Byggeriets Energiforum Nyhedsbrev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeriets Energiforum Nyhedsbrev"

Transkript

1 af Marianne Bender, Energitjenesten Aftale om Solcelleordningen på plads Både den kendte nettomålerordning og virksomhedsordningen er blevet så attraktive, at mange har fået interesse i at investere i solcelleanlæg. Der er i 2012 blevet etableret så mange nye anlæg, at regeringens budget for det seneste energiforlig og VE-udbygningen i Danmark ikke kan holde. For at sikre økonomien, er der derfor blevet kigget på reglerne for solceller. Regeringen har på forhånd sikret sig opbakning til de nye regler, da alle energiforligspartierne står bag. De ændrede regler vil derfor træde i kraft samme dag, som de fremsættes som lovforslag i Folketinget. Eksisterende solcelleanlæg De husejere, der allerede har et anlæg, vil være garanteret at kunne bruge den ordning, de har i 20 år fra den dag, det nye lovforslag blev fremsat altså den 20.. Efter 20 år (den 20. november 2032) overgår anlægget til timebaseret nettoafregning med afsætning af overskudsproduktion på markedsvilkår, så afregningsprisen efter overgangsordningens udløb svarer til markedsprisen. De, der benytter de skattemæssige afskrivningsregler kan anvende disse i resten af anlæggets levetid. Skæringsdato for eksisterende anlæg Et solcelleanlæg kan betragtes som eksisterende anlæg, og dermed anvende de gamle regler i 20 år frem, hvis alle 3 kriterier nedenfor er opfyldt: 1. Der er indgået bindende aftale om køb senest den 19., inden lovforslaget blev fremsat. 2. At netselskabet har modtaget anmeldelse af anlægget inden 30 dage altså inden den 20. december I praksis betyder det, at elinstallatøren skal have fremsendt og udfyldt Energinet. dk s stamdatablanket med henblik på registrering i Stamdataregisteret til det lokale netselskab. 3. Anlægget skal være nettilsluttet senest 6 måneder efter lovforslagets fremsættelse altså inden den 20. maj Regler for nye solcelleanlæg under 400 kw Grænsen på 6 kw bortfalder. Den nuværende årsnettoafregning erstattes af en timenettoafregning. Det betyder, at man kun kan lagre den strøm, solcelleanlægget producerer på timebasis. Den strøm, der kan anvendes samtidig med, at anlægget producerer, vil blive fratrukket elregningen til den pris, man ellers skulle have betalt. Den strøm der produceres, og så IKKE anvendes med det samme, kan altså kun lagres en time derefter skal den sælges til en fastsat pris på 130 øre / kwh. Afregningsprisen gælder i 10 år for anlæg, der ikke kan overholde ovenstående kriterier og / eller etableres i Derefter afregnes el til markedspris. De skattemæssige afskrivningsregler kan ikke længere anvendes. I stedet kan virksomheder anvende den timebaserede nettomålerafregning. For fælles VE-anlæg Det er lidt usikkert, hvad regeringen mener med fælles anlæg, da lovforslaget ikke nærmere definerer, hvornår et anlæg kan betragtes som fælles anlæg. Det er antydet i lovforslaget, at kravet om, at anlægget skal stå på ejerens matrikel / eller være tilsluttet alle ejeres målere, kan bortfalde. I lovforslaget står der: Der kan eksempelvis fastsættes regler om, hvor langt væk et anlæg må være placeret i forhold til ejernes forbrugssteder. Da anlæg, der er i fælleseje, ikke kan lave nettoafregning for andet end det fælles forbrug (f.eks. trappeopgang, udendørsbelysning, fælles vaskeri m.v.), får fællesanlæg en forhøjet og garanteret afregningspris på 145 øre / kwh i 10 år, hvorefter afregningen overgår til markedspris.

2 Fjernelse af den faste afregningspris Det er kun anlæg, der etableres i 2013, der vil få henholdsvis 130 og 145 øre / kwh. Anlæg, der etableres i 2014 vil få en reduceret afregningspris på henholdsvis 116 og 128 øre / kwh. Afregningsprisen vil være faldende, indtil den når ned på markedsprisen efter ca. 5 år. Lovforslaget ændrer anden eksisterende lovgivning Lovforslaget vil få betydning for en række eksisterende love. Dette gælder: Lov om fremme af vedvarende energi LBK nr 1074 af Lov om elforsyning LBK nr. 279 af Lov om afgift af elektricitet LBK nr. 310 af Ligningsloven LBK nr af Krav til certificering af montører, installatører m.v. Der er konstateret en del fejl og mangler i forbindelse med etablering af solcelleanlæg. Det handler bl.a. om dårlige elinstallationer og problemer med tagkonstruktioner, der ikke kan bære vægten af solcellemodulerne. I starten af det nye år vil der blive indført en certificeringsordning. Energistyrelsen vil i den forbindelse oprette en positivliste over de håndværkere / installatører, der er certificerede. Konsekvenser af lukningen af Go Energi Som følge af energiforliget blev Go Energi nedlagt 1. juli Go Energis kundecenter er derfor nedlagt, herunder kundecenterets telefon og adressen For direkte rådgivning og vejledning henvises der til Energitjenesten og Energiselskaberne. Energistyrelsen er ved at planlægge fortsættelsen af en række af Go Energis aktiviteter. Go Energis hjemmeside er tilgængelig, imens Energistyrelsen forbereder en ny. Energistyrelsen tager dog ikke ansvaret for produktlister m.v. på siden, da disse midlertidigt ikke opdateres regelmæssigt. Kurveknækker kommuner Kurveknækkeraftalerne med kommunerne udløb den 1. november. Det betyder, at kurser, nyhedsmails, erfa-møder, den individuelle coaching og aftalerne med forpligtende mål er væk. Der er dog også aktiviteter, der kører videre. Det vil stadig være muligt at bruge som sammen med indkøbs- og indretningsvejledninger skal fortsætte og vil blive opdateret løbende. Energistyrelsen vil gå i dialog med kommunerne om at udvikle nye værktøjer, hvis der er behov for det. Ligesom i kommunerne, er der en dialog med regionerne om et fortsat tilbud om bl.a. indkøbsvejledninger. Kurveknækker erhverv De udviklede værktøjer, kampagne- og adfærdsmaterialer vil fortsat blive formidlet og være tilgængelige på Energistyrelsens hjemmeside. Herudover forventes det, at checklisterne vil blive videreført. Energitjekkene, som blev lanceret i midten af 2011, vil formentlig ikke blive genoptaget. Go Energi mærket og produktlisterne Energistyrelsen er ved at færdiggøre en vurdering af mærket og listerne. Det er endnu ikke helt afklaret, hvilke aktiviteter, der skal videreføres, ændres eller standses. Håndværkerlisten Håndværkerlisten fortsætter i regi af Videncenter for energibesparelser i bygninger, men er stadig tilgængelig via GoEnergi.dk. Energistyrelsen er i øje-

3 af Marianne Bender, Energitjenesten blikket i dialog med Energitjenesten om et samarbejde, hvor Energitjenestens Håndværkerkontakt skal implementeres i Håndværkerlisten. Samarbejdet forventes etableret i starten af 2013, hvorefter listen også vil kunne findes på Energitjenestens hjemmeside. BYGGERIETS ENERGIFORUM udgiver dette nyhedsbrev Kontakt Energitjenesten på Slut med olie- og gasfyr på fossile brændsler i nybyggeri fra 2013 I Energiforliget, som blev indgået den 22. marts 2012, blev det besluttet at gå i gang med udfasningen af olie- og gasfyr fra De nye regler indføjes i bygningsreglementet, der beskriver reglerne nærmere. Ændringsforslaget er i høring her i midten af november, og forventes at kunne træde i kraft pr. 1. januar Det forventes, at reglerne får følgende konsekvenser: Efter 1. januar 2013 må der ikke installeres olie- og naturgasfyr, der anvender fossile brændsler i nybyggeri, med mindre ansøgning om byggetilladelse er indsendt og modtaget i kommunen senest Det vil fortsat være muligt at installere olie- og gasfyr, der anvender vedvarende energi, f.eks. biogas og /eller bioolie. Der er dog undtagelser: Hvis kommunen inden 1. januar 2013 i henhold til varmeforsyningsloven har truffet endelig beslutning om, at et område skal forsynes med individuel naturgasforsyning, eller hvis der er etableret naturgasnet i området, vil det stadig være muligt at installere gasfyr i nye bygninger. Herudover vil der kunne gives dispensation, hvis alle alternativer (f.eks. varmepumpe, træpillefyr, fjernvarme) er undersøgt, og disse ikke er egnede som opvarmningsform. Her kan kommunen lægge forskellige ting til grund, f.eks. at der ikke er plads til jordslanger, at der er for kort afstand til nabo til at undgå støjgener ved luft/vand varmepumpe. Kommunen vil også kunne give dispensation, hvis det område, bygningen skal opføres i, skal forsynes med fjernvarme indenfor en kort årrække. Forbud mod installation af olie- og gaskedler, der anvender fossile brændsler, vil komme til at gælde i eksisterende byggeri fra 1. januar Ændringerne i bygningsreglementet indeholder flere præcisioner og ændringer herunder blandt andet: Ombygninger i etageboliger og erhvervsejendomme fritages for krav om anmeldelse eller byggetilladelse Krav til elevatorers energiforbrug Skærpede energikrav til bevaringsværdige bygninger De endelige ændringer forventes at blive implementeret i bygningsreglementet.

4 For bygninger over 1000 m2 er der ikke længere krav til registrering af det månedlige energiforbrug, med mindre energimærket er beregnet ud fra det målte energiforbrug. Selve energimærkningsrapporten har fået et nyt design, som gør det let overskueligt, at se bygningens placering på energimærkningens skala på forsiden. Derudover et det nemt, at se gyldighedsperioden for energimærket. Forrest i energimærkningsrapporten er de tre bedste forbedringsforslag angivet. Til gengæld er det ikke længere angivet, hvilken energiklasse en bygning kan opnå, hvis alle rapportens energiforbedringsforslag gennemføres. Ændringer i energimærket Den 1. juli 2012 trådte der endnu en ændring af energimærkningsbekendtgørelsen i kraft. De nye regler strammer op på reglerne i forbindelse med udstedelse af bøder ved manglende energimærkning både i forbindelse med salg og i forbindelse med manglende overholdelse af den regelmæssige energimærkning. Samtidig er det blevet muligt i visse tilfælde at lave en fælles energimærkning for række-, kæde-, og dobbelthuse. Betingelsen er, at der ved færdigmelding af byggeriet foreligger en fælles energiramme for husene. Bestemmelsen gælder kun ved nybyggeri. For større bygninger (alt andet end enfamiliehuse) er kravet til energimærkning før ibrugtagning eller ved færdigmelding blevet ophævet. Det betyder, at der nu er overensstemmelse imellem kravene i bygningsreglementet og bekendtgørelsen om energimærkning af bygninger. Find den nye bekendtgørelse på Søg under Regler Som noget nyt, følger der et diplom med selve energimærkningsrapporten, så man kan hænge energimærket på et synligt sted i bygningen. Forenklet metode til beregning af overtemperaturer i lavenergibygninger er lige på trapperne v. Niels Hørby Jørgensen I takt med at vi øger isoleringskravene, gør bygninger mere tætte og sætter store vinduer i vores boliger, har det vist sig, at nye bygninger har fået større problemer med høje indendørstemperaturer i sommerhalvåret. Derfor er der i bygningsreglementet BR10 vedr. lav-

5 energiklasse 2015 og 2020 indført krav om, at det med beregninger skal dokumenteres, at der vedr. boliger højest i 100 timer pr. år bliver en temperatur, som er over 26 grader. 27 grader må ikke overskrides mere end 25 timer pr. år. Beregningen, som skal udføres på husets mest kritiske rum, typisk stuen med de store vinduer, kan udføres i programmet BSim, som der undervises i på Ingeniørskolerne. Programmet er dog ikke noget nemt og hurtigt program at anvende. Derfor arbejder SBI på at udvikle en såkaldt forenklet metode, hvor man forholdsvis hurtigt kan regne på overtemperaturer. Metoden bliver indbygget som en del af Be10 programmet og forventes at blive tilgængeligt via en opdatering af Be10 programmet sidst i Konsekvensen af den nedsatte bevilling er, at Energitjenesten må lukke en række aktiviteter ned. Det kommer i første omgang til at gå ud over aktiviteter som Grøn Butik, Grøn Institution, aktiviteter rettet imod Folkeskolen og vores hjemmeside. En række aktiviteter sættes på stand-by. Det betyder, at vi fortsat HAR tilbuddene, men ikke har nogen midler til at lave opsøgende arbejde i forbindelse med f.eks. Grøn Butik. At de sættes på stand-by betyder samtidig, at de kan foldes ud i fuld aktivitet igen, så snart der er flere midler til Energitjenestens arbejde. Nedskæringen kommer desværre også til at gå ud over vores telefonservice. Vi vil fortsat have åbne telefoner, men der vil være færre ressourcer til at besvare henvendelser, hvilket i sidste ende kan få den konsekvens, at det bliver mere vanskeligt at komme igennem til os på telefonerne. Vi havde jo gerne set, at vores aktiviteter var øget i stedet for svækket. Ikke mindst på grund af lukningen af Go Energi, men også på grund af de mange store opgaver, den enkelte forbruger står overfor og skal tage stilling til. Vi mener, der er brug for Energitjenesten som et tilbud til forbrugeren og den lille virksomhed samt på området, der omhandler adfærdsændring generelt på energiområdet. Vi arbejder derfor hårdt for at få flere midler, så vi kan sikre en fortsat udvikling af vores aktiviteter uden at miste uafhængigheden. Energitjenestens fortsatte uafhængighed er vigtig, da det også handler om troværdighed i rådgivningen. Så længe vi ikke er afhængige af at sælge bestemte produkter og / eller tage særhensyn i forbindelse med vores rådgivning, kan den enkelte forbruger have tillid til, at vi giver den rådgivning, der passer til det behov, den enkelte har. Energitjenesten har fået halveret sin bevilling Energitjenesten, der efter Go Energi s lukning er den eneste uafhængige aktør i Danmark, har fået halveret den bevilling, de har modtaget siden Baggrunden for halveringen af midlerne er, at den tidligere Energisparepulje (som blev nedsat efter energiforliget i 2004) er blevet omdannet til en fond: Energifonden, der nu ønsker dels at strække midlerne over flere år og dels, at sikre midler til at sætte flere forskellige aktiviteter i gang. BYGGERIETS ENERGIFORUM udgiver dette nyhedsbrev Kontakt Energitjenesten på

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse?

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Solceller Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Klaus Tovgaard Nielsen Vejleder: Jesper Møgeltoft VIA University

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Udfordringer og muligheder ændringen af LL 8P i 2010 har givet, vedrørende beskatning af fysiske

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 2. udgave 2012 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering og byggeloven 1)

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering og byggeloven 1) Lovforslag nr. L xx Folketinget 2011-12 Fremsat den XX. januar 2012 af klima-, energi- og bygningsministeren Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 1. udgave Juni 2011 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

Oplyst varmeforbrug / Energimærke

Oplyst varmeforbrug / Energimærke Korsbæk & Partnere Rådgivende ingeniørfirma KS Det er ikke altid klart for læseren hvad der menes med teksterne i et energimærket. Selve opbygningen af energimærket er standardiseret, og kan ikke ændres

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger Lov om fremme af energibesparelser i bygninger VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet November 2011 1 2 Forord Formålet med denne evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 05 OG 00 I BR0 OPLEVELSER BLANDT EJERE AF NYE LAVENERGI-ENFAMILIEHUSE OG ERFARINGER BLANDT AKTØRER I BYGGEBRANCHEN

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER Denne folder henvender sig til alle ejere af større bygninger, der bruges til beboelse, handel og service samt af offentlige institutioner. FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGS-

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK.

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK. Årsberetning 2008 1 2 1. Forord Både internationalt og nationalt har der i 2008 været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der taget initiativ til en ombearbejdning af Bygningsdirektivet.

Læs mere

Ansøgning om opstilling af solcelleanlæg.

Ansøgning om opstilling af solcelleanlæg. Ansøgning om opstilling af solcelleanlæg. Gårdbovej 300, 9982 Ålbæk Anders Ztorm Telefon: +45 50 720 700 Mobil: +45 50 200 500 Mail: info@solenergidanmark.dk Baggrund Der ansøges om etablering af 22,8

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B5: Energimærkning af bygninger samt eftersyn December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere