Bruksanvisning svenska...sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side Bruksanvisning norsk... side Käyttöohjeet suomi...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruksanvisning svenska...sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 17. Käyttöohjeet suomi..."

Transkript

1

2 Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side Käyttöohjeet suomi...sivu Instruction manual english...page 23 27

3 3 Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisnin-gen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till 230 volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, om problem uppstår, efter användning, när det sätts på eller tas av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll. 4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5. Apparaten får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom barns räckhåll. 6. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn. Barn ska hållas under uppsyn så att det inte leker med apparaten. 7. Denna apparat kan an-vändas av personer med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt och att de är medvetna om möjliga risker. 8. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 9. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 10. Apparaten får endast användas under uppsyn. 11. Var uppmärksam på att hantera apparaten korrekt. Apparaten ska hanteras med försiktighet när kniven avlägsnas från köttkvarnen då kniven är mycket vass! Var extra aktsam när kniven hanteras och rengörs.

4 12. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att und-vika fara. 13. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 14. Apparaten är endast för privat bruk. 15. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Innan användning Grönsakstillbehören är uteslutande menade att användas till köksmaskin OBH Nordica Hercules, First Kitchen, Spectra och Zeus. För användning av själva köksmaskinerna hänvisas till respektive bruksanvisning. Innan riv-/skärtillbehören används första gången bör bruksanvisningen läsas igenom grundligt och därefter sparas till senare bruk. Diska alla delar i varmt vatten och diskmedel innan användning. Apparatens delar 1. Rivtumlare - fin 2. Rivtumlare - grov 3. Skärtumlare Så används tillbehörshållaren Tillbehören river och skivar råvaror snabbt och lätt, idealiskt för t ex morötter, lök, potatis, kål och liknande. Köksmaskinen placeras på en plan och stabil yta. Sätt hastighetsväljaren på 0 och se till att köksmaskinen inte är ansluten när något tillbehör monteras. Tryck eventuellt ner frigöringsknappen och ställ mixerhuvudet i lodrät position. 4

5 Innan användning placeras det önskade riv- eller skivtillbehöret på axeln i mitten av tillbehörshållaren. Var noga med att placera tillbehöret korrekt i tillbehörshållaren. Sätt därefter på monteringsringen på tillbehörshållaren så att symbolen öppet hänglås pekar mot den svarta pricken på tillbehörshållaren. Monteringsringen vrids moturs tills den klickar på plats och symbolen stängt hänglås pekar mot den svarta pricken på tillbehörshållaren. Vid montering av tillbehörshållaren på köksmaskinen tas först locket bort genom att skjuta locket uppåt i pilens riktning. Kopplingsdelen monteras på köksmaskinens öppning till tillbehörshållaren genom att först vrida denna medurs och därefter moturs tills den klickar på plats. Placera ett kärl under tillbehörshållarens utlopp för uppsamling av råvarorna. Kontakten ansluts till ett vägguttag och därefter är apparaten klar att använda. Vägledande anvisningar vid användning av tillbehörshållaren: Det rekommenderas alltid att starta på lägsta hastigheten och därefter öka lite åt gången till önskad hastighet mellan 1-6. Råvara Morötter, råa Lök, rå Potatis, råa Kål, rå Gurka Råvara Morötter Potatis Gurka Ost Choklad Mandlar Nötter Förberedelser - skivtumlare Skalas Skalas och halveras så att de kan passera i påfyllningsröret Skalas och skärs i mindre bitar så att de kan passera i påfyllningsröret. Stocken tas bort och kålen skärs i bitar så att de kan passera i påfyllningsröret. Halveras lodrätt om de inte kan passera i påfyllningsröret. Förberedelser - rivtumlare Skalas och skärs i bitar så att de kan passera i påfyllningsröret. Skärs i bitar så att de kan passera i påfyllningsröret. Hälls i påfyllningsröret. 5

6 VIKTIGT! För att undvika att skada apparaten och tillbehören bör följande råvaror inte användas: tomater, citroner, dadlar, fikon eller frysta råvaror. Skador som uppstått till följd av detta täcks inte av reklamationsrätten. Fyll ingredienser i påfyllningsröret (överfyll inte, ingredienserna får inte sticka upp ovanför påfyllningsröret). Sätt i kontakten och starta apparaten genom att ställa hastighetsväljaren på önskad hastighet. Använd endast påmataren till att pressa ner ingredienser i påfyllningsröret. Undvik att trycka påmataren för långt ner då det kan skada tillbehöret och tillbehörshållaren. Skador som uppstått till följd av detta täcks inte av reklamationsrätten. Tillbehörshållaren stängs av med hastighetsväljaren. Efter användning ska kontakten dras ur. Avmontera tillbehörshållaren genom att först trycka på frigöringsknappen och därefter vrida tillbehörshållaren medurs. Monteringsringen vrids medurs så att symbolen öppet hänglås pekar mot den svarta pricken på tillbehörshållaren. Monteringsringen och tillbehöret tas bort från tillbehörshållaren och rengörs som beskrivet under avsnittet Rengöring och underhåll. Överhettning Köksmaskinen är utrustad med en termostat som försäkrar att apparaten får en lång livslängd och som aktiveras om motorn blir överbelastad. Ifall termostaten aktiveras, stäng av apparaten och dra ur kontakten. Vänta ca 20 minuter innan apparaten startas igen. Rengöring och underhåll Dra alltid ur kontakten innan rengöring. Tryck ner frigöringsknappen för att ställa mixerhuvudet i lodrät position. Tillbehörshållaren tas bort från köksmaskinen genom att trycka på frigöringsknappen till vänster om tillbehörshållaren och samtidigt vrida tillbehörshållaren medurs. Monteringsringen på tillbehörshållaren lossas och tillbehöret avlägsnas. Tillbehörshållaren diskas i varmt vatten och diskmedel. Delarna får inte diskas i diskmaskin och motordelen får aldrig nedsänkas i vatten eller andra vätskor. Använd inte repande rengöringsmedel som kan repa och matta ner höljet. Torka alla delar grundligt innan de läggs undan. VIKTIGT: MOTORDELEN FÅR ALDRIG NEDSÄNKAS I VATTEN ELLER ANDRA VÄTSKOR. 6

7 OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel: Rätt till löpande ändringar förbehålles. 7

8 8 Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grun-digt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til 230 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, når der sættes dele på eller tages dele af apparatet samt før rengøring og vedligeholdelse. 4. Apparatet må ikke ned-dyppes i vand eller andre væsker. 5. Apparatet må ikke anvendes af børn. Sørg for at apparat og ledning er uden for børns rækkevidde. 6. Børn må ikke rengøre og vedligeholde apparatet. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 7. Dette apparat kan an-vendes af personer med begrænsede fysiske, sen-soriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 8. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 9. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 10. Apparatet bør kun anvendes under opsyn 11. Vær opmærksom på at betjene apparatet korrekt. Apparatet skal håndteres med omhu, når kniven fjernes fra kødhakkeren, da kniven er meget skarp! Pas meget på når kniven håndteres, især ved håndtering og rengøring.

9 12. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 13. For ekstrabeskyttelse an-befales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæbrydestrøm) på max. 30 ma. Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 14. Apparatet er kun til hus-holdningsbrug. 15. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bæ-rer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle føl-ger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af re-klamationsretten. Før brug Grøntsagshakkeren og medfølgende tilbehør er udelukkende beregnet til brug i køkkenmaskine OBH Nordica Hercules, First Kitchen, Spectra och Zeus. For betjening af selve køkkenmaskinerne henvises til disses brugsanvisninger. Før snitte/skæretilbehøret tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Vask alle løse dele i varmt vand tilsat opvaskemiddel før brug. Apparatets dele 1. Snittetromle fin 2. Snittetromle grov 3. Skivetromle Sådan bruges grøntsagshakkeren Grøntsagshakkeren snitter og river fødevarer hurtigt og let. Den er ideel til f.eks. gulerødder, løg, kartofler, kål og lignende. 9

10 Køkkenmaskinen placeres på en plan og stabil overflade. Sæt hastighedsvælgeren på 0 og sørg for at køkkenmaskinen ikke er sat i stikkontakten, når tilbehør monteres. Tryk evt. udløserhåndtaget ned og sæt mixerhovedet i lodret position. Inden brug placeres det ønskede snitte-/rivetilbehør på akslen i midten af grøntsagshakkeren Vær omhyggelig med at placere tilbehøret korrekt i grøntsagshakkeren. Sæt derefter samleringen på grøntsagshakkeren, så åben hængelås står ud for den sorte prik på grøntsagshakkeren. Samleringen drejes mod uret, til den klikker på plads og lukket hængelås står ud for den sorte prik på grøntsagshakkeren. Ved montering af grøntsagshakkeren på køkkenmaskinen fjernes først dækslet til koblingsstykket ved at skubbe dette opad i pilens retning. Koblingsstykket monteres på køkkenmaskinens åbning til grøntsagshakkeren ved først at dreje denne med uret og derefter mod uret, til den klikker på plads. Placer skålen udfor grøntsagshakkerens udløb til opsamling af de snittede/revne grøntsager. Køkkenmaskinen sættes i en stikkontakt, hvorefter grøntsagshakkeren er klar til brug. Vejledende anvisninger til brug af grøntsagshakkeren: Det anbefales altid at starte ved laveste hastighed og derefter øge hastigheden lidt ad gangen til den ønskede hastighed mellem 1-6. Type Gulerødder, rå Tilberedning snittetilbehør Skrælles Løg, rå Kartofler, rå Kål, rå Agurk Pilles og halveres evt. lodret, hvis de ikke kan være i påfyldningstragten Skrælles og skæres evt. i stykker, så de passer i påfyldningstragten Stokken tages ud og kålen skæres i stykker, så de passer i påfyldningstragten Halvér lodret, hvis den ikke kan være i påfyldningstragten Type Gulerødder Kartofler Agurk Tilberedning rivetilbehør Skrælles og skæres i stykker, så de passer i påfyldningstragten 10

11 Ost Chokolade Mandler Nødder Tilpasses i stykker, så de passer i påfyldningstragten Hældes i påfyldningstragten VIGTIGT! For at undgå beskadigelse af grøntsagshakkeren og snittetilbehøret bør følgende ingredienser ikke benyttes: Tomater, citroner, dadler, ferskner eller frosne råvarer. Skader opstået som følge heraf er ikke omfattet af reklamationsretten. Fyld ingredienser i påfyldningstragten (pas på ikke at overfylde ingredienserne må ikke stikke op af tragten). Sæt stikket i en stikkontakt. Apparatet tændes ved at indstille hastighedsvælgeren på den ønskede hastighed. Brug kun nedstopperen til at skubbe ingredienserne ned i grøntsagshakkeren. Det færdige resultat vil komme ud af udløbet og ned i skålen. Undgå at presse nedstopperen for meget ned, da det kan beskadige tilbehøret og grøntsagshakkeren. Skader opstået som følge heraf er ikke omfattet af reklamationsretten. Grøntsagshakkeren slukkes på hastighedsvælgeren. Efter brug tages stikket ud af stikkontakten. Afmonter grøntsagshakkeren ved at først at trykke på udløserknappen og derefter dreje grøntsagshakkeren med uret. Samleringen drejes med uret, så åben hængelås står ud for den sorte prik på grøntsagshakkeren. Samleringen og tilbehøret fjernes fra grøntsagshakkeren og rengøres som beskrevet under afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. Overophedning Køkkenmaskinen er forsynet med en termostat, som sikrer apparatet en lang levetid og som vil aktiveres, såfremt motoren bliver overbelastet. I fald termostaten aktiveres, sluk da apparatet og fjernstikket fra stikkontakten og vent omkring 20 min. før apparatet startes på ny. Rengøring og vedligeholdelse Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring. Tryk udløserhåndtaget ned for at sætte mixerhovedet i lodret position. Grøntsagshakkeren fjernes fra køkkenmaskinen ved at trykke på udløserknappen til venstre for grøntsagshakkeren og samtidig dreje grøntsagshakkeren med uret. Samleringen for enden af grøntsagshakkeren løsnes og tilbehøret fjernes. 11

12 Grøntsagshakkeren vaskes i varmt vand tilsat opvaskmiddel. Delene må ikke vaskes i opvaskemaskine og motordelen må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker. Anvend ikke skurepulver eller andre skrappe rengøringsmidler, der kan ridse eller mattere overfladen. Tør alle dele grundigt, inden tilbehøret stilles væk. VIGTIGT: MOTORDELEN MÅ ALDRIG NEDSÆNKES I VAND ELLER ANDRE VÆSKER. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 12

13 13 Sikkerhet og el- apparater 1. Les gjennom bruksanvis-ningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til 230 volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det den er beregnet for. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke brukes, hvis det oppstår problemer, når det settes på eller tas av deler fra apparatet og ved rengjøring og vedlikehold. 4. Motordelen må ikke senkes i vann eller andre væsker. 5. Apparatet må ikke brukes av barn. Oppbevar apparatet og ledningen utefor barns rekkevidde. 6. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn. Barn må være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. 7. Dette apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken. 8. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet. 9. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 10. Apparatet må kun brukes under tilsyn. 11. Husk å bruke apparatet riktig.apparatet skal håndteres med forsiktighet når kniven fjernes fra kjøttkvernen, da kniven er veldig skarp! Vær forsiktig når kniven håndteres, spesielt ved berøring og rengjøring.

14 12. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare. 13. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 ma. Kontakt en autorisert elektriker. 14. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. 15. Hvis produktet brukes til annet enn den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Før bruk Grønnsakhakker og medfølgende deler er kun beregnet til bruk på kjøkkenmaskin OBH Nordica Hercules, First Kitchen, Spectra och Zeus. For betjening av selve kjøkkenmaskinen henvises det til bruksanvisningen for maskinen. Før snitte/skjæredelene tas i bruk første gang, bør bruksanvisningen leses og deretter spares til senere bruk. Vask alle løse deler i varmt vann tilsatt oppvaskmiddel før bruk. Apparatets deler 1. Snitte trommel fin 2. Snitte trommel grov 3. Skive trommel Slik brukes grønnsakshakker Grønnsakhakkeren snitter og river matvarer raskt og lett. Den er ideell til f.eks gulrøtter, løk, poteter, kål og lignende. 14

15 Plasser kjøkkenmaskinen på en slett og tørt underlag før den settes i gang. Sett hastighetsvelgeren er på 0 og pass på at kjøkkenmaskinen ikke er tilkoblet strømnettet når delene monteres. Trykk evnt. utløserhåndtaket ned og sett mikserhodet i loddrett posisjon. Før bruk plasseres det ønskede snitte/rivedelen på akselen i midten av grønnsakhakker. Pass på å montere delene korrekt i grønnsakhakkeren. Sett deretter samleringen på grønnsakhakker slik at åpen hengelås står utenfor den sorte prikken på grønnsakshakker. Samleringen dreies mot klokken til den klikker på plass og lukket hengelås står utenfor den sorte prikken på grønnsakshakkeren. Grønnsakshakker monteres på kjøkkenmaskinen med å først fjerne dekselet på kjøttkvernens koblingsstykke med å skyve dekselet opp i pilens retning. Koblingsstykke monteres på kjøkkenmaskinens åpning til grønnsakshakker med å dreie den først med klokken og deretter mot klokken til det klikker på plass. Plasser bollen under utløpet på grønnsakshakker for oppsamling av de snittete/revne grønnsakene. Kjøkkenmaskinen tilkobles nettet og grønnsakshakker er klar til bruk. Veiledende anvisninger til bruk av grønnsakshakker: Det anbefales alltid å starte på laveste hastighet og deretter øke litt om gangen til ønsket hastighet mellom 1 6. Type Gulrøtter, rå Tilberedning - snittedeler Skrelles Løk, rå Poteter, rå Kål, rå Agurk Skrelles og deles evnt. loddrett hvis de ikke går i påfyllingsrøret Skrelles og deles evnt. stykker hvis de ikke går i påfyllingsrøret Stokken tas ut og kålern slkjæres i stykker slik at de passer i påfyllingsrøret. Del de loddrett hvis de ikke går i påfyllingsrøret. Type Gulrøtter Poteter Agurk Tilberedning - rivedeler Skrelles og skjæres i stykker slik at de passer i påfyllingrøret 15

16 Ost Sjokolade Mandler Nøtter Tilpasses i stykker slik at de passer i påfyllingsrøret Helles i påfyllingsrøret 16 VIKTIG! For å unngå å skade grønnsakshakkeren og snittedelene bør følgende ingredienser ikke brukes: Tomat, sitron, dadler, fersken eller frosne matvarer. Skader oppstått som følge av dette dekkes ikke av reklamasjonsretten. Fyll ingrediensene i påfyllingsrøret (pass på og ikke overfylle, ingrediensene skal ikke stikke opp av røret). Sett støpslet i kontakten. Apparatet starter ved å stille inn hastighetsvelgeren til ønsket hastighet. Bruk kun nedstapper til å skyve ingrediensene ned i grønnsakshakkeren. Det ferdige resultatet vil komme ut av avløpet og ned i bollen. Unngå å presse nedstapper for mye ned, da det kan skade delene og grønnsakshakker. Skader oppstått av dette dekkes ikke av reklamasjonsretten. Grønnsakshakker slås av med hastighetsvelgeren. Etter bruk tas støpslet ut av kontakten. Demonter grønnsakshakker med først å trykke på utløserknappen og deretter dreie grønnsakshakker med klokken. Samleringen dreies med klokken slik at åpen hengelås står utenfor den sorte prikken på grønnsakshakker. Samleringen og delene fjernes fra grønnsakshakker og rengjøres som beskrevet under avsnittet Rengjøring og vedlikehold. Overoppheting Kjøkkenmaskinen er utstyrt med en termostat som sikrer apparatet lang levetid og som vil aktiveres hvis motoren blir overbelastet. Skulle termostaten aktiveres skal maskinen slås av, støpslet tas ut av kontakten og vent i 20 minutter før apparatet tas i bruk. Rengjøring og vedlikehold Ta alltid støpslet ut av kontakten før rengjøring. Trykk utløserhåndtaket ned for å sette mikserhodet i loddrett posisjon. Grønnsakshakkeren fjernes fra kjøkkenmaskin med å trykke på utløserknappen til venstre for grønnsakshakker og samtidig dreie grønnsakshakker med klokken. Samleringen for grønnsakshakker løsnes og delen fjernes. Grønnsakshakker vaskes i varmt zalo vann. Delene må ikke vaskes i oppvaskmaskinen og motordelen må aldri dyppes i vann eller andre væsker. Bruk ikke skurepulver eller andre sterke rengjøringsmidler som kan ripe eller matte overflaten. Tørk alle delene grundig før de settes bort.

17 VIKTIG: MOTORDELEN MÅ ALDRI DYPPES I VANN ELLER ANDRE VÆSKER. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/ kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Faks: Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 17

18 18 Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan 230 V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. 3. Irrota pistotulppa pistora-siasta aina toimintahäiriön yhteydessä,laitteen käytön jälkeen, laitteen osia kiinnitettäessä tai irrotettaessa sekä ennen puhdistusta ja huoltoa. 4. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 5. Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Pidä laite ja sen liitosjohto lasten ulottumattomissa. 6. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. 7. Laitetta voivat käyttää henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, mikäli käyttö tapahtuu valvotusti tai heitä on opetettu käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja he tiedostavat käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit. 8. Varmista, ettei liitosjohto riipu pöydän reunan yli. 9. Älä sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen. 10. Laitteen käyttöä on aina valvottava. 11. Varmista, että käytät laitetta oikein. Laitetta tulee käsitellä varoen, kun terää irrotetaan lihamyllystä, sillä terä on erittäin terävä! Myös terää käsiteltäessä ja puhdistettaessa on oltava hyvin varovainen.

19 12. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö. 13. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vika-virtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasen-nusliikkeeseen. 14. Laite on tarkoitettu ainoa-staan kotitalouskäyttöön. 15. Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, laitteen käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Ennen käyttöä Lihamylly ja sen mukana toimitettavat lisävarusteet on tarkoitettu ainoastaan OBH Nordican Hercules, First Kitchen, Spectra och Zeus keittiökoneita varten. Lisätietoja kyseisten yleiskoneiden käytöstä saa niiden käyttöohjeista. Lue käyttöohje huolellisesti ennen vihannesleikkurin ja -raastimen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Pese ennen käyttöä kaikki irralliset osat lämpimässä astianpesuvedessä. Laitteen osat 1. Raastinrumpu, hieno 2. Raastinrumpu, karkea 3. Viipalointirumpu

20 Vihannesleikkurin ja -raastimen käyttö Vihannesleikkuri ja -raastin viipaloivat ja raastavat elintarvikkeet nopeasti ja helposti. Ne soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi porkkanoiden, sipulien, perunoiden, kaalin ja vastaavien ainesten käsittelyyn. Aseta yleiskone tasaiselle ja tukevalle alustalle. Aseta nopeudenvalitsin 0-asentoon ja varmista, ettei yleiskonetta ole liitetty pistorasiaan osia kiinnitettäessä. Paina kiinnitysvarren vapautin alas ja nosta kiinnitysvarsi pystyasentoon. Kiinnitä ennen käyttöä haluamasi viipalointi- tai raastinosa vihannesleikkurin ja -raastimen keskellä olevaan akseliin. Varmista, että kiinnität osan laitteeseen oikein. Kiinnitä sen jälkeen vihannesleikkuriin ja -raastimeen kiinnitysrengas, jolloin laitteessa olevan mustan pisteen kohdalla näkyy avoimen riippulukon kuvake. Kierrä kiinnitysrengasta vastapäivään, kunnes se naksahtaa paikalleen ja laitteessa olevan mustan pisteen kohdalla näkyy lukitun riippulukon kuvake. Laite kiinnitetään yleiskoneeseen niin, että ensin irrotetaan kiinnitysaukon kansi työntämällä sitä ylöspäin nuolen osoittamaan suuntaan. Laitteen liitososa asetetaan yleiskoneessa olevaan tälle laitteelle tarkoitettuun aukkoon kiertämällä vihannesleikkuria ja -raastinta ensin myötäpäivään ja sitten vastapäivään, kunnes laite naksahtaa paikalleen. Aseta vihannesleikkurin ja -raastimen suuaukon kohdalle kulho viipaloitujen tai raastettujen vihannesten keräämistä varten. Liitä yleiskoneen pistotulppa pistorasiaan, minkä jälkeen vihannesleikkuri ja -raastin ovat käyttövalmiita. Vihannesleikkurin ja -raastimen käyttöä koskevia ohjeita: On aina suositeltavaa aloittaa pienimmällä nopeudella ja sen jälkeen lisätä nopeutta vähän kerrallaan halutun kaltaiseksi (asennot 1-6). Aines Porkkana, raaka Sipuli, raaka Peruna, raaka Kaali, raaka Kurkku Valmistus viipalointiosa Kuoritaan Kuoritaan ja halkaistaan tarvittaessa pituussuunnassa, ellei se mahdu syöttösuppiloon Kuoritaan ja leikataan tarvittaessa syöttösuppiloon sopiviksi paloiksi Kanta irrotetaan ja kaali leikataan syöttösuppiloon sopiviksi paloiksi Halkaistaan pituussuunnassa, ellei se mahdu syöttösuppiloon 20

21 Aines Porkkanat Perunat Kurkku Juusto Suklaa Mantelit Pähkinät Valmistus raastinosa Kuoritaan ja leikataan syöttösuppiloon sopiviksi paloiksi Leikataan syöttösuppiloon sopiviksi paloiksi Kaadetaan syöttösuppiloon 21 TÄRKEÄÄ! Vihannesleikkurin ja -raastimen vaurioitumisen ehkäisemiseksi laitteella ei saa käsitellä seuraavia aineksia: tomaatit, sitruunat, taatelit, persikat tai pakastetut raaka-aineet. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat syntyneet näiden ainesten käsittelemisestä. Annostele ainekset syöttösuppiloon. Varo täyttämästä sitä liikaa ainekset eivät saa työntyä esiin suppilosta. Liitä yleiskoneen pistotulppa pistorasiaan. Käynnistä laite asettamalla nopeudenvalitsin haluttuun nopeuteen. Aineksia ei saa milloinkaan syöttää vihannesleikkuriin ja -raastimeen millään muulla välineellä kuin syöttöpainimella. Valmiiksi käsitellyt vihannekset putoavat laitteen suuaukosta kulhoon. Älä paina syöttöpaininta liian alas, sillä se voi vaurioittaa sekä käytettyä osaa että laitetta. Takuu ei kata tällaisesta menettelystä aiheutuvia vaurioita. Laite sammutetaan nopeudenvalitsimesta. Irrota pistotulppa pistorasiasta käytön jälkeen. Irrota vihannesleikkuri ja -raastin painamalla ensin vapautuspainiketta ja kiertämällä sitä sen jälkeen myötäpäivään. Kierrä kiinnitysrengasta myötäpäivään, kunnes laitteessa olevan mustan pisteen kohdalla näkyy avoin riippulukko. Kiinnitysrengas ja osa irrotetaan laitteesta ja puhdistetaan kohdassa Puhdistus ja hoito selostetulla tavalla. Ylikuumenemissuoja Yleiskoneessa on termostaatti, joka takaa laitteelle pitkän käyttöiän ja joka aktivoituu, jos moottoria kuormitetaan liikaa. Jos termostaatti aktivoituu, sammuta laite ja irrota pistotulppa pistorasiasta. Odota noin 20 minuuttia, ennen kuin käynnistät laitteen uudelleen. Puhdistus ja hoito Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen puhdistusta. Paina kiinnitysvarren vapautin alas nostaaksesi kiinnitysvarren pystyasentoon. Vihannesleikkuri ja -raastin irrotetaan yleiskoneesta painamalla laitteen vasemmalla puolella olevaa vapautuspainiketta ja kiertämällä sitä samaan aikaan myötäpäivään. Vihannesleikkurin ja -raastimen päässä oleva kiinnitysrengas ja osa poistetaan.

22 Vihannesleikkuri ja -raastin pestään lämpimässä pesuainevedessä. Osia ei saa pestä astianpesukoneessa, eikä moottoriosaa saa koskaan upottaa veteen tai muihin nesteisiin. Älä käytä puhdistukseen hankaavia tai naarmuttavia puhdistusaineita, jotka voivat naarmuttaa tai himmentää laitteen pintaa. Kuivaa kaikki osat huolellisesti, ennen kuin siirrät laitteen säilytykseen. TÄRKEÄÄ: MOOTTORIOSAA EI SAA KOSKAAN UPOTTAA VETEEN TAI MUIHIN NESTEISIIN. Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Oikeudet muutoksiin pidätetään. 22

23 23 Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of 230V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when disorder is experienced, when not in use, when parts are applied or removed from the appliance and before cleaning and maintenance. 4. The appliance must not be immersed into water or other liquids. 5. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children. 6. Cleaning and user maintenance shall not be made by children. Children shall be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 7. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. 8. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 9. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like. 10. The appliance should only be used under supervision. 11. Be careful to handle the appliance correctly. The appliance shall be handled with care, when the knife is removed from the meat grinder, as the knife is extremely sharp! Be very careful when

24 handling the knife, in particular during use and cleaning. 12. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 13. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma is recommended. Ask your installer for advice. 14. The appliance is for domestic use only. 15. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. Before use The vegetable grinder and its accessories are only to be used with kitchen machine OBH Nordica Hercules, First Kitchen, Spectra och Zeus. For operation of the kitchen machines, please see the instruction manuals. Before you use the carving/cutting accessories for the first time, please read the instruction manual carefully and save it for future use. Wash all parts in warm water with washing-up liquid before use. Parts of the appliance 1. Carving drum, fine 2. Carving drum, coarse 3. Slicing drum

25 How to use the vegetable grinder The vegetable grinder carves and grates foods fast and easy. Ideal for e.g. carrots, onions, potatoes, cabbage etc. Position the kitchen machine on an even and stable surface. Set the speed selector at 0 and make sure that the kitchen machine is not plugged in the mains supply when mounting the accessory. If necessary, press the release handle and put the mixer head in a vertical position. Before use, mount the carving/grating accessory on the shaft in the middle of the vegetable grinder. Be careful to position the accessory correctly in the vegetable grinder. Now mount the assembly ring on the vegetable grinder in such way that the open padlock faces the black spot on the vegetable grinder. Turn the assembly ring counter-clockwise until it engages and the closed padlock faces the black spot on the vegetable grinder. Mount the vegetable grinder on the kitchen machine by first removing the cover of the joint part by pushing the cover upwards in the direction of the arrow. Mount the joint part on the opening of the vegetable grinder by first turning it clockwise and then counter-clockwise until it engages. Mount the meat tray facing the outlet of the vegetable grinder for collection of the carved/grated vegetables. Plug the kitchen machine in the mains supply and the vegetable grinder is ready for use. Guidance as to the use of the vegetable grinder: We recommend that you always start at the lowest speed and gradually increase the speed to the wanted one between 1 and 6. Type Carrots, raw Preparation carving accessory Peel Onion, raw Potatoes, raw Cabbage, raw Cucumber Peel and cut in halves, possibly vertically if too big to fit in the feed hopper Peel and possibly cut in pieces to fit the feed hopper Remove the stick and cut the cabbage in suitable pieces to fit the feed hopper Cut in half, vertically if it does not fit into the feed hopper 25

26 Type Carrots Potatoes Cucumber Cheese Chocolate Almonds Nuts Preparation grating accessory Peel and cut in pieces to fit the feed hopper Cut in pieces to fit the feed hopper Pour into the feed hopper IMPORTANT! In order to avoid any damage of the vegetable grinder and the carving accessory the following ingredients should not be used: Tomatoes, lemon, dates, peaches or frozen food. Any consequential damage is not covered by the warranty. Put the ingredients in the feed hopper (take care not to overfill the ingredients must not be visible at the edge of the hopper). Plug the appliance. Switch on the appliance by setting the speed selector at the wanted speed. Only use the pusher to push the ingredients down into the vegetable grinder. The finished product will pass out through the outlet and down into the bowl. Do not press the pusher too deep in order to avoid any damage of the accessory and the vegetable grinder. Any consequential damage will not be covered by the warranty. Switch off the vegetable grinder on the speed selector. After use, unplug. Demount the vegetable grinder by first pressing the release button and then turn the vegetable grinder clockwise. Turn the assembly ring clockwise in such way that the open padlock faces the black spot on the vegetable grinder. Remove the assembly ring and the accessory from the vegetable grinder and clean as described in section Cleaning and maintenance. Overheating The kitchen machine is equipped with a thermostat that ensures a long lifetime of the appliance and which will be activated if the motor is overcharged. If the thermostat is activated, switch off the appliance and unplug from the mains supply and wait for about 20 minutes before restarting the appliance. Cleaning and maintenance Always unplug the appliance before cleaning. Press the release handle in order to put the mixer head in a vertical position. Remove the vegetable grinder from the kitchen machine by pressing the release button to the left side of the vegetable grinder and at the same time 26

27 turn the vegetable grinder clockwise. Loosen the assembly ring at the end of the vegetable grinder and remove the accessory. Wash the vegetable grinder in warm water with a washing-up liquid. The parts are not dish-washer proof and the motor part must never be immersed in water or any other liquid. Do not use scouring powder or other aggressive detergents that can scratch or deaden the surface. Wipe all parts thoroughly before storing the accessory. IMPORTANT: NEVER IMMERSE THE MOTOR PART IN WATER OR ANY OTHER LIQUID. Warranty Warranty according to current law. Any claim shall be accompanied by the cash receipt with purchase date. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase. OBH Nordica AB Löfströms Allé 5 SE Sundbyberg Tel.: These instructions are subject to alterations or improvements. 27

28 SE/IDV/7602/UVN/190614

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102 Indigo Mini Chopper The compact kitchen helper One-touch operation Coffee 200 capacity ml 0.75 mixing litre / bowl 6 cups Safety switch Filter size: 102 Bruksanvisning svenska...sida 3 8 Brugsanvisning

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:25:30 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com 2 speeds settings hairdryer 1250W Soft touch coating perfect for travelling sport & travel www.obhnordica.com 5132_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 10:28:31 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instruction manual - english...page 23-27 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

7701_7702_IDV_UVN_0315.indd 1 2015-03-20 14:25:42

7701_7702_IDV_UVN_0315.indd 1 2015-03-20 14:25:42 7701_7702_IDV_UVN_0315.indd 1 2015-03-20 14:25:42 Bruksanvisning svenska... sida 3 9 Brugsanvisning dansk... side 10 16 Bruksanvisning norsk... side 17 23 Käyttöohjeet suomi...sivu 24 30 Instruction manual

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

Stick. mixer CHROME SLIM BRUSHED. Mix, blend, chop and whip with elegance

Stick. mixer CHROME SLIM BRUSHED. Mix, blend, chop and whip with elegance Stick mixer SLIM BRUSHED CHROME Mix, blend, chop and whip with elegance Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 19 Käyttöohjeet suomi...sivu 20

Læs mere

6722_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 11:06:12

6722_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 11:06:12 6722_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 11:06:12 Bruksanvisning - svenska...sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...side 6-8 Bruksanvisning - norsk...side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...sivu 12-14 Instructions of use

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... m i n i m a x P OW E R 16 0 0 5182_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 5:13:34 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet -

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_MBJ_0412.indd 1 2012-05-02 12:49:17 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 MAGIC STYLE BRUSH with integrated heat and ionic system 1 3101_ES_0912.indd 2 2012-10-11 14:39:36 Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Finess 18. Toaster oven. Baking tray, wire rack and handle. 60 min. timer with end signal. 18 L Variable thermostat

Finess 18. Toaster oven. Baking tray, wire rack and handle. 60 min. timer with end signal. 18 L Variable thermostat Finess 18 Toaster oven 8 7 230 18 L Variable thermostat 60 min. timer with end signal Baking tray, wire rack and handle 6557_UL_0513.indd 1 2013-05-20 15:39:11 Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007 Hushållsassistent Kjøkkenmaskin Yleiskone Køkkenmaskine 800 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

first kitchen // stick mixer // Type 7704 Perfect for ice crushing // Extra long, detachable blender shaft // 2 speeds and variable speed control //

first kitchen // stick mixer // Type 7704 Perfect for ice crushing // Extra long, detachable blender shaft // 2 speeds and variable speed control // first kitchen // stick mixer // Perfect for ice crushing // ICE CRUSHING PERFECT RESULT Extra long, detachable blender shaft // 2 speeds and variable speed control // 500 ml chopper // Extra large jar

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

3 heat & 2 speed settings. 2000 watt. Ionic. magic cord. hair dryer with cord rewind

3 heat & 2 speed settings. 2000 watt. Ionic. magic cord. hair dryer with cord rewind Ionic 2000 watt 3 heat & 2 speed settings magic cord hair dryer with cord rewind 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet

Læs mere

6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12

6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12 6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02

6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02 6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02 Bruksanvisning - svenska...sida 4-10 Brugsanvisning - dansk...side 11-17 Bruksanvisning - norsk...side 18-24 Käyttöohjeet - suomi...sivu 25-32 Instructions of use

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HR1399 1 6 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips

Læs mere

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm ceramic coating 2.8m power cord rectangular tong beach curls 10x15 mm Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instructions

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB S1 EG980905013 2999809050133 Tap S21 EX23685 4893973236851 Door Hinge Bracket S2 EG980905014

Læs mere

5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50

5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50 5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 13 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction

Læs mere

Cookware. Urban Steel. For functional and stylish cooking

Cookware. Urban Steel. For functional and stylish cooking Cookware Urban Steel For functional and stylish cooking Bruksanvisning svenska...sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9 10 Instruction manual

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction manual - english... page 23-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30

8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30 8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30 Bruksanvisning svenska...sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9 10 Instruction

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 5813, 5860, 5862, 5864_030408.indd 1 2008-04-03 15:48:18 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning -

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

7605_AK_UVN_1015.indd 1 2015-10-16 13:05:56

7605_AK_UVN_1015.indd 1 2015-10-16 13:05:56 7605_AK_UVN_1015.indd 1 2015-10-16 13:05:56 Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-13 Bruksanvisning - norsk... side 14-18 Käyttöohjeet - suomi... sivu 19-24 Instruction

Læs mere

Kettle. 1.8 liter. Hot water the fast and stylish way

Kettle. 1.8 liter. Hot water the fast and stylish way Kettle 1.8 liter Retro DOme CremE Hot water the fast and stylish way Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

7948_KK_UVN_0914.indd 1 2014-09-17 11:29:20

7948_KK_UVN_0914.indd 1 2014-09-17 11:29:20 7948_KK_UVN_0914.indd 1 2014-09-17 11:29:20 Bruksanvisning - svenska...sida 4-12 Brugsanvisning - dansk...side 13-21 Bruksanvisning - norsk...side 22-30 Käyttöohjeet - suomi...sivu 31-39 Instructions of

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... 3063_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 11:54:42 Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, 6480 1.2 L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element //

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, 6480 1.2 L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element // Kitchen fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6471, 6480 Brugsanvisning - dansk... side

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM

Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM Brugsanvisning - svenska... sida 3-11 Bruksanvisning - dansk... side 12-21 Bruksanvisning - norsk... side 22-30 Käyttöohjeet -

Læs mere

Witt Juicepresso Slow Juicer WJPW-E

Witt Juicepresso Slow Juicer WJPW-E Witt Juicepresso Slow Juicer WJPW-E Brugsanvisning DK (s. 3 18) Læs venligst brugsanvisningen grundigt, før Juicepresso tages i brug. Den giver vigtige oplysninger om sikkerhed, samling, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12

6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12 6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instructions of

Læs mere

Kitchen. nemo // kettle 1.0 litre // Type 6451. 1.0 litre // Powerful heating element // 360 base // Safety lock lid //

Kitchen. nemo // kettle 1.0 litre // Type 6451. 1.0 litre // Powerful heating element // 360 base // Safety lock lid // Kitchen nemo // kettle 1.0 litre // 1.0 litre // 360 base // Safety lock lid // Powerful heating element // Type 6451 Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

OBH NORDICA Power Mix 200 Bruksanvisning Käyttöohjeet Instructions of use Brugsanvisning

OBH NORDICA Power Mix 200 Bruksanvisning Käyttöohjeet Instructions of use Brugsanvisning OBH NORDICA Power Mix 200 Bruksanvisning Käyttöohjeet Instructions of use Brugsanvisning OBH NORDICA 6768 OBH NORDICA Power Mix 200 Innan användning Läs igenom bruksanvisningen innan mixern används för

Læs mere

Formula 500i TS steam iron

Formula 500i TS steam iron Formula 500i TS steam iron 2119_IDV_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 9:35:03 PM Bruksanvisning svenska...sida 3 12 Brugsanvisning dansk...side 13 22 Bruksanvisning norsk...side 23 32 Käyttöohjeet suomi...sivu

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102 Indigo Mini Chopper The compact kitchen helper One-touch operation Coffee 200 capacity ml 0.75 mixing litre / bowl 6 cups Safety switch Filter size: 102 6719_IDV_UVN_310713.indd 1 8/15/2013 11:19:48 AM

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual Logitech Multimedia Speaker System z Product Manual Dansk...................5 Norsk................... 9 Suomi.................. 4 2 Kassens indhold 1 2 4 1. Venstre satellithøjtaler 2. Højre satellithøjtaler.

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

Wellness. double action massager // with infrared heat // Type 6072. Detachable handle // Variable massage strength // 2 massage attachments //

Wellness. double action massager // with infrared heat // Type 6072. Detachable handle // Variable massage strength // 2 massage attachments // Wellness double action massager // with infrared heat // Detachable handle // Infrared heat // Variable massage strength // 2 massage attachments // Type 6072 6072 Double action massager with infrared

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

25.800+25.802+25.804+25.806+25.808

25.800+25.802+25.804+25.806+25.808 25.800+25.802+25.804+25.806+25.808 DK- Brugervejledning UK- User manual S - Bruksanvisning Pengeboks Digital Safetybox Digital Kassaskåpet Digital Sikkerhedsanvisninger Mange tak for dit valg af dette

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken Stormkök 9 delar Stormkjøkken 9 deler Retkikeittiö 9 osaa Stormkøkken 9 dele Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-8. Brugsanvisning - dansk... side 9-14. Bruksanvisning - norsk... side 15-20. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-8. Brugsanvisning - dansk... side 9-14. Bruksanvisning - norsk... side 15-20. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-8 Brugsanvisning - dansk... side 9-14 Bruksanvisning - norsk... side 15-20 Käyttöohjeet - suomi... sivu 21-26 Instruction manual - english... page 27-32 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 STRAIGHTENER 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere