena og diverse workshops på den internationale del af konferencen blev de fremtidige udfordringer og sigtelinier for lokal Agenda 21 i Europa diskuteret. Nogle centrale fokuspunkter var: Europæiske lokale myndigheder støtter Local Action 21, som er en strategi præsenteret af FN s miljøorganisation ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives), under topmødet i Johannesborg om at forstærke implementeringen af lokal Agenda 21. Den europæiske og nationale opbakning til lokal Agenda 21 hos lokale myndigheder bør styrkes.

7 Lokalt arbejde for bæredygtig udvikling kræver et styrket offentligtprivat samarbejde. Lokal Agenda 21 skal integreres mere i øvrige lokale politikker og strategier. Lokale myndigheder i Europa skal blive bedre til at inddrage globale miljøproblemstillinger, som klimabeskyttelse og vandkvalitet i lokale bæredygtighedsarbejde. Enighed om, at øget samarbejdet mellem europæiske lokale myndigheder kan forbedre arbejdet. Dansk forankring På konferencens sidste dag blev lokal Agenda 21 i danske amter og kommuner sat på dagsordenen. Repræsentanter fra Amtsrådsforeningen, KL og Miljøministeriet fortalte blandt andet om den politiske forankring af lokal Agenda 21 i danske amter og kommuner, samt om forventningerne til arbejdet med lokal Agenda 21 fremover. En række amter, kommuner og samarbejdspartnere gav deres bud på nye temaer og indgangsvinkler i den fremtidige regionale og lokale indsats f.eks. om offenligt-privat samarbejde, bæredygtige byer og landdistrikter samt om lokalpolitisk forankring. Kultur, integration, uddannelse, sundhed og friluftsliv var bud på nye indgangsvinkler. Rio, Johannesborg og så videre På konferencens danske del blev debatog ideoplægget Rio, Johannesburg og så videre offentliggjort som et bidrag til sigtelinier fremover for arbejdet med lokal Agenda 21. Amtsrådsforeningen, KL og Miljøministeriet står bag debatoplægget. Derudover har 8 forskellige organisationer bidraget med bud på ideer og eksempler til det videre arbejde med lokal Agenda 21. Debat- og ideoplægget kan ses på eller koldingconference og kan bestilles gratis via KL s hjemmeside: Grønne biler kører dobbelt belt så langt, som røde Af kommunikationsrådgiver og projektleder Inge Fisker, Valør & Tinge Det kan betale sig at kigge efter energimærket, når du køber bil. På energimærket kan du se, hvor langt bilen kører på literen. Det har betydning for din økonomi og for miljøet. Ved at tænke energiøkonomisk, når du vælger din nye bil, kan du spare mere end kroner på fem år. Færdselsstyrelsen sætter i en ny kampagne fokus på energimærket til nye personbiler på kan du blandt andet finde oplysninger om nye bilers brændstofforbrug. En ny personbil, der udbydes til salg, skal være forsynet med et energimærke, som fortæller, hvilken energiklasse bilen er placeret i - og dermed, hvor langt den kører på literen. Energimærket gør det let for dig at sammenligne bilers energiøkonomi. Des-

8 uden er der på energimærket oplysninger om ejerafgifter, kørselsøkonomi og som noget nyt, kan du se, hvor mange stjerner den pågældende bilmodel har fået i EuroNCAP s sikkerhedstest. Energimærket deler alle nye personbiler op i syv klasser fra A til G - alle repræsenteret med en farve. De biler, der kører længst på en liter benzin eller diesel og dermed er bedst for miljøet og din økonomi, tilhører A-klassen - repræsenteret ved en grøn farve, B-klassen er næstbedst, mens G-klassen - de røde biler - har det største brændstofforbrug. Den årlige ejerafgift er højere, jo mere brændstof bilen bruger. Ved at vælge en bil, der kører 16,7 km/l - energiklasse B - i stedet for en, der kører 12 km/l - energiklasse E viser beregninger, at du i visse tilfælde kan spare mere end kroner på fem år, eller 500 kroner om måneden ved normalt kørselsbehov. Kør med omtanke og spar på miljøet Det er ikke kun energiklasserne, der har betydning for dit brændstofforbrug. Køremåde eller kørestil spiller også en stor rolle. Merforbruget af brændstof ved såkaldt sportslig kørsel frem for mere økonomisk kørsel er typisk 20-30%. Den samme bil, som under kraftig acceleration bruger brændstof svarende til omkring 2,5 km/l, kan ved jævn hastighed og glidende kørsel komme op på omkring 25 km/l. Uden for byerne er det specielt farten, der tæller i forhold til brændstofforbruget. En bil, der ved 70 km/t kører 15 km/l, vil ved 90 km/t kun kører omkring 12,5 km/l.. Ved 110 km/t er den nede på omkring 10 km/l. Ud over selve kørslen, så er der en række andre forhold, som er værd at tage i betragtning, hvis man gerne vil køre miljøvenligt og energiøkonomisk - blandt andet de kolde motorer, der bruger langt mere brændstof og forurener tilsvarende mere end en varm motor. Selv ved en udetemperatur på 20 o C bruger bilen den første kilometer omkring 70% mere brændstof end en varm motor. Efter 5 kilometers kørsel er merforbruget 20%. Ved en udetemperatur på 0 o C stiger forbruget med henholdsvis 200% og 60%. Det vil sige, at energiforbruget er ekstremt højt, hvis man i frostvejr kører den korte tur ned til bageren. Der er altså penge at spare ved blandt andet at se nærmere på brændstofforbruget. På Færdselsstyrelsens nye hjemmeside der blev lanceret den 10. marts 2003 i forbindelse med Færdselsstyrelsen kampagne, kan du finde oplysninger om nye bilers brændstofforbrug, placering i energiklasse og årlig ejerafgift. På hjemmesiden kan du også bestille kampagnefoldere og plakater. enda21db.dk Af fuldmægtig Vibeke Jørgensen, Miljøministeriet I april 2003 indeholder Miljøministeriets lokal Agenda 21 database 750 lokal Agenda 21 projekter, og der kommer nye projektbeskrivelser til hver dag! Du kan bruge lokal Agenda 21 databasen til at få inspiration og erfaringer fra forskellige lokal Agenda 21 aktiviteter. For hvert projekt er der blandt andet angivet en kontaktperson, hvis du ønsker flere informationer om et konkret projekt. Du kan se databasen her: public/search.asp?new=true De lokal Agenda 21 projekter, du kan finde i databasen, er meget forskellige. Over en tredjedel af de 750 projekter i databasen kan dog inddeles i 5 hovedgrupper: 1. Planer og strategier for lokal Agenda 21 (50 projekter) 2. Lokal Agenda 21 foreninger og centre (40 projekter) 3. Møder og arrangementer om lokal Agenda 21 (50 projekter) 4. Grønt flag grøn skole (25 projekter) 5. Økologiske byggerier og byfornyelse (120 projekter)

