TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe, Louis Hjelmsø, Paw Karslund, Sonja Lykkegaard, Tina Weber Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Ansøgning om dispensation om maksimalt antal elever i klasser Justering af målsætning UU i 2012/ Disponering af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne i Kvalitetsrapport for skoleårene 2010/11 og 2011/ Forslag til 1. disponering af fælleskonto Inventar Efterretningssager vedrørende marts Sagsrevision på området udsatte børn/unge Forslag til politiske servicemål 2014 til serviceområde Børnehandicap Forslag til politiske servicemål 2014 til serviceområde Særligt udsatte børn og unge Midtvejsredegørelse 2013 samt udgiftsneutrale tillægsbevillinger til op- og nednormeringer på serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO - LUKKET SAG Orientering om forventet regnskab pr. 28. februar 2013 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde Udgiftsneutral tillægsbevillinger til serviceområde Daginstitutioner og klubber, SFO samt Specialundervisning- og rådgivning som følge af langtidssygdom i perioden januar til marts LUKKET SAG Samarbejdsaftale netværk Eventuelt

3 1. Meddelelser Sagsnr.: 13/6537 Sagsansvarlig: SMJ.UK RESUMÉ a) Referat af møde i skolebestyrelsen Nordregårdsskolen den Referat af møde i skolebestyrelsen Skelgårdsskolen den Referat af møde i Ungdomsskolebestyrelsen den Referat af møde i skolebestyrelsen Skelgårdsskolen Referat af møde i skolebestyrelsen Skottegårdsskolen Referat af møde i skolebestyrelsen Kastrupgårdsskolen den Referat af møde i skolebestyrelsen Nordregårdsskolen den Referat af møde i skolebestyrelsen Løjtegårdsskolen den Referat af møde i skolebestyrelsen Pilegårdsskolen den Referat af møde i skolebestyrelsen Skelgårdsskolen den Referat af møde i skolebestyrelsen Løjtegårdsskolen den Referat af møde i skolebestyrelsen Korsvejens Skole den Bilagene er vedhæftede, den første side er blank. b) Siden Sidst c) Pædagogisk Udviklingscenter, katalog , (lægges i læserummet) INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at Punkterne a-c tages til efterretning BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben bilag till punkt A /13 2 Åben bilag til punkt B /13 3 Åben "Siden sidst", punkt B /13 Tiltrådt 2

4 2. Ansøgning om dispensation om maksimalt antal elever i klasser Sagsnr.: 13/6527 Sagsansvarlig: ije.uk RESUMÉ Pilegårdsskolen har fremsendt ansøgning af om dispensation fra Folkeskolelovens 17 vedrørende højeste antal elever i en klasse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Pilegårdsskolen har i indeværende skoleår fire 0.klasser, der blev dannet med et relativt højt antal elever pr. klasse som er steget ved tilflytning til skoledistriktet, så 0.klasserne på nuværende tidspunkt udgør 28, 28, 28 og 29 elever, i alt 113 elever. Ved dannelsen af 1. klasser til det kommende skoleår er der udsigt til et uændret elevtal. Begrundelsen for ansøgningen er, - at det vil være nødvendigt at nedlægge et faglokale, hvis klasserne deles og skal have hjemklasselokaler efter - at de eksisterende klasser er fordelt klassevist på fritidshjemmene og at en opdeling i fem 1.klasser vil indebære, at princippet om at alle elever i en klasse går på samme fritidshjem ikke vil kunne opretholdes - at de fire eksisterende 0.klasser synes at være velfungerende Pilegårdsskolen anfører tillige, at en imødekommelse af ansøgningen vil indebære, at de meget store klasser vil blive tilgodeset forholdsmæssigt med flere holdtimer. Forvaltningen kan oplyse, at der på Pilegårdsskolen blev indskrevet 107 elever i 0.klasserne til skoleåret 12/13. I forbindelse med indskrivningen fik samtlige 12 ansøgere om dispensation fra skolestyrelsesvedtægten administrativt afslag, men efterfølgende imødekom udvalget 1 anke grundet barns handicap. Der er siden dannelsen af af 0.klasserne i januar 2012 indskrevet yderligere 6 distriktsbørn i 0. klasserne. Elevtalsudviklingen i de seneste år viser, at der på Pilegårdsskolen er en tendens til stigning i elevtallene i klasserne efter dannelse af 0.klasser og at elevtallene er relativt stabile efter oprykning til 1.klasse. Skoleår: 0.kl. (jan xx): 0.kl. (1.9.xx): Efter opr.til 1.kl. (1.9.xx+1) 2010/11: /12: /13: ? I tilfælde af deling af de eksisterende fire 0.klasser til fem 1.klasser, vil Pilegårdskolen ikke råde over selvstændige klasselokaler til hver klasse. Forvaltningen har på 3

5 skoleledermøde defineret hjemklasseprincippet således: "En klasse har hjemklasse, hvis alle de lektioner, som klassen modtager uden for faglokaler, modtages på samme lokale." Denne definition muliggør, at to klasser godt kan dele samme lokale som hjemklasse. Forvaltningen er opmærksom på, at det skemamæssigt kan give nogle udfordringer, at to klasser skal dele et lokale som hjemklasselokale. Forvaltningen har drøftet skolens ansøgning med skolelederen, som udtrykker pædagogisk betænkelighed ved de meget høje klassekvotienter, som en undladelse af deling vil indebære ( ). Hvis udvalget giver dispensation fra folkeskolelovens bestemmelser, vil dispensationen gælde for ét år. Ved et uændret eller stigende elevtal efter 1.klasse, vil udvalget skulle dispensere årligt, indtil det gennemsnitlige elevtal er på 28 eller derunder. Hvis elevtallet skulle falde marginalt på klassetrinnet i løbet af kommende skoleår, så det maksimale elevtal på 28 pr. klasse kan opretholdes med henblik på undgåelse af dispensation, vil det med overvejende sandsynlighed indebære, at enkelte elever skal skifte klasse alene for at harmonisere elevtallene i klasserne. Det kan ikke forudsættes, at det er klassen med 29 elever, der udskrives elev(er) fra. Skolestyrelsesvedtægtens bestemmelse om, at ikke-distriktsbørn kan optages, hvis elevtallet på klassetrinnet ikke er 24 eller derover, er efter forvaltningens opfattelse fastlagt for at sikre to forhold: Dels at der skal være sikret plads til nytilflyttede distriktsbørn - og dels at det undervisningsmæssigt er betænkeligt med klassekvotienter nær det maksimalt tilladte. På denne baggrund kan forvaltningen ikke anbefale en imødekommelse af skolens ansøgning om undladelse af deling af de nuværende fire 0.klasser til fem 1.klasser. LOVGRUNDLAG I ansøgningen refereres til gældende lovgivning: I henhold til Folkeskolelovens 17 må elevtallet i en klasse ved skoleårets start normalt ikke overstige 28 elever ved skoleårets start. Dog kan kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde give tilladelse til et højere antal, dog ikke, så elevtallet overstiger 30. ØKONOMI Ansøgningen indebærer ikke økonomiske konsekvenser, da deling/ikke-deling foregår under skolebestyrelsens kompetence inden for de eksisterende normeringsrammer (og inden for lovgivningens rammer). INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget afviser at give dispensation fra Folkeskolelovens bestemmelser om maksimalt elevtal i klasserne 4

6 /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Dispensation for klassestørrelse i henhold til Folkeskolelovens /13 Tiltrådt 5

7 3. Justering af målsætning UU i 2012/2013 Sagsnr.: 12/8682 Sagsansvarlig: ije.uk RESUMÉ Børne- og Skoleudvalget vedtog på møde d Ungdommens Uddannelsesvejledning i Tårnbys forslag til målsætning for arbejdet i skoleåret 2012/13 i henhold til Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Vedtagelsen skete efter UU-lederens fremlæggelse for udvalget, hvoraf forudsætningerne for målsætningen blev gennemgået. Specielt ønskede UU at kvalificere de unge i års-området til øget uddannelsesparathed gennem lokal kursusvirksomhed, hvilket var betinget af ansættelse af en deltidsmedarbejder. Da dette efterfølgende ikke blev muliggjort, anmoder forvaltningen om, at målsætningen justeres på dette punkt. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager det fremlagte forslag om justeret målsætning for arbejdet i Ungdommens Uddannelsesvejledning i Tårnby til efterretning Den justerede målsætning erstatter den tidligere tiltrådte målsætning på kommunens hjemmeside BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Målsætning , ændret feb /13 Tiltrådt 6

8 4. Disponering af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne i 2013 Sagsnr.: 13/378 Sagsansvarlig: alo.tf RESUMÉ Børne og Skoleudvalget skal godkende fordelingen af puljen til ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse på skolerne, herunder Ungdomsskolen og Heldagsinstitutionen, i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Skolerne har fremkommet med ønsker til skolepuljen, som Teknisk Forvaltning har prioriteret og sendt tilbage til skolerne i høring. Høringssvarene vedlægges som bilag. ØKONOMI Rapporten rummer forslag om arbejder for i alt kr. og kr. til uforudselige udgifter. Puljen Ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne er i 2013 budgetlagt med kr. Teknisk Forvaltning anmoder i separat indstilling til Økonomiudvalget om frigivelse af beløb afsat til ekstraordinære ejendomsudgifter på skoleområdet 2013 på i alt kr. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget overfor Bygge- og Ejendomsudvalget anbefaler, at forslag til fordeling godkendes /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben SKPB1TEKN pdf /13 2 Åben SKPB1TEKN pdf /13 Udvalget ønsker fornyet forslag fra Teknisk Forvaltning, 7

9 1. der rummer disponering af til dækning af påbud om akustik dæmpende lofter på Skelgårdsskolen, 2. at der korrigeres for beslutninger truffet i Økonomiudvalget for renovering af skoler. DF ønsker at henlede opmærksomheden på omklædning og badefaciliteterne på Skelgårdsskolen. 8

10 5. Kvalitetsrapport for skoleårene 2010/11 og 2011/12 Sagsnr.: 13/8785 Sagsansvarlig: ije.uk RESUMÉ Forvaltningen har fra skolebestyrelserne modtaget høringssvar på den udarbejdede kvalitetsrapport for skoleårene 2010/121 og 2011/12. Rapporten fremlægges hermed til den politiske behandling sammen med de indkomne høringssvar UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det er forvaltningens vurdering, at høringssvarene afspejler generel tilfredshed med rapporten som en beskrivelse af skolevæsenets tilbud og resultater. Af høringssvarene fremgår dog ønsker om, at rapporten - tegner et tydeligere billede af de enkelte skoler - at rapporten udarbejdes efter faste skabeloner, gerne med resumerende indledninger Det fremgår af rapporten at det er forvaltningens hensigt, at rapporten dels udarbejdes rettidigt og dels i højere grad afspejler den enkelte skoles indsatser. Der arbejdes aktuelt i en arbejdsgruppe med udarbejdelse af skabeloner, der skal sikre dette. Herudover påpeger en del af høringssvarene ønsker om ressourcer og handleplaner for udbedring af oplevede mangler på skolerne. Det er forvaltningens vurdering, at de påpegede, oplevede mangler i hovedsagen er beskrevet i rapporten. Det ligger ikke inden for rapportens rammer at anvise ressourcer, men høringssvarene indebærer, at forvaltningen i det løbende arbejde vil være opmærksom herpå, når der indstilles til beslutninger inden for de til enhver tid gældende rammer. Dette gælder eksempelvis, når den vedtagne IT-strategi udmøntes i forslag til handleplaner. LOVGRUNDLAG LOV nr. 572 af og BEK nr. 162 af INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at - udvalget tager rapporten og de indkomne høringssvar til efterretning og fremsender den til Kommunalbestyrelsen med anbefaling af godkendelse - kvalitetsrapporten og høringssvarene offentliggøres på kommunens hjemmeside 9

11 /shj BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kvalitetsrapport 2010/2011 og 2011/ endelig version /13 2 Åben Høringssvar, Tårnbygårdsskolen /13 3 Åben Høringssvar, Skottegårdsskolen /13 4 Åben Høringssvar, Skelgårdsskolen /13 5 Åben Høringssvar, Korsvejens Skole /13 6 Åben Høringssvar, Løjtegårdsskolen /13 7 Åben Høringssvar, Kastrupgårdsskolen /13 8 Åben Høringssvar, Pilegårdsskolen /13 9 Åben Høringssvar, Nordregårdsskolen /13 10 Åben Høringssvar, US /13 Tiltrådt 10

12 6. Forslag til 1. disponering af fælleskonto Inventar 2013 Sagsnr.: 13/4590 Sagsansvarlig: asv.uk RESUMÉ Børne-og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til 1. tildeling fra fælleskontoen Inventar 2013 med baggrund i indhentede ønsker fra skolerne m.fl. Budgettet på kontoen udgør i kr. og der var i alt fremsendt ønsker for kr. Forvaltningens forslag til imødekommelse af ønsker beløber sig til kr. og er markeret i ansøgningsskemaerne med BKforslag. Herudover foreslås, det at der anskaffes hjertestartere til kommunens 8 skoler samt Ungdomsskolen, i alt en udgift på kr. Endelig anbefales det, at det resterende beløb på ca kr. reserveres til senere disponering. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen har udmeldt til skolerne, at der ved den første udmøntning af puljen forventes politisk prioritering af ønsker, der drejer sig om anskaffelser til suppleringsindkøb af skolemøbler, områder der er arbejdsmiljøbetinget påbud fra Arbejdstilsynet samt til anskaffelse af hjertestartere til skolerne. Forvaltningen har gennemgået de indkomne ansøgninger og det tyder på, at der muligvis er behov for en analyse af en eventuel systematisk udskiftning af skolemøblerne. Flere af skolerne har ønsket anskaffelse af hjertestartere, hvorfor forvaltningen har undersøgt prisniveau herfor, og det foreslås at anskaffelser af hjertestartere til kommunens 8 skoler og Ungdomsskolen sker via firmaet Leki Aviation A/S. Prisen på 9 stk. hjertestartere og ophængningsskabe udgør kr. excl. Det kan oplyses, at der i bl.a. i kommunens idrætsanlæg, havnen m.m. er etableret tilsvarende hjertestartere og ophængningsskabe, der er leveret fra samme firma. ØKONOMI Budget kr. Hjertestartere kr. 11

13 BK- Forslag kr. Til senere disponering kr. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at fælleskontoen vedr. inventar i 2013 disponeres i overensstemmelser med Børneog Skoleudvalgets prioritering på mødet. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget med henblik på frigivelse af budgettet på kontoen i alt kr. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgningsskema til inventarpuljen Lø /13 2 Åben Inventar ønsker skema KAG /13 3 Åben Ansøgingsskema inventarpulje 2013 SKO /13 4 Åben Ansøgningsskema inventar 2013 Nordreg /13 5 Åben Ansøgningsskema inventarpulje 2013 TAG /13 6 Åben ans.skema 2013 pil.sk /13 7 Åben Inventarønsker Ske /13 8 Åben Ansøgningsskema inventarpulje 2013 US /13 9 Åben Ansøgningsskema inventarpulje 2013 Skolebiolog.have /13 10 Åben Ansøgningsskema unventarpulje 2013 Heldagsinst /13 11 Åben Inventarønsker Ko. sk /13 Indstilling tiltrådt. Udvalget besluttede endvidere at godkende ansøgning fra Heldagsinstitution. DF, V, SF og løsgænger Tina Weber mener ikke at hjertestartere skal finansieres indenfor udvalgets budgetområde. 12

14 7. Efterretningssager vedrørende marts 2013 Sagsnr.: 13/8558 Sagsansvarlig: nki.sf RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har i januar 2013 marts 2013 modtaget 3 afgørelser retur fra Det Sociale Nævn. Sagen omhandler afgørelser efter servicelovens 41, samt afgørelse om betaling af en forældreevneundersøgelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det skal oplyses, at der er tre måder en sag fra Det Sociale Nævn kan falde ud: Stadfæstelse af kommunens afgørelse, ændring af kommunens afgørelse eller hjemvisning af en sag til kommunens fornyet behandling. På baggrund af dette skal det oplyses, at Det Sociale Nævn har stadfæstet kommunens afgørelser i begge af de 2 sager vedrørende afslag på dækning af merudgifter ( 41). Endvidere stadfæstede Det Sociale Nævn kommunens afgørelse om afslag i betaling af en forældreevneundersøgelse. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sagen tages til efterretning. /shj Udvalget tog sagen til efterretning. 13

15 8. Sagsrevision på området udsatte børn/unge Sagsnr.: 13/8461 Sagsansvarlig: urh.bk RESUMÉ Som en række mediesager har vist har nogle kommuner ikke ført tilstrækkeligt tilsyn i en række børnesager, og dermed ikke opdaget det omfattende misbrug og/eller omsorgssvigt som nogle børn og unge har været udsat for igennem en årrække. På baggrund af disse mediesager har Social- og integrationsministeren i februar 2012 bedt Ankestyrelsen om at gennemgå de 10 mest alvorlige sager, hvor børn og unge er blevet udsat for overgreb. Ankestyrelsens gennemgang af sagerne har peget på en række problemstillinger som gør sig gældende i alle eller flere af sagerne. Problemstillingerne er fx manglende sagsoverblik; skiftende sagsbehandlere/fravær af sagsbehandler; manglende opfølgning ved underretninger; manglende iværksættelse af relevante undersøgelser; manglende iværksættelse af foranstaltninger på baggrund af undersøgelser; manglende inddragelse af børnene/børnesamtaler og manglende systematik og dokumentation i sagsbehandlingen UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Familieafdelingen har taget en række initiativer for at sikre, at Tårnby Kommune overholder loven på området, arbejder systematisk, samt at vi ikke overser underretninger, eller ikke får handlet på disse i rette tid. Initiativerne er: Alle sager på det sociale områder er gennemgået. Det gennemgående billedet er, at der er lovbrud i alle sagsstammer. Det er fx lovbrud i forhold til: Der er ikke sendt kvitteringsskrivelse til underretter Der er ikke truffet afgørelse om en børnefaglig undersøgelse Der er ikke lavet en børnefaglig undersøgelse indenfor tidsrammen på 4 måneder Der ligger ikke en handleplan på sagen Der er sat foranstaltninger i gang uden en børnefaglig undersøgelse eller en handleplan Der er åbne sager uden foranstaltninger, handlinger eller undersøgelser Journalerne er ikke ajourført Sagsgennemgangen har dog også vist, at den lovpligtige børnesamtalen generelt prioriteres højt af sagsbehandlerne i Tårnby Kommune. 14

16 På baggrund af sagsgennemgangen har alle sagsbehandlere været til en individuel samtale om, hvordan de skal rette op i deres sager. Der følges op hver anden måned i forhold til den enkelte sagsbehandler Der er udarbejdet en arbejdsgang, som angiver tidsfrister, lovkrav mv. Der er nedsat et 50 udvalg. Alle underretninger skal fremlægges for udvalget mhp at beslutte, om der skal igangsættes en børnefaglig undersøgelse. Dermed bliver ikke op til den enkelte sagsbehandlers skøn, hvad der skal foretages i sagen. Alle underretninger registreres. Afdelingslederen laver ledelseskontrol efter 1½ måned på, hvad status er i forhold til underretningerne. Der udtages 3 sager fra henholdsvis handicapområdet og det sociale området hver måned til ledelseskontrol. Familieafdelingens kursusbudget er prioriteret til et 4 dages kursus for alle sagsbehandlere mhp at få et kvalitetsløft i forhold til undersøgelsesdelen i sagerne. Henrik Horster, ankechef på børneområdet i Ankestyrelsen har været på besøg i Familieafdelingen, for at fortælle om de praksisundersøgelser Ankestyrelsen har lavet, og hvor der skal strammes op i kommunerne. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at Redegørelsen tages til efterretning /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Arbejdsgang sociale sager slut /13 Udvalget tog redegørelsen til efterretning. 15

17 9. Forslag til politiske servicemål 2014 til serviceområde Børnehandicap Sagsnr.: 12/7719 Sagsansvarlig: asv.uk RESUMÉ Forslag til politiske servicemål 2014 til Serviceområde Børnehandicap. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med budgetlægningen for 2014 skal der for de enkelte serviceområder fastlægges politiske servicemål. Vedlagt fremsendes forslag til justering af servicemålene til Serviceområde Børnehandicap. Den foreslåede ændring er markeret med rød skrift og det foreslås at opfølgningen vedr. 11 udgår. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at Børne- og Skoleudvalget drøfter det ændrede forslag til Politiske servicemål for budget 2014 vedr. Serviceområde Børnehandicap. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forslag til politiske målsætninger 2014 Børnehandicap /13 Tiltrådt med redaktionelle korrektioner. 16

18 10. Forslag til politiske servicemål 2014 til serviceområde Særligt udsatte børn og unge Sagsnr.: 12/7719 Sagsansvarlig: asv.uk RESUMÉ Forslag til politiske servicemål 2014 til Serviceområde Særligt udsatte børn og unge. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med budgetlægningen for 2014 skal der for de enkelte serviceområder fastlægges politiske servicemål. Vedlagt fremsendes forslag til justering af servicemålene til serviceområde Særligt udsatte børn og unge. Den foreslåede ændring er markeret med rød skrift og det foreslås at opfølgningen vedr. 11 udgår. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at Børne- og Skoleudvalget drøfter det ændrede forslag til Politiske servicemål for budget 2014 vedr. serviceområde Særligt udsatte børn og unge. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forslag til politiske målsætninger 2014 Særligt udsatte børn og unge /13 Tiltrådt med redaktionelle ændringer. 17

19 11. Midtvejsredegørelse 2013 samt udgiftsneutrale tillægsbevillinger til op- og nednormeringer på serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/6473 Sagsansvarlig: lpe.bk 18

20 12. Orientering om forventet regnskab pr. 28. februar 2013 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde Sagsnr.: 13/7146 Sagsansvarlig: asv.uk RESUMÉ Børne-og Kulturforvaltningen har pr. 28. ferbruar2013 udarbejdet forventet regnskab for 2013 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det forventede regnskab udviser pr. 28. februar 2013 i forhold til det korrigerede budget en nettomerudgift på i alt kr. Der er på opgørelsestidspunktet imødekommet tillægsbevillinger på i alt kr. hovedsageligt fra hovedkonto 06 til dækning af udgifter i forbindelse med barsler. Det forventede regnskab indeholder driftudgifter, - indtægter og løn. Nettomerudgifterne fremkommer hovedsageligt på serviceområderne Almindelig undervisning, Øvrig undervisning og faglige uddannelser, Daginstitutioner og klubber og Børnehandicap. Men modsvares af mindreudgifter på serviceområde Specialundervisningog rådgivning. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget drøfter sagen. /shj BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Nettograf pr. ultimo februar til udvalget /13 2 Åben Bemærkninger til forventet regnskab pr. ult. februar 2013 B og /13 S.udvalget Udvalget anmoder forvaltningen om at komme med forslag til besparelser på 5,2 millioner kr. 19

21 13. Udgiftsneutral tillægsbevillinger til serviceområde Daginstitutioner og klubber, SFO samt Specialundervisningog rådgivning som følge af langtidssygdom i perioden januar til marts LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/8632 Sagsansvarlig: bzi.bk 20

22 14. Samarbejdsaftale netværk 6 Sagsnr.: 13/8594 Sagsansvarlig: SMJ.UK RESUMÉ Der er indgået aftale om samarbejde om specialundervisning for de børn, hvis udvikling stiller krav om særlig hensyntagen eller støtte, anden specialpædagogisk bistand samt fritidstilbud i tilknytning hertil. Samarbejdsaftalen er indgået mellem kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj/ Vallensbæk, Rødovre og Tårnby/Dragør UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Aftalen er indgået med henblik på at sikre varetagelsen af alle kommunale forpligtelser omkring den specialundervisning, der er overgået til kommunerne med kommunalreformen den 1/ i henhold til LBK nr. 393 af 26/5 2005: Lov om Folkeskole. Samarbejdsaftalen omfatter kun de elever, som den enkelte kommune ikke selv kan tilbyde undervisning. ØKONOMI Af hensyn til at skabe gennemsigtighed i taksterne og undervisningsmulighederne på tværs af kommunegrænserne skal der, med afsæt i gældende praksis, tilstræbes et fælles serviceniveau for udbudte specialundervisningsforanstaltninger i kommunerne. n. Netværket forpligter sig på at genforhandle samarbejdsaftalen hvert andet år, herunder serviceniveauet såvel økonomisk som fagligt. Det anbefales, at genforhandlingen er på plads inden den 1.maj 2013 med ikrafttræden den 1.januar 2014, således at den budgetmæssige virkning kan indarbejdes i de kommunale budgetter. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at Samarbejdsaftalen tages til efterretning /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Samarbejdsaftale specialundervisning /13 21

23 Udvalget tog sagen til efterretning. 22

24 15. Eventuelt Sagsnr.: 13/6537 Sagsansvarlig: SMJ.UK Intet. Mødet sluttede kl

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. november 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE sp Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 3. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. marts 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mødet holdes på Hovedbiblioteket Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 4. maj 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. maj 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen fra møde i skolebestyrelsen mandag den 19.12.2011

Udskrift af forhandlingsprotokollen fra møde i skolebestyrelsen mandag den 19.12.2011 Udskrift af forhandlingsprotokollen fra møde i skolebestyrelsen mandag den 19.12.2011 Afbud: Nicolai, Ole. Pkt. 58 Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde den 15.11.2011 Godkendt. Pkt. 59 Nyt fra

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 15. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999.

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999. Skole og Kulturforvaltningen grw Beretning fra Skoleudvalgets møde den 07.09.1999 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1 Møde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Pkt.nr. 2 Meddelelser. Pkt.nr. 3 Forslag til

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. december 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 2 Mødested: UU-Sjælsø, Hovedgaden 18, 3460 Birkerød Mødedato: Onsdag den 4. februar 2009 Mødetidspunkt: NB Kl. 9.30 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. januar 2008 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.30-16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 14 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. Mødet startede kl. 9.05 og sluttede kl. 11.50 Lone Hansen deltog fra kl. 9.30 Der var afbud

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 7. juni 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 7. juni 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: mødelokalet 1.sal Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 7. juni 2005, kl. 13:00 Åben sag: 426. Efterretning Åben sag: 427. Arbejdstilsyn på ældrecentrene

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80 Børneudvalget Børneudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Notat Vedrørende: Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnavn: Ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnummer: 17.01.10-P00-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

at Socialudvalget drøfter og prioriterer visioner for 0-6 års-daginstitutioner.

at Socialudvalget drøfter og prioriterer visioner for 0-6 års-daginstitutioner. Pkt.nr: 7 Målsætninger på 06 årsområdet visionsdelen 198747 Indstilling: at Socialudvalget drøfter og prioriterer visioner for 06 årsdaginstitutioner. Formål med indstilling: At Socialudvalget drøfter

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. juni 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Fælles budget for skolens undervisnings- og DUS-virksomhed.

Fælles budget for skolens undervisnings- og DUS-virksomhed. Punkt 6. Fælles budget for skolens undervisnings- og DUS-virksomhed. 2011-40355. Skole- og Kulturforvaltningen fremsender til Skole- og Kulturudvalgets drøftelse sagsfremstilling vedr. fælles budget for

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen UDSKRIFT Sundheds- og forebyggelsesudvalget Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30 Tandklinikken på Marienlystskolen Mødedeltagere: Allan Madsen, Pia Adelsteen, Carsten Cederholm, Grethe Olsen, Bente Nielsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 EKSTRAORDINÆRT MØDE MANDAG DEN 30. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 30. april 2007 Side: 49 Fraværende:

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS Pkt.nr. 3 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS 452337 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S' forslag

Læs mere

27-01-2014. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2014-0020938. Dokumentnr. 2014-0020938-1

27-01-2014. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2014-0020938. Dokumentnr. 2014-0020938-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Regler for holddannelse Reglerne for holddannelse er blevet justeret i den ny folkeskolelov. Dette

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 6. januar 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 6. januar 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 6. januar 2004, kl. 13:00 Åben sag: 186. Ansøgning Mærk Vinden Åben sag: 187. Tilsynsrapport

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Forslag til budbet 1997 er udsendt 1. august 1996 og indeholder følgende materiale:

Forslag til budbet 1997 er udsendt 1. august 1996 og indeholder følgende materiale: 1. 11001. Forslag til budget for 1997 og efterfølgende år~ Forslag til budbet 1997 er udsendt 1. august 1996 og indeholder følgende materiale: A. Forslag til budgetrapport B. Forslag til generelle og specielle

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Tirsdag den 22-oktober-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 01.11.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Anlægsregnskab Vallerødskolen, administration, Ungdomsskolen

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmødet mandag d. 18. marts 2013 kl. 19.00 22.00 i personalelokalet afd. Byen

Referat fra skolebestyrelsesmødet mandag d. 18. marts 2013 kl. 19.00 22.00 i personalelokalet afd. Byen Skolebestyrelsen Ørkildskolen Til skolebestyrelsen. Referat fra skolebestyrelsesmødet mandag d. 18. marts 2013 kl. 19.00 22.00 i personalelokalet afd. Byen Fraværende: Ole Tougaard, Katja Schrøder, Charlotte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet.

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. 1 Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Støtte fra familiekonsulent-teamet

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

som ellers skulle ske ved virksomhedens eventuelle ophør.

som ellers skulle ske ved virksomhedens eventuelle ophør. Spørgsmål til Borgmesteren og forvaltningen vedrørende sagen på byrådsmødet den 28. juni om køb af inventar, sponsoraftale, samt tilpasning af lejeaftale med AB A/S Enhedslisten stemte for beslutningen

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab Afbud: Birthe

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere