Ulykkesforskning forebyggelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulykkesforskning forebyggelse"

Transkript

1 & nyhedsbrev om September 2012 Ulykkesforskning forebyggelse nr. 38 sept årgang ISSN i dette nummer: [ side 2] Internationale kampagner mod skader og vold [ side 3] Konsekvenser af ulykker Forskningsprojekt på SIF har undersøgt langtids - konsekvenser af ulykker blandt voksne. [ side 4-5] Kærestevold blandt unge Ny rapport fra SIF belyser udviklingen i og forekomsten af vold blandt unge i Danmark. [ side 6-7] Forebyggelse af idrætsskader Danmarks Idrætsforbund arbejder målrettet med uddannelse og information til trænere og udøvere. [ side 8] Aktuelle bøger og rapporter [ side 9] Safety Smart Nyt læringsredskab til folkeskolen om sundhed og sikkerhed med Timon og Pumba fra Løvernes Konge. [ side 10] International forskning [ side 11] Kort nyt [ side 12] Kalender AF Karin Helweg-Larsen, dansk national rapporteur/focal point WHO og voldsforebyggelse Verdenssundhedsorganisationen WHO, har et stærkt engagement i forebyggelse af ulykker, vold og selvskade. Inden for de seneste år har det bl.a. omfattet lancering af undervisningsprogrammer og retningslinjer for offentlige kampagner med henblik på at reducere risikofaktorer for fx trafikulykker, vold blandt unge, selvmordshandlinger og vold i nære forhold (partnervold). WHO har etableret et netværk af nationale talsmænd, såkaldte focal points, der med jævne mellemrum afrapporterer deres eget lands indsats mod ulykker, vold og selvskader/selvmordshandlinger. I Danmark varetager Statens Institut for Folkesundhed denne opgave, mens det i andre lande er embedsmænd i sundheds- eller indenrigsministerier, der agerer som focal points /nationale rapportører. WHO samler en gang årligt de nationale rapportører fra de 53 lande, der indgår i WHO s Regional Office for Europe. Mødernes formål er at udveksle de enkelte landes erfaringer med forebyggelse af ulykkes- og voldsbetingede skader, og at informere om udviklingen af skader, generelt, i regionen. Næste møde holdes i oktober 2012 i Tyrkiet. Foto: Colourbox.dk Vold skal forebygges gennem undervisning WHO skønner, at der i alt i de 53 lande er ca mennesker, der årligt dør som følge af skader, og at mindst fem gange så mange får alvorlige følger af skader. I mange af landene er vold en af de hyppigste dødsårsager blandt yngre mennesker, og i mange lande rapporteres der om et stigende omfang af overgreb mod børn og andre former for omsorgssvigt blandt børn og unge. Vold er et betydeligt folkesundhedsproblem med følger både for den enkelte og for samfundet, bl.a. i form af sundheds- og sociale udgifter. At identificere risikofaktorer for vold, og derefter at implementere effektive forebyggelsesmetoder, er derfor en kerneopgave for WHO, og det sker ikke mindst gennem udviklingen af effektive undervisningsprogrammer. På WHO s hjemmeside er disse E-teaching programmer yderligere beskrevet. Et af programmerne har sigte på at forebygge alkoholmisbrug og dermed reducere voldsudøvelsen blandt unge. Senest i maj 2012 afholdt WHO en konference i de baltiske lande om denne problemstilling. Vi havde lejlighed til at præsentere resultater fra vores gentagne undersøgelser om voldsforekomsten blandt unge i Danmark og at medvirke til at videreudvikle WHO s initiativer om forebyggelse af vold blandt unge. Fokus på forebyggelse af overgreb og omsorgssvigt mod børn Her i september 2012 samler WHO en række nationale focal points og andre eksperter til et seminar, hvis sigte er at producere en europæisk rapport om forebyggelse af overgreb og omsorgssvigt mod børn. Et væsentligt tema vil være betydningen af, at der i de enkelte lande er adgang til valide data til at belyse omfanget og karakteren af problemet. Det er en forudsætning for en målrettet forebyggelse, og også ofte en forudsætning for politisk opmærksomhed og budget til en national politik, der tager sigte på at bekæmpe overgreb. Vi håber gennem vores erfaringer ud fra landsdækkende data i befolkningsundersøgelser og registerdata at kunne inspirere de øvrige lande til en overvågning af udviklingen i overgreb på børn, og til en øget indsats mod dette alvorlige problem, både her i landet og i de øvrige lande i regionen.

2 EU Kampagne om et sikkert og sundt arbejdsmiljø Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) lancerede i juni i år den årlige kampagne Et sikkert og sundt arbejdsmiljø , denne gang med temaet Samarbejde om forebyggelse. Kampagnen opfordrer ledere, ansatte og andre interessenter til at gå sammen om at forbedre sundhed og sikkerhed på arbejdspladserne. Kampagnen koordineres af EU-OSHA og partnere i 27 af EU s medlemslande. Kampagnen fokuserer på forebyggelse af risici, risikohåndtering, og opfordrer ansatte, deres repræsentanter og andre interessenter til at samarbejde med ledelsen om at nedbringe risici. Der er udarbejdet en lang række materialer, såsom rapporter, praktiske vejledninger, plakater og dvd er, der alle kan bruges til at skabe opmærksomhed og fokus på et sikkert og sundt arbejdsmiljø. EU-OSHA vil i samarbejde med partnere og nationale focal points promovere The European Week for Safety and Health at Work. Agenturet kan også tilbyde hjælp til at organisere træningsseminarer, konferencer og udstillinger. Kampagnens succes er afhængig af tilslutningen fra en bred kreds af partnere, der inkluderer regeringer og deres institutioner, ledere og ansatte og store såvel som små firmaer. 57 europæiske organisationer og virksomheder har meldt sig til at deltage i EU-OSHA s kampagne. 43 af disse officielle kampagnepartnere deltog med succes i den forrige EU-OSHA-kampagne, mens 14 er helt nye. Partnerne forpligter sig til at fremme kampagnen gennem deres egne netværk, kommunikationskanaler og møder. Til gengæld får de mange muligheder for netværksog -partnerskabsopbygning med andre virksomheder og organisationer, som er engageret i arbejdsmiljøspørgsmål, samt mulighed for at dele god praksis og anvende kampagnen til at støtte og fremme deres egne aktiviteter. INFO: Global kampagne om forebyggelse af vold WHO har lanceret en handlingsplan for the Global Campaign for Violence Prevention, der løber i perioden Planen har til formål at forene bestræbelserne fra aktører internationalt indenfor forebyggelse af vold og at identificere de vigtigste prioriteter. Planen præsenterer seks nationale mål, som indsatserne kan rettes mod. De første to mål tager sigte på at prioritere forebyggelse af vold i den globale folkesundhedsdagsorden, de næste tre mål fokuserer på at opbygge et solidt fundament for den løbende forebyggende indsats og det sidste mål fokuserer på at fremme evidensbaserede forebyggelsesstrategier, som inkluderer forældre, livsfærdigheder, sociale normer, alkohol, brug af skydevåben og hjælp og støtte til ofrene. Formålet med kampagnen er at støtte opfyldelsen af disse mål i de kommende år, i lande over hele verden. Målgruppen for handlingsplanen er regeringer, FN og officielle udviklingsbistands agenturer, filantropiske fonde, ikke-statslige organisationer og akademiske institutioner, der har forebyggelse af vold som et ansvarsområde. WHO opfordrer de centrale aktører på området til at: Give feedback på handlingsplanen og arbejdet med at implementere den nationalt. Gøre nationale partnere og myndigheder opmærksomme på handlingsplanen. Bruge handlingsplanen som en skabelon for udformning af nationale og lokale planer og aktiviteter. INFO: HANDLINGSPLANEN KAN DOWNLOADES PÅ WHOS SITE: violence/global_campaign/actionplan/en/ index.html

3 Langvarige helbredseffekter efter ulykker er udbredt Hanne Møller, Kommunikationskonsulent Statens Institut for Folkesundhed, SDU Et forskningsprojekt på Statens Institut for Folkesundhed, SDU har undersøgt langtidskonsekvenser af ulykker blandt voksne danskere over 16 år. Der er blevet publiceret en række artikler fra projektet, senest i Danish Medical Journal (maj 2012). I artiklen her i nyhedsbrevet præsenteres analyser af selvrapporterede oplysninger fra tilskadekomne i ulykker om konsekvenser for helbred og begrænsninger i dagligdagen. Data stammer fra Instituttets Sundheds- og Sygelighedsundersøgelse 2005 suppleret med data fra Landspatientregisteret. Konsekvenser af ulykker opgjort på kropsdel og graden af hæmmethed i daglige aktiviteter. Antal. Mange lever med langvarige fysiske mén efter en ulykke 1058 respondenter ud af rapporterede, at de havde langvarige fysiske mén efter en ulykke. Dette svarer til 7,3 % af deltagerne i undersøgelsen, heraf angav knap en tredjedel, at de oplevede betydelige begrænsninger i deres daglige aktiviteter, som følge af disse mén. Langvarige betyder i denne sammenhæng fra ½ år og opefter. Ulykker er dermed en af de væsentligste årsager til aktivitetsbegrænsning, kun overgået af muskel/skeletsygdomme. 3 Skader på nakke og ryg giver de største mén Personer, der oplevede langvarige fysiske mén efter en ulykke, havde generelt et dårligere selvrapporteret helbred end personer, som ikke havde været indblandet i en ulykke. Disse personer oplevede bl.a. flere smerter eller nedsat funktion i forskellige kropsdele, ligesom flere i denne gruppe led af hovedpine, træthed og søvnbesvær. Disse problemer var særligt udtalt blandt personer, som led af mén relateret til hovedet, nakke, ryg eller flere kropsdele, jf. figuren, der viser ulykkernes konsekvenser på kropsdele i relation til graden af oplevede begrænsninger i dagligdagen. Hofteskader gav naturligt nok også anledning til en del funktionelle begrænsninger i dagligdagen. Knæ- og benskader er de hyppigste, men kun en mindre andel medfører alvorlig aktivitetsbegrænsning. Tilsvarende påvirkede fysiske mén relateret til arme og skuldre i mindre grad oplevelsen af at være begrænset i sin hverdag, muligvis fordi det er lettere at kompensere for disse skader. Faldulykker, trafikulykker og sportsskader er hyppigste årsager til mén Deltagere i undersøgelsen, der angiver at have langsigtede mén efter en ulykke, har også beskrevet hvilken type af ulykke, de var ude for. Af disse beskrivelser fremgår det, at der er tale om et meget bredt spektrum af forskellige former for ulykker. De hyppigste er dog faldulykker, trafikulykker særligt som fodgængere og cyklister og sportsskader. Reference: Laursen B, Møller H. Long-term health effects of unintentional injuries in Danish adults. Dan Med J 2012;59(5):A44-23

4 En ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed (SIF) påviser et fald i kærestevold mod unge kvinder og beskriver de betydelige kønsforskelle i unges voldsudsættelse. Unge mænd udsættes især for trusler og vold fra fremmede, unge kvinder oftest fra en bekendt og hyppigt fra en kæreste Rikke Plauborg, Videnskabelig assistent og Karin Helweg-Larsen, Seniorforsker Statens Institut for Folkesundhed, SDU Kærestevold blandt danske unge 4 Forskel på voldsudsættelse blandt unge kvinder og mænd Statens Institut for Folkesundhed har i 2011 gennemført en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt unge kvinder og mænd i alderen år om deres hverdag, med fokus på trivsel, kæresteforhold og konflikter. De unge mænd rapporterede oftere end de unge kvinder at have været udsat for en eller flere former for fysisk eller psykisk vold inden for det seneste år, mens de unge kvinder hyppigere end de unge mænd var udsat for en eller flere former for seksuel vold (Figur 1). Psykisk vold omfatter direkte trusler og chikane men også mobning via elektroniske medier. Fysisk vold omfatter at blive skubbet, slået med flad hånd, med knytnæve, sparket og udsat for livstruende vold såsom kvælningsforsøg eller angreb med kniv eller skydevåben. Seksuel vold består i seksuelle krænkelser fra chikane til mere vidtgående overgreb med forsøg på eller gennemført voldtægt. Knap hver tredje unge mand har været udsat for en eller flere former for Figur 1: Andelen af unge kvinder og unge mænd udsat for vold inden for det seneste år, uanset gerningsperson Fakta om undersøgelsen En spørgeskemaundersøgelse i 2011 har belyst unges udsættelse for vold med særligt fokus på kærestevold. Undersøgelsen er en opfølgning på en tilsvarende undersøgelse, SIF gennemførte i 2007 (Schütt et al. 2008). I alt kvinder (56 %) og mænd (44 %) i alderen år har deltaget i undersøgelsen i 2011, og besvaret spørgsmål om deres trivsel, kæresteforhold og konflikter i hverdagen, i familieforhold og deres udsættelse for fysisk, psykisk og seksuel vold. Spørgeskemaundersøgelsen er suppleret med fokusgruppeinterview blandt unge, med henblik på at få indblik i unges holdninger til og forståelse af kærestevold samt deres ideer til forebyggelse af vold i tidlige parforhold. psykisk vold inden for det seneste år mod ca. hver ottende unge kvinde. En fjerdedel af de unge mænd har været udsat for en eller flere former for fysisk vold inden for det seneste år, mens det samme kun gælder for godt en tiendedel af de unge kvinder. Men godt dobbelt så mange unge kvinder, 8 %, som mænd, 3 %, har været udsat for en eller flere former for seksuel vold inden for det seneste år. Kærestevold og anden vold Der er kønsforskelle i, hvem der har udsat de unge for vold. Det er vist i figurerne 2 og 3. De unge mænd har hyppigst været udsat for vold fra en fremmed, mens de unge kvinder oftest var udsat for vold fra en ven, kollega eller et familiemedlem. Psykisk vold mod unge kvinder var således mere end dobbelt så hyppigt udøvet af en ven/familie/kollega som af en kæreste. Andelen af de unge kvinder udsat for seksuel vold fra en ven/familie/kollega var også større end andelen, der havde været udsat for denne form for vold fra en kæreste, en fremmed eller anden person. Omtrent samme andel af kvinder havde været udsat for fysisk vold fra henholdsvis en kæreste, en ven/familie/kollega eller en fremmed. Godt hver femte af de unge mænd havde inden for det seneste år været udsat for psykisk vold, først og fremmest trusler, fra en fremmed, mens kun enkelte angav psykisk vold fra en kæreste. Tilsvarende var de unge mænd hyppigst udsat for fysisk vold fra en fremmed, og kun få rapporterede udsættelse for fysisk vold fra en kæreste. Seksuel vold mod de unge mænd var derimod hyppigst udøvet af en kæreste eller en ven/familiemedlem/kollega. Fald i kærestevold fra 2007 til 2011 Statens Institut for Folkesundhed gennemførte i 2007 en lignende undersøgelse om unges udsættelse for vold i og uden for kæresteforhold. Det gør det muligt at belyse udviklingen i kærestevold i perioden Der er et fald i den samlede forekomst af kærestevold i denne periode. I 2007 angav godt 10,2 % af de unge kvinder og 4,3 % af de unge mænd, at de havde været udsat for en eller flere former for kærestevold,

5 Figur 2. Andelen af unge kvinder udsat for vold, fordelt på offerets relation til voldsudøveren Figur 3. Andelen af unge mænd udsat for vold, fordelt på offerets relation til voldsudøveren mod 6,5 % af kvinderne og 3,7 % af mændene i Der kan konstateres et fald i forekomsten af både psykisk, fysisk og seksuel kærestevold blandt de unge kvinder, men en tendens til en stigning i fysisk kærestevold blandt de unge mænd (Figur 4). Få unge søger hjælp De unge, der havde været udsat for kærestevold, blev spurgt, om de på grund af volden havde søgt hjælp i sundhedsvæsenet og/eller anmeldt volden til politiet. Det var der kun meget få, der havde gjort. Hvis de unge havde søgt støtte, var det langt oftest hos venner eller evt. familien. Men gennemgående var det kun få, der havde fortalt andre om kærestevolden. Forebyggelse og støtte til voldsudsatte unge Gennem fokusgruppeinterview med unge indhentede vi deres egne meninger om årsager til kærestevold, behovet for hjælp og deres forslag til, hvorledes kærestevold kan forebygges. Det var de unges indtryk, at unge, der er udsat for vold fra en kæreste, ikke oplever et behov for hjælp, og at der yderligere eksisterer et tabu omkring kærestevold, der gør det svært at opsøge rådgivning og støtte. Flere af de interviewede piger med kærestevoldserfaring fortalte desuden, at de var usikre på, hvad der er normalt i et kæresteforhold og derfor opfattede voldshandlingerne som en normal del af forholdet. De unge anbefalede derfor, at der tidligt bør undervises om kæresteforhold. Der er allerede i mange folkeskoler undervisning i, hvad godt kammeratskab er. Det vil kunne udvides til at Så mange unge skønnes udsat for kærestevold i Danmark På baggrund af den rapporterede forekomst af kærestevold blandt deltagerne i undersøgelsen er det muligt at lave et groft skøn over antallet af årige mænd og kvinder i Danmark, som årligt udsættes for kærestevold. Estimaterne er behæftet med betydelig usikkerhed, bl.a. på grund af en relativ lav svarprocent i spørgeskemaundersøgelsen: Ca kvinder og cirka mænd i alderen år udsættes for fysisk vold fra en kæreste Ca kvinder og mænd udsættes for psykisk vold fra en kæreste Ca kvinder og mænd udsættes for seksuel vold fra en kæreste. omfatte, hvad der er et godt kæresteforhold. Det ville kunne forbedre unges muligheder for tidligt at sige fra over for kærestevold og sikre, at de søger støtte og rådgivning, hvis de udsættes for vold. Det ville dermed medvirke til at stoppe et voldeligt forhold. Ligestillingsministeriet har i samarbejde med det Kriminalpræventive Råd oprettet en webside: hvor der er information om kærestevold og links til en række muligheder for rådgivning. De unge foreslog, at der yderligere oprettes en hotline specielt til unge, der er i risiko for at udøve vold i kæresteforhold og et behandlingstilbud til unge voldsudøvere tilsvarende de tilbud, der allerede findes til voksne voldsudøvere i organisationerne Alternativ til Vold og Dialog mod Vold. INFO: RESULTATERNE AF SIFS UNDERSØGELSE KAN LÆSES I RAPPORTEN: RIKKE PLAUBORG, KATRINE BINDESBØL HOLM JOHANSEN, KARIN HELWEG-LARSEN. KÆRESTEVOLD I DANMARK - EN UNDERSØGELSE AF OMFANG, KARAKTER OG KONSEKVENSER AF VOLDEN BLANDT UNGE OG UDVIKLINGEN RAPPORTEN BLIVER OFFENTLIGGJORT I LØBET AF EFTERÅRET DEN TIDLIGERE UNDERSØGELSE FRA 2007 KAN FINDES UNDER Figur 4: Andelen af unge kvinder og mænd, der i 2007 og 2011 rapporterede udsættelse for vold inden for det seneste år 5

6 Forebyggelse af idrætsskader Danma Nina Bundgaard, Konsulent Danmarks Idræts-Forbund 6 Idrætsskader rammer bredt Der bliver årligt rapporteret om ca akutte idrætsskader på landets skadestuer. Akutte skader udgør kun ca. 25 % af alle idrætsskader. De restende 75 % er overbelastningsskader, som ikke indgår i statistikken. Da det tilmed kun er de mest alvorlige akutte skader, der kommer på skadestuen, kan vi kun gisne om det samlede antal, men skader/år er nok lavt sat. Skaderne rammer såvel eliten som den almindelige motionsudøver. Man ved, at flertallet af dem, der får en skade, på et senere tidspunkt vil få en tilsvarende eller værre skade, hvis der ikke genoptrænes korrekt. Derfor er viden om forebyggelse, akut skadesbehandling og genoptræning uhyre vigtig. Danmarks Idræts-Forbund DIF er paraplyorganisation for 61 specialforbund med ca klubber og 1,7 millioner udøvere. Omkring 90 % af idrætsaktiviteterne er børne- og breddeaktiviteter. DIF påtager sig et samfundsmæssigt ansvar for at medvirke til at nedbringe antallet og omfanget af idrætsskader, og har derfor en stor interesse i at informere om, hvordan idrætsskader kan forebygges og behandles, både blandt vores medlemmer og bredt i den danske befolkning. Der er flere gevinster ved at nedbringe antallet af skader. Først og fremmest er der gevinsten for den enkelte udøver. Det er ikke sjovt at være sat uden for træningen pga. en skade, uanset om man er motions- eller eliteudøver. Der er gevinsten for holdet, der ikke skal undvære en spiller. Endelig er der ikke mindst den samfundsmæssige gevinst ved færre skadestuebesøg og færre sygedage pga. skader. Uddannelse uddannelse - uddannelse Uddannelse er et væsentligt element, når man taler om forebyggelse af idrætsskader. 3 ud af 4 skader er overbelastningsskader, og det betyder, at en stor del af disse kunne have været undgået, hvis træningen og dermed belastningen på kroppen havde været tilrettelagt ud fra de gængse principper for god træningsplanlægning. Desuden ville mange akutte skader kunne undgås, da de ofte opstår i forbindelse med slidte rekvisitter eller manglende overholdelse af sikkerhedsregler. Alt sammen noget som uddannelse kan være med til at skærpe viden om og opmærksomhed på. Når man taler om forebyggelse af skader, er det derfor ikke kun de specifikke idrætsskadekurser, der skal fokuseres på, men i det hele taget den lange række af kurser som handler om indhold og planlægning af den daglige træning. DIF og specialforbundene tilbyder strukturerede træneruddannelser på alle niveauer fra begynder- til elitetrænere. Her indgår emner som fx styrketræning, aerob og anaerob træning, ernæring og træningsplanlægning. Jo mere træneren og udøveren ved om disse emner, jo bedre vil de være til at kunne tilrettelægge træningen, så den ikke resulterer i skader ved for stor eller for ensidig belastning af kroppen. Foto: Colourbox Den strukturerede træneruddannelse bygger på den europæiske ENSSEE model (The European Network of Sport Science, Education & Employment). Modellen omfatter 5 niveauer, hvoraf DIF har beskrevet træneruddannelser på niveau 1 4. Niveau 1 omfatter i alt 50 lektioner, mens niveau 4 (Idrættens Trænerakademi) er på ca. 400 lektioner. LÆS MERE OM TRÆNERKURSERNE OG TRÆNERUDDANNEL- SERNE: BANK/KURSER/TRAENERUDDANNELSE.ASPX Idrætsskadekurser På Træneruddannelsen niveau 1 indgår tre timers kurset Idrætsskader Nej Tak!. På niveau 2 uddannelsen indgår 9-timers kurset Idrætsskader. Hvad gør man - kend din rolle. Ligeledes er idrætsskader vægtet på såvel Diplomtræneruddannelsen (niveau 3) som Idrættens Træner Akademi (niveau 4). Vi er netop i gang med at lægge sidste hånd på et kursusmaterialet Stop skaden før skaden stopper dig målrettet folkeskolens ældste klasser. Materialet bliver præsenteret på Idrætslærernes Forum oktober Det er bygget op med elevmateriale, lærervejledning og en PowerPoint præsentation, så folkeskolens idrætslærere kan anvende det i undervisningen. Materialet er udviklet i samarbejde med Gentofte kommune og vil være tilgæn-

7 rks Idræts-Forbunds indsats geligt for alle landets skoler. Gratis e-læring til alle I 2012 har DIF udviklet et gratis e- læringsmodul, Idrætsskader nej tak! Modulet giver en rigtig god baggrundsviden til alle, der gerne vil vide noget om at forebygge idrætsskader og komme i gang med behandlingen og genoptræningen, hvis skaden alligevel sker. Målgruppen er alle trænere og udøvere unge som ældre, og uanset om man dyrker idræt i en forening eller måske selv løber en tur en gang imellem. Forløbet er velegnet til såvel undervisningsbrug, som til at man selv kan gennemgå det hjemme ved computeren. Materialet er udformet så deltagere allerede fra års alderen kan drage nytte af det. Forløbet kan afsluttes med en test, og hvis den bestås, kan der udskrives kursusbevis. I forsommeren 2012 sendte vi brev og plakat til samtlige folkeskoler og efterskoler og gjorde opmærksom på dette gratis materiale, og opfordrede til, at man anvender det i undervisningen. MODULET LIGGER FRIT TILGÆNGELIGT HER: Mobilapplikation I tilknytning til e-læringsmodulet er der udviklet en mobilapplikation, der gratis kan downloades til smartphones. Applikationen indeholder de væsentligste retningslinjer for førstebehandling og genoptræning efter de hyppigste skader. Med applikationen har man altid en vejledning lige ved hånden, hvis der opstår en akut skadesituation. HENT MOBILAPPLIKATIONEN: Samarbejde med andre organisationer I det hele taget prioriterer vi samarbejde om kampagner og undervisning højt, bl.a. med såvel DIMS (Dansk Idrætsmedicinsk Selskab) som Fagforum for Idrætsfysioterapi, og samarbejder bl.a. omkring undervisere på vores kurser. I 2008 stod vi i samarbejde med Gigtforeningen og Team Danmark bag den storstilede oplysningskampagne om brugen af smertestillende medicin: Idrætsskader Det skal du vide om idrætsskader og smertestillende medicin. Kampagnen nåede ud til samtlige DIFs klubber med foldere og plakater, ligesom der blev sendt materiale til alle idrætshaller og idrætsklinikker. Kampagnen blev gennemført med støtte fra TrygFonden. INFO: BANK/VIDENSBANK/GIGTMEDICIN.ASPX Hvad gør man - kend din rolle Specialforbundene Udover DIFs indsats på området, laver flere specialforbund målrettede indsatser for at forebygge idrætsskader, og når gennem kampagner helt ud til den enkelte udøver. Her kan bl.a. nævnes Dansk Håndbold Forbunds omfattende projekt Knokl for dit knæ og Dansk Skiforbunds forskellige tiltag bl.a. på deres hjemmeside. Samlet overblik over idrætsskadestatistikker Ligesom det er tilfældet for Center for Ulykkesforskning, bliver vi i DIF ofte stillet spørgsmålet: Hvor mange idrætsskader sker der? Alle, der arbejder med området ved, at det er vanskeligt for ikke at sige umuligt at give et præcist svar på. DIF er derfor netop nu i gang med at indsamle så meget tilgængelig viden som muligt om idrætsskadestatistikker. Vi håber, at kunne få et mere præcist overblik over skadesomfanget, og ikke kun de skader der indrapporteres via skadestuestatistikken. Målet Træning Udgivelser om idrætsskader DIF har udgivet en række hæfter om træning og idrætsskader. Disse kan frit downloades fra: DENSBANK/udgivelser.aspx Udover de materialer vi selv udgiver, har vi støttet udgivelsen af en række bøger, senest det omfattende værk Idrætsskadebogen udgivet af FADL. Bogen henvender sig primært til behandlere. Tidligere har vi også sammen med FADL udgivet hæftet Børneidrætsskader. Sammen med Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS) udgav vi i 2007 det internetbaserede materiale : Overbelastningsskader af achillessenen diagnostik og behandling. Det findes på: DENSBANK/Vidensbank/Akilleseneskade.aspx Fysisk træning er bl.a. at finde ud af hvilke skader, der opstår, hvornår de opstår, og hvilke konsekvenser de forskellige skader har for samfundet. Vi er lige startet på udredningen, og har som første indsats skrevet til en række eksperter og organisationer, og bedt om deres hjælp med at rapportere deres kendskab til diverse statistikker. Træning 7

8 Bøger og Raporter ervåge udviklingen i lskadekomst i ning, implementering og evalueser. Vi har med denne rapport sat os lingen i lskadekomst e er ulykker i et samlet billede af udviklingen i mønsteret i Danmark med fokus g køn), hvor og hvordan ulykken og hvilke umiddelbare konsekvenser psregion). er arbejder med forebyggelse af poli ske og administra ve beslutle, undervisere, journalister og andre et på følgende registre/data: børns ulykkesdødsfald (Statens dpa entregisteret og Dødsårsagsejdsskaderegistret (Arbejds lsynet), s k / Vejdirektoratet) og befolknmarks Sta s k. k version på ins tu ets hjemmeside: dgivelser. 8 Ulykker i Danmark Hanne Møller Mathilde Damm Bjarne Laursen Marts 2012 Ulykker i Danmark Druknedødsfald i Danmark Ulykker i Danmark Rapporten giver et samlet billede af udviklingen i forekomsten af ulykker og i ulykkesmønsteret i Danmark, med fokus på, hvem der kom til skade (alder og køn), hvor og hvordan ulykken skete (sted og skadesmekanisme, og hvilke umiddelbare konsekvenser skaderne havde. Samtidig markerer rapporten en afslutning på 21 års dataindsamling til Ulykkesregisteret ved SIF, idet indberetningen ophørte ved udgangen af Rapporten kan rekvireres ved henvendelse til instituttet på tlf eller på under udgivelser, hvor rapporten også kan downloades som pdf. SIF har hvert år siden 2009 udarbejdet en druknestatistik i rapportform på foranledning af TrygFonden. Rapporterne beskriver forekomsten af dødsfald som følge af drukning med fokus på drukneulykker og beskriver årsagerne hertil. I hver rapport har der, udover de faste opgørelser, været sat fokus på forskellige temaer, heriblandt socioøkonomiske forhold blandt de druknedøde, sygehusbehandling af drukneofre, sæsonvariationer mm. I dette års rapport har der været fokus på, i hvilke kommuner og regioner druknedødsfaldene sker. Alle rapporter kan findes på under udgivelser eller samlet under Ulykkestemaet og igangværende projekter (vælg drukneulykker i Danmark). Unge voksnes sikkerhed MSB (Myndigheten för samhällsskyd och beredskap) har også udgivet en rapport med fokus på skader og risici blandt unge i alderen år. Rapporten præsenterer et panorama over unges skader og udviklingen over tid og belyser, hvor der er mangler i det sikkerhedsfremmende arbejde. Bl.a. er de unge i større udstrækning kommet ud i trafikken, som førere af knallerter, motorcykler og som bilister, ligesom påvirkning af alkohol og stoffer spiller en stigende rolle i unges hverdagsliv. I dag er der også flere unge, der har det psykisk dårligere end tidligere, og som skader sig selv. Rapportens formål er derfor at øge kendskabet til disse gruppers risici for skader, og at vække debat om samfundets skadeforebyggende arbejde overfor disse grupper. INFO: RAPPORTEN KAN DOWNLOADES HER: Børn og unges sikkerhed Den svenske myndighed MSB, Myndigheten for samhällsskydd och beredskap, udgav i 2011 rapporten Barns og ungas säkerhet. Formålet med rapporten er at give et samlet billede af, hvordan børn og unge kommer til skade i Sverige og formidle tips og råd og gode eksempler på, hvordan man på lokalt niveau og i forskellige miljøer og arenaer kan arbejde med at forebygge skader blandt børn og unge. Sverige er kendt for deres mangeårige og succesfulde arbejde med at skabe sikre rammer for børn og unge i det svenske samfund, på alle niveauer. Dette er en imponerende bedrift, men har måske resulteret i nogle utilsigtede bivirkninger. Processen med at sikre børn i trafikken, på institutioner, i det offentlige rum og i hjemmene har nemlig bevirket, at børns bevægelsesfrihed er blevet formindsket. Forskning viser nu, at børn i dag, i betydelig mindre grad bevæger sig rundt på egen hånd, fx i trafikken, når de skal over gaden eller tage bussen selv, og når de går til legepladser og boldbaner selv. Forskere peger på, at de store indskrænkninger i bevægelsesfriheden er den pris, som børn betaler for en øget sikkerhed. Rapporten henviser i indledningen til Barnsäkerhetsdelegationens betænkning, hvor det betones, at børn og unge har ret til at vokse op i et miljø, hvor de kan lege og røre sig frit, møde udfordringer og gradvist øge deres aktionsradius og deres selvstændighed, uden at risikere at komme til skade eller dø. Det er i høj grad udfordringen for fremtidens skadeforebyggende arbejde, forsat at arbejde på at forbedre sikkerheden for børn og samtidig sikre, at det ikke begrænser deres muligheder for leg, udvikling og bevægelsesfrihed unødigt. Forfatterne ønsker samtidig, at rapporten kan bidrage til at øge bevidstheden hos politikere og beslutningstagere om omfanget af børns skader og behovet for at arbejde systematisk med det skadeforebyggende arbejde. INFO: RAPPORTEN KAN DOWNLOADES HER: HTTPS://WWW.MSB.SE/RIBDATA/FILER/PDF/26005.PDF

Ulykkesforskning forebyggelse

Ulykkesforskning forebyggelse & nyhedsbrev om September 2011 Ulykkesforskning forebyggelse nr. 36 sept. 2011 12. årgang ISSN 1600-3373 i dette nummer: [ side 2-3] Skadestuer ikke gearet til voldsudsatte kvinder Vold gør sårbar, ny

Læs mere

Verdenskonference i Wien. nyhedsbrev om september 2004. i dette nummer: nr. 15 sep. 2004 5. årgang ISSN 1600-3373

Verdenskonference i Wien. nyhedsbrev om september 2004. i dette nummer: nr. 15 sep. 2004 5. årgang ISSN 1600-3373 & nyhedsbrev om september 2004 Ulykkesforskning nr. 15 sep. 2004 5. årgang ISSN 1600-3373 forebyggelse i dette nummer: th [ side 2-3 ] 7 World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion Bjarne

Læs mere

Partnervold mod mænd i Danmark

Partnervold mod mænd i Danmark Partnervold mod mænd i Danmark... det er ikke noget, man skilter med, at man som mand får bank hjemme. Det er noget, man holder for sig selv, men det er i hvert fald godt, at jeg har fået et langt bedre

Læs mere

nyhedsbrev om maj 2005 i dette nummer: Udvidelse af Ulykkesregisterets geografiske dækning siden 1. januar 2004 [ side 2-3] Safe Community

nyhedsbrev om maj 2005 i dette nummer: Udvidelse af Ulykkesregisterets geografiske dækning siden 1. januar 2004 [ side 2-3] Safe Community & nyhedsbrev om maj 2005 Ulykkesforskning nr. 17 maj 2005 6. årgang ISSN 1600-3373 forebyggelse i dette nummer: [ side 2-3] Safe Community Status over Safe Community bevægelsens arbejde globalt set. [

Læs mere

Voldens pris Samfundsmæssige omkostninger ved vold mod kvinder Karin Helweg-Larsen Marie Kruse Jan Sørensen Henrik Brønnum-Hansen

Voldens pris Samfundsmæssige omkostninger ved vold mod kvinder Karin Helweg-Larsen Marie Kruse Jan Sørensen Henrik Brønnum-Hansen Voldens pris Samfundsmæssige omkostninger ved vold mod kvinder Karin Helweg-Larsen Marie Kruse Jan Sørensen Henrik Brønnum-Hansen Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet & Rockwool Fonden

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer?

Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer? Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer? Karin Helweg-Larsen Helmer Bøving Larsen Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet 2010 Unges sociale problemer, i samspil eller

Læs mere

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre Vold gør sårbar Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder Mette Volsing Lene Johannesson Landsorganisation for Kvindekrisecentre Susan Andersen Karin Helweg-Larsen Karin Sten Madsen Statens Institut for

Læs mere

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan Indsats mod vold i familien og i nære relationer National handlingsplan Juni 2014 3 INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER National handlingsplan INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER

Læs mere

Unges trivsel År 2008

Unges trivsel År 2008 Unges trivsel År 8 En undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb og vold i barndom og tidlig ungdom Karin Helweg-Larsen Nina Maria Schütt Helmer Bøving Larsen Statens Institut for Folkesundhed Syddansk

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

VOLD I NÆRE RELATIONER

VOLD I NÆRE RELATIONER VOLD I NÆRE RELATIONER Omfanget, karakteren og udviklingen samt indsatsen mod partnervold blandt kvinder og mænd - 2010 Karin Helweg-Larsen, Statens Institut for Folkesundhed i samarbejde med Ministeriet

Læs mere

Det Nationale Voldsobservatorium - et samarbejde om bekæmpelse af mænds vold mod kvinder

Det Nationale Voldsobservatorium - et samarbejde om bekæmpelse af mænds vold mod kvinder Det Nationale Voldsobservatorium - et samarbejde om bekæmpelse af mænds vold mod kvinder Udgivet af Kvinderådet, 2005 Redigeret af Maria Clemensen og Randi Theil Nielsen Oplag: 500 Tryk: Jespersen Offset

Læs mere

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås?

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Overgreb på børn Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Unges egne udsagn Resultater fra en landsdækkende undersøgelse blandt 6.000 elever i 9. klasse Karin Helweg-Larsen & Helmer Bøving Larsen 2006

Læs mere

Det svære ungdomsliv. unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever. Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard

Det svære ungdomsliv. unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever. Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard Det svære ungdomsliv unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard SIF s Grønlandstidsskrifter nr. 24 Det svære ungdomsliv

Læs mere

Vold på arbejdspladsen En håndbog om forebyggelse

Vold på arbejdspladsen En håndbog om forebyggelse Vold på arbejdspladsen En håndbog om forebyggelse Vold på arbejdspladsen Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup Telefon (+45) 43 44 88 88 Telefax (+45) 33 43 01 39 dkr@crimprev.dk

Læs mere

Unges digitale trivsel Red Barnet Camille Leicht & Kuno Sørensen

Unges digitale trivsel Red Barnet Camille Leicht & Kuno Sørensen Undersøgelse: Unges digitale trivsel Red Barnet Camille Leicht & Kuno Sørensen INDLEDNING Online og offline to sider af samme sag Gennem de seneste ti år har Red Barnet udviklet særlige forebyggende og

Læs mere

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM Marts 15 Efterår 08 FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM For voldsudsatte kvinder og børn Side 1 Forslag til Social Exitprogram For voldsudsatte kvinder og børn Udgivet af Huset Zornig Copyright Zonta Aarhus

Læs mere

Folkesundhedsprogram. Landsstyrets strategier og målsætninger for folkesundheden 2007-2012. namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre

Folkesundhedsprogram. Landsstyrets strategier og målsætninger for folkesundheden 2007-2012. namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Folkesundhedsprogram Landsstyrets strategier og målsætninger for folkesundheden 2007-2012 namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Folkesundhedsprogram Landsstyrets strategier og målsætninger

Læs mere

Hanne Møller Mathilde Damm Bjarne Laursen Marts 2012. Ulykker i Danmark 1990-2009

Hanne Møller Mathilde Damm Bjarne Laursen Marts 2012. Ulykker i Danmark 1990-2009 Hanne Møller Mathilde Damm Bjarne Laursen Marts 212 Ulykker i Danmark 199-29 ULYKKER I DANMARK 199-29 Hanne Møller Mathilde Damm Bjarne Laursen Marts 212 Ulykker i Danmark 199-29 Hanne Møller, Mathilde

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012 Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig - mod nye mål 2001-2012 Forslag til revision af strategier og indsatser 7. maj 2007 National Handlingsplan

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012 Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig - mod nye mål 2001-2012 Forslag til revision af strategier og indsatser 7. maj 2007 National Handlingsplan

Læs mere

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Jens Kristoffersen Tine Curtis Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende

Læs mere

3 oktober 2002. Tema: Rusmidler og tobak

3 oktober 2002. Tema: Rusmidler og tobak 3 oktober 2002 Tema: Rusmidler og tobak 6 14 20 11 16 30 Leder...s. 3 Tydeligt ansvar i folkesundhedsarbejdet Vi skal satse på den positive motivation og undgå at være dogmatiske, for folkesundheden afhænger

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA

MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA 1 MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA AUGUST 2011 2 MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA Forord Denne

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

nyt Fokus på stalking Tilbud til hele familien 8. marts Læs mere side 3-6 Terapihave på krisecenteret

nyt Fokus på stalking Tilbud til hele familien 8. marts Læs mere side 3-6 Terapihave på krisecenteret nyt OM VOLD MOD KVINDER OG BØRN MARTS 2013. LOKK.DK Fokus på stalking Læs mere side 3-6 8. marts To nye tiltag ser dagens lys på kvindernes internationale kampdag. Et nyt mandenetværk mod vold mod kvinder

Læs mere

Voksne, som lever med vold i nære relationer. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne, som lever med vold i nære relationer. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne, som lever med vold i nære relationer Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats 1 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i perspektiv

Selvmordsforebyggelse i perspektiv INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET OG SOCIALMINISTERIET. REFERENCEGRUPPEN TIL FOREBYGGELSE AF SELVMORDSFORSØG OG SELVMORD. Selvmordsforebyggelse i perspektiv KONFERENCERAPPORT FRA NATIONAL KONFERENCE OM

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer

Læs mere