9 Udgivet af: Miljø- og Energiministeriet, Amtsrådaforeningen og KL. Redaktion: Frederik Brun Madsen og Peer Frank, Miljø- og Energiministeriet, Landsplanafdelingen, tlf samt Frank Lambert, KL, tlf & Webadresse: Lokal Agenda 21 er et amts eller kommunes bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. arhundrede. En lokal Agenda 21 giver sig udtryk i opstilling af mål og strategier og udførelse af konkrete projekter, der nedsætter forureningsniveauet og mindsker ressourceforbruget. Det er centralt, at der arbejdes på tværs af sektorene og at der tages et lokalt udgangspunkt, hvor befolkning og virksomheder mv. inddrages i en helhedsorienteret, tværfaglig og langsigtet planlægning. Tænk globalt - handl lokalt. Herudover er der 465 lokal Agenda 21 projekter, som ikke umiddelbart lader sig kategorisere. Dansk Center for Byøkologi (DCB) administrerer lokal Agenda 21 databasen for Miljøministeriet. Dansk Center for Byøkologi finder lokal Agenda 21 projekterne gennem pressen, tidsskrifter, nyhedsbreve, kommunernes lokal Agenda 21 planer og strategier. Personlige kontakter er også en vigtig kilde til nye projekter. Derfor; sidder du med et lokal Agenda 21 projekt - stort eller lille - som du ønsker, at andre skal høre om, så kontakt meget gerne Joy Alrøe Andersen, konsulent ved Dansk Center for Byøkologi, på telefon eller mail Bemærk! Dansk Center for Byøkologi har på hjemmesiden et tema om Lokal Agenda 21, hvor du kan finde mange forskellige informationer om lokal Agenda 21 klik ind på /www.dcue.dk/default.asp?id=469 Kalender juni 2003 Arrangerer Europa Kommissionen Green Week, et debatforum, som er en opfølgning på topmødet i Johannesborg. Temaerne til debat er: Bæredygtigt forbrug og produktion, vedvarende energi, klimaforandringer og vand. Yderligere information kan fået på følgende hjemmeside: greenweek/index_en.htm Deadline for materiale til næste nummer af Nyhedsbrevet er mandag den 2. juni 2003

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Nye muligheder med et CO2-regnskab

Nye muligheder med et CO2-regnskab Nye muligheder med et CO2-regnskab Nyhedsbrev nr. 56 Maj 2009 Reduktion i CO2 udslippet er for alvor kommet på den politiske dagsorden. Der er bl.a. et af de centrale omdrejningspunkter for den klimaaftale

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske lande. En undersøgelse af de nordiske landes aktiviteter på området i årene 2004 2011

Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske lande. En undersøgelse af de nordiske landes aktiviteter på området i årene 2004 2011 Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske lande En undersøgelse af de nordiske landes aktiviteter på området i årene 2004 2011 Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske

Læs mere

Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland

Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland Vilkår og muligheder for forankring og ejerskab Carsten Jahn Hansen Center for Regional Udvikling & Forskningsenheden Land Management Institut for Samfundsudvikling

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner Mere end 100 borgere deltog i Ballerups borgerhøring om nærdemokrati lørdag d. 2. februar 2008 på KDAS i Skovlunde. Foto: Jesper Ludvigsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

BYPLAN NYT 5. 3. årgang november 2005. Leder: Liv uden vækst? side 3. Kommentar fra Tyskland: Har udkantområderne en fremtid?

BYPLAN NYT 5. 3. årgang november 2005. Leder: Liv uden vækst? side 3. Kommentar fra Tyskland: Har udkantområderne en fremtid? BYPLAN NYT 5 3. årgang november 2005 Leder: Liv uden vækst? side 3 Kommentar fra Tyskland: Har udkantområderne en fremtid? side 4 Kan vi lære af svenskerne og af nordjyderne? Regionale strategier side

Læs mere

Demokrati kræver dialog

Demokrati kræver dialog I n d h o l d LO går for alvor på nettet - side 2 Som led i arbejdet med en ny informationsstrategi er LO nu klar til at præsentere en ny, udvidet hjemmeside - Samtidig er der premiere på et nyt debat-magasin,

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

KOMMUNE- SAMMENLÆGNING OG BIBLIOTEKS- UDVIKLING PÅ BORNHOLM

KOMMUNE- SAMMENLÆGNING OG BIBLIOTEKS- UDVIKLING PÅ BORNHOLM AF LEA WOLFFBRANDT NIELS LARSEN OG JON MADSEN BORNHOLMS BIBLIOTEKER KOMMUNE- SAMMENLÆGNING OG BIBLIOTEKS- UDVIKLING PÅ BORNHOLM RAPPORT TIL BIBLIOTEKARFORBUNDETS UDVIKLINGSPULJE Forbundet for informationsspecialister

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan Borgernes Idékatalog Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan teknologirådet, maj 2002 Indhold Forord 4 Hvordan blev kataloget til? 5 Resumé 7 Viden og oplysning konsekvenser og ansvar

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere