HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. maj 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. maj 2011"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. maj 2011 Sag 200/2010 (1. afdeling) A og B (advok Tyge Trier for begge) mod Københavns Politi, Stsadvoken for København og Bornholm og Rigsadvoken (kammeradvoken ved advok Henrik Nedergaard Thomsen for alle) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 6. afdeling den 19. maj I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Børge Dahl, Lene Pagter Kristensen, Poul Dahl Jensen, Michael Rekling og Lars Hjortnæs. Påstande Appellanterne, A og B, har påstået dommen ophævet og sagen hjemvist til fornyet realitetsbehandling, subsidiært ophævelse af dommen vedrørende A og sagen hjemvist til fornyet realitetsbehandling vedrørende hende. Indstævnte, Københavns Politi, Stsadvoken for København og Bornholm og Rigsadvoken, har påstået stadfæstelse, subsidiært hjemvisning med henblik på landsrettens afgørelse af spørgsmålet om forældelse.

2 - 2 - Supplerende sagsfremstilling Sagen blev anlagt af A og B ved Københavns Byret ved stævning af 20. oktober I stævningen hedder det bl.a.: II ANBRINGENDER Sagsøgerne skal til støtte for påstand 1 og 2 anføre følgende primære anbringender: de sagsøgte på retsstridig måde har krænket sagsøgernes rettigheder som nærmeste efterladte til C. Københavns Politi er ansvarlig for, C i forbindelse med forsøg på anholdelse på Røde Mellemvej afgik ved døden 1. april 2003 i tidsrummet mellem kl og kl Københavns Politi er medansvarlig for, C i forbindelse med forsøg på anholdelse på Røde Mellemvej afgik ved døden 1. april 2003 i tidsrummet mellem kl og kl ufravigelige regler og politimæssige pligter og retningslinier blev tilsides af Købehavns Politi i forbindelse med forsøg på anholdelse af C samt politiet tilsideste sin pligt til foretage alle relevante og uopsættelige efterforskningsskridt umiddelbart i forbindelse med, C var afgået ved døden 1. april 2003 i tidsrummet mellem kl og kl de strenge krav, der stilles til politiet forinden dets brug af skydevåben ikke er opfyldt i anholdelsesforsøget på Røde Mellemvej idet politibetjent D i forbindelse med forsøg på anholdelsen af C udførte sit hverv som politibetjent på en måde som gør, hans handling kan anses som ansvarspådragende med erstningspligt til følge, da politiassistent D ikke handlede i overensstemmelse med og efter de regler, som fremgår af Rigspolitichefens Kundgørelse II, nr. 38 af 18. februar 1998 om politiets brug af tjenestevåben. Københavns Politi er erstningspligtig for den ansvarspådragende adfærd, som betjenten D udviste ved - under forsøg på anholdelse af C på Røde Mellemvej - have affyret et skud direkte mod C uden have haft en tilstrækkelig saglig grund herfor; D undlod udnytte alle tilgængelige muligheder for, uden affyring af skud, gennemføre en i politimæssig sammenhæng sædvanlig anholdelse af C.

3 - 3 - omgørelsesfristen i Retsplejelovens 724, stk. 2 fandt anvendelse i forbindelse med den af Stsadvokuren for København, Frederiksberg og Tårnby trufne afgørelse af 23. september 2003 hvorefter der ikke skulle rejses tiltale mod politibetjent D for det af ham affyrede dræbende skud mod C. sagsøgerne og deres retsstilling, er blevet krænket med Stsadvokurens beslutninger om ikke foretage sig videre overfor D, herunder på retsstridig måde tiden frem til 23. november 2003 have undladt henlede Rigsadvokens opmærksomhed på omgørelsesfristen i retsplejelovens 724, stk. 2 ( forkyndt for den pågældende inden 2 måneder fra afgørelsens do ), samt Rigsadvoken ikke overholdt nævnte frist, der dermed havde den konsekvens, Rigsadvoken ikke fik omgjort Stsadvokens beslutning i sagen, hvorved sagsøgernes rettigheder blev krænkede. Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 2, jf. artikel 13, er tilsides i forhold til både sagsøger 1 og sagsøger Stsadvoken og Rigsadvoken har et medansvar for sagens forløb med den efterfølgende undersøgelse og den manglende reaktion i forhold til krænkelsen af sagsøgernes rettigheder, herunder indgriben til sikring af de efterladtes rettigheder med involvering i undersøgelsen m.v. De processuelle krav, som stilles ikke mindst i retspraksis i medfør af artikel 2, er ikke opfyldte, bl.a. fordi sagsøgerne ikke har været tilstrækkeligt inddraget i sagsbehandlingen, fordi stsadvoken ikke har været uafhængig af Københavns Politi og Justitsministeriet, hvor sidstnævnte er ansvarlig for både de undersøgte betjente og for undersøgelse hos stsadvoken. Hertil kommer, den manglende sikring af forsvarlig toinstansbehandling i forhold til 724 i sig selv indebærer en overtrædelse af de processuelle krav i artikel 2, hvorved bemærkes, både stsadvoken og Rigsadvokens sagsbehandling er kritisabel og ansvarspådragende ved den manglende indgriben i forhold til Københavns Politis retsstridige våbenaktion mod sagsøgernes nærmeste. Sagsøgerne finder, betaling af godtgørelse er en integreret bestanddel i artikel 2 retspraksis, hvor EMD ofte tilkender efterladte Euro eller mere ved overtrædelse. Dansk Erstningsrets almindelige regler skal fortolkes i overensstemmelse med praksis fra EMD i medfør af artikel 41. Dette understøttes endvidere også af Ramsahai and Others v. the Netherlands, dom af 15. maj 2007, hvor en afdøds fader og bedsteforældre førte sagen mod hollandske myndigheder og tilkendtes godtgørelse på Euro for krænkelse af EMRK artikel 2 grundet mangelfuld efterforskning og undersøgelse af et dødsfald. I svarskrift af 15. december 2008 hedder det bl.a.:

4 - 4 - Sagsøgerne har ikke nærmere angivet, hvilke danske erstningsretlige regler, som påberåbes i sammenhæng med EMRK s artikel 41, men alene anført dansk rets almindelige regler. I fortsættelse heraf er heller ikke angivet, hvorvidt dette anbringende retter sig mod alle de sagsøgte. Sagsøgerne opfordres til præcisere og uddybe dette, idet det i tilknytning hertil foreløbig til støtte for frifindelsespåstanden gøres gældende, der ikke er hjemmel til ved en dansk domstol påberåbe sig EMRK artikel 41. Bestemmelsen giver kun EMD - og ikke en dansk domstol - hjemmel til tilkende klager en godtgørelse for stedfunden overtrædelse af EMRK. Da sagsøgerne ifølge de nedlagte påstande kræver betaling af en godtgørelse for ikkeøkonomisk skade gøres det foreløbig gældende, sagsøgerne ikke vil være berettiget til erstning i medfør af erstningsansvarslovens 26, idet de ikke er betragte som forurettede i erstningslovens forstand, ligesom de heller ikke er omftet af personkredsen i erstningsansvarslovens 26 a. Sammenftende gøres det således på det foreliggende grundlag gældende, sagsøgerne ikke er erstningsberettigede. Uagtet, yderligere anbringender fra de sagsøgte afhænger af sagsøgernes stillingtagen til og opfyldelse af de stillede opfordringer, gøres det dog foreløbig og overordnet gældende, ingen har de sagsøgte ved deres handlinger eller undladelser har handlet ansvarspådragende, herunder krænket EMRK artikel 2 eller artikel 2, jf. artikel 13, ligesom sagsøgte 1 ikke har overtrådt Rigspolitichefens Kundgørelse II af 18. februar Ved kendelse af 25. juni 2009 blev sagen af Københavns Byret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1, henvist til behandling ved landsretten. Kendelsen er begrundet således: Sagen drejer sig om, hvorvidt en mor og en søster til en mand, der blev dræbt af skud i ryggen, har krav på erstning. Skuddet blev affyret, idet manden i en brugsstjålet bil og efter en forudgående personpåkørsel og voldsom biljagt prøvede køre fra det sted, hvor politiet havde bragt ham til standsning ved påkøre ham. Sagsøgerne har særligt anført, politimanden ikke handlede i overensstemmelse med de gældende regler for politiets anvendelse af skydevåben, og sagsøgernes rettigheder efter menneskerettighedskonventionens art. 2 (retten til livet) og art. 13 (retten til effektive retsmidler) er tilsides. Sagen er foruden mod Københavns Politi anlagt mod stsadvoken for Bornholm og København og Rigsadvoken. Stsadvoken afgjorde, der ikke skulle rejses tiltale mod polititjenestemanden. Rigsadvoken tog ikke stilling til spørgsmålet om tiltale, idet hverken stsadvoken eller Rigsadvoken straks var opmærksomme pa 2-måneders fristen for tiltalerejsning jf. retsplejelovens 724, stk. 2, og da denne frist var overskredet, da Rigsadvoken blev opmærksom på den. Rigsadvoken udtalte kritik over for stsadvoken i den anledning, og ombudsmanden har udtalt, det havde været ønskeligt, Rigsadvoken havde overvejet, hvorvidt omgørelsesfristen fandt anvendelse, da man modtog klagen over stsadvokens afgørelse.

5 - 5 - Retten finder som sagsøgte, sagen i det væsentlige vedrører et erstningsretligt spørgsmål. Men da der ved vurderingen af dette vil indgå en vurdering af en polititjenestemands skud mod en flygtende angriber, hvilket spørgsmål i henhold til sagens bilag ( ) kun sjældent er afgjort i retspraksis og kun i strafferetlig henseende, finder retten, sagen er af så principiel karakter, den bør henvises til Østre Landsret. I replik af 30. september 2009 hedder det bl.a.: Sagsøgerne gør gældende, dansk erstningsret skal fortolkes i overensstemmelse med EMDs retspraksis. EMRK artikel 41 angår efter sin ordlyd erstning/godtgørelse ( just sisfaction ) udmålt af EMD, men det er almindelig anerkendt, denne retspraksis er bindende for medlemssterne og landsretten skal lægge artikel 41-retspraksis til grund med respekt for eventuelle forskelle som måtte følge af levestandard, levevilkår i den enkelte medlemsst. Sagsøgerne bemærker, levestandard og levevilkår m.v. i forhold til Storbritannien er sammenlignelig, hvorfor godtgørelsesniveau på EUR og m.v. kan overføres på sagsøgernes sag om tabet af afdøde C. Sagsøgerne fastholder henvisningen i stævningen side 11 til retspraksis, herunder U Ø (Frederikssund-dommen) og U Ø (Benjamin-dommen). Det anerkendes, sagsøgernes krav primært støttes på EAL 26 og 26 a, og ansvarsstandarden følger af de almindelige regler om offentlige myndigheders erstningsansvar for handlinger og undladelse, hvorved bemærkes, det bl.a. gøres gældende, sagsøgte 2 og 3 har ageret på retsstridig måde, jf. artikel 2-retspraksis, ved udvise forsømmelig adfærd i forhold til rejsning af en straffesag mod relevant personale hos sagsøgte 1, hvor sagsøgerne kunne have rejst krav om erstning og godtgørelse, jf. retsplejelovens kapitel 89, og hvor sagsøgerne kunne have fået en retfærdig rettergang angående de alvorlige politimæssige fejl, der resulterede i tab af deres nærmeste. Sagsøgte 1 har forvoldt en krænkelse ved operionen 1. april 2003 og den efterfølgende mangel på indgriben til reparion af den forvoldte krænkelse, og sagsøgte 2 og 3 har forvoldt krænkelse ved undlade sikre sagsøgerne oprejsning for det forvoldte, herunder med ganske almindelig og nem sagsbehandling i forhold til afbryde en 2 måneders frist. Det gøres gældende, de sagsøgte grundet deres særlige opgaver og ansvar er underlagt en skærpet ansvarsnorm, herunder, bevisbyrden vedrørende konkrete momenter påhviler politi og anklagemyndighed i en sag af denne karakter. Sagsøgerne bemærker, jus henhører under retten og præsenteres under hovedforhandlingen, hvorfor sagsøgerne ikke har afskåret sig fra en nærmere præcisering af dansk erstningsret, herunder eventuelle krav i forhold til EALs øvrige bestemmelser. I duplik af 3. november 2009 hedder det bl.a.: Vedrørende sagsøger 1 gøres det gældende, godtgørelse efter erstningsansvarslovens 26 a alene kan tilkendes forældre til voksne børn, såfremt barnet på dødstidspunktet bor sammen med forældrene. Da dette ikke var tilfældet for C s vedkommende, savner sagsøger 1 retlig interesse i søgsmålet.

6 - 6 - Vedrørende sagsøger 2 bestrides det som udokumenteret, denne sagsøger boede sammen med sagsøger 1 og C på dødstidspunktet. Det gøres endvidere gældende, med mindre der bestod et ekstraordinært tæt forhold mellem sagsøger 2 og afdøde, hvilket ligeledes bestrides som udokumenteret, kan søskendeforhold uanset bopælsforhold ikke begrunde godtgørelse efter erstningsansvarslovens 26 a, hvorfor sagsøger 2 ligeledes savner retlig interesse i søgsmålet. Det bestrides, sagsøgerne kan støtte deres erstningskrav på erstningsansvarslovens 26, der omhandler tortgodtgørelse til den forurettede. Bestemmelsen kan således ikke påberåbes af slægtninge. Som anført i svarskriftet bestrides det, EMRK artikel 41 kan påberåbes for danske domstole som erstningsgrundlag. I sagsøgernes processkrift 1 om forældelse og udskillelse af 11. november 2009 hedder det bl.a.:... Prøvelsen vil bl.a. angå det forhold, Rigsadvoken ikke hindrede, omgørelsesfristen, hvis den fandt anvendelse, udløb den 23. november 2003, ligesom prøvelsen vil omfte, Rigsadvoken ikke sikrede en uafhængig undersøgelse af sagens forhold under overholdelse af kravene i retspraksis i henhold til EMRK artikel 2 i perioden fra 21. oktober 2005 og fremefter. Disse spørgsmål kan ikke være forældede, hvorfor sagen skal hovedforhandles under alle omstændigheder, hvorved tillige bemærkes, de tre sagsøgte, som er offentlige myndighedsenheder, møder ved samme advok. Tilsvarende bemærkes, afvisningspåstanden fra de sagsøgte angående retlig interesse tillige forudsætter de faktiske forhold afklares, herunder afhøring af sagsøgerne om karakteren af relionen til afdøde samt øvrige oplysninger herom. Sagsøgerne gør gældende, der forelå et sådan boligfællesskab, EAL 26 a finder anvendelse, hvorved bemærkes, domspraksis viser, også personer som ikke er samboende kan være berettigede til tortgodtgørelse. Endvidere gentages, EMDs retspraksis tilkender godtgørelse ( non-pecuniary damages ) i artikel 2-sager til nærmeste familiemedlemmer, herunder mødre og søstre, uden opstille en betingelse om fælles bopæl. Disse spørgsmål bør afgøres af landsretten ud fra en samlet bedømmelse af faktum og væsentligheden af fejl og forsømmelse fra de tre sagsøgte myndigheders sider i forbindelse med hovedforhandling. Sagsøgerne opfylder de almindelige betingelser om retlig interesse, herunder en tungtvejende interesse i få fastlagt om der foreligger et civilretligt ansvar i anledning af tabet af afdøde ved skud fra politiet. Ved kendelse af 27. november 2009 bestemte landsretten, sagen skulle delforhandles vedrørende de indstævnte myndigheders påstand om afvisning og spørgsmålet om forældelse. Afgørelsen er begrundet således:

7 - 7 - Landsretten finder, der efter det, der er oplyst af parterne, herunder om bevisførelsens omfang for så vidt angår realiteten, er anledning til udskille de sagsøgtes påstand om afvisning og spørgsmålet om forældelse til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 253, da det ikke kan udelukkes, en sådan delhovedforhandling vil kunne vise sig procesbesparende. I de indstævntes påstandsdokument af 3. marts 2010 vedrørende delforhandling den 19. marts 2010 nedlagde de påstand om afvisning, subsidiært frifindelse. I påstandsdokumentet hedder det bl.a.: Vedrørende sagsøger 1 gøres det gældende, godtgørelse efter erstningsansvarslovens 26 a alene kan tilkendes forældre til voksne børn, såfremt barnet på dødstidspunktet bor sammen med forældrene og der består en særlig tilknytning mellem parterne. Da dette ikke var tilfældet for C s vedkommende, savner sagsøger 1 retlig interesse i søgsmålet. Vedrørende sagsøger 2 bestrides det som udokumenteret, denne sagsøger boede sammen med sagsøger 1 og C på dødstidspunktet. Det gøres endvidere gældende, med mindre der bestod et ekstraordinært tæt forhold mellem sagsøger 2 og afdøde, hvilket ligeledes bestrides som udokumenteret, kan søskendeforhold uanset bopælsforhold ikke begrunde godtgørelse efter erstningsansvarslovens 26 a, hvorfor sagsøger 2 ligeledes savner retlig interesse i søgsmålet. Det bestrides, sagsøgerne kan støtte deres erstningskrav på erstningsansvarslovens 26, der omhandler tortgodtgørelse til den forurettede. Bestemmelsen kan således ikke påberåbes af slægtninge. Det bestrides, EMRK artikel 41 kan påberåbes for danske domstole som erstningsgrundlag. Bestemmelsen giver kun EMD - og ikke en dansk domstol - hjemmel til tilkende klager en godtgørelse for stedfunden overtrædelse af EMRK. Det gøres subsidiært gældende, såfremt landsretten ikke måtte finde, sagsøgernes manglende retlige interesse kan føre til afvisning af sagen, skal de sagsøgte frifindes af de anførte grunde, idet der ikke består et krav på godtgørelse. I sagsøgernes påstandsdokument af 5. marts 2010 vedrørende formalitet hedder det bl.a.: Sagsøgtes påstand om manglende retlig interesse Afvisningspåstanden fra de sagsøgte angående retlig interesse forudsætter de faktiske forhold afklares, og sagsøgerne gør gældende, der forelå et sådan boligfællesskab og forbindelse mellem sagsøgerne og afdøde, EAL 26 a eller dennes analogi finder anvendelse.

8 - 8 - Sagsøgerne fremhæver, domspraksis viser, også personer som ikke er samboende kan være berettigede til tortgodtgørelse. Endvidere fremhæves, EMDs retspraksis tilkender godtgørelse ( non-pecuniary damages ) i artikel 2-sager til nærmeste familiemedlemmer, herunder mødre og søstre, uden opstille en betingelse om fælles bopæl. Sagsøgte opfordres til oplyse om dette bestrides inden hovedforhandlingen. Sagen bør afgøres af landsretten ud fra en samlet bedømmelse af faktum og væsentligheden af fejl og forsømmelse fra de tre sagsøgte myndigheders sider, idet bemærkes, sagsøgerne opfylder de almindelige betingelser om retlig interesse, herunder en tungtvejende interesse i få fastlagt om der foreligger et civilretlig ansvar i anledning af tabet af afdøde ved skud fra politiet, herunder en væsentlig og konkret interesse i afklaring af retmæssigheden af politiets forvoldelse af søn og brors død samt afklaring af om stsadvok og Rigsadvoken har overholdt kravene som følger af det processuelle element af EMRK artikel 2, jf. herved 2009-betænkningen om klager over politiet samt Gomard/Kistrup Civilprocessen side Afskæring af sagsøgernes søgsmål vil indebære en krænkelse af deres rettigheder i henhold til EMRK artikel 6 ( access to court ) samt artikel 13. Anbringender A og B har navnlig anført, de har en konkret og tungtvejende interesse i få fastlagt, om myndighederne er civilretligt ansvarlige i anledning af C s død, herunder om politiets skudafgivelse mod C var retmæssig, og om stsadvokens og Rigsadvokens efterfølgende undersøgelse af skudafgivelsen opfyldte kravene i den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 2. De påberåber sig i den forbindelse dansk rets almindelige erstningsregler, som skal forstås i overensstemmelse med den europæiske menneskerettighedskonvention. Om forældelse har de supplerende anført, forældelsesfristen ikke løber fra C s død den 1. april 2003, men fra Rigsadvokens afgørelse af klagesagen den 2. september 2004, subsidiært to måneder efter stsadvokens afgørelse af 23. september Endvidere vil en prøvelse af sagen bl.a. vedrøre stsadvokens og Rigsadvokens ansvar for, der ikke blev rejst tiltale mod den polititjenestemand, som afgav det dræbende skud, og der ikke blev gennemført en uafhængig undersøgelse af omstændighederne ved dødsfaldet, og ansvaret herfor kan ikke være forældet. Højesteret har det fornødne grundlag for kunne tage stilling til forældelsesspørgsmålet. Københavns Politi, Stsadvoken for København og Bornholm og Rigsadvoken har navnlig anført, sagen alene angår godtgørelse efter erstningsansvarslovens 26 a. Appellanterne stod ikke afdøde C særlig nær i bestemmelsens forstand og kan derfor ikke tilkendes en godtgørelse. Forældelsesfristen i forhold til godtgørelseskravene skal regnes fra den dag, C

9 - 9 - blev dræbt, dvs. den 1. april Det gælder også for så vidt angår kravene mod stsadvoken og Rigsadvoken, idet der er tale om afledede krav. De indstævnte er enige i, Højesteret har det fornødne grundlag for kunne tage stilling til forældelsesspørgsmålet. Højesterets begrundelse og result Sagen er anlagt mod såvel Københavns Politi som Stsadvoken for København og Bornholm og Rigsadvoken. Sagen udspringer af, C sagsøger A s søn og sagsøger B s bror den 1. april 2003 i forbindelse med, Københavns Politi søgte pågribe ham, blev skudt af en politiassistent, hvilket førte til, han samme dag afgik ved døden. Efter det, der er oplyst om sagen for Højesteret, må det lægges til grund, den anlagte sag angår, om sagsøgerne har krav på godtgørelse, fordi de sagsøgte myndigheder på retsstridig måde har krænket deres rettigheder i henhold til den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 2 og 13 som nærmeste efterladte til C. Over for Københavns Politi støttes kravet på selve forvoldelsen af C s død og erstningsansvarslovens 26 a, hvorefter den, der forsætligt eller groft uagtsomt forvolder en andens død, kan pålægges betale en godtgørelse til efterlevende, der stod den afdøde særlig nær. Over for Stsadvoken for København og Bornholm og Rigsadvoken støttes kravet på det efterfølgende undersøgelsesforløb, idet det er sagsøgernes opftelse, dette har været mangelfuldt og fejlbehæftet på en sådan måde, der herved er påført dem som efterladte en selvstændig krænkelse, og dette berettiger dem til godtgørelse efter dansk rets almindelige regler, der må forstås under hensyn til den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 41. Landsretten udskilte den 27. november 2009 til særskilt behandling spørgsmålet om, hvorvidt der som påstået af de sagsøgte myndigheder skulle ske afvisning med henvisning til, sagsøgerne savnede retlig interesse i søgsmålet. Det fremgår af landsrettens dom, spørgsmålet om retlig interesse er anset som et spørgsmål om, hvorvidt sagsøgerne hver især opfylder kravet i erstningsansvarslovens 26 a om have stået afdøde særlig nær. Hertil bemærker Højesteret, der ikke er grundlag for anse spørgsmålet, om de efterladte opfylder denne betingelse for godtgørelse efter erstningsansvarslovens 26 a, som et

10 spørgsmål om retlig interesse i søgsmålet. De sagsøgte myndigheder har da heller ikke for Højesteret gentaget påstanden om afvisning. Landsretten udskilte endvidere spørgsmålet om forældelse til særskilt behandling. Landsretten tog ikke stilling til spørgsmålet om forældelse. Parterne er imidlertid enige om, Højesteret kan træffe afgørelse herom på det grundlag, som foreligger for Højesteret. Højesteret finder, forældelsesfristen for de efterladtes eventuelle godtgørelseskrav mod Københavns Politi for have forvoldt C s død skal regnes fra den 1. april 2003, hvor døden blev forvoldt og indtraf, og hvor de efterladte fik kendskab dertil. Det følger af overgangsreglen i forældelseslovens 30, stk. 1, forældelsesfristen er 5 år. Der er ikke oplyst eller påberåbt omstændigheder, som giver grundlag for forlænge fristen. Da forældelsen først er afbrudt ved sagens anlæg den 20. oktober 2008, er et eventuelt krav mod Københavns Politi forældet. Højesteret stadfæster med denne begrundelse frifindelsen af Københavns Politi. De efterladtes krav mod stsadvoken og Rigsadvoken støttes som foran anført på dansk rets almindelige erstningsretlige regler, således som disse må forstås i lyset af den europæiske menneskerettighedskonvention, og er ikke begrænset til angå erstningsansvarslovens 26 a. Der kan derfor ikke alene med henvisning til forståelsen af 26 a ske frifindelse af disse myndigheder. De efterladtes eventuelle krav mod Rigsadvoken støttes på denne myndigheds sagsbehandling efter indgivelse af klage hertil ved brev af 21. oktober Forældelsesfristen er 5 år, jf. forældelseslovens 30, stk. 1, og et eventuelt krav i anledning af mulige fejl begået af Rigsadvoken er derfor ikke forældet. De efterladtes eventuelle krav mod stsadvoken støttes på denne myndigheds sagsbehandling, herunder det forhold, stsadvoken efter indgivelse af klage til Rigsadvoken ikke til denne medsendte et brev, som de efterladtes advok den 2. oktober 2003 havde sendt til stsadvoken. I det omfang kravet støttes på fejl begået af stsadvoken inden for 5 årsfristen, er et eventuelt krav ikke forældet.

11 Højesteret ophæver herefter landsrettens dom for så vidt angår Rigsadvoken og Stsadvoken for København og Bornholm og hjemviser sagen mod disse myndigheder til landsretten til forts behandling. Det bemærkes, der ikke hermed er taget stilling til, om dansk rets almindelige erstningsregler hjemler et krav som påstået. A og B og Københavns Politi skal ikke betale sagsomkostninger for Højesteret til den anden part. Højesteret har herved lagt vægt på, de efterladte har haft en rimelig grund til anfægte, de ikke skulle have en retlig interesse i søgsmålet. Fastsættelsen af sagens omkostninger i øvrigt udsættes til afgørelse i forbindelse med landsrettens fortste behandling. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes for så vidt angår frifindelsen af Københavns Politi. I øvrigt ophæves dommen, og sagen mod Stsadvoken for København og Bornholm og Rigsadvoken hjemvises til forts behandling ved landsretten. I forholdet mellem A og B og Københavns Politi skal ingen af parterne betale sagsomkostninger for Højesteret til den anden part. I øvrigt udsættes fastsættelsen af sagens omkostninger til afgørelse i forbindelse med landsrettens fortste behandling.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. november 2011 Sag 295/2009 (2. afdeling) A, B, C og D (tidligere ) (alle mødte selv) mod Politidirektøren for Østjylland, Rigsadvokaten og Justitsministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012 Sag 78/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 og T2 (advokat Tyge Trier for begge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 186/2015 Advokat Søren Beckermann kærer Vestre Landsrets afgørelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Søren Beckermann) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 Sag 193/2012 (1. afdeling) A (advokat Erik Høimark, beskikket) mod Brabrand Boligforening (advokat Jacob Møller) I tidligere instanser er afsagt dom af

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199 RM 12/1998: Indberetningsordning vedrørende afgørelser om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt domme med vurdering af sagsbehandlingstiden. 1. Indledning Ved lov nr. 285 af 29. April 1992 blev

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 93/2015 Jan Aage Jeppesen (advokat Hans Mogensen) mod Bent Jensen (advokat K.L. Németh) og Gyldendal Nordisk Forlag A/S (advokat Martin Dahl Pedersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 181/2014 A (advokat Torben Koch) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den 17.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 210/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Henriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. september

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 351/2011 (2. afdeling) A (advokat Per Frydenreim Møller, beskikket) mod DI som mandatar for TDC A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 232/2014 Jan Laugesen (selv) mod Københavns Kommune Center for Parkering (advokat Anders Valentiner-Branth) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015 Lukkede døre (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre partens identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 213/2015 Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 345/2011 Foreningen "Watzerath Parken c/o Flemming Johnsen (advokat Lars Kjeldsen) mod Global Wind Power A/S, Global Wind Power Invest A/S og Global

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 143/2009 A og B (advokat Michael Steffensen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011 Sag 142/2010 (1. afdeling) Lis Anderberg og Kaj Anderberg (advokat John Kahlke for begge) mod PH Byg ApS (advokat Jakob S. Arrevad) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 290/2008 (2. afdeling) Indenrigs- og Sundhedsministeriet (tidligere Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015 Sag 198/2014 Journalist Jan Lauridtsen (advokat Asger Bagge-Jørgensen) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. maj 2012 Sag 299/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat N.C. Strauss, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 4. februar 2011

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 440/2007 (2. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 69/2011 Anklagemyndigheden (statsadvokaten for Nordsjælland og København) mod Christoffer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 Sag 339/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Garlik Jensen, beskikket) og A (advokat Søren Isaksen, beskikket) mod T (advokat Henrik Garlik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 259/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T2 (advokat Martin Cumberland, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 208/2013 Anklagemyndigheden kærer Østre Landsrets kendelse om ikke at tilbagekalde beskikkelsen af advokat Kristian Mølgaard som forsvarer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 Sag 34/2011 (2. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Erstatningsnævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede.

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. København, den 18. december 2013 Sagsnr. 2012-1189/CHN/PMO 6. advokkreds Sagens parter: K E N D E L S E I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. Sagens tema: X har på vegne klager klaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 98/2013 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 Sag 211/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 113/2015 Dansk Ejendoms Analyse ved Tue Ulrich Hansen kærer afgørelse i sagen: Claus Wede (advokat Jakob Vinding) mod Søren Visnek (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 Sag 2/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens H. Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 1. marts 2012 og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 Sag 16/2013 (1. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) mod City Parkeringsservice A/S (tidligere City Parkeringsservice

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. juni 2011 Sag 306/2009 (1. afdeling) Lulu Baby ApS (tidligere Basson Baby ApS) (advokat Mads Marstrand-Jørgensen) mod Peter Opsvik og Stokke AS (advokat Per Håkon

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. februar 2016 Sag 195/2015 Advokaterne Peter Christian Kierkegaard, Jacob Monberg, Niels Ulrik Heine og Michael Amstrup kærer Østre Landsrets afgørelse om acontosalær

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 Sag 3/2010 (1. afdeling) Jørgen Nørgaard (advokat Janus Fürst) mod Alm. Brand Ejendom II A/S (advokat Carl Henrik Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. Domstolsstyrelsen mod Realkredit Danmark A/S (8. afd. nr. B-1675-13)

D O M. Domstolsstyrelsen mod Realkredit Danmark A/S (8. afd. nr. B-1675-13) D O M Afsagt den 5. september 2014 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Frosell og Lone Dahl Frandsen). 8. afd. nr. B-1675-13: Domstolsstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. juni 2010 Sag 431/2008 (2. afdeling) A (advokat Jakob Juul) mod B, fhv. ansvarshavende chefredaktør for Se og Hør (advokat Per Håkon Schmidt) Som biintervenient til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Skattesag ctr. skattestraffesag

Skattesag ctr. skattestraffesag Skatteprocessen i et brændpunkt mellem civilretten og strafferetten Spec. Kons. Hanne M. Christensen Adv. Martin Bekker Henrichsen Skattesag ctr. skattestraffesag SKAT træffer afgørelse i tusindvis af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 180/2014 (1. afdeling) Scandinavian Airlines System-Denmark-Norway-Sweden (SAS-konsortiet), SAS Danmark A/S, SAS Norge AS og SAS Sverige AB (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 Sag 102/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Holbæk Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Den fulde tekst fra Retsinformation.dk Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Resumé: Principafgørelsen fastslår Gensidig forsørgelsespligt

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 85/2010 (1. afdeling) Margarine Foreningen (advokat Henrik Peytz) mod Fødevarestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) Biintervenient

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Tortgodtgørelse til efterladte (2014) Erstatningsansvarsloven har, siden den trådte i kraft i 1984, indeholdt en bestemmelse om, at den, der er ansvarlig for en retsstridig

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 27. juni 2014 i sag nr. BS J-750/2013: N mod Pientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens baggrund og parternes påstande Denne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 28. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 28. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 28. november 2011 Sag 355/2010 (2. afdeling) Advokat A (selv) mod Justitsministeriet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært D O M Afsagt den 16. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Peter Mørk Thomsen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-1388-15: Anklagemyndigheden mod

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015 Sag 1/2015 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod Experian A/S (advokat Jens Lund Mosbek) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 31. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 31. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 31. juli 2015 Sag 126/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Erling Kragh-Pedersen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Aalborg den 31. oktober 2014 og

Læs mere

A's. Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Sagsfremstilling. Afsagt den 25. november 2014 i sag nr. BS 30S-2962/2014:

A's. Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Sagsfremstilling. Afsagt den 25. november 2014 i sag nr. BS 30S-2962/2014: Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 25. november 2014 i sag nr. BS 30S-2962/2014:.A mod Pientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagen handler om udgifterne til indhentelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 10. februar 2014 Sag 287/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Sysette Vinding Kruse) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 6. september

Læs mere

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a. " Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 6. februar 2013 i sag nr. BS A mod Ankestyrelsen Amaliegade 25 1022 København K Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag er anlagt den 23.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

Denne sag, der er anlagt den 28. maj 2014, drejer sig om, hvorvidt sagsøgerens krav mod sagsøgte vedrørende regres for sygedagpenge, er forældet.

Denne sag, der er anlagt den 28. maj 2014, drejer sig om, hvorvidt sagsøgerens krav mod sagsøgte vedrørende regres for sygedagpenge, er forældet. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. februar 2015 i sag nr. BS 10F-1528/2014: Aalborg Kommune J.F. Kennedys Plads 1B, 5.sal 9000 Aalborg (advok Janne Juul Wandahl) mod Danske Forsikring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. juni 2011 Sag 201/2009 (2. afdeling) Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) mod A (advokat Lasse Dalberg) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring)

ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring) J. nr. HKN-635365 ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring) i BS nr. 50/2007 Retten i Aalborg Foreningen af Danske Videogramdistributører som mandar for Egmont Film A/S Halmtorvej 29, 2. sal 1700 København

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 264/2010 A (advokat Gunnar Homann, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2. Sagen er ikke behandlet efter reglerne om småsager.

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2. Sagen er ikke behandlet efter reglerne om småsager. RETTEN l HJØRRING Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 27. maj 2014 i sag nr. BS 9-349/2013: Boet efter J, v/t mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

Dommen er affattet uden en fuldstændig sagsfremstilling i medfør af 366a, stk. 2, i retsplejeloven for Færøerne.

Dommen er affattet uden en fuldstændig sagsfremstilling i medfør af 366a, stk. 2, i retsplejeloven for Færøerne. DOM Afsagt den 15. januar 2014 i sag nr. BS 1971/2010: Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK-3400 Hillerød mod Færøernes Landsstyre c/o Heilsumálaráðið Eirargarður 2 100 Tórshavn og Heilsumálaráðið Eirargarður

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere